SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE"

Transkriptio

1 E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

2

3 Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS 1 (20)

4 Sisältö 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Tausta ja tavoitteet Suunnittelualueen yleiskuvaus Aluetta koskevat aiemmat suunnitelmat Maankäyttö ja kaavoitus LIIKENNEVERKKO Nykyinen tie- ja katuverkko Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Liikenneturvallisuus ja onnettomuudet Työpaikka-alueen matkatuotos VAIHTOEHTOTARKASTELUT Ensimmäisen vaiheen liikenteelliset ratkaisut Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle Työpaikka-alueen kytkeminen valtatielle 10 Pellilän eritasoliittymän kautta Välivaiheen liikenteelliset ratkaisut Tavoitetilanteen 2030 liikenteelliset ratkaisut YHTEENVETO JA SUOSITUKSET (20)

5 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Tausta ja tavoitteet Jokioisten kunnassa on käynnissä keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan laatiminen. Kaavan tavoitteena on muun muassa nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden löytäminen. Kaavaluonnoksessa valtatien 10 itä-/eteläpuolelle on osoitettu työpaikka-alue, jonka kytkeytymistä liikenneverkkoon on tarve tutkia liikenneselvityksen avulla. Tässä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia liittymäjärjestelyjä ja yhteyksiä työpaikka-alueelta valtatielle. Eri toteutustapojen vaikutuksia arvioitiin niin liikenteen sujuvuuden kuin liikenneturvallisuudenkin kannalta. Työn tilaaja on Jokioisten kunta. Selvityksen laatimisesta Sweco Ympäristö Oy:ssä ovat vastanneet Ins. AMK Anna Jokiranta ja DI Hannele Kemppi. 3 (20)

6 1.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus Osayleiskaavan luonnoksessa osoitettu työpaikka-alue sijaitsee Jokioisten kunnassa, valtatien 10 itäpuolella Pellilän eritasoliittymästä noin kilometri lounaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 25 ha. Alue on nykytilanteessa rakentamatonta peltoaluetta, jonka pohjoispuolella kulkee kevyen liikenteen väylä Paana. Suunniteltu työpaikka-alue rajautuu pohjoisessa Pellilän teollisuusalueeseen ja etelässä maa-ainesten ottoalueelle johtavaan yksityistiehen. Lännessä aluetta rajaa valtatie 10 ja idässä Pellilänsuo. Kuvassa 1 suunnittelualue on osoitettu mustalla ympyrällä. Kuva 1. Suunnittelualue kartalla 4 (20)

7 1.3 Aluetta koskevat aiemmat suunnitelmat Aluetta koskevia muita suunnitelmia ovat Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys, Airix Ympäristö (2013) Valtateiden 10 ja 2 maankäyttöä palveleva kehittämisselvitys, Destia (2010) o Maakuntakaavassa valtatie 10 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi. Tielle on laadittu maankäyttöä palveleva kehittämäselvitys vuonna 2010, jonka tarkoituksena oli selvittää maankäytön kehityksestä aiheutuvien merkittävien liittymien tavoitetilanne. Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos kortteleissa sekä katu- ja puistoalueilla, Ramboll, Maankäyttö ja kaavoitus Vuonna 2006 vahvistetussa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty maatalousalueeksi ja alueen pohjoisreunalle on osoitettu kehitettävä kevyen liikenteen yhteys. Kuvassa 2 on ote voimassa olevasta Kanta-Hämeen maakuntakaavasta. Kuva 2. Ote Kanta-Hämeen vuonna 2006 vahvistetusta maakuntakaavasta. 5 (20)

8 Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaavailtu työpaikka-alue sisältyy parhaillaan laadittavaan Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavaan. Alue kiinnittyy pohjoisessa Pellilän eteläiseen teollisuusalueeseen, jolla nykytilanteessa toimii kuljetus- ja metallialan yrityksiä sekä leipomo. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Pellilänsuo, joka on kaavaluonnoksessa merkitty luonnonsuojelualueeksi. Alueen eteläpuolella sijaitsee maa-aineisten ottoalue, joka kaavaluonnoksen mukaan ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan teollisuuskäyttöön. Muut suunnitellun työpaikka-alueen lähialueet ovat kaavaluonnoksessa pääasiassa suojaviheralueita, maa- ja metsätalousvaltaisia alueita sekä ja teollisuusalueita. Kuvassa 3 on ote Jokioisten keskustan ja lähialueiden osayleiskaavan luonnoksesta. Työpaikka-alue on osoitettu kuvassa punaisella ympyrällä. Kuva 3. Ote Jokioisten osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 6 (20)

9 Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa, vuonna 2013 hyväksytty, Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Aikaisemmin kaavoitetun alueen täydentäminen ja Vatavantien itäpuolella sijaitseva uusi kaava-alue mahdollistavat alueelle yhteensä noin k-m2 rakentamista. Kuvassa 4 on Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutosalue. Kuva 4. Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutosalue 2 LIIKENNEVERKKO 2.1 Nykyinen tie- ja katuverkko Suunnittelualueen nykyisen tieverkon muodostavat valtatie 10 (Turku-Hämeenlinna), maantiet 2804 (Forssantie) ja (Murronkulmantie) sekä Vatavantie, Seppientie ja maa-aineisten ottoalueelle johtava yksityistie. Valtatie 10 Suunnittelualueen länsipuolella kulkee valtatie 10, joka on Turusta Forssan kautta Hämeenlinnaan johtava itä-länsisuuntainen tie. Valtatie toimii Hämeen ja Varsinais-Suomen keskusten välisenä pääyhteytenä, ja on suunnittelualueen kohdalla tärkeä raskaan liikenteen välittäjä. Ympäristöministeriön vuonna 2014 vahvistamassa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa valtatie 10 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi, jonka ympäröivää maankäyttöä suunniteltaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää maankäytön liittymiseen parannettavaan väylään. Suunnittelualueen kohdalla tie on kaksikaistainen ja nopeusrajoitus on 100 km/h. Tien leveys on keskimäärin 7,0 metriä ja päällysteen leveys 9 metriä. 7 (20)

10 Maantie 2804 (Forssantie) Forssantie on suunnittelualueen pohjoispuolella, välillä Jokioinen-Forssa, kulkeva maantie, joka yhdistyy valtatiehen 10 Pellilän eritasoliittymän kautta. Forssantie on kaksikaistainen ja nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla on 60 km/h. Tien leveys on keskimäärin 7,5 metriä ja päällysteen leveys 10 metriä. Maantie (Murronkulmantie) Murronkulmantie on suunnittelualueen eteläpuolella kulkeva maantie, joka yhdistyy valtatiehen 10 kanavoidun tasoliittymän kautta. Tiellä on 60 km/h nopeusrajoitus. Tien leveys on noin 5,5 metriä. Tien alkupäässä on kova asfalttipinta. Vatavantie ja Seppientie Vatavantie on Pellilän eteläiselle teollisuusalueelle johtava yksityistie, joka liittyy Forssantiehen tasoliittymän kautta. Tien tarkemmista mitoista ei ole tietoa. Seppientie on Sillanpään teollisuusalueelle johtava yksityistie, joka liittyy valtatiehen 10 tasoliittymän kautta. Tien tarkemmista mitoista ei ole tietoa. Liittymät Suunnitellun työpaikka-alueen lähimmät liikenteellisesti merkittävät liittymät ovat Pellilän eritasoliittymä ja Murronkulman kanavoitu nelihaaraliittymä. Pellilän eritasoliittymään on kaavaillulta työpaikka-alueelta matkaa noin 760 metriä ja Murronkulman tasoliittymään noin 2,2 kilometriä. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat lisäksi Forssantie- Vatavantie nelihaarainen tasoliittymä sekä valtatiehen 10 yhdistyvät Seppientien ja maaainesten ottoalueelle johtavan yksityistien tasoliittymät. Seppientien liittymästä on matkaa kaavaillulle työpaikka-alueelle noin kilometri. Maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Kuvissa 5-11 on esitettynä liittymien sijainnit kartalla ja liittymät. 8 (20)

11 Kuva 5. Suunnittelualueen liittymät Kuva 6. Pellilän eritasoliittymän ramppi kuvattuna pohjoisen suunnasta tultaessa. 9 (20)

12 Kuva 7. Murronkulman kanavoitu nelihaaraliittymä Kuva 8. Forssantien ja Vatavantien kanavoitu nelihaaraliittymä Kuva 9. Valtatiehen 10 yhdistyvän Seppientien liittymä. 10 (20)

13 Kuva 10. Maa-aineiten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä etelän suunnasta kuvattuna. Kuva 11. Maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä pohjoisen suunnasta kuvattuna. 11 (20)

14 2.2 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste Suunnittelualueella suurin liikennemäärä on valtatiellä 10, Pellilän eritasoliittymän ja Murronkulman tasoliittymän välisellä tiealueella. Tierekisterin vuoden 2012 tietojen mukaan tieosan keskivuorokausiliikenne on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Pohjoisen suuntaan mennessä valtatien liikennemäärä laskee noin 500 ajoneuvolla ja etelän suuntaan noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Kesäaikaan liikennemäärät nousevat valtatiellä lähes 15 %, mikä johtuu oletettavasti matkailusta. Forssantien (maantie 2804) keskimääräinen vuorokausiliikenne on Pellilän eritasoliittymän itäpuolella, noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Murronkulmantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 270 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuvassa 12 on esitettynä suunnittelualueen liikennemäärät, jotka ovat Tierekisterin mukaisesti vuosilta Kaavaillun työpaikka-alueen sijainti on osoitettu kuvassa mustalla ympyrällä. Kuva 12. Suunnittelualueen yleisten teiden liikennemäärät 12 (20)

15 Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 julkaisun (13/2014) mukaan Kanta-Hämeen valtateillä kevyiden ajoneuvojen määrän ennustetaan kasvavan noin 31 % ja yhdysteillä noin 16 % vuosina Raskaan liikenteen ennustetaan kasvavan Kanta-Hämeen valtateillä noin 6,5 % ja yhdysteillä 5,7 % vuosien 2012 ja 2030 välisenä aikana. Taulukossa 1 ja kuvassa 13 on esitettynä tieliikenteen yleisiin kasvukertoimiin perustuva liikenne-ennuste vuodelle Taulukko 1. Suunnittelualueen yleisten teiden liikenne-ennuste vuodelle Tie KVL KVLras KVL 2030 Valtatie 10 (tieosa ) Valtatie 10 (tieosa ) Valtatie 10 (tieosa ) Maantie 2804 (Forssantie, länsi) Maantie 2804 (Forssantie, itä) Maantie (Turuntie) Maantie (Murronkulmantie) Kuva 13. Suunnittelualueen teiden liikenne-ennuste vuodelle 2030 (KVL /KVLras). 13 (20)

16 2.3 Liikenneturvallisuus ja onnettomuudet Valtatiellä 10, Murronkulman ja Pellilän eritasoliittymän välisellä tieosuudella, on Tierekisterin onnettomuustietojen mukaan tapahtunut 20 liikenneonnettomuutta vuosien välisenä aikana. Onnettomuuksista kaksi on johtanut loukkaantumiseen. Yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta tieosuudella ei ole tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurin osa (40 %) onnettomuuksista on ollut omaisuusvahinkoon johtaneita eläinonnettomuuksia, pääasiassa peuraonnettomuuksia. Toiseksi eniten (30 %) on tapahtunut omaisuusvahinkoon johtaneita yksittäisonnettomuuksia. 20 % onnettomuuksista on ollut peräänajo-onnettomuuksia, joista yksi on johtanut loukkaantumiseen. Loukkaantumiseen johtanut peräänajo-onnettomuus on tapahtunut maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymän kohdalla. Toinen loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista on ollut polkupyöräonnettomuus. omaisuusvahinkoon johtanut loukkaantumiseen johtanut Kuva 14. Suunnittelualueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet vuosien 2003 ja 2013 välisenä aikana. 14 (20)

17 2.4 Työpaikka-alueen matkatuotos Työpaikka-alueen matkatuotos perustuu arvioon alueen koosta ja tontin rakennustehokkuudesta sekä Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa julkaisuun (Suomen Ympäristö 27/2008). Suunnitellun työpaikka-alueen koko mitattiin silmämääräisesti Paikkatietoikkunan mittaustyökalun avulla ja alueen rakennustehokkuuden arvioitiin olevan samaa luokkaa kuin Pellilän eteläisellä teollisuusalueella. Muut laskennassa käytetyt tunnusluvut perustuvat edellä mainittuun matkatuotosoppaaseen. Alla on luoteltuna käytetyt arvot ja oletukset, joilla työpaikka-alueen matkatuotos laskettiin. alueen koko n. 26 ha tehokkuusluku e = 0, asukkaan kaupunkiseutu teollisuus ja elinkeinoelämän palvelut, keskimäärin 1,5 kävijää / 100 k-m2 73 % henkilöautolla henkilöauton keskimääräinen kuormitusaste työmatkoilla 1,13 o noin 880 ajoneuvoa suuntaansa Kaavaillun työpaikka-alueen rakentuminen kokonaisuudessaan tuottaa näin olleen liikennemäärän, joka on noin 1760 ajoneuvoa vuorokaudessa. 3 VAIHTOEHTOTARKASTELUT Selvityksessä tarkasteltiin kaavaillun työpaikka-alueen mahdollisia liikennejärjestelyjä ja tarpeita. Ensisijaisia lähtökohtia tarkasteluissa olivat liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. Tarkastelussa otettiin huomioon alueen kokonaisratkaisut ja rakentuminen vaiheittain. 3.1 Ensimmäisen vaiheen liikenteelliset ratkaisut Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle 10 Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan nykyiseen maa-aineisten ottoalueelle johtavaan yksityistiehen ei ole liikenneturvallisuuden kannalta hyvä vaihtoehto liittymän sijainnin vuoksi. Liittymä sijaitsee alueella, joka ei pituuskaltevuudeltaan eikä näkemiltään sovellu vilkasliikenteisen liittymän paikaksi. Liittymän kohdalla myötämäkeen ajavien jarrutusmatkat pitenevät ja vastaavasti vastamäki hidastaa liikkeellelähtöä, ja tien pinnan ollessa liukas, saattaa jopa estää sen. Tämä on huomionarvoista raskaan liikenteen toimintaedellytysten ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi alueella. Mikäli liikenne kytkettäisiin em. yksityisliittymään, on tarpeen tarkastella liittymän siirtoa liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta parempaan paikkaan. Tiehallinnon Tasoliittymät ohjeen (2001) mukaan suositeltava pienin liittymäväli valtateillä, keskivuorokausiliikenteen ollessa , on metriä. Suositellun liittymävälin ylärajaa käytetään, kun liittyvä tie on vilkasliikenteinen ja alarajaa, kun liittyvä tie on vähäliikenteinen. Kaavaillun työpaikka-alueen matkatuotos on arvioin mukaan noin 15 (20)

18 1800 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten suositeltavan liittymävälin voidaan olettaa sijoittuvan edellä mainittujen raja-arvojen yläpäähän. Maa-aineisten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymän etäisyys Pellilän eritasoliittymästä on nykytilanteessa noin 840 metriä. Liittymää olisi siis suositusarvojen ylärajaa noudattaen mahdollista siirtää noin 40 metriä eritasoliittymän suuntaan. Liittymän siirtäminen 40 metrillä ei kuitenkaan ole riittävä, jotta pituuskaltevuuden ohjeiden mukaiset suositellut arvot täyttyisivät. 100 km /h nopeusrajoitusalueella pituuskaltevuuden suositeltu enimmäisarvo (3 %) ei ohjeen mukaan saisi ylittyä 500 metriä lähempänä liittyvää tietä. Valtatien 10 pituuskaltevuus nykyisen yksityistieliittymän kohdalla noin 3,5 %. 40 metriä siirretyn liittymän sijainti ei siis ole ihanteellinen ohjeiden mukaisia suositusarvoja noudattaen. Mikäli työpaikka-alue kytketään suoraan valtatielle 10, on nykyistä yksityistieliittymää suositeltavaa siirtää noin 200 metriä Pellilän eritasoliittymän suuntaan, jolloin liittymäväliksi muodostuu noin 640 metriä. Uudessa paikassa maasto ei rajoita näkemiä ja liikenneturvallisuus paranee etenkin nykyisin liikennöivien ajoneuvojen osalta. Liittymäväliä ja pituuskaltevuutta koskevat ohjearvot täyttyvät tyydyttävästi. Työpaikka-alueen liikenne on mahdollista ohjata siirrettyyn liittymään Turun suunnasta valtatien10 erkanemiskaistalla. Erkanemiskaista parantaa pääsuunnan liikenteen sujuvuutta sekä vähentää peräänajo-onnettomuuksia. Ratkaisussa tulee kuitenkin varmistaa, että siirretyssä liittymässä ei ole liikennettä valtatien 10 suuntaan, ja että Hämeenlinnan suunnan liikenne ohjataan alueelle Pellilän eritasoliittymän ja Forssantie-Vatavantie liittymän kautta. Työpaikka-alueelta poistuva liikenne ohjataan valtatielle 10 niin ikään Forssantie-Vatavantie liittymän ja Pellilän eritasoliittymän kautta. Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle 10 tukee osaltaan kestävää kehitystä vähentämällä raskaan liikenteen matkapituuksia alueelle ja samalla liikenteen päästöjä. Edellä kuvattu ratkaisu ei tue tiepitäjän pääteiden kehittämistavoitteita, joiden mukaan nykyisiä liittymiä pyritään karsimaan ja alueiden kasvu ei saa tukeutua suoraan päätiehen. ELY-keskuksen alustavan kannanoton mukaan työpaikka-alueen kytkemistä nykyiseen maa-aineisten ottoalueelle johtavaan yksityistiehen tai kyseisen liittymän siirtämistä ei voida pitää mahdollisena vaihtoehtona. Kokonaan uusi liittymä ei myöskään tue ELY-keskuksen tavoitteita valtatien 10 kehittämiseksi, jonka lähtökohtana on, että valtateille ei rakenneta uusia liittymiä. Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatiehen 10 vaatii neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa Työpaikka-alueen kytkeminen valtatielle 10 Pellilän eritasoliittymän kautta Työpaikka-alueen kytkeminen valtatiehen 10 Pellilän eritasoliittymän kautta tukee nykyisiä pääteiden kehittämisen tavoitteita, joiden mukaan valtateille eri rakenneta uusia tasoliittymiä ja liittyminen päätiehen on suunnitelmallista ja keskitettyä. Ratkaisu aiheuttaa kuitenkin jonkin verran kiertohaittaa alueen liikenteelle verrattuna siihen, että yhteys työpaikka-alueelle järjestettäisiin suoraan valtatieltä 10. Matkapituus kasvaa erityisesti lännen suunnasta tultaessa, jolloin matka työpaikka-alueelle on noin kaksi kilometriä pidempi 16 (20)

19 kuin suora yhteys valtatieltä 10. Idän suunnasta tultaessa matkan pituus ei kasva yhtä merkittävästi, tällöin matka työpaikka-alueelle noin 600 metriä pidempi. Tässä liikenneverkon kehittämisratkaisussa maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymä on suositeltavaa katkaista, ja katkaistulle yhteydelle järjestää korvaava yhteys rakennettavan rinnakkaistien pohjoisosan kautta. Uuden työpaikka-alueen rakentuessa kokonaisuudessaan Forssantie-Vatavantie liittymän liikennemäärä lisääntyy arvioin mukaan noin ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenteen ohjaaminen kaavaillulle työpaikka-alueelle Pellilän eritasoliittymän kautta edellyttää oletettavasti nykyisen Forssantie Vatavantie tasoliittymän parantamisen liikennemäärien kasvaessa alueella. Kuvassa 15 on esitettynä ensimmäisen vaiheen mahdolliset liikenteelliset ratkaisut. Yhteysvaihtoehto 1 on merkitty kuvassa punaisella katkoviivalla, yhteysvaihtoehto 2 vihreällä katkoviivalla ja yhteysvaihtoehto 3 sinisellä katkoviivalla. Kuvassa on esitettynä myös likimääräinen siirretyn liittymän sijainti, jos yhteys järjestetään suoraan valtatielle 10. Kuva 15. Ensivaiheen vaihtoehtoiset toimenpiteet 17 (20)

20 3.2 Välivaiheen liikenteelliset ratkaisut Välivaiheessa Murronkulmaan on suositeltavaa rakentaa vasen-oikea porrastettu liittymä, joka toimii samalla pitkän aikavälin eritason mahdollistavana vaiheena. Liittymän vasenoikea porrastaminen häiritsee vähiten päätien liikenteen sujuvuutta. Porrastettu liittymä on nelihaaraista tasoliittymää turvallisempi ja heva-onnettomuusaste nelihaaraliittymää pienempi sivusuuntien liikenteen osuuden kasvaessa. 3.3 Tavoitetilanteen 2030 liikenteelliset ratkaisut Tavoitetilanteessa 2030 yhteys valtatien 10 eteläpuolisille työpaikka- ja teollisuusalueille järjestetään Murronkulmaan rakennettavan eritasoliittymän, Pellilän eritasoliittymän ja valtatien 10 eteläpuolelle rakennettavan rinnakkaistien kautta. Murronkulmaan rakennettava eritasoliittymä parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja liittymistä päätiehen. Valtatien 10 eteläpuolelle rakennetaan rinnakkaisyhteyden eteläinen osuus, ja valtatiellä oleva Seppientien tasoliittymä katkaistaan. Tasoliittymän katkaisu parantaa valtatien liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta ja turvallisten ohituspaikkojen osuus kasvaa. Katkaistulle yhteydelle järjestetään korvaava yhteys rakennettavan rinnakkaistien kautta. Tasoliittymän katkaisu pidentää jonkin verran nykyisiä matkapituuksia. Ratkaisu tukee osaltaan pääteiden kehittämisen tavoitteita, joiden mukaan liittymiä karsitaan ja tiiviin maankäytön alueilla paikalliselle liikenteelle järjestetään turvalliset tiejärjestelyt ja rinnakkaistieyhteydet. Työpaikka-alueen liikenteen jakautuminen kahteen liittymään parantaa myös liittymien toimintavarmuutta, ja liittyminen päätiehen on suunnitelmallista ja keskitettyä. Kuvassa 16 on esitettynä välivaiheen ja tavoitetilanteen 2030 mahdolliset liikenteelliset ratkaisut. Välivaiheessa tehtävät toimenpiteet on merkitty punaisella katkoviivalla ja tavoitetilanteessa 2030 tehtävät toimenpiteet sinisellä katkoviivalla. Mahdollisesti tehtävät toimenpiteet riippuvat kuitenkin myös eri alueiden rakentumisjärjestyksestä. 18 (20)

21 Kuva 16. Välivaiheen ja tavoitetilanteen 2030 mahdolliset toimenpiteet 19 (20)

22 4 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Työpaikka-alueen kytkeminen suoraan valtatielle 10 edistäisi osaltaan kestävää kehitystä vähentämällä matkapituuksia ja samalla liikenteen päästöjä. Nykyisen maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymän kohdalla pituuskaltevuuden suositeltava enimmäisarvo ylittyy, joten paljon liikennettä tuottavan alueen kytkeminen liittymään ei ole suositeltavaa. Liittymän kohdalla myötämäkeen ajavien jarrutusmatkat pitenevät ja vastaavasti vastamäki hidastaa liikkeellelähtöä, ja tien pinnan ollessa liukas, saattaa jopa estää sen. Tämä on huomionarvoista raskaan liikenteen toimintaedellytysten ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi alueella. Ratkaisu ei myöskään tue nykyisiä pääteiden kehittämisen tavoitteita, joiden mukaan valtateiden nykyisiä tasoliittymiä pyritään karsimaan ja uusia liittymiä ei mielellään rakenneta. Jos työpaikka-alue kytketään suoraan valtatielle 10, tulee nykyistä maa-ainesten ottoalueelle johtavan yksityistien liittymää siirtää noin 200 metriä Pellilän eritasoliittymän suuntaan. Uusi sijainti on Tiehallinnon ohjeen mukaisia arvoja noudattaen tyydyttävä, ja tässä sijainnissa maasto ei rajoita liittymän näkemiä. Työpaikka-alue on mahdollista kytkeä valtatielle 10 Turun suunnasta pääsuunnan erkanemiskaistan avulla. Erkanemiskaista parantaa valtatien välityskykyä sekä pienentää peräänajo-onnettomuuksien riskiä. Ratkaisussa tulee kuitenkin varmistaa, että valtatien suuntaan ei ole liikennettä, ja että Hämeenlinnan suunnasta saapuva liikenne ohjataan alueelle Pellilän eritasoliittymän sekä Forssantie-Vatavantie liittymän kautta. Vaihtoehtoinen ratkaisu työpaikka-alueen kytkemiseksi valtatielle 10 on reitti Pellilän eritasoliittymän, Forssantie-Vatavantie liittymän ja rinnakkaistien pohjoisosan kautta. Ratkaisusta aiheutuu jonkin verran kiertohaittaa alueen liikenteelle, mutta se tukee pääteiden kehittämisen tavoitteita ja mahdollisen rinnakkaistien myöhempiä rakennusvaiheita. Ratkaisussa Forssantie-Vatavantie liittymä tulee todennäköisesti parantaa vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Liittymän toimivuus on suositeltavaa tarkistaa välityskykytarkasteluilla alueen rakentuessa. Valtatien 10 rinnakkaisyhteyden pohjoisosa rakennetaan välillä Vatavantie maaaineisten ottoalueelle johtava yksityistie. Nykyisen yksityistien liittymä katkaistaan ja korvaava yhteys järjestetään rakennettavan rinnakkaistien kautta. Esitetty ratkaisu mahdollistaa työpaikka-alueen käyttöönoton Forssantie - Vatavantie liittymän kautta ilman, että koko rinnakkaistieyhteyttä tarvitsee rakentaa kerralla. Välivaiheen ja tavoitetilanteen liikenteelliset ratkaisut on suositeltavaa toteuttaa alueen rakentumisen mukaan. Murronkulman porrastettu liittymä on suositeltavaa toteuttaa ennen Murronkulmantien eteläpuolelle kaavaillun työpaikka-alueen rakentumista ja valtatien 10 rinnakkaisyhteys ennen kaavaillun teollisuusalueen rakentumista. Murronkulman eritasoliittymä ja valtatien 10 rinnakkaisyhteyden eteläinen osa on suositeltavaa toteuttaa ennen kuin koko valtatien 10 eteläpuolelle kaavaillut työpaikka- ja teollisuusalueet ovat rakentuneet. 20 (20)

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta.

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Hemminkilän asemakaavan muutos, Viialantien lämpökeskus Kaava numero 8036 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Nivalan yleiskaavan meluselvitys

Nivalan yleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA NIVALAN KAUPUNKI Nivalan yleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS

HIRVASKANKAAN ALUEEN LIIKENNESELVITYS E26192 UURAISTEN KUNTA LUONNOS SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari Luonnos MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE L O V I I S A 9.8.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TAVASTANTIE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus 0564810-5, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

Lisätiedot