SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE"

Transkriptio

1 E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

2

3 Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS 1 (20)

4 Sisältö 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Tausta ja tavoitteet Suunnittelualueen yleiskuvaus Aluetta koskevat aiemmat suunnitelmat Maankäyttö ja kaavoitus LIIKENNEVERKKO Nykyinen tie- ja katuverkko Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Liikenneturvallisuus ja onnettomuudet Työpaikka-alueen matkatuotos VAIHTOEHTOTARKASTELUT Ensimmäisen vaiheen liikenteelliset ratkaisut Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle Työpaikka-alueen kytkeminen valtatielle 10 Pellilän eritasoliittymän kautta Välivaiheen liikenteelliset ratkaisut Tavoitetilanteen 2030 liikenteelliset ratkaisut YHTEENVETO JA SUOSITUKSET (20)

5 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Tausta ja tavoitteet Jokioisten kunnassa on käynnissä keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan laatiminen. Kaavan tavoitteena on muun muassa nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden löytäminen. Kaavaluonnoksessa valtatien 10 itä-/eteläpuolelle on osoitettu työpaikka-alue, jonka kytkeytymistä liikenneverkkoon on tarve tutkia liikenneselvityksen avulla. Tässä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia liittymäjärjestelyjä ja yhteyksiä työpaikka-alueelta valtatielle. Eri toteutustapojen vaikutuksia arvioitiin niin liikenteen sujuvuuden kuin liikenneturvallisuudenkin kannalta. Työn tilaaja on Jokioisten kunta. Selvityksen laatimisesta Sweco Ympäristö Oy:ssä ovat vastanneet Ins. AMK Anna Jokiranta ja DI Hannele Kemppi. 3 (20)

6 1.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus Osayleiskaavan luonnoksessa osoitettu työpaikka-alue sijaitsee Jokioisten kunnassa, valtatien 10 itäpuolella Pellilän eritasoliittymästä noin kilometri lounaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 25 ha. Alue on nykytilanteessa rakentamatonta peltoaluetta, jonka pohjoispuolella kulkee kevyen liikenteen väylä Paana. Suunniteltu työpaikka-alue rajautuu pohjoisessa Pellilän teollisuusalueeseen ja etelässä maa-ainesten ottoalueelle johtavaan yksityistiehen. Lännessä aluetta rajaa valtatie 10 ja idässä Pellilänsuo. Kuvassa 1 suunnittelualue on osoitettu mustalla ympyrällä. Kuva 1. Suunnittelualue kartalla 4 (20)

7 1.3 Aluetta koskevat aiemmat suunnitelmat Aluetta koskevia muita suunnitelmia ovat Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys, Airix Ympäristö (2013) Valtateiden 10 ja 2 maankäyttöä palveleva kehittämisselvitys, Destia (2010) o Maakuntakaavassa valtatie 10 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi. Tielle on laadittu maankäyttöä palveleva kehittämäselvitys vuonna 2010, jonka tarkoituksena oli selvittää maankäytön kehityksestä aiheutuvien merkittävien liittymien tavoitetilanne. Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos kortteleissa sekä katu- ja puistoalueilla, Ramboll, Maankäyttö ja kaavoitus Vuonna 2006 vahvistetussa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty maatalousalueeksi ja alueen pohjoisreunalle on osoitettu kehitettävä kevyen liikenteen yhteys. Kuvassa 2 on ote voimassa olevasta Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Kuva 2. Ote Kanta-Hämeen vuonna 2006 vahvistetusta maakuntakaavasta. 5 (20)

8 Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaavailtu työpaikka-alue sisältyy parhaillaan laadittavaan Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavaan. Alue kiinnittyy pohjoisessa Pellilän eteläiseen teollisuusalueeseen, jolla nykytilanteessa toimii kuljetus- ja metallialan yrityksiä sekä leipomo. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Pellilänsuo, joka on kaavaluonnoksessa merkitty luonnonsuojelualueeksi. Alueen eteläpuolella sijaitsee maa-aineisten ottoalue, joka kaavaluonnoksen mukaan ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan teollisuuskäyttöön. Muut suunnitellun työpaikka-alueen lähialueet ovat kaavaluonnoksessa pääasiassa suojaviheralueita, maa- ja metsätalousvaltaisia alueita sekä ja teollisuusalueita. Kuvassa 3 on ote Jokioisten keskustan ja lähialueiden osayleiskaavan luonnoksesta. Työpaikka-alue on osoitettu kuvassa punaisella ympyrällä. Kuva 3. Ote Jokioisten osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 6 (20)

9 Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa, vuonna 2013 hyväksytty, Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Aikaisemmin kaavoitetun alueen täydentäminen ja Vatavantien itäpuolella sijaitseva uusi kaava-alue mahdollistavat alueelle yhteensä noin k-m2 rakentamista. Kuvassa 4 on Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutosalue. Kuva 4. Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutosalue 2 LIIKENNEVERKKO 2.1 Nykyinen tie- ja katuverkko Suunnittelualueen nykyisen tieverkon muodostavat valtatie 10 (Turku-Hämeenlinna), maantiet 2804 (Forssantie) ja (Murronkulmantie) sekä Vatavantie, Seppientie ja maa-aineisten ottoalueelle johtava yksityistie. Valtatie 10 Suunnittelualueen länsipuolella kulkee valtatie 10, joka on Turusta Forssan kautta Hämeenlinnaan johtava itä-länsisuuntainen tie. Valtatie toimii Hämeen ja Varsinais-Suomen keskusten välisenä pääyhteytenä, ja on suunnittelualueen kohdalla tärkeä raskaan liikenteen välittäjä. Ympäristöministeriön vuonna 2014 vahvistamassa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa valtatie 10 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi, jonka ympäröivää maankäyttöä suunniteltaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää maankäytön liittymiseen parannettavaan väylään. Suunnittelualueen kohdalla tie on kaksikaistainen ja nopeusrajoitus on 100 km/h. Tien leveys on keskimäärin 7,0 metriä ja päällysteen leveys 9 metriä. 7 (20)

10 Maantie 2804 (Forssantie) Forssantie on suunnittelualueen pohjoispuolella, välillä Jokioinen-Forssa, kulkeva maantie, joka yhdistyy valtatiehen 10 Pellilän eritasoliittymän kautta. Forssantie on kaksikaistainen ja nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla on 60 km/h. Tien leveys on keskimäärin 7,5 metriä ja päällysteen leveys 10 metriä. Maantie (Murronkulmantie) Murronkulmantie on suunnittelualueen eteläpuolella kulkeva maantie, joka yhdistyy valtatiehen 10 kanavoidun tasoliittymän kautta. Tiellä on 60 km/h nopeusrajoitus. Tien leveys on noin 5,5 metriä. Tien alkupäässä on kova asfalttipinta. Vatavantie ja Seppientie Vatavantie on Pellilän eteläiselle teollisuusalueelle johtava yksityistie, joka liittyy Forssantiehen tasoliittymän kautta. Tien tarkemmista mitoista ei ole tietoa. Seppientie on Sillanpään teollisuusalueelle johtava yksityistie, joka liittyy valtatiehen 10 tasoliittymän kautta. Tien tarkemmista mitoista ei ole tietoa. Liittymät Suunnitellun työpaikka-alueen lähimmät liikenteellisesti merkittävät liittymät ovat Pellilän eritasoliittymä ja Murronkulman kanavoitu nelihaaraliittymä. Pellilän eritasoliittymään on kaavaillulta työpaikka-alueelta matkaa noin 760 metriä ja Murronkulman tasoliittymään noin 2,2 kilometriä. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat lisäksi Forssantie- Vatavantie nelihaarainen tasoliittymä sekä valtatiehen 10 yhdistyvät Seppientien ja maaainesten ottoalueelle johtavan yksityistien tasoliittymät. Seppientien liittymästä on matkaa kaavaillulle työpaikka-alueelle noin kilometri. Maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Kuvissa 5-11 on esitettynä liittymien sijainnit kartalla ja liittymät. 8 (20)

11 Kuva 5. Suunnittelualueen liittymät Kuva 6. Pellilän eritasoliittymän ramppi kuvattuna pohjoisen suunnasta tultaessa. 9 (20)

12 Kuva 7. Murronkulman kanavoitu nelihaaraliittymä Kuva 8. Forssantien ja Vatavantien kanavoitu nelihaaraliittymä Kuva 9. Valtatiehen 10 yhdistyvän Seppientien liittymä. 10 (20)

13 Kuva 10. Maa-aineiten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä etelän suunnasta kuvattuna. Kuva 11. Maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä pohjoisen suunnasta kuvattuna. 11 (20)

14 2.2 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Suunnittelualueella suurin liikennemäärä on valtatiellä 10, Pellilän eritasoliittymän ja Murronkulman tasoliittymän välisellä tiealueella. Tierekisterin vuoden 2012 tietojen mukaan tieosan keskivuorokausiliikenne on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Pohjoisen suuntaan mennessä valtatien liikennemäärä laskee noin 500 ajoneuvolla ja etelän suuntaan noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Kesäaikaan liikennemäärät nousevat valtatiellä lähes 15 %, mikä johtuu oletettavasti matkailusta. Forssantien (maantie 2804) keskimääräinen vuorokausiliikenne on Pellilän eritasoliittymän itäpuolella, noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Murronkulmantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 270 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuvassa 12 on esitettynä suunnittelualueen liikennemäärät, jotka ovat Tierekisterin mukaisesti vuosilta Kaavaillun työpaikka-alueen sijainti on osoitettu kuvassa mustalla ympyrällä. Kuva 12. Suunnittelualueen yleisten teiden liikennemäärät 12 (20)

15 Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 julkaisun (13/2014) mukaan Kanta-Hämeen valtateillä kevyiden ajoneuvojen määrän ennustetaan kasvavan noin 31 % ja yhdysteillä noin 16 % vuosina Raskaan liikenteen ennustetaan kasvavan Kanta-Hämeen valtateillä noin 6,5 % ja yhdysteillä 5,7 % vuosien 2012 ja 2030 välisenä aikana. Taulukossa 1 ja kuvassa 13 on esitettynä tieliikenteen yleisiin kasvukertoimiin perustuva liikenne-ennuste vuodelle Taulukko 1. Suunnittelualueen yleisten teiden liikenne-ennuste vuodelle Tie KVL KVLras KVL 2030 Valtatie 10 (tieosa ) Valtatie 10 (tieosa ) Valtatie 10 (tieosa ) Maantie 2804 (Forssantie, länsi) Maantie 2804 (Forssantie, itä) Maantie (Turuntie) Maantie (Murronkulmantie) Kuva 13. Suunnittelualueen teiden liikenne-ennuste vuodelle 2030 (KVL /KVLras). 13 (20)

16 2.3 Liikenneturvallisuus ja onnettomuudet Valtatiellä 10, Murronkulman ja Pellilän eritasoliittymän välisellä tieosuudella, on Tierekisterin onnettomuustietojen mukaan tapahtunut 20 liikenneonnettomuutta vuosien välisenä aikana. Onnettomuuksista kaksi on johtanut loukkaantumiseen. Yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta tieosuudella ei ole tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurin osa (40 %) onnettomuuksista on ollut omaisuusvahinkoon johtaneita eläinonnettomuuksia, pääasiassa peuraonnettomuuksia. Toiseksi eniten (30 %) on tapahtunut omaisuusvahinkoon johtaneita yksittäisonnettomuuksia. 20 % onnettomuuksista on ollut peräänajo-onnettomuuksia, joista yksi on johtanut loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen johtanut peräänajo-onnettomuus on tapahtunut maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymän kohdalla. Toinen loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista on ollut polkupyöräonnettomuus. omaisuusvahinkoon johtanut loukkaantumiseen johtanut Kuva 14. Suunnittelualueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet vuosien 2003 ja 2013 välisenä aikana. 14 (20)

17 2.4 Työpaikka-alueen matkatuotos Työpaikka-alueen matkatuotos perustuu arvioon alueen koosta ja tontin rakennustehokkuudesta sekä Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa julkaisuun (Suomen Ympäristö 27/2008). Suunnitellun työpaikka-alueen koko mitattiin silmämääräisesti Paikkatietoikkunan mittaustyökalun avulla ja alueen rakennustehokkuuden arvioitiin olevan samaa luokkaa kuin Pellilän eteläisellä teollisuusalueella. Muut laskennassa käytetyt tunnusluvut perustuvat edellä mainittuun matkatuotosoppaaseen. Alla on luoteltuna käytetyt arvot ja oletukset, joilla työpaikka-alueen matkatuotos laskettiin. alueen koko n. 26 ha tehokkuusluku e = 0, asukkaan kaupunkiseutu teollisuus ja elinkeinoelämän palvelut, keskimäärin 1,5 kävijää / 100 k-m2 73 % henkilöautolla henkilöauton keskimääräinen kuormitusaste työmatkoilla 1,13 o noin 880 ajoneuvoa suuntaansa Kaavaillun työpaikka-alueen rakentuminen kokonaisuudessaan tuottaa näin olleen liikennemäärän, joka on noin 1760 ajoneuvoa vuorokaudessa. 3 VAIHTOEHTOTARKASTELUT Selvityksessä tarkasteltiin kaavaillun työpaikka-alueen mahdollisia liikennejärjestelyjä ja tarpeita. Ensisijaisia lähtökohtia tarkasteluissa olivat liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. Tarkastelussa otettiin huomioon alueen kokonaisratkaisut ja rakentuminen vaiheittain. 3.1 Ensimmäisen vaiheen liikenteelliset ratkaisut Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle 10 Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan nykyiseen maa-aineisten ottoalueelle johtavaan yksityistiehen ei ole liikenneturvallisuuden kannalta hyvä vaihtoehto liittymän sijainnin vuoksi. Liittymä sijaitsee alueella, joka ei pituuskaltevuudeltaan eikä näkemiltään sovellu vilkasliikenteisen liittymän paikaksi. Liittymän kohdalla myötämäkeen ajavien jarrutusmatkat pitenevät ja vastaavasti vastamäki hidastaa liikkeellelähtöä, ja tien pinnan ollessa liukas, saattaa jopa estää sen. Tämä on huomionarvoista raskaan liikenteen toimintaedellytysten ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi alueella. Mikäli liikenne kytkettäisiin em. yksityisliittymään, on tarpeen tarkastella liittymän siirtoa liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta parempaan paikkaan. Tiehallinnon Tasoliittymät ohjeen (2001) mukaan suositeltava pienin liittymäväli valtateillä, keskivuorokausiliikenteen ollessa , on metriä. Suositellun liittymävälin ylärajaa käytetään, kun liittyvä tie on vilkasliikenteinen ja alarajaa, kun liittyvä tie on vähäliikenteinen. Kaavaillun työpaikka-alueen matkatuotos on arvioin mukaan noin 15 (20)

18 1800 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten suositeltavan liittymävälin voidaan olettaa sijoittuvan edellä mainittujen raja-arvojen yläpäähän. Maa-aineisten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymän etäisyys Pellilän eritasoliittymästä on nykytilanteessa noin 840 metriä. Liittymää olisi siis suositusarvojen ylärajaa noudattaen mahdollista siirtää noin 40 metriä eritasoliittymän suuntaan. Liittymän siirtäminen 40 metrillä ei kuitenkaan ole riittävä, jotta pituuskaltevuuden ohjeiden mukaiset suositellut arvot täyttyisivät. 100 km /h nopeusrajoitusalueella pituuskaltevuuden suositeltu enimmäisarvo (3 %) ei ohjeen mukaan saisi ylittyä 500 metriä lähempänä liittyvää tietä. Valtatien 10 pituuskaltevuus nykyisen yksityistieliittymän kohdalla noin 3,5 %. 40 metriä siirretyn liittymän sijainti ei siis ole ihanteellinen ohjeiden mukaisia suositusarvoja noudattaen. Mikäli työpaikka-alue kytketään suoraan valtatielle 10, on nykyistä yksityistieliittymää suositeltavaa siirtää noin 200 metriä Pellilän eritasoliittymän suuntaan, jolloin liittymäväliksi muodostuu noin 640 metriä. Uudessa paikassa maasto ei rajoita näkemiä ja liikenneturvallisuus paranee etenkin nykyisin liikennöivien ajoneuvojen osalta. Liittymäväliä ja pituuskaltevuutta koskevat ohjearvot täyttyvät tyydyttävästi. Työpaikka-alueen liikenne on mahdollista ohjata siirrettyyn liittymään Turun suunnasta valtatien10 erkanemiskaistalla. Erkanemiskaista parantaa pääsuunnan liikenteen sujuvuutta sekä vähentää peräänajo-onnettomuuksia. Ratkaisussa tulee kuitenkin varmistaa, että siirretyssä liittymässä ei ole liikennettä valtatien 10 suuntaan, ja että Hämeenlinnan suunnan liikenne ohjataan alueelle Pellilän eritasoliittymän ja Forssantie-Vatavantie liittymän kautta. Työpaikka-alueelta poistuva liikenne ohjataan valtatielle 10 niin ikään Forssantie-Vatavantie liittymän ja Pellilän eritasoliittymän kautta. Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle 10 tukee osaltaan kestävää kehitystä vähentämällä raskaan liikenteen matkapituuksia alueelle ja samalla liikenteen päästöjä. Edellä kuvattu ratkaisu ei tue tiepitäjän pääteiden kehittämistavoitteita, joiden mukaan nykyisiä liittymiä pyritään karsimaan ja alueiden kasvu ei saa tukeutua suoraan päätiehen. ELY-keskuksen alustavan kannanoton mukaan työpaikka-alueen kytkemistä nykyiseen maa-aineisten ottoalueelle johtavaan yksityistiehen tai kyseisen liittymän siirtämistä ei voida pitää mahdollisena vaihtoehtona. Kokonaan uusi liittymä ei myöskään tue ELY-keskuksen tavoitteita valtatien 10 kehittämiseksi, jonka lähtökohtana on, että valtateille ei rakenneta uusia liittymiä. Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatiehen 10 vaatii neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa Työpaikka-alueen kytkeminen valtatielle 10 Pellilän eritasoliittymän kautta Työpaikka-alueen kytkeminen valtatiehen 10 Pellilän eritasoliittymän kautta tukee nykyisiä pääteiden kehittämisen tavoitteita, joiden mukaan valtateille eri rakenneta uusia tasoliittymiä ja liittyminen päätiehen on suunnitelmallista ja keskitettyä. Ratkaisu aiheuttaa kuitenkin jonkin verran kiertohaittaa alueen liikenteelle verrattuna siihen, että yhteys työpaikka-alueelle järjestettäisiin suoraan valtatieltä 10. Matkapituus kasvaa erityisesti lännen suunnasta tultaessa, jolloin matka työpaikka-alueelle on noin kaksi kilometriä pidempi 16 (20)

19 kuin suora yhteys valtatieltä 10. Idän suunnasta tultaessa matkan pituus ei kasva yhtä merkittävästi, tällöin matka työpaikka-alueelle noin 600 metriä pidempi. Tässä liikenneverkon kehittämisratkaisussa maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä on suositeltavaa katkaista, ja katkaistulle yhteydelle järjestää korvaava yhteys rakennettavan rinnakkaistien pohjoisosan kautta. Uuden työpaikka-alueen rakentuessa kokonaisuudessaan Forssantie-Vatavantie liittymän liikennemäärä lisääntyy arvioin mukaan noin ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen ohjaaminen kaavaillulle työpaikka-alueelle Pellilän eritasoliittymän kautta edellyttää oletettavasti nykyisen Forssantie Vatavantie tasoliittymän parantamisen liikennemäärien kasvaessa alueella. Kuvassa 15 on esitettynä ensimmäisen vaiheen mahdolliset liikenteelliset ratkaisut. Yhteysvaihtoehto 1 on merkitty kuvassa punaisella katkoviivalla, yhteysvaihtoehto 2 vihreällä katkoviivalla ja yhteysvaihtoehto 3 sinisellä katkoviivalla. Kuvassa on esitettynä myös likimääräinen siirretyn liittymän sijainti, jos yhteys järjestetään suoraan valtatielle 10. Kuva 15. Ensivaiheen vaihtoehtoiset toimenpiteet 17 (20)

20 3.2 Välivaiheen liikenteelliset ratkaisut Välivaiheessa Murronkulmaan on suositeltavaa rakentaa vasen-oikea porrastettu liittymä, joka toimii samalla pitkän aikavälin eritason mahdollistavana vaiheena. Liittymän vasenoikea porrastaminen häiritsee vähiten päätien liikenteen sujuvuutta. Porrastettu liittymä on nelihaaraista tasoliittymää turvallisempi ja heva-onnettomuusaste nelihaaraliittymää pienempi sivusuuntien liikenteen osuuden kasvaessa. 3.3 Tavoitetilanteen 2030 liikenteelliset ratkaisut Tavoitetilanteessa 2030 yhteys valtatien 10 eteläpuolisille työpaikka- ja teollisuusalueille järjestetään Murronkulmaan rakennettavan eritasoliittymän, Pellilän eritasoliittymän ja valtatien 10 eteläpuolelle rakennettavan rinnakkaistien kautta. Murronkulmaan rakennettava eritasoliittymä parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja liittymistä päätiehen. Valtatien 10 eteläpuolelle rakennetaan rinnakkaisyhteyden eteläinen osuus, ja valtatiellä oleva Seppientien tasoliittymä katkaistaan. Tasoliittymän katkaisu parantaa valtatien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta ja turvallisten ohituspaikkojen osuus kasvaa. Katkaistulle yhteydelle järjestetään korvaava yhteys rakennettavan rinnakkaistien kautta. Tasoliittymän katkaisu pidentää jonkin verran nykyisiä matkapituuksia. Ratkaisu tukee osaltaan pääteiden kehittämisen tavoitteita, joiden mukaan liittymiä karsitaan ja tiiviin maankäytön alueilla paikalliselle liikenteelle järjestetään turvalliset tiejärjestelyt ja rinnakkaistieyhteydet. Työpaikka-alueen liikenteen jakautuminen kahteen liittymään parantaa myös liittymien toimintavarmuutta, ja liittyminen päätiehen on suunnitelmallista ja keskitettyä. Kuvassa 16 on esitettynä välivaiheen ja tavoitetilanteen 2030 mahdolliset liikenteelliset ratkaisut. Välivaiheessa tehtävät toimenpiteet on merkitty punaisella katkoviivalla ja tavoitetilanteessa 2030 tehtävät toimenpiteet sinisellä katkoviivalla. Mahdollisesti tehtävät toimenpiteet riippuvat kuitenkin myös eri alueiden rakentumisjärjestyksestä. 18 (20)

21 Kuva 16. Välivaiheen ja tavoitetilanteen 2030 mahdolliset toimenpiteet 19 (20)

22 4 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle 10 edistäisi osaltaan kestävää kehitystä vähentämällä matkapituuksia ja samalla liikenteen päästöjä. Nykyisen maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymän kohdalla pituuskaltevuuden suositeltava enimmäisarvo ylittyy, joten paljon liikennettä tuottavan alueen kytkeminen liittymään ei ole suositeltavaa. Liittymän kohdalla myötämäkeen ajavien jarrutusmatkat pitenevät ja vastaavasti vastamäki hidastaa liikkeellelähtöä, ja tien pinnan ollessa liukas, saattaa jopa estää sen. Tämä on huomionarvoista raskaan liikenteen toimintaedellytysten ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi alueella. Ratkaisu ei myöskään tue nykyisiä pääteiden kehittämisen tavoitteita, joiden mukaan valtateiden nykyisiä tasoliittymiä pyritään karsimaan ja uusia liittymiä ei mielellään rakenneta. Jos työpaikka-alue kytketään suoraan valtatielle 10, tulee nykyistä maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymää siirtää noin 200 metriä Pellilän eritasoliittymän suuntaan. Uusi sijainti on Tiehallinnon ohjeen mukaisia arvoja noudattaen tyydyttävä, ja tässä sijainnissa maasto ei rajoita liittymän näkemiä. Työpaikka-alue on mahdollista kytkeä valtatielle 10 Turun suunnasta pääsuunnan erkanemiskaistan avulla. Erkanemiskaista parantaa valtatien välityskykyä sekä pienentää peräänajo-onnettomuuksien riskiä. Ratkaisussa tulee kuitenkin varmistaa, että valtatien suuntaan ei ole liikennettä, ja että Hämeenlinnan suunnasta saapuva liikenne ohjataan alueelle Pellilän eritasoliittymän sekä Forssantie-Vatavantie liittymän kautta. Vaihtoehtoinen ratkaisu työpaikka-alueen kytkemiseksi valtatielle 10 on reitti Pellilän eritasoliittymän, Forssantie-Vatavantie liittymän ja rinnakkaistien pohjoisosan kautta. Ratkaisusta aiheutuu jonkin verran kiertohaittaa alueen liikenteelle, mutta se tukee pääteiden kehittämisen tavoitteita ja mahdollisen rinnakkaistien myöhempiä rakennusvaiheita. Ratkaisussa Forssantie-Vatavantie liittymä tulee todennäköisesti parantaa vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Liittymän toimivuus on suositeltavaa tarkistaa välityskykytarkasteluilla alueen rakentuessa. Valtatien 10 rinnakkaisyhteyden pohjoisosa rakennetaan välillä Vatavantie maaaineisten ottoalueelle johtava yksityistie. Nykyisen yksityistien liittymä katkaistaan ja korvaava yhteys järjestetään rakennettavan rinnakkaistien kautta. Esitetty ratkaisu mahdollistaa työpaikka-alueen käyttöönoton Forssantie - Vatavantie liittymän kautta ilman, että koko rinnakkaistieyhteyttä tarvitsee rakentaa kerralla. Välivaiheen ja tavoitetilanteen liikenteelliset ratkaisut on suositeltavaa toteuttaa alueen rakentumisen mukaan. Murronkulman porrastettu liittymä on suositeltavaa toteuttaa ennen Murronkulmantien eteläpuolelle kaavaillun työpaikka-alueen rakentumista ja valtatien 10 rinnakkaisyhteys ennen kaavaillun teollisuusalueen rakentumista. Murronkulman eritasoliittymä ja valtatien 10 rinnakkaisyhteyden eteläinen osa on suositeltavaa toteuttaa ennen kuin koko valtatien 10 eteläpuolelle kaavaillut työpaikka- ja teollisuusalueet ovat rakentuneet. 20 (20)

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600753 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HAAPAVESI VATTUKYLÄN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.10.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Inkoonportin liikenneselvitys

Inkoonportin liikenneselvitys INKOON KUNTA Inkoonportin liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 Raportti 1 (9) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MELUSELVITYS TYÖNUMERO: ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600929 ALAVUDEN KAUPUNKI ALAVUS-TUURI -ALUEEN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FIMIKM FILAHD VALMIS 30.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS 19.9.2016 FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot