Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä , kiinteistölle , Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä , kiinteistölle , Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/ /2015 Rymla 49 Kiinteistön , Kaaritie 18, Kuusankoski, omistaja Tuukkanen Minna on jättänyt oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan toi menpi de lu pa pää tök ses tä em. kiinteistölle. Toimenpidelupapäätös on kiel tei nen. Toimenpidelupaa on haettu 18 m korkealle harustetulle te räk si sel le putkimastolle ja suunta-antennille ra dio ama töö ri har ras te käyt töön. Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 1 Oikaisuvaatimuksen liitteenä on toimenpidelupapäätös, johon oi kai su vaa timus kohdistuu. Rakennustarkastaja on tehnyt kielteisen päätöksen pää töspäi vä mää räl lä , päätöksen antopäivä Pe ruste lu na kielteiselle päätökselle on ollut mas ton antenneineen so pi mat tomuus rakennettuun ym pä ris töön/mai se maan, huomattava haitta naa pu reille ja että rakennelma ei täytä kauneuden ja so pu suh tai suu den vaa ti muk sia (MRL :t 117, 126, 135, 138 ja MRA :t 50, 62 63) se kä Kou vo lan kaupungin ra ken nus jär jes tys (KV:n päätös ). Kiinteistöllä, jolle toimenpidelupaa on haettu, on voimassa asemakaava, jos sa alue on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi merkinnällä AO. Kiin teis tön pinta-ala on vain 770 m2. Naapurikuulemisten yhteydessä naapu reis ta kiinteistön haltija/omistaja on vastustanut mas ton ja antennin rakentamista. Naapurikuuleminen ja huomautus liitteenä nro 2 Toimenpidelupahakemuksen käsittelyn yhteydessä on pyydetty lau sun to Kouvolan kaupungin asemakaavoituksesta. Asemakaavoituksen lau sun to on kielteinen. Asemakaavoituksen lausunto on liitteenä nro 3 Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittaneet kiinteistön omistajan Minna Tuukka sen asiamiehenä asianajaja Martti Koskinen. Lautakunnan vastineet oikaisuvaatimuksessa esitettyihin seik koi hin: 1. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että toimenpidelupapäätös on tar kemmin perustelematon.

2 Toimenpidelupapäätöksessä päätös on perusteltu yk si se lit teises ti maankäyttö- ja rakennuslain pykälien 117, 117a- 117f, 126, 126a, 135, 138 ja 144 pohjalta lupaharkintaa tehdessä. MRL momentin mukaan toimenpiteen maankäytöllisten ja ym pä ris töl lis ten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa nou da te taan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä 72, 135, 136 ja 137 :ssä säädetään. MRL momentin mukaan ra ken nus hank keen tulee olla voimassa olevan asemankaavan mukainen, ra ken nuk sen tulee soveltua paikalle ja rakentamisen tulee täyttää sille 117:ssä sää de ty ty sekä muut MRL:n mukaiset tai sen nojalla asetetut vaa ti muk set. Lisäksi MRL momentin kohdassa 6 on määrätty, että ra ken nus ta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naa pu ria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Kiin teis tön naapuri on naapurikuulemisen yhteydessä ilmaissut kir jal li ses ti heille syntyvän huo mat ta van haitan radiomastosta an ten nei neen.. 2. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että rakennustarkastaja ja ra ken nus- ja ympäristölautakunta eivät ole riittävästi perehtyneet ra dio ama töö ri mas to jen lupakäytäntöön alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Oi kai su vaa ti mukses sa todetaan lisäksi, että lupapäätöksessä ei ole nou da tet tu tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, ob jek ti vi teet ti pe ri aa tet ta eikä yhdenvertaisuusperiaatetta. Rakennusluvan ja toimenpideluvan lupaharkinta perustuu tapaus- ja paikka koh tai seen harkintaan. Toimenpiteen soveltuvuus harkitaan kun kin lupahakemuksen yhteydessä erikseen lainsäädännön, paikallisten olo suhtei den, kaavamääräysten ja rakentamiseen liittyvien muiden mää räys ten perusteella. MRL:n mukainen lupapäätös on aina oikeudellista harkintaa, ei tar ve harkin taa. Oikaisuvaatimuksen väite, ettei päätöstä tehdessä ole nou da tet tu tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, on perusteeton. Tässä lu pa pää tökses sä rakennusvalvontaviranomainen on käyttänyt toi mi val taan sa vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on lain (maan käyt tö- ja rakennuslaki) mukaan määritelty. tai tarkoitettu käytettäväksi. Oikaisuvaatimuksen väite objektiviteettiperiaatteen noudattamatta jät tä mises ti on myös perusteeton. Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta tä män lupapäätöksen yhteydessä on ollut asianmukaista ja puo lu ee ton ta eikä viranhaltija ole ollut esteellinen päätöstä tehdessään. Oikaisuvaatimuksen väite yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamatta jät tämi nen on myös perusteeton. Rakennusvalvontaviranomainen on lu pa harkin nas saan tutkinut asiaa tähän rakennuspaikkaan liittyviä omi nai suuk sia ja alueen kaavamääräyksiä harkiten. Lupapäätökset ovat ai na ta paus kohtais ta harkintaa. Ei voida olettaa, että jollekin muulle kiin teis töl le myönnetty toimenpidelupa olisi ennakkotapaus, jota tulisi nou dat taa sen jälkeen kaikissa toimenpidelupahakemuksissa ilman si jain ti pai kan tuomaa lisäharkintaa.

3 3. Oikaisuvaatimuksen esitetään, että Kouvolan alueelle on myönnetty usei ta toimenpidelupia vastaavaan tarkoitukseen käytettävien mastojen raken ta mi seen. Kouvolan alueelle on myönnetty toimenpidelupia teleliikennemastoille, joiden katsotaan palvelevan koko yhteiskuntaa. Ne ovat suorastaan vält tämät tö miä nykyaikana sähköisen liikenteen välittämiseen. Näitä mas to ja ei ole sijoitettu asemakaava-alueella asumiseen tarkoitetuille kiin teis töil le, vaan poikkeusluvan pohjalle myönnetyillä toimenpide- tai ra ken nus lu vil la asemakaavassa puisto- ym. yleisten alueiden käyttöön va ra tuil le alueille. Radioamatööriharrastekäyttöön ei ole rakennusvalvontaviranomainen myön tä nyt uuden Kouvolan aikakaudella 2009 lähtien yhtään toi men pi de lupaa antennimastolle asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella eikä kaava-alu een ulkopuolella. 4. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että vastaavanlaiset mas to ran ken teet vastaavanlaisilla asuinalueilla ovat saaneet toimenpideluvan. Yllä mainitun väitteen yhteydessä ei kerrota, että ovatko nämä kohteet Kou vo las sa vai jossakin muussa Suomen kunnassa. Vastineena vii ta taan kohdan 2. vastineeseen. 5. Oikaisuvaatimuksen mukaan luvan hakijan näkökohtia, takoitusperiä ja näkökulmia ei ole otettu oikealla tavoin ja riittävästi ja tasapuolisesti huo mioon. Rakennusvalvontaviranomainen on harkinnut asiaa myös luvanhakijan kan nal ta, mutta rakennusvalvontaviranomaisen perustehtävä on maan käyttö- ja rakennuslain 124 mukaan harkita lupapäätöstä yleisen edun kannal ta. 6. Oikaisuvaatimuksen viittaus toimenpidelupahakemuksen alueen muuhun rakentamiseen. Toimenpidelupahakemuksen alueella oleva muu asuinrakentamiseen painot tu nut toiminta ja niihin liittyvät rakennuslupapäätökset ovat voi mas saole van asemakaavan mukaisia. 7. Oikaisuvaatimuksessa on selostus maston rakenteista ja si joi tuk ses ta ja esitetään, ettei masto näkyisi naapurin kiinteistölle eikä se ai heut tai si heille minkäänlaista haittaa. Maston rakenne antenneineen ja sijoitus on otettu lupaharkinnassa huo mioon. Haitan vaikutus naapureille on tullut esille naa pu ri kuu le mi sen yh teydes sä ja asia on otettu huomioon lupaharkinnassa. Kielteisen lu pa pää töksen yksi perustelu on ollut huomattava haitta naapureille.

4 8. Oikaisuvaatimuksen viittaus Ympäristöministeriön Mastot mai se massa-op paa seen. Lupapäätöstä harkitessa on tutkittu tämän hankkeen maankäyttö- ja ra kennus lain mukaiset edellytykset ja tultu johtopäätöksen, jonka pe rus teel la on laadittu kielteinen toimenpidelupapäätös. 9. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, ettei hanke ole ristiriidassa ra ken nusjär jes tyk sen eikä kaavamääräysten kanssa. Tulkinta, että kun rakennusjärjestyksessä ja asemakaavassa ei ole teks til lä tai muulla merkinnällä kielletty nimenomaan ra dio ama töö ri mas ton rakentamista ao. alueelle, maston rakentaminen olisi sallittua, on vää rä. Tällä periaatteella olisi asemakaavassa määräyksineen tullut lis ta ta tarkasti kaikki ne asiat, jotka eivät ole mahdollisia toimenpiteen kaa va-alu eel la. Tällainen asemakaavan laatiminen ei ole tar koi tuk sen mu kais ta. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä näin tarkan ase ma kaa va mää räyksen laatimista. Radiomaston kieltävän maininnan puut tu mi nen asemakaavamääräyksissä ei tee sallituksi maston rakentamista. 10. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että ko. lupahakemuksen mu kai sen 770 m2:n kokoiselle kiinteistöille olisi myönnetty samaan tar koi tuk seen lupia Kouvolan alueella. Lisäksi on vedottu muualla Suomessa myön net tyihin lupapäätöksiin ja hallinto-oikeuden päätöksiin. Vastineena viitataan kohdan 3. vastineeseen. 11. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että huomautuksen naa pu ri kuu le misen yhteydessä laatineen naapurikiinteistön omistajan/haltijan pe rus tei ta äänihaitoista, asuntojen markkinoinnin vaikeutumisesta ja sä tei ly hai tois ta ei tulisi ottaa huomioon oikaisuvaatimusta harkittaessa. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 187 mukaan päätökseen tyy ty mättö mäl lä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen kä si tel tä väk si oikaisuvaatimukseen kirjaamillaan perusteluilla. 12. Lopuksi oikaisuvaatimuksessa esitetään lista päätöksistä, joissa on käsi tel ty radioamatöörimaston rakentamista taajamissa. Kuten kohdan 2 vastineessa todetaan, rakennusluvan ja toi men pi de lu van lupaharkinta perustuu tapaus- ja paikkakohtaiseen harkintaan. Toi men piteen soveltuvuus harkitaan kunkin lupahakemuksen yhteydessä erik seen lainsäädännön, paikallisten olosuhteiden, kaavamääräysten ja ra ken ta miseen liittyvien muiden määräysten perusteella. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätök seen 14/5315/1. Tällä päätöksellä hallinto-oikeus kumosi Oulun ra ken-

5 nus lau ta kun nan ja Oulun rakennustarkastajan päätökset ja pa laut ti asian rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Tässä mai ni tus sa hankkeessa rakennuspaikka, jolle radioamatöörimastolle on haet tu lupaa, on ominaisuuksiltaan aivan erilainen kuin Minna Tuuk ka sen oikaisuvaatimuksen kiinteistö. Oulun tapauksen kiinteistö rajoittui puis to aluee seen, jolla kasvoi korkeaa puustoa ja radioamatöörimasto voi tiin sijoittaa kadulta katsottuna kiinteistön takaosaan lähelle puistoon ra joit tu vaa rajaa. Lisäksi kiinteistö on pinta-alaltaan huomattavasti suu rem pi kuin Minna Tuukkasen hallitsema kiinteistö. Minna Tuukkasen toimittama materiaali Pohjois-Suomen hal lin to-oi keu den päätöksestä on oheismateriaalina nro 1 Lisätietoja: Rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen, puh , tapani.ryynanen(a)kouvola.fi ja rakennustarkastaja Jarmo Ver ho, puh , jarmo.verho(a)kouvola.fi. Rakennusvalvontapäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä Minna Tuukkasen oikaisuvaa ti muk sen rakennustarkastajan päätöksestä , pää töspäi vä , antopäivä , pe rus teet to ma na. Perustelut: Rakennusvalvontaviranomainen on päätynyt kielteiseen päätökseen MRL:n säännösten, asemakaavamääräysten ja saatujen lausuntojen poh jal ta tehdyssä lupaharkinnassa. Toimenpidelupahakemuksen mu kai nen masto antenneineen ei sovellu asuin ra ken nus ten korttelialueelle pie nel le asemakaavatontille, eikä ra kennel ma täytä kauneuden ja so pu suh tai suu den vaatimusta. Lisäksi radioamatöörimasto antenneineen tuot taa huomattavaa haittaa naa pu reil le. Asian käsittely: Asian käsittelyn aikana Raimo Laine esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Esitystä ei kannatettu. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Raimo Laine jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot