Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto 1.1. Tehtävä 1.2. Visio 1.3. Strategia 2. Toimintaympäristön muutoksia 2.1. Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman tehokkuus- ja vaikuttavuusvaatimukset 2.2. Muutoksia tieto- ja viestintäteknologiassa 2.3. Muutoksia kirjastokentässä 3. Kehittämistavoitteet tuloskaudella 3.1. Toiminnallinen tuloksellisuus tulostavoitteittain Aineiston vastaanotto Aineiston käsittely Aineiston käyttöön asettaminen (kaukopalvelu) 3.2. Henkilöstö 4. Resurssit 4.1. Perustoiminta 4.2. Hankkeet 4.3. Talouden kehittyminen

2 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöön asettamista varten on vuonna 1989 perustettu opetusministeriön alainen Varastokirjasto. Varastokirjaston tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se tarvitsijoiden käyttöön. (Laki Varastokirjastosta n:o 1078/1988 ja asetus n:o 12/1989, uudistettu n:o 94/1992) Visio Varastokirjasto toimii aktiivisesti kirjastojen kansallisessa ja kansainvälisessä verkossa tarjoten kirjastoille asiakaspalvelun tukea turvaamalla tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston löydettävyyden ja saatavuuden. Varastokirjasto täydentää Kansalliskirjaston palveluita kansallisen tietohuollon kentässä. Varastokirjasto jatkaa kehittymistään kansalliselta ja kansainväliseltä maineeltaan korkean tason luotettavana tietohuolto-organisaationa Strategia Varastokirjasto tukee toiminnallaan kirjastoverkkoa ja sen asiakkaita. Se toimii palvelukeskuksena, joka pitää huolta painetun aineiston säilymisestä ja käyttöön asettamisesta. Se osallistuu kirjastoverkon kehittämiseen ja osallistuu maan kirjastojen hankinta- ja säilytyspolitiikan kehittämiseen. Strategiset yhteistyökumppanit muodostuvat eri kirjastosektoreista, joiden edustajia on johtokunnassa. Johtokunta toimii aktiivisesti yhteistyön kehittämiseksi. Kansalliskirjasto tarjoaa myös palvelujaan koko kirjastoverkolle. Sen kanssa suunnitellaan ja koordinoidaan kirjastoverkolle tarjottavien yhteisten palvelujen kehittämistä. Opetusministeriön kanssa jatketaan tulosohjauksen kehittämistä. Vuonna 2005 hyväksytyssä strategiassa vuosille määritellään keskeiset tavoitteet: - Tavoitteena on tukea kirjastoja niiden ratkoessa tilaongelmiaan ottamalla vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä. Kirjastoja tuetaan kehittämään aktiivikokoelmiaan ja avohyllytilojaan sekä välttämään turhaa paikallista varastointia. - Varastokirjastoon saapuneen aineiston on oltava selkeästi ja helposti haettavissa VAARItietokannasta ja omasta kokoelmasta. Aineiston tulee olla mahdollisimman nopeasti asiakkaiden löydettävissä ja saatavilla. Tavoitteena on siis tehokas ja laadukas aineistonkäsittely ja luettelointi. - Tavoitteena on edelleen nopea ja kustannustehokas asiakaskirjastojen ja kirjastojen asiakkaiden tarpeista lähtevä kasvava kaukopalvelu. Sitä kehitetään ajantasaisemmaksi ja digitaalista aineistonvälitystä lisätään mahdollisuuksien mukaan. - Varastokirjasto on vastuullinen työnantaja, joka arvioi toimintaansa jatkuvasti. Johtamista kehitetään kaikilla tasoilla. Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdennettu ja joustava henkilöstö. Henkilöstön työkyvystä ja -hyvinvoinnista huolehditaan. Strategiaa päivitetään vuosittain johtokunnassa mm. toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. 2

3 2. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjaston toimintaan vaikuttavat yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten lisäksi tiedontarpeiden muutokset tietohuollon kentässä sekä yleinen kehitys kirjastoalalla ja kirjastoverkossa Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman tehokkuus- ja vaikuttavuusvaatimukset Talouden muutoksista tärkein on opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelma. Ohjelman periaatteena on toimintojen tehostaminen, ikäluokkien pienenemisestä johtuva henkilöstön vähentäminen ja yhteisten palvelukeskusten perustaminen. Varastokirjaston tulee sopeuttaa toimintaansa väheneviin resursseihin. Varastokirjaston kaltaiselle pienelle virastolle suunnitellut henkilöstö- ja taloushallinnon sekä ITpalvelukeskukset eivät tuone huomattavia säästöjä. Palvelukeskusten lisäksi yhteistyö paikallisten kirjastojen kanssa tuonee yksittäisissä tehtävissä säästöjä Muutoksia tieto- ja viestintäteknologiassa Pyrkimys kehittää Suomea tietoyhteiskuntana on tarkoittanut elektronisten palveluiden kehittämistä, ja kirjastoala on ollut niiden aktiivinen kehittäjä. Kirjastot tarjoavat palvelujaan ja aineistojaan tietoverkkojen kautta. Kirjastojen asiakkaiden omaehtoinen kirjastojen käyttö lisääntyy mm. tehokkaiden portaalien käyttöönoton ja muiden verkkopalveluiden lisääntymisen avulla. Asiakkaiden tarpeet tiedonhaun ja aineiston saatavuuden suhteen kasvavat. Asiakastoimisuutta tukevat kirjastojärjestelmät lisääntyvät, ja se ohjaa asiakkaita jättämään itse tilauksensa oman tiedonhaun yhteydessä Muutoksia kirjastokentässä Kansalliskirjaston toimialan laajentumisen jälkeen Suomessa on kaksi koko kirjastoalalle palveluita tarjoavaa laitosta. Näiden yhteistyön tehostaminen ja kirjastoille suunnattujen palveluiden kehittäminen ovat yhteisiä haasteita. Kirjastojen toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia. Yliopistojen yhdistyminen ja uusi yliopistolaki vaikuttanevat niiden kirjastoihin. Yleisten kirjastojen puolella saattaa kuntarakenteen kehittämisellä olla suuria vaikutuksia. Elektroninen julkaisutarjonta lisääntyy, ja monilla tieteenaloilla se muodostaa tärkeimmän aineistoresurssin. Painettua aineistoa ilmestyy jatkossa kaikilla aloilla, ja painetun aineiston määrän ennakoidaan jopa kasvavan. Kirjastojen täytyy tarjota asiakkailleen sekä elektronista että painettua aineistoa. Varastokirjastoon on siirretty noin viidesosa alun perin yliopisto- ja muihin tieteellisiin kirjastoihin hankitusta aineistosta (2006). Osuus kasvaa jatkuvasti, ja se edellyttää mm. tilojen laajentamista toimintasuunnitelmakaudella. Erityisesti vanhemman aineiston osalta Varastokirjasto on olennaisen tärkeä kirjastojen aineistoresurssi. Varastokirjasto on kirjastoverkon palveluyksikkö ja sen kehysorganisaationa on Suomen kirjastoverkko. Perustehtävänä on tukea kirjastoja painetun aineiston käytettävänä pitämisessä ja tilaongelmien ratkaisemisessa. 3

4 Monet ulkomaiset kirjastot ja tietomateriaalin välityspalvelut ovat kansainvälistymisen ja informaatioteknologian kehittymisen seurauksena tulleet tehokkaiksi toimijoiksi, ja niiden kautta saa nopeasti aineistoja käyttöön. Maksuttomuus takaa kuitenkin sen, että suomalaiset kirjastot tilaavat ulkomaista aineistoa Varastokirjastosta. Kirjastojen rahoitus säilyy tiukkana ja monien palveluiden takaamiseksi kirjastoverkko joutuu turvautumaan keskitettyihin palveluihin. Varastokirjaston rahoitus on järjestetty suoraan valtion budjetista. Nykyinen rahoitusjärjestelmä on hyvä, ja se mahdollistaa säästöjen aikaansaamisen kirjastojen tila- ja aineistokustannuksissa. Varastokirjastojen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja niiden verkottuminen mahdollistaa varastokirjastojen kansainvälisen työnjaon ottaen huomioon eri rahoitusmallit, ja siten entistä laajemman aineistotarjonnan kirjastoille. 3. Kehittämistavoitteet tuloskaudella 3.1. Toiminnallinen tuloksellisuus tulostavoitteittain Aineiston vastaanotto Tavoite Tavoitteena on tukea kirjastoja niiden ratkoessa tilaongelmiaan ottamalla vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä. Kirjastoja tuetaan kehittämään aktiivikokoelmiaan ja avohyllytilojaan sekä välttämään turhaa paikallista varastointia. Keinot Varastokirjastoon siirretään sellaista aineistoa, jonka kirjastot arvioivat olevan Suomessa säilyttämisen arvoista ja joka sopii Varastokirjaston johtokunnan hyväksymiin periaatteisiin. Kokoelmiin otetaan Suomeen hankittua aineistoa yhtenä kappaleena. Ohjeistusta tehostetaan, jotta Varastokirjastoon lähetetään vain sellaista aineistoa, jota kokoelmissa ei vielä ole. Vastaanotettu aineisto asetetaan tehokkaasti käyttöön luetteloinnin ja kaukopalvelun sekä tietokannan webkäyttöliittymän avulla. Varastokirjasto kerää systemaattisesti asiakaspalautetta ja tehostaa tiedotustoimintaa. Tavoitteena on ennakoida varastointitarpeita ja parantaa toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Samalla huolehditaan siitä, että Varastokirjastolla on käytössä riittävät tilat kirjastojen siirtotarpeiden mukaiseen aineiston vastaanottoon ja tehokkaat työmenetelmät sekä työvälineet aineiston käsittelyyn ja varastointiin. Aineiston lisääntyessä hyllyjä ja tiloja tarvitaan lisää. Uusi varastohalli tarvitaan viimeistään vuonna Varastointitekniikan kehitystä seurataan ja kaikki mahdollisuudet rationalisointiin selvitetään. Toimintaympäristöstä Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston mukaan (2006) tieteellisissä kirjastoissa on hyllytilaa yhteensä noin 670 kilometriä. Yliopistokirjastoissa on hyllytilaa noin 493 hyllykilometriä. Tähän 4

5 mennessä Varastokirjastoon on siirretty noin viidesosa maamme yliopisto- ja muihin tieteellisiin kirjastoihin alun perin hankitusta aineistosta. Määrä kasvaa ja toimintasuunnitelmakauden lopulla osuus on lähellä neljäsosaa. Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2006 ovat seuraavat (ilman Varastokirjaston tietoja): Kokoelmat, milj. Kokoelmia vastaava säilytysyksikköä hyllytila, km Yliopistot 16,1 493 AMK:t 2,6 50 Erikoiskirjastot 1,9 58 Yleiset 37 Pitkän ajan vaikuttavuutta tiloihin voidaan arvioida esim. suljettujen varastotilojen määrää seuraamalla. Seuraavassa taulukossa eritellään kirjastotilojen muutosta vuodesta 1990 vuoteen 2005 yliopistokirjastoissa yhteistilaston pohjalta. Kirjastotilat Suljetut varastot Yliopistokirjastot yhteensä m m m m 2 Vapaakappalekirjastot m m m m 2 Muut yliopistokirjastot m m m m 2 Kirjastotilat ovat kasvaneet noin 30 %. Varastotilat ovat kasvaneet noin 10%. Vapaakappalekirjastoissa kaikki kirjastotilat ovat kasvaneet (25 %) ja suljetut varastotilat ovat kasvaneet noin 20 %. Varastokirjaston vaikutus näkyy suoraan muiden yo-kirjastojen varastotilatarpeen vähenemisenä. Yhteistilasto näyttää, että Varastokirjaston toiminnan aikana vuodesta 1990 vuoteen 2006 yliopistokirjastojen tilat ovat kasvaneet yhteensä noin neliömetriä. Kirjastotilojen kasvu on tapahtunut sekä kokoelmatiloihin että muuhun kirjaston käyttöön liittyen. Suljettujen varastotilojen määrä on tänä aikana laskenut kokonaisuudessaan muissa kuin vapaakappalekirjastoissa. Vapaakappalekirjastoissa suljettujen varastojen määrä on kasvanut ja niissä vajaa puolet kaikista kirjastotiloista on suljettuja varastotiloja. Tieteellisten kirjastojen painetun aineiston kartunta oli 2006 noin säilytysyksikköä. Sen aiheuttama lisätilan tarve on noin 20 hkm. Varastokirjastoon on siirretty 2007/8 mennessä yli hm painettua aineistoa. Vuoden 2011 lopussa aineistoa on siirretty arviolta hm. 5

6 Seuraavassa taulukossa on tietoja eri kirjastotyyppien Varastokirjastoon siirtämistä aineistoista elokuun 2007 loppuun mennessä (hyllymetreinä): /2007 Yhteensä Yliopistokirjastot Muut tiet. kirjastot Yleiset kirjastot Muut Yhteensä Koko toiminnan aikana siirretystä aineistosta 62,6 % on peräisin yliopistojen kirjastoista. Siirretty määrä on noin 13 % yliopistokirjastojen kirja- ja kausijulkaisukokoelmista. Siirtojen määrä vaihtelee vuosittain kirjastojen tarpeista riippuen, eikä Varastokirjasto juuri voi määriin vaikuttaa. Varastokirjastossa on aineistoa hm (2006). Vuoden 2011 lopussa aineistoa on arviolta hm (a hm). Saapuneesta aineistosta on vuoden 2006 loppuun mennessä käsittelyn yhteydessä poistettu 37 %. Osuutta pyritään pienentämään ohjaamalla kirjastoja tarkistamaan lähetettävä aineisto Aineiston käsittely Tavoite Varastokirjastoon saapuneen aineiston on oltava selkeästi ja helposti haettavissa VAARItietokannasta ja omasta kokoelmasta. Aineiston tulee olla mahdollisimman nopeasti asiakkaiden löydettävissä ja saatavilla. Tavoitteena on siis tehokas ja laadukas aineistonkäsittely ja luettelointi. Käsittelyä odottaa noin 3,1 hyllykilometriä aineistoa. Uutta, alle puoli vuotta sitten tullutta aineistoa on 1,7 hyllykilometriä. Vanhaa, vuosina tullutta aineistoa on noin 1,4 hyllykilometriä. Nämä ns. käsittelyrästit puretaan vuosina Keinot Aineistonkäsittelyn ja virheettömän luetteloinnin takaavat henkilökunnan osaamisen kehittäminen, hyvät työvälineet ja hyvä työskentelyilmapiiri. Jos nämä elementit ovat kunnossa, myös luettelointitietueiden virheprosentti pysyy minimissään. Huolehditaan myös siitä, että käytössä on tarpeellinen määrä luetteloijia ja aineistonkäsittelijöitä. Ohjeistamalla kirjastoja tarkistamaan lähetettävä aineisto saadaan poistojen määrä aineistonkäsittelyn yhteydessä vähenemään. Varastokirjasto osallistuu aktiivisesti kansalliseen luettelointiyhteistyöhön ja soveltaa yhteisiä sopimuksia omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla. Kansainvälistä luettelointikehitystä seurataan, ja kaikki toimintaa mahdollisesti parantavat asiat punnitaan. Poimintaluetteloinnin osuus kasvaa, sillä muista kirjastoista siirrettävä aineisto sisältyy enenevässä määrin LINDAyhteisluetteloon. Lisäksi ulkomaisten tietokantojen käyttökelpoisuus poimintaluetteloinnissa kasvaa MARC21 formaatin käyttöönoton myötä. Varastokirjaston asiakkaita koulutetaan VAARI-tietokannan käytössä mm. käyttäjäkoulutuspäivinä. 6

7 Toimintaympäristöstä Varastokirjaston luettelointi tapahtuu Linnea2-ympäristössä, jossa omaan tietokantaan luetteloidut tietueet siirtyvät Linda-yhteistietokantaan. Jatkossa luettelointi tapahtunee suoraan yhteistietokantaan, mikä nopeuttaa luettelointia. Seuraavassa taulukossa on tietoja luettelointitietueiden määrän muutoksista vuosina Yliopistokirjastot yht AMK:t yht Erikoiskirjastot Varastokirjasto Vuotuinen luettelointitietueiden määrä ilmenee seuraavasta taulukosta: Yliopistokirjastot yht AMK:t yht Erikoiskirjastot Varastokirjasto Varastokirjasto luetteloi merkittävän määrän aineistoa kansallisesti katsoen. Pääosa (82 % vuonna 2006) tästä on poimintaluettelointia, eli tietue on jo jossakin tietokannassa. Varastokirjaston erityinen rooli kansallisessa luettelointiyhteistyössä on takautuva alkuperäisluettelointi. Kaikkien tieteellisten kirjastojen alkuperäisluetteloinnista Varastokirjasto tekee alle 10 %, mutta takautuvasta alkuperäisluetteloinnista noin neljänneksen. Lähivuosina luettelointi- ja aineistonkäsittelyasioissa tapahtuu suuria muutoksia. Luettelointisäännöt uudistuvat ja Varastokirjaston sekä tieteellisten kirjastojen luettelointiformaatiksi tulee MARC21. Formaattivaihdos ja sääntöuudistus vaativat luettelointikoulutusta ja toimintatapojen tarkistamista. Varastokirjaston tietokantaa on rakennettu paikannustietokantana. Poimintaluetteloinnin lisääntyminen on korottanut luettelointitasoa minimitasosta, mikä antaa tietokannan käyttäjälle monipuolisempia tiedonhakumahdollisuuksia. 7

8 Tunnuslukuja Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilytys Tuotokset: Tulossopimuks en tavoite keskimäärin vuosittain PAV - vastaanotetun aineiston määrä - käsitellyn aineiston määrä hm hm hm hm hm hm kirjastojen siirtotarpeet - valmista hm hm hm - luetteloidut tietueet (m) (k) (m) (k) (m) (k) Toiminnallinen tehokkuus: - taloudellisuus: käsittelyn yksikkö-kustannukset 235 /hm 211 /hm 218 /hm - aineiston vastaanoton kustannukset VARKille 6,85 /hm 7,14 /hm 10,79 /hm - tuottavuus: käsitelty aineisto / htv 335 hm/htv 344 hm/htv 360 hm/htv Laatu - saapuvan aineiston käsittelyyn kuluva aika 21 kk(m) 7 kk(k 19 kk(m) 7 kk(k 17 kk (m) 2,4 kk (k) 6 kk 6 kk - tietueiden virhe% <1% <1% < 1% Aineiston käyttöön asettaminen (kaukopalvelu) Tavoite Tavoitteena on edelleen nopea ja kustannustehokas asiakaskirjastojen ja kirjastojen asiakkaiden tarpeista lähtevä kasvava kaukopalvelu. Sitä pidetään ajantasaisena siten, että lainat ja jäljenteet toimitetaan saman päivän aikana kuin tilaus saapuu. Digitaalista aineistonvälitystä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Keinot Palveluiden laatua kehitetään asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Aineiston toimittamisessa asiakkaille tutkitaan uusia logistisia ratkaisuja yhdessä asiakaskirjastojen kanssa. Palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Aineisto toimitetaan 24 tunnin kuluessa tilauksen saapumisesta. 8

9 Palvelutasoa ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella ja osallistumisella kansallisiin kaukopalvelu- ja aineistojen yhteiskäyttöhankkeisiin. Henkilökunnan jaksamista ja motivaatiota kehitetään panostamalla koulutukseen, viestintään ja työtehtävien jatkuvaan kehittämiseen. Toimintaympäristöstä Suomen kirjastojen antama kaukopalvelu on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Yliopisto- ja erikoiskirjastot ovat perinteisesti olleet nettoantolainaajia ja niiden kokoelmat ovat muodostaneet tietohuollon rungon. Niiden antama kaukopalvelu on kuitenkin viime vuosina jatkuvasti vähentynyt. Esimerkiksi yliopistokirjastojen antolainaus oli lähes vuonna 1997 ja enää vuonna Ammattikorkeakoulukirjastojen antamien lainojen määrä on myös jatkuvasti vähentynyt. Erona muihin tieteellisiin kirjastoihin ammattikorkeakoulut saavat kaksi kertaa enemmän kaukolainoja kuin antavat. Yleisten kirjastojen antama kaukopalvelu on kasvanut ja tilauksia oli noin vuonna Saatuja ja lähetettyjä kaukolainoja on suunnilleen yhtä paljon. Mikäli kaikki kirjastojen väliset lainat (ns. seutulainat tai kimppojen sisäiset lainat) tilastoitaisiin kaukolainoiksi, olisivat määrät suurempia. Lisääntynyt elektroninen aineisto on vähentänyt yliopisto- ja erikoiskirjastoihin suuntautunutta kaukopalvelun kysyntää. Vähentymistä selittää osaltaan myös se, että niiden aineistoja on suurissa määrin siirretty Varastokirjastoon, jonne myös kaukopalvelukysyntää on siirtynyt. Kokoelmien kasvaessa Varastokirjaston kaukopalvelu on jatkuvasti kasvanut. Kasvu on ollut % vuodessa. Vuonna 2006 Varastokirjastoon tuli yli kaukopalvelutilausta tai uusintaa. Varastokirjaston kaukopalvelutoiminnan tärkein vaikutus liittyy aineistojen yhteiskäytön edistämiseen. Varastokirjastokonsepti tukee ajatusta kansallisista yhteisistä kokoelmista ja kirjastojen luottamusta aineiston nopeaan ja maksuttomaan saatuvuuteen. Kaukopalvelu on perinteisesti määritelty kirjastojen väliseksi toiminnaksi, jossa asiakas on jättänyt toimeksiannon kirjastoon, ja kaukopalvelu on tilannut halutun aineiston toisesta kirjastosta asiakkaalle. Tämä perinteinen kaukopalvelutoiminta on saanut rinnalleen asiakastoimisia toimintamuotoja. Monet kirjastojärjestelmät tukevat asiakastoimista tilaamista, joka on yhdistetty asiakkaan tekemään aineiston paikantamiseen. Voyagerin Universal Borrowing moduuli mahdollistaa sen, että Voyager-kirjaston asiakas voi jättää tilauksen toisen Voyager-kirjaston kirjaaineistosta ja noutaa sen koti- tai muusta Voyager-kirjastosta. Asiakastoiminen tilaaminen lisää aineistojen yhteiskäyttöä ja erityisesti Varastokirjaston kokoelmien käyttöä. UB-moduuli tukee ajatusta kansallisista kokoelmista. Yliopistokirjastojen neuvosto on tehnyt päätöksen UB:n käyttöönotosta Varastokirjaston ja yliopistokirjastojen välillä. Kehitys on ollut kuitenkin hidasta. UB-käyttäjiä on yhdeksän yliopistoja kolme ammattikorkeakoulukirjastoa sekä yksi erikoiskirjasto. Asiakastoimisena kaukolainauksena voidaan pitää yleisissä kirjastoissa ns. kirjastokimppojen sisäisiä lainoja, joissa asiakas voi suoraan kirjastojärjestelmän välityksellä tilata toisen kunnankirjaston aineistoa. Myös artikkelikopioiden tilaamiseen on tulossa asiakastoimisuutta tukevia muutoksia. Sen lisäksi, että asiakas voi jättää itse kopiotilauksen, monet ohjelmistot mahdollistavat kopion toimittamisen suoraan asiakkaalle kierrättämättä sitä asiakkaan kotikirjaston kautta. Näihin toimituksiin liittyvä tilastointi ja mahdollinen maksuliikenne hoidetaan erillisellä kaukopalveluohjelmalla. 9

10 Artikkelikopiot toimitetaan elektronisesti. Formaattina on pääosin PDF, mutta suuret tietueet voidaan toimittaa muutenkin. Kaukopalvelun ja aineistojen yhteiskäytön tekniikan ja käytäntöjen kehittymistä seurataan. Tekijänoikeuslain vaikutuksia kaukopalveluun ja erityisesti artikkelikopioiden toimittamiseen seurataan. Tunnuslukuja Aineiston käyttö Tulossopimuksen tavoite keskimäärin vuosittain Tuotokset: PAV - tilausten määrä toimitettuja tilauksia Toiminnallinen tehokkuus - taloudellisuus: yksikkökustannukset 4,20 4,32 4,00 - tuottavuus: tilauksia/htv Laatu ja palvelukyky: /htv /htv /htv - asiakastyytyväisyys (asiakaskirjastojen määrä) kirjastoa kirjastoa kirjastoa - palvelun nopeus <24 h <24 h <24 h <24 h 3.2. Henkilöstö Varastokirjasto on vastuullinen työnantaja, joka arvioi toimintaansa jatkuvasti. Johtamista kehitetään kaikilla tasoilla. Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdennettu ja joustava henkilöstö. Henkilöstön työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan. Varastokirjaston toimintaa ohjaavat strategiassa ja tulossopimuksissa asetetut päämäärät ja tavoitteet. Näitä toteutettaessa muuttuvissa olosuhteissa organisaation joustavuus on välttämätöntä. Kirjastolla on henkilöstörakennesuunnitelma, joka pohjautuu osaamistarvekartoitukseen ja valtion tuottavuusohjelman edellyttämiin henkilöstövähennyksiin sekä arvioihin palvelukeskusten vaikutuksesta työtehtäviin. Kirjaston päätöksenteon avoimuutta ja sen perusteltavuutta lisätään. Johtamisessa pyritään selkeään vastuunjakoon ja vastuun kantamiseen. Kannustavaa palkkausjärjestelmää ja kehityskeskusteluja kehitetään. Myös sisäistä tiedottamista parannetaan. Harjoitetaan ennakoivaa ja vastuullista rekrytointia. 10

11 Henkilöstö on vaihtunut hyvin hitaasti ja toimintasuunnitelmakaudella on vain yksi eläkkeelle jääminen. Henkilöstön keski-ikä on 50,8, mikä on melko korkea. Seniori-ikäisiä (yli 45 v) on 75 %. Koulutus Tavoitteena on ammattitaidon ylläpito. Ammattitaidon ylläpito edellyttää suunnitelmallista koulutusta. Tärkein osa tätä on kirjastossa järjestetty sisäinen koulutus. Ulkoiseen koulutukseen osallistutaan tarpeiden mukaan. Koulutuskustannukset pyritään pitämään lähellä 2 % henkilöstökuluista. Henkilöstön koulutustaso on melko korkea suhteessa nykyisiin tehtäviin. Korkea koulutustaso antaa mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa kirjaston toimintaa, mikäli tarpeita sille on. Henkilöstöstä suuri osa on ikääntyneitä. Tämä vaatii johdolta erityisiä toimenpiteitä henkilöstön työssä jaksamisen suhteen. Henkilöstön työkykyä seurataan systemaattisilla henkilöstöilmastotutkimuksilla tavoitteena henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys. Työtyytyväisyyttä on seurattu useita vuosia osana henkilöstötilinpäätöstä. Indeksi on pysynyt melko vakaasti hieman yli 3:n (asteikko 1-5). Vuonna 2006 se oli 3,2. Työhyvinvointia ja jaksamista edistetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työilmapiiriä ja työssä viihtyvyyttä parannetaan mahdollisuuksien mukaan sekä omaehtoista liikuntaa ja henkilökunnan virkistystoimintaa tuetaan. Tunnuslukuja Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Henkilöstö Tulossopimuksen tavoite keskimäärin vuosittain Pav:n tav. - henkilöstön määrä, tehdyt henkilötyövuodet 23 22, , ,9? 19 - koulutustaso - keski-ikä sukupuolen mukaan 4,8:n=5,2 m=4,4 49,8 (n ) 48,4 (m) 4,8, n=5,2 m=4,4 50,2 (n) 49,9 (m) 5,n=5,3 m=4,6 51,8 (n) 49,8 (m) - ikäjakauma (45 v >) 78,3 % 77,3% 75 % - vakinaiset / määräaikaiset 22/1 22/0 23/1 - kokoaikaiset / osa-aikaiset 22/1 21/1 23/1 - tehty työaika / säännöllinen vuosityöaika % 78,3 77,6 - kokonaistyövoimakustannukset ( /vuosi) tehdyn työajan palkat ( ) (% palkkasummasta) , ,8 - välilliset työvoimakustannukset tehdyn työajan palkoista % ,9 % ,5 11

12 2. Työhyvinvointi - työtyytyväisyysindeksi 3,44 3,28 - vaihtuvuus (lähtö-, tulo-) 0/4,4 % 0/0 - sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 12,1 11,6 5,2 8,8 - työterveyskustannukset / htv Tyky-toiminnan kustannukset / htv Osaaminen, aineeton pääoma - henkilöstökoulutuskustannukset / htv koulutukseen käytetty aika (työpäivää/htv) - henkilöstön arvo 3, , Resurssit 4.1. Perustoiminta Varastokirjastokonseptiin kuuluu jatkuva tilojen laajeneminen. Kolmannen salin loput hyllyt (noin 15 hyllykilometriä) hankitaan vuosina Hyllytilan lisääntyessä tarvitaan tiloja käsittelyä odottavan aineiston välivarastointiin. Senaatti-kiinteistöt laajentaa osuuttaan kiinteistöyhtiöstä ostamalla lisää tilaa, ja Varastokirjasto vuokraa sitä tarpeidensa mukaan. Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa opetusministeriön hallinnonalana tuottavuushankkeen lisäksi kaksi tekijää: palvelujen tarve ja mahdolliset uudet tehtävät. Tuottavuushanke edellyttää toiminnan sopeuttamista väheneviin resursseihin. Tämä on hankalaa, koska näyttää siltä, että palvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan erityisesti kaukopalvelussa. On myös tietoja siitä, että kirjastoilla on jatkossakin tarpeita siirtää aineistoa vaihtelevassa määrin. Tämä edellyttää riittävien resurssien ylläpitämistä aineiston käsittelyssä. Kirjastoon muodostuneet käsittelyä odottavan aineiston ruuhkat puretaan vuosina , mikä vähentää välivarastoinnin kustannuksia. Henkilöstökustannuksia lisää vuosina toteutettava uusi palkkausjärjestelmä Hankkeet Uusia hyllyjä tarvitaan vuosina Ne hankitaan kahdessa erässä. Tämä mahdollistanee sen, että aineiston välivarastoinnille jää tilaa nykyiseen varastotilaan, joten lisätilaa ei tarvinne vuokrata ennen vuotta Vuonna 2012 tarvitaan uusi varastohalli. Halli on lattiapinta-alaltaan neliömetriä. Jos se saneerataan entiseen tapaan kaksikerroksiseksi, tilaa saadaan m2, mikä tarkoittaa nykyisellä 12

13 vuokratasolla noin euron lisävuokrakuluja vuodessa. Tämän lisäksi uuteen varastohalliin tarvitaan hyllyt, kustannukset vuositasolla noin euroa. Laajennuksen suunnitteluun on varattava euroa. Jos tilaa ei saneerata kaksikerroksiseksi, säästetään vuokrakuluissa. Tämä kuitenkin edellyttäisi uutta hyllyratkaisua, esim. koko hallin korkuisia hyllyjä jonkinlaisella automaatiolla. Pitkällä tähtäimellä tämä lienee edullisin vaihtoehto. 13

14 Liite Talous Varastokirjasto tot. enn. arvio henkilöstö % 48,49 % 51,32 % 50,36 % 49,10 % 48,97 % 48,16 % 40,56 % toimitilat % 28,21 % 28,55 % 29,03 % 29,33 % 29,52 % 30,10 % 38,31 % palvelujen osto % 8,84 % 9,08 % 9,68 % 10,62 % 10,59 % 10,70 % 9,01 % muut menot % 3,99 % 4,28 % 4,31 % 4,31 % 4,30 % 4,35 % 3,66 % investoinnit % 0,65 % 6,78 % 6,63 % 6,64 % 6,62 % 6,69 % 8,45 % muut tarpeet 150 % 9,82 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Yhteensä TAE LTAE Yhteensä Kust.vaikutus Henkilöstö: (*1000 ) Kasvu vuosittain = ves + upj - tuott.ohjelma Odottavan aineiston luettelointi UPJ-rahoitus yht. vm & l-erät 32 Eläköityminen, vuosina Toimitilat Uuden tilan hyllyjä Laajennuksen suunnittelu 2008 alk. 50 Seuraavan laajennuksen vuokra Lisää hyllyjä Palvelujen osto Suursiivous Palvelukeskukset 2008 alkaen 15/v Linjanopeus (palvelukeskus) 2008 alkaen 5/v Toimiston remontti

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto 2.10.2006 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2011 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 13.9.2006 ja täydennetty toimintakertomuksen valmistuttua v. 2006 tiedoilla aineiston vastaanoton,

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite 6.10.2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston

Lisätiedot

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston Mikäli hieman ontuen toimivaan tieteellisten kirjastojen yhteisluetteloon on uskomista, Suomen tieteellisissä kirjastoissa on yhteensä noin 20 miljoonaa säilytysyksikköä painettua aineistoa. Näissä kirjastoissa

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasioita 4 Katsaus taloustilanteeseen 5 Rakenteellisen

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Kaukopalvelu 3. Toiminnallinen tehokkuus..9

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Aineiston käyttö... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..2 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Aineiston käyttö 3. Toiminnallinen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 7 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2009 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. VARASTOKIRJASTO Johtokunta ESITTELYLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokous n:o 1/2009 Lista n:o 1 klo 12.00 Aika: 26.1.2009 Paikka: Varastokirjasto Läsnä: Christina Flemming Dorrit Gustafsson Tuula Haavisto Kauko Maskulainen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 8 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjasto on osa yleisten ja tieteellisten kirjastojen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa tieteellisistä

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Tuloksellisuus... 2 2.1 Aineiston vastaanotto... 2 2.2 Aineiston käsittely... 2 2.3 Aineiston käyttö... 3 2.4 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Käyttöön asettaminen... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005

VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005 VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Sisältö Esipuhe... 2 Tietoa kirjastosta... 3 Tehtävät Kokoelmat Kokonaisarviointi Strategia Toimintakatsaus... 7 Kansainvälinen toiminta Tilan vapauttaminen ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 31.5.2013 1 Kirjaston ydintoiminnot ASIAKKAAT KOKOELMA-

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun työpaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun määritelmä Kaukopalvelu on kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Markku Laitinen & Kimmo Vehkalahti Uutiset kuolemastani ovat liioiteltuja, väitetään jo Mark Twainin sanoneen. Myös kaukopalvelu

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Kaukopalvelun todellisuus tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Markku Laitinen Kansalliskirjasto markku.laitinen (at) helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Relais-katsaus Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Pilotoinnista Pilotti aloitettiin 2010 Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010 Pilottikirjastot Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto Lapin korkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Edellytykset asiakaslähtöisyyden onnistumiselle Prosessit: Uudet aineistot ja välineet Hankintatyö tekijänoikeus digitaalinen aineisto ja digitointi metadata Tiedonhallinta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2003 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2002 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Tuula Haavisto 6.11.2015 Yleisten kirjastojen neuvosto Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 11.9.2015 Kuvailutiedon

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot