VIHDIN KUNTA. Työ: E Tampere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

2 Vihti Enärannan alueen asemakaava, liittymätarkastelu Esipuhe Yleistä Tämä selvitys on laadittu Enärannan asemakaavoitusta varten. Selvityksen tavoite on tarkastella liikennemäärien kasvun vaikutusta vt 2, Meritien ja Härköiläntien liittymään. Selvitys on laadittu AIRIX Ympäristö Oy:ssä. Tarkasteltava liittymä sijaitsee Vihin kunnassa, Nummelan taajaman itäpuolella. Liittymässä risteävät valtatie 2 maantie (Meritie) ja Vihdin kunnan ylläpitämä katu Härköiläntie. Kuvassa 1 on esitetty liittymän sijainti Nummelan katuverkossa. Kuva 1. Suunnittelualue. Liittymän koillispuoliselle alueelle laaditaan asemakaava. Uusi asemakaava mahdollistaa liikerakennusten sekä huoltoaseman ja liikennerakennusten korttelialueen. Alueelle on alustavasti sijoittumassa rautakauppa. Nämä ovat suurimmat liikennettä synnyttävät tekijät uudella alueella. Alueelle sijoittuu myös uutta asutusta. Nykyinen liittymä Valtatien 2 ja Meritien (mt 11238) eritasoliittymä on rombinen liittymä. Liittymässä ei ole kanavointeja. Liittymässä on suorat rampit sekundaaritien (Meritie) ja päätien (vt 2) välillä. Kevyt liikenne kulkee sillan pohjoisreunalla sijaitsevalla kevyen liikenteen väylällä. Liittymäalue on valaistu. Liittymäalueella nopeusrajoitus on 50 km/h. Liittymän ongelmat Liittymän ajoneuvoliikenteen sujuvuudessa ei ole nykyisin merkittäviä ongelmia. jatkossa lisääntyvä liikenne Härköiläntien suunnasta voi aiheuttaa ongelmia liittymän liikenteen sujuvuuden kannalta. Liittymässä ei ole kääntymiskaistoja vasemmalle kääntyville ajoneuvoille. Ramppien päiden

3 välinen etäisyys on lyhyt. Ongelmat liittyvät vasemmalle kääntymiseen, jolloin vasemmalla kääntymistä odottavat tukkivat pääsuunnan liikenteen. Liikenteen lisääntyminen liittymäalueella voi myös heikentää kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Toisaalta valtatieltä 2 Nummelaan suuntautuva ramppi on pitkä, noin 350 metriä, eli se ei ruuhkaudu helposti. Voidaankin olettaa, että vaikka Meritien liittymä ei toimisi kunnolla, vaikutukset tuskin ulottuvat valtatielle 2. Liikennemäärät Kevyen liikenteen osalta ongelma on vasta liittymän jälkeen. Härköiläntiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. Tosin asemakaavaluonnoksessa esitetty katuverkko muuttaa nykyisen Härköiläntien suuntausta ja kaavaluonnoksessa esitetty Viljapellontie varustetaan kevyen liikenteen väylällä. Nykytilanne Tiehallinnon tierekisterin mukaan Meritien (mt 11238) liikennemäärä on tarkastelualueella 7870 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 4,6 %. Härköiläntien liikennemäärä on noin 1900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Härköiläntien osalta tieto on vuodelta 2005, joten tien liikennemäärätieto ei ole aivan ajantasainen, mutta se on oikeata suuruusluokkaa. Huipputuntiliikenne Taulukossa 1 on esitetty Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä vuodelta 2008 suunnittelualueen aamun huipputunnin liikennemäärät. Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on 480 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 400 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on 800 ja Nummelan jälkeen 1190 ajoneuvoa tunnissa. Taulukko 1. Meritien liikennemäärä aamun huipputunnin aikaan. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 870, Nummelan suuntaan 320, 550 poispäin Nummelasta Härköiläntie 100 Härköiläntie Sahapuistikon 60 jälkeen Taulukossa 2 on esitetty illan huipputunnin liikennemäärä. Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on 1240 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 910 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on 600 ja Nummelan jälkeen 710 ajoneuvoa tunnissa. Taulukko 2. Meritien liikennemäärä illan huipputunnin aikana. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 1250, Nummelan suuntaan 710, 540 poispäin Nummelasta Härköiläntie 120 Härköiläntie Sahapuistikon 80 jälkeen

4 Kaavan mahdollistamat liikennemäärän muutokset Kaupalliset palvelut Kaavassa osoitetulle LHK-korttelialueelle voidaan sijoittaa huoltoasemapalveluiden lisäksi kaupallisia palveluita enintään 2000 kem 2, josta päivittäistavarakauppaa enintään 400 kem 2 sekä kahvila-, ravintola- ja majoituspalveluita. Kaavassa osoitetulle KL-korttelialueelle voidaan taasen sijoittaa paljon tilaa vaativa erikoistavarakaupan myymälä, kuten rautakauppa. Taulukossa 3 on esitetty arviot uuden maankäytön synnyttämästä liikenteestä. Rautakaupan arvioitu kävijämäärä on saatu rautakauppaketjulta. Muiden kaupallisten toimintojen kävijämäärät on arvioitu Liikennetarpeen arviointi oppaan perusteella. Taulukossa 3 on mainittu myös nykyisen polttoaineen jakeluaseman päivittäinen kävijämäärä. Kylmäaseman liikennemäärä on saatu huoltoasemaketjulta. Mikäli LKH-korttelialueelle sijoittuu liikennemyymälä-tyyppinen huoltoasema/päivittäistavarakauppa, sen toimintamalli, ravintolatoiminta ja elintarvikemyynti sekä pitkät aukioloajat, ovat omiaan lisäämään seudullista ja paikallista liikennettä asemalle. Saatujen lähtötietojen mukaan tämäntyyppisen liikennemyymälän päivittäinen kävijämäärä riippuu liikennemyymälän koosta. Aseman koko taas riippuu siitä, minkälaiselle alueelle liikennemyymälä sijoitetaan. Pienemmällä liikenneasemalla päästään noin 1000 asiakkaan päivittäiseen käyntiin ja suuremman liikennemyymälän yli 2000 asiakkaan käyntiin. Nummelan kohdalla mahdollisen liikenneasema ei sijaitse valtateiden liittymässä, joten alueelle sijoittunee pienempi, noin 1000 päivittäisen asiakkaan liikennemyymälä. Tämäntyyppisen liikennemyymälän asiakkaista suurin osa tulee paikalle joko henkilöautolla tai linja-autolla. Liikennemyymälän arvioitu ajoneuvomäärä on noin 650 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisaalta, mikäli alueelle jää nykyinen automaattiasema ja alueelle mahdollisesti toteutettava päivittäistavaramyymälä on tyypiltään lähikauppa, lähikaupan kävijämäärä on Enärannan tyyppisessä taajamassa keskimäärin 300 asiakastapahtumaa vuorokaudessa. Asiakasmäärä voi olla hieman pienempikin, sillä valtatien 2 Nummelan taajaman puolella sijaitsee kaksi kaupan suuryksikköä. Asiakkaista noin 67 % tulee asioimaan henkilöautolla. Jalankulun ja polkupyöräilyn osuus on noin 33 %. Kauppaan tulee noin 200 saapuvaa ja sieltä lähtevää henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Mikäli alueelle ei tule liikennemyymälää, vaan automaattiasema ja lähikauppa, sinne jää rakennusoikeutta kaupallisille toiminnoille noin 1600 m 2. Näistä myymälätilaa on arviolta noin 75 % eli 1200 m 2. Käytännössä tämäntyyppiset kaupalliset toiminnot ovat tilaa vaativia erikoiskaupan myymälöitä. Näiden kävijämäärä vaihtelee toimialan mukaan. Todennäköisiä toimijoita voisivat olla autokauppa, kodinelektroniikka- tai huonekalukauppa. Tässä tapauksessa voidaan olettaa, että kävijöitä on arviolta 15 henkilöä/100 myynti m 2. Näin ollen päivittäisiä kävijöitä on noin 180 henkilöä. Näistä 88 % tulee henkilöautolla. Kaupan synnyttämä liikenne on noin 160 ajon./vrk.

5 Todennäköisin maankäyttövaihtoehto yllämainituista on liikennemyymälätyyppinen huoltoasema. Taulukko 3. Huoltoaseman ja rautakaupan päivittäiset liikennemäärät. Kohde ajon/vrk huoltoliikenne Rautakauppa Liikennemyymälä Päivittäistavarakauppa Muu kauppa Huoltoasema 220 ei tietoa Uuden asutuksen tuottama liikenne Kaavaratkaisu mahdollistaa liikerakentamisen ohella 27 uuden omakotitalon, muutaman asuinpientalon, kuten paritalon sekä noin seitsemän uuden rivitalon rakentamisen alueelle. Tämä merkitsee alueen asukasmäärän kasvua noin 180 asukkaalla, kun koko rakennusoikeus on toteutettu. Uuden asuinalueen kulkumuotojakauma on seuraavanlainen: - henkilöauto 81 % - jalan ja pp:lllä 12 % - joukkoliikenne 1 % Nummelan keskusta noin kilometrin päässä, lähin kaupallinen palvelu on nykyisin noin 500 metrin päässä. Kouluihin on matkaa noin kilometri. Uusia asukkaita tulee Enärannan alueelle sen rakennuttua arviolta 180 henkilöä. Nämä henkilöt tekevät vuorokaudessa noin 400 kotiperäistä matkaa. Alueelle suuntautuvat vierailumatkat lisäävät matkojen määrää noin 22 %. Tällöin alueen matkatuotos on noin 490 matkaa vuorokaudessa. Näistä matkoista jalan ja polkupyörällä tehdään noin 58 matkaa. Henkilöautolla tehdään noin 397 matkaa. Alueen henkilöauton keskimääräinen kuormitusaste on 1, 56 henkilöä/ajoneuvo, joten henkilöautomatkoja tulee vuorokaudessa noin 254. Liittymän toimivuustarkastelua laadittaessa on oletettu, että nämä uuden maankäytön synnyttämät liikennemäärät ovat mukana liikenneennusteessa. Liikenne-ennuste Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä on arvioitu vuoden 2030 tavoiteverkon liikennemääriksi seuraavien taulukkojen mukaiset liikennemäärät. Taulukossa 4 on esitetty Meritien aamuhuipputunnin liikennemäärät vuonna 2030, jolloin Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä esitetty tavoiteverkko on toteutunut. Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on850 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 880 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on 1620 ja Nummelan jälkeen 2120 ajoneuvoa tunnissa.

6 Taulukko 4. Vuoden 2030 ennusteen mukainen aamun huipputunnin liikennemäärä. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 1550, Nummelan suuntaan 550, 1000 poispäin Nummelasta Härköiläntie 170 Härköiläntie Sahapuistikon 100 jälkeen Taulukossa 5 on esitetty vastaavasti iltahuipputunnin liikennemäärä vuonna Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on 2400 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 1910 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on1440 ja Nummelan jälkeen 1610 ajoneuvoa tunnissa. Taulukko 5. Vuoden 2030 ennusteen mukainen illan huipputunnin liikennemäärä. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 2340, Nummelan suuntaan 1300, 1040 poispäin Nummelasta Härköiläntie 340 Härköiläntie Sahapuistikon 120 jälkeen Vuoden 2006 liikennetarkastelu Vuonna 2006 laskettiin ns. Citymarketin ja Prisman kiertoliittymien liikennemäärät. Näistä Citymarketin kiertoliittymä on lähempänä valtatietä 2. Soveltuvin tieto tätä työtä ajatellen on CM-laajennuksen tuotoksilla tarkastettu huipputunnin liikenne. Citymarketin kiertoliittymä on kuvassa oikeanpuoleinen liittymä. Seuraava liittymä on vt 2:n ja Meritien eritasoliittymä. Kuvasta 2 on kuvattu perjantain iltahuipputunnin liikennemäärät maalikuulta Tieto on Nummelan Citymarketin laajennuksen liikenteelliset vaikutukset selvityksestä. Kuva 2. Vuoden 2006 iltahuipputunnin liikennemäärä.

7 Liikenteen suuntautuminen Iltahuipputunnin aikana Meritietä länteen kulkee ennen Citymarketin kiertoliittymää 660 ajoneuvoa. Meritietä itään päin, valtatietä 2 kohti suuntautuu kiertoliittymän läpi 218 ajoneuvoa ja Citymarketin pihasta 148 ajoneuvoa. Huhtatieltä kääntyy valtatietä 2 kohti 39 ajoneuvoa. Yhteensä poikkileikkauksessa CM:n kiertoliittymän jälkeen on 1065 ajoneuvoa tunnissa. Jos tilannetta verrataan vuoden 2008 iltahuipputunnin liikenteeseen, huomataan, että liikennemäärä on noussut kahdessa vuodessa noin 200 ajoneuvoa. Etelä-Nummelan liikenneselvityksen mukaan 60 % Vihdin matkoista tehdään Vihdin sisällä. sisäisistä matkoista 60 % tehdään henkilöautoilla. Ulkoiset matkat suuntautuvat seuraavan kuvan 3 mukaisesti. Kuva on peräisin Etelä-Nummelan liikenneselvitysraportista. Liittymän toimivuustarkastelu Kuva 3. Ulkoisen liikenteen suuntautuminen Vihdin kunnassa. Meritien, Härköiläntien ja vt 2 rampin pään liittymän toimivuutta tarkasteltiin simuloimalla liittymän iltahuipputunninliikenne nykytilanteen liikennemäärillä lisättynä Meritien suunnan voimakkaalla liikenteen kasvulla. Simulointiraportti on tämän raportin liitteenä. Simuloinnin perusteella liittymä toimii nykyisin hyvin ja lisääntyvä liikenne Härköiläntien suunnalta ei muuta tilannetta. Simuloinnissa oletettiin Härköiläntien suunnan maankäytön toteutuneen osittain, mm. rautakaupan osalta. Tällöin liittymän liikennöitävyys hidastuu hieman, odotusaika Helsingin suunnasta Meritielle / Härköiläntielle voi huipputunnin aikaan olla pahimmillaan noin minuutin luokkaa. Rampille ei kuitenkaan kerry pitkää jonoa, jononpituus on noin 60 metriä. Keskimääräinen viivästyminen on alle puoli minuuttia, käytännössä se on useimmiten välillä sekuntia.

8 Nykyisen liittymän parantaminen Nykymuotoisen liittymän kapasiteetti riittää vielä välittämään noin 15 % liikenteen kasvun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Enärannan kaavan mahdollistama maankäyttö ei yksin riitä tämän kasvun saavuttamiseen, vaan liikenteen kasvua synnyttävää maankäyttöä, joka käyttää tarkasteltavaa liittymää, muodostuu myös muualle Nummelan taajaman alueella. Liittymä ei kuitenkaan toimi enää vuoden 2030 tavoiteverkon liikennemäärillä, vaan se vaatii rakenteellisia muutoksia. Liittymän toimivuutta parantaisi sen kanavointi. Jo lyhyet kanavoinnit vasemmalle kääntyjille auttavat parantamaan liittymän sujuvuutta. Meritien kapasiteetin parantaminen on tullut esiin tämän selvityksen eri lähtöaineistoissa. Meritien liikenteen sujuvuus edellyttää sen parantamista 2+2-kaistaiseksi. vuoden 2030 liikenne-ennusteen perusteella Meritien liittymien toimivuus edellyttää Meritien leventämistä ja liittymien parantamista tai uusia verkollisia ratkaisuja keskustan ja valtatien 2 välillä. Tässä yhteydessä on tarpeen parantaa myös valtatien 2, Meritien ja Härköiläntien liittymää. Liittymän parantamistarpeet koskevat myös Nummelasta Helsingin suuntaan suuntautuvaa liittymän osaa. Nykyisen liittymän parantamisvaihtoehdot ovat: - Kääntymiskaistat liittymään - liikennevalo-ohjaus - kiertoliittymä Näistä toimenpidevaihtoehdoista valo-ohjaus ja kääntymiskaistojen tekeminen ovat ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä. Kääntymiskaistojen osata käytettävissä on rajoitetusti tilaa. Lyhyet kääntymiskaistat mahtunevat sillan maatuen jälkeen. Asia vaatii vielä jatkotarkastelua. Kääntymiskaistojen hinta, mikäli ne mahtuvat alueelle, on noin , riippuen siitä, minkälaisia maatöitä tarvitaan. Hintaan vaikuttaa myös se, että tarvitaanko maaperän vahvistustoimenpiteitä tai tukimuuriratkaisua. Kääntymiskaistoille saataisiin tilaa uudella kevyen liikenteen sillalla tai alikululla, jolloin nykyinen kevyen liikenteen väylä sillan kannella vapautuisi ajoneuvoliikenteen käyttöön. Alustava kustannusarvio sillalle on luokkaa noin Valo-ohjaus on toimiva vaihtoehto liittymän liikenteen toiminnan varmistamiseksi. Valo-ohjausta suunnitellessa on huomioitava Nummelan keskustasta suuntautuva liikennevirta. Valo-ohjausta suunniteltaessa on selvitettävä ns. vapaiden oikeiden toteuttamismahdollisuudet, jolloin esim. Nummelan suunnasta Helsinkiin päin kääntyvät pystyisivät ohittamaan valo-ohjauksen. Valo-ohjauksen toteuttaminen maksaa alustavan arvion mukaan noin Kiertoliittymä Meritien, vt 2 ja Härköiläntien liittymään tarkasteltiin kiertoliittymävaihtoehtoa. Tarkastelu painottui kiertoliittymän toteuttamismahdollisuuteen liittymäalueella.

9 Härköiläntien geometriamuutokset Tarkasteluissa sovitettiin liittymään Tiehallinnon suunnitteluohjeiden mukaan kiertoliittymä (ei suoraa läpiajoa, kaarresädevaatimukset). Liittymäalueelle sopii alustavasti kiertoliittymä, jossa on 20 metriä halkaisijaltaan oleva kiertosaareke. Kiertoliittymän mitoitusajoneuvona käytettiin moduulirekkaa (Kam). Mitoitusajoneuvo mahtuu kulkemaan kiertoliittymässä. Tarkasteltu kiertoliittymä oli yksikaistainen kiertoliittymä. Tämäntyyppinen kiertoliittymä on välityskyvyltään riittävä tähän kohteeseen. Kiertoliittymä muuttaa nykyisiä liikennejärjestelyjä valtatien 2 erkanemisrampin osalta. Rampin suuntaus muuttuu sen yläpäässä ja liittymä vaatii lisätilaa nykyisin luiskana olevalta alueelta. Kiertoliittymä ei mahdu aivan nykyiselle tienä tai katuna olevalle alueelle, vaan se vaatii lisätilaa nykyisin tieluiskana olevalta alueelta. Tieluiska on tällöin korvattava tukimuurirakenteella. Kiertoliittymän hinta on arviolta välillä Tarkemman kustannusarvion esittäminen vaatii lisäsuunnittelua. Kiertoliittymä ja sen vaatima maankäyttö on esitetty asemakuvana liitteessä 2. Siinä on esitetty myös ajouramallitarkastelut. Valoliittymä ja vapaa oikea Härköiläntielle Mahdollinen valo-ohjaus voisi sisältää vapaan oikean Härköiläntielle. Valtatie 2 rampista irtaantuu erkanemiskaista, joko ohjaa liikenteen valoohjatun liittymän ohitse. Tilantarpeeltaan tämä vaihtoehto on vähiten tilaa vievä, mutta vaatiiko tämä ratkaisu tukimuuria on selviteltävä jatkotarkasteluissa. Liitteessä 3 on esitetty asemakuva valo-ohjatun liittymän vapaan oikean sijoittumisesta Härköiläntielle. Lisäkaista Härköiläntielle Härköiläntien kapasiteetin parantamista tarkasteltiin siten, että Enärannan suuntaan toteutetaan uusi ajorata poistamalla nykyinen vihervyöhyke kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välistä. Lisäkaista on mahdollista toteuttaa leventämällä tietä nykyisen tieluiskan alueelle. Luiska on melko jyrkkä, joten tässäkin tapauksessa joudutaan tukimuuriratkaisuun. Mitoitusajoneuvona on käytetty moduulirekkaa. Liitteessä 4 on esitetty asemakuvana lisäkaista Härköiläntielle ja ajouramalli. Liitteessä esitettyä tien levennystä joudutaan leventämään vielä enemmän ulospäin luiskan suuntaan, mutta se ei ole tilan puolesta ongelma. Lisäkaista mahdollistaa vapaa kulun valtatien 2 rampilta rautakaupan alueelle. Vapaa oikea parantaa liikenteen sujuvuutta. Härköiläntien lisäkaistan kustannusarvio on alustavasti kustannusarvioon vaikuttaa tarvittavan tukimuurin määrä ja korkeus (joudutaanko tukimuuri perustamaan). Suositus jatkotoimenpiteiksi Liikennemäärän kasvaessa tarkastellussa liittymässä tulee esiintymään liikenteen sujuvuusongelmia. Liikennemäärät voivat vielä kasvaa noin 15

10 %, ennen kuin on tarpeen tehdä rakenteellisia muutoksia. Tässä tilanteessa on kaavan mahdollistamaa maankäyttöä jo toteutettu. Jatkossa liikenteen kasvua on tarpeen seurata. Liittymän toimivuutta parantavat vasemmalle kääntyvien kääntymiskaistat, mutta niille on rajoitetusti tilaa. Mikäli kevyt liikenne eriytetään omalle sillalleen, on nykyinen silta mahdollista hyödyntää niin, että sinne mahtuu riittävät kanavoinnit. Kanavointi on kuitenkin riittävä toimenpide liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Valo-ohjaus on myös toimiva ratkaisu, mutta saman asian ajaa kiertoliittymä. Näistä valo-ohjaus on edullisempi toteuttaa. Kiertoliittymä on liikenneturvallinen ratkaisu ja se parantaa liikenteen sujuvuutta. Sen toteuttamisvaatimuksia on hyvä tarkastella vielä hieman laajemmin. Tällöin myös sen kustannusarvio tarkentuu huomattavasti. Uusi kevyen liikenteen silta ja kiertoliittymä ovat kustannuksiltaan kalleimmat. Näistä kiertoliittymä on liikenneturvallisuudeltaan parempi. Liittymätyyppien toimivuudessa ei ole isoja eroja tässä tapauksessa. Härköiläntien lisäkaista ei ole kapasiteetin puolesta tarpeellinen. Liikenteen sujuvuutta se parantaa. Lähtöaineisto Työn lähtöaineistona käytettiin seuraavaa aineistoa. - Etelä-Nummelan liikenneselvitys - Kaava N144 luonnosselostus - Nummelan Citymarketin laajennuksen liikenteelliset vaikutukset - S-rauta, asiakaslukumäärät, Nummela - Tiehallinnon tierekisteri - Liikenne/asiakasmääriä on tiedusteltu seuraavilta tahoilta ST-1 SOK Liitteet Liite 1. Simulointiraportti Liite 2. Kiertoliittymä Liite 3. Vapaa oikea Liite 4. Lisäkaista

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot