Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 16/2014 PALVELUVALIOKUNTA Aika ke klo 16:30 19:33 Paikka Kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 Läsnä Kutsutut asiantuntijat Ilpo Hettula, pj Hannu Vesala, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto Jorma Kananen Marika Kivimäki-Sumrein Helena Lievetmursu Toivo Piira Kai Similä Jarmo Haapaniemi, kvalt pj Ahti Tahkola, khall pj Marja-Leena Meriläinen, vastuuhenkilö Anu Pouta-Kontio, sihteeri Heli Kylli, toiminnanjohtaja 4 H-yhdistys ry Kempele, poistui klo 17:20 Eelis Rankka, kunnallistekniikkapäällikkö, poistui klo 19:51 Risto Sarkkinen, tekninen johtaja, poistui klo 19:51 Hilkka Hannonen, hallintosihteeri Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus ja muistion tarkastajan valinta Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Hannu Vesala. 2. Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen hanke / Kempeleen 4H-yhdistys Hankkeella edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä parannetaan järjestöjen työllistämistoiminnan vaikuttavuutta ja laatua. Lisäksi hankkeella lisätään kolmannen sektorin toimijoiden, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä ja pyritään löytämään paikkakunnille sopivia toimintamalleja työntekijöiden työllistämiseksi kolmannen sektorin työjakson jälkeen. Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistysten palkkaamat tukityöllistetyt, vakinaisessa työsuhteessa olevat sekä yhdistysten luottamushenkilöjohto. Hankkeessa on mukana 15 paikkakunnan yhdistykset, yhteensä yhdistystä. Hankeen tuloksena eri tahojen yhteistyö nuorten ja heikommassa työmarkkinaasemassa olevien henkilöiden työllistämiseksi lisääntyy. Yhdistysten osaaminen työnantajana lisääntyy. Paikkakuntien työnantajat ja työtekijät kohtaavat ja tietämys toistensa mahdollisuuksista työllistää lisääntyy. Hankkeen pitkän aikavälin

2 tavoitteena on, että yhdistysten kiinnostavuus työnantajana paranee sekä viranomaisten että työntekijöiden näkökulmasta. 4H-järjestö hakee hankkeelle ESR- rahoitusta. Hankkeen kustannusarvio on e, josta ESR- rahoitus on 80 %, kuntien rahoitus 6 %, Suomen 4H-liiton omarahoitus ja muu yksityinen rahoitus 14 %. Hankkeessa mukana olevat kunnat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen 600 e / vuosi. Hankkeen kohdealueena on Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Hanketta hallinnois Suomen 4H-liitto ry. Hanke toteutetaan vuosina Kempeleen 4H-yhdistys on mukana hankkeessa. Työllistäminen on olennainen osa Kempeleen 4H-yhdistyksen toimintaa. Kempeleen 4H-yhdistys työllistää vuosittain n. 60 nuorta sekä 1-2 pitkäaikaistyötöntä. Kempeleen 4H-yhdistyksen osallistuminen hankkeeseen edellyttää Kempeleen kunnan sitoutumista Kempeleen kunnan kuntarahoitusosuuteen 600 e/ vuosi. Kempeleen 4H-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Heli Kylli esittelee hanketta. Palveluvaliokunta kannattaa hankkeeseen mukaan lähtemistä. 3. Henkilöliikennesuunnitelma Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat käynnistivät marraskuussa 2013 suunnittelutyön alueensa henkilö- ja pientavarakuljetusten kehittämiseksi. Suunnitelmassa selvitetään kuntien henkilö- ja pientavarakuljetusten käytännön toteutuksen ja suunnittelun nykytila, määritellään tavoitteet henkilökuljetusten palvelutasoksi sekä esitetään toimenpiteitä logistiikan kehittämiseksi. Konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy:stä projektin vetäjänä FM Teemu Kinnunen, suunnittelijoina DI Minna Koukkula ja DI Saija Räinä. Kuntien henkilöliikennepalvelut muodostuvat joukkoliikenteestä, lakisääteisistä kuljetustehtävistä (koulukuljetukset ja sosiaalitoimen asiakkaiden kuljetukset) sekä muista kuntien ja valtion vastaavista kuljetuksista. Suunnitelman kehittämisohjelmassa on ollut tavoitteena kuljetusten hallinnan kehittäminen. Suunnitelmassa kuljetusten hallinnan kehittämismahdollisuuksina on esitetty seuraavia ratkaisuja: kuljetuksista vastaava työryhmä, kuljetusvastaava, kilpailuttaminen, kuntien välinen yhteistyö, joukkoliikennetiedotus, liikkumisen ohjaus, älykortin-perusturvan kuljetuksiin sekä tavaralogistiikan kehittäminen. Suunnitelman kuntakohtaisissa toimenpide-esityksissä Kempeleen kunnan toimenpide-esitykset ovat seuraavat: palveluliikenteen kehittäminen, SHL kuljetusten ohjaaminen palveluliikenteeseen, vaihtoehdot VPL kuljetusten hallintaan, olemassa olevien kuljetusten hyödyntäminen, koulujen toiminta-ajat, koulupiirirajat, yhtenäinen kävelyomavastuu, koulukuljetusten avaaminen sekä joukkoliikenteen infra.

3 Pyrkimyksenä kuntalogistiikan projektissa on ollut kehittää kunnan tai seutukunnan kuljetuksia kokonaisuutena eri hallintokuntien, lupaviranomaisten ja liikennöitsijöiden yhteistyön avulla. Tavoitteena on logistisen järjestelmän kehittämisen lisäksi säästöjen saavuttaminen suunnittelua kehittämällä parantaen samalla palvelutasoa. Kunnallistekniikkapäällikkö/kuljetusvastaava Eelis Rankka esitteli asiaa. Merkitään tiedoksi. 4. Vuoden 2014 talousarvion ylitysennuste Kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanjohdon, perus-, ympäristö- ja tukipalveluiden käyttötalousosan toimintakatteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Peruspalvelujohtaja päättää muutoksista peruspalveluiden sisällä. Määrärahaa ei voi korottaa ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Talousarvion seurannan tilanteen mukaan on arvioitu peruspalveluprosessin tilinpäätösennustetta Ennusteen mukaan arvioidaan, että peruspalveluiden toimintakate kasvaa euroa. Kunnanhallitus päätöksellään /235 edellyttää, että peruspalvelu- ja ympäristöpalveluprosessia uhkaaviin talousarvioylityksiin/alituksiin puututaan viivytyksettä. Kunnanhallitus on /221 hyväksynyt sosiaalisen turvallisuuden ja varhaiskasvatuksen talouden sopeuttamistoimenpiteet vuodelle Liitteenä sopeuttamistoimenpiteet. Em. talouden sopeuttamistoimenpiteet on käynnistetty. Sopeutustoimien täysimääräinen vaikutus on nähtävissä pitemmän ajan kuluessa. Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin varhaiskasvatuksen palvelualueen maksutuottojen kertymä alittuu arvioidusta noin euroa. Alitus johtuu maksun perusteena olevien vanhempien tulotason alenemisesta, kunnallisen päivähoidon vähenemisestä sekä perheiden hoitopäiväsopimuksista. Varhaiskasvatuksen palvelusetelikulut ylittyvät arvioidusta euroa. Palvelusetelimenojen ylitys johtuu arvioitua suuremmasta lapsimäärästä ja yksittäisen setelin kustannuksesta. Yksittäisen setelin kustannukseen vaikuttavat perheen tulot, koko ja lapsen ikä. Kunnallisen päivähoidon henkilöstökulut alittuvat euroa. Vähennys johtuu vakinaisen henkilökunnan avoimeksi tulleiden paikkojen täyttämisellä määräaikaisesti ja heidän työsuhteensa aloittamisesta toimikauden alussa siinä vaiheessa kun lakisääteinen suhdeluku vaati. Toimintojen järjestelyn vuoksi määräaikaisia työsuhteita on jätetty täyttämättä. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen lisäys yhteensä on euroa ja toimintatuottojen vähennys euroa.

4 Opetuksen (nuorisotyö) toimintatuottojen kertymä on euroa arvioitua suurempi. Terveys ja toimintakyky alaprosessin terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ( oma toiminta ) talousarvio toteutuu arvioidun mukaisesti. Erikoissairaanhoidon talousarvion ylitysarvio euroa. Sosiaalisen turvallisuuden toimintatuotot alittuvat sijaishuollon asiakasmaksujen osalta noin Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin yleiset sosiaalipalvelut/työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarvion ylitysennuste on euroa. Kehitysvammahuollon kulut ylittyvät arvioidusta euroa. Palveluasumista on vuoden kuluessa ostettu ennakoitua enemmän mm. laitoshoidon purkamisesta johtuen. Toimintakeskuksen palveluiden ostot ylittyvät arvioidusta euroa. Työtoimintaa ostetaan niille asiakkaille, jotka ovat palveluasumisessa muualla kuin Kempeleessä. Lisäksi palveluja ostetaan osalle mielenterveyskuntoutujia. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ylittyvät arvioidusta euroa. Vammaispalveluiden avustukset ylittyvät arvioidusta euroa. Lastensuojelun kulut alittuvat arvioidusta noin euroa. Sosiaalisen turvallisuuden toimintakulujen lisäys yhteensä euroa ja toimintatuottojen vähennys euroa. Ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon alaprosessin toimintatuottojen kertymä on euroa suurempi kuin talousarviossa on arvioitu. Alaprosessin toimintakulut alittuvat euroa. Vuoden 2014 talousarvion muutostarve yhteensä: Tuotot Kulut Toimintakatteen muutos Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Varhaiskasvatus Opetus Vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Sosiaalinen turvallisuus Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Yhteensä Ympäristöpalveluissa tulot jäävät alle budjetoidun euroa. Tulojen alitus johtuu maanmyyntivoittojen ja metsämyyntituottojen alittumisesta. Merkitään tiedoksi.

5 5. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat 6. Muut mahdolliset asiat seuraavat kokoukset o klo 16:00 yhteiskokous resurssivaliokunnan kanssa o klo 16:30, kokoushuone Köykkyri, Asemantie 1 o klo 16:30, Sarkkirannan päiväkoti Ilpo Hettula puheenjohtaja Anu Pouta-Kontio sihteeri

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke LOPPURAPORTTI

Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke LOPPURAPORTTI Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke LOPPURAPORTTI Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3. Yhteenveto hankkeesta... 3 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)...

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot