ASIAN VIREILLETULO. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 14.5.2007. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 212/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/170 /04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Pietarsaaren keskustan kaatopaikan käytöstä poistamista kokevan ympäristöluvan muuttaminen, Pietarsaari HAKIJA Pietarsaaren kaupunki, tekninen palvelukeskus Strengberginkatu 1 PL PIETARSAARI LAITOS JA SEN SIJAINTI Pietarsaaren keskustan kaatopaikka sijaitsee Pedersören kunnan alueella Kyrkobyn kylässä, kiinteistöillä , , , ja sekä Pietarsaaren kaupungin alueella kiinteistöllä LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 1 mom. ja 2 mom. kohdan 4 mukaan sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohdan 13 d) mukaan. Lisäksi ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävän tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 1 momentin kohdan 13 d) perusteella (kaatopaikka) sekä 13 g) kohdan perusteella, koska jätteitä käsitellään ja hyödynnetään enemmän kuin tonnia vuodessa. Lisäksi aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan, koska ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 ASIAN VIREILLETULO Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Länsi-Suomen ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat Länsi-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Pietarsaaren kaatopaikalle (dnro 0897Y0227). Länsi-Suomen ympäristökeskus on (dnro LSU-2004-Y-100) myöntänyt ympäristöluvan kaatopaikan sulkemiselle. Lupa koskee kaatopaikan käytöstä poistamista ja sen jälkihoitoa. Vuonna 2005 myönnetyn ympäristöluvan mukaan kaatopaikan sulkemisen kunnostustoimenpiteille oli aikaa vuoden 2008 loppuun. Mikäli kunnostustoimenpiteissä tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Ympäristölupa on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Kaavoitus Käytöstä poistettu kaatopaikka on Pedersören osayleiskaavassa merkitty VUalueeksi eli urheilun ja virkistyspalvelujen alueeksi. Osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Pietarsaaren keskustan käytöstä poistettu kaatopaikka sijaitsee Pedersören kunnan alueella Kyrkobyn kylässä runsaan kahden kilometrin etäisyydellä Pietarsaaren kaupungin keskustasta kaakkoon. Kaatopaikka sijaitsee aivan kaupungin rajan läheisyydessä. Jätetäyttö sijaitsee kalliomäen pohjoisrinteellä. Maaperä kaatopaikan alla on hiekkaa ja moreenia. Pohjoisosassa hiekka- ja moreenikerroksen päällä on pehmeää savea ja turvetta. Turve on kaatopaikan täyttövaiheessa puristunut kokoon. Kallionpinta laskee kaatopaikan alla pohjoiseen.

3 3 Lähin pohjavesialue on noin neljän kilometrin päässä kaatopaikasta länteen. KAATOPAIKAN TOIMINTA Kaatopaikan käyttöhistoria Kaatopaikka on ollut käytössä vuosina Kaatopaikalle on sijoitettu jätteitä yhteensä noin tonnia. Kaatopaikalle on sijoitettu pääosin yhdyskuntajätettä, rakennusjätettä ja teollisuusjätettä (muovi- ja tupakkateollisuuden) kuivattuja ja märkiä jätevesilietteitä sekä ongelmajätettä. Kaatopaikan hoito siirtyi Oy Ekorosk Ab:lle vuonna 1993, minkä jälkeen kaatopaikalle tuotiin vain hyödyntämiseen soveltumattomia jätteitä ja lietteitä. Vuodesta 1994 alkaen liete kuivattiin ja kompostoitiin jätepenkereen päällä. Jätteen ja lietteen vastaanotto on lopetettu vuoden 2001 lopulla. HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISEKSI Muutettava ympäristölupa Vuonna 2005 myönnetty ympäristölupa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan dnro LSU-2004-Y-100 mukaan pintarakenteita, kaatopaikkakaasuja ja tarkkailua koskevat lupamääräykset kuuluvat seuraavasti: Pintarakenteet 5. Kaatopaikka tulee tiivistää ja muotoilla ennen pintarakenteiden tekemistä. Reunat tulee luiskata korkeintaan 1:3 kaltevuuteen. Muotoiluun voidaan käyttää voimalaitostuhkaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla lujiteverkolla ja suojahuovalla tuettuna ja suojattuna. Päälliosissa kaltevuuden tulee olla vähintään 1:20. Tiivistyskerros voidaan rakentaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla esipeittokerroksen päälle 1,5 mm:n vahvuisesta HDPE-kalvosta. Tiivistyskerros voidaan vaihtoehtoisesti rakentaa materiaalista, jonka vedenläpäisevyys on K<1x10-8 m/s. Tällöin kerroksen paksuuden tulee olla 0,5 metriä. Tiivistyskerroksen päälle tulee rakentaa 0,3 metrin vahvuinen kuivatuskerros salaojasorasta tai vastaavasta materiaalista (K>1x10-3 m/s). Kuivatuskerroksen päälle tulee rakentaa vähintään 1,0 metrin vahvuinen kasvukerros. Materiaalien kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristöhaittaa. (YsL 43, JL 8, 9, VNp 861/1997, liite1) Pintarakennemateriaalien välivarastointi kaatopaikan alueella työn aikana 6. Pintarakenteen materiaalin välivarastoinnista ei saa aiheutua ympäristöhaittaa. Varastointi tulee hoitaa siten, että materiaali ei pölyä eikä muutenkaan kulkeudu varastoalueelta muualle.

4 4 Tuhkan varastoalueen pohja tulee suojata, ettei voimalaitostuhkasta siihen vettä lisättäessä kulkeudu maaperään tai pohjaveteen niitä pilaavia aineita. Välivarastoidun materiaalin säilyttämisaika kostutettuna tulee minimoida. (YsA 20, JL 6,JA 8, VNp 861/1997, liite 1 kohta 7) Suoto- ja pintavesien vesienkäsittely 7. Kaatopaikan ympärille tulee rakentaa salaojat suotovesien ohjaamista varten. Puhtaat pinta- ja pohjavedet on pidettävä erillään suotovesistä salaojien ympärillä kulkevien avo-ojien avulla. Salaojien vesi tulee koota pumppaamoon ja ohjata sieltä hallitusti luvalliseen vastaanotto- tai tarvittaessa esikäsittely/käsittelypaikkaan. Mikäli suotovesiä esikäsitellään/käsitellään kaatopaikkaalueella, tulee käsittelymenetelmästä toimittaa suunnitelma Länsi-Suomen ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi ennen käsittelyn aloittamista. Kaatopaikkarakenteen tiivistyskerroksen tulee jatkua salaojien yli ympärysojien, jonne pintavalumavedet kerätään, pohjalle ja niiden ulommalle reunalle saakka. Ympärysojan kaltevuuden on oltava vähintään 0,3%. Ympärysojasta vedet on ohjattava niskaojaan. (YsL 43 ) Kaatopaikkakaasut 8. Jätepenkereen pintaan tulee rakentaa ennen viimeistelykerroksia vaakaojat salaojaputkineen lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Salaojaputkien sepeli/soratäytteen tulee olla raekooltaan vastaavaa kuin vedenjohtavuudeltaan vähintään K>1x10-3 m/s materiaali. Kaatopaikan korkeimpiin kohtiin tulee rakentaa jätetäyttöön saakka ulottuvat biosuodattimet (kaasukaivot), joihin vaakaojat yhdistetään, kaatopaikkakaasujen biologista käsittelyä, keräämistä ja johtamista varten. Biosuodatin voidaan rakentaa esimerkiksi kompostoidun lietteen, hakkeen ja kivennäismaan seoksesta. (JL 51,JA 9 ) Kaatopaikan rakenteiden laadun ja päästöjen tarkkailu 9. Kaatopaikan pinnan muotoilussa käytettävän voimalaitostuhkan soveltuvuus kaatopaikan rakenteisiin on tarkistettava, mikäli voimalaitoksen polttoainejakaumassa tapahtuu muutoksia. Mikäli uusia liukoisuustestejä tehdään, on pinnan muotoilussa käytettävän materiaalin metallipitoisuuksien alitettava seuraavat liukoisuusarvot (mg/l läpivirtaustestin uuttosuhteella L/S=0,1 l/kg): As 0,06 Cd 0,02 kok-cr 0,1 Cu 0,6 Hg 0,002 Ni 0,12 Pb 0,15 Zn 1,2 Kloridi 460 Fluoridi 2,5 Sulfaatti 1500

5 5 Materiaalin routimattomuutta, sulamis- ja jäätymiskestävyyttä on seurattava. (YSL 7, 8, JL6, 51 ) 10. Kaatopaikan pintavettä tulee tarkkailla lupahakemuksessa esitetyistä kolmesta pisteestä kolme kertaa vuodessa. Vedestä tulee analysoida haju, väri, kiintoainespitoisuus, sähkönjohtavuus, lämpötila, ph, O 2, COD Cr, BOD 7, N-tot, kok-p, NH 4 -N, NO 3, Cl, ja fekaaliset streptokokit. Lisäksi tulee analysoida samoista pisteistä kerran vuodessa AOX, Fe, Zn, Cr, Pb, As, Cu, Ni, Cd, Hg, Al. (YsL 7, 8, 43, YsA 9, JL 51, VNp 861/1997) 11. Pohjavettä on tarkkailtava kahdesta lupahakemuksessa esitetystä havaintoputkesta ja Milkan meijerin kaivosta. Pohjavesianalyysi on tehtävä kerran vuodessa ja kunnostustyön aikana. Analysoitavat ominaisuudet ovat kiintoainespitoisuus, sähkönjohtavuus, lämpötila, ph, COD Cr, N-tot, NO 3, kok- P, Cl, Fe, O 2, Zn, Cr, Pb, AOX ja fekaaliset streptokokit. Lisäksi pohjavedestä on analysoitava kloorifenolit työn aikana ja toisena vuotena työn päätyttyä. (YsL 7, 8, 43, YsA 9, JL 51, VNp 861/1997) Menettely uuden hakemuksen jättämisen jälkeen Vuonna 2007 jätetyn uuden hakemuksen mukaan kunnostumistoimenpiteille kaatopaikan sulkemisen yhteydessä haettiin jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun, koska määräaika vuoden 2008 loppuun ei riittänyt suuren materiaalitarpeen takia. Vain noin kolmannes kaatopaikan pinta-alasta oli muotoiltu syksyllä Ympäristölupahakemusta on hakemuksen jättämisen jälkeen muutettu useasti, johtuen muun muassa jätetäytön lopullisen muotoilun viivästymisestä sekä tiivistyskerrokseen käytettävien materiaalien vaihtoehtojen kehittämisestä. Vuonna 2005 myönnetyn ympäristöluvan jälkeen kaatopaikan pintarakennesuunnitelmat on muutettu. Nyt haetaan jatkoaikaa kaatopaikan sulkemistoimenpiteiden loppuunsaattamiselle vuoteen Kaatopaikan nykytila ja nykyiset rakenteet Kaatopaikan pinta-ala on aikaisemman ympäristöluvan mukaan ollut noin 8,8 ha. Uusimman laskelman mukaan tämän hetkinen pinta-ala on 13,4 ha. Kaatopaikan suuri pinta-ala johtuu siitä, että jätetäyttö ja luiskat on loivennettu tuhkalla. Suunnitelman mukaiset kaatopaikan sulkemistyöt ovat edenneet vaiheeseen, jossa nykytilanne on seuraava: Sulkemiseen liittyvät kunnostustyöt aloitettiin käyttämällä materiaalina Alholmens Kraftin (jäljempänä AK) tuhkaa kaatopaikan muotoilussa. Kaatopaikan muotoilu on tehty välisenä aikana, jolloin kaatopaikalle on sijoitettu yhteensä tonnia tuhkaa. Käytetty tuhka koostuu lentotuhkasta ( ) tonnia, pohjatuhkasta ( ) tonnia ja rinnakkaispolton tuhkista ( ) tonnia. Kaatopaikan reunoilla tuhkaa on käytetty tarvittava määrä, jotta luiskat saataisiin kaltevuuteen 1:3. Tuhkapeiton paksuus alueella vaihtelee erittäin paljon, ja on paksuimmillaan 12,35 m ja ohuimmillaan 0,5 m. Kaatopaikan poikki- ja pituusleikkausten kaltevuudet ovat välillä 1:3 ja 1:30. Kaatopaikan suurin korkeus

6 6 muotoilun jälkeen on korkeuskäyrien perusteella + 26 m NN-järjestelmän mukaan. Salaojat ja pumppaamo on rakennettu vuonna Pumppukaivosta vedet pumpataan kunnalliseen viemäriverkkoon. Kaasunpoistojärjestelmä salaojaputkineen on rakennettu vuonna 2008 (kaasusalaojat metrin syvyydellä pinnasta). Kasvukerrokseen käytettävä materiaali on toimitettu alueelle varastoitavaksi vuosina Ajotien tasausta on tehty vuonna Jätetäytön päällä oleva ajotie on rakennettu asfalttimurskeesta. ESITYS SULKEMISTOIMENPITEIDEN TEKEMISELLE Sulkemistoimenpiteet käsittävät kaatopaikan kunnostamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimenpiteet. Kaatopaikalle ei ole toistaiseksi rakennettu pintarakenteita. Viimeistelykerrosten päältä tulevat pintavalumavedet kerätään jätetäytön reunassa olevaan ympärysojaan. Ympärysojan vedet johdetaan alueen ulkopuolelle Luodonjärveen laskevaan ojaan. Kaatopaikan itäpuolella oleva allasalue on kunnostettu. Työhön kuuluu: tiivistyskerroksen rakentaminen kuivatuskerroksen rakentaminen kasvualustakerroksen tekeminen ja siihen liittyvät vihertyöt reunasalaojan rakentaminen moreenipenkereineen ympärysojan rakenteellinen liittäminen eristyskerrokseen ja kuivatuskerrokseen tarvittavien huoltoteiden viimeistely Lisäksi esitetään: muutosta tarkkailuohjelmaan. Kaupunki esittää tarkkailun hyväksymistä erillisenä asiakirjana, jotta se olisi lupaa yksinkertaisempi muuttaa myöhemmin. jätetäytön ulkopuolella olevat reunaluiskat, jotka on rakennettu tuhkalla, tulisi voida jättää ilman tiiviskerrosta siten, että ne luiskat peitettäisiin pelkällä kasvukerroksella. edullisimman toimivan pintarakennevaihtoehdon valitseminen tulisi voida jättää urakoitsijalle ja rakenteen lopullinen hyväksyminen valvovalle viranomaiselle. paksu tuhkakerros tulisi huomioida tiivistysrakenteelle annettavassa lupamääräyksessä. rakentamiseen varattuja maa-aineksia tulisi voida säilyttää alueella rakennustöiden valmistumiseen saakka. Rakenteissa käytettävät materiaalit Kaatopaikan alkuperäisen lopettamissuunnitelman mukaan pintarakenteen tiivistyskerros rakennetaan siten, että sen tiiveys vastaa 0,5 metrin paksuista kerrosta, jonka vedenläpäisevyys k-arvolla ilmoitettuna on enintään 1 x10-8 m/s. Tiivistyskerros tiivistetään vähintään 90 % tiiviysasteeseen tai kunnes tiivistymistä ei enää tapahdu.

7 7 Kaatopaikan eri rakenteissa käytettävät jätemateriaalit Hakemuksen mukaan rakenteissa voitaisiin käyttää soveltuvia jätteeksi luokiteltavia kierrätysmateriaaleja kuten rengasrouhe, asfalttijäte, betoni- ja tiilimurske sekä voimalaitostuhka ja selluloosateollisuuden lietteet seuraavasti: Tiivistyskerrokseen (valinnainen) yhteensä t AK2:n lentotuhka t (valinnainen) AK:n muu lentotuhka t (valinnainen) Kuitusavi t (valinnainen) Viherlipeäsakka t (valinnainen) Kuivatuskerrokseen Rengasrouhe t Jätetäytön muotoilemiseen betonimurske m 3 Liikenne- ja pysäköintialueisiin (valinnainen) AK:n pohjatuhka t Asfalttimurske t Betonimurske t Tiivistyskerrokseen esitettyjen jätemateriaalien tutkimustulokset Vedenläpäisevyystutkimukset Seuraavista käytettäväksi ehdotetuista materiaaleista on määritetty vedenläpäisevyydet ja tehty liukoisuusselvitykset: AK2:n rinnakkaispolton tuhka, Georgia Pacificin kuitusavi ja UPM:n viherlipeäsakka. Vedenläpäisevyyskokeissa lentotuhkan ja kuitusaven kolme seossuhdetta (35:65, 50:50 ja 65:35) tutkittiin eri bentoniittimäärillä. Lentotuhkan ja kuitusaven seokseen lisätty bentoniittimäärä vaihteli 3 %-12 %. Fosfokipisiä käytettiin neljässä seoksessa ja sen määrä oli 6 % tai 12 %. Fosfokipsi ei tutkimuksen perusteella pienennä kuitusaven tai kuitusavi-lentotuhkaseosten vedenläpäisevyyttä. Bentoniittimäärän optimointi ei lentotuhka-kuitusavi seoksissa tuottanut odotettuja tuloksia, koska suurilla bentoniittimäärillä vedenläpäisevyys ei merkittävästi pienentynyt. Vedenläpäisevyyskokeiden tuloksista kävi ilmi, että vain kuitusavilentotuhkaseoksissa 65:35 täyttyy vedenläpäisevyyskertoimen 1*10-8 m/s arvo kahden eri bentoniittiipitoisuuden (6 % ja 12 %) seoksissa. Vedenläpäisevyyskertoimen arvoa 1*10-9 m/s ei täytä mikään tutkittu lentotuhkan ja kuitusaven seos. Pienimmät vedenläpäisevyysarvot saavutettiin pelkällä kuitusavella.

8 8 Tutkimusten perusteella voitiin myös todeta, että vedenläpäisevyys pienenee viherlipeäsakan, kuitusaven ja kuitupuristeen määrän kasvaessa seoksessa. Viherlipeäsakkaa sisältävillä lentotuhkaseoksilla ei kuitenkaan saavutettu tavoiteltuja tiivisterakenteita tyypillisesti vaadittuja vedenläpäisevyyskertoimen arvoja 1*10-8 m/s tai 1*10-9 m/s. Ympäristökelpoisuustutkimukset Alholmen Kraftin rinnakkaispolton lentotuhka Hakemukseen on liitetty Oy Alholmens Kraft Ab Letu AK2-tuhkan hyötykäyttökelpoisuusselvitys ( ) sekä Rambollin tekemä riskinarvio tuhkien käyttämisestä ( ). Käytetyn tuhkan hyötykelpoisuutta on asianmukaisesti tutkittu hyötykelpoisuustestauksella. Hyötykäyttökelpoisuutta tarkasteltiin valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa mukaan sekä asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 403/2009 mukaisesti. Tutkitun tuhkan arseeni- ja kuparipitoisuudet ylittivät hyötykäytölle asetetun enimmäispitoisuusraja-arvon. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto niistä haitta-aineista, jotka testauksessa ylittävät pitoisuudelle sallitun raja-arvon VNA 403/2009 mukaan. Parametri Letu AK2 (mg/kg) VNA 403/2009 Arseeni Kupari Lyijy Lyijypitoisuus sivuaa asetettua raja-arvoa, mutta kun mittausepävarmuus (± 25 %) otetaan huomioon, ylitystä ei todettu. Tuhkassa olevien haitta-aineiden liukoisuutta tutkittiin 2-vaiheisen ravistelutestin mukaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto niistä haittaaineista, jotka testauksessa ylittävät liukoisuudelle asetetut raja-arvot. Parametri Letu AK2 (mg/kg ka) L/S=10 VNA 403/2009 peitetty rakenne VNA 403/2009 päällystetty rakenne Kloridi Sulfaatti Kromi 6,3 0,5 3,0 Molybdeeni 3,9 0,5 6,0 Seleeni 0,22 0,1 0,5 Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitu analyysimenetelmien mittausepävarmuus. Kromin liukoisuus ylittää sekä peitetylle että päällystetylle rakenteelle asetetut liukoisuusraja-arvot. Sulfaatin liukoisuus ylittää peitetylle rakenteelle asetetun raja-arvon ja sivuaa päällystetylle rakenteelle asetettua raja-arvoa. Kloridin, molybdeenin ja seleenin liukoisuudet ylittävät peitetylle rakenteelle asetetut raja-arvot.

9 9 Kuitusavi Georgia-Pacific Nordic Oy:n kuitusavesta ravistelutestissä liuenneiden haittaaineiden pitoisuudet olivat pääosin erittäin alhaisia. DOC- ja TOC-pitoisuuksia lukuun ottamatta kaikki valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (202/2006) mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttyivät. Viherlipeäsakka UPM-Kymmene Oyj Pietarsaaren tehtaissa syntyvän viherlipeäsakan kaatopaikkakelpoisuutta tutkittiin. Testitulosten perusteella viherlipeäsakan liukoisuusominaisuudet alittavat tavanomaiselle jätteelle asetetut vaatimukset. Riskinarviointi Esitetyssä riskinarviossa on tarkasteltu rinnakkaispolton tuhkien käytön vaikutuksia lähistöllä olevan golfkentän pengermateriaalina, joissa on tarkoitus käyttää tonnia tuhkaa. Olosuhteet kaatopaikalla ovat samankaltaiset. Golfkentän pintavedet ohjataan sivuojien kautta Pirilönlahteen. Kaatopaikan suotovedet johdetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle ja pintavedet Pirilönlahteen. Oy Alholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren voimalaitoksen AK2 lentotuhka muodostuu polttoprosessissa kiertopetikattilassa, jossa polttoaineena käytetään pääasiallisina energianlähteinä puupohjasta biopolttoainetta ja turvetta sekä tarvittaessa kiivihiiltä. Lentotuhka on jauhemaista, erikokoisista pallomaisista hiukkasista ja neulemaisista kiteistä koostuvaa materiaalia. AK lentotuhkan rakeisuus vastaa silttiä. Kulkeutumisarviossa arvioitiin tuhkakerroksen läpi suotautuvan vesimäärän jäävän vähäiseksi, koska suojamoreenikerroksen läpi imeytyvät pintavedet ohjautuvat penkereitä ympäröiviin sivuojiin imeytymättä merkittävissä määrin tuhkarakenteeseen. Näin ollen haitta-aineiden ei arvioida merkittävissä määrin kulkeutuvan alueen ulkopuolelle eikä pohja- tai pintavesiin. Kaatopaikalle mahdollisesti tulevan tuhkakerroksen yläpuolella on kuivatuskerros ja pintakerros, joten olosuhteet ovat samankaltaiset kuin Pirilö Golfkentän tuhkarakenteissa. Kaasunkeräyksen järjestäminen Kaasunkeräysjärjestelmä on rakennettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kahdeksana erillisenä putkilinjana tuhkatäytön alle. Keräysputket ovat salaojaputkia, halkaisijaltaan 100 mm. Ne on ympäröity luonnon soralla. Kaivanto on noin metri syvä ja metri leveä. Kaikissa kahdeksassa kaivossa on asennettuna tarkkailuputki. Tiivistyskerroksen toteuttaminen Tiivistysrakenteeksi esitetään hyväksyttäväksi loivemmilla osilla kuin 1:3 vaihtoehtoisesti: mineraalinen kerros, jonka vedenläpäisevyys on k 1*10-8 m/s ja paksuus 50 cm. bentoniittimatto, jossa bentoniitin määrä on vähintään 4000g/m 2 voimalaitostuhka (AK:n lentotuhka tai AK2 kattilan rinnakkaispoltossa syntyvä tuhka) ja yhden tai useamman lisäaineen seos, joka tiiveydel-

10 10 tään ja toimivuudeltaan vastaa vaadittavaa tavanomaista mineraalista tiivistyskerrosta (k 1*10-8 m/s) keinotekoinen eriste, pelkkä HDPE-kalvo (1,5 mm) Reunaluiskilla 1:3 esitetään hyväksyttäväksi vaihtoehtoisesti: soveltuva bentoniittimatto, jossa bentoniitin määrä on vähintään 4 kg/m 2 keinotekoinen eriste, HDPE-kalvo (1,5 mm) voimalaitostuhkan ja yhden tai useamman lisäaineen seos, joka tiiveydeltään ja toimivuudeltaan vastaa vaadittavaa mineraalista tiivistyskerrosta (k 1*10-8 m/s). varsinaista erillistä tiivistysrakennetta ei vaadittaisi jätetäytön ulkopuolella olevalla luiskalla vaan sen sijaan hyväksyttäisiin savipitoista täytemaata sisältävä kasvukerros. Mikäli käytetään kalvoa tai mattoa, se jätetään laella olevan paksumman eristekerroksen alle limitettynä. Lisäksi on esitetty, että muotoilussa käytetty tuhka toimii jo välttävänä tiivistyskerroksena, koska sen rakeisuus ja vedenläpäisevyys ovat siltin luokkaa (10-6 m/s). Kuivatuskerroksen toteuttaminen Kasvukerros Loivemmilla osilla kuin 1:3 kuivatuskerros tehdään materiaalista, jonka vedenläpäisevyys on suurempi kuin 10-4 m/s ja kerrospaksuus vähintään 0,3 m. Kuivatuskerros eristetään suodatinkankaalla mineraalisesta eristyskerroksesta. Kuivatuskerrokseksi luiskilla 1:3 käytetään materiaalia, jonka vedenläpäisevyys on suurempi kuin 10-3 m/s ja paksuus luiskan yläosassa vähintään 0,3 m ja alaosassa vähintään 0,5 m. Kuivatuskerros ja suodatinkangas voitaisiin kummassakin osassa vaihtoehtoisesti korvata toiminnallisesti vastaavalla (vähintään 2 cm paksulla) salaojamatolla. Mikäli salaojamattoa käytetään, se on täytettävä tekniseltä vastaavuudeltaan vastaavat vaatimukset. Hakemuksen mukaan luiskaa ja päällysosaa koskevat vaatimukset voidaan eriyttää, koska stabiliteetin varmistaminen ja hydraulisen murtuman estäminen reunaluiskassa vaatii rakenteelta enemmän kuin loivemman yläosan kuivattaminen. Veden määrä lisääntyy alaspäin mentäessä. Kaatopaikan kasvukerrokselle käytettäviä materiaaleja on varastoitu jätetäytön välittömässä läheisyydessä. Alueella on varastoituneena ruokamultaa, seulomatonta pintamaata sekä täytemaata kuudessa eri varastokasassa. Välivarastointisuunnitelma on esitetty hakemuksessa. Materiaalien yhteenlasketun massamäärän arvioidaan olevan m 3. Varastoidut maa-ainekset on tarkoitus käyttää kaatopaikan kasvukerrokseen seuraavasti: Varasto 1: m 3 köyhää ruokamultaa, toimitettu v

11 Laadunvarmistus 11 Varasto 2: m 3 köyhää ruokamultaa, toimitettu v Varasto 3: m 3 ruokamultaa, toimitettu v Varasto 4: m 3 seulomatonta pintamaata, toimitettu v Varasto 5: m 3 seulomatonta pintamaita, toimitettu v Varasto 6: m 3 täytemaata, toimitettu v Varastoissa 1-5 olevat maa-ainekset käytetään ylempään pintakerrokseen ja varastokasa 6 käytetään alempaan pintakerrokseen. Kasvukerroksessa esitetään hyödynnettäväksi myös VNA:n 214/2007 alemmat ohjearvot alittavia massoja, mikäli sellaisia massoja on saatavilla. Hakemuksen mukaan urakoitsijaa velvoitetaan laatimaan laadunvalvontasuunnitelma niille materiaaleille, jotka valitaan käytettäväksi. Hyväksymismenettelyksi esitetään, että laadunvalvontasuunnitelma esitetään ensin riippumattomalle laadunvalvojalle ja tämän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kolme kuukautta ennen rakennustöiden alkamista. ARVIO TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Suotovesien syntymistä estetään pintarakenteilla, mutta kaatopaikan sisältä suotautuu vesiä myös kun pintarakenteet on rakennettu. Suotovesi kerätään salaojilla muotoiltujen luiskien alareunasta. Reunasalaojasta suotovedet pumpataan kokoojakaivon kautta pumppukaivoon ja edelleen kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Jo kaatopaikan käytön aikana vettä on selkeytysaltaista johdettu pumppaamalla viemäriin. Pumpattavan veden laatua on tarkkailtu säännöllisesti. Sopimus kaatopaikan liittymisestä viemäriin on tehty Liittymissopimus on kuitenkin tehty vasta Viemäriin on vuosittain johdettu noin m 3 jätevesiä. Vuosina tehtyjen analyysitulosten mukaan kaatopaikkatoiminnan vaikutus näkyy suotovedessä lähinnä kohonneina AOX-pitoisuuksina (keskiarvo 289 µg/l kolmen vuoden seurannasta). Metallipitoisuudet ovat olleet rautaa lukuun ottamatta verraten pieniä. Pintavalumavedet kerätään penkereen reunaan kaivettaviin ympärysojiin. Ympärysojien vettä ohjataan niskaojan kautta Pirilönlahteen laskevaan ojaan. Pirilönlahteen on matkaa noin puolitoista kilometria. Kaatopaikka-alueen länsi- ja pohjoispuolella on niskaoja, joka estää ulkopuolisten valumavesien pääsyn kaatopaikka-alueelle. Niskaoja kunnostetaan. Kaatopaikan alapuolella kaatopaikan vaikutus on ollut havaittavissa etenkin typpiyhdisteiden (kokonaistyppi, ammonium- ja nitraattityppi) voimakkaana kasvuna yläpuolisiin havaintoasemiin verrattuna. Myös kaatopaikan vaikutusta ilmentävät parametrit, kuten veden kloridipitoisuus ja sähkönjohtavuus ovat olleet selvästi kohonneita kaatopaikan alapuolisella havaintoasemalla.

12 12 Kaatopaikan vaikutus pohjaveteen on vuonna 2010 näytteenotossa näkynyt kaatopaikan lähituntumassa, jonka havaintoputkesta mitattiin kohonneita pitoisuuksia orgaanista ainetta (COD Cr ), typpiyhdisteitä, kloridia, rautaa, sinkkiä ja AOX:ää. Hygieeniseltä laadultaan pohjavedet olivat hyviä. KAATOPAIKAN TARKKAILU Yleistä Pietarsaaren kaupunki huolehtii kaatopaikan jälkihoidosta ja sen tarkkailusta. Tähän kuuluu rakenteiden ja laitteiden toiminnan tarkkailu ja niiden kunnossapito. Pietarsaaren kaupunki on täydennyksessään esittänyt muutosta olemassa olevaan tarkkailuohjelmaan. Kaatopaikan tarkkailuun sisältyy pintavesien, pohjavesien, suotovesien ja kaatopaikkakaasujen tarkkailu. Käyttötarkkailu Rakenteesta tarkkaillaan salaojien toimintaa. Salaojat, tarkastusputket, pumppu, säiliö ja paineviemäri tarkastetaan kahdesti vuodessa ja puhdistetaan tarvittaessa. Kaasunpoistokaivojen orgaaninen materiaali vaihdetaan viiden vuoden välein. Pinnan painumia ja eroosiota seurataan vuosittain ja toimivuutta vaarantavat muutokset korjataan suunnitellusti. Tarkastuksista ja tehdyistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. Suotovesien tarkkailu Kaatopaikan suotovesiä ja määrää tarkkaillaan kaupungin ja Pietarsaaren Veden välisellä sopimuksella. Tarkkailua suoritetaan kolme kertaa vuodessa. Sopimuksen mukaan suotovedestä tarkkaillaan seuraavia parametreja: ph, johtokyky, kiintoaineet, AOX, BOD 7ATU, COD Cr, kok.p, kok.n, NH 4 -N, kloridi, rauta, mangaani, alumiini, sinkki, elohopea, kadmium, kupari, nikkeli, kromi (kok.), lyijy, tina ja arseeni sekä fekaaliset streptokokit (enterokokit). Pintavesien tarkkailu Pintavesiä tarkkaillaan kaatopaikan ohi virtaavasta ojasta, jossa havaintoasemat ovat: asema A (kaatopaikan yläpuoli), asema E (kaatopaikan yläpuoli) ja asema B (kaatopaikan alapuoli). Näytteet otetaan kolme kertaa vuodessa: sulamisvesien aikaan maalis-huhtikuussa, kesä-heinäkuussa ja syys-lokakuussa. Näytteet otetaan virtaavasta vedestä ja virtaama arvioidaan näytteenoton yhteydessä. Ojavesistä analysoidaan joka kerta: haju, väri, sähkönjohtavuus, lämpötila, ph, happi, kiintoaine, COD Cr, BOD 7ATU, kok-p, N-tot, NH 4 -N, NO 3, kloridi ja fekaaliset streptokokit (enterokokit). Lisäksi analysoidaan kerran vuodessa AOX, rauta, sinkki, kromi, lyijy, arseeni, kupari, nikkeli, kadmium, elohopea ja alumiini.

13 13 Pohjaveden tarkkailu Pohjavettä tarkkaillaan kolmesta havaintopaikasta. Havaintoputki PT 43 on kaatopaikan lounaisosassa, havaintoputki PT 63 on kaatopaikan alapuolella, lisäksi pohjavettä tarkkaillaan Milkan meijerin kaivosta. Näytteet otetaan kerran vuodessa keväällä. Pohjavedestä tehdään joka kerta seuraavat analyysit: lämpötila, haju, väri, sameus, ph, sähkönjohtavuus, COD Cr, BOD 7ATU, N-tot, NH 4 -N, NO 3, kloridi ja fekaaliset streptokokit (enterokokit). Lisäksi analysoidaan suodatetusta (GF/C) näytteestä kok-p, rauta, sinkki, kromi ja lyijy. Kloorifenolit on analysoitava työn aikana ja toisena vuotena työn päätyttyä. Tulokset toimitetaan kuukauden kuluessa analyyseista ympäristö- ja terveysviranomaisille. Lisäksi viranomaisille toimitetaan vuosittain yhteenvetoraportti. Hakijan esitys tarkkailun muuttamiseksi Hakija on tehnyt muutosesityksen nykyiseen tarkkailuohjelmaan ja esittää kaatopaikan jatkon tarkkailua seuraavasti: Pintavedet: näytteiden ottoa kaksi kertaa vuodessa (touko- ja syys- lokakuu). Perusmääritykset tehdään kaikilla näytteenottokerroilla kaikista pisteistä ja erikoismääritykset tehdään kerran joka viides vuosi kaikista pisteistä. Perusanalyyseissä seurataan: virtaama, lämpötila, haju, väri, kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, ph, happi, AOX, COD Cr, N-tot, kok-p, NH 4 -N, rauta ja fekaaliset streptokokit (enterokokit). Listasta poistetaan kloridi, BOD 7 ja nitraattityppi. Erikoisanalyyseissä seurataan: alumiini, sinkki, kromi, lyijy, arseeni, kupari, nikkeli, kadmium ja elohopea. Listasta poistetaan AOX ja rauta, jotka siirretään perusanalyyseihin. Pohjavedet: näytteiden ottoa kerran vuodessa (toukokuussa) ja kaikista havaintoputkista. Perusmääritykset tehdään kaikilla näytteenottokerroilla kaikista putkista. Erikoisanalyysit ehdotetaan tehtäväksi joka viides vuosi kaikista putkista. Perusanalyyseissä seurataan: pinnankorkeus, ulkonäkö, lämpötila, kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, kloridi, ph, AOX, COD Cr, Fe, N-tot, happi ja fekaaliset streptokokit (enterokokit). Listasta poistetaan BOD, NO 3 -N ja AOX. Suodatetusta (GF/C) näytteestä seurataan: kokonaisfosfori, rauta, sinkki, kromi ja lyijy Erikoisanalyyseissa seurataan: alumiini, sinkki, kromi, lyijy, arseeni, kupari, nikkeli, kadmium ja elohopea. Listasta poistetaan AOX ja Fe on siirretty perusanalyyseihin. Erikoismääritykset tehdään jatkossa nykyistä pienemmillä määritysrajoilla. Suotovesien ja kaatopaikkakaasujen tarkkailua ei ehdoteta muutettavaksi.

14 14 HAKIJAN ESITYS VAKUUDEKSI Hakija on esittänyt, ettei erillistä vakuutta tarvitsisi asettaa. Mikäli vakuus asetetaan on kuitenkin todettu, että laskelmissa tulisi huomioida, että hankkeeseen on tähän mennessä käytetty 2,1 M. Lisäksi kunnossapitoon ja seurantaan on arvioitu kuluvan /vuosi. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty , , , , , , , , , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Pietarsaaren kaupungin, Pedersören kunnan ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla, jolloin hakemusasiakirjat olivat nähtävillä Pedersören kunnan virastotalolla ja Pietarsaaren kaupungin kaupungintalolla. Koska lupahakemusta on muutettu olennaisesti, lupahakemuksesta on kuulutettu uudestaan Pietarsaaren kaupungin, Pedersören kunnan ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Pietarsaaren kaupungilla ja Pedersören kunnassa. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Pietarsaaren kaupungin edustajat ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen edustaja ovat tehneet kaatopaikalle tarkastuskäynnin lupa-asian johdosta , ja Ensimmäisen kuulutuksen jälkeen on pyydetty lausunnot Pietarsaaren kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta sekä Pedersören kunnan ympäristölautakunnalta. Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut seuraavan lausunnon: Länsi-Suomen ympäristökeskus on (LSU-2004-Y-100) antanut ympäristölupapäätöksen koskien Pietarsaaren kaatopaikan sulkemista, päätös on voimassa vuoden 2008 loppuun saakka. Kaupunki on anonut voimassaoloajan pidentämistä vuoden 2011 loppuun saakka. Perusteluna mainitaan, että tarvittavan materiaalin suuren määrän hankkiminen on vaatinut enemmän aikaa kuin alun perin oli laskettu.

15 15 Ympäristökeskus on vuonna 2005 tehdyssä päätöksessä antanut määräyksiä kaatopaikan yleisestä hoidosta, sen pintarakenteesta suhteessa eri kerrosten minimipaksuuksiin, rakenteesta ja ominaisuuksista, käytettävien materiaalien sulamis- ja jäätymisominaisuuksista sekä ohjeita luiskien kaltevuuskulmista. Ympäristökeskus on antanut myös määräyksiä suoto- ja pintavesien käsittelystä, kaasujen keräämisestä sekä tarkkailu- ja seurantasuunnitelmasta. Lisäksi määräyksiä on annettu pintarakenteissa käytettävien materiaalien varastoinnista. Ympäristö- ja rakennuslautakunta puoltaa hakemusta ja lähtee siitä, että sulkemistyöt jatkuvat ympäristökeskuksen päätöksen LSU-2004-Y-100 mukaisesti. Pedersören ympäristönsuojelulautakunta katsoo, ettei kaatopaikka aiheuttane sulkemisaikana haittaa ympäristölle, koska sen toiminta on lakannut jo vuonna Pintarakenteiden rakentamisen aikana on noudatettava lupamääräyksiä koskien suoto- ja pintavesien käsittelyä, kaatopaikkakaasujen keräystä sekä päästöjen tarkkailua. Pedersören ympäristölautakunta puoltaa sulkemisajan pidentämistä. Hakemuksen täydentämisen takia aluehallintovirasto on kuuluttanut asian uudestaan ja pyytänyt hakemuksesta uudet lausunnot. Lausuntoja on pyydetty Pietarsaaren kaupunginhallitukselta, Pietarsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselta, Pedersören kunnan ympäristönsuojelulautakunnalta sekä Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta. Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaatopaikan peittämisessä käytettävistä rakenteista eikä kaatopaikan peittämiseen koskevien materiaalien käytöstä. Syntyvää kaasua ja muodostuvia suotovesiä on edelleen käsiteltävä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätöksen mukaan. Tarkkailun tulokset on toimitettava myös Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pietarsaaren kaupungin terveystarkastus painottaa suotovesien tarkkailun tärkeyttä erityisesti mikäli lupa myönnetään siten, että viherlipeäsakkaa voidaan käyttää tiivistyskerrokseen. Muuta huomautettavaa ei ole. Pedersören kunnan ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Pintarakennetyö on suoritettava siten, ettei naapureille aiheudu haittaa kuten hajua tai pölyä. Pintarakenteiden ja rakennekerrosten on täytettävä valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997), liitteen 1 mukaiset vaatimukset. Tiivistyskerroksen eri materiaalien ja materiaalivaihtoehtojen hyväksymisessä arvioinnin lähtökohta on oltava, ettei kaatopaikka pitkällä tähtäyksellä aiheuta terveys- tai ympäristöhaittaa ja siten, että vedenläpäisevyyden k-arvo on pienempi kuin 10-8 m/s. Kaatopaikan suotovedet ja kaasu on jatkossakin johdettava ja käsiteltävä myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten 7 ja 8 mukaan. Ympäristölautakunnan mukaan tarkkailuohjelma ei ole tarpeen sisällyttää päätökseen vaan alueellinen valvontaviranomainen voi sen hyväksyä.

16 16 Tarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi Pedersören ympäristölautakunnalle. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu asiasta seuraavan: Kaatopaikan nykytila: Hakemukseen on liitetty vuodelta 2001 olevat piirustukset. Valvontaviranomainen huomauttaa, että tämän jälkeen kaatopaikan luiskia on rakennettu ympäristöluvan mukaisesti tuhkalla. Hakemusta tulee täydentää siten, että siinä on mukana asianmukainen, ajan tasalla oleva asemapiirros ja leikkauspiirustukset. Kaatopaikan päällä on pengertie. Kaatopaikan pinta-ala oli aikaisemmin (tilanne 2001) noin 8,8 hehtaaria ja pinta-ala on nyt noin 12,2 hehtaaria. Kaatopaikan pinta-ala on lisääntynyt, koska luiskat on tehty tuhkalla 1:3. Kaatopaikan itäpuolella oleva allasalue Alueesta tulee esittää tarkempi kuvaus millä rakennusjätteillä alue on täytetty, milloin täyttö on toteutettu, ja miten altaan pohjan puhtaus on todettu. Hakemuksen mukaan alueelle suunnitellaan parkkialuetta. Mikäli alueen rakentamiseen on tarkoitus käyttää jätteitä, tulee esittää piirustuksissa, samoin rakenteen poikkileikkaukset sekä käytettäväksi suunnitellut massat (jätteet) ja niiden määrät sekä puhtauden tutkiminen. Jätteiden käyttö rakenteissa vaatii ympäristöluvan. Kaatopaikkavesien johtaminen Pietarsaaren Vesi Oy:n puhdistamolle Hakemusasiakirjojen mukaan sopimus viemäriin liittymisestä on tehty , jonne on vuosittain johdettu noin m 3 jätevesiä. Hakemusta tulee täydentää viemäriin liittymisajankohdalla, viemäriin johdetun jäteveden tarkkailuohjelmalla ja yhteenvedolla viemäriin johdetun jäteveden kuormitustiedoilla ja määrillä. Pintamaiden varastointi kaatopaikka-alueella Kasvukerroksen materiaalia on hakemuksen mukaan varastoitu alueella vuosina Hakemuksessa tulee esittää kaatopaikalla välivarastossa olevien massojen sijoituspaikat esimerkiksi asemapiirroksessa ja varastointialueiden massamäärät ja varastointiajat. Valvontaviranomainen huomauttaa, että maaainesten varastoista tulee VN kaatopaikkapäätöksessä tarkoitettuja maakaatopaikkoja kolme vuotta varastoimisen jälkeen ennen niiden hyötykäyttöä. Hakemukseen on liitetty tulokset tiivistyskerroksen materiaalitestauksista /Ramboll. Valvontaviranomainen katsoo, että testatulla kuitusavella on mahdollista päästä vaadittavaan tiiveyteen. Hakijan esitys kaatopaikan pintarakenteeksi Tiivistyskerros Tiivistyskerroksen materiaaliksi esitetään bentoniittimattoa, keinotekoisesta eristettä (HDPE-kalvo 1,5 mm) tai sekoittamalla valmistettua mineraalista maabentoniittia. Ulkoluiskissa (tuhka-alue) tiivistyskerrosta ei rakennettaisi, vaan tuhka esitetään peitettäväksi mineraalisella tiiviillä pintamaalla cm, josta ei pintamaan tiiveyttä ole esitetty tarkemmin. Valvontaviranomainen katsoo, että reunaluiskissa käytetty tuhka on tavanomaista jätettä, joka tulee peittää siten

17 17 kuin tavanomainen jäte peitetään VNp kaatopaikoista mukaan ja edellyttää, että reunaluiskat peitetään vastaavasti kuin muu osa kaatopaikkaa. Kuivatuskerros Hakemus on tältä osin ristiriitainen. Toisaalta esitetään, että mineraalinen kuivatuskerros on cm ja toisaalla, että kuivatuskerroksen kerrosvahvuus on 300 mm. Hakemuksessa esiintyy kahta eri kuivatuskerroksen vedenläpäisevyyttä: k-arvo yli 1 x 10-4 m/s ja kerrospaksuus 30 cm ja k-arvo 1 x 10-3 m/s tai läpäisevämpi. Valvontaviranomainen katsoo, että mikäli poiketaan vedenläpäisevyydestä 1 x 10-3 m/s tai sitä läpäisevämmästä, tulee hakemukseen liittää rakenteen mitoituslaskelmat. Kuivatuskerroksen materiaaliksi on esitetty mm. rengasrouhetta, joka vaatii bentoniittimaton päälle vähintään 10 cm suojakerroksen. Lisäksi hakemuksessa tulee tällöin esittää rengasrouheen varastointialueet, niiden paikka ja rakenteet. Varastointialueiden maaperän tulee olla kantava. Materiaaliksi on esitetty myös synteettistä salaojamattoa. Salaojamatto tulee mitoittaa kuhunkin luiskaan. Pintarakenne Hakemus on tältäkin osin ristiriitainen: toisaalla hakemuksessa on 1 metri maaaineksia ja toisaalla hakemuksessa on esitetty pintarakenteen kerrosvahvuudeksi 500 mm. Valvontaviranomainen katsoo, että pintarakenteen kerrosvahvuuden tulee olla vähintään 1 metri. Esityksen mukaan kasvukerroksessa voitaisiin käyttää VNA:n 214/2007 alemmat ohjearvot alittavia massoja. Esitys on hyväksyttävä. Kaasunkeräyskaivot, 8 kpl Kaasunkeräysjärjestelmä on rakennettu Kaasunkeräyskaivojen rakennepiirustuksessa ei ole varsinaista kaivorakennetta, jota vasten tiivistyskerros tiivistetään. Rakenne tulee suunnitella yksityiskohtaisesti siten, että kaivon ja kerrosten väli on tiivis. Kaatopaikkakaasun koostumuksen jakautumista ei ole mitattu 2008 eikä sen jälkeen. Kaatopaikan pitäjän tulee olla selvillä kaatopaikalla muodostuvan kaasun koostumuksen jakautumisesta. Hakemus sisältää esityksen geovahvisteen jättämisestä pois. Hakemuksen mukaan (sivu 6/43) luiskan stabiilisuus on kuitenkin varmistettava laskelmilla tai koerakenteella, jonka valvoja hyväksyy. Valvontaviranomainen katsoo, että luiskien stabiilisuus tulee selvittää osana ympäristölupahakemusta, joten hakemusta tulee tältä osin täydentää. Jätemateriaalien käyttö Lupahakemuksessa on esityksiä vaihtoehtoisten materiaalien käytöstä: rengasrouhe, asfalttijäte, betonijäte, tiilijäte, voimalaitostuhka ja selluloosateollisuuden lietteet eli viherlipeäsakka sekä täydennys 30U/2012 s.5/6: mm. liikenne- ja pysäköintialueisiin Alholmens Kraftin (AK) pohjatuhkaa tonnia, asfalttimursketta tonnia ja betonimursketta tonnia.

18 18 Valvontaviranomainen katsoo, että näistä jätemateriaaleista tulee esittää piirustuksissa alueet, joissa edellä olevia jätteitä on tarkoitus hyötykäyttää, alueiden poikkileikkaukset sekä käytettävien materiaalien tutkimustulokset. Valvontaviranomainen muistuttaa, että jätteiden käyttö alueen rakenteissa on ympäristölupa-asia. Hakemus sisältää esityksen rakentamisessa käytettävien massojen välivarastoinnista alueella rakennustöiden valmistumiseen saakka. Valvontaviranomaisen mukaan jätteitä voidaan varastoida enintään kolme vuotta ennen niiden hyötykäyttöä, muutoin alue on VNP:n mukainen kaatopaikka. Puhtaiden ylijäämämaiden osalla kyse on maankaatopaikasta. Nämä alueet tulee esittää hakemuksessa, pinta-alat, tilavuudet, materiaalit, ympäristöhaittojen estäminen varastoinnin aikana jne. Aikataulu Ympäristöluvalle haetaan jatkoaikaa 2020 saakka ja sulkemistöiden pitäisi valmistua Valvontaviranomainen esittää sulkemistöille aikaa 2018 saakka ja että tällä lupakierrokselle luvitettavat, vanhat yhdyskuntajätteen kaatopaikat on saatava peitettyä haetussa aikataulussa. Kaatopaikan pitäjät ovat keränneet jätteenkäsittelymaksuja, joissa on ollut mukana myös kaatopaikan sulkemiskustannukset. Hakijan esitystä kaatopaikan jälkihoitosuunnitelmaksi valvontaviranomainen pitää hyväksyttävänä. Esitys kaatopaikan jälkikäytöstä päivätyn esityksen mukaan alueelle tehdään valaistu hiihtolatu sekä mäet lumilautailuun (half-pipe) ja lasten mäenlaskuun sekä mäen päälle kevyt rakennelma lintuharrastajille. Valvontaviranomainen tuo esille, että valaistuksen vaatimat kaapeloinnit on esitetty eristeen (tiivistyskerros ja kuivatuskerros) yläpuolelle, sen sijaan valaisinpylväiden pystytystä ei ole esitetty. Valaisinpylväiden pystytys tulee esittää ja suunnitella osana ympäristölupahakemusta. Hakemuksessa olisi syytä tarkastella ja arvioida suunniteltujen jälkikäyttömuotojen vaikutusta mm. kaatopaikan pintarakenteen kestävyyteen, tiivistyvyyteen, routivuuteen ja kulutuskestävyyteen. Kaatopaikan laelle on rakennettu huoltotie. Kaatopaikkasuunnitelmissa huoltotietä ei ole esitetty. Hakemusta tulee täydentää siten, että suunnitellaan tielinjan osalta tiivistys- ja kuivatuskerrosrakenteet. Kaatopaikan tarkkailuohjelman muutosesitys Valvontaviranomainen katsoo, että hakijan tulisi täydentää esitystä siten, että se sisältää myös jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden tarkkailu sekä jätevedenpuhdistamolle että maastoon johdetun jäteveden kuormituslaskennan periaatteet. Tarkkailusuunnitelmaan tulee sisältyä esitys myös kaatopaikan painumien tarkkailusta. Vakuus Esitys vakuudesta ei vastaa sitä, mitä ympäristönsuojelulain 43 a 43 c pykälissä asiasta on säädetty ja luvanhakijan tulee täydentää hakemustaan tältä osin.

19 19 Muistutukset ja mielipiteet Ratahallintokeskuksella ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen koskien toimintansa lopettaneen kaatopaikan sulkemisen jatkoaikaa vuoden 2011 saakka, jossa hakijana on Pietarsaaren kaupunki. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päivätyllä kirjeellä mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistutukseen. Hakija on esittänyt vastineessaan mm. seuraavaa. Etelä-Pohjanmaan ELY:n antamassa lausunnossa on kolme kohtaa, joita haluamme tarkistaa. 1. Allasalue. Tarkastajan käynnin yhteydessä läsnäolijoilla oli sellainen mielikuva, että allasalue olisi ollut nykyisen multakasan paikalla (kaatopaikan ulkopuolella), mutta jälkeenpäin totesimme, että näin ei ollut. Valumavesien selkeytysaltaita on ollut aikojen kuluessa useita ja ne kaikki ovat todellisuudessa jääneet jätetäytön alle. Viimeisin allas on ollut lähellä nykyistä pumppuasemaa ja sekin on nyt osa kaatopaikkaa, tuhkatäytön sisäpuolella. Tältä osin lisäselvityspyyntö on siis tarpeeton. 2. Luiskien stabiilisuus riippuu myös tarjouskilpailun perusteella valituista tuotteista ja niiden lujuus- sekä kitkaominaisuuksista. Stabiilisuutta (varmuutta) ei näin ollen vielä luvan hakemusvaiheessa voida luotettavasti osoittaa. Laskelmien tarkastus ja hyväksyminen pitäisi mielestämme jättää valvontaviranomaisen ratkaistavaksi. 3. Mielestämme kunnalta ei tulisi lainkaan vaatia vakuutta. (Ympäristönsuojelulain 43 a :n lopussa mainittu poikkeus ja Ulosottokaari 44 ) Poikkeukset vakuuden asettamisvelvollisuudesta (ulosottokaari 44 ) Vakuutta ei vaadita hakijalta tai velkojalta, joka on julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos, valtion vakuusrahastosta annetussa laissa (379/1992) tarkoitettu omaisuudenhoitoyhtiö taikka sellainen luotto- tai vakuutuslaitos, jonka vakavaraisuus on Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa julkisen valvonnan alainen, eikä myöskään Eläketurvakeskukselta. Ulosottomiehellä on kuitenkin oikeus tarvittaessa vaatia vakuus luotto- tai vakuutuslaitokselta. ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS Ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää jatkoaikaa Pietarsaaren kaatopaikan sulkemistöiden loppuunsaattamiselle sekä päivittää ja muuttaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Pietarsaaren kaupungin tekniselle virastolle myöntämän ympäristöluvan LSU-2004-Y-100/ vastaamaan muutoshakemusta. Asiaa käsitellään olennaisena muutoksena, koska aikaisemmasta ympäristöluvasta poiketaan paljon. Ratkaisussa ei ole lupamääräyksiä pysäköintialueen rakentamisesta jätteellä, koska täydennyksessä asia on

20 20 poistettu hakemuksesta. Uudet lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Kaatopaikan pintarakenteet on rakennettava tämän päätöksen mukaan. Lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti: Jätteiden hyödyntäminen kaatopaikalla 1. Kaatopaikan pintarakenteissa voidaan käyttää seuraavia jätteitä: Esipeittokerros: (muut kuin nimikkeessä mainitut maa- ja kiviainekset) ja muotoilussa käytetty tuhka ( , , ) Tiivistyskerros: kuitusavi ( ) tai erilaiset tuhkaseokset, jonka vedenläpäisevyys on k 10-8 m/s. Käytettävä tuhka on Alholmens Kraftin lentotuhka ( ) tai rinnakkaispoltossa syntyvä tuhka ( ). Kuivatuskerros: (loppuun käytetyistä renkaista valmistettu rengasrouhe) Kasvukerros: (muut kuin nimikkeessä mainitut maa- ja kiviainekset), puhtaita ylijäämaita ja maita, jotka koostuvat VNA 214/2007 alemmat ohjearvot alittavista massoista, kompostoitu yhdyskuntajätevesiliete ja puutarhajätekomposti. 2. Kaatopaikan sulkemiseen saa alueelle ottaa vastaan vain materiaaleja, joiden käsittely tai varastointi on tässä päätöksessä hyväksytty. Massojen tuojilta on tarvittaessa vaadittava tuotavan jätteen laadusta selvitys, jonka perusteella voidaan luotettavasti arvioida, voidaanko jäte ottaa ympäristöluvan mukaisesti käsiteltäväksi. Ellei materiaalien haitta-ainepitoisuuksia ja kaatopaikkakelpoisuutta ole selvitetty syntypaikalla, tulee ne selvittää viimeistään kaatopaikalla ennen rakentamisen aloittamista. Käsittelyyn soveltumattomat materiaalit tulee palauttaa jätteen haltijalle tai toimittaa paikkaan tai laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden käsittely. 3. Kaatopaikan laella olevissa tierakenteissa sekä penkan ulkopuolisissa kenttärakenteissa saa hyödyntää rakenteen vaativan määrän murskattua ja huolellisesti muusta jätteestä eroteltua ja puhdistettua betoni- ja tiilijätettä ( , ), asfalttimursketta ( ) ja Alholmens Kraftilta peräisin olevaa pohjatuhkaa ( ). Kokoomanäytteistä on määritettävä murskeen sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet VNA 591/2006 liitteen 1 kohdassa 1 betonimurskeelle perustutkimukseen asetetussa laajuudessa. Rakenteessa hyödynnettävien murskeiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien tulee alittaa ko. asetuksessa mainitut rajaarvot. Mikäli on kyse puhtaasta betonijätteestä, jonka laatu on tiedossa, jätettä ei ole VNA 202/2006 tarpeen tutkia.

21 21 Hyödynnettävän pohjatuhkan hyötykäyttökelpoisuus on niin ikään oltava tiedossa. Ellei sitä ole tutkittu, on näytteistä tutkittava haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet VNA 591/2006 liitteen 1 kohdassa 2 tuhkille perustutkimuksen asetetussa laajuudessa. Tulokset hyödynnettävien materiaalien ympäristökelpoisuudesta on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ennen jätteen käyttämistä rakenteeseen. Kaatopaikan pintarakenteet 4. Jätetäytön pinta on muotoiltava ennen pintaeristyksen rakentamista rakennekerrosten kaltevuuteen siten, että pinnankaltevuudet ovat riittävät ja siten, että ne ovat toisaalta riittävän loivat stabiliteetin kannalta. Tiivistyskerroksen pinnan kaltevuuden tulee olla kaatopaikan lakialueella vähintään 1:20 ja täyttöalueen luiskien kaltevuuden tulee olla 1:3 tai loivempi. 5. Kaatopaikan pintarakenteet on oltava alhaalta ylöspäin lueteltuina seuraavat: - muotoiltu ja tiivistetty jätetäyttö - kaasunkeräyskerros tai vastaava kaasunkeräysjärjestelmä - tiivistyskerros, vähintään 500 mm - kuivatuskerros, vähintään 300 mm - suodatinkangas - peittomaakerros ja kasvukerros, vähintään 1000 mm 6. Tiivistyskerros on rakennettava vähintään 50 cm:n paksuisena kerroksena moreenista, kuitusavesta tai AK2 lentotuhkaan eri materiaaleihin tehdystä seoksesta. Tiivistyskerroksen vedenläpäisevyyden (k-arvo) tulee olla pienempi kuin 1*10-8 m/s. Tiivistyskerroksen rakentamista kuitusavella ei saa tehdä alle + 5 o C asteessa. Mikäli tiivistyskerroksena käytetään tuhkaseosta on seoksen ympäristökelpoisuus ja vedenläpäisevyys asianmukaisesti osoitettava erikseen. Kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerros voidaan toteuttaa myös ohennettuna mineraalisena tiivistysmateriaalina bentoniittimatosta. Käytettävä bentoniitti on oltava luonnon natriumbentoniittia, ja bentoniitin minimimäärä matossa on oltava 4000g/m 2 0 %:n kosteudessa. Tiivistysrakenteen vaurioituminen kuten haitallinen jäätyminen tai kuivuminen on estettävä asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä rakentamisen aikana ja rakenteen valmistuttua. Havaitut viat on korjattava ensi tilassa. 7. Tiivistyskerroksen päälle on rakennettava vähintään 30 cm:n kuivatuskerros sorasta. Kuivatuskerroksessa käytettävän mineraalisen materiaalin vedenläpäisevyyden on oltava suurempi kuin 1*10-3 m/s. Kerroksen kaltevuuden on oltava riittävä, jotta vesi voidaan johtaa kerroksesta tehokkaasti vesienkeräilyjärjestelmien kautta avo-ojaan. Kuivatuskerroksen materiaali ja paksuus on valittava siten, että kerroksen toimivuus ei heikkene pitkänkään ajan kuluessa tukkeutumisen, painumisen tai muun tekijän seurauksena. Kuivatuskerroksessa voidaan käyttää myös käytetyistä autonrenkaista valmistettua rengasrouhetta (jätenimike ). Mikäli rengasrouhetta käytetään

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Joni Virtanen Pietarsaari 2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 5 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Nro 67/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/407/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011

Nro 67/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/407/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 67/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/407/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 ASIA Perhon keskustan kaatopaikan ympäristöluvan Dnro 0898Y0767-121/26.7.1999 lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2015

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2015 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2015 Joni Virtanen Pietarsaari 2016 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2016

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2016 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2016 Marjut Mykrä Joni Virtanen Pietarsaari 2017 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu...

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08)

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 13.02.2013 Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) RYL 25 Asiakirjat

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0

HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN JÄLKIHOIDON MUUTOSSUUNNITTELU HANKEKUVAUS v1.0 HANKEKUVAUS sivu 2(8) HEINSUON SULJETUN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN LOPETTAMISEN HANKEKUVAUS. Sisällys HEINSUON

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 117/12/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2012 ASIA Kaatopaikkakaasun käsittelemistä koskevan ympäristölupamääräyksen muuttaminen Parkinmäen kaatopaikka-alueella,

Lisätiedot

Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012

Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20937 i STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA-ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI 18.8.2016

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Määräaikaistarkastus Pietarsaaren kaatopaikka, Pietarsaaren kaupunki, suppea

Määräaikaistarkastus Pietarsaaren kaatopaikka, Pietarsaaren kaupunki, suppea Etelä-Pohjanmaan ELY 4.10.2016 Määräaikaistarkastus 27.9.2016 Pietarsaaren kaatopaikka, Pietarsaaren kaupunki, suppea Aika: 27.9.2016 kello 09:30 Paikka: Läsnäolijat: Pietarsaaren kaupungintalo Harri Kotimäki,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

ASIA. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie KAJAANI. PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.

ASIA. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie KAJAANI. PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6. 1 PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2011 ASIA HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen jätetäytön sulkemissuunnitelman muutos, Kajaani Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 40. Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.04.2016 Sivu 1 / 1 307/2013 11.01.03 40 Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Diaarinumero LSU-2003-Y-1051

Diaarinumero LSU-2003-Y-1051 1 Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 Vaasa PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 Vasa Puh.tfn 06-3675211 telefax 06-3675251 PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 90 :n mukaisessa asiassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia

Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Resurssiviisas infrarakentaminen, 18.11.2015, Hki Esityksen runko Mitä on puhdas teknologia (cleantech)?

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

PB 262, Skolhusgatan 19, Vasa Puh.tfn telefax Päätös annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU-2004-Y-100

PB 262, Skolhusgatan 19, Vasa Puh.tfn telefax Päätös annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero LSU-2004-Y-100 L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 Vaasa PB 262, Skolhusgatan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrenkaan hyödyntäminen Kaatopaikkarakenteet Kuivatusrakenteet Kaatopaikkojen pintarakenteiden kaasunkeräysrakenteet ja järjestelmät

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 939. Päätös Österbyn kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 939. Päätös Österbyn kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman PÄÄTÖS Helsinki 4.7.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0115 121 No YS 939 ASIA Päätös Österbyn kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman johdosta. LUVAN HAKIJA Tammisaaren kaupunki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot