VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005

2 Sisältö Sisältö Esipuhe... 2 Tietoa kirjastosta... 3 Tehtävät Kokoelmat Kokonaisarviointi Strategia Toimintakatsaus... 7 Kansainvälinen toiminta Tilan vapauttaminen ja aineiston käsittely Luettelointi Kaukopalvelu Yhteislainat ja asiakastoimisuus Tulosohjaus ja tilivelvollisuus Voimavarat...17 Henkisten voimavarojen kehittäminen Uusi palkkausjärjestelmä Henkilöstöluettelo 1

3 Varastokirjaston vuosikertomus 2005 Pentti Vattulainen, kirjastonjohtaja Esipuhe Varastokirjasto on harvakseltaan julkaissut vuosikertomuksia. Vuosikertomuksen tarkoitus on kuvata toimintaa asiakkaille ja sidosryhmille hieman vapaamuotoisemmin kuin varsinaisessa toimintakertomuksessa. Toimintakertomus on nykyään osa tilinpäätöstä tulosohjausprosessissa, ja se osoitetaan opetusministeriölle. Vuoden 2005 tilinpäätöskannanotossa opetusministeriö antaa positiivista palautetta toiminnasta tulossopimuskaudella Palautteen mukaan Varastokirjasto on hoitanut tehtävänsä hyvin, asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja toiminta on ollut laadukasta ja kustannustehokasta. Tätä toimintaa kuvataan seuraavilla sivuilla. Opetusministeriön tilinpäätöskannanotto nostaa esiin useita kehittämiskohteita. Osana opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaa Varastokirjaston tulee kehittää toimintaprosessejaan ja henkilöstörakennettaan sekä varautua sopeuttamaan toimintansa vähenevään henkilöstömäärään. Varastokirjaston panos tuottavuusohjelmaan on se, että viidessä vuodessa henkilöstöstä vahennetään kolme henkilötyövuotta. Kun tavoitteena on ydintehtävien hoitaminen edelleen tuloksellisesti, on kirjaston johdolla ja johtokunnalla sekä toisaalta opetusministeriön tulosohjauksesta vastaavilla haasteellinen aika edessä. Henkilöstörakenteen kehittäminen on erityinen haaste. Tähän asti henkilöstö on kiitettävästi venynyt, ja Varastokirjaston kokonaistuottavuus on noussut vuosittain. Nyt uudessa asetelmassa vanha henkisten voimavarojen kehittämistavoite - kehittää työyhteisöä tukemaan henkilöstön hyvää työkykyä ja tyytyväisyyttä - on saanut uutta sisältöä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on jo tehty monenlaista, ja työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin valtion keskimääräinen taso. Uuden palkkausjärjestelmän odotetaan tukevan työyhteisön kehittämistä, samoin kuin satsaaminen henkilöstökoulutukseen. Tilinpäätöskannanotossa otetaan jälleen kerran esiin kaukopalvelu. Opetusministeriön tarkoituksena on selvittää valtakunnallisesti kirjastojen kaukopalvelutoiminnan kehittämistä. Tämä koskee erityisesti Varastokirjastoa, sillä esimerkiksi yliopistokirjastoissa huomattavasti yli puolet saaduista kaukolainoista tulee sieltä. Yliopistokirjastoille toimitetuista jäljenteistä samoin yli puolet tulee Varastokirjastosta. Vielä kolme vuotta sitten osuus oli 20%. Varastokirjasto osallistuu mielihyvin opm:n suunnitteleman selvityksen tekemiseen. 2

4 VISIO Varastokirjasto toimii aktiivisesti kirjastojen kansallisessa ja kansainvälisessä verkossa tarjoten kirjastoille asiakaspalvelun tukea turvaamalla tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston löydettävyyden ja saatavuuden. Varastokirjasto täydentää Kansalliskirjaston palveluita kansallisen tietohuollon kentässä. Varastokirjasto jatkaa kehittymistään kansalliselta ja kansainväliseltä maineeltaan korkean tason luotettavana tietohuolto-organisaationa. Tehtävät Varastokirjasto on kirjastoverkon palveluyksikkö ja sen kehysorganisaationa on Suomen kirjastoverkko. Perustehtävänä on tukea kirjastoja painetun aineiston käytettävänä pitämisessä ja tilaongelmien ratkaisemisessa. Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kirjastojen tilatarvetta ottamalla vastaan aineistoa tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista niiden siirtotarpeiden mukainen määrä. Samalla varmistetaan se, että maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Tehtävää on toteutettu menestyksellisesti vuodesta 1989 lähtien. Vuoden 2005 lopussa Varastokirjastoon oli siirretty hyllymetriä aineistoa, joka vastaa noin neliömetrin avokoelmatiloja. Vuositasolla tilansäästö yliopistokirjastoissa on vähintään noin 1200 neliömetriä. Todellisuudessa tilansäästö on tätäkin suurempi, koska kirjastot voivat poistaa paikallisesti sellaista aineistoa, joka on jo Varastokirjastossa. Elektronisen julkaisutoiminnan kasvusta huolimatta painetun aineiston määrä ei ole vähentynyt ja sitä ilmestyy jatkossakin kaikilla aloilla. Vuoteen 2005 mennessä Varastokirjastoon on siirretty noin viidesosa yliopisto- ja muihin tieteellisiin kirjastoihin hankitusta aineistosta. Erityisesti vanhemman aineiston osalta Varastokirjasto on olennaisen tärkeä kirjastojen aineistoresurssi. Joskin on samalla muistettava, että kysyntä kohdistuu pääosin uudehkoon aineistoon. Lainojen maksuttomuus ja nopea toimitus takaavat sen että tilaukset kohdistetaan jatkossakin Varastokirjastoon. Vapaakappalekirjastojen lainarajoitusten takia Varastokirjasto on myös kotimaisen aineiston tärkeä toimittaja. Tietoa kirjastosta 3

5 4 Painetun aineiston säilyttäminen on osa kansallista kokoelmapolitiikkaa. Varastokirjaston johtokunta päättää linjauksista mitä aineistoja Varastokirjaston kokoelmiin otetaan. Kirjastot puolestaan ratkaisevat mitkä omista kokoelmistaan poistettavat julkaisut ovat säilyttämisen arvoisia Varastokirjastossa. Varastokirjasto kehittää osaltaan Suomen kirjastoverkkoa ja osallistuu maan kirjastojen hankinta- ja säilytyspolitiikan kehittämiseen. Varastokirjasto on suoraan opetusministeriön alainen kirjasto. Hallinnollisesti kirjasto kuuluu ministeriön tiedepolitiikan yksikön alaisuuteen. Kirjaston toimintaa ohjaa johtokunta, jonka tehtävänä on asetuksen mukaan huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä ja päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toimia yhteistyöelimenä kirjastoihin päin. Johtokunta onkin koottu erityisesti yhteistyön kehittämistä silmälläpitäen. Tiivis ja hyvä yhteistoiminta kumppaneiden, eri tyyppisten kirjastojen kanssa, on Varastokirjastolle tärkeää, koska kirjastolla ei ole varsinaista kehysorganisaatiota. Varastokirjaston johtokuntaan kuuluivat vuonna 2005 opetusneuvos Annu Jylhä- Pyykönen opetusministeriöstä (puheenjohtaja), osastonjohtaja Outi Melén Helsingin kaupunginkirjastosta (varapuheenjohtaja) sekä 4 muuta jäsentä: johtaja Maire Aho Helsingin yliopiston kirjastosta, toimistopäällikkö Christina Flemming Vaasan tiedekirjasto Tritoniasta, kirjastokoordinaattori Kauko Maskulainen Humanistisen ammattikorkeakoulun Haapaveden koulutusyksiköstä ja kirjastonjohtaja Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjastosta. Johtokunta kokoontui vuonna 2005 kolme kertaa. 4

6 Kokoelmat Varastokirjaston kokoelmissa on vajaat kolme miljoonaa säilytysyksikköä lainattavaa aineistoa. Monogra- Kyseessä on mahtava aineistoresurssi kansalaisten vapaasti käytettäväksi. Vuosittain luetteloidaan uutta aineistoa hyllyihin runsaat nimekettä. Ikärakenteeltaan aineisto jakaantuu varsin tasaisesti viimeiselle neljälle vuosikymmenelle, noin 2/3 kokoelmasta on vuoden 1960 jälkeen julkaistua, kolmannes kokoelmasta on tätä vanhempaa. Jakaumaa selittää ainakin julkaisutuotannon jatkuva kasvu nykypäivää lähestyttäessä. Toistaiseksi eniten aineistoa on ja 1980-luvuilta, mutta 1990-luvun kirjat tulevat todennäköisesti nousemaan kärkeen jo lähivuosina. Tuon vuosikymmenen aineistoa on vielä runsaasti kirjastojen omissa avokokoelmissa ja varastoissa. Nähtäväksi jää millainen vaikutus kirjastojen 1990-luvulla tuntuvasti vähentyneillä hankintamäärärahoilla on aineiston siirtoihin ja Varastokirjaston kokoelman kasvuun. Vuoden 2005 lopussa englanninkielinen aineisto oli noussut kielijakauman kärkeen. Sitä oli 26 % kokoelmasta. Tuntumassa seurasivat saksan- ja suomenkielinen aineisto. Monografiakokoelman ikäjakauma tietueina 1700-luku % 1800-luku % % 1910-luku % 1920-luku % 1930-luku % 1940-luku % 1950-luku % 1960-luku % 1970-luku % 1980-luku % 1990-luku % % Yhteensä % 5

7 Kokonaisarviointi Vuoden 2005 aikana toteutettiin Opetusministeriön toimeksiannosta Varastokirjaston arviointi. Arvioinnin tavoitteena oli saada tietoa Varastokirjaston roolista ja vaikuttavuudesta osana Suomen kirjastolaitosta. Arvioinnin suoritti konsultti Sauli Laitinen. Arviointi osoitti, että Varastokirjastolle asetetut odotukset toimintaa käynnistettäessä ovat toteutuneet. Varastokirjasto on tuottanut säästöjä kirjastoja ylläpitäville organisaatioille monin tavoin. Varastokirjastolla on tärkeä merkitys Suomen tietohuoltojärjestelmässä. Kirjaston toiminnalle asetetut tavoitteet ovat perusteltuja ja se täyttää tehtävänsä hyvin. Varastokirjasto on paperimuotoisen aineiston tukikeskus koko kirjastolaitokselle ja sen toimintaprosessit ovat tehokkaita. Lisäksi arvioinnissa painotettiin Varastokirjaston ja muiden toimijoiden yhteistyön tehostamista Suomen kirjastoverkon kehittämiseksi. Arviointi on antanut hyvän pohjan kirjaston kehittämiselle. Toimintansa tehostamiseksi Varastokirjasto järjestää systemaattisen asiakaspalautteen keruun ja tehostaa tiedotustoimintaansa. Arvioinnissa suositeltiin myös itsearvioinnin käyttöönottoa ja strategisen suunnitelman laatimista toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi. Strategia Varastokirjaston kokonaisarvioinnin mukaan Varastokirjasto tarvitsee toimintansa yleiseksi kehittämiseksi strategiasuunnitelman, jossa kehitysmahdollisuuksia on pohdittu. Strategia laadittin strategisena toiminta- ja taloussuunnitelmana vuosille Sen tärkeimmät linjaukset liittyvät toiminnan kehittämiseen nykyisten tehtävien pohjalta, jotka perustuvat säädöksiin. Lähtökohtana on käsitys siitä, että painetun aineiston tarve säilyy kirjastoissa vielä pitkään, että painotuotanto lisääntyy ja että varastokirjastokonsepti on erinomainen apuneuvo kirjastoille painetun aineiston saatavilla pitämiseksi. Kirjastojen rahoitus säilyy tiukkana ja monien palveluiden takaamiseksi kirjastoverkko joutuu turvautumaan keskitettyihin palveluihin. Varastokirjaston rahoitus on järjestetty siten, että opetusministeriön tiedepolitiikan yksikkö hoitaa rahoituksen suoraan valtion budjetista. Järjestely on kirjastojen kannalta hyvä, ja se mahdollistaa Varastokirjaston palvelujen kehittämisen ilman että kirjastojen täytyisi resursoida niitä. 6

8 Toimintakatsaus tulosalueittain Varastokirjaston ja opetusministeriön välisen kautta koskevan tulossopimuksen ja sitä täydentävän vuotta 2005 koskevan tulossopimuksen mukaan tulostavoitteita oli kolme. Ne liittyvät tilan vapauttamiseen, aineiston käsittelyyn ja säilyttämiseen sekä kaukopalveluun. Määrärahoja tavoitteiden toteuttamiseen on osoitettu viime vuosina seuraavasti , , ,513 Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna oli hieman keskimääräistä enemmän. Aineistoa käsiteltiin ja saatiin hyllyyn enemmän kuin edellisinä vuosina. Kirjastoja ohjeistettiin tarkistamaan ennen lähetystä, ettei lähetettävää aineistoa ole Vaari-tietokannassa, ja lähes kaikki uudet lähetykset olivat tarkistettuja. Luettelointitietueiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin kaukopalvelu jatkoi kasvamistaan. Kaukopalvelun ajantasaisuus ylläpidettiin ja tilaukset toimitettiin vuorokauden sisällä saapumisesta. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Keväällä 2004 Kuopiossa pidetyn 2. kansainvälisen varastokirjastokonferenssin esitelmät ilmestyivät Library Management lehden numerossa 1-2/2005. Konferenssi, jonka teemana oli Preserving and maintaining availability of print materials: the role of repository libraries järjestettiin yhdessä IFLAn kokoelmasektion (IFLA Acquisition and Collection Development Section) kanssa. Konferenssissa esiintyneet puhujat ovat johtavia kansainvälisiä asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Kokouksessa tutkittiin painetun aineiston saatavilla pitämisen ongelmia digitaalisen aineistotarjonnan lisääntyessä. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat painetun aineiston varastointikeskukset tukevat kirjastoja sellaisen aineiston saatavuden takaamiseksi, jota ei ole mahdollista tai kannata digitoida. Digitaalinen aineistonvälitys mahdollistaa aineiston nopean saatavuuden. Konferenssissa pyrittiin lisäämään ymmärrystä siitä, millaisilla ratkaisuilla painettua aineistoa tulevaisuudessa taloudellisimmin säilytetään ja asetetaan käyttöön. Toimintakatsaus 7

9 Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä Lievä nousu vuonna 2005 vastaanoton kustannuksissa selittyy yleisellä kustannustason nousulla. Vuonna 2004 aikaansaatu kustannusten pudotus oli opetusministeriön tilinpäätöskannanoton mukaan merkittävä.varastokirjasto on pystynyt vuosittain kasvattamaan käsitellyn aineiston määrää. Vuoden 2005 tulos oli jälleen edellisvuosia parempi. Käsittelyn ja säilytyksen yksikkökustannusten kasvu on saatu kuriin. Suomi on ensimmäinen maa, joka on toteuttanut erityyppisten tieteellisten ja yleisten kirjastojen yhteisen varastokirjaston. Suomesta on haettu mallia ulkomaille suunniteltaessa varastokirjastotoimintaa. Varastokirjastojen kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen jatkoivat kehittymistään myös vuonna Verkottuminen mahdollistaa varastokirjastojen kokoelmien profiloitumisen ottaen huomioon eri rahoitusmallit, ja siten entistä laajemman aineistotarjonnan kirjastoille. Toteutuma ja arvio toiminnan tuloksellisuudesta Vastaanotetun aineiston määrä (hyllymetriä) Vastaanoton kustannukset Varastokirjastolle 20,89 6,85 7,14 Käsitellyn aineiston määrä (hyllymetriä)

10 Tilan vapauttaminen ja aineiston käsittely Tavoitteena oli tukea kirjastoja niiden ratkoessa tilaongelmiaan ottamalla vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, mikä on noin 50% niiden vuotuisasta hankinnasta. Kirjastoja tuettiin kehittämään aktiivikokoelmiaan ja avohyllytilojaan sekä välttämään turhaa paikallista varastointia. Varastokirjasto tehosti yhteistyötään muun kirjastoverkon kanssa sekä siirto- että säilytyspolitiikkansa kehittämisessä. Paikallista poistamista ohjeistettiin siten, että duplikaatit poistetaan lähettävässä kirjastossa. Varastokirjastoon siirretään vain sellaista aineistoa, jonka kirjastot arvioivat Suomessa olevan säilyttämisen arvoista ja joka sopii Varastokirjaston johtokunnan hyväksymiin periaatteisiin. Kirjastoista siirrettiin vuonna 2005 aineistoa hyllymetriä. Kaikki kirjastojen siirrot otettiin vastaan. Verrattuna aikaisempiin vuosiin siirtojen määrä oli keskimääräinen. Siirtojen määrä vaihtelee vuosittain kirjastojen tarpeista riippuen. Aineistoa toimitti Varastokirjastoon 181 kirjastoa. Suurimmat siirrot tulivat Helsingin yliopiston kirjastolaitokselta. Suurin yksittäinen siirtäjä oli Viikin tiedekirjasto, josta lähetettiin 759 hyllymetriä pääosin kausijulkaisuaineistoa. Tulossopimuksen mukaisesti tavoitteena oli käsitellä vastaanotettu aineisto kuuden kuukauden kuluessa saapumisesta. Aineistoa saatiin käsiteltyä hyllymetriä, mikä oli edellisiä vuosia parempi tulos. Varastokirjasto ottaa vastaan aineistoa kaikista Suomen kirjastoista ja tietopalvelulaitoksista. Pystymme ottamaan vastaan vuosittain noin viisi hyllykilometriä aineistoa - kokoelmamme laajenevat nopeasti. Vastaanotetun aineiston säilyttämiselle ennen käsittelyä varattu tila on rajallinen. Tieto siitä, millaisia siirtotarpeita kirjastoilla on nyt ja tulevina vuosina, auttaa meitä suunnittelemaan toimintaamme tehokkaammin. Kokoelmiin otetaan: 1. kirjoja 2. aikakauslehtiä ja sarjoja 3. väitöskirjoja 4. nuotteja 5. LP-äänilevyjä Lähettäjän on tarkistettava Vaari-tietokannasta, ettei julkaisu jo ole Varastokirjastossa. Aineiston tulee olla hyväkuntoista ja siistiä. Kirjoja otetaan pääsääntöisesti vain yksi kappale kutakin painosta. Muuttumattomat painokset katsotaan samaksi painokseksi. Sarjoja otetaan vastaan vain numerollisesti yhtenäinen jakso. Aikakauslehtiä otetaan kokoelmaan pääsääntöisesti vain täysiä vuosikertoja tai volyymeja. 9

11 Varastokirjaston www-sivuille on koottu kattavat ohjeet aineiston vastaanotosta sekä aineiston pakkaus- ja lähetysohjeet. Sivuilta löytyy myös web-lomake, jonka avulla voi kätevästi ilmoittaa aineistosiirroista. Lisäksi kerätään tietoja lähettävän kirjaston kokoelmapolitiikasta sekä mahdollisista suuremmista muutoksista, jotka vaikuttavat kirjaston poistoihin. Olemme myös kiinnostuneita siitä, kuinka paljon kirjastot poistavat aineistoa todettuaan saman aineiston löytyvän jo Varastokirjaston kokoelmasta. Lomakkeella toivomme kirjastojen antavan palautetta ja parannusehdotuksia Varastokirjaston toimintaan. Kirjastosihteeri Kaija Kirjavainen Vaari-tietokantaa täydentämässä. Lähettävissä kirjastoissa tarkistettu aineisto käsiteltiin välittömästi. Tarkistamatonta aikaisemmin tullutta aineistoa on jäänyt odottamaan käsittelyä. Koska aineistoa tuli hieman enemmän kuin sitä ehdittiin käsitellä, tulossopimuskaudella tulostavoite asetetaan koskemaan vain kyseisellä kaudella vastaanotettavaa aineistoa. Aiemmilta vuosilta kertyneen aineiston käsittelemiseksi laaditaan erikseen aikataulu. Koko toiminnan aikana vastaanotettu aineisto Monografiat hm 39,2% Kausijulkaisut hm 56,1% Väitöskirjat hm 4,5% Musiikkiaineisto 156 hm 0,2% Yhteensä hm 10

12 Luettelointi Kyrilliikkaluetteloija kirjastosihteeri Marita Sakalauskene. Varastokirjaston luettelointi tapahtuu Linnea2-ympäristössä, jossa omaan tietokantaan luetteloidut tietueet siirtyvät Linda-yhteistietokantaan. Varastokirjaston erityinen rooli kansallisessa luettelointiyhteistyössä on takautuva alkuperäisluettelointi. Kaikkien tieteellisten kirjastojen primaariluetteloinnista Varastokirjasto tekee alle 10%, mutta takautuvasta alkuperäisluetteloinnista noin neljänneksen. Varastokirjaston luetteloijien rooli Linda-tietokannan huoltajana on myös merkittävä. Luetteloijat täydentävät ja korjaavat melkoisen määrän Lindan tietueita vuosittain. Vaari-tietokanta on ensisijaisesti kaukopalvelulle tarkoitettu paikannustietokanta, joten oma primaariluettelointi tapahtuu minimitasolla. Tietueet eivät sisällä luokitusta, asiasanoitusta ja sarjamerkintöjä. Muualta kopioidut tietueet ovat enimmäkseen kirjastotasoa tai kansallisbibliog- Varastokirjasto on osallistunut aktiivisesti kansalliseen luettelointiyhteistyöhön ja soveltanut yhteisiä sopimuksia omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla. Kopioluetteloinnin osuus tulee jatkossa kasvamaan, sillä muista kirjastoista siirrettävä aineisto sisältyy enenevässä määrin yhteisluettelo-lindaan. Myös ulkomaisten tietokantojen käyttökelpoisuus kasvaa entisestään MARC21 formaatin käyttöönoton myötä. vuoden lopussa , nimekkeitä kpl. Uusia kausijulkaisuja luetteloitiin nimekettä, säilytysyksikköinä kpl. Vuoden lopussa kausijulkaisuja oli yhteensä säilytysyksikköä. Lisäksi kokoelmissa oli hyllymetriä (noin nidettä) luetteloimattomia väitöskirjoja sekä vähäinen määrä musiikkiaineistoa. Järjestettyä aineistoa on yhteensä noin 2,7 miljoonaa nidettä/säilytysyksikköä. Painetut monografiat kokonaismäärä: säilytysyksikköä ; nimekettä kartunta vuonna 2005: säilytysyksikköä kokoelman kielijakauma : eng 26%, saks 24%, suom 20%, ruots 14%, ven 4%, ran 4%, muut 8% kokoelman ikäjakauma : > %, luvut 28%, luvut 63%, % Painetut kausijulkaisut: kokonaismäärä: säilytysyksikköä ; nimekettä kartunta vuonna 2005: säilytysyksikköä Musiikki: yhteensä 7616 julkaisua LP-levyt: yhteensä 4823 julkaisua, joista kotimaisia 1054 julkaisua, ulkomaisia 3769 julkaisua ; taidemusiikkia 2270 julk., populaarimus julk. Nuottijulkaisut: yht nid., joista kotimaisia 1582 nid., ulkomaisia 1244 nid. ; taide musiikkia 2102 nid., populaarimus. 724 nid. Luetteloimatonta musiikkiaineistoa on 113 hyllymetriä. vastaanotettu vuodesta 1996 alkaen, luetteloitu vuosina , tulevaisuus avoin: mahdollinen siirto uuteen musiikkijulkaisujen valtakunnalliseen keskusvarastoon Tikkurilaan 11

13 Kaukopalvelu Suomen kirjastojen antama kaukopalvelu on kokenut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Yliopisto- ja erikoiskirjastot ovat perinteisesti olleet nettoantolainaajia ja niiden kokoelmat ovat muodostaneet tietohuollon rungon. Niiden antama kaukopalvelu on kuitenkin viime vuosina jatkuvasti vähentynyt. Myös ammattikorkeakoulukirjastojen antamien lainojen määrä on jatkuvasti pienentynyt. Sen sijaan yleisten kirjastojen antama kaukopalvelu on kasvanut. Syynä tähän on epäilemättä tieteellisten kirjastojen kaukopalvelumaksujen hinnannousut. Varsinkin yliopistokirjastojen ulkopuoliset asiakkaat ovat siirtyneet yleisten kirjastojen asiakkaiksi. Yliopisto- ja erikoiskirjastojen kaukopalvelun vähentymistä selittää osaltaan se, että niiden aineistoja on suurissa määrin siirretty Varastokirjastoon, jonne myös kaukopalvelukysyntä on siirtynyt. Kokoelmien kasvaessa myös kaukopalvelu on jatkuvasti kasvanut, ja kasvu on ollut 10 20% vuodessa. Vuonna 2005 kasvu hiukan hidastui. Pyyntöjen määrä kasvoi 3,3% vuodesta Asiakaskirjastojen määrä on kasvanut vuosittain. Kaukopalvelun asiakkaiksi ovat rekisteröityneet kaikki kotimaiset yliopistojen kirjastot, kaikki maakuntakirjastot ja lähes kaikki muut yleiset kirjastot. Ammattikorkeakouluista asiakasrekisterissä on 184 toimipistettä, muita tieteellisiä kirjastoja 290 ja yrityskirjastoja 147 kpl. Ulkomaisia asiakkaita oli noin 300 kpl. Varastokirjaston kaukopalvelun osuus kirjastojen kaukopalvelusta vaihtelee suuresti. Monille kirjastoille Varastokirjasto on tärkeimpiä toimittajia. Monet kirjastot ilmoittavat, että lähes koko kotimainen kaukopalveluliikenne tulee Varastokirjastosta. Kaukopalvelun vuosi 2005 Lainaus Artikkelikopiot Ei toimitettu Yhteensä Lainauksen kokonaismäärässä on mukana myös uusinnat. Uusintoja oli lainoista noin 55%. 12

14 Eri kirjastotyyppien lainaosuudet vaihtelevat vuosittain. Lainoista noin puolet menee yleisten kirjastojen kautta. Yliopistokirjastojen lainaosuus on noin 24%. Jäljenteiden osuus koko kaukopalvelusta on 25,0%. Vuonna 2005 kaikki jäljenteet kahta lukuunottamatta lähetettiin digitaalisesti. Jäljennepyyntöjen määrä väheni edellisistä vuosista. Syynä saattaa olla elektronisen aineiston yleinen käytön lisääntyminen ja erityisesti taannehtivan aineiston määrän kasvu. Toisaalta syynä voi olla se, että artikkelikopioiden tilaukseen ei ole saatu tehokasta asiakaslähtöistä menetelmää. Tulossopimuksen mukaisesti kaukopalvelun tavoitteena oli että tilaukset toimitetaan vuorokauden sisällä ja palvelut ovat maksuttomia. Tavoitteessa pysyttiin, lainat ja jäljenteet toimitettiin pääsääntöisesti samana päivänä kuin tilaus saapui. Vuosittain kasvanut kysyntä osoittanee sen että palveluun ollaan tyytyväisiä. Otantojen perusteella vuonna 2005 noin 60 % pyynnöistä kohdistui suomenkieliseen aineistoon. Englanninkielisen aineiston osuus oli 34 %. Vain 6% kysynnästä kohdistui muunkieliseen materiaaliin. Tilastojen perusteella kysyntää on kaikenikäisellä aineistolla, joskin pääosa (runsaat 40%) tarpeesta kohdistuu uudehkoon ( lukujen) kirjallisuuteen. Varastokirjasto otti käyttöön PIN-tunnuksen Vaari-tietokantaan kirjauduttaessa alkaen. PIN-tunnuksen käyttöönotolla parannetaan asiakkaidemme tietoturvaa. PIN-koodia käytetään kirjoittauduttaessa omien lainatietojen katseluun, lainojen uusimiseen ja varausten tekemiseen. Sähköistä artikkelinvälitystä - kirjastosihteeri Pasi Juttula skannaa. 13

15 Yhteislainat ja asiakastoimisuus Kaukopalvelu on perinteisesti määritelty kirjastojen väliseksi toiminnaksi, jossa asiakas on jättänyt toimeksiannon kirjastoon, ja kaukopalvelu on tilannut halutun aineiston toisesta kirjastosta asiakkaalle. Tämä perinteinen kaukopalvelutoiminta on saanut rinnalleen asiakastoimisia toimintamuotoja. Monet kirjastojärjestelmät tukevat asiakastoimista tilaamista, joka on yhdistetty asiakkaan tekemään aineiston paikantamiseen. Voyagerin Universal Borrowing moduuli mahdollistaa sen, että Voyager-kirjaston asiakas voi jättää tilauksen toisen Voyager-kirjaston kirja-aineistosta ja noutaa sen koti- tai muusta Voyager-kirjastosta. Asiakastoiminen tilaaminen lisää aineistojen yhteiskäyttöä ja erityisesti Varastokirjaston kokoelmien käyttöä. Yhteislainaus-moduuli tukee ajatusta kansallisista kokoelmista. Vuonna 2005 UB-käyttäjiä oli viisi yliopisto- ja yksi ammattikorkeakoulukirjasto. Yliopistokirjastojen neuvosto teki loppuvuodesta päätöksen yhteislainauksen koko yliopistokirjastoverkkoa koskevasta käyttöönotosta. Päätöksen tavoitteena on, että yhteislainaus toimisi kaikkien yliopistokirjastojen välillä kahden vuoden aikajänteellä. Yhteislainaustilauksia tuli Varastokirjastoon vuoden aikana yhteensä kpl. Yhteislainat eivät näy virallisissa kaukopalvelutilastoissa, mutta ne on laskettu mukaan Varastokirjaston antamaan kaukopalveluun. Kokemukset yhteislainauksesta ovat olleet pelkästään positiivisia. Varastokirjastossa on pyritty kehittämään artikkelikopiovälityspalvelua asiakastoimisuutta tukevaan suuntaan. Kolme yliopistokirjastoa salli asiakkaiden jättää artikkelikopiotilauksia suoraan Vaari-tietokantaan. Varastokirjastosta toimitettiin kokeiluna artikkeleita suoraan loppukäyttäjille ilman, että artikkelikopio välillä tulostettaisiin paikallisessa kirjastossa. Projektissa olivat mukana Kuopion yliopiston kirjasto ja Teknillisen korkeakoulun kirjasto sekä Kansanterveyslaitos. Kopioita toimitettiin kokeilussa 1535 kpl. Palautteen mukaan palvelun nopeuteen ollaan tyytyväisiä. Toteutuma ja arvio toiminnan tuloksellisuudesta Tilausten määrä (kpl) Asiakaskirjastojen määrä Palvelun nopeus < 24h < 24h < 24h 14

16 Virastomestari Risto Juvonen siirtää saapuneet julkaisut odottamaan käsittelyä. Kirjastoverkon kaukopalvelun kehittämisen tavoitteena on saada eri kirjastoihin hankitut tietoaineistot toimimaan yhteisenä kansallisena resurssina ja parantaa kirjastoverkon kykyä toimittaa asiakkaiden tarvitsemia aineistoja myös ulkomailta. Eri kirjastosektorit ovat strategioissaan ja suunnitteluasiakirjoissaan toivoneet Varastokirjastolle aktiivisempaa roolia kansallisena kaukopalvelun ja aineistojen yhteiskäytön edistäjänä. On esitetty tarpeita kaukopalvelukeskuksesta, joka ohjeistaa, kehittää ja koordinoi kaukopalvelua sekä hoitaa kirjastojen puolesta kansainvälistä kaukopalvelua. Mahdolliset uudet tehtävät edellyttävät kirjastonhoitajatasoisia lisäresursseja. Opetusministeriön tarkoituksena on selvittää valtakunnallisesti kirjastojen kaukopalvelutoiminnan kehittämistä. VAARI-tietokantaan tehtiin vuoden 2005 aikana keskimäärin yli 1500 tiedonhakua päivässä. Hakujen kokonaismäärä oli tiedonhakua. Katsottuja tietueita oli

17 Tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistus Vuoden 2005 aikana paneuduttiin myös Varastokirjaston tulosohjauksen kehittämiseen osana opetusministeriön tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksen kehittämisen jatkohanketta. Taustalla on tavoite kehittää tiedepolitiikan toimialan tulosohjausta tukemaan sekä valtakunnallisten tiedepoliittisten tavoitteiden toteuttamista että hallinnonalan virastojen ja laitosten omien tehtävien ja strategioiden toteuttamista. Hankkeen yhtenä osana oli opetusministeriön ja Varastokirjaston välisen tulossopimusmenettelyn, tulossopimusten tavoiteasettelun ja toiminnan raportoinnin erityisesti toimintaa kuvaavien indikaattoreiden kehittäminen ottaen huomioon tilivelvollisuus- ja tulosohjausuudistus. Tulossopimuksissa sovitaan tavoitteet koko sopimuskaudelle ja seuraavan vuoden voimavarat. Tulossopimukset ovat nykyään kolmivuotisia. Työryhmä ehdotti harkittavaksi 4-vuotisten tulossopimusten laatimista, milloin se nähdään tarkoituksenmukaiseksi ja että tulossopimuksiin sisällytetään liitteenä tavoitteiden seurannan indikaattorit. Hankkeessa määriteltiin entistä tarkemmin Varastokirjaston tulostavoitteet ja niiden kehitystä kuvaavat indikaattorit. Varastokirjasto onkin kehittänyt toimintakertomusraportointiaan. Erityisesti indikaattoriraportointi on selkeytynyt ja on entistä kattavampaa. Hankkeen eräs tulos on myös siirtyminen kolmesta tulosalueesta kahteen, jotka ovat aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen sekä kaukopalvelu. Tavoitteiden asettamista ja tuloksellisuuden arvioinnin pohjana käytettävien indikaattoreiden kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä opetusministeriön kanssa. 16

18 Henkisten voimavarojen kehittäminen Varastokirjaston toimintaa ohjaavat strategiassa ja tulossopimuksessa asetetut päämäärät ja tavoitteet. Näitä toteutettaessa muuttuvissa olosuhteissa organisaation joustavuus on välttämätöntä. Johtamista kehitetään kaikilla tasoilla. Yksi päämäärä on selkeä vastuunjako ja vastuun kantaminen. Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdennettu ja joustava henkilöstö. Varastokirjaston henkilöstön määrä on pysynyt tasaisena. Kirjastossa työskenteli vuoden aikana 22 vakinaista ja 5 määräaikaista virkamiestä. Määräaikaiset tai osa-aikaiset henkilöt on sijoitettu lähinnä kaukopalvelun avustaviin tehtäviin tai ruuhkaavuksi. Luettelointiin ja aineiston käsittelyyn käytettiin yhteensä 16,8 täysiaikaista henkilötyövuotta, kaukopalveluun 5,48, aineiston vastaanottoon 0,4 ja tukitoimintoihin mm. atk-tehtäviin, tiedotukseen ja toimisto- sekä johtotehtäviin 3,24 henkilötyövuotta. Henkilöstö on vaihtunut hyvin hitaasti. Keski-ikä on 47,4 vuotta. Seniori-ikäisiä (yli 45 v.) on 66,7%. Varastokirjaston tavoitteena on ollut viimeisellä tulosopimuskaudella työyhteisön kehittäminen tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja tyytyväisyys. Varastokirjaston toiminta, joka sisältää monia toistuvaisluonteisia tehtäviä edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä henkilöstön hyvinvointiin. Työtyytyväisyyttä on seurattu useita vuosia henkilöstötilinpäätöksen osana. Indeksi on noussut valtion keskimääräisen tason yläpuolelle. Tyky-toimintaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Työhyvinvointia ja jaksamista edistetään erilaisilla hankkeilla yhdessä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta sekä kirjaston sisällä että ulkoisena koulutuksena. Henkilöstön koulutustaso on melko korkea suhteessa nykyisiin tehtäviin. Korkea koulutustaso antaa mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa kirjaston toimintaa, mikäli tarpeita sille on. Varastokirjaston henkilökuntaa virkistysiltapäivän vietossa. Mirja Kovanen, Marita Sakalauskene, Arja Kankkunen ja Sirpa Janhonen (yläkuva). Terhi Rautiainen ja Pasi Juttula (alakuva) Voimavarat Toteutuma ja arvio toiminnan tuloksellisuudesta Henkilöstö (tehdyt henkilötyövuodet) 24 22,6 22,7 Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,2 3,44 Henkilöstökoulutus (työpäivää/htv) 1,6 3,9 3,8 17

19 Kuva: Jukka Kananen Henkilökunnan vapaa-ajan harrastuksista yksi keskeisimmistä on ollut jalkapallo. Kirjastosta löytyy useita intohimoisia pelimiehiä. Syksyllä 2005 pelattiin Kuopion Väinölänniemellä jalkapallo-ottelu, jossa vastakkain olivat kirjailijoiden joukkue FC Kynä ja jalkapallolegenda Atik Ismailin kuopiolaisista tieteen, taiteen, median ja kulttuurialan edustajista kokoama joukkue Pilikunviäntäjät. Viimeksimainitussa ryhmässä voitosta taisteli myös kaksi Varastokirjaston edustajaa: Kari Paakkinen ja Pentti Vattulainen. Ottelu oli osa vuosittain järjestettävää Kirjakantti kirjallisuustapahtumaa Kuva: Jukka Kananen 18

20 Uusi palkkausjärjestelmä Uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön alkaen. Järjestelmä on Columbus-palkkausjärjestelmän sovellus. Se koostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tarkoituksena on tehostaa palkkauksen kannustavuutta. Tehtäväkohtaisen palkanosan perustana oleva tehtävien vaativuus arvoidaan Columbus-järjestelmällä, jonka vaativuuden arvointitekijät ovat seuraavat: 1.Osaamisen laajuus 2.Osaamisen syvyys 3.Henkilöjohtaminen 4.Vuorovaikutus 5.Pätevyys Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnissa käytetään seuraavia arviointitekijöitä: 1.Ammattitaito/osaaminen 2.Vuorovaikutus/yhteistyö 3.Laatu/vastuuntunto 4.Tuloksellisuus/aikaansaavuus 5.Kehittäminen/kehittyminen Henkilökohtaisen palkanosan ja suorituksen arvioinnin tarkoituksena on kannustaa virkamiestä hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään tulokseen sekä kannustaa henkilöstöä hakeutumaan vaativampiin tehtäviin. Tehtävien vaativuutta ja vaativuustasoa sekä henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisissä vuotuisissa kehityskeskusteluissa. Palkkausjärjestelmän ylläpitoa, soveltamisen seurantaa ja järjestelmän kehittämistä varten on perustettu kehittämis- ja seurantaryhmä, johon kuuluvat työnantajan ja henkilöstön edustajat. Kehittämis- ja seurantaryhmä tekee työnantajalle ehdotuksen uusien ja muuttuneiden tehtävien arvioinniksi ja tehtävien sijoittamiseksi eri vaativuusryhmiin. Kaikissa arvioinneissa tulee toimia virkamiesten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Arviointien tulee olla mahdollisimman yhteismitallisia ja käytettävien arviointiperiaatteiden kaikkien osalta yhteneviä. 19

21 Varastokirjaston henkilökunta Hallinto Pentti Vattulainen, kirjastonjohtaja Mirja Vepsäläinen, toimistopäällikkö Arja Kankkunen, osastosihteeri Aineiston käsittely (monografiat, kausijulkaisut) Liisa Björkqvist kirjastonhoitaja Jorma Hakkarainen, kirjastoavustaja Sirpa Janhonen, kirjastosihteeri Risto Juvonen, virastomestari Kaija Kirjavainen, kirjastosihteeri Mirja Kovanen, kirjastosihteeri Risto Laakkonen, kirjastoavustaja Marja Oksa, kirjastosihteeri Kari Paakkinen, kirjastosihteeri Aki Ropponen, virastomestari Pentti Rautiainen, kirjastoavustaja Terhi Rautiainen, kirjastosihteeri Marita Sakalauskene, kirjastosihteeri Tommi Salakka, kirjastosihteeri Tuula Salakka, kirjastosihteeri Kaukopalvelu Markku Räisänen, palvelupäällikkö Pirjo Hiltunen, kirjastoavustaja Pasi Juttula, kirjastosihteeri Elina Rauma, kirjastoavustaja Toimitus: Kari Paakkinen Ulkoasu: Pasi Juttula Kuvat: Risto Juvonen, Pasi Juttula ja Aki Ropponen 20

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston

Lisätiedot

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. VARASTOKIRJASTO Johtokunta ESITTELYLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokous n:o 1/2009 Lista n:o 1 klo 12.00 Aika: 26.1.2009 Paikka: Varastokirjasto Läsnä: Christina Flemming Dorrit Gustafsson Tuula Haavisto Kauko Maskulainen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston Mikäli hieman ontuen toimivaan tieteellisten kirjastojen yhteisluetteloon on uskomista, Suomen tieteellisissä kirjastoissa on yhteensä noin 20 miljoonaa säilytysyksikköä painettua aineistoa. Näissä kirjastoissa

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Aineiston käyttö... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto 2.10.2006 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2011 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 13.9.2006 ja täydennetty toimintakertomuksen valmistuttua v. 2006 tiedoilla aineiston vastaanoton,

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2012 Sisällys 1. Johdanto 1.1. Tehtävä 1.2. Visio 1.3. Strategia 2. Toimintaympäristön muutoksia 2.1. Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 8 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2003 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 7 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasioita 4 Katsaus taloustilanteeseen 5 Rakenteellisen

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..2 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Aineiston käyttö 3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Kaukopalvelu 3. Toiminnallinen tehokkuus..9

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Tuloksellisuus... 2 2.1 Aineiston vastaanotto... 2 2.2 Aineiston käsittely... 2 2.3 Aineiston käyttö... 3 2.4 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjasto on osa yleisten ja tieteellisten kirjastojen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2002 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat Tilaston sovellukset ja sudenkuopat 24.1.-13.3.2012 Tilastoista tietoa - tilastovalmennusta yleisille kirjastoille Markku Laitinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut markku.laitinen@helsinki.fi

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Käyttöön asettaminen... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2009 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Kaukopalvelun todellisuus tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Markku Laitinen Kansalliskirjasto markku.laitinen (at) helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/

Lisätiedot

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun työpaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun määritelmä Kaukopalvelu on kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa.

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite 6.10.2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen

Lisätiedot

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Mirja Pakarinen 28.11.2017 Koulutuksen sisältö Millaista oikeuskirjallisuutta Miten löydän tarvitsemani aineiston kun Selma-kokoelmatietokanta on osana Finna -

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ 1 SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 15.-16.5.2013 Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja Oulun

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

Kansallisarkiston kirjasto

Kansallisarkiston kirjasto Kansallisarkiston kirjasto Valtakunnallinen arkistoalan, asiakirjadiplomatiikan sekä heraldiikan ja sigillografian tieteellinen erikoiskirjasto. Kansallisarkiston kirjasto palvelee kokoelmillaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 31.5.2013 1 Kirjaston ydintoiminnot ASIAKKAAT KOKOELMA-

Lisätiedot

Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön

Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön Pentti Vattulainen Kansainvälinen kaukopalvelukonferenssi järjestettiin kolmannentoista kerran Beijingissä viime syksynä. Konferenssi on jo pitkään ollut sisällöltään

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Osaamistarvekartta yliopistokirjastoissa: kokemukset ja näkemykset jaossa Suomen yliopistokirjastojen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä KITT Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle 2007-2009 on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa tieteellisistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Relais-katsaus Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Pilotoinnista Pilotti aloitettiin 2010 Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010 Pilottikirjastot Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto Lapin korkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 11.5.2011 Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Elisa Paavilainen i SYKE verkossa www.ymparisto.fi/syke www.miljo.fi/syke www.environment.fi/syke Monitieteisyyttä,

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Saarti ja Susanna Parikka. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2015 Aika: 4.12.2015 klo 10 16 Paikka: Turun yliopisto, Feeniks-kirjasto, Koskenniemi-kokoushuone Osallistujat: Minna Abrahamsson-Sipponen,

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Vuokko Palonen & Ann-Sofie Källund

Vuokko Palonen & Ann-Sofie Källund Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen kirjasto toteutui Vaasassa Vuokko Palonen & Ann-Sofie Källund Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja Hankenin yhteinen Tritonia laajeni vuoden 2010 alusta alkaen

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Kaukopalvelusuositukset

Kaukopalvelusuositukset Kaukopalvelusuositukset Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi) Kohti aineistojen yhteiskäyttöä kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset seminaari Viikissä 2.11.2011 Seminaarin osallistujat Esityksen

Lisätiedot

Kummikirja. Ehdotuksesta lainaksi

Kummikirja. Ehdotuksesta lainaksi Kummikirja Ehdotuksesta lainaksi Kummikirja-idea syntyi keväällä 2008 tietokanta- ja hankintaosaston yhteisessä kokouksessa, kun Riikka Saharinen tunnusti, ettei oikeastaan ihan tarkalleen tiedä, mitä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Markku Laitinen & Kimmo Vehkalahti Uutiset kuolemastani ovat liioiteltuja, väitetään jo Mark Twainin sanoneen. Myös kaukopalvelu

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot