Työllistämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllistämissuunnitelma"

Transkriptio

1 Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015

2 2 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Käsitteiden määrittely Työllistymistä vaikeuttavat tekijät Utajärven työllisyystilanteen kuvaus Tätä tavoittelemme Toimenpiteet tavoitteille Resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi Työllisyystilanteen seuranta ja arviointi Liitteet... 14

3 3 UTAJA RVEN KUNNAN TYÖ LLISTA MIS- SUUNNITELMA Tiivistelmä Työllistämissuunnitelmassa 2014 asetettiin työllistämistoimenpiteille kunnianhimoiset ja tavoittelemisen arvoiset tavoitteet. Kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu täysimääräisesti, mutta toisaalta joillakin osa-alueilla on onnistuttu asetettuja tavoitteita paremmin. Nuorten osallisuuden tukemiseen saatiin valtionavustusta euroa nuorten työpajan ja euroa etsivän nuorisotyön toimintaan. Nuorten työpajatoiminta on kehittynyt tavoitteiden suuntaisesti ja sitä toteutetaan seinättömästi tiiviissä yhteistyössä työnantajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Seinättömässä työpajassa asiakkaat eivät työskentele fyysisesti työpajalla, vaan oikeissa työtehtävissä kunnan yksiköissä tai yrityksissä. Keskimääräinen osallistumisaika työpajatoimintaan on ollut noin viisi kuukautta. Työpajajakson jälkeen viisi nuorta on aloittanut opiskelun, yksi on aloittanut oppisopimuskoulutuksen ja kolme nuorta on työllistynyt suoraan yritykseen. Lisäksi kuusi nuorta työllistyi yksilöohjauksena yritykseen ja yksi työkokeiluun ilman pajajaksoa. Syyskuussa työttömänä oli 20 alle 25-vuotiasta nuorta, joista viisi oli alle 20 vuotta. Aikuisten työpajatoiminta on toiminut kiitettävästi osallisuuden ja yksilön tavoitteiden tukemisessa. Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä on kyetty pitämään erittäin alhaisena. Kuntouttavaa työtoimintaa on edelleen vahvistettu ja kehitetty vastaamaan tulevia haasteita. Vuoden 2014 aikana 22 henkilöä on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan kunnan eri yksiköissä. Palkkatukityöllistämistä on suunnattu ensisijaisesti alle 30- vuotiaisiin nuoriin (nuorisotakuu) sekä vaikeasti työllistettäviin henkilöihin. Kaikilla näillä toimenpiteillä on kyetty tukemaan työllisyyttä ja osallisuutta sekä pitämään kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta erittäin alhaisena. Kunnan työttömyysprosentti syyskuussa 2014 oli 12,1 ja työmarkkinatuen kuntaosuutta oli maksettu 8165 euroa. 1. Johdanto Työllistämisen kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Vuoden 2014 alussa palkansaajan työssäoloehto lyheni 26 viikkoon aiemmasta 34 viikosta. Lisäksi korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ luetaan työssäoloehtoon kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 loppuun saakka korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehdystä työstä voitiin lukea työssäoloehtoon vain puolet. Kunnan työllistämisvastuu laajenee vuoden 2015 alussa. Tämä tarkoittaa, että kunnan vastuu ja rooli pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä korostuu jatkossa. Osa yli 300 päivää työmarkki-

4 4 natuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunta ja valtio rahoittavat puoliksi niiden työttömien työmarkkinatuen, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää. Työttömyysturvalain (1290/2002) 14 luvun 3 :ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnat maksaisivat työttömyyden perusteella maksettavasta työmarkkinatuesta 50 % niiden työttömien osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella päivää ja 70 % niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu työttömyyden perusteella vähintään 1000 päivää. Uudistuksen taustalla on tavoite saada pitkään työttömänä olleita aktivointitoimien piiriin, jotka tuovat säästöjä kunnan työmarkkina- ja toimeentulotukimenoihin. Työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevan uudistuksen lisäksi kunnan työllistämisvastuuseen vaikuttaa uudistus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, jossa työvoiman palvelukeskusten roolia uudistetaan ja niiden toiminta ulotetaan koko maahan. Monialaisessa yhteispalvelussa TE-toimistot, kunnat ja Kela velvoitetaan arvioimaan työttömien palvelutarpeet yhdessä. Laki monialaisesta yhteispalvelusta tulee voimaan ja kunnat tulevat mukaan monialaiseen yhteispalveluun vaiheittain vuoden 2015 aikana. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) muuttui kesäkuussa Työnantajan tulee tarjota kokoaikatyötä palveluksessaan oleville osa-aikaisille työntekijöille ennen kuin palkkatukea voidaan myöntää tai ennen kuin henkilö voi aloittaa työkokeilun. Työntarjoamisvelvollisuus koskee myös tukityöllistettyjä. Myös palkkatuki uudistuu vuoden 2015 alusta. Nykyisestä palkkatuen perustuki/lisäosa mallista luovutaan, mikäli hallituksen esitys eduskunnalle hyväksytään. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyisivät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Esityksen mukaan palkkatuki olisi joko 30, 40 tai 50 palkkauskustannuksista. 1 Suunnitellut ja jo toteutetut muutokset lisäävät kunnan vastuita pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistämisestä. Kunnan työllistämisvastuun piiriin tulee uusia asiakkaista, tukityöllistetyille tulee tarjota kokoaikatyötä ja palkkatuen määrä vähenee. Kunta on uudenlaisten haasteiden edessä ja voi sanoa koko työllistämisen kentän olevan murroksessa. Vuosi 2015 tulee olemaan haasteellinen. Utajärven kunnanhallituksen nimeämä työllisyystoimikunta on laatinut työllistämissuunnitelman vuodelle Suunnitelmassa on määritelty kunnan työllistämisen tavoitteet, kohderyhmät, keinot ja resurssit. Työryhmän puheenjohtajana toimii Hannele Karhu. Utajärvellä työllistäminen nähdään osana kunnan hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa. Työllistämissuunnitelman tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys kunnan työllisyystilanteesta sekä työllisyydenhoidon vastuista ja tarkoituksenmukaisesta toimin- 1 Vuonna 2014 palkkatuen perustustuki on 32,66 /pv, vajaakuntoisten ja yli vuoden työttömänä olleiden palkkatuki on 48,99 /pv ja korkein korotettu palkkatuki 62,05 /pv.

5 5 nasta. Suunnitelmassa kuvataan, miten kunnan työllistämistoiminta on yhteydessä valtion suunnitelmiin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisen siirtämisestä kunnan vastuulle yhä enenevässä määrin sekä millaisin keinoin kunta vastaa nuorisotakuun toteuttamiseen. Kunnan työllistämistoiminnan tavoitteena on kehittää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palveluja siten, että heidän mahdollisuutensa työelämäosallisuuteen, kuntoutukseen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen vahvistuvat. Työllistämissuunnitelma on laadittu niillä tiedoilla, jotka tulevista uudistuksista olivat käytettävissä lokakuun lopussa. 2. Käsitteiden määrittely Heikossa työmarkkina-asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa joko pitkäaikaistyötöntä, vaikeasti työllistyvää tai vajaa-kuntoista henkilöä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan työtöntä työnhakijaa, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta sekä työnhakijaa, joka on ollut työttömänä useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta ja työnhakijaa, joka on työttömyyden toistuvuuden ja kokonaiskeston perusteella rinnastettavissa 12 kuukautta työttömänä olleeseen. Vaikeasti työllistyvällä tarkoitetaan työmarkkinatukeen oikeutettua työtöntä työnhakijaa, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivän ajan tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan (ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha) on päättynyt 500 päivän enimmäisajan johdosta. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ei enää sisälly vajaakuntoisen määritelmää. Silloin, kun laissa on tarpeen huomioida terveydentilansa perusteella osatyökykyiset, käytetään ilmaisua vamma tai sairaus. Laissa työttömän työnhakijan määritelmään ei sisälly ikärajoja eikä työkykyisyyttä koskevaa edellytystä. Henkilö on työtön työnhakija, jos hän ei ole työ- tai virkasuhteessa, työllisty yrittäjänä tai omassa työssään taikka ole päätoiminen opiskelija. Uuden määritelmän myötä muun muassa työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat ovat työttömiä työnhakijoita ilmoittauduttuaan työnhakijoiksi TE-toimistoon. Välityömarkkinoilla tarjotaan työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille 2. Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömille tarjottavia määräaikaisia työmahdollisuuksia joko palkkatuetussa työsuhteessa tai ilman työsuhdetta työllistymistä edistävänä toimenpiteenä (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu). Vastineeksi taloudellisesta tuesta yhteiskunta odottaa, että työntekijälle tai toimenpiteeseen osallistuvalle tarjotaan enemmän ohjausta ja tukea. Tavoitteena on, että välityömarkkinoilla työtön työnhakija voi parantaa työelämävalmiuksiaan sekä osaamistaan ja näin edistää mahdollisuuksiaan sijoittua avoimille työmarkkinoille. 2 Avoimilla työmarkkinoilla tarkoitetaan työmarkkinoita, joilla palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellisia tukia.

6 6 Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen sosiaalipalvelu ja työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) velvoittaa kunnat ja TE-toimiston tekemään yhteistyössä asiakkailleen yksilöllisen aktivointisuunnitelman, jossa sovitaan muun lisäksi kuntouttavan työtoiminnan tavoitteesta, järjestämistavasta, kestosta, henkilölle tarjottavista muista sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluista sekä tilanteen tarkistamisesta. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan siten, että se edistää tämän elämänhallintaa ja pääsyä työmarkkinoille. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään niille pitkään työttömänä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkina- tai toimeentulotukea tai jotka eivät työ- ja toimintakykynsä vuoksi kykene osallistumaan TE-toimiston ensisijaisiin palveluihin. 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät Pitkäaikaistyöttömyyteen ei ole yhtä selittävää tekijää. Syitä voivat olla esimerkiksi ikä, oma motivaatio tai työnhakukäyttäytyminen, alueen yleinen työmarkkinatilanne, ammatillisen osaamisen puute tai sen vanhentuminen, työkokemuksen puuttuminen, perhesyyt sekä työelämän muuttuminen, esimerkiksi määräaikaisuudet. Työhallinnon näkökulmasta työllistymisen esteitä ovat valtakunnallisesti katsottuna päihde- ja mielenterveysongelmat, motivaation puute sekä erilaiset sosiaaliset ongelmat. Puutteet työelämän vaatimassa osaamisessa ovat yhä useammin työllistymistä hidastavia tekijöitä. Monella henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat ovat este työllistymiselle. Nämä ongelmat voivat olla esimerkiksi päihderiippuvuutta, talous- ja velkaongelmia ja muita elämänhallinnallisia ongelmia. Terveydelliset syyt ovat usein este työllistymiselle, ja eriasteiset mielenterveysongelmat ovat hyvin yleisiä. Osatyökykyisillä voi olla vaikeaa sijoittua työmarkkinoille työnantajien ennakkoasenteiden vuoksi. Haja-asutusalueilla pitkät välimatkat asettavat omat haasteensa. Kaikilla ei välttämättä ole varaa autoon ja julkinen liikenne voi puuttua kokonaan. Myös erilaiset perhesyyt voivat olla esteenä työllistymiselle. Perustöiden puute sekä työelämän tarpeet ja tarjolla olevat työntekijät eivät kohtaa. Pelkän peruskoulun käyneille henkilöille ei tahdo löytyä perustehtäviä, joita voi tehdä ilman ammatillista koulutusta. Lisäksi tarjolla on paljon eri alojen ammattilaisia, joille ei löydy koulutusta vastaavaa työtä avoimilta työmarkkinoilta. Tällaisia ammatteja ovat usein erilaiset käsityö-, mediaja kulttuurialan tehtävät. Työ- ja elinkeinohallinnon arvion mukaan suurin pitkäaikaistyöttömyyden taustalla oleva syy Utajärvellä on sopivien työpaikkojen puute. Pitkäaikaistyöttömyys on ilmiönä monimutkainen ja siihen vastaaminen vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Työnhakuun ja uuden uran suunnitteluun kannattaa aktivoitua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia nuorten pääsystä työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti ja näin estää uuden pitkään työttömän olevan sukupolven syntyminen.

7 Työttömyysprosentti 7 4. Utajärven työllisyystilanteen kuvaus Työnhakijat Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Utajärvellä syyskuussa 12,1 % (Pohjois- Pohjanmaalla 13,9, Oulunkaaren seutukunnassa 15,9 %, Vaalassa 17,9, Paltamossa 12,5). Vuosi sitten syyskuussa Utajärven työttömyysprosentti oli 11,3 % eli työttömyysprosentti on noussut vuodessa 0,8. Työttömyysprosentti Utajärvellä vuosina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,4 12,2 12,3 11,4 10,0 10,7 10,9 11,1 10,3 11,5 11,5 12, ,4 12,9 11,7 11,5 11,0 12,2 12,1 10,4 11,3 11,1 11,4 13, ,0 13,4 13,5 13,3 11,7 13,0 13,4 12,2 12,1 Työttömiä työnhakijoita Utajärvellä oli syyskuussa 143, mikä on 10 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin (Pohjois-Pohjanmaalla , Vaalassa 219, Paltamossa 271). Utajärven työvoima 3 on 1178 henkilöä. Työttömyyden rakenne Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 85 ja naisia 58. Verrattuna edelliseen vuoteen naisten työttömyys laski. Miesten työttömyys puolestaan nousi. Tilastojen mukaan tyypillinen utajärveläinen työtön on yli 50-vuotias mies. 60 Työttömien ikärakenne, yli vuoden työttömänä olleet ja avoimet työpaikat Utajärvellä syyskuussa vuosina , yht , yht Yli 1v tyött. 60- avoimet työpaikat 2014, yht Kuntien työvoima, vuotiaat on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lopullinen tieto vuodelta 2012.

8 8 Alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä on noussut vuodesta Tämä on seurausta nuorten työpajaohjaajan sekä etsivän nuorisotyöntekijän aktiivisesta työpanoksesta. Nuoret on saatu nostettua toimeentulotuelta, joka on viimesijainen toimeentulo, työttömiksi työnhakijoiksi. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on noussut tasaisesti vuodesta Yli 60-vuotiaat työnhakijat ovat pääsääntöisesti eläkeputkessa olevia. Tämä luku selittää myös yli vuoden työttömänä olleiden määrän nousua. Toimenpiteet Kunnan työllistämisen piirissä on ollut vuoden 2014 aikana syyskuun loppuun mennessä 62 työnhakijaa. Heistä palkkatuella tuetussa työssä on ollut 37 henkilöä, työkokeilussa 3 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 22 henkilöä (sama henkilö on voinut osallistua useampaan toimenpiteeseen). Nuorten työpajalla on ollut ohjauksessa 31 nuorta. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä on tavoittanut lokakuun puoliväliin mennessä 44 nuorta. Aktivointiaste 4 Utajärvellä on ollut vuoden 2014 aikana kesäkuun loppuun mennessä keskimäärin 57,1 %. Pohjois-Pohjanmaalla aktivointiaste oli syyskuun lopussa 29,3 % ja koko maassa 28,9 %. Utajärven aktivointiaste on huomattavasti korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa. Työllistämisellä on vaikutuksia kunnan toimeentulotukimenoihin. Toimeentulotukimenot olivat vuonna 2013 Utajärvellä 66 /asukas (60 /asukas vuonna 2012). Koko maan keskiarvo oli 135 /asukas (130 /asukas vuonna 2012) ja Pohjois-Pohjanmaan keskiarvo oli 87 /asukas (88 /asukas vuonna 2012) Oulunkaaren kuntien toimeentulotuki /asukas menot olivat Vaala 126, Pudasjärvi 90 ja Simo 22. Utajärvellä pelkän toimeentulotuen varassa elävien henkilöiden määrä on pysynyt ennallaan. Kunnan toimeentulotuen käyttö ja määrä kertovat osaltaan myös siitä, että kunnassa on kulttuuria, jossa työn tekemistä arvostetaan ja sitä pidetään tärkeänä. Utajärven työllistämisen kehittämisalueet eri organisaatioiden välisen verkostoyhteistyön edelleen kehittäminen kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yritysyhteistyön vahvistaminen tiedottaminen Utajärven työllistämisen haasteet tiedonsaanti avoimien työpaikkojen puute 4 Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien henkilöiden yhteismäärästä. Palveluiden piirissä oleviin lasketaan palkkatuella työllistetyt, työ- ja koulutuskokeilussa olevat, työnhaku- ja uravalmennuksessa olevat, vuorotteluvapaapaikkaan työllistetyt, työvoimakoulutuksessa olevat, työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevat ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat.

9 9 palveluiden tarjoaminen yhtä laadukkaasti kasvavalle asiakasjoukolle Työllistäminen edellyttää mahdollisimman avointa, sujuvaa ja tavoitteellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toiminnan haasteena on saada riittävän varhaisessa vaiheessa kontakti työttömäksi tai ilman koulutuspaikkaa jääneeseen henkilöön. Työllistämisen kannalta olisi hyvä saada jo ennakkoon tieto niistä henkilöistä, joilla on tulossa täyteen 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Tämä mahdollistaisi paremmin toiminnan suunnittelun etukäteen. 5. Tätä tavoittelemme Työllistämisen laajana kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämisen tavoitteena on: työllisyyden ja osallisuuden tukeminen työn tekemisen kulttuurin vahvistaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen terveyserojen kaventaminen Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Sen mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vasta valmistuneelle työttömälle tarjotaan työ-, työkokeilu-, työpaja-, opiskelu- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Utajärven kunta on omalta osaltaan toteuttamassa nuorisotakuuta ja toinen kunnan työllistämisen ensisijaisista kohderyhmistä on alle 30-vuotiaat nuoret. Toinen työllistämisen ensisijainen kohderyhmä on 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Osattomuus työelämästä johtaa usein syrjäytymiseen myös muusta yhteiskunnasta. Mikäli syrjäytyminen kestää koko työiän, maksaa yhden nuoren syrjäytyminen yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Utajärvellä työllistämiseen on kehitetty ratkaisukeskeinen toimintamalli, jolla varmistetaan pitkäjänteinen, vaikuttava ja tuloksellinen toiminta. Toimintamallia arvioidaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään arvioinnin pohjalta. Työllisyyttä hoidetaan ratkaisukeskeisellä toimintamallilla, jossa keskitytään yksilön vahvuuksiin ja niiden esteiden poistamiseen, jotka ovat työllistymisen tiellä. Toiminta on luonteeltaan voimaannuttavaa ja sen tavoitteena on yksilön voimaantuminen. Jokaisella henkilöllä nähdään olevan annettavaa työelämälle. Mallissa tuetaan henkilöiden osallistumista ja sitoutumista toimintaan, luodaan uskoa mahdollisuuksiin sekä vahvistetaan jokaisen kykyä käyttää omia mahdollisuuksiaan. Toiminnan vaikuttavuutta kehitetään jatkuvasti panostamalla moniammatilliseen yhteistyöhön. Utajärven kunnalla on työllistämiselle ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiselle laajat tavoitteet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, joten työllistämistoimintaa kehitetään ja jatketaan kunnan omana toimintana. Toiminnan tavoitteena on edelleen kehittää toimintamalleja pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseksi sekä rakentaa työhön ja koulutukseen hakeutumista kannus-

10 10 tava järjestelmä yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan pitkäjänteinen sekä vaikuttavan toiminnan takaaminen edellyttää pysyvää toimintamallia. Kunnan työllistämistoiminnan tavoitteeksi asetetaan, että kunnan työttömyysprosentti laskee kahdeksaan prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä vähenee nollaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kunnan työmarkkinatuen rahoitusosuus vuonna 2015 on alle , mikä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Tulosten saavuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa sekä elinkeinoelämän elpymistä ja yleisen taloudellisen tilanteen paranemista. Kaikille työttömille tarjotaan mahdollisuus päästä terveystarkastukseen. Nuorten osalta tavoitteena on, että kaikille työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle jääneille tarjotaan työpajatoimintaa ja ohjausta 100 prosenttisesti. Etsivän nuorisotyön osalta tavoitteena on, että toiminta jatkuu helposti saavutettavana matalankynnyksen toimintana. 6. Toimenpiteet tavoitteille 1. Nuorten kouluttautumisen ja työllisyyden vahvistaminen Missä on onnistuttava? Toiminta Mittari Nuorten osallisuuden tukeminen Haetaan nuorten valtionavustusta työpajatoimintaan Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminta jatkuu sekä etsivään nuorisotyöhön 2015 Työpajatoiminnan edelleen kehittäminen ja vahvistaminen Tuetaan nuorisotakuun toteutumista Nuorten kesätyöllistäminen Peruskoulun päättävien koulupudokkaiden määrä nolla Kaikille koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville alle 29-vuotiaille nuorille tarjotaan työpajatoimintaa 100 prosenttisesti Nuorten työpajatoiminnan toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuvat Työllistetään kaikki vuosina syntyneet nuoret kesällä 2015 Edellä mainitun lisäksi nuorten työpajatoiminnan tavoitteena vuodelle 2015 on, että kaikki työpajajakson aloittaneet nuoret suorittavat jakson loppuun, mikäli eivät työllisty tai lähde

11 11 opiskelemaan pajajakson aikana. Tavoitteena on myös, että kaikilla pajajakson suorittaneilla nuorilla on pajajakson päättyessä toteuttamiskelpoinen koulutukseen tai työelämään johtava suunnitelma. Lisäksi tavoitteena on, että pajajakson suorittaneet alle 29-vuotiaat nuoret sijoittuvat työhön, koulutukseen tai muuhun aktiiviseen toimintaan voimavarojensa mukaan. Työpajatoiminnan tavoitteena on edelleen kehittää nuorten työpajan seinätöntä toimintaa. Käytännössä seinätön työpajatoiminta tarkoittaa sitä, että työpajalle tehdään sopimus vain silloin, kun asiakkaan tilanne sitä edellyttää. Pääsääntönä on, että nuorten työpajaohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä valmentavat asiakkaat suoraan yrityksiin tai kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköihin. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Omapolku hankkeen kanssa. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Utajärven kunta on mukana Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoimassa Omapolku työelämään hankkeessa, mikäli hankkeelle myönnetään hankerahoitus. Hankkeen kohderyhmänä ovat vastavalmistuneet tai valmistuvassa olevat henkilöt. Kunnan omarahoitusosuus hankkeen toiminta-aikana on 3000 /vuosi eli yhteensä 9000 euroa hankkeen koko toteuttamisaikana. 2. Aikuisten työpajatoiminnan sisällön kehittäminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Osallisuuden tukeminen Toiminta on verkostoitunutta Työpajatoiminnan laadun ja yksilön tavoitteita tuke- arviointi kiitettävä vaa matalankynnyksen toimintaa Yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä nolla 12/ Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Kuntouttavan työtoiminnan Tehdään kuntouttavan työtoiminnan Toiminta tuloksellista kuvaaminen toimintasuunni- telma Perustetaan remonttiryhmä Kehitetään ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa Ryhmät toimivat 12/2015 Yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä nolla 12/2015

12 12 4. Palkkatukityöllistämisen kehittäminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Palkkatukityöllistämisen kehittäminen Uusia työpaikkoja yrityksiin Kolme uutta työpaikkaa on Tiedottaminen yrityksiin syntynyt Talousarvio pitää Yritysten tukeminen ja opastaminen palkkatuen Yli 300 päivää työmarkkinatukea hakemisessa työttömyyden perus- teella saaneiden määrä nolla Kuntalisän vahvistaminen 12/2015 Työllistämisen edistämiseksi vahvistetaan edelleen sijoittamista yrityksiin. Edelleen sijoittaminen on kustannuksiltaan kunnalle sama verrattuna vaihtoehtoon, jossa kunta työllistää palkkatuella palkkaamansa henkilön kunnan toimipisteisiin. Yrityksiin sijoittamalla kunta edistää työllistetyn sijoittumista avoimille työmarkkinoille sekä mahdollistaa tämän työelämäosallisuuden. Yhdistyksille ja säätiölle maksettavaa kuntalisää vahvistetaan. Kuntalisää maksetaan rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jotka työllistävät utajärveläisen työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivän ajan. Kuntalisää on mahdollista saada kuuden kuukauden ajan. Kuntalisän määrä korotetaan 250 euroon vuodesta 2014, jolloin kuntalisä oli 200 euroa kuukaudessa. Yhdistyksen tulee kuntalisän saadakseen työllistää työtön työnhakija vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Lyhyempi työllistäminen tulee harkittavaksi, mikäli se on tarkoituksenmukaista työllistettävän kokonaistilanteen kannata. TE-toimisto myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutuksen ajalle. Oppisopimusopiskelijan palkkakulut katetaan työllisyysbudjetista. Mikäli palkkatuki päättyy kesken oppisopimuskoulutuksen, tulevat kulut lopun oppisopimuskoulutuksen ajalta hallintokuntien maksettavaksi. 5. Tiedottaminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Tiedottaminen Laaditaan viestintäsuunnitelmtu Viestintäsuunnitelma laadit- 12/2015

13 13 7. Resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi Työllistämisen parissa työskentelee kolme ja puoli vakituista työntekijää - kokonaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä vastaava työllisyyspalveluvastaava, nuorten pajaohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä 50 prosentin työajalla pajaohjaaja. Lisäksi yksi tukityöllistetty työskentelee puutyönohjaajana sekä yksi toimistotyöntekijänä/kolmannen sektorin yhteyshenkilönä. Ammattitaitoinen ja riittävä resurssi on edellytys toiminnan onnistumiselle. Työsuhteiden vakituisuus luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Toiminta on moniammatillista verkostoitunutta toimintaa. Fyysisiä tiloja työllistämistoiminnalla on Hyvinvointitalolla. Seinätön toiminta laajentaa toiminnan kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköihin sekä yrityksiin. Työllistämistoiminnan arvioitu nettomeno vuodelle 2015 on euroa. 8. Työllisyystilanteen seuranta ja arviointi Työllisyyspalveluvastaava seuraa kuukausittain työttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden, työttömyyden rakenteen ja nuorten työllisyyden tilannetta sekä työmarkkinatukimenoja. Työllisyyspalveluvastaava laatii kuukausittain työllisyyskatsauksen, joka käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Nuorten työllisyystilannetta esitellään nuorten työpajan ohjausryhmänä toimivalle nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työllistämissuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle kerran vuodessa. Valtuustolle työllistämisasioita esitellään kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä valtuustoseminaarissa. Työllisyystiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. Työllisyystiimiin kuuluvat hyvinvointivastaava Hannele Karhu, hallintosihteeri Tarja Haapapuro, työllisyyspalveluvastaava Päivi Kauppi, nuorten työpajaohjaaja Pasi Laatikainen sekä etsivä nuorisotyöntekijä Marjukka Itkonen. Työllisyystoimikunta kokoontuu 1-3 kertaa vuodessa. Työllisyystoimikuntaan kuuluvat hyvinvointivastaava Hannele Karhu, työllisyyspalveluvastaava Päivi Kauppi, hallintojohtaja Arja Rantanen, Oulunkaaren perhepalveluiden esimies Kaisa Hiltunen, kehitysjohtaja Asko Merilä, hallintosihteeri Tarja Haapapuro, tekninen johtaja Mirja Savolainen sekä nuorisotyöntekijä Jukka Grip. Jatkossa kutsutaan mukaan myös sivistystoimenjohtaja Erkki Väänänen.

14 Työmarkkinatuen kuntaosuus 14 Liitteet Työmarkkinatuen kuntaosuus Utajärvellä vuosina ja 09/ / euroa Lähde: KELA Työmarkkinatuen kuntaosuus vertailukunnittain 09/ / /13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 Ii Muhos Paltamo Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lähde: Kela

15 Työttömyysprosentti 15 Kunnan maksama sakkomaksu työtöntä kohden vuonna 2013 Ii Muhos Paltamo Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Oulu 687,92 452,19 364,22 251,69 433,36 286,27 206,31 70,39 Taulukko kuvaa sitä, miten hyvin kunta hoitaa työttömyyttä Lähde: Kela, Tilastokeskus, Helsingin sanomat Työttömyysaste vertailukunnittain /13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 Ii 14,9 15,7 15,9 18,5 18, ,5 16,6 16,2 18,1 18,8 17,0 Muhos 12,3 12,8 13,2 14,7 14,4 14,5 14,4 13,7 13, ,2 13,6 13,5 Paltamo 12,5 14,3 15,7 17,2 22,7 20, ,5 18, ,4 17,8 18 Pudasjärvi 15, ,4 19,2 18,6 17, ,4 14,2 15,1 16,4 13,7 14,5 Simo 14, ,5 17,3 16,4 16,2 15,4 14,5 15, ,5 15,7 Utajärvi 11,3 11,1 11,4 13, ,4 13,5 13,3 11, ,4 12,2 12,1 Vaala 17,8 17,4 17,7 19,8 19,1 19,8 19, ,4 16,5 17,9 16,9 17,3 Oulu 14,4 14,6 14,8 16,3 15,9 15,6 15,3 15,2 15,1 17,5 18,1 16,1 15,6 Lähde: ELY-keskus

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Työ lisää hyvinvointia 28.11.2011 2012 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Käsitteiden määrittely... 3 3. Työllistymistä vaikeuttavat

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 Julkaisuvapaa 22.9.2015 kello 9.00 Hämeessä elokuussa työttömänä työnhakijana yli 24 000 henkilöä Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN. Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013

TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN. Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013 TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013 Nastolan kunnan työllistämispalvelut, Niina Juva Työttömyyden kesto Liiton ansiosidonnainen

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto

TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa. 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto TE-palvelujen vaikuttavuus Varsinais-Suomessa 23.10.2014 Maarit Nurmi Varsinais-Suomen TE-toimisto Hallituksen ja TEM:n kärkihanke Malli ollut voimassa v:sta 2005 (yhteiskuntatakuu), mutta v. 2013 alusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 21.1.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 31.3.2015

TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 31.3.2015 TYÖLLISTÄMISRAPORTTI 1.1. 31.3.2015 Naantalin työllisyystilanne 31.3.2015 ELY -keskuksen julkaiseman 3/2015 kuukausikatsauksen mukaan Naantalin työvoima oli maaliskuun lopussa 9 092 henkilöä, joista työttömänä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 19.2.2015 Esittäjän nimi 1 Työmarkkinatuen kuntaosuus tammikuulta noin 2 miljoonaa euroa Ennuste vuositasolle on 24,5 M Vuodesta 2011 tähän vuoteen

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014

Työllistäminen nyt. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Työllistäminen nyt Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Valtakunnallinen kumppanuusfoorumi 25.11.2014 Esityksen rakenne Työttömyyden rakenne ja vaille toisen asteen koulutusta olevat nuoret erityisen huolen

Lisätiedot

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Hätä Nuorista! Nuorten työpajapalveluiden turvaaminen Joensuunseudulla! Nuorten työpajatoiminta on tavoitteellista, arjen hallintaa

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.

Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa. Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9. Työllisyys- ja elinkeinopoliittiset linjaukset uudessa hallitusohjelmassa Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 22.9.2011 TEM:n konsernistrategia Syvenevä globalisaatio Edistämme

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

1. Käsitteiden määrittely

1. Käsitteiden määrittely Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 3. Pudasjärven työllisyystilanteen kuvaus... 6 4. Työllisyyden tavoitteet... 7 5. Toimenpiteet tavoitteille... 7 6. Resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN. Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179)

KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN. Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Soile 55 v. Työllistynyt tuetusti erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhdistyksiin ja kuntaan useiden

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Kotkassa

Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuu Kotkassa Nuorisotakuun toteutumista seurataan seuraavien mittareiden kautta (Tem -raportti 8/2012): Ammatillisen peruskoulutuksen taso (paikkojen) suhteessa alueen toiselle asteelle siirtyvän

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM 24.4.2013 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot