Työllistämissuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllistämissuunnitelma"

Transkriptio

1 Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015

2 2 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Käsitteiden määrittely Työllistymistä vaikeuttavat tekijät Utajärven työllisyystilanteen kuvaus Tätä tavoittelemme Toimenpiteet tavoitteille Resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi Työllisyystilanteen seuranta ja arviointi Liitteet... 14

3 3 UTAJA RVEN KUNNAN TYÖ LLISTA MIS- SUUNNITELMA Tiivistelmä Työllistämissuunnitelmassa 2014 asetettiin työllistämistoimenpiteille kunnianhimoiset ja tavoittelemisen arvoiset tavoitteet. Kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu täysimääräisesti, mutta toisaalta joillakin osa-alueilla on onnistuttu asetettuja tavoitteita paremmin. Nuorten osallisuuden tukemiseen saatiin valtionavustusta euroa nuorten työpajan ja euroa etsivän nuorisotyön toimintaan. Nuorten työpajatoiminta on kehittynyt tavoitteiden suuntaisesti ja sitä toteutetaan seinättömästi tiiviissä yhteistyössä työnantajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Seinättömässä työpajassa asiakkaat eivät työskentele fyysisesti työpajalla, vaan oikeissa työtehtävissä kunnan yksiköissä tai yrityksissä. Keskimääräinen osallistumisaika työpajatoimintaan on ollut noin viisi kuukautta. Työpajajakson jälkeen viisi nuorta on aloittanut opiskelun, yksi on aloittanut oppisopimuskoulutuksen ja kolme nuorta on työllistynyt suoraan yritykseen. Lisäksi kuusi nuorta työllistyi yksilöohjauksena yritykseen ja yksi työkokeiluun ilman pajajaksoa. Syyskuussa työttömänä oli 20 alle 25-vuotiasta nuorta, joista viisi oli alle 20 vuotta. Aikuisten työpajatoiminta on toiminut kiitettävästi osallisuuden ja yksilön tavoitteiden tukemisessa. Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä on kyetty pitämään erittäin alhaisena. Kuntouttavaa työtoimintaa on edelleen vahvistettu ja kehitetty vastaamaan tulevia haasteita. Vuoden 2014 aikana 22 henkilöä on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan kunnan eri yksiköissä. Palkkatukityöllistämistä on suunnattu ensisijaisesti alle 30- vuotiaisiin nuoriin (nuorisotakuu) sekä vaikeasti työllistettäviin henkilöihin. Kaikilla näillä toimenpiteillä on kyetty tukemaan työllisyyttä ja osallisuutta sekä pitämään kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta erittäin alhaisena. Kunnan työttömyysprosentti syyskuussa 2014 oli 12,1 ja työmarkkinatuen kuntaosuutta oli maksettu 8165 euroa. 1. Johdanto Työllistämisen kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Vuoden 2014 alussa palkansaajan työssäoloehto lyheni 26 viikkoon aiemmasta 34 viikosta. Lisäksi korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ luetaan työssäoloehtoon kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 loppuun saakka korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehdystä työstä voitiin lukea työssäoloehtoon vain puolet. Kunnan työllistämisvastuu laajenee vuoden 2015 alussa. Tämä tarkoittaa, että kunnan vastuu ja rooli pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä korostuu jatkossa. Osa yli 300 päivää työmarkki-

4 4 natuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunta ja valtio rahoittavat puoliksi niiden työttömien työmarkkinatuen, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää. Työttömyysturvalain (1290/2002) 14 luvun 3 :ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnat maksaisivat työttömyyden perusteella maksettavasta työmarkkinatuesta 50 % niiden työttömien osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella päivää ja 70 % niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu työttömyyden perusteella vähintään 1000 päivää. Uudistuksen taustalla on tavoite saada pitkään työttömänä olleita aktivointitoimien piiriin, jotka tuovat säästöjä kunnan työmarkkina- ja toimeentulotukimenoihin. Työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevan uudistuksen lisäksi kunnan työllistämisvastuuseen vaikuttaa uudistus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, jossa työvoiman palvelukeskusten roolia uudistetaan ja niiden toiminta ulotetaan koko maahan. Monialaisessa yhteispalvelussa TE-toimistot, kunnat ja Kela velvoitetaan arvioimaan työttömien palvelutarpeet yhdessä. Laki monialaisesta yhteispalvelusta tulee voimaan ja kunnat tulevat mukaan monialaiseen yhteispalveluun vaiheittain vuoden 2015 aikana. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) muuttui kesäkuussa Työnantajan tulee tarjota kokoaikatyötä palveluksessaan oleville osa-aikaisille työntekijöille ennen kuin palkkatukea voidaan myöntää tai ennen kuin henkilö voi aloittaa työkokeilun. Työntarjoamisvelvollisuus koskee myös tukityöllistettyjä. Myös palkkatuki uudistuu vuoden 2015 alusta. Nykyisestä palkkatuen perustuki/lisäosa mallista luovutaan, mikäli hallituksen esitys eduskunnalle hyväksytään. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyisivät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Esityksen mukaan palkkatuki olisi joko 30, 40 tai 50 palkkauskustannuksista. 1 Suunnitellut ja jo toteutetut muutokset lisäävät kunnan vastuita pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistämisestä. Kunnan työllistämisvastuun piiriin tulee uusia asiakkaista, tukityöllistetyille tulee tarjota kokoaikatyötä ja palkkatuen määrä vähenee. Kunta on uudenlaisten haasteiden edessä ja voi sanoa koko työllistämisen kentän olevan murroksessa. Vuosi 2015 tulee olemaan haasteellinen. Utajärven kunnanhallituksen nimeämä työllisyystoimikunta on laatinut työllistämissuunnitelman vuodelle Suunnitelmassa on määritelty kunnan työllistämisen tavoitteet, kohderyhmät, keinot ja resurssit. Työryhmän puheenjohtajana toimii Hannele Karhu. Utajärvellä työllistäminen nähdään osana kunnan hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa. Työllistämissuunnitelman tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys kunnan työllisyystilanteesta sekä työllisyydenhoidon vastuista ja tarkoituksenmukaisesta toimin- 1 Vuonna 2014 palkkatuen perustustuki on 32,66 /pv, vajaakuntoisten ja yli vuoden työttömänä olleiden palkkatuki on 48,99 /pv ja korkein korotettu palkkatuki 62,05 /pv.

5 5 nasta. Suunnitelmassa kuvataan, miten kunnan työllistämistoiminta on yhteydessä valtion suunnitelmiin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisen siirtämisestä kunnan vastuulle yhä enenevässä määrin sekä millaisin keinoin kunta vastaa nuorisotakuun toteuttamiseen. Kunnan työllistämistoiminnan tavoitteena on kehittää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palveluja siten, että heidän mahdollisuutensa työelämäosallisuuteen, kuntoutukseen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen vahvistuvat. Työllistämissuunnitelma on laadittu niillä tiedoilla, jotka tulevista uudistuksista olivat käytettävissä lokakuun lopussa. 2. Käsitteiden määrittely Heikossa työmarkkina-asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa joko pitkäaikaistyötöntä, vaikeasti työllistyvää tai vajaa-kuntoista henkilöä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan työtöntä työnhakijaa, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta sekä työnhakijaa, joka on ollut työttömänä useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta ja työnhakijaa, joka on työttömyyden toistuvuuden ja kokonaiskeston perusteella rinnastettavissa 12 kuukautta työttömänä olleeseen. Vaikeasti työllistyvällä tarkoitetaan työmarkkinatukeen oikeutettua työtöntä työnhakijaa, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivän ajan tai jonka oikeus työttömyyspäivärahaan (ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha) on päättynyt 500 päivän enimmäisajan johdosta. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ei enää sisälly vajaakuntoisen määritelmää. Silloin, kun laissa on tarpeen huomioida terveydentilansa perusteella osatyökykyiset, käytetään ilmaisua vamma tai sairaus. Laissa työttömän työnhakijan määritelmään ei sisälly ikärajoja eikä työkykyisyyttä koskevaa edellytystä. Henkilö on työtön työnhakija, jos hän ei ole työ- tai virkasuhteessa, työllisty yrittäjänä tai omassa työssään taikka ole päätoiminen opiskelija. Uuden määritelmän myötä muun muassa työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat ovat työttömiä työnhakijoita ilmoittauduttuaan työnhakijoiksi TE-toimistoon. Välityömarkkinoilla tarjotaan työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille 2. Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömille tarjottavia määräaikaisia työmahdollisuuksia joko palkkatuetussa työsuhteessa tai ilman työsuhdetta työllistymistä edistävänä toimenpiteenä (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu). Vastineeksi taloudellisesta tuesta yhteiskunta odottaa, että työntekijälle tai toimenpiteeseen osallistuvalle tarjotaan enemmän ohjausta ja tukea. Tavoitteena on, että välityömarkkinoilla työtön työnhakija voi parantaa työelämävalmiuksiaan sekä osaamistaan ja näin edistää mahdollisuuksiaan sijoittua avoimille työmarkkinoille. 2 Avoimilla työmarkkinoilla tarkoitetaan työmarkkinoita, joilla palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellisia tukia.

6 6 Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen sosiaalipalvelu ja työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) velvoittaa kunnat ja TE-toimiston tekemään yhteistyössä asiakkailleen yksilöllisen aktivointisuunnitelman, jossa sovitaan muun lisäksi kuntouttavan työtoiminnan tavoitteesta, järjestämistavasta, kestosta, henkilölle tarjottavista muista sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluista sekä tilanteen tarkistamisesta. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan siten, että se edistää tämän elämänhallintaa ja pääsyä työmarkkinoille. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään niille pitkään työttömänä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkina- tai toimeentulotukea tai jotka eivät työ- ja toimintakykynsä vuoksi kykene osallistumaan TE-toimiston ensisijaisiin palveluihin. 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät Pitkäaikaistyöttömyyteen ei ole yhtä selittävää tekijää. Syitä voivat olla esimerkiksi ikä, oma motivaatio tai työnhakukäyttäytyminen, alueen yleinen työmarkkinatilanne, ammatillisen osaamisen puute tai sen vanhentuminen, työkokemuksen puuttuminen, perhesyyt sekä työelämän muuttuminen, esimerkiksi määräaikaisuudet. Työhallinnon näkökulmasta työllistymisen esteitä ovat valtakunnallisesti katsottuna päihde- ja mielenterveysongelmat, motivaation puute sekä erilaiset sosiaaliset ongelmat. Puutteet työelämän vaatimassa osaamisessa ovat yhä useammin työllistymistä hidastavia tekijöitä. Monella henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat ovat este työllistymiselle. Nämä ongelmat voivat olla esimerkiksi päihderiippuvuutta, talous- ja velkaongelmia ja muita elämänhallinnallisia ongelmia. Terveydelliset syyt ovat usein este työllistymiselle, ja eriasteiset mielenterveysongelmat ovat hyvin yleisiä. Osatyökykyisillä voi olla vaikeaa sijoittua työmarkkinoille työnantajien ennakkoasenteiden vuoksi. Haja-asutusalueilla pitkät välimatkat asettavat omat haasteensa. Kaikilla ei välttämättä ole varaa autoon ja julkinen liikenne voi puuttua kokonaan. Myös erilaiset perhesyyt voivat olla esteenä työllistymiselle. Perustöiden puute sekä työelämän tarpeet ja tarjolla olevat työntekijät eivät kohtaa. Pelkän peruskoulun käyneille henkilöille ei tahdo löytyä perustehtäviä, joita voi tehdä ilman ammatillista koulutusta. Lisäksi tarjolla on paljon eri alojen ammattilaisia, joille ei löydy koulutusta vastaavaa työtä avoimilta työmarkkinoilta. Tällaisia ammatteja ovat usein erilaiset käsityö-, mediaja kulttuurialan tehtävät. Työ- ja elinkeinohallinnon arvion mukaan suurin pitkäaikaistyöttömyyden taustalla oleva syy Utajärvellä on sopivien työpaikkojen puute. Pitkäaikaistyöttömyys on ilmiönä monimutkainen ja siihen vastaaminen vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Työnhakuun ja uuden uran suunnitteluun kannattaa aktivoitua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia nuorten pääsystä työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti ja näin estää uuden pitkään työttömän olevan sukupolven syntyminen.

7 Työttömyysprosentti 7 4. Utajärven työllisyystilanteen kuvaus Työnhakijat Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Utajärvellä syyskuussa 12,1 % (Pohjois- Pohjanmaalla 13,9, Oulunkaaren seutukunnassa 15,9 %, Vaalassa 17,9, Paltamossa 12,5). Vuosi sitten syyskuussa Utajärven työttömyysprosentti oli 11,3 % eli työttömyysprosentti on noussut vuodessa 0,8. Työttömyysprosentti Utajärvellä vuosina Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,4 12,2 12,3 11,4 10,0 10,7 10,9 11,1 10,3 11,5 11,5 12, ,4 12,9 11,7 11,5 11,0 12,2 12,1 10,4 11,3 11,1 11,4 13, ,0 13,4 13,5 13,3 11,7 13,0 13,4 12,2 12,1 Työttömiä työnhakijoita Utajärvellä oli syyskuussa 143, mikä on 10 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin (Pohjois-Pohjanmaalla , Vaalassa 219, Paltamossa 271). Utajärven työvoima 3 on 1178 henkilöä. Työttömyyden rakenne Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 85 ja naisia 58. Verrattuna edelliseen vuoteen naisten työttömyys laski. Miesten työttömyys puolestaan nousi. Tilastojen mukaan tyypillinen utajärveläinen työtön on yli 50-vuotias mies. 60 Työttömien ikärakenne, yli vuoden työttömänä olleet ja avoimet työpaikat Utajärvellä syyskuussa vuosina , yht , yht Yli 1v tyött. 60- avoimet työpaikat 2014, yht Kuntien työvoima, vuotiaat on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lopullinen tieto vuodelta 2012.

8 8 Alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä on noussut vuodesta Tämä on seurausta nuorten työpajaohjaajan sekä etsivän nuorisotyöntekijän aktiivisesta työpanoksesta. Nuoret on saatu nostettua toimeentulotuelta, joka on viimesijainen toimeentulo, työttömiksi työnhakijoiksi. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on noussut tasaisesti vuodesta Yli 60-vuotiaat työnhakijat ovat pääsääntöisesti eläkeputkessa olevia. Tämä luku selittää myös yli vuoden työttömänä olleiden määrän nousua. Toimenpiteet Kunnan työllistämisen piirissä on ollut vuoden 2014 aikana syyskuun loppuun mennessä 62 työnhakijaa. Heistä palkkatuella tuetussa työssä on ollut 37 henkilöä, työkokeilussa 3 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 22 henkilöä (sama henkilö on voinut osallistua useampaan toimenpiteeseen). Nuorten työpajalla on ollut ohjauksessa 31 nuorta. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä on tavoittanut lokakuun puoliväliin mennessä 44 nuorta. Aktivointiaste 4 Utajärvellä on ollut vuoden 2014 aikana kesäkuun loppuun mennessä keskimäärin 57,1 %. Pohjois-Pohjanmaalla aktivointiaste oli syyskuun lopussa 29,3 % ja koko maassa 28,9 %. Utajärven aktivointiaste on huomattavasti korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa. Työllistämisellä on vaikutuksia kunnan toimeentulotukimenoihin. Toimeentulotukimenot olivat vuonna 2013 Utajärvellä 66 /asukas (60 /asukas vuonna 2012). Koko maan keskiarvo oli 135 /asukas (130 /asukas vuonna 2012) ja Pohjois-Pohjanmaan keskiarvo oli 87 /asukas (88 /asukas vuonna 2012) Oulunkaaren kuntien toimeentulotuki /asukas menot olivat Vaala 126, Pudasjärvi 90 ja Simo 22. Utajärvellä pelkän toimeentulotuen varassa elävien henkilöiden määrä on pysynyt ennallaan. Kunnan toimeentulotuen käyttö ja määrä kertovat osaltaan myös siitä, että kunnassa on kulttuuria, jossa työn tekemistä arvostetaan ja sitä pidetään tärkeänä. Utajärven työllistämisen kehittämisalueet eri organisaatioiden välisen verkostoyhteistyön edelleen kehittäminen kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yritysyhteistyön vahvistaminen tiedottaminen Utajärven työllistämisen haasteet tiedonsaanti avoimien työpaikkojen puute 4 Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien henkilöiden yhteismäärästä. Palveluiden piirissä oleviin lasketaan palkkatuella työllistetyt, työ- ja koulutuskokeilussa olevat, työnhaku- ja uravalmennuksessa olevat, vuorotteluvapaapaikkaan työllistetyt, työvoimakoulutuksessa olevat, työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevat ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat.

9 9 palveluiden tarjoaminen yhtä laadukkaasti kasvavalle asiakasjoukolle Työllistäminen edellyttää mahdollisimman avointa, sujuvaa ja tavoitteellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toiminnan haasteena on saada riittävän varhaisessa vaiheessa kontakti työttömäksi tai ilman koulutuspaikkaa jääneeseen henkilöön. Työllistämisen kannalta olisi hyvä saada jo ennakkoon tieto niistä henkilöistä, joilla on tulossa täyteen 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Tämä mahdollistaisi paremmin toiminnan suunnittelun etukäteen. 5. Tätä tavoittelemme Työllistämisen laajana kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämisen tavoitteena on: työllisyyden ja osallisuuden tukeminen työn tekemisen kulttuurin vahvistaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen terveyserojen kaventaminen Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Sen mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vasta valmistuneelle työttömälle tarjotaan työ-, työkokeilu-, työpaja-, opiskelu- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Utajärven kunta on omalta osaltaan toteuttamassa nuorisotakuuta ja toinen kunnan työllistämisen ensisijaisista kohderyhmistä on alle 30-vuotiaat nuoret. Toinen työllistämisen ensisijainen kohderyhmä on 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Osattomuus työelämästä johtaa usein syrjäytymiseen myös muusta yhteiskunnasta. Mikäli syrjäytyminen kestää koko työiän, maksaa yhden nuoren syrjäytyminen yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Utajärvellä työllistämiseen on kehitetty ratkaisukeskeinen toimintamalli, jolla varmistetaan pitkäjänteinen, vaikuttava ja tuloksellinen toiminta. Toimintamallia arvioidaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään arvioinnin pohjalta. Työllisyyttä hoidetaan ratkaisukeskeisellä toimintamallilla, jossa keskitytään yksilön vahvuuksiin ja niiden esteiden poistamiseen, jotka ovat työllistymisen tiellä. Toiminta on luonteeltaan voimaannuttavaa ja sen tavoitteena on yksilön voimaantuminen. Jokaisella henkilöllä nähdään olevan annettavaa työelämälle. Mallissa tuetaan henkilöiden osallistumista ja sitoutumista toimintaan, luodaan uskoa mahdollisuuksiin sekä vahvistetaan jokaisen kykyä käyttää omia mahdollisuuksiaan. Toiminnan vaikuttavuutta kehitetään jatkuvasti panostamalla moniammatilliseen yhteistyöhön. Utajärven kunnalla on työllistämiselle ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiselle laajat tavoitteet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, joten työllistämistoimintaa kehitetään ja jatketaan kunnan omana toimintana. Toiminnan tavoitteena on edelleen kehittää toimintamalleja pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseksi sekä rakentaa työhön ja koulutukseen hakeutumista kannus-

10 10 tava järjestelmä yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan pitkäjänteinen sekä vaikuttavan toiminnan takaaminen edellyttää pysyvää toimintamallia. Kunnan työllistämistoiminnan tavoitteeksi asetetaan, että kunnan työttömyysprosentti laskee kahdeksaan prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä vähenee nollaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että kunnan työmarkkinatuen rahoitusosuus vuonna 2015 on alle , mikä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Tulosten saavuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa sekä elinkeinoelämän elpymistä ja yleisen taloudellisen tilanteen paranemista. Kaikille työttömille tarjotaan mahdollisuus päästä terveystarkastukseen. Nuorten osalta tavoitteena on, että kaikille työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle jääneille tarjotaan työpajatoimintaa ja ohjausta 100 prosenttisesti. Etsivän nuorisotyön osalta tavoitteena on, että toiminta jatkuu helposti saavutettavana matalankynnyksen toimintana. 6. Toimenpiteet tavoitteille 1. Nuorten kouluttautumisen ja työllisyyden vahvistaminen Missä on onnistuttava? Toiminta Mittari Nuorten osallisuuden tukeminen Haetaan nuorten valtionavustusta työpajatoimintaan Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminta jatkuu sekä etsivään nuorisotyöhön 2015 Työpajatoiminnan edelleen kehittäminen ja vahvistaminen Tuetaan nuorisotakuun toteutumista Nuorten kesätyöllistäminen Peruskoulun päättävien koulupudokkaiden määrä nolla Kaikille koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville alle 29-vuotiaille nuorille tarjotaan työpajatoimintaa 100 prosenttisesti Nuorten työpajatoiminnan toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuvat Työllistetään kaikki vuosina syntyneet nuoret kesällä 2015 Edellä mainitun lisäksi nuorten työpajatoiminnan tavoitteena vuodelle 2015 on, että kaikki työpajajakson aloittaneet nuoret suorittavat jakson loppuun, mikäli eivät työllisty tai lähde

11 11 opiskelemaan pajajakson aikana. Tavoitteena on myös, että kaikilla pajajakson suorittaneilla nuorilla on pajajakson päättyessä toteuttamiskelpoinen koulutukseen tai työelämään johtava suunnitelma. Lisäksi tavoitteena on, että pajajakson suorittaneet alle 29-vuotiaat nuoret sijoittuvat työhön, koulutukseen tai muuhun aktiiviseen toimintaan voimavarojensa mukaan. Työpajatoiminnan tavoitteena on edelleen kehittää nuorten työpajan seinätöntä toimintaa. Käytännössä seinätön työpajatoiminta tarkoittaa sitä, että työpajalle tehdään sopimus vain silloin, kun asiakkaan tilanne sitä edellyttää. Pääsääntönä on, että nuorten työpajaohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä valmentavat asiakkaat suoraan yrityksiin tai kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköihin. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Omapolku hankkeen kanssa. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Utajärven kunta on mukana Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoimassa Omapolku työelämään hankkeessa, mikäli hankkeelle myönnetään hankerahoitus. Hankkeen kohderyhmänä ovat vastavalmistuneet tai valmistuvassa olevat henkilöt. Kunnan omarahoitusosuus hankkeen toiminta-aikana on 3000 /vuosi eli yhteensä 9000 euroa hankkeen koko toteuttamisaikana. 2. Aikuisten työpajatoiminnan sisällön kehittäminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Osallisuuden tukeminen Toiminta on verkostoitunutta Työpajatoiminnan laadun ja yksilön tavoitteita tuke- arviointi kiitettävä vaa matalankynnyksen toimintaa Yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä nolla 12/ Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Kuntouttavan työtoiminnan Tehdään kuntouttavan työtoiminnan Toiminta tuloksellista kuvaaminen toimintasuunni- telma Perustetaan remonttiryhmä Kehitetään ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa Ryhmät toimivat 12/2015 Yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä nolla 12/2015

12 12 4. Palkkatukityöllistämisen kehittäminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Palkkatukityöllistämisen kehittäminen Uusia työpaikkoja yrityksiin Kolme uutta työpaikkaa on Tiedottaminen yrityksiin syntynyt Talousarvio pitää Yritysten tukeminen ja opastaminen palkkatuen Yli 300 päivää työmarkkinatukea hakemisessa työttömyyden perus- teella saaneiden määrä nolla Kuntalisän vahvistaminen 12/2015 Työllistämisen edistämiseksi vahvistetaan edelleen sijoittamista yrityksiin. Edelleen sijoittaminen on kustannuksiltaan kunnalle sama verrattuna vaihtoehtoon, jossa kunta työllistää palkkatuella palkkaamansa henkilön kunnan toimipisteisiin. Yrityksiin sijoittamalla kunta edistää työllistetyn sijoittumista avoimille työmarkkinoille sekä mahdollistaa tämän työelämäosallisuuden. Yhdistyksille ja säätiölle maksettavaa kuntalisää vahvistetaan. Kuntalisää maksetaan rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jotka työllistävät utajärveläisen työnhakijan, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivän ajan. Kuntalisää on mahdollista saada kuuden kuukauden ajan. Kuntalisän määrä korotetaan 250 euroon vuodesta 2014, jolloin kuntalisä oli 200 euroa kuukaudessa. Yhdistyksen tulee kuntalisän saadakseen työllistää työtön työnhakija vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Lyhyempi työllistäminen tulee harkittavaksi, mikäli se on tarkoituksenmukaista työllistettävän kokonaistilanteen kannata. TE-toimisto myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutuksen ajalle. Oppisopimusopiskelijan palkkakulut katetaan työllisyysbudjetista. Mikäli palkkatuki päättyy kesken oppisopimuskoulutuksen, tulevat kulut lopun oppisopimuskoulutuksen ajalta hallintokuntien maksettavaksi. 5. Tiedottaminen Missä on onnistuttava Toiminta Mittari Tiedottaminen Laaditaan viestintäsuunnitelmtu Viestintäsuunnitelma laadit- 12/2015

13 13 7. Resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi Työllistämisen parissa työskentelee kolme ja puoli vakituista työntekijää - kokonaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä vastaava työllisyyspalveluvastaava, nuorten pajaohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä 50 prosentin työajalla pajaohjaaja. Lisäksi yksi tukityöllistetty työskentelee puutyönohjaajana sekä yksi toimistotyöntekijänä/kolmannen sektorin yhteyshenkilönä. Ammattitaitoinen ja riittävä resurssi on edellytys toiminnan onnistumiselle. Työsuhteiden vakituisuus luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Toiminta on moniammatillista verkostoitunutta toimintaa. Fyysisiä tiloja työllistämistoiminnalla on Hyvinvointitalolla. Seinätön toiminta laajentaa toiminnan kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköihin sekä yrityksiin. Työllistämistoiminnan arvioitu nettomeno vuodelle 2015 on euroa. 8. Työllisyystilanteen seuranta ja arviointi Työllisyyspalveluvastaava seuraa kuukausittain työttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden, työttömyyden rakenteen ja nuorten työllisyyden tilannetta sekä työmarkkinatukimenoja. Työllisyyspalveluvastaava laatii kuukausittain työllisyyskatsauksen, joka käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Nuorten työllisyystilannetta esitellään nuorten työpajan ohjausryhmänä toimivalle nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työllistämissuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle kerran vuodessa. Valtuustolle työllistämisasioita esitellään kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä valtuustoseminaarissa. Työllisyystiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. Työllisyystiimiin kuuluvat hyvinvointivastaava Hannele Karhu, hallintosihteeri Tarja Haapapuro, työllisyyspalveluvastaava Päivi Kauppi, nuorten työpajaohjaaja Pasi Laatikainen sekä etsivä nuorisotyöntekijä Marjukka Itkonen. Työllisyystoimikunta kokoontuu 1-3 kertaa vuodessa. Työllisyystoimikuntaan kuuluvat hyvinvointivastaava Hannele Karhu, työllisyyspalveluvastaava Päivi Kauppi, hallintojohtaja Arja Rantanen, Oulunkaaren perhepalveluiden esimies Kaisa Hiltunen, kehitysjohtaja Asko Merilä, hallintosihteeri Tarja Haapapuro, tekninen johtaja Mirja Savolainen sekä nuorisotyöntekijä Jukka Grip. Jatkossa kutsutaan mukaan myös sivistystoimenjohtaja Erkki Väänänen.

14 Työmarkkinatuen kuntaosuus 14 Liitteet Työmarkkinatuen kuntaosuus Utajärvellä vuosina ja 09/ / euroa Lähde: KELA Työmarkkinatuen kuntaosuus vertailukunnittain 09/ / /13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 Ii Muhos Paltamo Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lähde: Kela

15 Työttömyysprosentti 15 Kunnan maksama sakkomaksu työtöntä kohden vuonna 2013 Ii Muhos Paltamo Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Oulu 687,92 452,19 364,22 251,69 433,36 286,27 206,31 70,39 Taulukko kuvaa sitä, miten hyvin kunta hoitaa työttömyyttä Lähde: Kela, Tilastokeskus, Helsingin sanomat Työttömyysaste vertailukunnittain /13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 Ii 14,9 15,7 15,9 18,5 18, ,5 16,6 16,2 18,1 18,8 17,0 Muhos 12,3 12,8 13,2 14,7 14,4 14,5 14,4 13,7 13, ,2 13,6 13,5 Paltamo 12,5 14,3 15,7 17,2 22,7 20, ,5 18, ,4 17,8 18 Pudasjärvi 15, ,4 19,2 18,6 17, ,4 14,2 15,1 16,4 13,7 14,5 Simo 14, ,5 17,3 16,4 16,2 15,4 14,5 15, ,5 15,7 Utajärvi 11,3 11,1 11,4 13, ,4 13,5 13,3 11, ,4 12,2 12,1 Vaala 17,8 17,4 17,7 19,8 19,1 19,8 19, ,4 16,5 17,9 16,9 17,3 Oulu 14,4 14,6 14,8 16,3 15,9 15,6 15,3 15,2 15,1 17,5 18,1 16,1 15,6 Lähde: ELY-keskus

Utajärven kunta. Työllistämissuunnitelma

Utajärven kunta. Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma 2017 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Utajärven työllisyystilanteen kuvaus.. 7 3. Tätä tavoittelemme 8 4. Toimenpiteet tavoitteille... 9 5. Resurssit

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Kh 22.10.2013 Työllistämissuunnitelma Osallisuuden tukeminen 2013 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 2 1. Käsitteiden määrittely... 3 Työllistymistä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Työ lisää hyvinvointia 28.11.2011 2012 K e h i t t ä m i s p a l v e l u t 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Käsitteiden määrittely... 3 3. Työllistymistä vaikeuttavat

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.9. klo 9.00 Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös kuussa Työttömyysjaksot pitkittyvät, kun uutta työvoimaa

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Lomautukset kasvattivat työttömyyttä Kainuussa Työvoiman kysyntä takkuilee ja työttömyyden väheneminen odotuttaa

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.12. klo 9.00 Kainuussa vallitsee nyt maan pahin työttömyys Nuorisotyöttömyys nousi kuussa jo 50 % vuoden takaista korkeammalle

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2013 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.8. klo 9.00 Työttömyys kohosi Kainuussa roimasti kuussa Työttömyys paisui lähes 20 %, nuorisotyöttömyys jo 32 % vuoden takaisesta

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 21.10. klo 9.00 Kainuussa työttömyys pitkittyy ja pysyttelee selvästi vuoden takaista korkeammalla Jo neljännes työttömistä on ollut

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.12. klo 9.00 Työvoiman kysyntä kasvaa Työvoiman kysynnässä on koko kuluvan vuoden ollut merkkejä piristymisestä. TE-toimistoon

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 Julkistettavissa 25.2.2014 klo 9.00 Kainuun työttömyydessä on jo pieniä taittumisen merkkejä Mittavat lomautukset pyrkivät kuitenkin

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2013 20.8.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden 2005 Työllisyyskatsaus, elokuu 2013 24.9.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa

Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.11. klo 9.00 Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa Työttömyys on paisunut jo yli neljänneksen vuoden takaisesta Kainuun työllisyystilanne

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi kesäkuussa vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi kesäkuussa vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi kesäkuussa vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 23.7.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2015 Julkaisuvapaa 22.9.2015 kello 9.00 Hämeessä elokuussa työttömänä työnhakijana yli 24 000 henkilöä Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.5. klo 9.00 Kainuun työttömyydessä orastaa merkkejä paremmasta Muutamassa Kainuun kunnassa oli työttömiä kuussa vähemmän kuin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu 2013 Julkistettavissa 26.2.2013 klo 9.00 Työttömyys kasvoi edelleen ripeästi Kainuussa Nuorisotyöttömyys kohosi neljänneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä Työllisyyskatsaus, lokakuu 2013 26.11.2013

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT Kemin kaupungin työllisyyspalvelujen katsaus vuoteen 216 Tähän julkaisuun on koottu Kemin kaupungin työttömyystilanteeseen, työllistämiseen ja työllisyyspalvelujen käyttöön

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9.

Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9. NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän Työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 24.11.2015 klo 9.00 Työttömät

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2015 23.4.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, helmikuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, helmikuu 2013 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.3. klo 9.00 Työttömyys sinnittelee Kainuussa yhä selvemmin vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysynnän hiipuessa nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN. Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013

TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN. Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013 TYÖLLISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET KUNTATALOUTEEN Työpajojen alueellinen kehittämispäivä -seminaari Nastolassa 27.8.2013 Nastolan kunnan työllistämispalvelut, Niina Juva Työttömyyden kesto Liiton ansiosidonnainen

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat maaliskuussa työttömyysastetta Etelä-Savossa yli 6 prosenttiyksikköä

TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat maaliskuussa työttömyysastetta Etelä-Savossa yli 6 prosenttiyksikköä NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat maaliskuussa työttömyysastetta Etelä-Savossa yli 6 prosenttiyksikköä Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 24.4.2014 klo

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot