Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 3/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika klo 16:30 21:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila, Asemantie 1 Läsnä Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Saini Kela Marika Kivimäki-Sumrein Maarit Lampela Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä, saapui klo 17:00 Marja-Leena Meriläinen, vastuuhenkilö Anu Pouta-Kontio, sihteeri Kutsutut asiantuntijat Timo Kvick, sosiaalijohtaja, poistui klo 21:00 Outi Ritvakari, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, poistui klo 20:55 Stina Leino, työvalmentaja, poistui klo 19:30 Inka Labba, yksilövalmentaja, poistui klo 19:30 Sinikka Ojapelto, vs nuorisotyön palveluyksikön vastuuhlö, poistui klo 19:30 Ennen varsinaista kokousta oli Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman yhteisesittely yhdessä elinvoimavaliokunnan kanssa. Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus ja muistion tarkastajan valinta Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Marika Kivimäki-Sumrein. 2. Kuntouttava työtoiminta Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta ( /189) säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Aktivointisuunnitelmalla tarkoitetaan pitkään työttömänä olleelle henkilölle työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi laadittava suunnitelmaa, jonka työvoimatoimisto ja kunta laativat yhdessä henkilön kanssa. Kuntouttava työtoiminta ja aktivointisuunnitelma ovat kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda

2 edellytyksiä työllistymiselle ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään vaikuttamaan myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten kasvuun. Kempeleessä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävä täytettiin kesällä Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja jatkaa myös Pirilän Porras hankkeessa kehitettyä nuorten palveluohjausmallia sekä yhdessä eri toimijoiden kanssa vastataan nuorisotakuulain tuomiin velvoitteisiin. Pirilän Porras-hankkeesta hyvinä käytänteinä on kunnan toimintaan sisällytetty seuraavat toiminnot: nuorten yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti (kokoonpano PiPon projektiryhmän kaltainen). Lisäksi palveluohjaaja ottaa TE-toimiston asiantuntijan kanssa asiakkaita vastaan Pirilässä ja yhdessä asiakkaan kanssa laativat nuorille aktivointisuunnitelmia. Palveluohjaajan kautta toimii myös ammatinvalintapsykologin vastaanotto, ajanvarauksia tekevät Rantalakeuskuntien toimijat. Palveluohjaaja tiedottaa yhteistyökumppaneille TE-toimiston virkailijoiden vastaanottoajat sekä järjestää toimijoille erilaisia info-ja tutustumiskäyntejä. Tammikuussa 2014 valtuustosaliin palveluohjaaja järjesti yhdessä Verven asiantuntijoiden kanssa heidän palveluista esittelytilaisuuden. Lisäksi tutustutaan Oulun kaupungin nuorten työapaja tiloihin. Kempeleessä on tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 12 asiakasta. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset v olivat ,55. Kasvua vuoteen tilinpäätökseen v oli ,67. Vuonna 2012 menot yhteensä ,88. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Outi Ritvakari esitteli Kempeleen kunnan kuntouttavaa työtoimintaa. 3. Työpaja toiminta Palveluvaliokunta näkee työttömien terveystarkastusten, resurssien turvaamisen, tuloksellisuuden, työpaikkojen lisäämisen ja markkinoinnin kolmannelle sektorille sekä kunnalle ja valtiolle tärkeänä. Nuorten työpajat ovat työttömille alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettuja työharjoittelupaikkoja. Nuorten työpajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriössä nuorisoyksikön toimialaan. Nuorisotyön kannalta työpajat ovat nuorille hyviä paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen kasvuun ja työssäoppimiseen. Työpaja on sekä fyysinen ympäristö, että moniammatillinen metodi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan yksilön työmarkkinaja koulutusaseman paranemiseen. Työpajojen rahoitus jakautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Työhallinto ohjaa nuoria työharjoitteluun ja työmarkkinatuella pajaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa pajatoiminnan kehittämisestä ja perusrahoituksesta. Pajojen rahoitus koostuu ylläpitäjän osuudesta,

3 myytävistä palveluista, myyntituloista ja erikseen myönnettävästä tulosperusteisesta avustuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt nuorten työpajatoiminnan kehittämishankkeiden pajakohtaisen päätöksenteon, kuten avustamisen, ELYkeskuksille, josta myös Kempeleen kunta on saanut rahoituksen työpajatoimintaan. Kempeleen kunnan nuorten kädentaito- ja työpajatoiminta on tarkoitettu vuotiaille kempeleläisille nuorille, joilla ei ole opiskelu-/työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Työpaja aloitti toimintansa ja ensimmäiset nuoret aloittivat tammikuussa Työpaja sijaitsee Pirilän konekoulun tiloissa. Työpajalla harjoitellaan työelämäntaitoja, elämän- ja arjenhallintaa sekä erilaisia kädentaitoja. Työpajan tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma polku kohti opiskelu- tai työelämää. Työpajan tärkeitä menetelmiä työn teon lisäksi on yksilö- ja ryhmävalmennus. Kempeleen kunta ostaa 5 työpajapaikkaa Oulun seudun ammattiopistolta. Oulun seudun ammattiopiston työpaja on auto- ja pienkonekorjauspaja, joka toimii opiskelijoiden pienryhmämuotona. Kempeleen kunnan yksilövalmentaja Inka Labba ja työvalmentaja Stina Leino esittelivät työpajatoimintaa. 4. Palkkatukityö Valiokunnan näkemyksen mukaan työpajatoiminta on tärkeä osa nuorisotyötä. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja jatkossa pitäisi pystyä varautumaan toiminnan laajentumiseen tilojen ja resurssien osalta. Valiokunnan näkemyksen mukaan tavoitteena on toiminnan vakinaistaminen. Verkostoyhteyksiä tulee hyödyntää entistä paremmin. Palkkatuella työllistetään kunnan omaan palvelutuotantoon ensisijaisesti passiivisella työmarkkinatuella (yli 500 pv työttömyysetuutta saaneet) olevia henkilöitä, joille maksettavasta työmarkkinatuesta kunta joutuu maksamaan puolet. Palkkatuella pyritään työllistämään myös osatyökykyisiä henkilöitä. Kaikki em. henkilöt ovat oikeutettuja korkeimpaan korotettuun palkkatukeen. Korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeuttavilla henkilöillä on oikeus palkkatuettuun työhön 2 x 6 kk + 1 vuosi perustuella. Ennen vuotta 2014 korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeuttavalla henkilöllä kertyi paluuehtoa joko ansio- tai peruspäivärahalle vain puolet työllistämisajasta. Vuodesta 2014 alkaen nollautuu 500 päivän laskurin aina sen jälkeen, kun jäsen on ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana työssä vähintään 26 viikkoa. 26 viikon työssäoloehtoa kartuttaa jokainen vähintään 18 tunnin työviikko, josta on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, täytyy palkan olla kokoaikatyöstä vähintään /kk (v. 2014). Maksetut työttömyyspäivät nollataan aina sen jälkeen kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt, vaikka työttömyyspäiviä olisi vielä 500 päivän laskurissa jäljellä.

4 Palkkatuella työllistetty 6 kk työllistämisjaksolle v. 2010/45 hlöä, v. 2011/84 hlöä v. 2012/78 hlöä, v. 2013/79 hlöä. Tämän hetkinen työllistämissuunnitelma v. 2014/51 hlöä. Em. työllistettyjen määriin sisältyy velvoitetyöllistettyjä v. 2010/2 hlöä, v.2011/2 hlöä, v.2012/4 hlöä ja v. 2013/5 hlöä. Oppisopimuskoulutuksessa oli v. 2010/4 hlöä ja v. 2013/2 hlöä. Oppisopimuskoulutusajalta maksetaan perustuen suuruista palkkatukea ja yksikkö maksaa palkan omasta budjetista. Vuosina 2013 ja 2014 on panostettu myös nuorten (<25 v Sanssi-kortti) työllistämiseen. Vuonna 2013 työllistettiin 25 -vuotiaita tai sitä nuorempia 15 henkilöä 4-10 kk työllistämisjaksolle. Vuodelle 2014 on työllistetty 25-vuotiaita tai sitä nuorempia 18 henkilöä 4 10 kk työllistämisjaksolle. Nämä nuoret ovat oikeutettuja perustukeen -> n.700 /kk. Eri yhdistykset ja järjestöt ovat palkanneet kempeleläisiä pitkäaikaistyöttömiä. Yhdistyksille/järjestöille on TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi myönnetty kunnan palkkatuki palkkakustannuksiin (169,49 /kk/hlö). Yhdistykset/järjestöt työllistäneet v keskimäärin 20 hlö/vuosi. Lisäksi kaikki Kempeleen kunnan yksiköt ovat ottaneet nuoria <25 v työkokeiluun 1 6 kk jaksoille. Kesätyösetelin saa noin 250 vuonna vuotta täyttävää, ja lisäksi työllistetään 10 nuorta kuukauden ajaksi. Sosiaalijohtaja Timo Kvick esitteli palkkatukityön tilannetta. 5. Kierrätyskeskustoiminta Palveluvaliokunnan ohjaus Säilytetään nykyisen suuruinen resurssi palkkatukityössä. Kierrätyskeskustoiminnan tavoitteena on saada uusia työpaikkoja ja niiden kautta vaikuttaa yksilön hyvinvointiin sekä ehkäistä syrjäytymistä. Syntyneiden työpaikkojen kautta voidaan vaikuttaa Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentymiseen. Kierrätyskeskus tuo kestävään kehitykseen pohjautuvan kierrätyksen toimintamallin osaksi kuntalaisten arki elämää. Kierrätyskeskuksen toiminta käynnistyy Pirilän alueella Kempeleen kunnan Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä vuonna 2011 ostamalla määräalalla. Kierrätyskeskuksen toimitilana on alueella vihannesvarastona toiminut halli ja sen ympäristö. Kierrätyskeskuksen keskittyy ensi vaiheessa:

5 kunnan yksiköistä poistetun kaluston kunnostamiseen ja myyntiin, kunnan kaataman puutavaran jatkojalostukseen klapeiksi ja niiden myyntiin, sekä kuntalaisilta vastaanotetun keräyspaperin jatkojalostukseen paikallisten kukkakauppojen käärepaperiksi. Kierrätyskeskuksen toiminnasta vastaa Kempeleen kunnan toimintakeskus. Toiminnasta vastaa ohjaaja, joka toimii myös kunnan erityistyöllistettyjen ryhmän ohjaajana. Kierrätyskeskus työllistää vuosittain 12 pitkäaikaistyötöntä, keskimäärin 8 kuukaudeksi. Lisäksi keskuksessa voi työskennellä mm. oppisopimuskoulutuksessa, TE-toimiston työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Kierrätyskeskuksen kiinteistön remonttiin ja toiminnan kehittämiseen haetaan Leader ry:n rahoitusta. Sosiaalijohtaja Timo Kvick esitteli kierrätyskeskuksen toimintaa. Merkitään tiedoksi. 6. Työllistämisyksikön perustaminen Kempeleen kunnan valtuusto on hyväksynyt v talousarvion toiminta- ja taloussuunnitelmassa työllistämisyksikön selvittämisen / perustamisen. Kempeleen kunnan työllistämiseen liittyvät palvelut: palkkatukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta, kierrätyskeskus, toimintakeskus, työllistämiseen liittyvät hankkeet, työkokeilut, yhteistyö esim. oppilaitosten, Kelan, TE- toimiston ja muiden työllistämiseen liittyvien yhteistyötahojen kanssa on nähty tarkoituksenmukaiseksi koota samaan kokonaisuuteen ns. työllistämisyksiköksi. Työllistämisyksikkö mahdollistaa työllistämiskokonaisuuden resurssien joustavan ja tehokkaan kohdentamisen ja monipuolistaa asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi työllistämiseen liittyvien kustannusten seuranta ja hallinta selkiytyy. Asiaa on valmisteltu sosiaalisen turvallisuuden alaprosessissa. Valmistelun tuloksena esitetään seuraavaa mallia: Työllistämisyksikkö sisältää mm. seuraavat työllistämispalvelut: toimintakeskuksen toiminta, kierrätyspajan toiminta, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävä, työsuunnittelijan tehtävä, kesätyöllistäminen, palkkatukityöllistäminen, työkokeilut, työharjoittelut jne. Työllistämisyksikön toiminnasta vastaa työllistämispäällikkö. Työllistämispäällikön tehtävään siirtyy nykyinen toimintakeskuksen johtaja siten, että toimintakeskuksen johtajan nykyistä tehtävänkuvaa muutetaan. Toimintakeskuksen johtajan nykyisistä tehtävistä siirtyy esim. toimistotyön luonteisia tehtäviä toimintakeskuksen ohjaajalle. Toimintakeskuksen toiminta säilyy edelleen toimintakeskuksen johtajan tehtävänä.

6 Työllistämisyksikköön ei lisätä resurssia vaan olemassa olevaa resurssia järjestetään uudelleen. Toimintakeskuksen johtaja on antanut suostumuksesta ko. järjestelyiin. Toimintakeskuksen henkilöstöä on kuultu ja he ovat suostuneet järjestelyihin. Työllistämisyksikön toiminnoista kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, työnsuunnittelija, työllistämispäällikkö, työpajaohjaajat sijoittuvat fyysisesti Pirilän alueelle ns. Pirilän tupaan. Pirilän alueella työskentelee myös etsivä nuorisotyö, TE - toimiston asiakasvastaanotto jne. Työllistämispalvelut muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden myös sijoittumisen osalta. Sosiaalijohtaja Timo Kvick esitteli työllistämispalvelujen organisoitumista. Palveluvaliokunta puoltaa työllistämisyksikön perustamista. 7. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessi /Talousarvion 2014 tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Sosiaalijohtaja Timo Kvick esitteli sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin toimenpiteitä v talousarvion tavoitteiden saavuttamiseksi. 8. Elinkeinopoliittinen ohjelma 9. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat Palveluvaliokunta edellyttää, että pysytään talousarviossa. Selvitetään oman tuotannon lisäämistä ja ostopalvelujen vähentämistä. Tavoitteeksi toiminnan painopisteen siirtäminen enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Laaditaan yksi ohjelma, joka sisältää elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman. Ohjelma liitetään osaksi talousarvioasiakirjaa. - kouluterveyskysely Ylikylän koululla oppilaaksiottoalueet selvittelyssä 10. Muut mahdolliset asiat Palveluvaliokunnan seuraava kokous pidetään Ilpo Hettula puheenjohtaja Anu Pouta-Kontio sihteeri

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä

Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke 29.10.2014 klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen

Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen Kaupunginhallitus 100 19.04.2010 Kaupunginvaltuusto 34 10.05.2010 Työpajahankkeen hankesuunnitelma / kaupungin rahoitusosuuden hyväksyminen 253/3.31.345/2010 KH 100 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus

Lisätiedot

Työnantajakansio. KAIRA-hanke

Työnantajakansio. KAIRA-hanke Työnantajakansio KAIRA-hanke KAIRA-hanke 1 KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hallinnoija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoittaja: Kainuun ELY-keskus

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoimintayksiköt...2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Päämäärät, tavoitteet ja painopistealueet 2010... 3 2.3

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 1 Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 Sisältö: 1. Projektin tarkoitus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 2.1. Määrällinen tavoite... 2 2.2. Jatkotyöllistymiseen tai

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Kaira-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 PROJEKTISUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA 1. TAUSTAA Kainuun TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan

Lisätiedot

uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwerty- uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- Kinnulan kunnan työllistämisstrategia 2014-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot