MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

2 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen Viite Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio TAMPERE P F

3 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja työn tavoitteet Suunnittelualueen sijainti Työn tavoitteet ja sisältö Liikenneverkot 1 2. Matildan puistotien jalankulkuyhteydet Suunnittelun lähtökohdat ja rajoitteet Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehtojen vertailu Jalankulkuyhteys Paakarinpolulta Matildan puistotielle 7 3. Bremerintie/Tullintien liittymä 8 4. Bremerintien/Tullintien linjaus 9 5. Mathildedalin alueen autoliikenteen rauhoittaminen Bremerintie/Tullintie Matildan puistotie Hummeltie Yhteenveto Liitteet 14

4 1 / SUUNNITTELUALUE JA TYÖN TAVOITTEET 1.1 Suunnittelualueen sijainti Työ liittyy Salon Mathildedalin (Matildan) alueen käynnissä olevaan asemakaavatyöhön. Kaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa asemakaavan ajan tasalle ja turvata alueen kehittämisedellytykset. Suunnittelualue sijaitsee Salon eteläpuolella, noin 28 kilometrin etäisyydellä Salon keskustasta (kuva 1). Tarkastelualue rajautuu karkeasti Bremerintiehen, Tullintiehen, Hummeltiehen, Meritiehen ja pohjoisessa Ruukinrannantiehen ja Bremerinpolkuun. Suunnittelualue on osittain valtakunnallisesti merkittävä rakennettua kulttuuriympäristöä ja osa alueesta on Salon maakuntakaavassa osoitettu merkittäväksi rakennetun ympäristön konaisuudeksi. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. Kuvassa on esitetty kaava-alueen (punainen) ja tarkastelualueen (sininen) rajaukset. 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö Työn päätavoitteena on ollut löytää vaihtoehtoja alueen jalankulun järjestelyiden ja turvallisuuden parantamiseksi, jotta kulku erityisesti Matildan puistotien länsipäässä sijaitsevaan vierasvenesatamaan ja kesäteatteriin tapahtuisi turvallisesti, autoliikenteestä erotettuna. Etenkin kesäaikana satamaan kulkee henkilöauto- ja bussiliikennettä, jolloin kapealla ajoradalla jalankulun turvattomuus korostuu. Erityisesti on otettava huomioon ratkaisujen sopivuus alueelle, joka on osittain valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja ruukkiyhdyskuntaa. Alueen lähistöllä sijaitsee v perustettu Teijon kansallispuisto. Lisäksi työssä on selvitetty tarve tällä hetkellä alueen läpi kulkevan maantien (Bremerintie/Tullintie) liittymän sekä yhdystien muuttamisesta kaduksi. Työn yhtenä osana on pohdittu myös mahdollisuuksia Hummeltien murskepintaisen kokoojaväylän rauhoittamiseksi. 1.3 Liikenneverkot Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen pääyhteyksiä autoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn osalta.

5 2 / 14 Matildan puistotie toimii Mathildedalin alueen pääkokoojaväylänä, joka johtaa yhdystieltä meren rannalla sijaitseviin kohteisiin: hotelliin, ravintolaan, vierasvenesatamaan ja kesäteatteriin. Lisäksi kadun varrella sijaitsee paljon asutusta, josta osa on kesäkäytössä olevaa loma-asutusta. Näköalatie erkanee Matildan puistotiestä Meritien nelihaaraisessa liittymässä ja johtaa pohjoiseen maastonmuotoja myötäillen ja mutkitellen. Näköalatie liittyy Bremerinpolkuun, jonka kautta läpiajoliikenne Bremerintielle on kielletty. Bremerintie/Tullintie (maantie 12089) palvelee erityisesti tienvarren asutusta sekä toimii yhteytenä Teijoon sekä Meri-Teijon golf- ja laskettelukeskukseen. Tien keskivuorokausiliikennemäärä on Liikenneviraston tierekisterin mukaan pieni, vain ajoneuvoa vuorokaudessa. Kesällä liikennemäärä on Tullintiellä noin 60 % keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää suurempi. Myös raskaiden ajoneuvojen osuus maantien liikenteestä on melko pieni, 4-7 % liikennemäärästä. Bremerintiellä on 60 km/h nopeusrajoitus ja Matildan alueen kohdalla 40 km/h nopeusrajoitus. Muualla Mathildedalin alueella on voimassa alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus. Tullintien varrella kulkee murskepintainen jalankulkuväylä Matildan puistotien ja Tennistien välillä, joka johtaa Matildanjärven rannalla sijaitsevalle Matilda-talolle. Matildan puistotien eteläpuolella on laaja, lähinnä loma-asutuskäytössä oleva alue, jonne pääyhteys kulkee sorapäällysteistä Hummeltien pitkin. Alueen poikittaisina autoliikenteen yhteyksinä toimivat Kiviaidantie sekä Hevoshaantie, joka päättyy vierasvenesatamaan johtavaan jkpp-väylään. Kuva 2. Suunnittelualueen autoliikenteen ja jalankulun/pyöräilyn yhteydet sekä nopeusrajoitukset. Kuvassa on esitetty myös Bremerintien/Tullintien v tierekisterin mukaiset liikennemäärät.

6 3 / MATILDAN PUISTOTIEN JALANKULKUYHTEYDET 2.1 Suunnittelun lähtökohdat ja rajoitteet Työssä tutkittiin vaihtoehtoja jalankulun väylän sijoittamiseksi Bremerintien ja vierasvenesataman välille. Työn alkuvaiheessa pohdittiin myös mahdollisuuksia ohjata autoliikennettä, lähinnä tilausbussiliikennettä Matildan puistotieltä muille väylille. Tämä osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä vaihtoehtoisia autoliikenteen väyliä Bremerintieltä venerantaan ei nykytilanteessa ole, eikä uusien väylien rakentaminen ole mahdollista tai saavutettavaan hyötyyn nähden järkevää. Yhtenä merkittävänä rajoitteena jalankulkureittivaihtoehdoille toimivat Matildan puistotietä molemmin puolin kasvavat tammet, joiden juuriston elinolosuhteet on pyrittävä rauhoittamaan mielellään 1,5 metrin etäisyydellä rungosta. Matildan puistotien leveys vaihtelee ja se on leveimmillään Bremerintien puoleisessa päässä (n. 4,5 m) ja kapeimmillaan meren rantaan laskeuduttaessa (n. 3,2 m). Tien kapeudesta johtuen kahden ajoneuvon kohtaaminen on hankalaa ja vaatii varovaisuutta (kuva 3). Kuva 3. Matildan puistotie, Näköalantiestä länteen.

7 4 / 14 Tässä työssä on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa jalankulkuyhteyden järjestämiseksi Mathildedalin alueella (kuva 4). Kaikissa vaihtoehdoissa on lisäksi esitetty Matildan puistotien ja Bremerintien liittymän muotoilua liittymäalueen selkiinnyttämiseksi. Tarkemmat suunnitelmapiirrokset ovat liitteissä 1-3. Kuva 4. Vaihtoehdot uuden jalankulkuyhteyden järjestämiselle sekä parannettava liittymäalue. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 jalankulkuyhteys on suositeltavaa toteuttaa murskepintaisena, jolloin se sovittuu paremmin nykyiseen ympäristöön kuin asfalttipintainen väylä. Väylän toteutustapa voi olla samantyyppinen kuin tällä hetkellä Näköalantieltä rantaan kulkeva yhteys (kuva 5). Vaihtoehdossa 3 jalankulkuyhteys toteutettaisiin asfalttipäällysteisenä, reunakivellä ajoradasta erotettuna. Kuva 5. Näköalantieltä rantaan kulkeva jalankulkuyhteys. 2.2 Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 murskepintainen, 2,5 metriä leveä jalankulkuväylä on linjattu Matildan puistotien pohjoispuolelle asemakaava-alueen pohjoisreunaan. Vaihtoehdossa jalankulkuväylä ei

8 5 / 14 kulje Matildan puistotien vierellä, joten tammipuurivistöille ei aiheudu haittaa väylän rakentamisesta (kuva 6). Bremerintien puoleisessa päässä, kaavaluonnoksen korttelin 22 kohdalle on suunnitelmassa esitetty luonnonkivellä päällystetty toriaukio, jonka läpi kävely-yhteys kulkee. Torin luoteiskulmasta jalankulkuväylä kulkee kaavaluonnoksessa esitetyn puistoalueen läpi kohti Näköalatietä. Korttelin 14 kohdalla väylän sijainti tarkentuu asemakaavatyön aikana korttelin suunnittelun yhteydessä. Jalankulkuväylä voi toimia myös ajoyhteytenä korttelin tonteille, jolloin ajoyhteyden leveytenä käytetään noin 3,5 m. Näköalantien ja Ruukinrannantien välillä jalankulkuväylän pituuskaltevuus (10 %) ei täytä esteettömyysvaatimuksia (suositus 5 %, enintään 8 %), mutta on suurin piirtein sama kuin nykyisen rantaan kulkevan jalankulkuväylän. Väylän tasaus vaatii hieman nykyisen maanpinnan leikkausta (noin 1 m), jotta päästään edellä mainittuun 10 % kaltevuuteen (nykyisen maanpinnan kaltevuus jyrkimmillään n. 15 %). Kuva 6. Uusi jalankulkuyhteys, VE Vaihtoehto 2 Vaihtoehdossa 2 murskepintainen, 2,5 metriä leveä jalankulkuväylä kulkee Meritien ja Bremerintien välillä Matildan Puistotien eteläpuolella (kuva 7). Katualueen kapeudesta ja tammirivistön sijainnista johtuen väylä kulkee nykyisten tonttien puolella, nykyisen vesi- ja viemärijohtolinjan kohdalla. Asemakaavatyön yhteydessä katualuetta tulisi leventää, jotta väylä voidaan rakentaa katualueelle. Näköalantien liittymän kohdalla jalankulkuväylä on Matildan puistotien kapeuden vuoksi viety kadun ja tammirivin pohjoispuolelle, jossa se voi hieman rajoittaa tonttien eteläosan käyttöä. Ajoyhteys tonteille voidaan viedä Näköalantielle kuten vaihtoehdossa VE1. Jalankulkuväylän pituuskaltevuus Matildan puistotien ja nykyisen rantaan kulkevan jalankulkuväylän välillä on nykyistä hieman suurempi, noin 11 %. Väylän tasaus vaatii paikoitellen leikkausta, koska nykyisen maanpinnan kaltevuus jyrkimmillään on noin 15 %. Jalankulkuväylän etäisyys tammirivistöstä on noin 1,5 2,0 metriä.

9 6 / 14 Kuva 7. Uusi jalankulkuyhteys, VE Vaihtoehto 3 Vaihtoehdossa 3 jalkakäytävä rakennetaan Bremerintien ja Näköalantien välillä nykyisen ajoradan pohjoispuolelle. Väylän itäpäähän voidaan rakentaa torialue, kuten vaihtoehdossa 1 on esitetty (kuva 8). Kadun kapeimmalla osuudella on noin 70 metriä pitkä autoliikenteen osuus jossa ajoneuvot eivät mahdu kohtaamaan. Osuudelle asennetaan "etuajo-oikeus kohdattaessa" "väistämisvelvollisuus kohdattaessa" liikennemerkkipari ja lisäksi rakennetaan autoliikenteelle odotustilat molemmin puolin osuutta. Tällä osuudella jalkakäytävä rakennetaan asfalttipäällysteisenä, reunakivellä erotettuna, tammirivin eteläpuolelle. Väylän leveys (1,75 m) alittaa kuitenkin jalkakäytävän suositeltavan ohjeleveyden (2,25m). Jalkakäytävän reuna sijoittuu vain noin 1 metrin etäisyydelle tammien rungosta, joten rakentamisen yhteydessä osa tammien juuristoista tuhoutuu. Korttelin 14 kohdalla jalkakäytävä on linjattu murskepintaisena ja 2,5 metriä leveänä tammien pohjoispuolelle, sillä Matildan Puistotien puolelle sitä ei saada mahdutettua. Jalankulkuväylän pituuskaltevuus Matildan Puistotien ja nykyisen rantaan kulkevan jalankulkuväylän välillä on nykyistä hieman suurempi, noin 11 %. Väylän tasaus vaatii paikoitellen leikkausta, koska nykyisen maanpinnan kaltevuus jyrkimmillään on noin 15 %. Kuva 8. Uusi jalankulkuyhteys, VE3.

10 7 / Vaihtoehtojen vertailu Taulukossa 1 on vertailtu jalankulkuväylävaihtoehtoja jalkakäytävän leveyden, tasauksen, päällysteen sekä tammirivistölle mahdollisesti aiheutuvan haitan suhteen. Vaihtoehdon VE1 mukainen linjaus tarjoaa luontevimman ja suorimman yhteyden Bremerintien suunnasta nykyiselle rantaan johtavalle, murskepintaiselle jalankulkuväylälle. Vaihtoehto VE1 VE2 VE3 Jalkakäytävän leveys 2,5 m 2,5 m 1,75 2,5 m Tasaus 10 % 11 % 11 % Päällyste Murske Murske Asfaltti / murske Haitta tammirivistöille Ei Kyllä Kyllä 2.6 Jalankulkuyhteys Paakarinpolulta Matildan puistotielle Paakarinpolku välillä Hevoshaantie Miilutie on asemakaavaluonnoksessa esitetty jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna. Suunnitelmassa esitetään Matildan puistotien ja Hevoshaantien välille jalankulkuyhteyttä Paakarinpolun jatkeena (kuva 9). Jalankulkuyhteys sijaitsee tonttien rajalinjan kohdalla ja se on suunniteltu kapeana, polkumaisena ja murskepintaisena yhteytenä. Kuva 9. Jalankulkuyhteys Matildan puistotien ja Hevoshaantien välillä.

11 8 / BREMERINTIE/TULLINTIEN LIITTYMÄ Matildan puistotien ja Bremerintien liittymäalue ei nykyisellään ole suunnitteluohjeiden mukainen. Matildan puistotieltä tulijoille on osoitettu väistämisvelvollisuus Bremerintietä ajavien suhteen. Liittymän muoto, jossa Matildan puistotie jatkaa suoraan Tullintielle ja Bremerintie - Tullintie kääntyy, ei tue väistämisvelvollisuutta (kuva 10). Kuva 10. Bremerintien/Tullintien/Matildan puistotien liittymä. Kaikissa suunnitelmavaihtoehdoissa on esitetty Matildan puistotien ja Bremerintien liittymän muotoilua siten, että Matildan puistotie kääntyy hieman ennen liittymää, jotta liittymän etuajooikeussuhteet tulevat selkeämmiksi (kuva 11). Liittymä muotoillaan reunakivetyksellä siten, että linja-auto (ns. telibussi) mahtuu kääntymään Bremerintieltä Matildan puistotielle. Bremerintielle merkitään suojatie ja samalla suojatien näkemäaluetta raivataan. Suunnitelmavaihtoehdoissa on esitetty suojatien rakentamista Matildan puistotien poikki noin 27 metrin etäisyydelle liittymän reunasta. Sen sijainti ei ole valtakunnallisen suunnitteluohjeen suositusten mukainen, joissa suojatie suositellaan asetettavaksi lähelle liittymää, alle 10 m liittymän reunasta. Liittymän pohjoispuolella oleva talon kulma tulee kuitenkin niin lähelle Matildan puistotien reunaa, ettei jalkakäytävä mahdu ajoradan reunaan ja lisäksi talo peittää näkemän, jolloin suunnitteluohjeiden mukaan sijoitetusta suojatiestä tulisi vaarallinen. Toinen vaihtoehto olisi viedä suojatie yli 40 m päähän liittymän reunasta, mutta tällöin kaksi tammea jouduttaisiin poistamaan tai jalkakäytävä viemään tammien takaa tonttien puolella. Suunnitelmassa suojatie on sijoitettu noin 20 m etäisyydelle liittymästä. Jatkosuunnittelun yhteydessä suojatien paikkaa tulee tarkastella vielä tarkemmin. Kuva 11. Bremerintien/Tullintien/Matildan Puistotien liittymän parantaminen.

12 9 / BREMERINTIEN/TULLINTIEN LINJAUS Urheilupuiston alueella on käynnistymässä yksityisen maanomistajan kaavahanke. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on VU-aluetta ja alueen länsireunalla on LYS-varaus (Yleinen tie suoja- ja näkemäalueineen), joka mahdollistaisi Bremerintien/Tullintien linjauksen siirtämisen idemmäksi, nykyisen asutuksen itäpuolelle. Bremerintien/Tullintien linjauksen muuttaminen parantaisi etenkin Matildan puistotien liittymäalueen turvallisuutta, sillä tien varren pientaloasutukselta on tällä hetkellä suorat tonttiliittymät Bremerintielle/Tullintielle. Maantien vuorokausiliikennemäärät ovat kuitenkin kesäaikanakin niin vähäiset ( ajon./vrk), ettei läpikulkevasta liikenteestä aiheudu haittaa tienvarren asutukselle. Toisaalta linjauksen kulkeminen nykypaikallaan saattaa ohjata myös ohikulkevia poikkeamaan alueella, jolloin nykyisellä linjauksella on myös matkailullinen ja kaupallinen merkitys. Uusi Tullintien linjaus edellyttäisi puron kohdan ylittämistä sillalla. Muuten maaperä on todennäköisesti soveltuva väylän rakentamiseen. Vähäisen liikennemäärän vuoksi tie voisi nykylinjauksella jatkossakin kuulua yleiseen tieverkkoon, eikä sitä ole välttämättä tarpeen muuttaa kaduksi. Linjauksen muutos kannattaa kuitenkin säilyttää tilanvarauksena, jolloin se on myöhemmin, maankäyttöhankkeiden mahdollisesti edistyessä tarvittaessa mahdollisuus rakentaa. Tällöin Bremerintien/Matildan puistotien nykyistä linjausta voidaan kehittää kapeampana katualueena.

13 10 / MATHILDEDALIN ALUEEN AUTOLIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN 5.1 Bremerintie/Tullintie Bremerintien/Tullintien liikenneturvallisuutta on tarvittaessa mahdollista parantaa Matildan puistotien liittymäalueen kohdalla mm. taajamaportilla, joka kertoo autoilijalle tieympäristön muuttumisesta asutuksi (kuva 12). Autoliikenteen hidastamisen tarve voi olla etenkin Matildan puistotien pohjoispuolella kohdassa, jossa on suoria tonttiliittymiä eikä ole autoliikenteestä erotettua jalkakäytävää. Taajamaportti asetetaan metriä nopeusrajoitusmerkin jälkeen. Nopeusrajoitus merkitään liikennemerkkien lisäksi ajorataan. Kuva 12. Esimerkki taajamaportista (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2014). 5.2 Matildan puistotie Matildan puistotien ajoradan kapeus voidaan jossain määrin nähdä myös hyvänä ratkaisuja, jolloin katua reunustava rakennuskanta myös visuaalisesti kaventaa ajorataa. Kun kohtaamispaikkoja on vähän, on kadulla ajettava rauhallisemmin etenkin vilkkaampaan aikaan. Kadun tasaus ei kuitenkaan tue alhaista nopeustasoa etenkin kadun länsipäässä vierasvenesatamaan laskettaessa. Tällä kohdalla ajonopeudet nousevat herkästi. Matildan puistotien/näköalantien liittymässä on heikot näkemäolosuhteet, jolloin mäen päällä sijaitseva suojatie on mahdollista korostaa autoliikenteen hidastamiseksi (kuva 13). Matildan puistotien nopeusrajoitusta on lisäksi suositeltavaa laskea nykyisestä 40 km/h aluenopeusrajoituksesta 30 km/h:iin.

14 11 / 14 Kuva 13. Matildan puistotie, mäen päällä Näköalantien liittymä. 5.3 Hummeltie Hummeltien linjaus on suora ja katu on melko leveä poikkileikkaukseltaan. Etenkin pitkillä suorilla sekä Hummeltieltä etelästä Tullintielle tultaessa alamäki nostaa ajonopeuksia (kuva 14). Kuva 14. Kuva Hummeltiestä. Sorateillä hidasteita ei useinkaan ole käytetty, koska niiden toteuttaminen on rakenteellisesti vaikeampaa kuin päällystetyillä väylillä. Soratiehidasteista on tehty joitakin kokeiluja - mm. ojarummun kohdalle voidaan pingottaa tilapäinen, autonrenkaiden ajopinnoista muodostettu vyö. Näiden kestävyydestä ei kuitenkaan ole kokemuksia. Hummeltien varteen voidaan kesäajaksi sijoittaa esimerkiksi 1 m x 0,5 m kokoisia istutuslaatikoita, joita asetetaan noin 100 metrin välein kadun reunaan. Istutuslaatikoilla saadaan väriä ja yhtenäistä ilmettä tien varteen ja laatikot toimivat samalla ns. sivuttaissiirtyminä. Hummeltien autoliikenteen hidastamiseksi kadun päällystäminen on yksi keino, sillä päällystämisen yhteydessä voidaan samalla rakentaa hidasteet. Kadulle voidaan rakentaa esimerkiksi kaareva pikkuhidaste, joita usein käytetään asuntokaduilla, joissa nopeusrajoitus on enintään 40 km/h (kuva 15). Hidasteena voidaan käyttää myös sivusiirtymiä.

15 Kuva 15. Esimerkki kaarevasta pikkuhidasteesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus 2014). 12 / 14

16 13 / YHTEENVETO Työ liittyy Salon Mathildedalin (Matildan) alueen käynnissä olevaan asemakaavatyöhön. Työn päätavoitteena on ollut löytää vaihtoehtoja alueen jalankulun järjestelyiden ja turvallisuuden parantamiseksi. Suunnittelussa tuli ottaa erityisesti huomioon ratkaisujen sopivuus alueelle, joka on osittain valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja ruukkiyhdyskuntaa. Työssä tutkittiin kolmea vaihtoehtoista tapaa jalankulkuyhteyden järjestämiseksi Bremerintien ja vierasvenesataman välille. Vaihtoehdossa VE1 murskepintainen, leveä, jalankulkuväylä on linjattu Matildan puistotien pohjoispuolelle asemakaava-alueen pohjoisreunaan. Vaihtoehdossa jalankulkuväylä ei kulje Matildan puistotien vierellä, joten tammipuurivistöille ei aiheudu haittaa väylän rakentamisesta. Väylän itäpäähän voidaan rakentaa torialue, jonka läpi jalankulkuyhteys kulkee. Vaihtoehdossa 2 murskepintainen, jalankulkuväylä kulkee Meritien ja Bremerintien välillä Matildan Puistotien eteläpuolella. Katualueen kapeudesta ja tammirivistön sijainnista johtuen väylä kulkee nykyisten tonttien puolella, nykyisen vesi- ja viemärijohtolinjan kohdalla. Vaihtoehdossa 3 asfalttipintainen, reunakivellä ajoradasta erotettu jalkakäytävä rakennetaan Bremerintien ja Näköalantien välillä nykyisen ajoradan pohjoispuolelle. Kadun kapeimmalla osuudella on osuus, jossa ajoneuvot eivät mahdu kohtaamaan. Tälle osuudelle asennetaan "etuajo-oikeus kohdattaessa" "väistämisvelvollisuus kohdattaessa" liikennemerkkipari ja lisäksi autoliikenteelle rakennetaan odotustilat molemmin puolin osuutta. Vaihtoehdon VE1 mukainen linjaus tarjoaa luontevimman ja suorimman yhteyden Bremerintien suunnasta nykyiselle rantaan johtavalle, murskepintaiselle jalankulkuväylälle. Kaikissa vaihtoehdoissa esitetään lisäksi Matildan puistotien ja Bremerintien liittymä parannettavaksi reunakivetyksin ja näkemäalueraivauksin liittymäalueen selkiinnyttämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Työssä selvitettiin lisäksi tarvetta nykyisessä asemakaavassa olevalle Bremerintien/Tullintien vaihtoehtoiselle linjaukselle urheilupuiston kohdalla. Vähäisen liikennemäärän vuoksi tie voisi nykylinjauksella jatkossakin kuulua yleiseen tieverkkoon, eikä sitä ole välttämättä tarpeen muuttaa kaduksi. Linjauksen muutos kannattaa kuitenkin säilyttää tilanvarauksena, jolloin se on myöhemmin, maankäyttöhankkeiden mahdollisesti edistyessä tarvittaessa mahdollisuus rakentaa. Tällöin Bremerintien/Matildan puistotien nykyistä linjausta voidaan kehittää kapeampana katualueena.

17 14 / LIITTEET Liite 1 Matildan puistotie, vaihtoehto 1 (1:1000) Liite 2 Matildan puistotie, vaihtoehto 2 (1:1000) Liite 3 Matildan puistotie, vaihtoehto 3 (1:1000)

18 LIITE 1

19 LIITE 2

20 LIITE 3

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Matildan Puistotien ja Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylä, katu- ja liikennemerkkisuunnitelmien hyväksyminen

Matildan Puistotien ja Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylä, katu- ja liikennemerkkisuunnitelmien hyväksyminen Kaupunkikehityslautakunta 62 19.09.2017 Matildan Puistotien ja Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylä, katu- ja liikennemerkkisuunnitelmien hyväksyminen 1966/10.03.01.01/2017 Kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala

Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala RAPORTTEJA 13 212 Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala Toimenpideselvitys RAPORTTEJA 13/212 Maanteiden 313 ja 14133 parantaminen kevyen liikenteen väyliä

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta. Aluefoorumi 21.11.2011

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta. Aluefoorumi 21.11.2011 Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän toiminta Aluefoorumi 21.11.2011 Liikenneryhmän tavoitteet Konkreettisia kehitysehdotuksia eri teemoista. Ehdotukset esitellään kaupungin edustajille ja muille

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET KATUPOIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELUOHJEET HELSINGINKAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO 2.11.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Katupoikkileikkausten mitoitusperusteet katuluokittain

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1d. Nykytila NYKYTILAN SELVITYS - MAASTOKÄYNNIT JA ESTEETTÖMYYSKIERROS 1.9.2015 Johdanto - 1 Toimintaympäristön, liikenneonnettomuuksien sekä asukas- ja koululaiskyselyjen

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET

LIIKENTEEN RAUHOITTAMISPERIAATTEET 1 Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueelle yhtenäiset toimintatavat liikenteen rauhoittamiseksi ja rauhoittamista koskevien

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ KORTTELISUUNNITELMA Asemakaavamääräykset ovat erillisessä liitteessä.

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Suunnitelmat 18 / 2017 Selostus ja perustelu Yötarhantie on noin 700 metriä pitkä kokoojakatu Jynkän kaupunginosassa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot