SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND"

Transkriptio

1 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New seres "!! Year I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA CEN TRALBYRÅN CENTRAL STATISTICAL OFFICE H ELSIN KI

3 H e l s n k L H e l s n g f o r s V a lto a p anatuskeskus Statens tryckercentral

4 Alkusanat Förord Tlastollnen vuoskrja lmestyy uuden sarjan :na vuoskertana; se on pääasallsest tom tettu samojen peraat teden mukaan kun edellsnä vuosna. Uusa tauluja on vuoskrjaan otettu seuraavat setsemän: Taulu. Elnkustannusndeks vuosna ; Taulu. K uluttajan hntandeks vuosna ; Taulu. Koko työvoma. Ennustelaskelmat vuoslle ; Taulu. Ammattopplatosten oppladen lukumäärä vuonna ; Taulu. Oppkoulujen menot ja tulot vuonna ; Taulu. Telkennevahngot Pohjos massa vuonna ; Taulu. Maksuvälneden volyym vuo sen lopussa. Vuoskrjan taulujen luku on. Osa ulkomaanosaston taulusta on edelleen tehty yhtestyössä muden Pohjosmaden kanssa, ja työnjako er maden välllä nätä tauluja laadttaessa käy selvlle svulta. Vuoskrjan on tom ttanut ylm. aktuaar Maur Järvnen. Statstsk årsbok utgör den år gången den nya seren; den har huvudsak redgerats enlgt samma prncper som under tdgare år. Följande sju tabeller har nförts års boken: Tabell. Levnadskostnadsndex åren ; Tabell. Konsumentprsndex åren -; Tabell. Arbetskraften nalles. Prognoser för åren ; Tabell. Antalet elever yrkesutbldnngsanstalterna år ; Tabell. Läroverkens utgfter och n komster år ; Tabell. Vägtrafkolyckor de nordska länderna år ; Tabell. Betalnngsmedelsvolym vd slutet av åren. Antalet tabeller årsboken är. En del av tabellerna den utländska avdelnngen har fortfarande utarbetats samarbete med övrga nordska länder. Arbetsfördelnngen mellan de olka länderna vd utarbetandet av dessa tabeller framgår på sdan. Årsboken har redgerats av e.o. aktuaren Maur Järvnen. Helsngssä,Tlastollsessa päätomstossa, huhtkuussa. Helsngfors, Statstska centralbyrån, aprl.

5 Foreword The S tatstcal Yearbook for s the nd ssue n the new seres. It has been com p led accordng to the same prncples as were adopted n the earler ssues. The followng seven new tables have been ncluded n the present ssu e: Table. Cost of lvn g n dex; Table. Consumer prce n dex; Table. Total labour force. Projectons for the years ; Table. Number of p u p ls n secondary vocatonal schools; Table ra l Table ern Table. E xpendtures an d recepts of gene secondary schools;. Road traffc accdents n the North countres;. M oney supply. The total number of tables s. Certan tables of the nternatonal secton have been prepared as before n collaboraton wth the other Northern countres. The yearbook has been edted by M r. M a u r Jä rv n e n. H elsnk, Central S tatstcal Offce, A p rl. Eno H. Laurla

6 S s ä l l y s I n n e h å l l Alkusanat Förord Taulujen luettelo Tabellförtecknng Taulussa käytetyt symbolt Symbo ler ta b e lle rn a Taulut Tabeller Taulujen lähteet Tabellernas källor.. Vrallsen tlaston lu e tte lo. Förtecknng över den offcella statstken Aakkosellnen hakemsto Alfabetskt regster Svu Sd. I ll V IX V III X X IV Contents Page Foreword. L st of T a b le s. E xplanaton of Symbols. Regonal subdvsons of F n la n d.... T a b le s Sources of the Tables Catalogue of O ffcal S ta t s t c s. Index IV X I X X X I V XXI V X X IV

7 Taulujen luettelo I Alue ja lmastosuhteet. M aanteteellsä te to ja. Pnta-ala ja suurmmat vesstöalueet vuosen ja alussa.. Ilmasto vuosna. II Väestö. Hallnnollnen ja okeudellnen jaotus vuo sen a lu s s a. Suomen evankels-luterlanen krkko vuo sna.. Suomen ortodoksnen krkkokunta vuosna. Reksterödyt uskonnollset yhdyskunnat vuonna. Väkluku vuosen lo p u ssa.. Väkluku läänettän vuosna ja. Väentheys läänettän vuosen lo p u ssa.. Maalaskunten väkluku ja väentheys vuoden alussa.. Väkluku läänettän vuosen lo p u ssa. Kaupunken ja kauppalan väkluku vuosen lopussa.. Pnta-ala ja väestö kunnttan vuosna.. Väestö än, sukupuolen ja svlsäädyn mu kaan vuosen lo p u ssa. Väestö än, asunpakan ja sukupuolen mu kaan vuosen ja lopussa. Henkkrjotetut ulkomaden kansalaset kan salasuuden mukaan.... Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosen lopussa.. Väestö koulunkäynnn ja än mukaan vuoden lopussa. Väestö kelen mukaan vuosna. Väestö kelen mukaan läänettän vuonna. Kunten rvhm tys vrkakelen mukaan vuo sna.. Väestö elnkenon mukaan läänettän... Väestö elnkenon ja ammattaseman mukaan vuoden lopussa. Ammatssa tomva väestö ammatn, suku puolen ja än mukaan vuoden lopussa. Ammatssa tomva väestö ammattaseman, sukupuolen ja än mukaan vuoden lo pussa. Ammatssa tomva väestö elnkenon mukaan tlastoaluettan vuoden lo p u ssa.. Väestö syntym äpakan mukaan vuosna. Svu ] Tabellfortecknng I Område och väderleksförhållanden. Geografska uppgfter. Arealförhållanden och de största vatten områdena vd ngången av åren och. Klmatet åren. Sd. II Befolknng. Admnstratv och judcell ndelnng vd ngången av åren.. Fnlands evangelsk-lutherska kyrka åren.. Ortodoxa kyrkosamfundet Fnland åren. Regstrerade relgonssamfund år.. Folkmängden vd utgången av åren. Folkmängden länsvs åren och. Folktätheten länsvs vd utgången av åren.. Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet vd ngången av år I.. Folkmängden länsvs vd utgången av åren.. Folkmängden städerna och köpngarna vd utgången av åren. Areal och befolknng kommunvs åren. Befolknngen efter ålder, kön och cvlstånd vd utgången av åren. Befolknngen efter ålder, bonngsort och kön vd utgången av åren och.. Mantalsskrvna utländska medborgare efter medborgarskap.... Den rket bosatta befolknngen efter relg onssamfund vd utgången av åren. Befolknngen efter skolbldnng och ålder vd utgången av år.. Befolknngen efter språk åren. Befolknngen efter språk länsvs år. Kommunernas fördelnng efter ämbetsspråk åren.. Befolknngens fördelnng efter närngsgren länsvs.... Befolknngens fördelnng efter närngsgren och vrkesställnng vd utgången av år. Förvärvsarbetande befolknng efter yrke, kön och ålder vd utgången av år. Förvärvsarbetande befolknng efter yrkesställnng, kön och ålder vd utgången av år.. Förvärvsarbetande befolknngens fördelnng efter närngsgren per statstsk regon slutet av år.. Befolknngen efter födelseort åren

8 VII Sd. S v u. Perheet perhetyypn ja alle -vuotaden las ten lukumäärän mukaan vuoden lopussa. Ruokakunten luku vuoden lopussa. Väkluvun todennäkönen kehtys käryhm t tän vuoteen saak k a. Ennustettu väkluku tlastoaluella sukupuo len mukaan vuosna,,,, ja. Fam ljer efter fam ljetyp och antal barn un der år vd utgången av år.. Antal hushåll vd utgången av år..... Den sannolka utvecklngen av folkmängden efter åldersklasser fram tll år. Prognostcerad befolknng de statstska re gonerna efter kön åren,,,, och III III Väestönmuutokset. Katsaus väestönmuutoksn vuosna.. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet, kuol leet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneden enemmyys sekä väenlsäys läänettän vuosna promllena.. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet ja kuol leet kuukausttan vuosna..... Solmtut avoltot puolsoden akasemman svlsäädyn mukaan ja ensmmäsen avolton solmneden kesk-kä vuosna... Solmtut avoltot puolsoden namsnmenoän mukaan keskväkluvun vastaavassa ässä olevaa mestä sekä nasta koht vuosna.. Solmtut avoltot puolsoden asunpakan ja pääkelen mukaan vuonna... Asumuserot ja avoerot vuosna. Avoerot avolton kestämsajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosna. Avoerot puolsoden än mukaan vuosna.... Syn n yttäjät än mukaan vuosna (>o. Syn n yttäjät sekä elävänä ja kuolleena syn ty neet lapset vuosna.. Brkoshedelmällsyysluvut vuosna.. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusutumsluvut vuosna.. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa mukaan läänettän vuosna. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa ja avolton kestämsajan mukaan vuo sna.. Kaks- ja useampsköset synnytykset syn nyttäjän än mukaan vuosna. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosna... Vuotta nuorempana kuolleet vuosna.. Kuolemanvaara /:na vuosna. Jäljellä oleva keskmääränen elnaka vuo sna.. Kuollesuus- ja eloonjäämstauluja vuoslta -.. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosna.. Kuolleet tärkempen kuolemansyden mu kaan läänettän sekä kaupungessa ja kauppalossa vuosna. Tuberkuloosn kuolleet vuosna. Väkvaltasest kuolleet vuosna. Muuttolke läänettän vuonna. Maassamuutto muuton suunnan mukaan läänettän vuonna. _ ^ Befolknngsrörelsen. Överskt av befolknngsrörelsen åren. Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, natvtetsöverskott och folköknng länsvs åren promlle t a l. Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvs åren.. Ingångna äktenskap efter makarnas tdgare cvlstånd och medelåldern vd första vgseln åren. Gftermålen efter makarnas gftermålsålder på män respektve kvnnor motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren. Ingångna äktenskap efter makarnas bonngsort och huvudspråk år.. Hemskllnader och äktenskapsskllnader åren.. Upplösta äktenskap fördelade efter varaktg het och barnantal åren. Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren. ; J... Barnaföderskor efter ålder åren... Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren. Specfka fruktsamhetstal åren. Netto- och bruttoreproduktonstal för den rket bosatta befolknngen åren. Levande födda äktenskap efter barnets ordnngsnummer länsvs åren. Levande födda äktenskap efter barnets ord nngsnummer och äktenskapets varaktghet åren. Två- och flerfostrga barnsbörder efter barna föderskornas ålder åren. Döda efter kön åren ^. Döda under år åren.. Dödsrsker / åren. Återstående medellvslängd åren. Dödlghets- och lvslängdstabeller för åren. Döda efter dödsorsak åren.... Döda efter vktgaste dödsorsaker länsvs samt städer och köpngar åren Döda tuberkulos åren Döda genom våld åren Flyttnngsrörelsen länsvs år Flyttnngsrörelsen nom rket efter flyttnngens rktnng länsvs år ^

9 VIII Svu. Maassamuutto muuton suunnan sekä m uutta neden än ja sukupuolen mukaan vuonna I. Srtolaset kotläänn ja määrämaan mukaan vuosna.. Srtolaset kä- ja svlsäätyryhm ttän vuosna.. Suomen kansalasks vuosna otetut u lk o m aalaset. IV Maanmttaus ja asutustomnta. Loppuunsaatetut maanmttaustomtukset vuosna.. Maanmttausnsnöörkunnan työtulokset vuo sna.. Valton asutustomnnan tulokset vuoden lopussa. Valton asumstarkotuksn ostamat ja pakkohuutokauposta lunastam at m aat vuo sna.. Valton vrkatalosta muodostetut ja valton metsämalle perustetut asutustlat vuosna.. Asutuskassojen lanotustomnta vuosna ja m aankäyttökn mukanen la notustomnta vuosna. Maanhankntalan mukasen asutustomnnan tulokset vuoden lo p u ssa.. Maaseudun asunto-olojen parantamstomnta vuosna ja maankäyttölan mu kaset rakentamsavustukset ja -palkkot vuosna.. K arjantarkkaluyhdstyksn kuuluven vljel men madontuotanto ja rehunkulutus vuosna. Kotelämet vuosna. Mejert vuosna. Mejeren vastaanottam a mato sekä tuotanto m aanvljelysseurottan vuosna ja. Vljelmen käytössä olleden koneden luku.... Ihmstyövoman käyttö vuosna. Maatalouden erlasssa tössä työskennelle den henklöden työpäven luku..... M aanvljeljän rahalke krjanptotlolla..... IV Lantmäter och kolonsatonsverksamhet V Maatalous. Vljelmen maa-alan jakaantumnen maankäyttölajen mukaan vuonna. Kokonaspnta-alojen jakaantumnen er oms tajaryhm en kesken vuonna. Peltoalan käyttö vuosna.. Sato vuosna.. Vljelmen jakautumnen suuruusluokkn peltoalan mukaan vuonna.. Sadon suhteellset luvut vuosna. Vljan ja perunan kulutus vuosna Sd.. Flyttnngsrörelsen nom rket efter fly tt nngens rktnng och de flyttandes ålder och kön år. Emgranter enlgt hemort och destnatons land åren. Emgranter enlgt ålder och cvlstånd åren. Tll fnska medborgare åren antagna utlännngar. Slutförda lautm äterförrättnngar åren.. Lantmäterngenjörkårens arbetsresultat åren.. Resultaten av statens kolonsatonsverksam het vd utgången av år.. Av staten för kolonsatonsändamål nköpta och från exekutva auktoner nlösta marker åren.. Av kronoboställen och på statens skogsmar ker bldade kolonsatonslägenheter åren. Kolonsatonskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten åren. enlgt jorddspostonslagen. Resultaten av kolonsatonsverksanheten en lgt jordanskaffnngslagen vd utgången av år.. Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren och byggnadsunderstöd och premer enlgt jorddspostons lagen åren.. V Lanthushållnng. Lägenheternas jordareal fördelad efter ägo slag år.. Totalarealen fördelad efter ägare år. Åkerarealens användnng åren. Skörden åren. Bruknngsenhetemas fördelnng storleksklasser enlgt åkerarealen år. Relatva sffror för skörden åren. Konsumtonen av spannmål och potats åren. Mjölkprodukton och foderförbruknng på bruknngsenheterna hörande tll kreaturskontrollförenngar åren. Husdjuren åren.. Mejererna åren.. I mejererna mottagen mjölk samt produk tonen per lantbrukssällskap åren och _. Antalet maskner, som använts på bruknngs enheterna.... Manuella arbetskraftens användnng åren _. Antalet arbetsdagar olka arbeten utförda av personer sysselsatta nom lantbruket Jordbrukarnas pennngomsättnng på bokförngsgårdarna ].....

10 IX Sd. Svu. Varsnasen maatalouden kannattavuus kr janptotlolla Varsnasen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaara koht krjanpto tlolla..... Elänlääkntätom vuosna..... H yväksytyssä teurastamossa a lhantarkastamossa tarkastetut elänruhot vuosna.. Räntablteten av det egentlga jordbruket på bokförngsgårdarna..... Det egentlga jordbrukets pennngnkomster och -utgfter per ha reducerad åkerareal på bokförngsgårdarna..... Veternärverksamhet åren. I godkända slakterer och på köttkontroll statoner besktgade djurkroppar åren. Fsket år VI Kalastus. Kalastus vuonna VII Metsätalous. Valtakunnan maa ja metsät omstaaryhmtt ä n. Valtonmetsen pnta-ala tammkuun p:nä.. Metsänojtus ja metsäautoteden rakentam nen vuosna.. Metsänhotolautakunten ja metsänhotoyh dstysten raakapuun lemaustomnta ykstys metsssä vuosna.. Metsäpalot vuosna.. Valtonmetsen hakkuut vuosna. Hanknnat valtonmetsstä vuosna. Metsänhototyöt vuosna.. Kaupallset hakkuut vuosna. Ykstysmetsen valvonta vuosna. Puutavaran utto vuonna. VIII Teollsuus. Teollsuus ja kästyö läänettän.. ja vuonna.. Teollsuustomnta vuosna.... Skogshushållnng. Lands- och skogsarealen rket efterägare. Statsskogarnas areal den januar..... Skogsdknng och skogsblvägsbyggen åren. Stämplngar av vrke utförda av skogsvårdsnämndema och -förenngarna ensklda skogar åren. Skogseldar åren. Avverknngsbeloppet för statsskogarna åren -.. Leveranser från statsskogarna åren. Skogsvårdsarbeten åren. Avverknngar för försäljnng åren. Övervakandet av prvatskogar åren. Vrkesflottnngen år VIII Industr. Teollsuuden työpakat henklökunnan suu ruuden mukaan vuonna. Teollsuustomnta teollsuusryhmttän vuonna.. Teollsuuden käyttövoma ja sähkönkulutus vuonna.. Teollsuuden henklökunta er yrtysmuodossa teollsuusryhmttän vuonna.. Teollsuustuotannon volvvm-ndekst vuosna V.. E räät tärkemmät teollsuustuotteet vuosna. Patentt vuosna IX Rakennustomnta. Myönnetyt rakennusluvat vuosna. Valmstuneet rakennukset vuosna. Valmstuneet asunhuonestot vuosna. Vuonna valmstuneet asunhuonestot talo- ja huonestotyypn sekä varusteden ja rakennuttajan m u k a a n.. Myönnetyt Arava-asuntolanat vuosna. Asunnot, jota varten Arava-lana myönnettn VII VI Fske T la sto lln e n v u o sk rja S ta ts ts k årsbo k G.. Industrn och hantverket enlgt län och år. Den ndustrella verksamheten åren. Arbetsställena ndustrn enlgt personalens storlek år.. Den ndustrella verksamheten efter ndustrgruppe år. Industrns drvkraft och elförbruknng år. Industrns personal enlgt företagsform nom olka ndustrgrupper år. Volymndex för ndustrproduktonen åren.. Vssa vktgare ndustrprodukter åren. Patent åren. IX Byggnadsverksamhet. Bevljade byggnadstllstånd åren. Färdgställda byggnader åren... Färdgställda bostadslägenheter åren. År färdgställda bostadslägenheter enlgt hus- och lägenhetstyp samt utrustnngar och byggherre.. Bevljade Arava-bostadslån åren. Bostäder för vlka Arava-lån bevljats.

11 X Svu Sd.. Arava-asuntojen rakentamskustannukset vuosna.. Rakentamskustannukset ja asuntolana Ara va-asuntoa koht sekä omen varojen ja asun tolanan määrä asuntonelömeträ koht vuo sna. Arava-bostädernas byegnadskostnader åren T.'.. Byggnadskostnader och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren - X Ulkomaankauppa. Tuonnn ja vennn arvo vuosna. Tuont ja vent taloudellsten ryhmttymen mukaan vuonna ".. Tärkempen tavaran tuont ja vent vuosna.. Eräden tärkempen tavaroden tuont ja vent vuonna.. Kauppavahto er maden kanssa vuosna. ^. Tuonnn ja vennn arvo maden ja tavara ryhmen mukaan vuonna.. Tuont vuosna tavaroden k äy tön mukaan. Vent vuosna nden sektore den mukaan, josta tavarat ovat peräsn. Suomen maksutase vuosna... X Utrkeshandel. Värdet av n- och utförseln åren. Införsel och utförsel enlgt ekonomska grup perngar år. Införsel och utförsel av de vktgaste va rorna åren. Införsel och utförsel av vssa vktgare varor år.. lfandelsomsättnn.gen med olka länder åren -.'.. Värdet av nförseln och utförseln enlgt varu grupper efter olka länder år. Importen åren fördelad efter varornas användnng. Exporten åren fördelad efter de sektorer, från vlka varorna härstam m ar. Fnlands betalnngsbalans åren XI Kotmaankauppa. Osakeyhtöt tomalottan ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden lopussa. Osakeyhtöt vuosna... Osakeyhtöt osakepääoman suuruuden mu kaan vuosna. Osuuskunnat vuosna. Osuuskauppojen tomnta vuosna. Osuustomnnallset keskuslkkeet vuosna. Ykstynen tukkukauppa vuosna. Tukkukaupan m yynt vuosna.. Tukkukaupan myynnn volyjn- ja arvondekst vuosna.. Vähttäskaupan m yynt vuosna. Vähttäskaupan myynnn volyym- ja arvondekst vuosna.. Kntestönostot vuosna.. K ntestöknntykset velan vakuudeks vuo sna. XII Raha- ja luottolke. Suomen Pankn tla vuosen päättyessä. Suomen Pankn setelnanto vuosna. Suomen Pankn lkkeessä olevat setelt ja metallrahat vuosen - päättyessä. Suomen Pankn soveltama korkoja vuosna. Suomen Pankn valuuttavaranto vuosna. Lkepankken tla vuosen päät tyessä. Knntysluottolatosten tla vuosen p äätty e ssä. Postsäästöpankn tla vuosen päättyessä. XI Inrkeshandel. Aktebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktekaptal vd slutet av år.. Aktebolag åren. Aktebolagen efter storleken av deras akte kaptal åren. Andelslag åren. Andelslagens verksamhet åren. Centralandelsaffärerna åren..... Prvat parthandel åren. Parthandelns försäljnng åren... Volym- och värdendexar för parthandelns försäljnng åren.. Detaljhandelns försäljnng åren. Volym- och värdendexar för detaljhandelns försäljnng åren.. Fastghetsköp åren.. Intecknngar fast egendom tll säkerhet för gäld under åren. XII Pennng- och kredtväsen. Fnlands Banks ställnng vd utgången av åren. Fnlands Banks sedelutgvnng åren.'. Fnlands Banks utelöpande sedlar och mynt vd utgången av åren. Räntor tllämpade av Fnlands Bank åren. Fnlands Banks valutareserv åren. Affärsbankernas ställnng vd utgången av åren.. Hypoteksnrättnngarnas ställnng vd ut gången av åren.. Postsparbankens ställnng vd utgången av åren

12 XI Sd.. Sparbankerna vd utgången av åren. Sparbankernas ställnng vd utgången av åren Säästöpankken tla vuosen päät tyessä. Andelskassornas ställnng vd utgången av Osuuskassojen tla vuosen päät åren. tyessä. Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställ Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tla nng vd utgången av åren. vuosen p ä ä tty e s s ä.. Pennngnrättnngarnas nlånng från all Rahalatosten ottolanaus ylesöltä vuosen mänheten vd utgången av åren. päättyessä. Pennngnrättnngarnas utlånng tll allmän Rahalatosten antolanaus ylesölle vuosen heten vd utgången av åren..... päättyessä. Pennngnrättnngarnas lån tll allmänheten Rahalatosten ylesölle antam at lanat va enlgt säkerhet vd utgången av åren kuuden mukaan vuosen päät. tyessä.. Pennngnrättnngarnas resultaträknng år Rahalatosten tulostaseetvuonna.... ". Pennngnrättnngarnas medelräntesatser vd Rahalatosten keskkorot vuosen utgången av åren. päättyessä Postsrtolke vuosna.. Postgrorörelsen åren.. Fnlands Banks avsta försäljnngskurser åren Suomen Pankn avsta mvyntkursst vuo sna :.. Helsngfors fondbörs åren.... Helsngn arvopaperpörss vuosna. Pantlånerörelsen åren Panttlanauslke vuosna. Oblgatonslånen åren Oblgaatolanat vuosna. Fnlands långfrstga utländska skuld vd u t Suomen ptkäakanen ulkomanen velka vuo gången av åren. sen lopussa.. Kredtnrättnngarnas utlånng åt ensklda Luottolatosten lanananto ykstyslle vuo vd utgången av åren sen lopussa.. Kredtnrättnngarnas utlånng efter kredtluottolatosten lanananto luotonkäyttäjätagargrupper vd utgången av åren och ryhm ttän vuosen ja lopussa.. Stftelserna och deras fonder år. Säätöt ja nden rahastot vuonna. Konkurser åren Vararkot vuosna.. Konkursboens tllgångar och skulder åren Vararkkopesen varat ja velat vuosna -.. Säästöpankt vuosen päättyessä XIII Vakuutustomnta. Vomassa oleven kansaneläkkeden luku vuo sna.. Vomassa oleven vuotusten kansaneläkke den m äärät vuosna. Kansaneläkelatoksen tostaseks myöntä men työkyvyttöm yyseläkkeden jakautum nen sarauspääryhm n vuosna. Sarausvakuutuslan mukaset etuudet vuosna. Kansaneläkelatoksen tuotot vuosna. Kansaneläkelatoksen kulut vuosna.. Kansaneläkelatoksen rahastot ja omasuus vuosna. Kansaneläkelatoksen sjotukset vuosna -. Julksokeudellset eläkekassat vuosna.. Avustuskassat vuosna.. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuo sna.. Kotmasten vakuutusyhtöden tulostaseet vuosen p ä ä tty e ssä. Kotmasten vakuutusyhtöden omasuusta seet vuosen p ä ä tty e ssä. Pakallset vahnkovakuutusyhdstykset vuo sna. XIII Försäkrngsväsen. De gällande folkpensonernas antal åren _.. De gällande årlga folkpensonernas belopp åren.. De av Folkpensonsanstalten tllsvdare be vljade nvaldtetspensonernas fördelnng på huvudgrupper av sjukdomar åren. Förmåner enlgt sjukförsäkrngslagen åren. Folkpensonsanstaltens ntäkter åren.. Folkpensonsanstaltens kostnader åren. Folkpensonsanstaltens fonder och tllgångar åren. Folkpensonsanstaltens nvesterngar åren. Offentlgträttslga pensonskassor åren.. Understödskassor åren. Av understödskassorna bevljade understöd åren.. Resultaträknngar för de nhemska försäk rngsbolagen vd utgången av åren. Balansräknngar för de nhemska försäkrngs bolagen vd utgången av åren.... Lokala skadeförsäkrngsförenngar åren.x

13 XII Svu. Henkvakuutus vuosna. Palovakuutus vuosna.. Korvausta aheuttaneden tulpalojen luku ja korvaussummat vuosna. Pakollset vakuutuslajt vuosna. Kuljetusvakuutus vuosna..... Elänvakuutus vuosna.. Muu vapaaehtonen vakuutustomnta vuosna. XIV Lkenne. Yleset tet vuosen ja alussa.... Lkennepaljous ajoklometrenä Suomen maantellä.... Reksterödyt moottorajoneuvot vuosen - lo p u ssa.. Autot valmstusmattan vuoden lopussa. Telkennevahngot vuosna..... Valton tenptomenot vuosna (> Lvförsäkrngen åren. Brandförsäkrngen åren. Antal ersatta brandskador och ersättnngs belopp åren. Lagstadgade försäkrngsgrenar åren ;. Transportförsäkrng åren.. Kreatursförsäkrng åren. Övrg frvllg försäkrngsverksamhet åren ' XIV Samfärdsel. Allmänna vägar vd ngången av åren och.".. Trafkmängd körklometer på Fnlands landsvägar... Inregstrerade motorfordon vd utgången av åren. ". Blar enlgt ursprungsland vd utgången av år.. Vägtrafkolyckor åren. Statens utgfter för väghållnng åren. Järnvägarna slutet av åren -. Järnvägstrafken åren. Järnvägarnas ekonom åren. Statsjärnvägarnas godstrafk efter varugrup per år. T... Statsjärnvägarnas godstrafk åren R autatet vuosen lo p u ssa. Rautatelkenne vuosna. Rautateden talous vuosna.... Valtonrautateden tavaralkenne tavararyhm ttän vuonna. Valtonrautateden tavaralkenne vuosna. Användnngen av statsjärnvägarnas rullande Valtonrautateden lkkuvan kaluston käyttö materel år. vuonna. Drekt sjöfart mellan Fnland och utlandet Suomen ja ulkomaden välnen suora meren åren. kulku vuosna. Fartyg sjöfart mellan Fnland och utlandet Suomen ja ulkomaden välllä kulkeneden efter natonaltet åren alusten kansallsuus vuosna..... Handelsflottans fartyg vd utgången av åren Kauppalavastoon kuuluvat alukset vuosen - lopussa. Kauppalavastoon kuuluven alusten veto. Handelsflottans fördelnng efter dräktghet år r. määrä vuonna. Kauppalavastoon kuuluven alusten kä. Handelsflottan enlgt fartygens ålder år vuonna Kauppalavaston mehstö vuonna..... Handelsflottans bemannng år. Av handelsflottan ntjänta bruttofrakter Kauppalavaston bruttorahdt vuosna åren. Kuststädernas hamnar åren.... Rannkkokaupunken satam at vuosna.. Cvl luftfart åren. Svl-lmalu vuosna. Trafken å sklda flygfält år Er lentokentten lkenne vuonna..... Resandetrafken mellan Fnland och utlandet Suomen ja ulkomaden välnen m atkustaja lkenne vuonna år. Slusskanaler år. Sulkukanavat vuonna. Kanavalkenne vuosna. Trafken kanalerna åren. Post- ja lennätnlatos vuosna. Post- och telegrafverket åren Kot- ja ulkomaset postlähetykset ja nden. In- och utrkes postförsändelser samt deras värdebelopp åren -. arvomäärät vuosna. Portoplktga och tjänsteförsändelser åren Maksunalaset ja vrkapostlähetvkset vuo sna..'. ",. -. Post- ja lennätnlatoksen kotmanen lennä. Post- och telegrafverkets nrkes telegraf- och tn- ja telexverkko vuosna.... telexnät åren. Telegraf och telex åren Lennätn- ja telex vuosna..... Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutnn Pakallsverkot: puhelnkeskukset ja -lttym ät gar samt telefoner åren. sekä puhelmet vuosna T laajavalntanen kotmanen kaukopuheln. Fjärrtelefonnätet mod abonnentval nom lan verkko vuosna. det åren I.

14 XIII Sd. Svu. Käytössä olevat post- ja lennätnlatokse) kotmaset kauko- ja vprkkorvhmäjohdot vuo sna B-.!). Puhelnlkenne vuosna I -.. Radolkenne vuosna -.. Lkenteen tom pakat.. ja nden tomnta.... XV Valton raha-asat Valtonvelka vuosna Valtonvelan erttely vuosna ja Valton taseyhdstelmä joulukuun p:nä Valton tulot ja menot vuosna. Valton lketomnta sekä metsä- ja maa talous vuosna.. Tulllatoksessa kannetut valton tulot vuo sna.. Metsähallnnon tulot a menot vuosna.'.. Kertyneet valtonverot vuosna. Valtonenemmstöset osakeyhtöt vuosna :.. Verotettu tulo ja omasuus sekä tulo- ja omasuusvero vuosna - -. Tulosta verotetut ryhm teltynä tulon suuruu den mukaan vuonna.. Omasuudesta verotetut ryhm teltynä oma suuden suuruuden mukaan vuonna..... Tulosta ja omasuudesta verotetut elnkenoryhm ttän vuonna.. Tulojen perusteella verotettujen ykstysten henklöden ym. luku, verotettu tulo ja tulo vero vuonna.. Lkeyrtysten luku, m yynt ja lkevahto vero yrtysmuodon mukaan vuonna.. Lkeyrtysten luku, m yynt ja lkevahto vero tomalan mukaan vuonna. XVI Kunten raha-asat. Kunten menot vuosna. Kunten tulot vuosna. Kunten varat ja velat vuosen päättyessä. Kunnallsverotus vuosna. XV Statsfnanser. Statsskulden åren.. Specfkaton av statsskulden åren o.l. Statsverkets balans den december.. Statens nkomster och utgfter åren. Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållnng åren. Vd tullverket uppburna statsnkomster åren.. Forstförvaltnngens nkomster och utgfter åren. Uppburna statsskatter åren..... Aktebolag med statlg majortet åren.. Beskattad nkomst och förmögenhet samt n komst- och förmögenhetsskatt åren. För nkomst beskattade grupperade enlgt nkomstens storlek år.. För förmögenhet beskattade grupperade enlgt förmögenhetens storlek år.. För nkomst och förmögenhet beskattade grupperade enlgt närngsgren år.. För nkomst beskattade ensklda personer m. fl. och deras beskattad nkomst och n komstskatt år.. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter företagsform år.. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter verksamhetsart år.... XVI Kommunala fnanser. Kommunernas utgfter åren..... Kommunernas nkomster åren. Kommunernas tllgångar och skulder vd utgången av åren.. Kommunalbeskattnngen åren XVII Natonalnkomst och nkomstfördelnng XVII Kansantulo ja tulojen jakaantumnen. Kansantuote vuosna. Kotmanen knteän pääoman bruttomuodostus elnkenottan vuosna..... Kansantuotetl vuoslta -. Kansantulotl vuoslta.. Pääomanmuodostustl vuoslta. Tuloa saaneet elnkenorvhmttän vuonna _. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. tlastoaluettan vuonna Ï. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. tuloluokttan vuosna. Ykstysten henklöden tulot än ja suku puolen mukaan vuonna.. K äytettävssä oleva tulo /:na kokonastu losta lapsluvun ja tuloluokan mukaan perheellsyystyypettän vuonna. Post- och telegrafverkets bruk varande järroch nätgruppslednngar nom landet åren -.. Telefontrafken åren -. Radotrafken åren -.. Arbetsställen samfärdseln.. och deras verksamhet. Inhemsk produkt åren.. Inhemsk bruttobldnng av fast kaptal nom olka närngsgrenar åren.. Natonalproduktskonto för åren. Natonalnkomstkonto för åren. Kaptalbldnngskonto för åren. Inkomsttagare grupperade enlgt närngs grenar år. Ensklda personer m. fl. som åtn ju tt n komst enlgt statstska regoner år. Ensklda personer m. fl. som åtn ju tt n komst enlgt nkomstklasser åren. Inkomster hos ensklda personer efter ålder och kön år.. Dsponbel nkomst % av totalnkomst enlgt barnantal och nkomstklass hos fam l jer av olka typ år

15 XIV Svu. Omasuudesta verotetut ykstyset henklöt ym. verotetun omasuuden ja tulojen suuruu den mukaan ryhm teltynä vuonna. Ykstysten henklöden ym. tulot ammatn ja elnkenon mukaan ryhm teltynä vuonna XVIII Kulutus ja hnnat. Asunrakennukset rakentamsvuoden mukaan sekä muut rakennukset käytön mukaan vuo den lopussa.. Muuhun kun asumseen k äytetyt huonestot käyttötarkotuksen ja rakentamsvuoden mu kaan vuoden lopussa.. Asunhuonestot huoneluvun ja henklö määrän mukaan vuoden lopussa.. Asunhuonestot er varusteden mukaan vuo den lopussa. Asunhuonestot pnta-alan mukaan (m) vuo den lopussa. Huonestonhaltjat ryhm teltynä huoneston hallntaperusteen mukaan vuoden lo pussa. Rakennuskustannusndeks vuosna. Tukkuhntandeks vuosna..... Tukkuhntandeks vuosna..... Alkoholjuomen valmstus vuosna. Alkoholjuomen m yynt vuosna. Nautntotarkotuksn kulutetut alkoholjuo mat vuosna. Valtolle väkjuomsta kertyneet tulot vuo sna.. Kokonaskulutusmenot vuosna. Eräden ravnto- ja nautntoaneden kulutus asukasta koht vuosna.. Elnkustannusndeks vuosna. K uluttajan hntandeks vuosna. K uluttajan hntandeks vuosna ja elnkustannusndeks vuosna. Elntarvkkeden vm. keskhntoja vuosna.' '.. Tuonnn ja vennn ndekst vuosna XIX Työmarkknat ja palkat. Työllsyys ja työpanos vuosna ja. Koko työvoma. Ennustelaskelmat vuoslle.. Työnhakjota työnvältystomstossa vuo sna. Julknen työnvältys vuosna. Työnsesaukset vuosna. Palkansaajen ansotasondekst elnkenottan vuosna. Palkkasummat elnkenottan vuosna. Työmarkknat vuosna. Työpanos ja työpalkat valtonmetsssä suor tetussa metsähallnnon tössä vuosna. S d. För förmögenhet beskattade ensklda personer m. fl. fördelade enlgt den beskattade för mögenhetens och nkomstens storlek år. Ensklda personers m. fl. nkomster gruppe rade enlgt yrke och närng år. XVIII Konsumton och prser. Bonngshusen efter byggnadsår samt övrga byggnader efter användnng vd utgången av år I. T.. Andra än för bostadsändamål använda lokaler efter användnngssyfte och byggnadsår vd utgången av år. Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vd utgången av år. Bostadslägenheterna efter olka utrustnngar vd utgången av år. Bostadslägenheterna efter areal (m ) vd ut gången av år.. Lägenhetsnnehavarna fördelade efter bo stadens upplåtelseform vd utgången av år.. Byggnadskostnadsndex åren. Partprsndex åren. Partprsndex åren. Tllverknng av alkoholdrvcker åren. :. Försäljnng av alkoholdrvcker åren.... ". Tll förtärng använda alkoholdrycker åren. Statens nkomster av alkoholdrycker åren -. Totalkonsumtonsutgfter åren. Förbruknngen per nvånare av vssa närngsoch njutnngsmedel åren.. Levnadskostnadsndex åren..... Konsumentprsndex åren.. Konsumentprsndex åren och levnadskostnadsndex åren. Medelprs på lvsförnödenheter m. m. åren. Index för nförseln och utförseln åren XIX Arbetsmarknad och löner. Sysselsättnng och arbetsnsats åren och.. Arbetskraften nalles. Prognoser för åren. Arbetssökande vd arbetsförmedlngsbyråerna åren. Den offentlga arbetsförmedlngen åren. Arbetsnställelser åren. Index för löntagarnas förtjänstnvån enlgt närngsgrenar åren.. Lönesummorna nom olka närngar åren. Arbetsmarknaden åren. Antal arbetare och arbetslöner vd forstförvaltnngens arbeten statsskogarna åren I.

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891.

SUOMENMAAN TEHNYT TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO. KAHDESTOISTA VUOSIKERTA. 1891. (ANNUAIRE STATISTIQUE POUR LA FINLANDE.) année. 1801.) HELSINGISSÄ 1891. STV 0 kel fnfre nmeke Suomenmaan tlastollnen vuoskrja rnnakkasn. fre Annuare statstque pour la Fnlande 0 julkasja Helsnk : Tlastollnen päätomsto, 0 sarja fn Suomen tlastollnen vuoskrja 0 yl. huomautus

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

STV 1902. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue

STV 1902. kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin yl. huomautus. muu nimeke tietov. alue STV 0 0 0 0 0 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre julkasja sarja fn yl. huomautus muu nmeke tetov. alue fnfre Suomenmaan tlastollnen vuoskrja 0 Annuare statstque pour la Fnlande Helsnk : Tlastollnen päätomsto,

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus tilastotiedotus statistisk rapport Tilastokeskus

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009

Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 SVT Sosiaaliturva 2009 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2009 alkoholi ja huumeet Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2009 Yearbook of Alcohol and Drug Statistics

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868

2-suuntainen langaton murtohälytinjärjestelmä. v1.0 Asennusohje. Mallit: Yhdessä PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 2-suuntanen langaton murtohälytnjärjestelmä v1.0 Asennusohje Mallt: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Yhdessä WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-suuntaset näppämstöt TELEPERMIT These DSC Securty

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Kannen kuvat: A. Aaltonen

Kannen kuvat: A. Aaltonen Vuosikertomus 2013 Kannen kuvat: A. Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa PTT raportteja PTT rapporter 242 PTT Reports Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Matti Ylätalo Helsinki 2013 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012 Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012 Pohjoismaiden aluepoliittinen yhteistyöohjelma 2009 2012 Nordic regional policy co-operation programme 2009 2012 Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram

Lisätiedot