VIHDIN KUNTA. Työ: E Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

2 Vihti Enärannan alueen asemakaava, liittymätarkastelu Esipuhe Yleistä Tämä selvitys on laadittu Enärannan asemakaavoitusta varten. Selvityksen tavoite on tarkastella liikennemäärien kasvun vaikutusta vt 2, Meritien ja Härköiläntien liittymään. Selvitys on laadittu AIRIX Ympäristö Oy:ssä. Tarkasteltava liittymä sijaitsee Vihin kunnassa, Nummelan taajaman itäpuolella. Liittymässä risteävät valtatie 2 maantie (Meritie) ja Vihdin kunnan ylläpitämä katu Härköiläntie. Kuvassa 1 on esitetty liittymän sijainti Nummelan katuverkossa. Kuva 1. Suunnittelualue. Liittymän koillispuoliselle alueelle laaditaan asemakaava. Uusi asemakaava mahdollistaa liikerakennusten sekä huoltoaseman ja liikennerakennusten korttelialueen. Alueelle on alustavasti sijoittumassa rautakauppa. Nämä ovat suurimmat liikennettä synnyttävät tekijät uudella alueella. Alueelle sijoittuu myös uutta asutusta. Nykyinen liittymä Valtatien 2 ja Meritien (mt 11238) eritasoliittymä on rombinen liittymä. Liittymässä ei ole kanavointeja. Liittymässä on suorat rampit sekundaaritien (Meritie) ja päätien (vt 2) välillä. Kevyt liikenne kulkee sillan pohjoisreunalla sijaitsevalla kevyen liikenteen väylällä. Liittymäalue on valaistu. Liittymäalueella nopeusrajoitus on 50 km/h. Liittymän ongelmat Liittymän ajoneuvoliikenteen sujuvuudessa ei ole nykyisin merkittäviä ongelmia. jatkossa lisääntyvä liikenne Härköiläntien suunnasta voi aiheuttaa ongelmia liittymän liikenteen sujuvuuden kannalta. Liittymässä ei ole kääntymiskaistoja vasemmalle kääntyville ajoneuvoille. Ramppien päiden

3 välinen etäisyys on lyhyt. Ongelmat liittyvät vasemmalle kääntymiseen, jolloin vasemmalla kääntymistä odottavat tukkivat pääsuunnan liikenteen. Liikenteen lisääntyminen liittymäalueella voi myös heikentää kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Toisaalta valtatieltä 2 Nummelaan suuntautuva ramppi on pitkä, noin 350 metriä, eli se ei ruuhkaudu helposti. Voidaankin olettaa, että vaikka Meritien liittymä ei toimisi kunnolla, vaikutukset tuskin ulottuvat valtatielle 2. Liikennemäärät Kevyen liikenteen osalta ongelma on vasta liittymän jälkeen. Härköiläntiellä ei ole kevyen liikenteen väylää. Tosin asemakaavaluonnoksessa esitetty katuverkko muuttaa nykyisen Härköiläntien suuntausta ja kaavaluonnoksessa esitetty Viljapellontie varustetaan kevyen liikenteen väylällä. Nykytilanne Tiehallinnon tierekisterin mukaan Meritien (mt 11238) liikennemäärä on tarkastelualueella 7870 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 4,6 %. Härköiläntien liikennemäärä on noin 1900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Härköiläntien osalta tieto on vuodelta 2005, joten tien liikennemäärätieto ei ole aivan ajantasainen, mutta se on oikeata suuruusluokkaa. Huipputuntiliikenne Taulukossa 1 on esitetty Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä vuodelta 2008 suunnittelualueen aamun huipputunnin liikennemäärät. Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on 480 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 400 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on 800 ja Nummelan jälkeen 1190 ajoneuvoa tunnissa. Taulukko 1. Meritien liikennemäärä aamun huipputunnin aikaan. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 870, Nummelan suuntaan 320, 550 poispäin Nummelasta Härköiläntie 100 Härköiläntie Sahapuistikon 60 jälkeen Taulukossa 2 on esitetty illan huipputunnin liikennemäärä. Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on 1240 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 910 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on 600 ja Nummelan jälkeen 710 ajoneuvoa tunnissa. Taulukko 2. Meritien liikennemäärä illan huipputunnin aikana. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 1250, Nummelan suuntaan 710, 540 poispäin Nummelasta Härköiläntie 120 Härköiläntie Sahapuistikon 80 jälkeen

4 Kaavan mahdollistamat liikennemäärän muutokset Kaupalliset palvelut Kaavassa osoitetulle LHK-korttelialueelle voidaan sijoittaa huoltoasemapalveluiden lisäksi kaupallisia palveluita enintään 2000 kem 2, josta päivittäistavarakauppaa enintään 400 kem 2 sekä kahvila-, ravintola- ja majoituspalveluita. Kaavassa osoitetulle KL-korttelialueelle voidaan taasen sijoittaa paljon tilaa vaativa erikoistavarakaupan myymälä, kuten rautakauppa. Taulukossa 3 on esitetty arviot uuden maankäytön synnyttämästä liikenteestä. Rautakaupan arvioitu kävijämäärä on saatu rautakauppaketjulta. Muiden kaupallisten toimintojen kävijämäärät on arvioitu Liikennetarpeen arviointi oppaan perusteella. Taulukossa 3 on mainittu myös nykyisen polttoaineen jakeluaseman päivittäinen kävijämäärä. Kylmäaseman liikennemäärä on saatu huoltoasemaketjulta. Mikäli LKH-korttelialueelle sijoittuu liikennemyymälä-tyyppinen huoltoasema/päivittäistavarakauppa, sen toimintamalli, ravintolatoiminta ja elintarvikemyynti sekä pitkät aukioloajat, ovat omiaan lisäämään seudullista ja paikallista liikennettä asemalle. Saatujen lähtötietojen mukaan tämäntyyppisen liikennemyymälän päivittäinen kävijämäärä riippuu liikennemyymälän koosta. Aseman koko taas riippuu siitä, minkälaiselle alueelle liikennemyymälä sijoitetaan. Pienemmällä liikenneasemalla päästään noin 1000 asiakkaan päivittäiseen käyntiin ja suuremman liikennemyymälän yli 2000 asiakkaan käyntiin. Nummelan kohdalla mahdollisen liikenneasema ei sijaitse valtateiden liittymässä, joten alueelle sijoittunee pienempi, noin 1000 päivittäisen asiakkaan liikennemyymälä. Tämäntyyppisen liikennemyymälän asiakkaista suurin osa tulee paikalle joko henkilöautolla tai linja-autolla. Liikennemyymälän arvioitu ajoneuvomäärä on noin 650 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisaalta, mikäli alueelle jää nykyinen automaattiasema ja alueelle mahdollisesti toteutettava päivittäistavaramyymälä on tyypiltään lähikauppa, lähikaupan kävijämäärä on Enärannan tyyppisessä taajamassa keskimäärin 300 asiakastapahtumaa vuorokaudessa. Asiakasmäärä voi olla hieman pienempikin, sillä valtatien 2 Nummelan taajaman puolella sijaitsee kaksi kaupan suuryksikköä. Asiakkaista noin 67 % tulee asioimaan henkilöautolla. Jalankulun ja polkupyöräilyn osuus on noin 33 %. Kauppaan tulee noin 200 saapuvaa ja sieltä lähtevää henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Mikäli alueelle ei tule liikennemyymälää, vaan automaattiasema ja lähikauppa, sinne jää rakennusoikeutta kaupallisille toiminnoille noin 1600 m 2. Näistä myymälätilaa on arviolta noin 75 % eli 1200 m 2. Käytännössä tämäntyyppiset kaupalliset toiminnot ovat tilaa vaativia erikoiskaupan myymälöitä. Näiden kävijämäärä vaihtelee toimialan mukaan. Todennäköisiä toimijoita voisivat olla autokauppa, kodinelektroniikka- tai huonekalukauppa. Tässä tapauksessa voidaan olettaa, että kävijöitä on arviolta 15 henkilöä/100 myynti m 2. Näin ollen päivittäisiä kävijöitä on noin 180 henkilöä. Näistä 88 % tulee henkilöautolla. Kaupan synnyttämä liikenne on noin 160 ajon./vrk.

5 Todennäköisin maankäyttövaihtoehto yllämainituista on liikennemyymälätyyppinen huoltoasema. Taulukko 3. Huoltoaseman ja rautakaupan päivittäiset liikennemäärät. Kohde ajon/vrk huoltoliikenne Rautakauppa Liikennemyymälä Päivittäistavarakauppa Muu kauppa Huoltoasema 220 ei tietoa Uuden asutuksen tuottama liikenne Kaavaratkaisu mahdollistaa liikerakentamisen ohella 27 uuden omakotitalon, muutaman asuinpientalon, kuten paritalon sekä noin seitsemän uuden rivitalon rakentamisen alueelle. Tämä merkitsee alueen asukasmäärän kasvua noin 180 asukkaalla, kun koko rakennusoikeus on toteutettu. Uuden asuinalueen kulkumuotojakauma on seuraavanlainen: - henkilöauto 81 % - jalan ja pp:lllä 12 % - joukkoliikenne 1 % Nummelan keskusta noin kilometrin päässä, lähin kaupallinen palvelu on nykyisin noin 500 metrin päässä. Kouluihin on matkaa noin kilometri. Uusia asukkaita tulee Enärannan alueelle sen rakennuttua arviolta 180 henkilöä. Nämä henkilöt tekevät vuorokaudessa noin 400 kotiperäistä matkaa. Alueelle suuntautuvat vierailumatkat lisäävät matkojen määrää noin 22 %. Tällöin alueen matkatuotos on noin 490 matkaa vuorokaudessa. Näistä matkoista jalan ja polkupyörällä tehdään noin 58 matkaa. Henkilöautolla tehdään noin 397 matkaa. Alueen henkilöauton keskimääräinen kuormitusaste on 1, 56 henkilöä/ajoneuvo, joten henkilöautomatkoja tulee vuorokaudessa noin 254. Liittymän toimivuustarkastelua laadittaessa on oletettu, että nämä uuden maankäytön synnyttämät liikennemäärät ovat mukana liikenneennusteessa. Liikenne-ennuste Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä on arvioitu vuoden 2030 tavoiteverkon liikennemääriksi seuraavien taulukkojen mukaiset liikennemäärät. Taulukossa 4 on esitetty Meritien aamuhuipputunnin liikennemäärät vuonna 2030, jolloin Etelä-Nummelan liikenneselvityksessä esitetty tavoiteverkko on toteutunut. Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on850 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 880 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on 1620 ja Nummelan jälkeen 2120 ajoneuvoa tunnissa.

6 Taulukko 4. Vuoden 2030 ennusteen mukainen aamun huipputunnin liikennemäärä. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 1550, Nummelan suuntaan 550, 1000 poispäin Nummelasta Härköiläntie 170 Härköiläntie Sahapuistikon 100 jälkeen Taulukossa 5 on esitetty vastaavasti iltahuipputunnin liikennemäärä vuonna Nummelan kohdalla valtatien 2 liikennemäärä Porin suuntaan on 2400 ajoneuvoa ja Nummelan jälkeen 1910 ajoneuvoa tunnissa. Helsingin suuntaan ennen Nummelaa ajoneuvojen määrä on1440 ja Nummelan jälkeen 1610 ajoneuvoa tunnissa. Taulukko 5. Vuoden 2030 ennusteen mukainen illan huipputunnin liikennemäärä. Kadunnimi Liikennemäärä Meritie 2340, Nummelan suuntaan 1300, 1040 poispäin Nummelasta Härköiläntie 340 Härköiläntie Sahapuistikon 120 jälkeen Vuoden 2006 liikennetarkastelu Vuonna 2006 laskettiin ns. Citymarketin ja Prisman kiertoliittymien liikennemäärät. Näistä Citymarketin kiertoliittymä on lähempänä valtatietä 2. Soveltuvin tieto tätä työtä ajatellen on CM-laajennuksen tuotoksilla tarkastettu huipputunnin liikenne. Citymarketin kiertoliittymä on kuvassa oikeanpuoleinen liittymä. Seuraava liittymä on vt 2:n ja Meritien eritasoliittymä. Kuvasta 2 on kuvattu perjantain iltahuipputunnin liikennemäärät maalikuulta Tieto on Nummelan Citymarketin laajennuksen liikenteelliset vaikutukset selvityksestä. Kuva 2. Vuoden 2006 iltahuipputunnin liikennemäärä.

7 Liikenteen suuntautuminen Iltahuipputunnin aikana Meritietä länteen kulkee ennen Citymarketin kiertoliittymää 660 ajoneuvoa. Meritietä itään päin, valtatietä 2 kohti suuntautuu kiertoliittymän läpi 218 ajoneuvoa ja Citymarketin pihasta 148 ajoneuvoa. Huhtatieltä kääntyy valtatietä 2 kohti 39 ajoneuvoa. Yhteensä poikkileikkauksessa CM:n kiertoliittymän jälkeen on 1065 ajoneuvoa tunnissa. Jos tilannetta verrataan vuoden 2008 iltahuipputunnin liikenteeseen, huomataan, että liikennemäärä on noussut kahdessa vuodessa noin 200 ajoneuvoa. Etelä-Nummelan liikenneselvityksen mukaan 60 % Vihdin matkoista tehdään Vihdin sisällä. sisäisistä matkoista 60 % tehdään henkilöautoilla. Ulkoiset matkat suuntautuvat seuraavan kuvan 3 mukaisesti. Kuva on peräisin Etelä-Nummelan liikenneselvitysraportista. Liittymän toimivuustarkastelu Kuva 3. Ulkoisen liikenteen suuntautuminen Vihdin kunnassa. Meritien, Härköiläntien ja vt 2 rampin pään liittymän toimivuutta tarkasteltiin simuloimalla liittymän iltahuipputunninliikenne nykytilanteen liikennemäärillä lisättynä Meritien suunnan voimakkaalla liikenteen kasvulla. Simulointiraportti on tämän raportin liitteenä. Simuloinnin perusteella liittymä toimii nykyisin hyvin ja lisääntyvä liikenne Härköiläntien suunnalta ei muuta tilannetta. Simuloinnissa oletettiin Härköiläntien suunnan maankäytön toteutuneen osittain, mm. rautakaupan osalta. Tällöin liittymän liikennöitävyys hidastuu hieman, odotusaika Helsingin suunnasta Meritielle / Härköiläntielle voi huipputunnin aikaan olla pahimmillaan noin minuutin luokkaa. Rampille ei kuitenkaan kerry pitkää jonoa, jononpituus on noin 60 metriä. Keskimääräinen viivästyminen on alle puoli minuuttia, käytännössä se on useimmiten välillä sekuntia.

8 Nykyisen liittymän parantaminen Nykymuotoisen liittymän kapasiteetti riittää vielä välittämään noin 15 % liikenteen kasvun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Enärannan kaavan mahdollistama maankäyttö ei yksin riitä tämän kasvun saavuttamiseen, vaan liikenteen kasvua synnyttävää maankäyttöä, joka käyttää tarkasteltavaa liittymää, muodostuu myös muualle Nummelan taajaman alueella. Liittymä ei kuitenkaan toimi enää vuoden 2030 tavoiteverkon liikennemäärillä, vaan se vaatii rakenteellisia muutoksia. Liittymän toimivuutta parantaisi sen kanavointi. Jo lyhyet kanavoinnit vasemmalle kääntyjille auttavat parantamaan liittymän sujuvuutta. Meritien kapasiteetin parantaminen on tullut esiin tämän selvityksen eri lähtöaineistoissa. Meritien liikenteen sujuvuus edellyttää sen parantamista 2+2-kaistaiseksi. vuoden 2030 liikenne-ennusteen perusteella Meritien liittymien toimivuus edellyttää Meritien leventämistä ja liittymien parantamista tai uusia verkollisia ratkaisuja keskustan ja valtatien 2 välillä. Tässä yhteydessä on tarpeen parantaa myös valtatien 2, Meritien ja Härköiläntien liittymää. Liittymän parantamistarpeet koskevat myös Nummelasta Helsingin suuntaan suuntautuvaa liittymän osaa. Nykyisen liittymän parantamisvaihtoehdot ovat: - Kääntymiskaistat liittymään - liikennevalo-ohjaus - kiertoliittymä Näistä toimenpidevaihtoehdoista valo-ohjaus ja kääntymiskaistojen tekeminen ovat ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä. Kääntymiskaistojen osata käytettävissä on rajoitetusti tilaa. Lyhyet kääntymiskaistat mahtunevat sillan maatuen jälkeen. Asia vaatii vielä jatkotarkastelua. Kääntymiskaistojen hinta, mikäli ne mahtuvat alueelle, on noin , riippuen siitä, minkälaisia maatöitä tarvitaan. Hintaan vaikuttaa myös se, että tarvitaanko maaperän vahvistustoimenpiteitä tai tukimuuriratkaisua. Kääntymiskaistoille saataisiin tilaa uudella kevyen liikenteen sillalla tai alikululla, jolloin nykyinen kevyen liikenteen väylä sillan kannella vapautuisi ajoneuvoliikenteen käyttöön. Alustava kustannusarvio sillalle on luokkaa noin Valo-ohjaus on toimiva vaihtoehto liittymän liikenteen toiminnan varmistamiseksi. Valo-ohjausta suunnitellessa on huomioitava Nummelan keskustasta suuntautuva liikennevirta. Valo-ohjausta suunniteltaessa on selvitettävä ns. vapaiden oikeiden toteuttamismahdollisuudet, jolloin esim. Nummelan suunnasta Helsinkiin päin kääntyvät pystyisivät ohittamaan valo-ohjauksen. Valo-ohjauksen toteuttaminen maksaa alustavan arvion mukaan noin Kiertoliittymä Meritien, vt 2 ja Härköiläntien liittymään tarkasteltiin kiertoliittymävaihtoehtoa. Tarkastelu painottui kiertoliittymän toteuttamismahdollisuuteen liittymäalueella.

9 Härköiläntien geometriamuutokset Tarkasteluissa sovitettiin liittymään Tiehallinnon suunnitteluohjeiden mukaan kiertoliittymä (ei suoraa läpiajoa, kaarresädevaatimukset). Liittymäalueelle sopii alustavasti kiertoliittymä, jossa on 20 metriä halkaisijaltaan oleva kiertosaareke. Kiertoliittymän mitoitusajoneuvona käytettiin moduulirekkaa (Kam). Mitoitusajoneuvo mahtuu kulkemaan kiertoliittymässä. Tarkasteltu kiertoliittymä oli yksikaistainen kiertoliittymä. Tämäntyyppinen kiertoliittymä on välityskyvyltään riittävä tähän kohteeseen. Kiertoliittymä muuttaa nykyisiä liikennejärjestelyjä valtatien 2 erkanemisrampin osalta. Rampin suuntaus muuttuu sen yläpäässä ja liittymä vaatii lisätilaa nykyisin luiskana olevalta alueelta. Kiertoliittymä ei mahdu aivan nykyiselle tienä tai katuna olevalle alueelle, vaan se vaatii lisätilaa nykyisin tieluiskana olevalta alueelta. Tieluiska on tällöin korvattava tukimuurirakenteella. Kiertoliittymän hinta on arviolta välillä Tarkemman kustannusarvion esittäminen vaatii lisäsuunnittelua. Kiertoliittymä ja sen vaatima maankäyttö on esitetty asemakuvana liitteessä 2. Siinä on esitetty myös ajouramallitarkastelut. Valoliittymä ja vapaa oikea Härköiläntielle Mahdollinen valo-ohjaus voisi sisältää vapaan oikean Härköiläntielle. Valtatie 2 rampista irtaantuu erkanemiskaista, joko ohjaa liikenteen valoohjatun liittymän ohitse. Tilantarpeeltaan tämä vaihtoehto on vähiten tilaa vievä, mutta vaatiiko tämä ratkaisu tukimuuria on selviteltävä jatkotarkasteluissa. Liitteessä 3 on esitetty asemakuva valo-ohjatun liittymän vapaan oikean sijoittumisesta Härköiläntielle. Lisäkaista Härköiläntielle Härköiläntien kapasiteetin parantamista tarkasteltiin siten, että Enärannan suuntaan toteutetaan uusi ajorata poistamalla nykyinen vihervyöhyke kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välistä. Lisäkaista on mahdollista toteuttaa leventämällä tietä nykyisen tieluiskan alueelle. Luiska on melko jyrkkä, joten tässäkin tapauksessa joudutaan tukimuuriratkaisuun. Mitoitusajoneuvona on käytetty moduulirekkaa. Liitteessä 4 on esitetty asemakuvana lisäkaista Härköiläntielle ja ajouramalli. Liitteessä esitettyä tien levennystä joudutaan leventämään vielä enemmän ulospäin luiskan suuntaan, mutta se ei ole tilan puolesta ongelma. Lisäkaista mahdollistaa vapaa kulun valtatien 2 rampilta rautakaupan alueelle. Vapaa oikea parantaa liikenteen sujuvuutta. Härköiläntien lisäkaistan kustannusarvio on alustavasti kustannusarvioon vaikuttaa tarvittavan tukimuurin määrä ja korkeus (joudutaanko tukimuuri perustamaan). Suositus jatkotoimenpiteiksi Liikennemäärän kasvaessa tarkastellussa liittymässä tulee esiintymään liikenteen sujuvuusongelmia. Liikennemäärät voivat vielä kasvaa noin 15

10 %, ennen kuin on tarpeen tehdä rakenteellisia muutoksia. Tässä tilanteessa on kaavan mahdollistamaa maankäyttöä jo toteutettu. Jatkossa liikenteen kasvua on tarpeen seurata. Liittymän toimivuutta parantavat vasemmalle kääntyvien kääntymiskaistat, mutta niille on rajoitetusti tilaa. Mikäli kevyt liikenne eriytetään omalle sillalleen, on nykyinen silta mahdollista hyödyntää niin, että sinne mahtuu riittävät kanavoinnit. Kanavointi on kuitenkin riittävä toimenpide liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Valo-ohjaus on myös toimiva ratkaisu, mutta saman asian ajaa kiertoliittymä. Näistä valo-ohjaus on edullisempi toteuttaa. Kiertoliittymä on liikenneturvallinen ratkaisu ja se parantaa liikenteen sujuvuutta. Sen toteuttamisvaatimuksia on hyvä tarkastella vielä hieman laajemmin. Tällöin myös sen kustannusarvio tarkentuu huomattavasti. Uusi kevyen liikenteen silta ja kiertoliittymä ovat kustannuksiltaan kalleimmat. Näistä kiertoliittymä on liikenneturvallisuudeltaan parempi. Liittymätyyppien toimivuudessa ei ole isoja eroja tässä tapauksessa. Härköiläntien lisäkaista ei ole kapasiteetin puolesta tarpeellinen. Liikenteen sujuvuutta se parantaa. Lähtöaineisto Työn lähtöaineistona käytettiin seuraavaa aineistoa. - Etelä-Nummelan liikenneselvitys - Kaava N144 luonnosselostus - Nummelan Citymarketin laajennuksen liikenteelliset vaikutukset - S-rauta, asiakaslukumäärät, Nummela - Tiehallinnon tierekisteri - Liikenne/asiakasmääriä on tiedusteltu seuraavilta tahoilta ST-1 SOK Liitteet Liite 1. Simulointiraportti Liite 2. Kiertoliittymä Liite 3. Vapaa oikea Liite 4. Lisäkaista

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI. Vanha varikkoalue. Liikenneselvitys. Työ: 25605. Tampere 19.6.2012

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI. Vanha varikkoalue. Liikenneselvitys. Työ: 25605. Tampere 19.6.2012 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanha varikkoalue Liikenneselvitys Työ: 25605 Tampere 19.6.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Etelä-Nummelan liikenneselvitys

Etelä-Nummelan liikenneselvitys Etelä-Nummelan liikenneselvitys EteläNummelanliikenneselvitys Tiivistelmä Lähtökohdatjasisältö EteläNummelan osayleiskaavaalueelle on tutkittavana asuntoalueiden si joittaminennoin15000uudelleasukkaallejaaluevaraukset6500työpaikal

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.8.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS LKUSNT Loimaan kaupunki on valmistelemassa tiva-kaupan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat:

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Jäljellä on vaihtoehdot 5 ja 1 Kaavaluonnosten liikenteellinen arviointi Vaiheittain rakentamisen tarkentaminen, mm. liittymien toimivuustarkastelut vielä tarkennettava

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE MUISTIO Projekti Asiakas Laatinut Tarkistannut Asikkalan Saitan asemakaavamuutos Asikkalan kunta Riku Jalkanen Riikka Salli 1. Johdanto Asikkalan Saitan alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot