TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND"

Transkriptio

1 tm fftfttftm! SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LVIII Vuonna STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny sere LVIII År STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New seres J* Year TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA C E NT RA L BY RÅ N CENTRAL STATISTICAL OFFICE T /f a s - f a k n p S t a HE L SI N KI

3 Helsnk Helsngfors Valtoneuvoston krjapano S tatsråd ets trycker

4 Alkusanat Förord Tlastollnen vuoskrja lmestyy uuden sarjan :ntena vuoskertana; se on pääasallsest tomtettu samojen peraat teden mukaan kun edellsnä vuosna. Uusa tauluja on vuoskrjaan otettu seuraavat : Taulu. Vljelmen jakautumnen suu ruusluokkn peltoalan mukaan vuonna ; Taulu. Vljelmen käytössä olleden koneden luku.. 0; Taulu. Tukkukaupan myynt vuo sna ja ; Taulu. Tukkukaupan myynnn arvondeks vuosna ; Taulu. Vähttäskaupan myynt vuo sna ja ; Taulu. Vähttäskaupan myynnn arvondeks vuosna ; Taulu. Ykstyset henklöt ym. sekä hedän tulonsa ja välttöm ät veronsa vero luokan mukaan v. ; Taulu. Asunhuonestot er varuste den mukaan vuoden 0 lopussa; Taulu. Asunhuonestot pnta-alan mukaan (m) vuoden 0 lopussa; Taulu. Rkoksentekjöks epällyt nuoret henklöt polstlaston mukaan vuo sna ; Taulu. Tasavallan presdentn valt sjamesten vaalt vuonna. Ään m äärät. Lukusen uusen taulujen lsäks on ta vallsta useampn tauluhn ollut tehtävä muutoksa, koska on saatu tuoreta tetoja m.m. väestö- ja musta laskennosta. Mel ken kakssa ulkomaankaupan taulussa on nyt uuden Brysseln nmkkestön mukaset Statstsk årsbok utgör den år gången den nya seren; den har huvud sak redgerats enlgt samma prncper som under tdgare år. Följande nya tabeller har tllfogats: Tabell. Bruknngsenheternas fördel nng storleksklasser enlgt åkerarealen år ; Tabell. Antalet maskner, som an vänts på bruknngsenheterna.. 0; Tabell. Parthandelns försäljnng åren och ; Tabell. Värdendex för parthandelns försäljnng åren ; Tabell. Detaljhandelns försäljnng åren och ; Tabell. Värdendex för detaljhan delns försäljnng åren ; Tabell. Ensklda personer m.fl. samt deras nkomster och drekta skatter enlgt skatteklasser år ; Tabell. Bostadslägenheterna efter olka utrustnngar vd utgången av år 0; Tabell. Bostadslägenheterna efter areal (m) vd utgången av år 0; Tabell. F ör lagöverträdelser mss tänkta unga personer enlgt polsstatstken åren ; Tabell. Val av elektorer för utseende av republkens presdent år. Röstetal. Utom de talrka nya tabellerna har man nödgats göra förändrngar flere tabeller än allmänhet, emedan nya uppgfter er hållts bl.a. från folk- o.a. räknngar. I näs tan alla tabeller över utrkeshandeln ngår nu uppgfter för år enlgt den nya

5 IV tedot vuodelta. Näden monen muu tosten vuoks onkn vuoskrjan panatus vvästynyt. Osa ulkomaanosaston taulusta on edel leen tehty yhtestyössä muden Pohjosma den kanssa, ja työnjako er maden välllä nätä tauluja laadttaessa käy selvlle s vulta. Vuoskrjasta on postettu kuus taulua, jotka luetellaan svulla X V III. Taulu jen lukumäärä on. Vuoskrjan on tomttanut ylm. aktuaar Maur Järvnen. Helsngssä,Tlastollsessa päätomstossa, huhtkuussa. Brysselnomenklaturen. På grund av dessa många förändrngar har trycknngen av årsboken fördröjts. En del av tabellerna den utländska avdelnngen har fortfarande utarbetats samarbete med övrga nordska länder. Arbetsfördelnngen mellan de olka län derna vd utarbetandet av dessa tabeller framgår på sdan. Sex tabeller, vlka omnämnes på sd. X V III, har uteslutts från årsboken. An talet tabeller är. Årsboken har redgerats av e.o. aktuaren Maur Järvnen. Helsngfors, Statstska centralbyrån, aprl. Foreword T h e Statstcal Yearbook for s the th ssue n the new seres. I t has been com pled accordng to the sam e p rn cp les as were adopted n the earler ssues. T h e followng I n addton to n um ero us new tables, changes have been m ade n m ore tables than prevously, new tables have been ncluded n the present ss u e : T able. F a rm s accordng to arable a rea ; T able. N u m b er of m achnes used on farm s on J u n e 0 ; T able. W holesalers sa les; T able. Wholesale value n d e x ; because fresh data were receved e.g. from the populaton census a nd other censuses. N ew data conform ng to the B ru ssels nom enclature a re now nclu ded n almost all the tables on foregn trade for. T h ese m an y changes have delayed the p rn tn g of the yearbook. C ertan tables of the nternatonal secton Table. R etalers sa les; T able. V alue n d ex of retalers sales; T able. In co m e a nd drect taxes of nd v d u als, etc. by tax classes; have been p rep a red as before n collaboraton wth the other N o rth ern countres. S x T able. D w ellng unts by equpm ents at D ecem ber 0 ; T able. D w ellng unts by areas ( m ) at D ecem ber 0 ; T able. Y o u n g persons suspected of beng juvenle delnguents accordng to polce statstcs; T able. P resd en ta l electons n. Votes. tables have been omtted from ths s s u e ; they a re nd exed on page X X I I I. total n u m ber of tables s. The T h e yearbook has M a u r J ä r v n e n. Mr been edted by H elsn k, Central Statstcal O ffce, A p r l. Eno H. Laurla

6 Ssällys Innehåll Alkusanat Förord Taulujen luettelo Tabellförtecknng.. Taulussa käytetyt symbolt Symbo ler tab ellern a. Taulut T a b e lle r Taulujen lähteet Tabellernas källor Vrallsen tlaston lu e tte lo Förtecknng över den offcella statstken Aakkosellnen hakemsto. Alfabetskt regster Svu Sd. I l l IV V IX V III X X IV 0 Contents Page. Expla na to n of Sym bols T a b l e s. Sources of the Tables Catalogue of O ffcal S ta ts tc s In d e x. Forew ord Lst of T a b l e s IV X V III X X III X X IV

7 Taulujen luettelo I Alue ja lmastosuhteet Maanteteellsä tetoja Pnta-ala ja suurmmat vesstöalueet vuosen ja alussa. Ilmasto vuosna. II Väestö Hallnnollnen ja okeudellnen jaotus vuo sen alussa Suomen evankels-luterlanen krkko vuo sna. Suomen ortodoksnen krkkokunta vuosna 0. Reksterödyt uskonnollset yhdyskunnat vuonna. Väkluku vuosen 0 lopussa Väkluku läänettän vuosna 0 ja Väentheys läänettän vuosen 0 lopussa Maalaskunten väkluku ja väentheys vuonna 0 Väkluku läänettän vuosen 0 lopussa Kaupunken ja kauppalan väkluku vuosen lopussa Pnta-ala ja väestö kunnttan vuosna 0. Väestö än, sukupuolen ja svlsäädyn mu kaan vuosen lopussa. Väestö än, sukupuolen ja svlsäädyn mu kaan vuoden 0 lopussa Väestö än, asunpakan ja sukupuolen mu kaan vuosen 0 ja lopussa. Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosen 0 lopussa Väestö koulunkäynnn ja än mukaan vuoden 0 lopussa Väestö kelen mukaan vuosna 00 Väestö kelen mukaan läänettän vuonna 0 Väestö keltadon mukaan läänettän vuonna 0. Kunten ryhmtys vrkakelen mukaan vuo sna Väestö elnkenon ja ammattaseman mukaan vuoden 0 lopussa. Ammatssa tomva väestö elnkenonhaaran, sukupuolen ja än mukaan vuoden 0 lo pussa. Ammatssa tomva väestö ammatn, suku puolen ja än mukaan vuoden 0 lopussa Koko väestö elnkenon mukaan läänettän vuoden 0 lopussa. Väestö syntymäpakan mukaan vuosna 0 0. Perheet perhetyypn, suuruuden ja alle vuotaden lasten lukumäärän mukaan vuo den 0 lopussa Ruokakunten luku vuoden 0 lopussa Svu Tabellförtecknng I Område och väderleksförhållanden Geografska uppgfter Arealförhållanden och de största vatten områdena vd ngången av åren och Klmatet åren. II Befolknng Admnstratv och judcell ndelnng vd ngången av åren Fnlands evangelsk-lutherska kyrka åren Ortodoxa kvrkosamfundet Fnland åren 0.' Regstrerade relgonssamfund år. Folkmängden vd utgången av åren 0. Folkmängden länsvs åren 0 och Folktätheten länsvs vd utgången av åren 0 Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år 0. Folkmängden länsvs vd utgången av åren 0 Folkmängden städerna och köpngarna vd utgången av åren Areal och befolknng kommunvs åren 0. Befolknngen efter ålder, kön och cvlstånd vd utgången av åren Befolknngen efter ålder, kön ochcvlstånd vd utgången av år 0. Befolknngen efter åldor, bonngsort och kön vd utgången av åren 0 och Den rket bosatta befolknngen efter relg onssamfund vd utgången av åren 0 Befolknngen efter skolbldnng och ålder vd utgången av år 0. Befolknngen efter språk åren 00 Befolknngen efter språk länsvs år 0 Befolknngens fördelnng efter språkkunskap länsvs år 0. Kommunernas fördelnng efter ämbetsspråk åren. Befolknngens fördelnng efter närngsgren och yrkesställnng vd utgången av år 0 Förvärvsarbetande befolknng efter närngs gren, kön och ålder vd utgången av år 0 Förvärvsarbetande befolknng efter ndvdualyrke, kön och ålder vd utgången av år 0. Hela befolknngens fördelnng efter närngs gren länsvs vd utgången av år 0. Befolknngen efter födelseort åren 00 Famljer efter famljetyp, storlek och antalet barn under år vd utgången av år 0 Antal hushåll vd utgången av år Sd. 0 0

8 VII Svu. Väkluvun todennäkönen kehtys käryhmt tän vuoteen saakka. Den sannolka utvecklngen av folkmängden efter åldersklasser fram tll år. Avoerot avolton kestämsajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosna 0. Avoerot puolsoden än mukaan vuosna.. Synnyttäjät än mukaan vuosna. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena synty neet lapset vuosna.. Erkoshedelmällsyysluvut vuosna. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusutumsluvut vuosna.. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa mukaan läänettän vuosna. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa ja avolton kestämsajan mukaan vuo sna 00.. Kaks- ja useampsköset synnytykset syn nyttäjän än mukaan vuosna. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosna. Vuotta nuorempana kuolleet vuosna 0. Kuolemanvaara /00:na vuosna. Jäljellä oleva keskmääränen elnaka vuo sna.. Kuollesuus- ja eloonjäämstauluja vuoslta. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosna.. Kuolleet tärkempen kuolemansyden mu kaan läänettän sekä kaupungessa ja kauppalossa vuosna 0. Tuberkuloosn kuolleet vuosna. Väkvaltasest kuolleet vuosna. Muuttolke läänettän vuosna 0. Maassamuutto muuton suunnan.mukaan lää nettän vuosna.. Maassamuutto muuton suunnan sekä muutta neden än ja sukupuolen mukaan vuosna 0 III Befolknngsrörelsen III Väestönmuutokset. Katsaus väestönmuutoksn vuosna. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet, kuol leet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneden enemmyys sekä väenlsäys läänettän vuosna promllena. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet ja kuol leet kuukausttan vuosna..... Solmtut avoltot puolsoden akasemman svlsäädyn mukaan vuosna... Solmtut avoltot puolsoden namsnmenoän mukaan 000 keskväkluvun vastaavassa ässä olevaa mestä sekä nasta koht vuosna. Solmtut avoltot puolsoden kotpakka kunnan ja pääkelen mukaan vuosna 0. Asumuserot ja avoerot vuosna Sld.. Överskt av befolknngsrörelsen åren. Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, natvtetsöverskott och folköknng länsvs åren promlle tal. Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvs åren.. Ingångna äktenskap efter makarnas tdgare cvlstånd åren. Gftermålen efter makarnas gftermålsålder på 000 män. respektve kvnnor motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren. Ingångna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspråk åren Hemskllnader och äktenskapsskllnader åren. Upplösta äktenskap fördelade efter varaktg het och barnantal åren 0. Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren.. Barnaföderskor efter ålder åren. Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren.. Specfka fruktsamhetstal åren 0 0. Netto- och bruttoreproduktonstal för den rket bosatta befolknngen åren. Levande födda äktenskap efter barnets ordnngsnummer länsvs åren... Levande födda äktenskap efter barnets ord nngsnummer och äktenskapets varaktghet åren 00.. Två- och flerfostrga barnsbörder efter barna föderskornas ålder åren.. Döda efter kön åren. Döda under år åren. 0. Dödsrsker /00 åren. Återstående medellvslängd åren. Dödlghets- och lvslängdstabeller för åren.. Döda efter dödsorsak åren Döda efter vktgaste dödsorsaker länsvs samt städer och köpngar åren 0 0 ".... Döda tuberkulos åren. Döda genom våld åren. Flyttnngsrörelsen länsvs åren 0.. Flyttnngsrörelsen nom rket efter flytt nngens rktnng länsvs åren... Flyttnngsrörelsen nom rket åren 0 efter flyttnngens rktnng och de flyttandes ålder och k ö n.

9 VIII Svu 0. Srtolaset kotläänn ja määrämaan mukaan vuosna.. Srtolaset kä- ja svlsäätyryhmttän vuosna.. Suomen kansalasks vuosna otetut ulkom aalaset. Sd. 0. Emgranter enlgt hemort ooh destnatons land åren. Emgranter enlgt ålder och cvlstånd åren.. Tll fnska medborgare åren antagna utlännngar IV Maanmttaus ja asutustomnta. Loppuunsaatetut maanmttaustomtukset vuosna. Maanmttausnsnöörkunnan työtulokset vuo sna.. Valton asutustomnnan tulokset vuoden lopussa. Valton asutustarkotuksn ostamat ja pakkohuutokauposta lunastamat maat vuo sna.. Valton vrkatalosta muodostetut ja valton metsämalle perustetut asutustlat vuosna.. Asutuskassojen lanotust.omnta vuosna ja maankäyttölan mukanen lanotustomnta vuosna. Maanhankntalan mukasen asutustomnnan tulokset vuoden lo p u ssa. 0. Maaseudun asunto-olojen parantamstomnta vuosna.. Karjantarkastusyhdstyksn kuuluven maa tlojen madontuotanto ja rehunkulutus vuo sna. 0. Eräden maatalouskoneden luku... Vljelmen käytössä olleden koneden luku Kotelämet vuosna. Mejert vuosna. Mejeren vastaanottama mato sekä tuotanto maanvljelysseurottan vuosna 0 ja. Vljelmllä asuneden ja vaknasest työsken nelleden henklöden luku vuonna.... Maatalouden erlasssa tössä työskennelle den henklöden työpäven luku IV Lantmäter och kolonsatonsverksamhet 0. Slutförda lantmäterförrättnngar åren. Lantmäterngenjörkårens arbetsresultat åren. Resultaten av statens kolonsatonsverksam het vd utgången av år.. Av staten för kolonsaton sändamål nköpta och från exekutva auktoner nlösta marker åren.. Av kronoboställen och på statens skogsmar ker bldade kolonsatonslägenheter åren.. Kolonsatonskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten åren enlgt jorddspostonslagen. Resultaten av kolonsatonsverksa mheten en lgt jordanskaffnngslagen vd utgången av år. 0. Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren. 0 V Lanthushållnng V Maatalous. Vljelmen maa-alan jakaantumnen maankäyttölajen mukaan vuonna. Kokonaspnta-alojen jakaantumnen er oms tajaryhmen kesken vuonna'. Peltoalan käyttö vuosna.. Sato vuosna.. Vljelmen jakautumnen suuruusluokkn peltoalan mukaan vuonna. Sato rehuyksköks muunnettuna vuosna. Sadon suhteellset luvut vuosna. Vljan ja perunan kulutus vuosna Lägenheternas jordareal fördelad efter ägo slag år. arealen fördelad efter ägare år. Åkerarealens användnng åren... Skörden åren.. Bruknngsenheternas fördelnng storleksklasser enlgt åkerarealen år. Skörden omräknad foderenheter åren _0. Relatva sffror för skörden åren. Konsumtonen av spannmål och potats åren.. Mjölkprodukton ocl fodcrförbruknng på lägenheter hörande tll kreaturskontrolförenngar åren 0. Antalet vssa lantbruksmaskner. Antalet maskner, som använts på bruknngsenheterna.. 0. Husdjuren åren.. Mejererna åren. I mejererna mottagen mjölk samt produk tonen per lantbrukssällskap åren 0 och.. På lägenheterna bosatta och där regelbundet, sysselsatta personer år... Antalet arbetsdagar olka arbeten utförda av personer sysselsatta nom lantbruket

10 IX Sd. Svu. Maanvljeljän rahalke Varsnasen maatalouden kannattavuus Varsnasen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaara koht Elänlääkntätomvuosna..... Hyväksytyssä teurastamossa a lhantarkastamossa tarkastetut elänruhot vuosna.. Jordbrukarnas pennngom sättnng Räntablteten av den egentlga lanthushåll nngen Den egentlga lanthushållnngens pennngn komster och -utgfter per ha reducerad åker areal Veternärverksamhet åren. I godkända slakterer och på köttkontroll statoner besktgade djurkroppar åren. Fsket år VI Kalastus. Kalastus vuonna. VII Metsätalous. Valtakunnan maa ja metsät omstajaryhmttän tammkuun p:nä.. Valtonmetsen pnta-ala tammkuun p:nä.. Metsänojtukset vuosna. Metsänhotolautakunten ja metsänhotoyh dstysten raakapuun lemaustomnta ykstys metsssä vuosna.. Metsäpalot vuosna.. Valtonmetsen hakkuut vuosna. Metsänhototyöt vuosna 00. Hanknnat valtonmetsstä vuosna 0. Kaupallset hakkuut vuosna 0. Ykstysmetsen valvonta vuosna Puutavaran utto vuonna. 0 V III Teollsuus 0. Teollsuus ja kästyö.. ja sen tom nta vuonna. 0. Teollsuuden ja kästyön tompakat henklö kunnan suuruuden mukaan vuonna.. 0. Teollsuus ja kästyö läänettän.. ja vuonna. 0. Teollsuustomnta vuosna Teollsuuden työpakat henklökunnan suu ruuden mukaan vuonna Teollsuustomnta teollsuusryhmttän vuonna 0 0. Teollsuuden käyttövoma ja sähkönkulutus vuonna 0. Teollsuuden henklökunta er yrtysmuodossa teollsuusryhmttän vuonna 0. Teollsuustuotannon volyvm-ndekst vuosna ' E räät tärkemmät teollsuustuotteet vuosna 0. Patentt vuosna. IX Rakennustomnta. Myönnetyt rakennusluvat vuosna. Valmstuneet rakennukset vuosna. Valmstuneet asunhuonestot vuosna.. Vuonna valmstuneet asunhuonestot talo- ja huonestotyypn sekä varusteden ja rakennuttajan m u k aan. T lastollnen vuoskrja S ta tstsk årsbok. VI Fske VII Skogshushållnng. Lands- och skogsarealen rket efter ägare den januar.. Statsskogarnas areal den januar..... Skogsdknng åren. Stämplngar av vrke utförda av skogsvårdsnämndema och -förenngarna ensklda skogar åren. Skogseldar årea.. Avverknngsbeloppet för statsskogarna åren -.. Skogsvårdsarbeten åren 00. Leveranser från statsskogarna åren.= 0. Avverknngar för försäljnng åren 0. Övervakandet av prvatskogar åren Vrkesflottnngen år. 0 V III Industr 0. Industrn och hantverket.. och dess verksamhet år 0. Arbetsställena ndustrn och hantverket enlgt personalens storlek år 0. Industrn och hantverket enlgt län.. och år 0. Den ndustrella verksamheten åren 0 0. Arbetsställena ndustrn enlgt personalens storlek år Den ndustrella verksamheten efter ndustr grupper år Industrns drvkraft och elförbruknng år 0. Industrns personal enlgt företagsform nom olka ndustrgrupper år 0. Volvmndex för ndustrproduktonen åren. Vssa vktgare ndustrprodukter åren 0. Patent åren IX Byggnadsverksamhet. Bevljade byggnadstllstånd åren. Färdgställda bvggnader åren. Färdgställda bostadslägenheter åren.. År färdgställda bostadslägenheter enlgt hus- och lägenhetstyp samt utrustnngar och byggherre.

11 X Svu. Myönnetyt Arava-asuntolanat vuosna. 0. Asunnot, jota varten Arava-lana myönnettn. Arava-asuntojen hankntakustannukset vuo sna 0.. Hanknta-arvo ja asuntolana Arava-asuntoa koht sekä omen varojen ja asuntolanan määrä asuntonelömeträ koht vuosna 0 X Ulkomaankauppa. Tuonnn ja vennn arvo vuosna 0. Tuont ja vent taloudellsten ryhmttymen mukaan vuonna.. Tärkempen tavaran tuont ja vent vuosna -. Eräden tärkempen tavaroden tuont ja vent vuonna.. Kauppavahto er maden kanssa vuosna -. Tuonnn ja vennn arvo maden ja tavararyhmen mukaan vuonna.. Tuont vuosna 00 tavaroden käy tön mukaan 0. Vent vuosna 0 0 nden sektore den mukaan, josta tavarat ovat peräsn... Tuont ja vent vuonna 0 tavaroden käy tön ja valmstusasteen m u k a a n X I Kotmaankauppa Kaupan tompakat.. ja nden tomnta vuonna. Kaupan tompakat.. ja vuosvahto yrtysmuodottan vuonna.... Kauppa läänettän ja suurkaupungessa.. ja vuonna. Eräden palveluelnkenojen tompakat.. ja nden tomnta vuonna.. Osakeyhtöt tomalottan ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden lopussa.. Sd.. Bevljade Arava-bostadslän åren 0. Bostäder för vlka Arava-lån bevljats.. Arava-bostädernas anskaffnngskostnader åren 0. Anskaffnngsvärde och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren X Utrkeshandel. Värdet av n- och utförseln åren 0. Införsel och utförsel enlgt ekonomska grup perngar år. Införsel och utförsel av de vktgaste va rorna åren. Införsel och utförsel av vssa vktgare varor år. ". Handelsomsättnngen med olka länder åren. Värdet av nförseln och utförseln enlgt varu grupper efter olka länder år. Importen åren 0 0 fördelad efter varornas användnng 0. Exporten åren 0 0 fördelad efter de sektorer, från vlka varorna härstam m ar. Införsel och utförsel år 0 med fördelnng efter varornas användnng och bearbetnngsgrad XII Raha- ja luottolke. Suomen Pankn tla vuosen päättyessä. 0. Suomen Pankn setelnanto vuosna 0 X II Pennng- och kredtväsen. Fnlands Banks ställnng vd utgången av åren T. 0. Fnlands Banks sedelutgvnng åren X I Inrkeshandel Arbetsställena nom handeln.. och deras verksamhet år. 0 Handelns arbetsställen.. och om sättnng enlgt företagsform år. Handeln länsvs och storstäderna.. och år Arbetsställena nom vssa servcenärngar.. och deras verksamhet år.... Aktebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktekaptal vd slutet av år ' Aktebolag åren. Aktebolagen efter storleken av deras akte kaptal åren Andelslag åren Andelslagens verksamhet åren Centralandelsaffärerna åren..... Osakeyhtöt vuosna. Osakeyhtöt osakepääoman suuruuden mu kaan vuosna. Osuuskunnat vuosna 0. Osuuskauppojen tomnta vuosna. Osuustomnnallset keskuslkkeet vuosna. Ykstynen tukkukauppa vuosna0. Tukkukaupan myynt vuosna ja 0. Tukkukaupan myynnn arvondeks vuosna.. Vähttäskaupan myynt vuosna a. Vähttäskaupan myvnnn arvondeks vuo sna.. Kntestönostot vuosna.. Kntestöknntykset velan vakuudeks vuo sna Prvat parthandel åren 0-.. Parthandelns försäljnng åren och. Värdendex för parthandelns försäljnng åren.. Detaljhandelns försäljnng åren och.. Värdendex för detaljhandelns försäljnng åren.. Fastghetsköp åren.. Intecknngar fast egendom tll säkerhet för gäld under åren. 0

12 XI Svu. Suomen Pankn lkkeessä olevat setelt ja metallrahat vuosen päättyessä. Suomen Pankn soveltama korkoja vuosna.. Suomen Pankn valuuttavaranto vuosna. Lkepankken tla vuosen päät tyessä. Knntysluottolatosten tla vuosen p äätty essä. Postsäästöpankn tla vuosen päättyessä.. Säästöpankt vuosen päättyessä. Säästöpankken tla vuosen päät tyessä. Osuuskassojen tla vuosen päät tyessä 0. Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tla vuosen p ä ä tty essä.. Rahalatosten ottolanaus ylesöltä vuosen päättyessä. Rahalatosten antolanaus ylesölle vuosen päättyessä. Rahalatosten ylesölle antamat lanat va kuuden mukaan vuosen päät tyessä.. Rahalatosten tulostaseet vuonna..... Rahalatosten keskkorot vuosen päättyessä. Postsrtolke vuosna. Suomen Pankn avsta myyntkursst vuo sna.. Helsngn arvopaperpörss vuosna. Panttlanauslke vuosna Oblgaatolanat vuosna.. Suomen ptkäakanen ulkomanen velka vuo sen lo p u ssa. Luottolatosten lanananto ykstyslle vuo sen lopussa. Luottolatosten lanananto luotonkäyttäjäryhmttän vuosen 0 ja lopussa... Säätöt ja nden rahastot vuonna.. Vararkot vuosna.. Vararkkopesen varat ja velat vuosna 0 X III Vakuutustomnta. Kansaneläkelatoksen tuotot vuosna 0. Kansaneläkelatoksen kulut vuosna 0. Kansaneläkelatoksen rahastot ja omasuus vuosna 0 0. Kansaneläkelatoksen sjotukset vuosna 0. Eläkehakemusten kästtely vuosna -. Vomassa oleven eläkkeden lukumäärät sekä myönnetyt hautausavustukset vuosna.. Vomassa oleven eläkkeden määrät sekä maksetut hautausavustukset vuosna. Sd.. Fnlands Banks utelöpande sedlar och mynt vd utgången av åren. Räntor tllämpade av Fnlands Bank åren.. Fnlands Banks valutareserv åren Affärsbankernas ställnng vd utgången av åren.. Hypoteksnrättnngarnas ställnng vd u t gången av åren.. Postsparbankens ställnng vd utgången av åren.. Sparbankerna vd utgången av åren. Sparbankernas ställnng vd utgången av åren.o. Andelskassornas ställnng vd utgången av åren. 0. Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställ nng vd utgången av åren.. Pennngnrättnngarnas nlånng från all mänheten vd utgången av åren.. Pennngnrättnngarnas utlånng tll allmän heten vd utgången av åren..... Pennngnrättnngarnas lån tll allmänheten enlgt säkerhet vd utgången av åren v. Pennngnrättnngarnas resultaträknng år. Pennngnrättnngarnas medelräntesatser vd utgången av åren.. Postgrorörelsen åren. Fnlands Banks avsta försäljnngskurser åren. Helsngfors fondbörs åren..... Pantlånerörelsen åren 0 0. Oblgatonslånen åren. Fnlands långfrstga utländska skuld vd ut gången av åren.. Kredtnrättnngarnas utlånng åt ensklda vd utgången av åren. Kredtnrättnngarnas utlånng efter kredttagargrupper vd utgången av åren 0 och. Stftelserna och deras fonder år.. Konkurser åren.. Konkursboens tllgångar och skulder åren 0 XIII Försäkrngsväsen. Folkpensonsanstaltens ntäkter åren 0. Folkpensonsanstaltens kostnader åren 0. Folkpensonsanstaltens fonder och tllgångar åren 0-0. Folkpensonsanstaltens nvesterngar åren 0. Behandlngen av pensonsansöknngar åren. Antal gällande pensoner samt bevljade begravnngsbdrag åren Antal gällande pensoner samt utbetalda begravnngsbdrag åren

13 XII Svu. Kansaneläkelatoksen myöntämen työkyvyt tömyys- ja sarauseläkkeden jakautumnen er sarausryhmn vuosna..... Julksokeudellset eläkekassat vuosna. Avustuskassat vuosna 0.'.. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuo sna 0. Kotmasten vakuutusyhtöden tulostaseet vuosen p äätty essä.. Kotmasten vakuutusyhtöden omasuusta seet vuosen p ä ätty essä 0. Pakallset vahnkovakuutusyhdstykset vuo sna. Henkvakuutus vuosna. Palovakuutus vuosna. Korvausta aheuttaneden tulpalojen luku ja korvaussummat vuosna. Pakollset vakuutuslajt vuosna. Kuljetusvakuutus vuosna..... Elänvakuutus vuosna. Muu vapaaehtonen vakuutustomnta vuosna XIV Lkenne. Yleset tet vuosen ja alussa... 0 Lkennepaljous ajoklometrenä Suomen maantellä Lkenteessä olleet moottorajoneuvot vuo sen lop u ssa 0 0. Autot valmstusmattan vuoden lopussa 0 0. Telkennevahngot vuosna Valton tenptomenot vuosna Rautatet vuosen lopussa Rautatelkenne vuosna Rautateden talous vuosna.... Valtonrautateden tavaralkenne tavararyhmttän vuonna. Valtonrautateden tavaralkenne vuosna. Valtonrautateden lkkuvan kaluston käyttö vuonna Suomen ja ulkomaden välnen suora meren kulku vuosna Suomen ja ulkomaden välllä kulkeneden alusten kansallsuus vuosna.... Kauppalavastoon kuuluvat alukset vuosen lopussa. Kauppalavastoon kuuluven alusten vetomäärä vuonna. Kauppalavastoon kuuluven alusten kä vuonna Kauppalavaston mehstö vuonna.... Kauupalavaston bruttorahdt vuosna. Ränn kkokaupunken satamat vuosna Svl-lmalu vuosna. Er lentokentten lkenne vuonna Suomen ja ulkomaden välnen matkustaja lkenne vuonna. Sulkukanavat vuonna XIV Samfärdsel Sd.. Fördelnngen av nvaldtets- och sjukpenso ner bevljade av Folkpensonsanstalten på grupper av sjukdomar åren..... Offentlgträttslga pensonskassor åren.. Understödskassor åren 0. Av understödskassorna bevljade understöd åren 0. Resultaträknngar för de nhemska försäk rngsbolagen vd utgången av åren. Balansräknngar för de nhemska försäkrngs bolagen vd utgången av åren Lokala skadeförsäkrngsförenngar åren. Lvförsäkrngen åren. Brandförsäkrngen åren. Antal ersatta brandskador och ersättnngs belopp åren. Lagstadgade försäkrngsgrenar åren. Transportförsäkrng åren.. Kreatursförsäkrng åren. Övrg frvllg försäkrngsverksamhet åren Allmänna vägar vd ngången av åren och. Trafkmängd körklometer på Fnlands landsvägar Motorfordon trafk vd utgången av åren -. "I. 0. Blar enlgt ursprungsland vd utgången av år. 0. Vägtrafkolyckor åren 0. Statens utgfter för väghållnng åren Järnvägarna slutet av åren.. 0. Järnvägstrafken åren 0. Järnvägarnas ekonom åren.. 0. Statsjärnvägarnas godstrafk efter varugrup per år. 0. Statsjärnvägarnas godstrafk åren Användnngen av statsjärnvägarnas rullande materel år 0. Drekt sjöfart mellan Fnland och utlandet åren. Fartyg sjöfart mellan Fnland och utlandet efter natonaltet åren. Handelsflottans fartyg vd utgången av åren -.. Handelsflottans fördelnng efter dräktghet år. Handelsflottan enlgt fartygens ålder år. Handelsflottans bemannng år. Av handelsflottan ntjänta bruttofrakter åren. Kuststädernas hamnar åren..... Cvl luftfart åren.. Trafken å sklda flygfält år 0. Resandetrafken mellan Fnland och utlandet år. Slusskanaler år.

14 XIII Sd. Svu. Kanavalkenne vuosna.. Post- ja lennätnlatos vuosna, 0. Kot- ja ulkomaset postlähetykset ja nden arvomäärät vuosna 0. Maksunalaset ja vrkapostlähetykset vuo sna 0. :.. Lennätn vuosna 0.. Puhelnverkosto vuosna 0. Puhelnlkenne vuosna 0. Radolkenne vuosna 0 0. Lkenteen tompakat.. ja nden tom nta 0 0. Valton lketomnta sekä metsä- ja maa talous vuosna. Tulllatoksessa tuloutetut valton tulot vuo sna. Metsähallnnon tulot ja menot vuosna. Kertyneet valtonverot vuosna. Valtonenemmstöset osakeyhtöt vuosna 0. Verotettu tulo ja omasuus sekä tulo- ja omasuusvero vuosna.. Tulosta verotetut ryhmteltynä tulon suuruu den mukaan vuonna. Omasuudesta verotetut ryhmteltynä oma suuden suuruuden mukaan vuonna..... Tulosta ja omasuudesta verotetut elnkeno ryhmttän vuonna. Tulojen perusteella verotettujen ykstysten henklöden ym. luku tulo- ja veroluokttan vuonna.. Lkeyrtysten luku, myynt ja lkevahto vero yrtysmuodon mujsaan vuosna 0. Lkeyrtysten luku, myynt ja lkevahto vero tomalan mukaan vuonna Statsskulden åren.. Specfkaton av statsskulden åren Statsverkets balans den december. Statens nkomster och utgfter åren. Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållnng åren. Av tullverket uppdebterade statsnkomster åren.. Forstförvaltnngens nkomster och utgfter åren. Uppburna statsskatter åren..... Aktebolag med statlg m ajortet åren 0. Beskattad nkomst och förmögenhet samt n komst- och förmögenhetsskatt åren. För nkomst beskattade grupperade enlgt nkomstens storlek år.. För förmögenhet beskattade grupperade enlgt förmögenhetens storlek år.. För nkomst och förmögenhet beskattade grupperade enlgt närngsgren år.. För nkomst beskattade ensklda personer m. fl. enlgt nkomst- och skatteklass år 0. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter företagsform åren 0. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter verksamhetsart år XVI Kommunala fnanser 0. Kommunernas utgfter åren -I Kommunernas nkomster åren 0. Kommunernas tllgångar och skulder vd utgången av åren Kommunalbeskattnngen åren.. 0 XV II Natonalnkomst och nkomstfördelnng XVII Kansantulo ja tulojen jakaantumnen. Kansantulo vuosna. Kotmanen bruttopääomanmuodostus elnkenottan vuosna.. Kansantuotetl vuoslta. Kansantulotl vuoslta. Pääomanmuodostustl vuoslta. Tuloa saaneet elnkenoryhmttän vuonna. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. talous aluettan vuonna 0 XVI Kunten raha-asat. Kunten menot vuosna 0. Kunten tulot vuosna 0. Kunten varat ja velat vuosen 0 päättyessä. 0. Kunnallsverotus vuosna. 0 XV Statsfnanser XV Valton raha-asat. Valtonvelka vuosna. Valtonvelan erttely vuosna 0 ja... Valton taseyhdstelmä joulukuun p:nä.. Valton tulot ja menot vuosna... Trafken kanalerna åren.. Post- och telegrafverket åren 0... In- och utrkes postförsändelser samt deras värdebelopp åren 0.. Portoplktga och tjänstepostförsändelser åren 0. Telegrafen åren 0.. Telefonnäten åren 0.. Telefontrafken åren 0. Radotrafken åren Arbetsställen samfärdseln.. och deras verksamhet. Natonalnkomsten åren.. Inhemsk bruttokaptalbldnng nom olka närngar åren. Natonalproduktskonto för åren. Natonalnkomstkonto för åren. Kaptalbldnngskonto för åren. Inkomsttagare grupperade enlgt närngs grenar år. Ensklda personer m. fl. som åtnju tt n komst enlgt ekonomska regoner år

15 XIV Svu. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. tuloluokttan vuosna.. Ykstyset henklöt ym. sekä hedän tulonsa ja välttömät veronsa veroluokan mukaan v. 0. Käytettävssä oleva tulo /0:na kokonastu losta lapsluvun ja tuloluokan mukaan perheellsyystyypettän vuonna. Omasuudesta verotetut ykstyset henklöt ym. verotetun omasuuden ja tulojen suuruu den mukaan ryhmteltynä vuonna... Ykstysten henklöden ym. tulot ammatn ta elnkenon mukaan ryhmteltynä vuonna 0. Dsponbel nkomst % av totalnkomst enlgt barnantal oeh nkomstklass hos faml jer av olka typ år. För förmögenhet beskattade ensklda personer m. fl. fördelade enlgt den beskattade för mögenhetens och nkomstens storlek år 0. Ensklda personers m. fl. nkomster gruppe rade enlgt yrke eller närng år X V III Kulutus ja hnnat X IX. Työnsesaukset vuosna 0. Ansotasondekst elnkenottan vuosna.. Palkkasummat elnkenottan vuosna. Työmarkknat vuosna. Työpanos ja työpalkat valtonmetsssä suor tetussa metsähallnnon tössä vuosna. Maataloustyöväen kesktuntansot vuosna. 0 XV III Konsumton och prser Työmarkknat ja palkat 0. Tvönhakjota työnvältystomstossa vuo sna -. :. Julknen työnvältys vuosna... Rakennukset käytön ja rakennusaneen mu kaan vuoden I0 lopussa. Rakennukset rakentamsvuoden ja rakennus aneen mukaan vuoden 0 lopussa.. Asunhuonestot huoneluvun ja henklömäärän mukaan vuoden 0 lopussa.. Asunhuonestot er varusteden mukaan vuo den 0 lopussa.. Asunhuonestot pnta-alan mukaan (m ) vuo den 0 lopussa.. Huonestonhaltjat ryhmteltynä huoneston hallntaperusteen mukaan vuoden 0 lo pussa. Rakennuskustannusndeks vuosna 0. Tukkuhntandeks vuosna Alkoholjuomen valmstus vuosna. Alkoholjuomen myynt vuosna. Nautntotarkotuksn kulutetut alkoholjuo mat vuosna. Valtolle väkjuomsta kertyneet tulot vuo sna. Kokonaskulutus vuosna. Tärkempen ravnto- ja nautntoaneden ku lutus asukasta koht vuosna. K uluttajan hntandeks vuosna ja elnkustannusndeks vuosna 0. Elntarvkkeden ym. keskhntoja vuosna.. Tuonnn ja vennn hnta- ja paljousndekst vuosna Sd.. Ensklda personer m. fl. som åtnju tt n komst enlgt nkomstklasser åren. Ensklda personer m.fl. samt deras nkomster och drekta skatter enlgt skatteklasser år. Byggnaderna efter användnng och byggnads materal vd utgången av år 0. Byggnader efter byggnadsår och byggnads materal vd utgången av år 0. Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vd utgången av år 0.. Bostadslägenheterna efter olka utrustnngar vd utgången av år 0. Bostadslägenheterna efter areal (ma) vd ut gången av år 0.. Lägenhetsnnehavarna fördelade efter bo stadens upplåtelseform vd utgången av år 0. Bvggnadskostnadsndex åren 0. Partprsndex åren 0. Tllverknng av alkoholdrycker åren. Försäljnng av alkoholdrycker åren. Tll förtärng använda alkoholdrycker åren.. Statens nkomster av alkoholdrycker åren.. konsumton åren. Förbruknngen per nvånare av vssa närngsoch njutnngsmedel åren.. Konsumentprsndex åren och levnadskostnadsndex åren Medelprs på lvsförnödenheter m. m. åren. Prs- och volymndexarna för nförseln och utförseln åren. X IX Arbetsmarknad och löner 0. Arbetssökande vd arbetsförmedlnssbyråerna åren..... Den offentlga arbetsförmedlngen åren.. Arbetsnställelser åren 0.. Index för förtjänstnvån enlgt närngsgrenar åren.. Lönesummorna nom olka närngar åren. Arbetsmarknaden åren.. Antal arbetare och arbetslöner vd forstförvaltnngens arbeten statsskogarna åren.. Lantarbetarnas medeltmförtjänster åren 0 0

16 XV Sd. Svu. Työntekjän palkat valton te-, rata- ja mussa senkaltasssa tössä maalskuussa. Teollsuustyöväen palkkataso vuosna..... ' 0. Työntekjän palkat kaupunkkunten tössä vuosna.. Metsätyömesten keskmääräset ansot vuo sna 0.. Konttor-, myymälä- ja teknllsen henklö kunnan keskmääräset kuukausansot syys kuussa vuosna 0.. Suomen Ammattyhdstysten Keskuslton jäsenet vuosna 0.. Suomen Ammattjärjestön jäsenet vuosna 0. Tomhenklö- ja VrkamesjärjestöjenKeskuslton jäsenmäärä vuosen alussa. Työnantajan yhtymät vuosna. Työtapaturmat elnkenonhaaran mukaan vuonna X X Terveyden- ja saraanhoto Ilm otetut saraustapaukset vuosna Saraansjat läänettän vuonna 0 Saraalat vuosna 0 Synnytvsapu vuosna 000. Kunnallset ätys- ja lastenneuvolat vuosna 0 _. Terveyden- ja saraanhotohenklökunta ja apteekt vuosna 0. Suortetut lallset sterlsomset ja raskauden keskeyttämset vuosna Arbetslönerna stadskommunernas arbeten åren.. De genomsnttlga förtjänsterna för skogs arbetare åren 0. Den genomsnttlga månadsförtjänsten för kontors-, butks- och teknsk personal september åren 0.. Fnlands Fackförenngars Centralförbunds medlemmar åren 0.. Landsorgansatonens Fnland medlemmar åren 0. Tjänstemannaorgansatonernas Centralför bunds medlemsantal vd ngången av åren. Arbetsgvarnas sammanslutnngar åren.. Olycksfall arbete efter närngsgren år. X X Hälso- och sjukvård. Anmälda sjukdomsfall åren.... X X I Sosaalhuolto 0. Kunnallnen huoltotomnta vuosna 0 0. Huoltoavun tarpeen ja lastensuojelulasten. huostaanottamsen syy vuosna 0 0. Kunten huoltotomnnan menot ja tulot vuo sna 0._ 0. Lapslsää saaneet perheet vuosna 0. Perhelsää saaneet perheet vuosna Sosaalmenot vuosna X X II Opetus- ja svstystom. Oppvelvollsuusässä oleva väestö vuosna. Kaupunken kansakoulut lukuvuosna. Maaseudun kansakoulut lukuvuosna.. Maaseudun kansakoulut opetuskelen mukaan lukuvuosna. Kaupunken kansakoulujen opettajat luku vuosna.. Kauppaloden kansakoulujen opettajat luku vuosna.. Maalaskunten kansakoulujen opettajat luku vuosna.. Kansakoulujen koko opettajamäärä luku vuosna.. Arbetslönerna statens väg-, ban- och andra dylka arbeten mars.. Industrarbetarnas lönenvå åren Sjukplatser länsvs år 0 Sjukhusen åren 0 Barnbördshjälp åren 000. Kommunala rådgvnngsbyråer för moderskap och barnavård åren Hälso- och sjukvårdspersonalen och apotek åren Verkställda legala sterlserngar och avbrytanden av havandeskap åren XXI Socalvård 0. Kommunernas vårdverksamhet åren 0 0. Orsaken tll meddelande av socalhjälp och omhändertagande av barnskyddsbarn åren 0 0. Utgfter för och nkomster av kommunernas vårdverksamhet åren Fam ljer som erhållt barnbdrag åren. 0. Fam ljer som erhållt famljebdrag åren I0. 0. Utgfter för socala ändamål åren XXII Undervsnngs- och bldnngsväsen. Befolknngen läroplktsåldern åren. Städernas folkskolor läsåren Landsbygdens folkskolor läsåren Landsbygdens folkskolor efter undervsnngsspråk läsåren.. Lärare städernas folkskolor läsåren ;.. Lärare köpngarnas folkskolor läsåren.. Lärare landskommunernas folkskolor läs åren.. antalet lärare folkskolorna läsåren

17 XVI Svu. Kansakoulunopettajat vrka-aseman ja päte vyyden mukaan lukuvuosna Kuuromykkän- ja sokeankoulut lukuvuosna. Kansakoulujen koko opplasmäärä lukuvuo sna. Kansakoulusemnaart lukuvuosna. Kansanopstot ja työväenopstot työkausna.. Terveydenhotohenklöstön koulutus vuosna.. Lastentarhanopettajatarsemnaart vuosna.. Teatterkoulut lukuvuosna..... Sbelus-akatema lukuvuosna... Ammattopplatokset lukuvuosna. Oppkoulut lukuvuosna 0 0. Oppkoulujen oppladen lukumäärä luokt tan lukuvuosna 0.. Oppkoulujen menot ja tulot lukuvuosna.. Ylopplastutknto vuosna Ylopstot ja korkeakoulut..... Ylopstossa ja korkeakoulussa suortettuja tutkntoja ja hyväksyttyjä tohtornvätöskrjo ja lukuvuosna.. Kansankrjastot vuosna 0. Teteellset krjastot vuonna.. Suomessa lmestynyt krjallsuus vuosna.. Suomessa vuonna lmestynyt krjallsuus la je tta n.. Sanoma- ja akakauslehdet vuosna 0. Ylesrado vuosna. Rado-ohjelmat vuonna. Teattert näytäntökausna..... Valton elokuvatarkastamon tarkastam at fl mt vuosna. Elokuvateattert vuosna..... Suurmmat urhelujärjestöt vuonna.. X X III Okeuslatos ja vankenhoto. Ylesssä alokeuksssa vuosna 0 ratkastut a s a t. Ylesssä alokeuksssa vuosna 0 ratkastut rta -a s a t. Ylesssä alokeuksssa vuosna 0 loppuunkästellyt hakemus- ja lmotusasat. Hovokeuksssa vuosna ratkas tu t a s a t. 0. Korkemmassa okeudessa vuosna ratkastut a s a t. Korkemmassa hallnto-okeudessa vuosna loppuunkästellyt asat.. Ulosottoasat vuosna.. Polsn tetoon tulleet rkokset läänettän vuosna.. Polsn tetoon tulleet rkokset ja nden sel vttämnen vuonna. Ylesssä alokeuksssa vuosna syytetyt ja tuomtut h en k lö t.. Ylesssä alokeuksssa vuosna -ran gastukseen tuomtut henklöt rkosryhmttän. Ylesssä alokeuksssa tuomtut rangastukset vuosna. 0 Sd.. Folkskollärarna efter tjänsteställnng och kompetens läsåren 0. Dövstum- och blndskolor läsåren 0 0. Antalet lärjungar folkskolorna läsåren.. Folkskolsemnarer läsåren Folkhögskolor och arbetarnsttut arbetsåren. Utbldnng av hälsovårdspersonal åren.. Barnträdgårdslärarnnesemnarer åren. Teaterskolor läsåren.. Sbelus-akademn läsåren. Yrkesundervsnngen läsåren Läroverken läsåren Antalet lärjungar läroverken klassvs läsåren 0. Läroverkens utgfter och nkomster läsåren. Studentexamen åren 0.. Unverstet och högskolor. Vd unverstet och högskolor avlagda exa mna och godkända doktorsavhandlngar läs åren. Folkbbloteken åren 0.. Vetenskaplga bblotek år.. I Fnland utkommen ltteratur åren. I Fnland år utkommen ltteratur efter a r t. Tdnngar och tdskrfter åren Rundradon åren. 0. Radoprogrammen år. Teatrarna spelåren.. Av Statens flmgransknngsbyrå granskade flmer åren. Bograferna åren.. Största drottsorgansatonerna år.... XXIII Rättsväsen och fångvård. Vd allmänna underrätter avgjorda ärenden åren 0. Vd allmänna underrätter avgjorda tvste mål åren 0.. Vd allmänna underrätter åren 0 avgjorda ansöknngs- och anmälnngsärenden. Vd hovrätterna åren avgjorda ärenden. 0. Vd högsta domstolen åren av gjorda ä re n d e n. Vd högsta förvaltnngsdomstolen under åren Ï slutbehandlade ärenden.. Utsöknngsmålen åren. B rott som kommt tll polsens kännedom länsvs åren. Brott som kommt tll polsens kännedom och dessas utrednng år. Vd de allmänna underrätterna åren åtalade och sakfällda perso n er.. Vd de allmänna underrätterna åren - tll straff dömda personer enlgt brottsgrupp. Vd de allmänna underrätterna dömda straff åren 0

18 XVII Sd. Svu. Tuomtut vapausrangastukset ensmmäsessä okeusasteessa vuosna.. Vapausrangastukseen ensmmäsessä okeus asteessa vuosna tuomttujen kä 0. Vapausrangastukseen ensmmäsessä okeus asteessa tuomtut rkoksesnuusjat vuosna. Rkoksentekjöks epällyt nuoret henklöt polstlaston mukaan vuosna. Väkjuomen käyttö ja rkollsuus vuosna. Vankenhoto vuosna.. Työtuomostumessa ratkastut asat vuosna Tuonnn arvo USA:n dollarena Tuonnn ja vennn a r v o. Eräden tavaroden tuont ja vent. Tuonnn ja vennn volyym- ja hntandekst ( = 0 0 ) _ Teollsuusosakkeden arvon ndekst ( = 00) Sähkövoman tuotanto. Maalman merkelponen kauppalavasto.... Kauppalavasto suuruuden mukaan kesä kuussa T la s to lln e n v u o s k r ja S t a t s t s k. För lagöverträdelser msstänkta unga personer enlgt polsstatstken åren. Alkoholbruk och brottslghet åren. Fångvården åren.. Vd arbetsdomstolen avgjorda ärenden åren 0 -. Statlga och kommunala val åren 0. Rksdagsmannavalen åren..... Röstberättgade och röstande vd rksdags mannavalen år. Parternas röstetal vd rksdagsmannavalen år.. Val av elektorer för utseende av republkens presdent år. Röstetal. 0. Val av elektorer för utseende av republkens presdent år. Elektorer.. År valda rksdagsmän. De kommunala valen åren och 0... Kommunalfullmäktges sammansättnng åren 0 0 XXV Utlandet XXV Ulkomaat... XXIV Val. Pnta-ala, väkluku ja väentheys. Eräden suurkaupunken pnta-ala, väkluku ja väenth eys. Suurmpen kaupunken v ä k lu k u. Väestö sukupuolen ja än mukaan. Ammatssa tomva väestö elnkenonhaaran mukaan, tuhansa.. Väestönmuutokset. 0. Elävänä syntyneet lapset ädn än mukaan sekä bruttouusutum sluvut.. Jäljellä oleva keskmääränen e ln a k a.. Kuollesuus er käryhmssä.. Kuolleet kuolemansyyn mukaan asukasta koht.. Pnta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato v. 0.. Kotelämet.. Kalastus. Tärkempen tavaran tu o ta n to.. Teollsuustuotannon ndekst ( = 00).. 0 XXIV Vaalt. Valtollset ja kunnallset vaalt vuosna 0. Kansanedustajan vaalt vuosna. Äänokeutetut ja äänestäneet vuoden kansanedustajan vaalessa.. Puolueden äänmäärät vuoden kansan edustajan vaalessa.. Tasavallan presdentn valtsjamesten vaa lt vuonna. Äänmäärät. 0. Tasavallan presdentn valtsjamesten vaalt vuonna. Valtsjamehet.. Vuonna valtut kansanedustajat..... Kunnallsvaalt vuosna ja 0.. Kunnallsvaltuustojen kokoonpano vuosna Ådömda frhetsstraff första nstans åren.. Tll frhetsstraff första nstans åren dömda enlgt å ld e r 0. Tll frhetsstraff första nstans dömda återfallsförbrytare åren.. Areal, folkmängd och folktäthet. Areal, folkmängd och folktäthet för vssa större städer. Folkmängd större s tä d e r. Befolknngen efter kön och å ld e r.. Förvärvsarbetande befolknng efter närngs gren tusental. Folkmängdens föränd rngar 0. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktonstal. Återstående medellvslängd.. Dödlgheten olka åldersgrupper.... Döda efter dödsorsak på nvånare å rsb o k.. Arealens fördelnng efter ägoslag samt åker jordens användnng och skörd år Husdjur. Fske. Produktonen av vssa vktgare v a r o r. Indextal för ndustrproduktonen ( = 0 0 ). Värdet av nförseln USA d o llar. 0. Värdet av nförseln och utförseln.. Införsel och utförsel av vssa vktga varor. Volym- och prsndex för nförseln och u t förseln ( = 00).. Indextal för värdet av ndustrakterna ( = 0 0 ). Produktonen av elektrsk energ.. Världens sjögående h an delsflotta.. Handelsflottan jun efter fartygens storlek

19 XVIII. Kauppalavasto än mukaan kesäkuussa Svu Sd. 0. Handelsflottan jun efter fartygens ålder 0. De nordska ländernas handelsflottor / 0 och / 0. Sjöfarten på u tland et Järnvägarna Motorfordon Flygbolagens lufttrafk 0 0. Postväsendet 0. Telegraf och telefon 0. Valutakurser. 0. Betalnngsbalansen med utlandet år Partprsndex ( = 00) 0. Konsumentprsndex (= 00). 0. Lvsmedelsförbruknngen per nvånare 0. Förbruknngen av vssa njutnngsmedel de nordska länderna.. Bostadsbyggandet 0. Bostadsbestånd. 0. Konsumtonen av tdnngspapper.. Bograferna.. Rundradon. Televsonslcenser.. Arbetslösheten.. Utgfter för socala ändamål Fnland, Sverge, Norge och Danmark under år. Statsskulden. 0. Nettonatonalnkomst och bruttonatonalpro dukt. Högskolorna de nordska länderna 0. Pohjosmaden kauppalavastot / 0 ja /a 0. Ulkomanen merenkulku Rautatet M oottorajoneuvot 0 0. Lentoyhtöden harjottama lmalkenne Postlatos 0. Lennätn ja puheln 0. Valuuttakursst. 0. Ulkomanen maksutase vuonna 0 0. Tukkuhntandekst ( = 0 0 ) 0. Kuluttajan hntandekst ( = 0 0 ) 0. Elntarvkkeden kulutus asukasta koht 0. Eräden nautntoaneden kulutus Pohjos massa. Asuntojen rakentamnen 0 0 Asunhuonestot.. Sanomalehtpapern kulutus. Elokuvateattert.. Ylesrado... Televsoluvat.. Työttömyys. Sosaalmenot Suomessa, Ruotsssa, Norjassa ja Tanskassa vuonna. Valtonvelka. 0. Nettokansantulo ja bruttokansantuote..... Korkeakoulut Pohjosmassa Vuonna postetut vuoden Tlastollsen vuos krjan taulut Tabeller Statstsk årsbok som uteslutts år Taulu Tabell Svu. Lannotus- ja maanparannusaneden käyttö vuosen 0 sadolle.. Kotelänten luku vljelmen suuruuden mu kaan... Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. vero luokttan ja talousaluettan vuonna... Rakennettujen kntestöjen sähkönsaant ja rakennusten omstussuhteet vuoden 0 lop u ssa. Nuoret rkoksentekjät vuosna 0. Vesllelasketut lavat (Luvut ssältyvät tau luun ) Användngen av gödselmedel och jordförbättrngsämnen för 0 års skörd.. Antal husdjur på bruknngsenheter av olka storlek... Inkomsttagande ensklda personer m.fl. enlgt skatteklasser regonvs år. Bebyggda fastgheter efter elektrferng och ägaren tll byggnaderna vd utgången av år 0 Unga förbrytare åren. Sjösatta fartyg (Sffrorna ngår tabell) Sda Lst of Tables I Area and Clm ate Page. Geographcal data.. Area and basns at January and. Clmate n II Populaton. Admnstratve and judcal dvsons at January. Ijutheran Natonal Church n. The Greek Orthodox Church n Fnland n 0. Regstered congregatons n.. Populaton at December 0.. Populaton by provnces n 0 and 0. Densty of populaton n the provnces at December 0. Populaton and densty of populaton n the rural communes n 0. Populaton by provnces at December 0

20 XIX Page. P opulaton n the urban communes a 0. December. A rea and populaton by communes n Populaton by age, sex and m artal status at. December.. Populaton by age, sex and m artal status at December I 0.. Populaton by age, place of resdence and sex. at December 0 and... Resdent populaton by relgon at December Populaton by educatonal level and age at December Populaton by language n 00. Popdaton by language and provnce n P opulaton.by knowledge of languages by pro vnces n 0.. Communes grouped by offcal language n... Populaton by ndustry and ndustral status at December 0.. Econom cally actve popdaton by ndustry, sex and age at December 0.. Econom cally actve populaton by occupaton,. sex and age at December 0.. populaton by ndustry and provnce at. December P opulaton by brth-place n F am les by type, sze and number of chldren under years of age at December Number of households at December Probable development up to the year of. the popula ton of F n lan d accordng to age groups Page M ortalty rates per 000 popdaton n M ean expectaton of lfe n L fe tables for the years Causes of death n. Deaths from the most mportant causes of death by provnce, and n urban communes n 0. Deaths caused by tuberculoss n Deaths from volence n M graton by provnces n 0 Internal mgraton of populaton between dffe rent provnces n. D recton of nternal mgraton accordng to age and sex n 0 Emgrants by dom cle and country of destna ton n. Emgrants by age and martal status n N aturalzed foregners n IV.. Completed operatons of land survey and dv son n. Sum m ary of work by organzed land-surveyors n.'. Results of State settlement actvty at Decem ber. L an d bought by the State for settlement pur poses n. Settlement farm s formed from State-owned estates and forests n.. U tlsaton of land settlement funds n.. Results of settlement actvty under the Land Acquston Act at December. 0. Im provem ent of rural housnq condtons n Land Surveyng and Settlem ent V ta l S t a t s t c s Vtal statstcs, summary n.... M arrages, lve brths, deaths, nfan t deaths, excess of brths and ncrease of populaton, per thousand, n provnces n. M arrages, lve brths and deaths monthly n M arrages by earler cvl status of husband and w fe n M arrages per 000 men and women of mean populaton accordng to age of partes n. M arrages by place of resdence and m an lan guage n 0. Judrcal separatons and dvorces n Dvorces by duraton of marrage and number of chldren n. Dvorces by age of husband and wfe n M aterntes by age n. M aterntes, lve brths and stllbrths n Fertlty rates n. Reproducton rates n Legtmate lve brths by brth order and by provnce n Legtmate lve brths by order of brth and duraton of m arrage n 00 Born twns, trplets and quadruplets by age of mother n Deaths by sex n. In fan t deaths n. 0 V 0 Agrculture. A rea of farm s under cultvaton accordng to type of land n.. area by ownershp n.. Use of arable land n. Crops n. F arm s accordng to arable area n.. Crops n fodder unts n. Crop yelds n.. Consumpton of cereals and potatoes n. M lk producton and feed consumpton n 0. Number of certan agrcultural m achnes on Ju n e.. Number of machnes used on farm s on Ju n e 0. Lvestock n. D ary plants n.. M lk receved n dary plants and the total pro ducton by agrcultural socetes n 0 and. Num ber of persons lvng and regularly workng on a,rm,s n. 0 0

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK Å R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL Y E A RB OO K OF F I N L A N D HELSINKI 1955 HELSINGFORS

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK Å R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL Y E A RB OO K OF F I N L A N D HELSINKI 1955 HELSINGFORS SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK Å R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL Y E A RB OO K OF F I N L A N D HELSINKI HELSINGFORS SHÛMJEJLTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja L Vuonna STATISTISK ÅRSBOK

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll> I9 6 0 S U O M E N T I L A S T O L L I N

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A

TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A 1957 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A S T A T I S T I S K Ä R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIU Vuonna 195? STATISTISK ÄRSBOK FÖR FINLAND

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1925 INDUSTRISTATISTIK 42 ÂR 1925

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III TEOLLISUUSTILASTOA VUONNA 1925 INDUSTRISTATISTIK 42 ÂR 1925 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFF ICI ELLA STATISTIK X V III A TEOLLISUUSTILASTOA 4 VUONNA 95 INDUSTRISTATISTIK 4 ÂR 95 STATISTIQUE D E S IN D U ST R IE S ANNÉE 95 HELSINKI 96 HELSINGFORS VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

A DEA Game II. Juha Saloheimo S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

A DEA Game II. Juha Saloheimo S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu A DEA Game II Juha Salohemo 12.12.2007 Content Recap of the Example The Shapley Value Margnal Contrbuton, Ordered Coaltons, Soluton to the Example DEA Mn Game Summary Home Assgnment Recap of the Example

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Riittääkö Venäjällä puuta uusille investoinneille?

Riittääkö Venäjällä puuta uusille investoinneille? Riittääkö Venäjällä puuta uusille investoinneille? Eugene Lopatin, erikoistutkija, Talous ja yhteiskunta yksikkö, kansainvälinen biotalous tiimi eugene.lopatin@luke.fi 1 Teppo Tutkija mln. m3 Venäjän metsävarojen

Lisätiedot

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2009 (04.11) (OR. en) 15095/09 ACP 245 FIN 408 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Maatalouden

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA KESTÄVÄ ENERGIA. Kohti energiaomavaraista maatilaa Nurmeksen työpaja. 28.11.2013 Pekka Peura

UUSIUTUVA ENERGIA KESTÄVÄ ENERGIA. Kohti energiaomavaraista maatilaa Nurmeksen työpaja. 28.11.2013 Pekka Peura UUSIUTUVA ENERGIA KESTÄVÄ ENERGIA Kohti energiaomavaraista maatilaa Nurmeksen työpaja 28.11.2013 Pekka Peura Kestävä energiahuolto Energian järkevä käyttö (RUE) - Energian säästö - Energiatehokkuus Uusiutuvat

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2008 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2008 Appendix table 1. Deliveries 1975 2008 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä 18,4 8,2 12,2 2,6 19,1 76,0 8 Farmer Muu yrittäjä 46,8 23,8 29,3 2,3 2 2,4 7 7 Entrepre

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä 18,4 8,2 12,2 2,6 19,1 76,0 8 Farmer Muu yrittäjä 46,8 23,8 29,3 2,3 2 2,4 7 7 Entrepre 174 53 Kuntien, valtion ja yksityisten alueet Municipal, state and private areas Koko väestö Total population Sukupuoli / Sex Nainen Female Mies Male Ikä / Age 15 24 25 44 45 64 65 74 * Kunnan alue Municipal

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot