Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen pilaantuneen maaperän puhdistamistoiminnalle sekä haitta-ainepitoisten maa-ainesten sekä betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen hyödyntämistoiminnoille myöntämän ympäristölupapäätöksen No YS 674 olennaista muuttamista, Helsinki. LUVAN HAKIJA Helsingin kaupunki Rakennusvirasto PL HELSINGIN KAUPUNKI Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Muutoksena haetaan lupaa hyödyntää asuinkortteleiden ulkopuolisissa täyttömaakerroksissa myös lento- ja pohjatuhkaa sekä leijupetihiekkaa että maa-ainesta sisältäviä tuhkia, Jätkäsaari, Helsinki Kiinteistöt: , V7, V8, , , , , , , , , V1, , , , , Kiinteistöjen omistaja: Helsingin kaupunki Kiinteistöjen haltijat: SRV Rakennus Oy, PL 500, Espoo ( V7) Kiinteistö Oy Verkko, PL 503, Vantaa ( V8, V1) Finnsteve Oy Ab, PL 225, Helsinki ( , , ) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Hämeenlinnan päätoimipaikka fax Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 Helsingin Satama, PL 800, Helsingin kaupunki ( , , , , , , , ) Oy Marine Container Yard Ab, Satamakaari 27, Helsingin kaupunki ( ) Volvo Auto Oy Ab, Taivaltie 1, Vantaa ( ) Maan Auto Oy, PL 158, Helsinki ( ) ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti, 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa No YS 674, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista sekä haittaainepitoisten maa-ainesten sekä betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen hyödyntämistä. Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa No YS 963, joka koskee massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Helsingin Jätkäsaaressa. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava tuli voimaan ympäristöluvan No YS 674/ myöntämisen jälkeen Asemakaavassa alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), erityisasumisen korttelialueeksi (AKS), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), lähipalveluiden korttelialueeksi (PL), yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi (YL), opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU), hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1), toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), puistok-

3 3 si (VP) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), autopaikkojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa pysäköintitalon (LPA-1) että vesialueeksi (W). SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Sijainti Lähimmät häiriintyvät kohteet Ympäristön tila Alue sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa ja Hietasaaressa. Tuhkan hyödyntämiseen käytettävät katualueet rakennetaan yleensä ennen kuin viereisten tonttien asuinrakennukset rakennetaan. Jos kadun rakentuminen viivästyy, voidaan kadunrakennustöitä tehdä asuinrakennusten läheisyydessä. Tuhkan hyödyntämisalueiden lähialueilla ei kuitenkaan sijaitse erityisen herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja tai sairaaloita. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Ilman laatu Alueen itäreuna rajautuu mereen. Alueella ei ole tehty tuhkan hyödyntämistoimintaan liittyviä ilmanlaatuselvityksiä. Maaperän tila Jätkäsaaren alueella maanpinnan taso on +2,8 +5,7 metriä. Täyttömaaaines on hiekkaa ja soraa. Saaren keskiosasta on louhittu kalliota. Saaren etelä- ja pohjoisosissa kallionpinta on 0,5 1 metrin syvyydellä maanpinnasta. Saaren reunoilla alkuperäisen rantaviivan ulkopuolella kallionpinta syvenee nopeasti. Hietasaaren alueella maanpinnan taso on +2,6 +3,6 metriä. Täyttömaaaines on silttiä, hiekkaa ja soraa. Saaren keskiosassa ja eteläpuolella kallionpinta on 0,5 1 metrin syvyydellä maanpinnasta. Jätkäsaaren ja Hietasaaren välinen alue on täytetty louheella, soralla, hiekalla ja siltillä. Täyttökerroksen paksuus on enimmillään ainakin kymmenen metriä. Pohjaveden tila Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

4 4 Liikenne Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 toimintaan verrattuna alueen liikennesuorite lisääntyy muutamalla prosentilla. TOIMINNAN MUUTOS Yleiskuvaus Jätkäsaaressa harjoitettiin satamatoimintaa 1880-luvun lopulta vuoteen 2008 saakka. Lisäksi alueella on toiminut muun muassa kynttilöitä ja muita rasvatuotteita valmistanut tehdas sekä tervatehdas että asfalttilaitos. Jätkäsaareen rakennetaan asuin-, työpaikka- ja puistoalueita. Ympäristöluvassa No YS 674/ on myönnetty lupa seuraaville toiminnoille: - pilaantuneen maaperän puhdistaminen - pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen maarakentamisessa - kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maa-ainesten hyödyntäminen maarakentamisessa - betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa. Muutoshakemuksessa haetaan lupaa hyödyntää Jätkäsaaren maarakentamisessa myös lento- ja pohjatuhkaa sekä leijupetihiekkaa että maaainesta sisältävää tuhkaa. Hyödynnettävä maa-aines voi sisältää myös kivihiiltä. Käsitteet Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetusta valtioneuvoston asetuksesta 591/2006 ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta annetusta valtioneuvoston asetuksesta 403/2009 käytetään jäljempänä termiä VNA 591/2006 ja sen säädösmuutos. Toiminta-aika Hyödynnettävät materiaalit Alkuperä Toiminta aloitetaan välittömästi, kun ympäristölupa on saatu. Katujen ja puistojen rakentaminen kestää vuoteen 2018 saakka. Hyödynnettävät tuhkat ja leijupetihiekka ovat peräisin energiantuotantolaitoksilta ja muilta mahdollisilta tuhkantuottajilta.

5 5 Jätkäsaaren alueella varastoituna oleva noin m 3 :n itd pohjatuhkaerä hyödynnetään myös Jätkäsaaren maarakentamisessa. Tuhkaerä sisältää myös pieniä määriä lentotuhkaa, kivihiiltä ja maa-ainesta. Pohjatuhka on peräisin Helsingin Energian Salmisaaren kivihiilivoimalaitokselta. Jätkäsaaressa voidaan hyödyntää myös tuhkia, jotka on kaivettu Helsingin alueen maaperästä. Kaivettu tuhka sisältää myös maa-ainesta. Lisäksi voidaan hyödyntää maa-ainesta, johon on sekoittunut kivihiiltä. Laatu ja määrä Hyödynnettävät tuhkat ovat VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksessa tarkoitetun mukaisia kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkia ( , , ) ja pohjatuhkia ( , ) sekä leijupetihiekkaa ( ). Tuhkien haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet eivät ylitä VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksessa säädettyjä raja-arvoja. Jätkäsaaressa varastoituna olevasta Salmisaaren voimalaitoksen tuhkaerä ( , ) on tutkittu vuonna Salmisaaren alueelta otettujen kivihiili- ja tuhkanäytteiden liukoisuustestissä sulfaatin liuennut määrä ylitti VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksessa asetetut peitetyn rakenteen raja-arvon. Hyödynnettävän maa-ainesta sisältävän tuhkan ja kivihiilen ( ) haitallisten aineiden liukoisuudet eivät ylitä VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksessa säädettyjä tuhkan raja-arvoja. Jätteestä tutkitaan VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksen liitteessä 1 tarkoitettujen tuhkien perustutkimukseen kuuluvien haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet. Jätteen haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet ovat alle maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) säädettyjen alempien ohjearvojen lukuun ottamatta bariumia ja molybdeenia, joiden viitearvoina ovat VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksessa säädetyt raja-arvot. Hyödynnettävien materiaalien yhteenlaskettu enimmäismäärä on m 3 rtr. Kuljetus, vastaanotto ja tarkastus Tuhkat kuljetetaan tavallisella maarakennuskalustolla peitettyinä tai kasteltuina. Tuhkaerien toimitusten aloittamisesta on sovittava hyödyntämiskohteen vastaavan työnjohtajan kanssa. Työjohtaja osoittaa kuormille tyhjennyspaikan. Tyhjennys tehdään suoraan rakennuskohteeseen tai sen läheisyydessä sijaitsevaan varastoaumaan. Voimalaitosten kuormia ei tarkisteta kuormakohtaisesti, jos tuhkan tuottajalla on ympäristöviranomaisen hyväksymä laadunvalvontajärjestelmä. Myöskään varastoituna olevaa pohjatuhkaerää ei tarkisteta kuormakohtai-

6 6 Materiaalien hyödyntäminen Alueet Varastointi sesti. Maasta kaivettavat ja hyödynnettäväksi siirrettävät tuhkaa sisältävät maa-aineskuormat tarkistetaan aina kuormakohtaisesti hyödyntämiskohteessa. Jos kuorman laatu ei vastaa sovittua tai jos kuorman joukossa havaitaan esimerkiksi jätteitä, ilmoitetaan siitä välittömästi kuorman toimittajalle. Toimittajaa pyydetään poistamaan poikkeava tuhkaerä hyödyntämisalueelta. Materiaaleja hyödynnetään katualueilla (Liite 1.) kadun rakennekerroksissa ja kerrosten alapuolisissa pengertäytöissä. Hyväntoivonpuiston itäpuolisilla katualueilla (Liite 1.) hyödynnettävien tuhkien määrä on noin m 3 rtr. AK1-alueen katujen (Liite 1.) täytöissä hyödynnettävä tuhkamäärä on arviolta m 3 rtr. Hyväntoivonpuiston alueella (Liite 1.) tuhkan hyödyntäminen on mahdollista noin m 2 :n alueella. Alue sijaitsee pilaantuneen maa-aineksen hyödyntämisalueen pohjois- ja eteläpuolilla. Tuhkaa hyödynnetään pintarakenteiden alapuolisissa täyttökerroksissa enintään m 3 rtr. Tuhkaa ei varastoida alueella. Jos ilmenee tarve tuhkan välivarastointiin, toteutetaan se Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 963/ lupamääräysten mukaisesti. Maarakentaminen Tuhkaa ei hyödynnetä samalla kohdalla eikä samoissa kerroksissa kuin muita Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 mukaisia materiaaleja. Tuhkarakenne ei joudu kosketuksiin pohjaveden kanssa. Tuhkakerroksen paksuus voi olla yli 1,5 metriä. Tuhkaa käytetään rakenteiden tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä. Pohjatuhka levitetään ja tiivistetään enintään 0,2 0,4 metrin ja löyhänä 0,3 0,5 metrin kerroksina. Tiivistys tehdään tavanomaisella tiivistyslaitteistolla, esimerkiksi valssijyrällä, tärylevyllä tai hydraulitäryttimellä. Tiivistyskertoja on noin 6 8 yliajokertaa. Tiivistyö arvioidaan tapauskohtaisesti ja rakenteen tiiviys tarkastetaan laadunvalvonnalla. Pohjatuhkaa tiivistettäessä reunapenkereen sivuttaistukien on oltava tiivistetyt. Pohjatuhkarakenne päällystetään tai peitetään mahdollisimman pian, viimeistään kahden päivän kuluessa, pölyämisen ja mekaanisen rasituksen estämiseksi. Rakenne voidaan suojata ohuella murske- tai hiekkakerroksella tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla materiaalilla. Tiivistäminen

7 7 ohuen murskekerroksen päältä parantaa tiivistystulosta. Murskekerros toimii myös sääsuojana. Peitto- ja päällysrakenne VNA:ssa 591/2006 ja sen säädösmuutoksessa asetettuja päällystetyn rakenteen raja-arvoja käytetään katualueilla ja peitetyn rakenteen raja-arvoja puistoalueilla. Katualueilla tuhkajätteen päälle rakennetaan esipeittokerros. Kerrokseen asennetaan putki- ja viemärilinjat. Esipeiton päälle rakennetaan 0,79 metrin paksuiset kadun rakennekerrokset. Esipeittokerros erotetaan suodatinkankaalla tukikerroksesta. Tukikerroksen päälle rakennetaan kantava kerros kalliomurskeesta. Katualueella sidottu kantava kerros tehdään asfaltista (ABK). Pintarakenteena ajoradalla ja jalkakäytävällä on asfalttibetoni (AB). Puistoalueella tuhkakerroksen päälle tulevan maa-aineskerroksen paksuus on vähintään 1,3 metriä. Puistoalueelle tulee nurmi- ja luonnonnurmialueita. Lisäksi rakennetaan nupukivipäällysteisiä katualueita, asfaltilla tai sirotepintaisella asfaltilla pinnoitettuja kevyen liikenteen reittejä ja pelastusteitä sekä sorapäällysteisiä pelastusteitä että kumirouhepäällysteisiä leikkialueita. Laadun seuranta Pohjatuhkarakenteen laadunvalvonta tehdään pääsääntöisesti samoilla menetelmillä kuin käytettäessä maa- ja kiviaineksia. Rakenteen tiivistysaste voidaan todeta tiivistysmittauksilla, kuten volymetrillä tai kyseiselle tuhkalle kalibroidulla Troxler-mittarilla, tai kantavuusmittauksilla, esimerkiksi levykuormituslaitteella. Lisäksi voidaan käyttää Loadman- tai muuta pudotuspainolaitetta. Polttoaineen käyttö ja varastointi Tuhkan hyödyntämistoiminnan työkoneiden polttoainehuoltoa ei järjestetä itsenäisesti. Polttoainehuolto tehdään Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräyksen A.5. mukaisesti. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Tuhkan hyödyntämistoiminnalla voidaan vähentää Jätkäsaaren merkittävää massavajetta. Siten säästetään maarakentamiseen tarvittavia neitseellisiä luonnonkiviaineksia. Lisäksi vähennetään myös kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja muuta ympäristökuormitusta, kuten meluhaittaa. Tuhkilla on hyviä rakennusteknisiä ominaisuuksia. Massiivirakenteessa tuhkalla on eristävä vaikutus ja siten routaeristykseen tarvittavia luonnonkiviaineksia voidaan säästää.

8 8 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Kuljetettavien tuhkakuormien pölyäminen estetään esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla kuormat. Välivarastoitavien tuhka-aumojen pölyäminen estetään peittämällä aumat tai muulla pölyämisen estävällä menettelyllä. Aumat peitetään niiden valmistuttua. Muutoin tuhkan hyödyntämistoiminnasta ei aiheudu muutoksia Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa No YS 674 kuvattuihin päästöihin. Meluhaitta voi vähentyä. TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Tuhkien hyödyntämistoiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristöön. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Tuhkien hyödyntämistoiminnan merkittävin riski on tuhkan leviäminen pölyämällä kovalla tuulella tai rankkasateella veden mukana. Riskeihin varaudutaan keskeyttämällä tuhkan kuljetus- ja levitystyöt, kun on kova tuuli tai rankkasade. Tuhkan pölyäminen estetään peittämällä tai kastelemalla kuormat. Hyödyntämiskohteessa ei varastoida tuhkaa niin paljon, että kasaa ei voida peittää. Tuhkaa ei levitetä rakenteeseen kerralla niin paljon, että sitä ei voida tiivistää nopeasti. Työmaalla on mursketta tai hiekkaa, jolla tiivistetty tuhkarakenne voidaan tarvittaessa peittää nopeasti. TARKKAILU Käyttötarkkailu Kirjanpito Työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa. Kirjattavia asioita ovat muun muassa tiedot hyödynnettävistä tuhkaeristä ja niiden toimituspaikoista. Kirjanpito tehdään Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräyksen G.2. mukaisesti. Voimalaitoksen tuhkat Jätkäsaareen tulevien tuhkien ympäristökelpoisuus tutkitaan vähintään tonnin erittäin otettavilla näytteillä, kun toimitettava jäte-erä on alle tonnia. Jos jäte-erä on yli tonnia, otetaan yksi näyte tonnin tuhkamäärästä.

9 9 Vaikutustarkkailu Raportointi Tuhkanäytteistä tutkitaan valtioneuvoston VNA:n 591/2006 ja sen säädösmuutoksen perustutkimukseen sisältyvät kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet. Liukoisuustutkimus tehdään standardin SFS-EN mukaisella kaksivaiheisella ravistelutestillä. Jos tuhkan tuottajalla on ympäristöviranomaisen hyväksymä laadunhallinta- ja tutkimussuunnitelma, ei tuhkien laatututkimuksia tehdä Jätkäsaaressa. Näytteenotto ja näytteiden valmistus tehdään kuten betonimurskenäytteiden tutkimukset. Tutkimukset on määrätty Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674/ määräyksessä E.3. Maa-aines, johon on sekoittunut tuhkaa ja/tai kivihiiltä Maasta kaivettavien tuhkien, joihin on sekoittunut maa-ainesta, ympäristökelpoisuus tutkitaan näytteenotolla vähintään tonnin massamäärittäin. Näytteistä tutkitaan kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet kuten voimalaitoksen tuhkista. Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräysosion F. suoto- ja pohjavesien laadun tarkkailusuunnitelmaa ei muuteta. Tuhkien hyötykäytön raportointi toteutetaan Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräyksen G.7. mukaisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , , , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Helsingin kaupungin ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

10 10 Lausunnot Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Helsingin kaupungilta, Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta puoltaa päivätyssä lausunnossaan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Kun hakemuksen mukaisia massoja hyödynnetään esitetyn mukaisesti ja jäljempänä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen, ei toiminnasta aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista eikä merkittävää terveys- tai ympäristöperusteista riskiä. Riskit eivät ole merkittäviä, koska sijoitettavien massojen haittaainepitoisuudet ja niiden liukoisuudet ovat alhaisia, ja koska massat sijoitetaan päällystetyille katualueille ja puistoalueille. Sijoitusalueilla massat jäävät vähintään 1,3 metriä paksujen maakerrosten alapuolelle. Voimalaitostuhkien haitta-ainepitoisuudet on tutkittava siten, että erän koosta riippumatta tutkittava näyte otetaan tonniin saakka aina tonnin välein. Tämän jälkeen näytteet otetaan tonnin välein. Katualueilla tai muualla, missä tuhkat sijoitetaan asfaltin alle, voidaan soveltaa päällystetylle rakenteelle ja muualla peitetylle rakenteelle annettuja raja-arvoja. Tuhkien välivarastointia rakentamisalueella tulee välttää. Jos tuhkia kuitenkin joudutaan tilapäisesti varastoimaan, varastokasat on esimerkiksi peitettävä pölyämisen estämiseksi. Tuhkien levittämisen on tapahduttava siten, että massat ovat kosteita. Levittämisen jälkeen kerros on peitettävä välittömästi pölyämisen estämiseksi. Tuhkia ei saa hyödyntää alueilla, joihin on sijoitettu kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia tai betoni-, tiili- tai asfalttijätettä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa päivätyssä lausunnossaan, että ympäristölupapäätöstä voidaan muuttaa hakijan esittämällä tavalla. Hakemuksen käsittelyssä ja jätemateriaalien hyödyntämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon seuraavissa kappaleissa esitetty. Ympäristölupapäätöksessä on annettu määräykset haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntämiselle alueella. Nämä määräykset on otettava huomioon myös, jos alueella hyödynnetään kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältäviä kaivettuja maa-aineksia, joiden seassa on tuhkaa tai kivihiiltä. Tuhkien kuljettaminen ja levittäminen on tehtävä siten, että pölyäminen ehkäistään. Levittämisen jälkeen kerros on peitettävä mahdollisimman nopeasti.

11 11 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine Hyödynnettäviä tuhkia ei saa sijoittaa samoille alueille, joilla on hyödynnetty muita jätemateriaaleja. Tuhkia ei saa sijoittaa pohjavedenpinnan alapuolelle. Alueella on käynnissä ympäristölupapäätöksen mukainen pohja- ja suotovesitarkkailu, jota voidaan muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelma on tarvittaessa päivitettävä tuhkien hyötykäytön osalta. Ohjelman päivitystarvetta arvioidaan myöhemmin, kun hyötykäytettävien tuhkien määrä ja todelliset sijoituspaikat varmistuvat. Helsingin kaupunginhallitus puoltaa päivätyssä lausunnossaan Rakennusviraston ympäristölupahakemuksen eräiden määräysten muuttamishakemusta. Kaupunginhallitus viittaa asiassa ympäristölautakunnan lausuntoon Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Luvan hakijalle on päivätyllä kirjeellä varattu tilaisuus esittää vastine annetuista lausunnoista. Helsingin kaupungin Rakennusviraston HKR Katu- ja puisto-osasto toteaa päivätyssä vastineessaan, ettei lausunnoista ole huomauttamista. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Materiaalit Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ympäristöluvan Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevalle Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöluvan No YS 674/ mukaisen toiminnan muuttamiselle. Muutos koskee lento- ja pohjatuhkan sekä leijupetihiekan että maa-ainesta sisältävän tuhkan ja kivihiilen hyödyntämistoiminnan lisäämistä Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöluvan No YS 674/ mukaisiin toimintoihin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto täydentää muutoshakemuksen johdosta ympäristölupaa No YS 674/ lisäämällä ympäristölupaan seuraavat lupamääräykset: 1. Lupahakemuksessa tarkoitetuilla katu- ja puistoalueilla (Liite 1.) saa hyödyntää maarakentamisessa lentotuhkaa ( , , ),

12 12 pohjatuhkaa ( , ) ja leijupetihiekkaa ( ) sekä maaainesta sisältävää tuhkaa ja/tai kivihiiltä ( ). Hyödynnettävän lento- ja pohjatuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesjätteen yhteenlaskettu määrä saa olla enintään m 3 rtr. 2. Materiaalien on oltava teknisiltä ja ympäristökelpoisuusominaisuuksiltaan hyödynnettäväksi kelpaavaa. Selvitykset materiaalien kelpoisuudesta on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen kunkin materiaalierän hyödyntämistä. 3. Katualueella (Liite 1.) hyödynnettävien lento- ja pohjatuhkan sekä leijupetihiekan haitallisten aineiden pitoisuudet (mg/kg) ja liukoisuudet (L/S=10 l/kg) saavat olla enintään seuraavat: Haitallinen Pitoisuus mg/kg Liukoisuus L/S=10 l/kg aine kuiva-ainetta PCB 1,0 PAH 40 DOC 500 Antimoni 0,18 Arseeni 50 1,5 Barium Kadmium 15 0,04 Kromi 400 3,0 Kupari 400 6,0 Elohopea 0,01 Lyijy 300 1,5 Molybdeeni 50 6,0 Nikkeli 1,2 Vanadiini 400 3,0 Sinkki Seleeni 0,5 Fluoridi 50 Sulfaatti Kloridi Puistoalueella (Liite 1.) hyödynnettävien lento- ja pohjatuhkan sekä leijupetihiekan haitallisten aineiden pitoisuudet (mg/kg) ja liukoisuudet (L/S=10 l/kg) saavat olla enintään seuraavat:

13 13 Haitallinen Pitoisuus mg/kg Liukoisuus L/S=10 l/kg aine kuiva-ainetta PCB 1,0 PAH 20 DOC 500 Antimoni 0,06 Arseeni 50 0,5 Barium Kadmium 15 0,04 Kromi 400 0,5 Kupari 400 2,0 Elohopea 0,01 Lyijy 300 0,5 Molybdeeni 50 0,5 Nikkeli 0,4 Vanadiini 400 2,0 Sinkki ,0 Seleeni 0,1 Fluoridi 10 Sulfaatti Kloridi Maa-ainesta sisältävän tuhkan helposti haihtuvien aineiden, kuten BTEXyhdisteiden ja kloorattujen liuottimien, pitoisuuksien on oltava alle maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) säädettyjen kynnysarvojen. Muutoin maa-ainesten haitallisten aineiden pitoisuuksien on oltava alle maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) säädettyjen alempien ohjearvojen. Bariumin ja molybdeenin enimmäispitoisuuksina on käytettävä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksen 403/2009 tarkoitettuja tuhkan raja-arvoja. Maa-ainesta sisältävän tuhkan haitallisten aineiden liukoisuuksien on oltava eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 403/2009 tarkoitettujen tuhkan raja-arvojen mukaiset. Hyödynnettävät maa-ainekset eivät saa olla haitta-aineille tai muutoin haisevia. Maa-ainesjäte saa sisältää myös vähäisiä määriä kivihiiltä, jos se teknisiltään ominaisuuksiltaan soveltuu katu- ja puistorakentamiseen. Lisäksi kivihiiltä sisältävän maa-aineksen ympäristökelpoisuuden, haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien ja liukoisten ominaisuuksien, on oltava maa-ainesta sisältävän tuhkan kaltaiset.

14 14 Vastaanotto 5. Hyödyntämisalueille tulevat materiaalikuormat on tarkastettava ja kuormista on pidettävä kirjaa. Tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä ympäristölupapäätöksessä, on viipymättä poistettava ja toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen käsittely on hyväksytty. 6. Vastaanotetut lentotuhkaerät on varastoitava peitettyinä. Muut materiaalit on peitettävä varastoinnin ajaksi, jos materiaalit ovat pölyäviä tai jos niistä muutoin voi aiheutua pöly- tai muuta haittaa. Rakentaminen Muutoin lento- ja pohjatuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan välivarastointi on tehtävä Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 963/ määräysten mukaisesti. 7. Tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntäminen maarakentamisessa on tehtävä eri alueilla kuin Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674/ mukaisten materiaalien hyödyntäminen. Maa-ainesta sisältävän tuhkaerän, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) säädettyjen kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä, hyödyntämisessä on otettava huomioon tarpeellisilta osin Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674/ määräysosion D. lupamääräykset. 8. Tuhkaa, leijupetihiekkaa ja maa-ainesta sisältävää tuhkaa on käytettävä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä. Jätemateriaalia sisältävän rakenteen tarpeellinen kerrospaksuus on perusteltava hyödyntämisaluekohtaisesti jäljempänä määräyksessä 20. velvoitetussa suunnitelmassa. 9. Tuhka-, leijupetihiekka- ja maa-ainesta sisältävä tuhkakerros ei saa olla kosketuksissa pohjaveden kanssa ja ne on sijoitettava alueen keskimääräisen pohjaveden pinnantason yläpuolelle. Tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntämisestä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 10. Tuhka-, leijupetihiekka- ja maa-ainesjätteen hyödyntämisalueen on oltava riittävän kantavaa alueen tulevan käyttötarkoitukseen. Rakentamispohjan on oltava riittävän kuiva tuhkan maarakentamistoiminnan aikana. Materiaalien hyödyntämisessä on otettava huomioon sääolosuhteiden vaikutus rakentamiseen.

15 15 Hyötykäyttökohteeseen sijoitetut tuhka-, leijupetihiekka- ja maa-ainesta sisältävä tuhkajäte on peitettävä kivi- ja/tai maa-aineskerroksella sekä tiivistettävä mahdollisimman nopeasti jätteen levittämisen jälkeen hyvän tuhkarakentamiskäytännön mukaisesti. 11. Katualueilla tuhkaa ja/tai leijupetihiekkaa ja/tai maa-ainesjäte, joka sisältää kivihiiltä ja/tai tuhkaa, sisältävä rakenne on päällystettävä asfaltilla, jonka tyhjätila on 5 % tai muulla vastaavan suojaustason antavalla materiaalilla. Puistoalueilla tuhkaa ja/tai leijupetihiekkaa ja/tai maa-ainesta sisältävää tuhkaa sisältävä rakenne on peitettävä alueen tulevan käytön mukaisilla maa-aineskerroksilla ja muilla puistorakentamissuunnitelman mukaisilla rakenteilla. Ympäristöhaittojen ehkäiseminen 12. Tuhkien, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkajätteen vastaanotto- ja hyödyntämistoiminnat on toteutettava siten, että materiaalien haitallinen pölyäminen tulee ehkäistyksi tehokkaasti. 13. Tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntämisalueet on merkittävä sijoituskiinteistöjä koskeviin asiakirjoihin. Asiakirjoihin on merkittävä kiinteistöjen käyttö- ja muut toimintarajoitukset. 14. Muutoin ympäristöhaittojen ehkäiseminen, työkoneiden polttoainehuolto ja poikkeuksellisten tilanteiden hallinta on tehtävä Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräysten mukaisesti. Tarkkailu 15. Lento- ja pohjatuhkasta sekä leijupetihiekasta on tutkittava haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet. Tutkimukset on tehtävä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta annetusta valtioneuvoston asetuksen 403/2009 mukaisesti. Näytteet on otettava vähintään jokaista alkavaa tonnin materiaalierää kohti, kun vastaanotettava materiaalimäärä on alle tonnia. Jokaisesta materiaalierästä on kuitenkin oltava vähintään kaksi edustavaa pitoisuus- ja liukoisuustulosta. Yli tonnin materiaalierästä on otettava näytteet vähintään jokaisesta alkavasta tonnin erästä ainakin tonnin materiaalimäärään saakka ja tämän jälkeen vähintään jokaista alkavaa tonnin materiaalierää kohti.

16 Maa-ainesta sisältävän tuhkan haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet on oltava selvitetty jokaisesta vastaanotettavasta materiaalierästä, kuitenkin siten, että näytteet on otettu vähintään jokaisesta alkavasta tonnin materiaalierästä. Tutkimukset on tehtävä maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta annetusta valtioneuvoston asetuksen 403/2009 tai muun vastaavanlaisen menetelmän mukaisesti. 17. Hyödynnettävien materiaalien maarakentamisen kannalta tarpeellisia ominaisuuksia ja rakentamisen laatua on seurattava säännöllisesti. 18. Tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntämisalueilla on tarkkailtava pohjaveden laatua. Pohjaveden laadun tarkkailusta on tehtävä selvitys. Selvityksessä on oltava muun muassa tiedot alueen pohjaveden laadusta ennen tässä päätöksessä hyväksytyn hyödyntämistoiminnan aloittamista. Lisäksi on arvioitava Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräysosiossa F. velvoitettujen pohjavesitarkkailupisteiden soveltuvuus tämän päätöksen hyödyntämisalueiden pohjaveden laadun tarkkailupisteiksi ja Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräysosiossa F. velvoitettujen veden laatuparametrien kattavuus tuhkien, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan mahdollisten ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Tarvittaessa pohjaveden laadun tarkkailusuunnitelma on päivitettävä. Selvitys ja tarvittaessa päivitetty tarkkailusuunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle ennen tässä päätöksen hyväksytyn hyödyntämistoiminnan aloittamista. 19. Tuhkaa, leijupetihiekkaa ja maa-ainesta sisältävää tuhkaa sisältävän kerroksen suotoveden laadun tarkkailutarpeesta lysimetrillä tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla näytteenotolla on tehtävä selvitys. Lisäksi on selvitettävä hyödyntämisalueella muodostuvien hulevesien laadun tarkkailutarve. Muut määräykset Selvitys ja tarvittaessa tarkkailusuunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle ennen tässä päätöksen hyväksytyn hyödyntämistoiminnan aloittamista. 20. Tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntämistoiminnasta sekä materiaalien ja rakentamisen laadunvalvonnasta että toiminnan tarkkailusta on tehtävä suunnitelma. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

17 17 ja tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle ennen tässä päätöksen hyväksytyn hyödyntämistoiminnan aloittamista. 21. Hyödyntämistoiminnan vastuuhenkilöt on nimettävä Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräyksen A.8. mukaisesti. 22. Toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräysten H.2. ja H.3. mukaisesti. 23. Kirjanpito ja raportointi on tehtävä Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 määräysosion G. mukaisesti. Lisäksi on pidettävä kirjaa muun muassa materiaalien saapumispäivästä ja rakentamisen lopputulokseen vaikuttavista seikoista. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Ympäristöluvassa annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta tuhkajätteen, leijupetihiekan sekä maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntämistoiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lupaharkinnassa arvioinut, että eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettua valtioneuvoston asetusta 591/2006 ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta 403/2009 voidaan soveltaa kyseisessä tuhkan ja leijupetihiekan sekä maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntämistoiminnassa ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena. Jäljempänä asetuksista käytetään termiä VNA 591/2006 ja sen säädösmuutos. Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetetut lupamääräykset huomioituna aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Hakemusasiakirjojen mukaan tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntäminen Jätkäsaaren maarakentamisessa ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Lupaharkinnassa Etelä-Suomen alue-

18 18 Lupamääräysten perustelut hallintovirasto on arvioinut, että toiminnasta aiheutuvat haitat voidaan ehkäistä tämän lupapäätöksen määräyksillä ja lupa oli siten myönnettävissä. Yleiset perustelut Lupamääräyksissä on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, ominaisuudet alueella, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Ympäristölupapäätöksessä on annettu määräykset muun muassa vastaanotettavien hyödynnettävien materiaalien laadulle ja ympäristövaikutusten ehkäisemiselle. Toiminnan voidaan arvioida edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kun toimintaa harjoitetaan tämän ympäristöluvan mukaisesti. Ympäristöluvassa ei ole määrätty tehtäväksi hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi, sillä hakemusasiakirjojen mukaan toiminta on määräaikainen ja se päättyy vuonna Tämän päätöksen lupamääräyksen 4. mukaisesti maa-ainesjäte saa sisältää myös vähäisiä määriä kivihiiltä. Materiaalien vastaanotto- ja rakentamismääräyksissä sekä ympäristöhaittojen ehkäisemiseen että tarkkailuun liittyvissä määräyksissä maa-ainesta sisältävä tuhka -käsite tarkoittaa myös maa-ainesjätettä, jonka joukossa on kivihiilijäämiä. Tuhkasta selvitettävien teknisten ominaisuuksien ja rakentamisen laadunvalvonnan taustamateriaalina on käytetty Tuhkarakentamisen käsikirja. Energiantuotannon tuhkat väylä-, kenttä- ja maarakentamisessa julkaisua. Jäljempänä julkaisusta käytetään termiä Tuhkarakentamisen käsikirja. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Hyödynnettävät materiaalit ja materiaalimäärät on hyväksytty hakemuksessa esitetyn mukaisena. (YSL 43, 45, VNA 1129/2001) Määräykset Materiaalien hyödyntämisen kannalta olennaisimmat tekijät ovat tekninen- ja ympäristökelpoisuus. Hakemusasiakirjojen mukaan esitetyt materiaalit ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan maarakentamiseen soveltuvia. Materiaalien ympäristökelpoisuuden kriteerit on pääosin hyväksytty hakemuksessa esitetyn mukaisina. Kivihiiltä sisältävän maa-aineksen kelpoisuus hyödynnettäväksi on selvitettävä erikseen, jotta voidaan arvioida maa-aineserän sisältämä kivihiilimäärä (%) ja kivihiilimäärän vaikutus erityisesti ympäristökelpoisuusominaisuuksiin.

19 19 Tämän päätöksen määräyksen 4. velvoitteet ovat pääpiirteissään yhteneväiset Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan No YS 674 lupamääräyksen D.2. määräyksen kanssa. Helposti haihtuvien käsitettä on tarkennettu määrittelemälle ympäristönsuojelullisesti olennaisimmat haitta-aineet, jotka kyseisessä kohteessa voisivat aiheuttaa ympäristölle. BTEX-yhdisteiden ja kloorattujen liuottimien pitoisuudet on tarpeen selvittää tämän päätöksen määräyksen 16. mukaisesti, jos maa-aines on alueen käyttöhistorian tai muun seikan perusteella epäiltävissä pilaantuneeksi kyseisillä haitta-aineilla. Hakemuksessa hyödynnettäväksi esitetty Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksen alueelta peräisin oleva pohjatuhkaerä on hyväksytty hyödynnettäväksi Jätkäsaaren alueella tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. (YSL 43, 45, JL 6, 51, 52, VNA 591/2006, VNA 403/2009, VNA 214/2007) Määräykset 5. ja 6. Hyödynnettäväksi soveltumattomien materiaalien poistamisella varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. Kuormien tarkistamisella varmistetaan, ettei Jätkäsaaren alueella käytetä hyödyntämiskelvottomia jätejakeita. Vastaanotettavien kuormien kirjanpidolla seurataan tuotavien materiaalien määrää ja alkuperää. (YSL 43, JL 4, 6, 9, 15, NaapL 17 ) Määräykset Tuhkan, leijupetihiekan ja maa-ainesta sisältävän tuhkan hyödyntäminen erillään muista materiaaleista on tarpeen, jotta ehkäistään eri materiaalien mahdollisesta keskinäisestä reagoinnista aiheutuva ennalta arvaamaton ympäristökuormitus. Hyödynnettävän materiaalin enimmäispaksuutta ei ole määrätty, sillä kyseisessä kohteessa tuhka, leijupetihiekka ja tuhkaa sisältävä maa-aines hyödynnetään katu- ja puistoalueiden täytöissä. Hakemuksen mukaan hyödynnettävien materiaalien kerrospaksuus voi olla yli 1,5 metriä. Luvan hakijan on velvoitettu osoittamaan jätemateriaalien rakennepaksuus hyödyntämisaluekohtaisesti, jotta materiaalien käyttö vain rakenneteknisin perustein tarpeellinen määrä tulee todennetuksi. Maarakentamiselle annetuissa määräyksissä on otettu huomioon VNA:n 591/2006 ja sen säädösmuutoksen velvoitteet ja Tuhkarakentamisen käsikirjassa (verkkojulkaisu, PDF ) esitetyt ohjeet. Tuhkarakentamisen käsikirjassa todetaan muun muassa, että rakentamispohjan on ehdottomasti oltava kuivaa ja riittävän kantavaa (sivu 55). Tuhkarakentamisen käsikirjan mukaan työn ennakkosuunnittelussa on otettava huomioon muun muassa sääolosuhteiden, kuten sateen, tuulen ja lämpötilan, vaikutus työn edistymiseen ja lopputulokseen (sivut 54 55).

20 20 Hyvällä tuhkarakentamiskäytännöllä tarkoitetaan muun muassa seuraavissa kappeleissa esitettyjä Tuhkarakentamisen käsikirjan ohjeita. Lentotuhkakerroksen tiivistyö toteutetaan mahdollisimman nopeasti levittämisen jälkeen ja joka tapauksessa saman työvuoron kuluessa kuin massojen sekoitustyö. Tiivistys seuraavana päivänä on ehdottomasti kielletty. Sivutuotekerros peitetään murskeella yön ajaksi. Tiivistystuloksen varmistamiseksi on suositeltavaa tehdä lopputiivistys ohuen murskekerroksen päältä. Tuhkarakenteen onnistumiseen vaikuttavat olennaisesti tiivistettävän materiaalin vesipitoisuus ja tiivistyksen onnistuminen. Pohjatuhkarakenteen käyttö ja työtavat ovat hiekkaisen materiaalin tapaiset (sivut 56 ja 57). (YSL 43, YSA 37, JL 6, JA 8, VNA 591/2006, VNA 403/2009) Määräykset Tuhkarakentamisen keskeisin ympäristöhaitta on materiaalin pölyäminen. Materiaalien ja rakentamistyön aikainen pölyhaittojen torjuntaan on siten kiinnitettävä erityistä huomiota. Jätemateriaalien hyödyntämisalueet on velvoitettu merkittäviksi tarvittaviin asiakirjoihin, jotta alueiden sijainti ja käyttörajoitukset ovat alueen omistajien, haltijoiden, käyttäjien, viranomaisten ja muiden tarvittavien tahojen tiedossa. Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa No YS 674 on muilta osin annettu kyseisen toiminnan ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta tarpeelliset määräykset eikä tässä ympäristöluvassa ole tarpeen asettaa lisämääräyksiä. (YSL 43, JL 6, 51, JA 8 ) Määräykset Materiaalien kokonaispitoisuuksien ja liukoisten ominaisuuksien tarkkailu on hyväksytty pääsääntöisesti esitetyn mukaisina. Taustamateriaalina näytemäärää koskevassa lupaharkinnassa on käytetty Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden hallinta. VTT tiedotteita julkaisua. Tuhkarakentamisen käsikirjan mukaan lentotuhkan teknisistä ominaisuuksista erityisesti tiivistyvyysominaisuudet on aina tarkistettava rakentamishankkeiden yhteydessä. Muita lentotuhkasta selvitettäviä perusominaisuuksia ovat hehkutushäviö, lämmönjohtavuus, routivuus ja lujittumisominaisuudet. Pohjatuhkista olennaisin tutkittava ominaisuus on rakeisuus. Toinen pohjatuhkasta tutkittava perusominaisuus on hehkutushäviö (sivut 60 ja 61). Tuhkarakentamisen käsikirjan mukaan tuhkarakenteiden laadunvalvonnassa käytetään pääsääntöisesti samoja menetelmiä ja laatuvaatimuksia kuin luonnon kiviaineksia käytettäessä. Laadunvalvonta sisältää tuhkamateriaalin laadun seurannan sekä tiivistyskokeet ja lujuuskoekappaleet että tiiveysmittaukset. Lisäksi seurataan kerrospaksuuden toteutumista (sivut 62 ja 63). (YSL 43, 46 ) Määräykset 18. ja 19. Jätemateriaalien hyödyntämisalueilla on olennaista seurata materiaaleista mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia pohjaveteen. Määrätyllä selvityksellä arvioidaan Uudenmaan ympäristökeskuksen

21 myöntämässä ympäristöluvassa No YS 674 määrätyn pohjavesitarkkailupisteiden ja analyysivalikoiman riittävyys tässä päätöksessä hyväksyttyjen jätemateriaalien mahdollisten pohjavesivaikutusten tarkkailemiseksi. Tarvittaessa asennetaan uusia pohjavesiputkia ja lisätään analysoitavien parametrien määrää. Suotoveden laadun tarkkailutarpeen selvittäminen on tarpeen erityisesti alueilla, joilla hyödynnettävien materiaalien kerrospaksuus on merkittävä, ja puistoalueilla, joissa maaperään suotautuu sade- ja sulamisvesiä. Edellä mainituilla alueilla voi olla tarpeen tarkkailla tuhkarakenteesta suotautuvan veden laatua, jotta voidaan arvioida pitkällä aikavälillä hyödynnytetystä materiaalista mahdollisesti aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Mahdollisella hyödyntämisalueiden hulevesitarkkailulla seurataan käsiteltävistä materiaaleista mahdollisesti aiheutuvia pintavesivaikutuksia. (YSL 43, 46, JL 51 ) Määräys 20. Suunnitelma jätemateriaalien hyödyntämistoiminnan toteutuksesta, materiaalien ja maarakentamisen laadunvalvonnasta sekä tarkkailusta ovat tarpeen viranomaisvalvonnan järjestämiseksi. Lisäksi varmistetaan hyödyntämistoiminnan toteutus suunnitelmallisesti ja hyvää maarakennuskäytäntöä noudattaen. (YSL 43, JL 51, 52 ) Määräykset Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa No YS 674 on annettu pääosin riittävät määräykset vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja tiedottamisesta sekä raportoinnista. Tuhkarakentamisen käsikirjan mukaan rakentamisen lopputulokseen vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa sää ja työsuoritukseen kulunut aika sekä ongelmat että poikkeamisen työohjeista (sivu 63). Edellä mainituista on tarpeen pitää myös kirjaa. Määräyksessä velvoitetuin täydennyksen toiminnan kirjanpito voidaan toteuttaa ympäristöluvan No YS 674/ mukaisesti. (YSL 43, JA 10, JL 52 ) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hakemusasiakirjojen mukaan vastaanotettava tuhkaa sisältävän maaainesjätteen haitta-ainepitoisuudet ovat alle maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) säädettyjen alempien ohjearvojen. Luvan saajan on osoitettava valvontaviranomaiselle vastaanotettavan maa-ainesjätteen laatu, jolloin valvontaviranomainen voi jäte-erän ominaisuuksien perusteella arvioida, onko hyödynnettävä maa-aineserä ympäristöluvan No YS 674/ määräysosion D. mukaista kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maa-ainesta vai tässä ympäristölupapäätöksessä tarkoitettua tuhkaa sisältävää maa-ainesta. Tässä päätöksessä ei siten ole tarpeen määrätä lupamääräyksessä 7. velvoitettua enempää kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-ainesjätteen hyödyntämisessä maarakentamisessa.

22 22 Muutoin lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 96, 97, 100, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 18, 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 15, 19, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3, 3 a, 8, 10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 sellaisena kuin se on muutettuna valtioneuvoston asetuksella 403/2009 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

23 23 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteen mukaan toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. Asetuksen (1145/2009) liitteen maksutaulukon mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa, ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on euroa. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Helsingin kaupunki Rakennusvirasto PL HELSINGIN KAUPUNKI Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaisesti. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla. Päätös kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 )

24 24 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Valitusosoitus on liitteenä. Liitteet Liite 1. Jätemateriaalien hyödyntämisalueet Liite 2. Valitusosoitus Pekka Häkkinen Jaakko Heinolainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen. JH/ts

25 Liite 1

26 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite 2 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, Raasepori

Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, Raasepori Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2012/1 Dnro ESAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 58

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 58 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2014/1 Dnro ESAVI/249/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan sokeritehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakijan jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kotkan kaupungin Heinsuolla tiloilla 285-19-3-1 ja 285-19-9908-19.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hakijan jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kotkan kaupungin Heinsuolla tiloilla 285-19-3-1 ja 285-19-9908-19. Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/2 Dnro ESAVI/536/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Päätös valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista mukaisesta pyynnöstä, joka koskee pilaantuneen maan sijoittamista

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 21/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 21/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 21/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttö Ivontien katurakenteissa, Imatran kaupunki, Imatra

Ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttö Ivontien katurakenteissa, Imatran kaupunki, Imatra IMATRAN KAUPUNKI 1(5) Ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttö Ivontien katurakenteissa, Imatran kaupunki, Imatra Valmistelija: ympäristötarkastaja Arto Ahonen Johdanto Imatran

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot