KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9"

Transkriptio

1 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

2 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys

3 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Mikkelin keskusta-alueen eteläpuolella Annilan kaupunginosissa on meneillään asemakaavan laadinta, jonka tavoitteena on mm. osoittaa alueelle uutta asutusta kaupunkirakennetta eheyttävällä ja ekologisella tavalla. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisäksi päivittää kaavoitus vastaamaan kaupungin strategisia tavoitteita ja turvata sekä pienmaanomistajien että virkistystoiminnan toimintamahdollisuudet muuttuvassa ympäristössä. Asemakaavan muutoksella mahdollisestaan vuoden 2017asuntomessujen järjestäminen alueella. Suunnittelualue rajautuu Porrassalmentien, kantatien 62 ja Saimaan Annilanselän väliselle alueelle. Selvitysalue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1) Selvitysalueen sijainti (Kirkonvarkauden AK, osallistumis- ja arviointi selvitys Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy)

4 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 3(25) 1.2 TYÖN TAVOITTEET Tämän selvityksen tarkoituksena on esittää ratkaisu asemakaava-alueen liikenneverkoksi sekä arvioida sen liikenteelliset vaikutukset. Tässä selvityksessä ei esitetä liikenteen meluvaikutuksia vaan niistä on laadittu oma erillinen selvitys. 1.3 AINEISTO JA MENETELMÄT Työn lähtötietoina on käytetty tierekisteristä saatavia liikennemäärätietoja, joita on täydennetty työn aikana liikennelaskennoilla. Liikenneonnettomuustiedot perustuvat Destian iliitu -palvelun tietoihin. Uuden maankäytön tuottama liikenne on arvioitu Ympäristöministeriön julkaisun Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (27/2008) antamien matkatuotoslukujen perusteella. Toimivuustarkastelut on tehty Synchro / SimTraffic 8 -mikrosimulointiohjelmalla käyttäen HCM 2000 palvelutasoluokitusta. Työn tilaajana on toiminut Mikkelin kaupungin teknisen toimen kaupunkisuunnitteluyksikkö, jossa työn ohjauksesta on vastannut kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen. Työn ohjausryhmään ovat lisäksi kuuluneet: Anna-Kaisa Ahtiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus Janne Lappalainen, Pohjois-Savon ELY-keskus Heikki Liukkonen, Pohjois-Savon ELY-keskus Patric Hublin, Pohjois-Savon ELY-keskus Antero Cederström, Mikkelin kaupunki Eila Lahdenperä, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Sami Laakso, Destia Oy Selvitys on laadittu Destia Oy:n Infrasuunnittelu -yksikössä, jossa työstä on vastannut DI Antti Soisalo.

5 4(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1.4 SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Selvitysalue Työn tavoitteet Aineisto ja menetelmät Selostuksen sisällysluettelo Liikenteellinen nykytilakuvaus liikennemäärät liikenteelliset järjestelyt Kaavaluonnoksen liikenteelliset järjestelyt Yleistä Liikenneverkkovaihtoehto VE Liikenneverkkovaihtoehto VE Liikenne-ennuste Asemakaava-alue Tavoitetilanne Yleistä...14 Liikenne-ennuste, tavoitetilanteen liikenneverkko VE Liikenne-ennuste, tavoitetilanteen liikenneverkko VE Toimivuustarkastelut Yleistä Tutkitut liittymät Kantatien ja kokoojakadun uusi liittymä Herkkyystarkastelu Vaikutukset Vaiheittain rakentaminen...24

6 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 5(25) 2. LIIKENTEELLINEN NYKYTILAKUVAUS 2.1 LIIKENNEMÄÄRÄT Suunnittelualueen länsipuolella olevan valtatien 13 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) vaihtelee ajoneuvon välillä vuorokaudessa kantatien liittymän eteläpuolella. Liittymän pohjoispuolella valtatien liikennemäärä on keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-alueen kohdalla kantatien 62 liikennemäärä on keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Porrassalmentien nykyinen liikennemäärä on tierekisterin mukaan 800 ajoneuvoa vuorokaudessa Kyyhkylään saakka, missä liikennemäärä putoaa alle 400 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kuva 2) Nykytilanteen liikennemäärät tierekisterin perusteella Tierekisterin liikennemäärätietoja täydennettiin työn aikana tehdyllä liikennelaskennalla. Laskenta tehtiin poikkileikkauslaskentana viidessä pisteessä ja tulosten avulla pyrittiin saamaan tarkempaa tietoa liikenteen suuntautumisesta ja jakautumisesta Porrassalmentiellä. Laskennan perusteella Porrassalmentiellä on vähän läpiajoliikennettä. Tien pohjoispäässä välillä kantatie Moisiontien liittymä liikennemäärä on noin 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta Moisiontien liittymän eteläpuolella liikennemäärä laskee tierekisterin mukiaselle tasolle vajaaseen 800 ajoneuvoon vuorokaudessa. Laskennan perusteella liikennemäärä säilyy tässä tasolla Kyyhkylään saakka. Laskennan perusteella Moisiontien liikennemääräksi voidaan arvioida noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

7 6(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK Kuva 3) Liikennelaskentatulokset Porrassalmentien pohjoispäässä (ajon./vrk) ( Google Maps) Poikkileikkauslaskennan lisäksi suunnittelualueella tehtiin aamu- ja iltahuipputunnin liittymälaskenta toimivuustarkastelujen lähtötietojen varmistamiseksi ja tarkentamiseksi kantatien ja Pursialankadun liittymässä. Kuva 4) Liittymälaskennan tulokset kantatien ja Pursialankadun liittymässä (peruskartta Mikkelin kaupunki) 2.2 LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT Autoliikenne Asemakaava-alue rajautuu liikenteellisesti pohjoisessa kantatiehen 62 (Anttolantie) ja lännessä Porrassalmentiehen. Edellä mainittujen yleisten teiden lisäksi kaava-alueen läheisyydessä mainittavaa katuverkkoa ovat Moision sairaalalle vievä Moisiontie sekä sairaalan ja Moision koulun yhdistävä itä-länsisuuntainen yhteys Latokalliontie, josta on Kyläkoulutien Annilantien kautta yhteys valtatielle 13. Kaava-alue liittyy kantatiehen nykytilanteessa alueen reunalla kulkevan Porrassalmentien kautta. Lisäksi Porrassalmentien eteläpää liittyy valtatiehen kaava-alueen ulkopuolella. Joukkoliikenne Asemakaava-aluetta sivuavat joukkoliikennereitit kulkevat Porrassalmentietä (seutuliikenteen vakiovuorot) sekä reittiä Latokalliontie Moisiotie, jota pitkin kulkee Moision koulun, Moision sairaalan ja Mikkelin keskustan yhdistävä paikallisliikenteen reitti. Lisäksi valtatietä ja kantatietä kulkee useita paikallis-, seudullisen ja kaukoliikenteen linjaautovuoroja. Asemakaava-aluetta palvelevat pysäkit sijaitsevat kantatiellä Porrassal-

8 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 7(25) mentien sekä Pursialantien liittymissä, Porrassalmentiellä Moisiontien liittymässä. Kaava-aluetta palvelee myös valtatien ja kantatien liittymässä oleva pysäkkipari, joka sijaitsee varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella. Kevyt liikenne Asemakaava-alueella ei ole varsinaista kevyen liikenteen verkkoa kuin kantatien varressa, jossa on muun muassa kevyen liikenteen alikulut kantatien ja valtatien alitse. Kantatien kevyen liikenteen väyliltä on yhtenäinen kevyen liikenteen reitti Mikkelin keskustaan Pursialan kautta. Lisäksi kaava-alueen ulkopuolella Annilantien liittymän etelä- ja pohjoispuolella on kolme kevyen liikenteen alikulkua valtatien poikki. Näistä ja alueen pohjoisosan alikuluista jatkuu kattava kevyen liikenteen reitistö Mikkelin keskustan suuntaan. Asemakaavaalueella kevyt liikenne käyttää pääosin ajoneuvoliikenteen reittejä tai alueen ulkoilureittejä. Porrassalmentien on osa laajempaa pyöräilyreittiä, joka kulkee koko museotien läpi ja palaa valtatien varren kevyen liikenteen väyliä takaisin kohti Mikkelin keskustaa. Kuva 5) Kevyen liikenteen väylät ja alikulut suunnittelualueen ympäristössä

9 8(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK Liikenneturvallisuus Suunnittelualueella ja sen ympäristössä (kuva 6) on vuosina tapahtunut 47 kappaletta poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Onnettomuuksista 16 on johtanut loukkaantumiseen ja 31 omaisuusvahinkoon. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut. Onnettomuuskasaumista korostustuvat valtatien ja kantatien liittymä sekä valtatien ja Annilantien liittymä. Kuva 6) Asemakaava-alueella ja sen läheisyydessä vuosina tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet

10 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 9(25) Kuva 7) Asemakaava-alueen nykyinen liikenneverkko

11 10(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 3. KAAVALUONNOKSEN LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT 3.1 YLEISTÄ Asemakaavaluonnoksessa esitetään kaksi eri liikenneverkkovaihtoehtoa. Vaihtoehtojen keskeinen ero on kokoojakadun linjauksessa. Vaihtoehdossa VE1 kokoojakatu kulkee koko asemakaava-alueen halki ja liittyy Porrassalmentiehen aivan alueen eteläpäässä. Vaihtoehdossa VE2 kokoojakatu liittyy Porrassalmentiehen jo kaava-alueen puolivälissä 3.2 LIIKENNEVERKKOVAIHTOEHTO VE1 Asemakaavaluonnoksen liikenneverkkovaihtoehdossa VE1 kaava-alue liittyy kantatiehen 62 uuden tasoliittymän kautta. Liittymästä rakennetaan kokoojakatutasoinen yhteys kaava-alueen eteläpäähän saakka, jossa se liittyy Porrasalmentiehen. Porrassalmentie muutetaan kevyen liikenteen reitiksi välillä kokoojakatu - Moisiontien liittymä. Kokoojakadulta lähtee kolme lenkkimäistä tonttikatua, joiden kautta suurin osa tonttiliikenteestä hoidetaan. Osa tonteista liittyy suoraan kokoojakatuun. Uuden kokoojakadun liikennemääräksi arvioidaan asemakaava-alueen toteuduttua noin 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuoden 2040 tavoitetilanteessa noin 1400 ajoneuvoa. Porrassalmentiellä kokoojakadun eteläpuolella liikennemäärä on noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-alueen kohdalla kantatien 62 liikennemäärä on tavoitetilanteessa keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Moisiontien liikennemäärä on tavoitetilanteessa noin 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 13 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vaihtelee tavoitetilanteessa ajoneuvon välillä vuorokaudessa. Kantatien liittymän pohjoispuolella valtatien liikennemäärä on keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Asemakaava-alueen kevyen liikenteen verkko muodostuu kokoojakadun yhteyteen tulevasta kevyen liikenteen pääreitistä sekä kaava-alueen rannan tuntumassa kulkevasta Saimaan rantareitistä. Näitä täydentävät Porrassalmentien kevyen liikenteen reitiksi muutettava osuus sekä alueella kulkeva kattava ulkoilureitistä, joka yhdistää useassa kohtaa rantareitin, kokoojakadun sekä museotien poikittaisyhteyksillä. Kantatielle ei esitetä uusia alikulkuja. Samoin kantatien 62 eteläpuolen kevyen liikenteen väylä välillä Porrassalmentie Kokoojakatu esitetään varauksena. Kaava-alueen ulkopuolella olevista kevyen liikenteen yhteyksistä parannetaan yhteyttä kaava-alueen, Moision sairaalan ja Moision koulun välillä. Reitti kulkee Karjalammentietä sairaala-alueelle ja siitä uutta yhteyttä pitkin Moision koululle toimien Kirkonvarkauden asemakaava-alueen ja Moision koulun välisenä kevyen liikenteen pääyhteytenä. Asemakaava-alueen paikallisliikenteen reitti kulkee linjalla kokoojakatu Porrassalmentie Moision sairaalan alue Moision koulu. Reitin pysäkit sijaitsevat kokoojakadulla (3 pysäkkiparia), Moision sairaalan alueella sekä päätepysäkki Moision koululla. Porrassalmentietä kokoojakatua pitkin kulkee myös muutamia seudullisen liikenteen vuoroja. Lisäksi valtatietä ja kantatietä kulkee useita paikallis-, seudullisen ja kaukoliikenteen linja-autovuoroja. Asemakaava-aluetta palvelevat pysäkit sijaitsevat kantatiellä Porrassalmentien sekä Pursialantien liittymissä sekä valtatiellä kantatien liittymässä.

12 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 11(25) Kuva 8) Asemakaavaluonnoksen VE1 liikenneverkko

13 12(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 3.3 LIIKENNEVERKKOVAIHTOEHTO VE2 Asemakaavaluonnoksen liikenneverkkovaihtoehdossa VE2 kaava-alue liittyy vaihtoehdon VE1 tavoin kantatiehen 62 uuden tasoliittymän kautta. Liittymästä rakennetaan kokoojakatutasoinen yhteys kaava-alueen puoleen väliin, jossa se liittyy Porrasalmentiehen. Porrassalmentie muutetaan kevyen liikenteen reitiksi välillä kokoojakatu - Moisiontien liittymä. Kokoojakadulta lähtee kaksi lenkkimäistä tonttikatua sekä päättyvä tonttikatu alueen eteläosaan, josta ei ole ajoneuvoliikenteen yhteyttä Porrassalmentielle. Tonttiliikenne hoidetaan kokonaan tonttikatujen kautta ja kokoojakadulle ei esitetä suoria tonttiliittymiä. Uuden kokoojakadun liikennemääräksi arvioidaan asemakaava-alueen toteuduttua noin 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuoden 2040 tavoitetilanteessa noin 1400 ajoneuvoa. Porrassalmentiellä heti kokoojakadun eteläpuolella liikennemäärä on tavoitetilanteessa noin 1000 ajoneuvoa ja etelämpänä Porrassalmentietä noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valta- ja kantatien liikennemäärät ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Kaava-alueen kohdalla kantatien 62 liikennemäärä on tavoitetilanteessa keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Moisiontien liikennemäärä on tavoitetilanteessa noin 1600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 13 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vaihtelee tavoitetilanteessa ajoneuvon välillä vuorokaudessa. Kantatien liittymän pohjoispuolella valtatien liikennemäärä on keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Asemakaava-alueen kevyen liikenteen verkko muodostuu vaihtoehdossa kokoojakadun yhteyteen tulevasta kevyen liikenteen pääreitistä sekä kaava-alueen rannan tuntumassa kulkevasta Saimaan rantareitistä. Koska Porrassalmentien viereen ei voida museotiestatuksen vuoksi toteuttaa kevyen liikenteen väylää, viedään pääreitti osaksi rantareittiä tällä osuudella. Pää- ja rantareittiä täydentävät Porrassalmentien kevyen liikenteen reitiksi muutettava osuus sekä alueella kulkeva kattava ulkoilureitistä, joka yhdistää useassa kohtaa rantareitin, kokoojakadun sekä museotien poikittaisyhteyksillä. Kantatielle ei esitetä uusia alikulkuja. Samoin kantatien 62 eteläpuolen kevyen liikenteen väylä välillä Porrassalmentie Kokoojakatu esitetään varauksena. Kaava-alueen ulkopuolella olevista kevyen liikenteen yhteyksistä parannetaan yhteyttä kaava-alueen, Moision sairaalan ja Moision koulun välillä. Reitti kulkee Karjalammentietä sairaala-alueelle ja siitä uutta yhteyttä pitkin Moision koululle toimien Kirkonvarkauden asemakaava-alueen ja Moision koulun välisenä kevyen liikenteen pääyhteytenä. Asemakaava-alueen paikallisliikenteen reitti kulkee linjalla kokoojakatu Porrassalmentie Moision sairaalan alue Moision koulu. Reitin pysäkit sijaitsevat kokoojakadulla (2 pysäkkiparia), Moision sairaalan alueella sekä päätepysäkki Moision koululla. Porrassalmentietä kokoojakatua pitkin kulkee myös muutamia seudullisen liikenteen vuoroja. Lisäksi valtatietä ja kantatietä kulkee useita paikallis-, seudullisen ja kaukoliikenteen linja-autovuoroja. Asemakaava-aluetta palvelevat pysäkit sijaitsevat kantatiellä Porrassalmentien sekä Pursialantien liittymissä sekä valtatiellä kantatien liittymässä.

14 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 13(25) Kuva 9) Asemakaavaluonnoksen VE2 liikenneverkko

15 14(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 4. LIIKENNE-ENNUSTE 4.1 ASEMAKAAVA-ALUE Molempien asemakaavaluonnosvaihtoehtojen oletetaan tuottavan saman verran autoliikennettä seuraavassa esitetyn laskelman mukaisesti. Asemakaavan mukainen maankäyttö tuottaa kokoojakadulle noin 500 ajoneuvon vuorokausiliikennemäärän. Kun tähän lisätään nykyisen Porrassalmentien liikennemäärä, joka siirtyy kokoojakadulle Porrassalmentien muututtua kevyen liikenteen reitiksi, saadaan kokoojakadun liikennemääräksi asemakaavan toteuduttua noin 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärä on sama molemmissa kaavavaihtoehdossa. Asemakaavavaihtoehtojen erot liikennemäärissä näkyvät vasta tavoitetilanteessa, kun Porrassalmentie toimii osana kokoojakatua välillä kokoojakadun liittymä - Karjalammentie. 4.2 TAVOITETILANNE 2040 Yleistä Nyt laadittava Kirkonvarkauden asemakaava on osa Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavaa, jonka laadinta on käynnissä samanaikaisesti. Osayleiskaavaluonnoksessa on tutkittu kahta eri tavoitetilanteen liikenneverkkovaihtoehtoa, joihin myös asemakaavaluonnoksen liikenneverkkovaihtoehdot pohjautuvat. Molemmista osayleiskaavan liikenneverkkovaihtoehdoista on laadittu oma liikenneennuste. Ennusteet on laadittu tavoitevuodelle Liikenne-ennusteiden perustana ovat nykytilanteen liikennemäärät ja liikennelaskennan tulokset sekä laskentatulosten perusteella arvioitu liikenteen suuntautuminen nykytilanteessa. Nykyliikennemääriä on kasvatettu osayleiskaavan mukaisella maankäyttöennusteella, jossa muutoksena nykytilanteeseen nähden on 300 uutta pientalotonttia sekä Moision sairaala-alueen toimintojen muuttuminen kylpylä- ja lomaosaketoimintojen alueeksi. Moision sairaala-alueen toimintojen muutos kasvattaa Moisiontien liikennemäärää arviolta 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Asumisen aiheuttama liikenteen kasvu on arvioitu seuraavalla laskelmalla:

16 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 15(25) Yhteensä osayleiskaavan mukainen maankäytön kasvu lisää alueen liikennemäärää noin 2500 ajoneuvolla vuorokaudessa. Osayleiskaavaluonnoksen mukaisen asumisen kasvun tuottama liikenteen kasvu on sijoitettu liikenneverkolle molemmissa liikenneverkkovaihtoehdossa kuvan 10 mukaisesti

17 16(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK Kuva 10) Arvio uuden maankäytön liikenteen suuntautumisesta osayleiskaava-alueella liikenneverkkovaihtoehdossa VE1 ja VE2 Yleiseksi liikenteen kasvuksi valtatiellä suunnittelualueella vuodesta 2013 vuoteen 2040 on arvioitu 27 prosenttia. Vastaavasti kantatien yleiseksi liikenteen kasvuksi vastaavalla ajanjaksolla on arvioitu 29 prosenttia.

18 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 17(25) Liikenne-ennuste, tavoitetilanteen liikenneverkko VE1 Kuva 11) Liikenne-ennuste tavoitevuodelle 2040, liikenneverkkovaihtoehto VE1

19 18(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK Liikenne-ennuste, tavoitetilanteen liikenneverkko VE2 Kuva 12) Liikenne-ennuste tavoitevuodelle 2040, liikenneverkkovaihtoehto VE2

20 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 19(25) 5. TOIMIVUUSTARKASTELUT 5.1 YLEISTÄ Toimivuustarkasteluja ei ole laadittu tilanteesta, jossa ainoastaan Kirkonvarkauden asemakaava-alue on toteutettu, vaan kaikki toimivuustarkastelut on tehty tavoitetilanteen 2040 liikennemäärillä. Koska pelkän asemakaavan toteutumisen jälkeen liikennemäärät kokoojakadulla jäävät tavoitetilannetta pienemmäksi, on asemakaavavaiheen toimivuus kokoojakadun liittymässä nyt esitettyä parempi. 5.2 TUTKITUT LIITTYMÄT Kantatien ja uuden kokoojakadun liittymän liikenteellistä toimivuutta arvioitiin Synchro / SimTraffic 8 -mikrosimulointiohjelmalla. Toimivuustarkastelut tehtiin tavoitetilanteen 2040 iltahuipputunnin liikennemäärillä. Tarkastelussa liittymäjärjestelyt olivat: kantatien, Pursialankadun ja uuden kokoojakadun porrastettu liittymä, pääsuunnalla vasemmalle kääntyvien kaistat Tarkasteluissa käytetyt liikennemäärät on esitetty kuvassa 13. Kuva 13) Toimivuustarkasteluissa käytetyt tavoitetilanteen 2040 iltahuipputunnin liikennemäärät

21 20(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK Toimivuustarkastelussa käytetyt palvelutasoluokitukset ovat HCM ohjeen mukaisia (taulukko 1). Taulukko 1) Palvelutasoluokitus HCM KANTATIEN JA KOKOOJAKADUN UUSI LIITTYMÄ Kantatien, kokoojakadun ja Pursialankadun porrastetun liittymän toimivuus tavoitetilanteessa 2040 on esitetty kuvassa 14. Kuva 14) Liittymien toimivuus vuoden 2040 ennustetilanteessa Tavoitetilanteen liikennemäärillä toimivuudessa ei esiinny ongelmia, vaan kaikkien liittymäsuuntien palvelutaso on erittäin hyvä (A). Pääsuunnalla vasemmalle kääntyvien maksimi jonopituus jää noin 20 metriin. 5.4 HERKKYYSTARKASTELU Perustarkastelun lisäksi tehtiin herkkyystarkastelu kantatien, kokoojakadun ja Pursialankadun porrastetussa liittymässä. Herkkyystarkastelussa liittymäjärjestelyt olivat vastaavat kuin perustarkastelussa. Liittymän liikennevirtoja oli kasvatettu sillä oletuksella, että tavoitetilanteessa valtatien ja Porrassalmentien välistä poikittaisyhteyttä ei toteuteta ja kaikki osayleiskaava-alueen eteläosan maankäytön kasvun tuottama liikenne ohjautuu kokoojakadun liittymä kautta kantatielle.

22 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 21(25) Herkkyystarkastelussa käytetyt liikennemäärät on esitetty kuvassa 15. Kuva 15) Herkkyystarkastelussa käytetyt ennustetilanteen 2040 iltahuipputunnin liikennemäärät Kantatien, kokoojakadun ja Pursialankadun porrastetun liittymän toimivuus herkkyystarkastelun liikennemäärillä on esitetty kuvassa 16. Kuva 16) Liittymien toimivuus vuoden 2040 tavoitetilanteessa herkkyystarkastelun mukaisilla liikennemäärillä Kantatien, kokoojakadun ja Pursialankadun porrastetun liittymän toimivuudessa ei esiinny ongelmia herkkyystarkastelun mukaisessa tilanteessa, jossa poikittaisyhteyttä ei ole toteutettu ja myös osayleiskaava-alueen eteläosan liikenne ohjautuu kokoojakadun kautta kantatielle. Palvelutaso on kaikkien liittymäsuuntien osalta erittäin hyvä (A). Pääsuunnalla vasemmalle kääntyvien maksimi jonopituus jää reiluun 20 metriin.

23 22(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 6. VAIKUTUKSET Arvioidut liikenteelliset vaikutukset koskevat molempia liikenneverkkovaihtoehtoja ellei toisin ole mainittu. Vaikutukset liikenneverkkoon Asemakaavan mahdollistama noin 70 uutta pientalotonttia edellyttää alueen liikenneverkon täydentämistä kokoojakatuyhteyksillä ja tonttikaduilla sekä kevyen liikenteen verkolla ja ulkoilureiteillä. Alueelle muodostetaan pohjois-eteläsuuntainen kokoojakatu Porrassalmentien itäpuolelle välille Porrassalmentie kantatie 62. Vaihtoehdossa VE1 kokoojakatu kulkee koko asemakaava-alueen poikki liittyen Porrassalmentiehen kaava-alueen eteläpäässä. Vaihtoehdossa VE2 kokoojakatu liittyy Porrassalmentiehen kaava-alueen puolessa välin hieman nykyisen Moisionrannantien liittymän pohjoispuolella. Ratkaisulla ei ole asemakaava-alueen toiminnallisuuden kannalta merkittävää vaikutusta, mutta osayleiskaavan mukaisen tavoiteliikenneverkon osalta vaihtoehdon VE2 ratkaisussa Porrassalmentie on lyhyellä osuudella osa valtatien ja kantatien yhdistävää kokoojakatutasoista yhteyttä. Tämä heikentää vaihtoehdossa VE2 kokoojakadun yhtenäistä laatutasoa, kun Porrassalmentien vaaka- ja pystygeometriaa ja tien poikkileikkausta ei voida muuttaa sekä vaikuttaa kevyen liikenteen yhteyden järjestämiseen, sillä Porrassalmentien museotiestatus estää kevyen liikenteen väylän rakentamisen tien rinnalle. Uusi kokoojayhteys siirtää liikennettä pois Porrassalmentieltä ja vähentää Porrassalmentien ja Kantatien liittymän kautta kulkevan liikenteen määrää sekä mahdollistaa nykyisen Porrassalmentien muuttamisen kevyen liikenteen reitiksi kokoojakadun ja Moisiontien välillä. Lisäksi kaava tukee kevyen liikenteen yhteyden muodostamista välille asemakaava-alue - Moision sairaalan alue - Moision koulu nykyisen Karjalammentien kautta. Asemakaavan mahdollistama maankäytön kasvu tuottaa noin 500 henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Liikenne välittyy kaava-alueelta päätieverkolle pääasiassa uuden kokoojakadun liittymän kautta. Vaihtoehtoisena reittinä on Porrassalmentietä etelän suuntaan ja sieltä edelleen valtatielle 13. Maankäytön kasvusta huolimatta kokoojakadun liittymän toimivuus pystytään varmistamaan suunnitelluilla järjestelyillä myös vuoden 2040 ennustetilanteessa. Vaikutukset Porrassalmentiehen (museotie) Porrassalmentie on merkitty museotieksi asemakaava-alueella välillä Moisiontien liittymä kaava-alueen raja. Museotieosuus jatkuu kaava-alueen ulkopuolella aina Kyyhkylän Kartanon eteläpuolelle saakka. Asemakaavan yhteydessä Porrassalmentie esitetään muutettavaksi kaupungin kaduksi kaava-alueella. Asemakaavaluonnoksen liikenneverkkovaihtoehdoissa Porrassalmentie on esitetty muutettavaksi kevyen liikenteen reitiksi välillä kokoojakadun liittymä Moisiontien liittymä. Kokoojakadun liittymän paikasta johtuen muutettavan osuuden pituus on eri tutkittavissa vaihtoehdoissa. Porrassalmentien linjaus on osoitettu erikseen RKY-kohteessa Porrassalmen historiallinen maisema. RKY-merkintä on velvoittava maankäytön suunnittelussa riippumatta siitä, miten museotiestatuksen mahdollisesti tulevaisuudessa käy ja onko osuus katua vai yleistä tietä.

24 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 23(25) Kevyen liikenteen reittinä museotie on mahdollista säilyttää luonteeltaan vanhana, eikä autoliikenteen nopeuspaineet vaadi tien linjauksen tai tasauksen muuttamista. Kevyen liikenteen reitiksi muuttaminen ennemmin parantaa kuin heikentää Porrassalmen museotien saavutettavuutta. Museotie on osa valtakunnallista pyöräilytietä, jonka asemaa ja arvoa kevyen liikenteen reitiksi muuttaminen kohentaa. Edellä mainittujen seikkojen valossa vaihtoehto VE1 tukee paremmin museotien säilymistä ja kehittämistä. Vaihtoehdon VE2 aiheuttama liikenteen kasvu lyhyellä osuudella Porrassalmentietä heikentää myös osaltaan sen käytettävyyttä muun muassa pyöräilyreittinä. Porrassalmentien kulttuurinen helmi, manttaalikivi, on aivan vaihtoehdon VE1 kaduksi muutettavan osuuden eteläpuolella Porrassalmentiellä. Manttaalikivi on tien länsipuolella, pihateiden risteyksessä, Annilan golf-keskuksen liittymästä pohjoiseen. Sen säilymisen turvaaminen on todennäköisesti helpompaa lähellä kevyen liikenteen reitin alkua kuin linjaosuudella. Samoin kohteessa vierailevien pysäköinti ym. järjestelyt on helpompi toteuttaa lähellä kevyen Porrassalmentien, kokoojayhteyksien ja kevyen liikenteen reitin liittymäaluetta. Manttaalikiven säilymistä tulisi korostaa. Vaikutukset joukkoliikenteeseen Molemmat liikenneverkkovaihtoehdot tukevat suunnitellun paikallisliikenteen linjaautoreitin toteuttamista välille Mikkelin keskusta-moision koulu. Reitti kulkee kantatien kautta kokoojakadulle ja siitä Karjalammentietä Moision sairaala-alueen poikki päätepysäkin ollessa Moision koululla. Vaihtoehdon VE2 Porrassalmentien osuus kokoojakatuna mahdollistaa saman yhteyden järjestämisen, mutta pysäkkien ym. järjestelyjen toteuttaminen museotien osuudella on rajatumpaa. Asemakaava-alueen ja Moision koulun välille suunnitellun joukkoliikennereitin toteuttaminen vaatii kehittämistoimenpiteitä asemakaavan ulkopuoliselle osuudelle molemmissa liikenneverkkovaihtoehdoissa. Osayleiskaavassa on esitetty uusi joukkoliikennereitti Moision koulun ja Moision sairaalan välille ja lisäksi Karjalammentie tulee parantaa joukkoliikenteelle sopivaksi. Vaikutukset kevyeen liikenteeseen Nykyiset kevyen liikenteen järjestelyt rajoittuvat pääasiassa kantatien ympäristöön. Lisäksi kaava-alueella kulkee useita ulkoilureittejä. Esitetyillä asemakaavavaihtoehdoilla mahdollistetaan kevyen liikenteen verkon toteuttaminen alueelle ja alueen kytkeminen myös kevyen liikenteen osalta olemassa olevaan kevyen liikenteen verkkoon. Alueen pohjois-eteläsuuntaisena kevyen liikenteen pääreittinä toimii kokoojakadun yhteydessä oleva kevyen liikenteen väylä sekä sen itäpuolelle tonttikatujen yhteyteen toteutettava kevyen liikenteen rantareitti, joka jatkuu nykyisen kevyen liikenteen alikulun kautta kantatien pohjoispuolelle ja siitä Pursialankadun vartta aina Mikkelin keskustaan saakka. Näitä yhteyksiä täydentää Porrassalmentien kevyen liikenteen reitiksi muutettava osuus sekä Moisiontien kevyen liikenteen yhteys, joilta on kantatien eteläpuolella olevan kevyen liikenteen väylän ja valtatien alikulun kautta vaihtoehtoinen yhteys Mikkelin keskustan suuntaan. Itä-länsisuunnassa kevyelle liikenteelle mahdollistetaan reitti Moision koulun ja asemakaava-alueen välille. Tämä yhteys muodostaa yhtenäisen reitin koulun, Porrassalmentien ja rantareitin välille Karjalammentien jatkeena.

25 24(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK Vaikutukset liikenneturvallisuuteen Uusi liittymä kantatiellä 62 heikentää liikenneturvallisuutta. Kiinnittämällä huomiota nopeustasoon liittymän kohdalla sekä varmistamalla riittävät näkemät pystytään liittymän vaikutukset turvallisuuden alenemaan minimoimaan. Nykyisen liikenteen siirtäminen pois Porrassalmentieltä uudelle kokoojakadulle parantaa liikenneturvallisuutta, kun liikenne viedään geometrialtaan ja teknisiltä ratkaisultaan nykyaikaiselle väylälle. Vaihtoehdossa VE2 Porrassalmentien liikennemäärä kasvaa tavoitetilanteessa nykytilanteeseen nähden lyhyellä osuudella, mikä heikentää liikenneturvallisuutta paikallisesti. Tämä koskee erityisesti kevyttä liikennettä, jolle ei ole mahdollista rakentaa omaa väylää museotien vierelle. Nykyisin Latokalliontiellä koululaiset liikkuvat samalla väylällä joukkoliikenteen ja muiden ajoneuvojen kanssa. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyn uuden yhteyden toteuttaminen välille Moision koulu-moision sairaalan alue asemakaavan toteuttamisen yhteydessä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta, kun kevyt liikenne saa oman väylän. Vaihtoehdossa VE1 osa tonttiliittymistä on suoraan kokoojakadulle, mikä on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta huono tilanne. Näiden tonttiliittymien osalta tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota liittymäjärjestelyihin, jotta mahdollisen häiriötilanteen vaikutukset kokoojakadun liikenteeseen voidaan minimoida. Samoin liittymä- ja pihajärjestelyissä tulee huomioida liikenneturvallisuus riittävine näkemäalueineen sekä kevyen liikenteen reittien ja lasten leikkialueiden turvallinen sijoittelu. 7. VAIHEITTAIN RAKENTAMINEN Kirkonvarkauden asemakaava-alueen toteuttaminen edellyttää kantatien uuden liittymän ja kokoojakadun rakentamisen, joko vaihtoehdon VE1 tai VE2 mukaisesti. Joukkoliikenteen järjestäminen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteiden mukaisesti edellyttää Karjalammentien parantamista joukkoliikenteelle sopivaksi. Samoin Moision koulun ja sairaala-alueen joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen tulee käynnistää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta nykyisellä Karjalammentie Latokalliontie yhteydellä olevat liikenneturvallisuuspuutteet (koululaiset ja ajoneuvot samalla kapealla väylällä) saadaan korjattua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kevyen liikenteen osalta tulee varmistaa, että asemakaava-alueen ja Moision koulun välillä on turvallinen yhteys. Asemakaava-alueelta pystytään järjestämään turvallinen kevyen liikenteen yhteys keskustan suuntaan Pursialankadun liittymän alikulun kautta ilman kantatien eteläpuolista kevyen liikenteen väylää. Kantatien eteläpuolelle esitetty kevyen liikenteen yhteystarve on varaus, jonka tarve tulee selvittää tarkemmin siinä vaiheessa kun Kirkonvarkauden sillan eteläpuolelle suunnitellun erillisen kevyen liikenteen sillan toteutus on ajankohtainen.

26 Kirkonvarkauden AK LIIKENNESELVITYS 25(25) Kartat ja kuvat Ilmakuvat Maanmittauslaitos 10/MML/13 Kartat Karttakeskus Oy, lupa L4377 Kannen kuva Elina Ekroos, Destia Oy Tampereella DESTIA OY DI Antti Soisalo

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 8.1

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 8.1 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 8.1 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(26) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki 28.11.2011 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Mikkelin vuoden 2017 asuntomessualueen kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset 24.10.2014

Mikkelin vuoden 2017 asuntomessualueen kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset 24.10.2014 n vuoden 2017 asuntomessualueen kaavoitus ja siihen liittyvät selvitykset 24.10.2014 n kaupunki kaavoittaa noin 425 hehtaarin osayleiskaavaalue a 4 kilometrin päässä keskustasta kaavan tavoi eena on osoittaa

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkeli Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan meluselvitys 2(10) MELUSELVITYS MOISIO-KYYHKYLÄN OYK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Mikkelin keskusta-alueen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat:

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Jäljellä on vaihtoehdot 5 ja 1 Kaavaluonnosten liikenteellinen arviointi Vaiheittain rakentamisen tarkentaminen, mm. liittymien toimivuustarkastelut vielä tarkennettava

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 1

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 1 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 1 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0943 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 1.

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 1. KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 1. MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0943 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot