TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND"

Transkriptio

1 tm fftfttftm! SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LVIII Vuonna STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny sere LVIII År STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New seres J* Year TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA C E NT RA L BY RÅ N CENTRAL STATISTICAL OFFICE T /f a s - f a k n p S t a HE L SI N KI

3 Helsnk Helsngfors Valtoneuvoston krjapano S tatsråd ets trycker

4 Alkusanat Förord Tlastollnen vuoskrja lmestyy uuden sarjan :ntena vuoskertana; se on pääasallsest tomtettu samojen peraat teden mukaan kun edellsnä vuosna. Uusa tauluja on vuoskrjaan otettu seuraavat : Taulu. Vljelmen jakautumnen suu ruusluokkn peltoalan mukaan vuonna ; Taulu. Vljelmen käytössä olleden koneden luku.. 0; Taulu. Tukkukaupan myynt vuo sna ja ; Taulu. Tukkukaupan myynnn arvondeks vuosna ; Taulu. Vähttäskaupan myynt vuo sna ja ; Taulu. Vähttäskaupan myynnn arvondeks vuosna ; Taulu. Ykstyset henklöt ym. sekä hedän tulonsa ja välttöm ät veronsa vero luokan mukaan v. ; Taulu. Asunhuonestot er varuste den mukaan vuoden 0 lopussa; Taulu. Asunhuonestot pnta-alan mukaan (m) vuoden 0 lopussa; Taulu. Rkoksentekjöks epällyt nuoret henklöt polstlaston mukaan vuo sna ; Taulu. Tasavallan presdentn valt sjamesten vaalt vuonna. Ään m äärät. Lukusen uusen taulujen lsäks on ta vallsta useampn tauluhn ollut tehtävä muutoksa, koska on saatu tuoreta tetoja m.m. väestö- ja musta laskennosta. Mel ken kakssa ulkomaankaupan taulussa on nyt uuden Brysseln nmkkestön mukaset Statstsk årsbok utgör den år gången den nya seren; den har huvud sak redgerats enlgt samma prncper som under tdgare år. Följande nya tabeller har tllfogats: Tabell. Bruknngsenheternas fördel nng storleksklasser enlgt åkerarealen år ; Tabell. Antalet maskner, som an vänts på bruknngsenheterna.. 0; Tabell. Parthandelns försäljnng åren och ; Tabell. Värdendex för parthandelns försäljnng åren ; Tabell. Detaljhandelns försäljnng åren och ; Tabell. Värdendex för detaljhan delns försäljnng åren ; Tabell. Ensklda personer m.fl. samt deras nkomster och drekta skatter enlgt skatteklasser år ; Tabell. Bostadslägenheterna efter olka utrustnngar vd utgången av år 0; Tabell. Bostadslägenheterna efter areal (m) vd utgången av år 0; Tabell. F ör lagöverträdelser mss tänkta unga personer enlgt polsstatstken åren ; Tabell. Val av elektorer för utseende av republkens presdent år. Röstetal. Utom de talrka nya tabellerna har man nödgats göra förändrngar flere tabeller än allmänhet, emedan nya uppgfter er hållts bl.a. från folk- o.a. räknngar. I näs tan alla tabeller över utrkeshandeln ngår nu uppgfter för år enlgt den nya

5 IV tedot vuodelta. Näden monen muu tosten vuoks onkn vuoskrjan panatus vvästynyt. Osa ulkomaanosaston taulusta on edel leen tehty yhtestyössä muden Pohjosma den kanssa, ja työnjako er maden välllä nätä tauluja laadttaessa käy selvlle s vulta. Vuoskrjasta on postettu kuus taulua, jotka luetellaan svulla X V III. Taulu jen lukumäärä on. Vuoskrjan on tomttanut ylm. aktuaar Maur Järvnen. Helsngssä,Tlastollsessa päätomstossa, huhtkuussa. Brysselnomenklaturen. På grund av dessa många förändrngar har trycknngen av årsboken fördröjts. En del av tabellerna den utländska avdelnngen har fortfarande utarbetats samarbete med övrga nordska länder. Arbetsfördelnngen mellan de olka län derna vd utarbetandet av dessa tabeller framgår på sdan. Sex tabeller, vlka omnämnes på sd. X V III, har uteslutts från årsboken. An talet tabeller är. Årsboken har redgerats av e.o. aktuaren Maur Järvnen. Helsngfors, Statstska centralbyrån, aprl. Foreword T h e Statstcal Yearbook for s the th ssue n the new seres. I t has been com pled accordng to the sam e p rn cp les as were adopted n the earler ssues. T h e followng I n addton to n um ero us new tables, changes have been m ade n m ore tables than prevously, new tables have been ncluded n the present ss u e : T able. F a rm s accordng to arable a rea ; T able. N u m b er of m achnes used on farm s on J u n e 0 ; T able. W holesalers sa les; T able. Wholesale value n d e x ; because fresh data were receved e.g. from the populaton census a nd other censuses. N ew data conform ng to the B ru ssels nom enclature a re now nclu ded n almost all the tables on foregn trade for. T h ese m an y changes have delayed the p rn tn g of the yearbook. C ertan tables of the nternatonal secton Table. R etalers sa les; T able. V alue n d ex of retalers sales; T able. In co m e a nd drect taxes of nd v d u als, etc. by tax classes; have been p rep a red as before n collaboraton wth the other N o rth ern countres. S x T able. D w ellng unts by equpm ents at D ecem ber 0 ; T able. D w ellng unts by areas ( m ) at D ecem ber 0 ; T able. Y o u n g persons suspected of beng juvenle delnguents accordng to polce statstcs; T able. P resd en ta l electons n. Votes. tables have been omtted from ths s s u e ; they a re nd exed on page X X I I I. total n u m ber of tables s. The T h e yearbook has M a u r J ä r v n e n. Mr been edted by H elsn k, Central Statstcal O ffce, A p r l. Eno H. Laurla

6 Ssällys Innehåll Alkusanat Förord Taulujen luettelo Tabellförtecknng.. Taulussa käytetyt symbolt Symbo ler tab ellern a. Taulut T a b e lle r Taulujen lähteet Tabellernas källor Vrallsen tlaston lu e tte lo Förtecknng över den offcella statstken Aakkosellnen hakemsto. Alfabetskt regster Svu Sd. I l l IV V IX V III X X IV 0 Contents Page. Expla na to n of Sym bols T a b l e s. Sources of the Tables Catalogue of O ffcal S ta ts tc s In d e x. Forew ord Lst of T a b l e s IV X V III X X III X X IV

7 Taulujen luettelo I Alue ja lmastosuhteet Maanteteellsä tetoja Pnta-ala ja suurmmat vesstöalueet vuosen ja alussa. Ilmasto vuosna. II Väestö Hallnnollnen ja okeudellnen jaotus vuo sen alussa Suomen evankels-luterlanen krkko vuo sna. Suomen ortodoksnen krkkokunta vuosna 0. Reksterödyt uskonnollset yhdyskunnat vuonna. Väkluku vuosen 0 lopussa Väkluku läänettän vuosna 0 ja Väentheys läänettän vuosen 0 lopussa Maalaskunten väkluku ja väentheys vuonna 0 Väkluku läänettän vuosen 0 lopussa Kaupunken ja kauppalan väkluku vuosen lopussa Pnta-ala ja väestö kunnttan vuosna 0. Väestö än, sukupuolen ja svlsäädyn mu kaan vuosen lopussa. Väestö än, sukupuolen ja svlsäädyn mu kaan vuoden 0 lopussa Väestö än, asunpakan ja sukupuolen mu kaan vuosen 0 ja lopussa. Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosen 0 lopussa Väestö koulunkäynnn ja än mukaan vuoden 0 lopussa Väestö kelen mukaan vuosna 00 Väestö kelen mukaan läänettän vuonna 0 Väestö keltadon mukaan läänettän vuonna 0. Kunten ryhmtys vrkakelen mukaan vuo sna Väestö elnkenon ja ammattaseman mukaan vuoden 0 lopussa. Ammatssa tomva väestö elnkenonhaaran, sukupuolen ja än mukaan vuoden 0 lo pussa. Ammatssa tomva väestö ammatn, suku puolen ja än mukaan vuoden 0 lopussa Koko väestö elnkenon mukaan läänettän vuoden 0 lopussa. Väestö syntymäpakan mukaan vuosna 0 0. Perheet perhetyypn, suuruuden ja alle vuotaden lasten lukumäärän mukaan vuo den 0 lopussa Ruokakunten luku vuoden 0 lopussa Svu Tabellförtecknng I Område och väderleksförhållanden Geografska uppgfter Arealförhållanden och de största vatten områdena vd ngången av åren och Klmatet åren. II Befolknng Admnstratv och judcell ndelnng vd ngången av åren Fnlands evangelsk-lutherska kyrka åren Ortodoxa kvrkosamfundet Fnland åren 0.' Regstrerade relgonssamfund år. Folkmängden vd utgången av åren 0. Folkmängden länsvs åren 0 och Folktätheten länsvs vd utgången av åren 0 Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år 0. Folkmängden länsvs vd utgången av åren 0 Folkmängden städerna och köpngarna vd utgången av åren Areal och befolknng kommunvs åren 0. Befolknngen efter ålder, kön och cvlstånd vd utgången av åren Befolknngen efter ålder, kön ochcvlstånd vd utgången av år 0. Befolknngen efter åldor, bonngsort och kön vd utgången av åren 0 och Den rket bosatta befolknngen efter relg onssamfund vd utgången av åren 0 Befolknngen efter skolbldnng och ålder vd utgången av år 0. Befolknngen efter språk åren 00 Befolknngen efter språk länsvs år 0 Befolknngens fördelnng efter språkkunskap länsvs år 0. Kommunernas fördelnng efter ämbetsspråk åren. Befolknngens fördelnng efter närngsgren och yrkesställnng vd utgången av år 0 Förvärvsarbetande befolknng efter närngs gren, kön och ålder vd utgången av år 0 Förvärvsarbetande befolknng efter ndvdualyrke, kön och ålder vd utgången av år 0. Hela befolknngens fördelnng efter närngs gren länsvs vd utgången av år 0. Befolknngen efter födelseort åren 00 Famljer efter famljetyp, storlek och antalet barn under år vd utgången av år 0 Antal hushåll vd utgången av år Sd. 0 0

8 VII Svu. Väkluvun todennäkönen kehtys käryhmt tän vuoteen saakka. Den sannolka utvecklngen av folkmängden efter åldersklasser fram tll år. Avoerot avolton kestämsajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosna 0. Avoerot puolsoden än mukaan vuosna.. Synnyttäjät än mukaan vuosna. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena synty neet lapset vuosna.. Erkoshedelmällsyysluvut vuosna. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusutumsluvut vuosna.. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa mukaan läänettän vuosna. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa ja avolton kestämsajan mukaan vuo sna 00.. Kaks- ja useampsköset synnytykset syn nyttäjän än mukaan vuosna. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosna. Vuotta nuorempana kuolleet vuosna 0. Kuolemanvaara /00:na vuosna. Jäljellä oleva keskmääränen elnaka vuo sna.. Kuollesuus- ja eloonjäämstauluja vuoslta. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosna.. Kuolleet tärkempen kuolemansyden mu kaan läänettän sekä kaupungessa ja kauppalossa vuosna 0. Tuberkuloosn kuolleet vuosna. Väkvaltasest kuolleet vuosna. Muuttolke läänettän vuosna 0. Maassamuutto muuton suunnan.mukaan lää nettän vuosna.. Maassamuutto muuton suunnan sekä muutta neden än ja sukupuolen mukaan vuosna 0 III Befolknngsrörelsen III Väestönmuutokset. Katsaus väestönmuutoksn vuosna. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet, kuol leet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneden enemmyys sekä väenlsäys läänettän vuosna promllena. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet ja kuol leet kuukausttan vuosna..... Solmtut avoltot puolsoden akasemman svlsäädyn mukaan vuosna... Solmtut avoltot puolsoden namsnmenoän mukaan 000 keskväkluvun vastaavassa ässä olevaa mestä sekä nasta koht vuosna. Solmtut avoltot puolsoden kotpakka kunnan ja pääkelen mukaan vuosna 0. Asumuserot ja avoerot vuosna Sld.. Överskt av befolknngsrörelsen åren. Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, natvtetsöverskott och folköknng länsvs åren promlle tal. Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvs åren.. Ingångna äktenskap efter makarnas tdgare cvlstånd åren. Gftermålen efter makarnas gftermålsålder på 000 män. respektve kvnnor motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren. Ingångna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspråk åren Hemskllnader och äktenskapsskllnader åren. Upplösta äktenskap fördelade efter varaktg het och barnantal åren 0. Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren.. Barnaföderskor efter ålder åren. Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren.. Specfka fruktsamhetstal åren 0 0. Netto- och bruttoreproduktonstal för den rket bosatta befolknngen åren. Levande födda äktenskap efter barnets ordnngsnummer länsvs åren... Levande födda äktenskap efter barnets ord nngsnummer och äktenskapets varaktghet åren 00.. Två- och flerfostrga barnsbörder efter barna föderskornas ålder åren.. Döda efter kön åren. Döda under år åren. 0. Dödsrsker /00 åren. Återstående medellvslängd åren. Dödlghets- och lvslängdstabeller för åren.. Döda efter dödsorsak åren Döda efter vktgaste dödsorsaker länsvs samt städer och köpngar åren 0 0 ".... Döda tuberkulos åren. Döda genom våld åren. Flyttnngsrörelsen länsvs åren 0.. Flyttnngsrörelsen nom rket efter flytt nngens rktnng länsvs åren... Flyttnngsrörelsen nom rket åren 0 efter flyttnngens rktnng och de flyttandes ålder och k ö n.

9 VIII Svu 0. Srtolaset kotläänn ja määrämaan mukaan vuosna.. Srtolaset kä- ja svlsäätyryhmttän vuosna.. Suomen kansalasks vuosna otetut ulkom aalaset. Sd. 0. Emgranter enlgt hemort ooh destnatons land åren. Emgranter enlgt ålder och cvlstånd åren.. Tll fnska medborgare åren antagna utlännngar IV Maanmttaus ja asutustomnta. Loppuunsaatetut maanmttaustomtukset vuosna. Maanmttausnsnöörkunnan työtulokset vuo sna.. Valton asutustomnnan tulokset vuoden lopussa. Valton asutustarkotuksn ostamat ja pakkohuutokauposta lunastamat maat vuo sna.. Valton vrkatalosta muodostetut ja valton metsämalle perustetut asutustlat vuosna.. Asutuskassojen lanotust.omnta vuosna ja maankäyttölan mukanen lanotustomnta vuosna. Maanhankntalan mukasen asutustomnnan tulokset vuoden lo p u ssa. 0. Maaseudun asunto-olojen parantamstomnta vuosna.. Karjantarkastusyhdstyksn kuuluven maa tlojen madontuotanto ja rehunkulutus vuo sna. 0. Eräden maatalouskoneden luku... Vljelmen käytössä olleden koneden luku Kotelämet vuosna. Mejert vuosna. Mejeren vastaanottama mato sekä tuotanto maanvljelysseurottan vuosna 0 ja. Vljelmllä asuneden ja vaknasest työsken nelleden henklöden luku vuonna.... Maatalouden erlasssa tössä työskennelle den henklöden työpäven luku IV Lantmäter och kolonsatonsverksamhet 0. Slutförda lantmäterförrättnngar åren. Lantmäterngenjörkårens arbetsresultat åren. Resultaten av statens kolonsatonsverksam het vd utgången av år.. Av staten för kolonsaton sändamål nköpta och från exekutva auktoner nlösta marker åren.. Av kronoboställen och på statens skogsmar ker bldade kolonsatonslägenheter åren.. Kolonsatonskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten åren enlgt jorddspostonslagen. Resultaten av kolonsatonsverksa mheten en lgt jordanskaffnngslagen vd utgången av år. 0. Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren. 0 V Lanthushållnng V Maatalous. Vljelmen maa-alan jakaantumnen maankäyttölajen mukaan vuonna. Kokonaspnta-alojen jakaantumnen er oms tajaryhmen kesken vuonna'. Peltoalan käyttö vuosna.. Sato vuosna.. Vljelmen jakautumnen suuruusluokkn peltoalan mukaan vuonna. Sato rehuyksköks muunnettuna vuosna. Sadon suhteellset luvut vuosna. Vljan ja perunan kulutus vuosna Lägenheternas jordareal fördelad efter ägo slag år. arealen fördelad efter ägare år. Åkerarealens användnng åren... Skörden åren.. Bruknngsenheternas fördelnng storleksklasser enlgt åkerarealen år. Skörden omräknad foderenheter åren _0. Relatva sffror för skörden åren. Konsumtonen av spannmål och potats åren.. Mjölkprodukton ocl fodcrförbruknng på lägenheter hörande tll kreaturskontrolförenngar åren 0. Antalet vssa lantbruksmaskner. Antalet maskner, som använts på bruknngsenheterna.. 0. Husdjuren åren.. Mejererna åren. I mejererna mottagen mjölk samt produk tonen per lantbrukssällskap åren 0 och.. På lägenheterna bosatta och där regelbundet, sysselsatta personer år... Antalet arbetsdagar olka arbeten utförda av personer sysselsatta nom lantbruket

10 IX Sd. Svu. Maanvljeljän rahalke Varsnasen maatalouden kannattavuus Varsnasen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaara koht Elänlääkntätomvuosna..... Hyväksytyssä teurastamossa a lhantarkastamossa tarkastetut elänruhot vuosna.. Jordbrukarnas pennngom sättnng Räntablteten av den egentlga lanthushåll nngen Den egentlga lanthushållnngens pennngn komster och -utgfter per ha reducerad åker areal Veternärverksamhet åren. I godkända slakterer och på köttkontroll statoner besktgade djurkroppar åren. Fsket år VI Kalastus. Kalastus vuonna. VII Metsätalous. Valtakunnan maa ja metsät omstajaryhmttän tammkuun p:nä.. Valtonmetsen pnta-ala tammkuun p:nä.. Metsänojtukset vuosna. Metsänhotolautakunten ja metsänhotoyh dstysten raakapuun lemaustomnta ykstys metsssä vuosna.. Metsäpalot vuosna.. Valtonmetsen hakkuut vuosna. Metsänhototyöt vuosna 00. Hanknnat valtonmetsstä vuosna 0. Kaupallset hakkuut vuosna 0. Ykstysmetsen valvonta vuosna Puutavaran utto vuonna. 0 V III Teollsuus 0. Teollsuus ja kästyö.. ja sen tom nta vuonna. 0. Teollsuuden ja kästyön tompakat henklö kunnan suuruuden mukaan vuonna.. 0. Teollsuus ja kästyö läänettän.. ja vuonna. 0. Teollsuustomnta vuosna Teollsuuden työpakat henklökunnan suu ruuden mukaan vuonna Teollsuustomnta teollsuusryhmttän vuonna 0 0. Teollsuuden käyttövoma ja sähkönkulutus vuonna 0. Teollsuuden henklökunta er yrtysmuodossa teollsuusryhmttän vuonna 0. Teollsuustuotannon volyvm-ndekst vuosna ' E räät tärkemmät teollsuustuotteet vuosna 0. Patentt vuosna. IX Rakennustomnta. Myönnetyt rakennusluvat vuosna. Valmstuneet rakennukset vuosna. Valmstuneet asunhuonestot vuosna.. Vuonna valmstuneet asunhuonestot talo- ja huonestotyypn sekä varusteden ja rakennuttajan m u k aan. T lastollnen vuoskrja S ta tstsk årsbok. VI Fske VII Skogshushållnng. Lands- och skogsarealen rket efter ägare den januar.. Statsskogarnas areal den januar..... Skogsdknng åren. Stämplngar av vrke utförda av skogsvårdsnämndema och -förenngarna ensklda skogar åren. Skogseldar årea.. Avverknngsbeloppet för statsskogarna åren -.. Skogsvårdsarbeten åren 00. Leveranser från statsskogarna åren.= 0. Avverknngar för försäljnng åren 0. Övervakandet av prvatskogar åren Vrkesflottnngen år. 0 V III Industr 0. Industrn och hantverket.. och dess verksamhet år 0. Arbetsställena ndustrn och hantverket enlgt personalens storlek år 0. Industrn och hantverket enlgt län.. och år 0. Den ndustrella verksamheten åren 0 0. Arbetsställena ndustrn enlgt personalens storlek år Den ndustrella verksamheten efter ndustr grupper år Industrns drvkraft och elförbruknng år 0. Industrns personal enlgt företagsform nom olka ndustrgrupper år 0. Volvmndex för ndustrproduktonen åren. Vssa vktgare ndustrprodukter åren 0. Patent åren IX Byggnadsverksamhet. Bevljade byggnadstllstånd åren. Färdgställda bvggnader åren. Färdgställda bostadslägenheter åren.. År färdgställda bostadslägenheter enlgt hus- och lägenhetstyp samt utrustnngar och byggherre.

11 X Svu. Myönnetyt Arava-asuntolanat vuosna. 0. Asunnot, jota varten Arava-lana myönnettn. Arava-asuntojen hankntakustannukset vuo sna 0.. Hanknta-arvo ja asuntolana Arava-asuntoa koht sekä omen varojen ja asuntolanan määrä asuntonelömeträ koht vuosna 0 X Ulkomaankauppa. Tuonnn ja vennn arvo vuosna 0. Tuont ja vent taloudellsten ryhmttymen mukaan vuonna.. Tärkempen tavaran tuont ja vent vuosna -. Eräden tärkempen tavaroden tuont ja vent vuonna.. Kauppavahto er maden kanssa vuosna -. Tuonnn ja vennn arvo maden ja tavararyhmen mukaan vuonna.. Tuont vuosna 00 tavaroden käy tön mukaan 0. Vent vuosna 0 0 nden sektore den mukaan, josta tavarat ovat peräsn... Tuont ja vent vuonna 0 tavaroden käy tön ja valmstusasteen m u k a a n X I Kotmaankauppa Kaupan tompakat.. ja nden tomnta vuonna. Kaupan tompakat.. ja vuosvahto yrtysmuodottan vuonna.... Kauppa läänettän ja suurkaupungessa.. ja vuonna. Eräden palveluelnkenojen tompakat.. ja nden tomnta vuonna.. Osakeyhtöt tomalottan ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden lopussa.. Sd.. Bevljade Arava-bostadslän åren 0. Bostäder för vlka Arava-lån bevljats.. Arava-bostädernas anskaffnngskostnader åren 0. Anskaffnngsvärde och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren X Utrkeshandel. Värdet av n- och utförseln åren 0. Införsel och utförsel enlgt ekonomska grup perngar år. Införsel och utförsel av de vktgaste va rorna åren. Införsel och utförsel av vssa vktgare varor år. ". Handelsomsättnngen med olka länder åren. Värdet av nförseln och utförseln enlgt varu grupper efter olka länder år. Importen åren 0 0 fördelad efter varornas användnng 0. Exporten åren 0 0 fördelad efter de sektorer, från vlka varorna härstam m ar. Införsel och utförsel år 0 med fördelnng efter varornas användnng och bearbetnngsgrad XII Raha- ja luottolke. Suomen Pankn tla vuosen päättyessä. 0. Suomen Pankn setelnanto vuosna 0 X II Pennng- och kredtväsen. Fnlands Banks ställnng vd utgången av åren T. 0. Fnlands Banks sedelutgvnng åren X I Inrkeshandel Arbetsställena nom handeln.. och deras verksamhet år. 0 Handelns arbetsställen.. och om sättnng enlgt företagsform år. Handeln länsvs och storstäderna.. och år Arbetsställena nom vssa servcenärngar.. och deras verksamhet år.... Aktebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktekaptal vd slutet av år ' Aktebolag åren. Aktebolagen efter storleken av deras akte kaptal åren Andelslag åren Andelslagens verksamhet åren Centralandelsaffärerna åren..... Osakeyhtöt vuosna. Osakeyhtöt osakepääoman suuruuden mu kaan vuosna. Osuuskunnat vuosna 0. Osuuskauppojen tomnta vuosna. Osuustomnnallset keskuslkkeet vuosna. Ykstynen tukkukauppa vuosna0. Tukkukaupan myynt vuosna ja 0. Tukkukaupan myynnn arvondeks vuosna.. Vähttäskaupan myynt vuosna a. Vähttäskaupan myvnnn arvondeks vuo sna.. Kntestönostot vuosna.. Kntestöknntykset velan vakuudeks vuo sna Prvat parthandel åren 0-.. Parthandelns försäljnng åren och. Värdendex för parthandelns försäljnng åren.. Detaljhandelns försäljnng åren och.. Värdendex för detaljhandelns försäljnng åren.. Fastghetsköp åren.. Intecknngar fast egendom tll säkerhet för gäld under åren. 0

12 XI Svu. Suomen Pankn lkkeessä olevat setelt ja metallrahat vuosen päättyessä. Suomen Pankn soveltama korkoja vuosna.. Suomen Pankn valuuttavaranto vuosna. Lkepankken tla vuosen päät tyessä. Knntysluottolatosten tla vuosen p äätty essä. Postsäästöpankn tla vuosen päättyessä.. Säästöpankt vuosen päättyessä. Säästöpankken tla vuosen päät tyessä. Osuuskassojen tla vuosen päät tyessä 0. Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tla vuosen p ä ä tty essä.. Rahalatosten ottolanaus ylesöltä vuosen päättyessä. Rahalatosten antolanaus ylesölle vuosen päättyessä. Rahalatosten ylesölle antamat lanat va kuuden mukaan vuosen päät tyessä.. Rahalatosten tulostaseet vuonna..... Rahalatosten keskkorot vuosen päättyessä. Postsrtolke vuosna. Suomen Pankn avsta myyntkursst vuo sna.. Helsngn arvopaperpörss vuosna. Panttlanauslke vuosna Oblgaatolanat vuosna.. Suomen ptkäakanen ulkomanen velka vuo sen lo p u ssa. Luottolatosten lanananto ykstyslle vuo sen lopussa. Luottolatosten lanananto luotonkäyttäjäryhmttän vuosen 0 ja lopussa... Säätöt ja nden rahastot vuonna.. Vararkot vuosna.. Vararkkopesen varat ja velat vuosna 0 X III Vakuutustomnta. Kansaneläkelatoksen tuotot vuosna 0. Kansaneläkelatoksen kulut vuosna 0. Kansaneläkelatoksen rahastot ja omasuus vuosna 0 0. Kansaneläkelatoksen sjotukset vuosna 0. Eläkehakemusten kästtely vuosna -. Vomassa oleven eläkkeden lukumäärät sekä myönnetyt hautausavustukset vuosna.. Vomassa oleven eläkkeden määrät sekä maksetut hautausavustukset vuosna. Sd.. Fnlands Banks utelöpande sedlar och mynt vd utgången av åren. Räntor tllämpade av Fnlands Bank åren.. Fnlands Banks valutareserv åren Affärsbankernas ställnng vd utgången av åren.. Hypoteksnrättnngarnas ställnng vd u t gången av åren.. Postsparbankens ställnng vd utgången av åren.. Sparbankerna vd utgången av åren. Sparbankernas ställnng vd utgången av åren.o. Andelskassornas ställnng vd utgången av åren. 0. Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställ nng vd utgången av åren.. Pennngnrättnngarnas nlånng från all mänheten vd utgången av åren.. Pennngnrättnngarnas utlånng tll allmän heten vd utgången av åren..... Pennngnrättnngarnas lån tll allmänheten enlgt säkerhet vd utgången av åren v. Pennngnrättnngarnas resultaträknng år. Pennngnrättnngarnas medelräntesatser vd utgången av åren.. Postgrorörelsen åren. Fnlands Banks avsta försäljnngskurser åren. Helsngfors fondbörs åren..... Pantlånerörelsen åren 0 0. Oblgatonslånen åren. Fnlands långfrstga utländska skuld vd ut gången av åren.. Kredtnrättnngarnas utlånng åt ensklda vd utgången av åren. Kredtnrättnngarnas utlånng efter kredttagargrupper vd utgången av åren 0 och. Stftelserna och deras fonder år.. Konkurser åren.. Konkursboens tllgångar och skulder åren 0 XIII Försäkrngsväsen. Folkpensonsanstaltens ntäkter åren 0. Folkpensonsanstaltens kostnader åren 0. Folkpensonsanstaltens fonder och tllgångar åren 0-0. Folkpensonsanstaltens nvesterngar åren 0. Behandlngen av pensonsansöknngar åren. Antal gällande pensoner samt bevljade begravnngsbdrag åren Antal gällande pensoner samt utbetalda begravnngsbdrag åren

13 XII Svu. Kansaneläkelatoksen myöntämen työkyvyt tömyys- ja sarauseläkkeden jakautumnen er sarausryhmn vuosna..... Julksokeudellset eläkekassat vuosna. Avustuskassat vuosna 0.'.. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuo sna 0. Kotmasten vakuutusyhtöden tulostaseet vuosen p äätty essä.. Kotmasten vakuutusyhtöden omasuusta seet vuosen p ä ätty essä 0. Pakallset vahnkovakuutusyhdstykset vuo sna. Henkvakuutus vuosna. Palovakuutus vuosna. Korvausta aheuttaneden tulpalojen luku ja korvaussummat vuosna. Pakollset vakuutuslajt vuosna. Kuljetusvakuutus vuosna..... Elänvakuutus vuosna. Muu vapaaehtonen vakuutustomnta vuosna XIV Lkenne. Yleset tet vuosen ja alussa... 0 Lkennepaljous ajoklometrenä Suomen maantellä Lkenteessä olleet moottorajoneuvot vuo sen lop u ssa 0 0. Autot valmstusmattan vuoden lopussa 0 0. Telkennevahngot vuosna Valton tenptomenot vuosna Rautatet vuosen lopussa Rautatelkenne vuosna Rautateden talous vuosna.... Valtonrautateden tavaralkenne tavararyhmttän vuonna. Valtonrautateden tavaralkenne vuosna. Valtonrautateden lkkuvan kaluston käyttö vuonna Suomen ja ulkomaden välnen suora meren kulku vuosna Suomen ja ulkomaden välllä kulkeneden alusten kansallsuus vuosna.... Kauppalavastoon kuuluvat alukset vuosen lopussa. Kauppalavastoon kuuluven alusten vetomäärä vuonna. Kauppalavastoon kuuluven alusten kä vuonna Kauppalavaston mehstö vuonna.... Kauupalavaston bruttorahdt vuosna. Ränn kkokaupunken satamat vuosna Svl-lmalu vuosna. Er lentokentten lkenne vuonna Suomen ja ulkomaden välnen matkustaja lkenne vuonna. Sulkukanavat vuonna XIV Samfärdsel Sd.. Fördelnngen av nvaldtets- och sjukpenso ner bevljade av Folkpensonsanstalten på grupper av sjukdomar åren..... Offentlgträttslga pensonskassor åren.. Understödskassor åren 0. Av understödskassorna bevljade understöd åren 0. Resultaträknngar för de nhemska försäk rngsbolagen vd utgången av åren. Balansräknngar för de nhemska försäkrngs bolagen vd utgången av åren Lokala skadeförsäkrngsförenngar åren. Lvförsäkrngen åren. Brandförsäkrngen åren. Antal ersatta brandskador och ersättnngs belopp åren. Lagstadgade försäkrngsgrenar åren. Transportförsäkrng åren.. Kreatursförsäkrng åren. Övrg frvllg försäkrngsverksamhet åren Allmänna vägar vd ngången av åren och. Trafkmängd körklometer på Fnlands landsvägar Motorfordon trafk vd utgången av åren -. "I. 0. Blar enlgt ursprungsland vd utgången av år. 0. Vägtrafkolyckor åren 0. Statens utgfter för väghållnng åren Järnvägarna slutet av åren.. 0. Järnvägstrafken åren 0. Järnvägarnas ekonom åren.. 0. Statsjärnvägarnas godstrafk efter varugrup per år. 0. Statsjärnvägarnas godstrafk åren Användnngen av statsjärnvägarnas rullande materel år 0. Drekt sjöfart mellan Fnland och utlandet åren. Fartyg sjöfart mellan Fnland och utlandet efter natonaltet åren. Handelsflottans fartyg vd utgången av åren -.. Handelsflottans fördelnng efter dräktghet år. Handelsflottan enlgt fartygens ålder år. Handelsflottans bemannng år. Av handelsflottan ntjänta bruttofrakter åren. Kuststädernas hamnar åren..... Cvl luftfart åren.. Trafken å sklda flygfält år 0. Resandetrafken mellan Fnland och utlandet år. Slusskanaler år.

14 XIII Sd. Svu. Kanavalkenne vuosna.. Post- ja lennätnlatos vuosna, 0. Kot- ja ulkomaset postlähetykset ja nden arvomäärät vuosna 0. Maksunalaset ja vrkapostlähetykset vuo sna 0. :.. Lennätn vuosna 0.. Puhelnverkosto vuosna 0. Puhelnlkenne vuosna 0. Radolkenne vuosna 0 0. Lkenteen tompakat.. ja nden tom nta 0 0. Valton lketomnta sekä metsä- ja maa talous vuosna. Tulllatoksessa tuloutetut valton tulot vuo sna. Metsähallnnon tulot ja menot vuosna. Kertyneet valtonverot vuosna. Valtonenemmstöset osakeyhtöt vuosna 0. Verotettu tulo ja omasuus sekä tulo- ja omasuusvero vuosna.. Tulosta verotetut ryhmteltynä tulon suuruu den mukaan vuonna. Omasuudesta verotetut ryhmteltynä oma suuden suuruuden mukaan vuonna..... Tulosta ja omasuudesta verotetut elnkeno ryhmttän vuonna. Tulojen perusteella verotettujen ykstysten henklöden ym. luku tulo- ja veroluokttan vuonna.. Lkeyrtysten luku, myynt ja lkevahto vero yrtysmuodon mujsaan vuosna 0. Lkeyrtysten luku, myynt ja lkevahto vero tomalan mukaan vuonna Statsskulden åren.. Specfkaton av statsskulden åren Statsverkets balans den december. Statens nkomster och utgfter åren. Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållnng åren. Av tullverket uppdebterade statsnkomster åren.. Forstförvaltnngens nkomster och utgfter åren. Uppburna statsskatter åren..... Aktebolag med statlg m ajortet åren 0. Beskattad nkomst och förmögenhet samt n komst- och förmögenhetsskatt åren. För nkomst beskattade grupperade enlgt nkomstens storlek år.. För förmögenhet beskattade grupperade enlgt förmögenhetens storlek år.. För nkomst och förmögenhet beskattade grupperade enlgt närngsgren år.. För nkomst beskattade ensklda personer m. fl. enlgt nkomst- och skatteklass år 0. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter företagsform åren 0. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter verksamhetsart år XVI Kommunala fnanser 0. Kommunernas utgfter åren -I Kommunernas nkomster åren 0. Kommunernas tllgångar och skulder vd utgången av åren Kommunalbeskattnngen åren.. 0 XV II Natonalnkomst och nkomstfördelnng XVII Kansantulo ja tulojen jakaantumnen. Kansantulo vuosna. Kotmanen bruttopääomanmuodostus elnkenottan vuosna.. Kansantuotetl vuoslta. Kansantulotl vuoslta. Pääomanmuodostustl vuoslta. Tuloa saaneet elnkenoryhmttän vuonna. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. talous aluettan vuonna 0 XVI Kunten raha-asat. Kunten menot vuosna 0. Kunten tulot vuosna 0. Kunten varat ja velat vuosen 0 päättyessä. 0. Kunnallsverotus vuosna. 0 XV Statsfnanser XV Valton raha-asat. Valtonvelka vuosna. Valtonvelan erttely vuosna 0 ja... Valton taseyhdstelmä joulukuun p:nä.. Valton tulot ja menot vuosna... Trafken kanalerna åren.. Post- och telegrafverket åren 0... In- och utrkes postförsändelser samt deras värdebelopp åren 0.. Portoplktga och tjänstepostförsändelser åren 0. Telegrafen åren 0.. Telefonnäten åren 0.. Telefontrafken åren 0. Radotrafken åren Arbetsställen samfärdseln.. och deras verksamhet. Natonalnkomsten åren.. Inhemsk bruttokaptalbldnng nom olka närngar åren. Natonalproduktskonto för åren. Natonalnkomstkonto för åren. Kaptalbldnngskonto för åren. Inkomsttagare grupperade enlgt närngs grenar år. Ensklda personer m. fl. som åtnju tt n komst enlgt ekonomska regoner år