SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND"

Transkriptio

1 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New seres "!! Year I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA CEN TRALBYRÅN CENTRAL STATISTICAL OFFICE H ELSIN KI

3 H e l s n k L H e l s n g f o r s V a lto a p anatuskeskus Statens tryckercentral

4 Alkusanat Förord Tlastollnen vuoskrja lmestyy uuden sarjan :na vuoskertana; se on pääasallsest tom tettu samojen peraat teden mukaan kun edellsnä vuosna. Uusa tauluja on vuoskrjaan otettu seuraavat setsemän: Taulu. Elnkustannusndeks vuosna ; Taulu. K uluttajan hntandeks vuosna ; Taulu. Koko työvoma. Ennustelaskelmat vuoslle ; Taulu. Ammattopplatosten oppladen lukumäärä vuonna ; Taulu. Oppkoulujen menot ja tulot vuonna ; Taulu. Telkennevahngot Pohjos massa vuonna ; Taulu. Maksuvälneden volyym vuo sen lopussa. Vuoskrjan taulujen luku on. Osa ulkomaanosaston taulusta on edelleen tehty yhtestyössä muden Pohjosmaden kanssa, ja työnjako er maden välllä nätä tauluja laadttaessa käy selvlle svulta. Vuoskrjan on tom ttanut ylm. aktuaar Maur Järvnen. Statstsk årsbok utgör den år gången den nya seren; den har huvudsak redgerats enlgt samma prncper som under tdgare år. Följande sju tabeller har nförts års boken: Tabell. Levnadskostnadsndex åren ; Tabell. Konsumentprsndex åren -; Tabell. Arbetskraften nalles. Prognoser för åren ; Tabell. Antalet elever yrkesutbldnngsanstalterna år ; Tabell. Läroverkens utgfter och n komster år ; Tabell. Vägtrafkolyckor de nordska länderna år ; Tabell. Betalnngsmedelsvolym vd slutet av åren. Antalet tabeller årsboken är. En del av tabellerna den utländska avdelnngen har fortfarande utarbetats samarbete med övrga nordska länder. Arbetsfördelnngen mellan de olka länderna vd utarbetandet av dessa tabeller framgår på sdan. Årsboken har redgerats av e.o. aktuaren Maur Järvnen. Helsngssä,Tlastollsessa päätomstossa, huhtkuussa. Helsngfors, Statstska centralbyrån, aprl.

5 Foreword The S tatstcal Yearbook for s the nd ssue n the new seres. It has been com p led accordng to the same prncples as were adopted n the earler ssues. The followng seven new tables have been ncluded n the present ssu e: Table. Cost of lvn g n dex; Table. Consumer prce n dex; Table. Total labour force. Projectons for the years ; Table. Number of p u p ls n secondary vocatonal schools; Table ra l Table ern Table. E xpendtures an d recepts of gene secondary schools;. Road traffc accdents n the North countres;. M oney supply. The total number of tables s. Certan tables of the nternatonal secton have been prepared as before n collaboraton wth the other Northern countres. The yearbook has been edted by M r. M a u r Jä rv n e n. H elsnk, Central S tatstcal Offce, A p rl. Eno H. Laurla

6 S s ä l l y s I n n e h å l l Alkusanat Förord Taulujen luettelo Tabellförtecknng Taulussa käytetyt symbolt Symbo ler ta b e lle rn a Taulut Tabeller Taulujen lähteet Tabellernas källor.. Vrallsen tlaston lu e tte lo. Förtecknng över den offcella statstken Aakkosellnen hakemsto Alfabetskt regster Svu Sd. I ll V IX V III X X IV Contents Page Foreword. L st of T a b le s. E xplanaton of Symbols. Regonal subdvsons of F n la n d.... T a b le s Sources of the Tables Catalogue of O ffcal S ta t s t c s. Index IV X I X X X I V XXI V X X IV

7 Taulujen luettelo I Alue ja lmastosuhteet. M aanteteellsä te to ja. Pnta-ala ja suurmmat vesstöalueet vuosen ja alussa.. Ilmasto vuosna. II Väestö. Hallnnollnen ja okeudellnen jaotus vuo sen a lu s s a. Suomen evankels-luterlanen krkko vuo sna.. Suomen ortodoksnen krkkokunta vuosna. Reksterödyt uskonnollset yhdyskunnat vuonna. Väkluku vuosen lo p u ssa.. Väkluku läänettän vuosna ja. Väentheys läänettän vuosen lo p u ssa.. Maalaskunten väkluku ja väentheys vuoden alussa.. Väkluku läänettän vuosen lo p u ssa. Kaupunken ja kauppalan väkluku vuosen lopussa.. Pnta-ala ja väestö kunnttan vuosna.. Väestö än, sukupuolen ja svlsäädyn mu kaan vuosen lo p u ssa. Väestö än, asunpakan ja sukupuolen mu kaan vuosen ja lopussa. Henkkrjotetut ulkomaden kansalaset kan salasuuden mukaan.... Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosen lopussa.. Väestö koulunkäynnn ja än mukaan vuoden lopussa. Väestö kelen mukaan vuosna. Väestö kelen mukaan läänettän vuonna. Kunten rvhm tys vrkakelen mukaan vuo sna.. Väestö elnkenon mukaan läänettän... Väestö elnkenon ja ammattaseman mukaan vuoden lopussa. Ammatssa tomva väestö ammatn, suku puolen ja än mukaan vuoden lopussa. Ammatssa tomva väestö ammattaseman, sukupuolen ja än mukaan vuoden lo pussa. Ammatssa tomva väestö elnkenon mukaan tlastoaluettan vuoden lo p u ssa.. Väestö syntym äpakan mukaan vuosna. Svu ] Tabellfortecknng I Område och väderleksförhållanden. Geografska uppgfter. Arealförhållanden och de största vatten områdena vd ngången av åren och. Klmatet åren. Sd. II Befolknng. Admnstratv och judcell ndelnng vd ngången av åren.. Fnlands evangelsk-lutherska kyrka åren.. Ortodoxa kyrkosamfundet Fnland åren. Regstrerade relgonssamfund år.. Folkmängden vd utgången av åren. Folkmängden länsvs åren och. Folktätheten länsvs vd utgången av åren.. Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet vd ngången av år I.. Folkmängden länsvs vd utgången av åren.. Folkmängden städerna och köpngarna vd utgången av åren. Areal och befolknng kommunvs åren. Befolknngen efter ålder, kön och cvlstånd vd utgången av åren. Befolknngen efter ålder, bonngsort och kön vd utgången av åren och.. Mantalsskrvna utländska medborgare efter medborgarskap.... Den rket bosatta befolknngen efter relg onssamfund vd utgången av åren. Befolknngen efter skolbldnng och ålder vd utgången av år.. Befolknngen efter språk åren. Befolknngen efter språk länsvs år. Kommunernas fördelnng efter ämbetsspråk åren.. Befolknngens fördelnng efter närngsgren länsvs.... Befolknngens fördelnng efter närngsgren och vrkesställnng vd utgången av år. Förvärvsarbetande befolknng efter yrke, kön och ålder vd utgången av år. Förvärvsarbetande befolknng efter yrkesställnng, kön och ålder vd utgången av år.. Förvärvsarbetande befolknngens fördelnng efter närngsgren per statstsk regon slutet av år.. Befolknngen efter födelseort åren

8 VII Sd. S v u. Perheet perhetyypn ja alle -vuotaden las ten lukumäärän mukaan vuoden lopussa. Ruokakunten luku vuoden lopussa. Väkluvun todennäkönen kehtys käryhm t tän vuoteen saak k a. Ennustettu väkluku tlastoaluella sukupuo len mukaan vuosna,,,, ja. Fam ljer efter fam ljetyp och antal barn un der år vd utgången av år.. Antal hushåll vd utgången av år..... Den sannolka utvecklngen av folkmängden efter åldersklasser fram tll år. Prognostcerad befolknng de statstska re gonerna efter kön åren,,,, och III III Väestönmuutokset. Katsaus väestönmuutoksn vuosna.. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet, kuol leet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneden enemmyys sekä väenlsäys läänettän vuosna promllena.. Solmtut avoltot, elävänä syntyneet ja kuol leet kuukausttan vuosna..... Solmtut avoltot puolsoden akasemman svlsäädyn mukaan ja ensmmäsen avolton solmneden kesk-kä vuosna... Solmtut avoltot puolsoden namsnmenoän mukaan keskväkluvun vastaavassa ässä olevaa mestä sekä nasta koht vuosna.. Solmtut avoltot puolsoden asunpakan ja pääkelen mukaan vuonna... Asumuserot ja avoerot vuosna. Avoerot avolton kestämsajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosna. Avoerot puolsoden än mukaan vuosna.... Syn n yttäjät än mukaan vuosna (>o. Syn n yttäjät sekä elävänä ja kuolleena syn ty neet lapset vuosna.. Brkoshedelmällsyysluvut vuosna.. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusutumsluvut vuosna.. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa mukaan läänettän vuosna. Elävänä syntyneet avolapset järjestyslukun sa ja avolton kestämsajan mukaan vuo sna.. Kaks- ja useampsköset synnytykset syn nyttäjän än mukaan vuosna. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosna... Vuotta nuorempana kuolleet vuosna.. Kuolemanvaara /:na vuosna. Jäljellä oleva keskmääränen elnaka vuo sna.. Kuollesuus- ja eloonjäämstauluja vuoslta -.. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosna.. Kuolleet tärkempen kuolemansyden mu kaan läänettän sekä kaupungessa ja kauppalossa vuosna. Tuberkuloosn kuolleet vuosna. Väkvaltasest kuolleet vuosna. Muuttolke läänettän vuonna. Maassamuutto muuton suunnan mukaan läänettän vuonna. _ ^ Befolknngsrörelsen. Överskt av befolknngsrörelsen åren. Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, natvtetsöverskott och folköknng länsvs åren promlle t a l. Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvs åren.. Ingångna äktenskap efter makarnas tdgare cvlstånd och medelåldern vd första vgseln åren. Gftermålen efter makarnas gftermålsålder på män respektve kvnnor motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren. Ingångna äktenskap efter makarnas bonngsort och huvudspråk år.. Hemskllnader och äktenskapsskllnader åren.. Upplösta äktenskap fördelade efter varaktg het och barnantal åren. Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren. ; J... Barnaföderskor efter ålder åren... Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren. Specfka fruktsamhetstal åren. Netto- och bruttoreproduktonstal för den rket bosatta befolknngen åren. Levande födda äktenskap efter barnets ordnngsnummer länsvs åren. Levande födda äktenskap efter barnets ord nngsnummer och äktenskapets varaktghet åren. Två- och flerfostrga barnsbörder efter barna föderskornas ålder åren. Döda efter kön åren ^. Döda under år åren.. Dödsrsker / åren. Återstående medellvslängd åren. Dödlghets- och lvslängdstabeller för åren. Döda efter dödsorsak åren.... Döda efter vktgaste dödsorsaker länsvs samt städer och köpngar åren Döda tuberkulos åren Döda genom våld åren Flyttnngsrörelsen länsvs år Flyttnngsrörelsen nom rket efter flyttnngens rktnng länsvs år ^

9 VIII Svu. Maassamuutto muuton suunnan sekä m uutta neden än ja sukupuolen mukaan vuonna I. Srtolaset kotläänn ja määrämaan mukaan vuosna.. Srtolaset kä- ja svlsäätyryhm ttän vuosna.. Suomen kansalasks vuosna otetut u lk o m aalaset. IV Maanmttaus ja asutustomnta. Loppuunsaatetut maanmttaustomtukset vuosna.. Maanmttausnsnöörkunnan työtulokset vuo sna.. Valton asutustomnnan tulokset vuoden lopussa. Valton asumstarkotuksn ostamat ja pakkohuutokauposta lunastam at m aat vuo sna.. Valton vrkatalosta muodostetut ja valton metsämalle perustetut asutustlat vuosna.. Asutuskassojen lanotustomnta vuosna ja m aankäyttökn mukanen la notustomnta vuosna. Maanhankntalan mukasen asutustomnnan tulokset vuoden lo p u ssa.. Maaseudun asunto-olojen parantamstomnta vuosna ja maankäyttölan mu kaset rakentamsavustukset ja -palkkot vuosna.. K arjantarkkaluyhdstyksn kuuluven vljel men madontuotanto ja rehunkulutus vuosna. Kotelämet vuosna. Mejert vuosna. Mejeren vastaanottam a mato sekä tuotanto m aanvljelysseurottan vuosna ja. Vljelmen käytössä olleden koneden luku.... Ihmstyövoman käyttö vuosna. Maatalouden erlasssa tössä työskennelle den henklöden työpäven luku..... M aanvljeljän rahalke krjanptotlolla..... IV Lantmäter och kolonsatonsverksamhet V Maatalous. Vljelmen maa-alan jakaantumnen maankäyttölajen mukaan vuonna. Kokonaspnta-alojen jakaantumnen er oms tajaryhm en kesken vuonna. Peltoalan käyttö vuosna.. Sato vuosna.. Vljelmen jakautumnen suuruusluokkn peltoalan mukaan vuonna.. Sadon suhteellset luvut vuosna. Vljan ja perunan kulutus vuosna Sd.. Flyttnngsrörelsen nom rket efter fly tt nngens rktnng och de flyttandes ålder och kön år. Emgranter enlgt hemort och destnatons land åren. Emgranter enlgt ålder och cvlstånd åren. Tll fnska medborgare åren antagna utlännngar. Slutförda lautm äterförrättnngar åren.. Lantmäterngenjörkårens arbetsresultat åren.. Resultaten av statens kolonsatonsverksam het vd utgången av år.. Av staten för kolonsatonsändamål nköpta och från exekutva auktoner nlösta marker åren.. Av kronoboställen och på statens skogsmar ker bldade kolonsatonslägenheter åren. Kolonsatonskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten åren. enlgt jorddspostonslagen. Resultaten av kolonsatonsverksanheten en lgt jordanskaffnngslagen vd utgången av år.. Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren och byggnadsunderstöd och premer enlgt jorddspostons lagen åren.. V Lanthushållnng. Lägenheternas jordareal fördelad efter ägo slag år.. Totalarealen fördelad efter ägare år. Åkerarealens användnng åren. Skörden åren. Bruknngsenhetemas fördelnng storleksklasser enlgt åkerarealen år. Relatva sffror för skörden åren. Konsumtonen av spannmål och potats åren. Mjölkprodukton och foderförbruknng på bruknngsenheterna hörande tll kreaturskontrollförenngar åren. Husdjuren åren.. Mejererna åren.. I mejererna mottagen mjölk samt produk tonen per lantbrukssällskap åren och _. Antalet maskner, som använts på bruknngs enheterna.... Manuella arbetskraftens användnng åren _. Antalet arbetsdagar olka arbeten utförda av personer sysselsatta nom lantbruket Jordbrukarnas pennngomsättnng på bokförngsgårdarna ].....

10 IX Sd. Svu. Varsnasen maatalouden kannattavuus kr janptotlolla Varsnasen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaara koht krjanpto tlolla..... Elänlääkntätom vuosna..... H yväksytyssä teurastamossa a lhantarkastamossa tarkastetut elänruhot vuosna.. Räntablteten av det egentlga jordbruket på bokförngsgårdarna..... Det egentlga jordbrukets pennngnkomster och -utgfter per ha reducerad åkerareal på bokförngsgårdarna..... Veternärverksamhet åren. I godkända slakterer och på köttkontroll statoner besktgade djurkroppar åren. Fsket år VI Kalastus. Kalastus vuonna VII Metsätalous. Valtakunnan maa ja metsät omstaaryhmtt ä n. Valtonmetsen pnta-ala tammkuun p:nä.. Metsänojtus ja metsäautoteden rakentam nen vuosna.. Metsänhotolautakunten ja metsänhotoyh dstysten raakapuun lemaustomnta ykstys metsssä vuosna.. Metsäpalot vuosna.. Valtonmetsen hakkuut vuosna. Hanknnat valtonmetsstä vuosna. Metsänhototyöt vuosna.. Kaupallset hakkuut vuosna. Ykstysmetsen valvonta vuosna. Puutavaran utto vuonna. VIII Teollsuus. Teollsuus ja kästyö läänettän.. ja vuonna.. Teollsuustomnta vuosna.... Skogshushållnng. Lands- och skogsarealen rket efterägare. Statsskogarnas areal den januar..... Skogsdknng och skogsblvägsbyggen åren. Stämplngar av vrke utförda av skogsvårdsnämndema och -förenngarna ensklda skogar åren. Skogseldar åren. Avverknngsbeloppet för statsskogarna åren -.. Leveranser från statsskogarna åren. Skogsvårdsarbeten åren. Avverknngar för försäljnng åren. Övervakandet av prvatskogar åren. Vrkesflottnngen år VIII Industr. Teollsuuden työpakat henklökunnan suu ruuden mukaan vuonna. Teollsuustomnta teollsuusryhmttän vuonna.. Teollsuuden käyttövoma ja sähkönkulutus vuonna.. Teollsuuden henklökunta er yrtysmuodossa teollsuusryhmttän vuonna.. Teollsuustuotannon volvvm-ndekst vuosna V.. E räät tärkemmät teollsuustuotteet vuosna. Patentt vuosna IX Rakennustomnta. Myönnetyt rakennusluvat vuosna. Valmstuneet rakennukset vuosna. Valmstuneet asunhuonestot vuosna. Vuonna valmstuneet asunhuonestot talo- ja huonestotyypn sekä varusteden ja rakennuttajan m u k a a n.. Myönnetyt Arava-asuntolanat vuosna. Asunnot, jota varten Arava-lana myönnettn VII VI Fske T la sto lln e n v u o sk rja S ta ts ts k årsbo k G.. Industrn och hantverket enlgt län och år. Den ndustrella verksamheten åren. Arbetsställena ndustrn enlgt personalens storlek år.. Den ndustrella verksamheten efter ndustrgruppe år. Industrns drvkraft och elförbruknng år. Industrns personal enlgt företagsform nom olka ndustrgrupper år. Volymndex för ndustrproduktonen åren.. Vssa vktgare ndustrprodukter åren. Patent åren. IX Byggnadsverksamhet. Bevljade byggnadstllstånd åren. Färdgställda byggnader åren... Färdgställda bostadslägenheter åren. År färdgställda bostadslägenheter enlgt hus- och lägenhetstyp samt utrustnngar och byggherre.. Bevljade Arava-bostadslån åren. Bostäder för vlka Arava-lån bevljats.

11 X Svu Sd.. Arava-asuntojen rakentamskustannukset vuosna.. Rakentamskustannukset ja asuntolana Ara va-asuntoa koht sekä omen varojen ja asun tolanan määrä asuntonelömeträ koht vuo sna. Arava-bostädernas byegnadskostnader åren T.'.. Byggnadskostnader och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren - X Ulkomaankauppa. Tuonnn ja vennn arvo vuosna. Tuont ja vent taloudellsten ryhmttymen mukaan vuonna ".. Tärkempen tavaran tuont ja vent vuosna.. Eräden tärkempen tavaroden tuont ja vent vuonna.. Kauppavahto er maden kanssa vuosna. ^. Tuonnn ja vennn arvo maden ja tavara ryhmen mukaan vuonna.. Tuont vuosna tavaroden k äy tön mukaan. Vent vuosna nden sektore den mukaan, josta tavarat ovat peräsn. Suomen maksutase vuosna... X Utrkeshandel. Värdet av n- och utförseln åren. Införsel och utförsel enlgt ekonomska grup perngar år. Införsel och utförsel av de vktgaste va rorna åren. Införsel och utförsel av vssa vktgare varor år.. lfandelsomsättnn.gen med olka länder åren -.'.. Värdet av nförseln och utförseln enlgt varu grupper efter olka länder år. Importen åren fördelad efter varornas användnng. Exporten åren fördelad efter de sektorer, från vlka varorna härstam m ar. Fnlands betalnngsbalans åren XI Kotmaankauppa. Osakeyhtöt tomalottan ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden lopussa. Osakeyhtöt vuosna... Osakeyhtöt osakepääoman suuruuden mu kaan vuosna. Osuuskunnat vuosna. Osuuskauppojen tomnta vuosna. Osuustomnnallset keskuslkkeet vuosna. Ykstynen tukkukauppa vuosna. Tukkukaupan m yynt vuosna.. Tukkukaupan myynnn volyjn- ja arvondekst vuosna.. Vähttäskaupan m yynt vuosna. Vähttäskaupan myynnn volyym- ja arvondekst vuosna.. Kntestönostot vuosna.. K ntestöknntykset velan vakuudeks vuo sna. XII Raha- ja luottolke. Suomen Pankn tla vuosen päättyessä. Suomen Pankn setelnanto vuosna. Suomen Pankn lkkeessä olevat setelt ja metallrahat vuosen - päättyessä. Suomen Pankn soveltama korkoja vuosna. Suomen Pankn valuuttavaranto vuosna. Lkepankken tla vuosen päät tyessä. Knntysluottolatosten tla vuosen p äätty e ssä. Postsäästöpankn tla vuosen päättyessä. XI Inrkeshandel. Aktebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktekaptal vd slutet av år.. Aktebolag åren. Aktebolagen efter storleken av deras akte kaptal åren. Andelslag åren. Andelslagens verksamhet åren. Centralandelsaffärerna åren..... Prvat parthandel åren. Parthandelns försäljnng åren... Volym- och värdendexar för parthandelns försäljnng åren.. Detaljhandelns försäljnng åren. Volym- och värdendexar för detaljhandelns försäljnng åren.. Fastghetsköp åren.. Intecknngar fast egendom tll säkerhet för gäld under åren. XII Pennng- och kredtväsen. Fnlands Banks ställnng vd utgången av åren. Fnlands Banks sedelutgvnng åren.'. Fnlands Banks utelöpande sedlar och mynt vd utgången av åren. Räntor tllämpade av Fnlands Bank åren. Fnlands Banks valutareserv åren. Affärsbankernas ställnng vd utgången av åren.. Hypoteksnrättnngarnas ställnng vd ut gången av åren.. Postsparbankens ställnng vd utgången av åren

12 XI Sd.. Sparbankerna vd utgången av åren. Sparbankernas ställnng vd utgången av åren Säästöpankken tla vuosen päät tyessä. Andelskassornas ställnng vd utgången av Osuuskassojen tla vuosen päät åren. tyessä. Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställ Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tla nng vd utgången av åren. vuosen p ä ä tty e s s ä.. Pennngnrättnngarnas nlånng från all Rahalatosten ottolanaus ylesöltä vuosen mänheten vd utgången av åren. päättyessä. Pennngnrättnngarnas utlånng tll allmän Rahalatosten antolanaus ylesölle vuosen heten vd utgången av åren..... päättyessä. Pennngnrättnngarnas lån tll allmänheten Rahalatosten ylesölle antam at lanat va enlgt säkerhet vd utgången av åren kuuden mukaan vuosen päät. tyessä.. Pennngnrättnngarnas resultaträknng år Rahalatosten tulostaseetvuonna.... ". Pennngnrättnngarnas medelräntesatser vd Rahalatosten keskkorot vuosen utgången av åren. päättyessä Postsrtolke vuosna.. Postgrorörelsen åren.. Fnlands Banks avsta försäljnngskurser åren Suomen Pankn avsta mvyntkursst vuo sna :.. Helsngfors fondbörs åren.... Helsngn arvopaperpörss vuosna. Pantlånerörelsen åren Panttlanauslke vuosna. Oblgatonslånen åren Oblgaatolanat vuosna. Fnlands långfrstga utländska skuld vd u t Suomen ptkäakanen ulkomanen velka vuo gången av åren. sen lopussa.. Kredtnrättnngarnas utlånng åt ensklda Luottolatosten lanananto ykstyslle vuo vd utgången av åren sen lopussa.. Kredtnrättnngarnas utlånng efter kredtluottolatosten lanananto luotonkäyttäjätagargrupper vd utgången av åren och ryhm ttän vuosen ja lopussa.. Stftelserna och deras fonder år. Säätöt ja nden rahastot vuonna. Konkurser åren Vararkot vuosna.. Konkursboens tllgångar och skulder åren Vararkkopesen varat ja velat vuosna -.. Säästöpankt vuosen päättyessä XIII Vakuutustomnta. Vomassa oleven kansaneläkkeden luku vuo sna.. Vomassa oleven vuotusten kansaneläkke den m äärät vuosna. Kansaneläkelatoksen tostaseks myöntä men työkyvyttöm yyseläkkeden jakautum nen sarauspääryhm n vuosna. Sarausvakuutuslan mukaset etuudet vuosna. Kansaneläkelatoksen tuotot vuosna. Kansaneläkelatoksen kulut vuosna.. Kansaneläkelatoksen rahastot ja omasuus vuosna. Kansaneläkelatoksen sjotukset vuosna -. Julksokeudellset eläkekassat vuosna.. Avustuskassat vuosna.. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuo sna.. Kotmasten vakuutusyhtöden tulostaseet vuosen p ä ä tty e ssä. Kotmasten vakuutusyhtöden omasuusta seet vuosen p ä ä tty e ssä. Pakallset vahnkovakuutusyhdstykset vuo sna. XIII Försäkrngsväsen. De gällande folkpensonernas antal åren _.. De gällande årlga folkpensonernas belopp åren.. De av Folkpensonsanstalten tllsvdare be vljade nvaldtetspensonernas fördelnng på huvudgrupper av sjukdomar åren. Förmåner enlgt sjukförsäkrngslagen åren. Folkpensonsanstaltens ntäkter åren.. Folkpensonsanstaltens kostnader åren. Folkpensonsanstaltens fonder och tllgångar åren. Folkpensonsanstaltens nvesterngar åren. Offentlgträttslga pensonskassor åren.. Understödskassor åren. Av understödskassorna bevljade understöd åren.. Resultaträknngar för de nhemska försäk rngsbolagen vd utgången av åren. Balansräknngar för de nhemska försäkrngs bolagen vd utgången av åren.... Lokala skadeförsäkrngsförenngar åren.x

13 XII Svu. Henkvakuutus vuosna. Palovakuutus vuosna.. Korvausta aheuttaneden tulpalojen luku ja korvaussummat vuosna. Pakollset vakuutuslajt vuosna. Kuljetusvakuutus vuosna..... Elänvakuutus vuosna.. Muu vapaaehtonen vakuutustomnta vuosna. XIV Lkenne. Yleset tet vuosen ja alussa.... Lkennepaljous ajoklometrenä Suomen maantellä.... Reksterödyt moottorajoneuvot vuosen - lo p u ssa.. Autot valmstusmattan vuoden lopussa. Telkennevahngot vuosna..... Valton tenptomenot vuosna (> Lvförsäkrngen åren. Brandförsäkrngen åren. Antal ersatta brandskador och ersättnngs belopp åren. Lagstadgade försäkrngsgrenar åren ;. Transportförsäkrng åren.. Kreatursförsäkrng åren. Övrg frvllg försäkrngsverksamhet åren ' XIV Samfärdsel. Allmänna vägar vd ngången av åren och.".. Trafkmängd körklometer på Fnlands landsvägar... Inregstrerade motorfordon vd utgången av åren. ". Blar enlgt ursprungsland vd utgången av år.. Vägtrafkolyckor åren. Statens utgfter för väghållnng åren. Järnvägarna slutet av åren -. Järnvägstrafken åren. Järnvägarnas ekonom åren. Statsjärnvägarnas godstrafk efter varugrup per år. T... Statsjärnvägarnas godstrafk åren R autatet vuosen lo p u ssa. Rautatelkenne vuosna. Rautateden talous vuosna.... Valtonrautateden tavaralkenne tavararyhm ttän vuonna. Valtonrautateden tavaralkenne vuosna. Användnngen av statsjärnvägarnas rullande Valtonrautateden lkkuvan kaluston käyttö materel år. vuonna. Drekt sjöfart mellan Fnland och utlandet Suomen ja ulkomaden välnen suora meren åren. kulku vuosna. Fartyg sjöfart mellan Fnland och utlandet Suomen ja ulkomaden välllä kulkeneden efter natonaltet åren alusten kansallsuus vuosna..... Handelsflottans fartyg vd utgången av åren Kauppalavastoon kuuluvat alukset vuosen - lopussa. Kauppalavastoon kuuluven alusten veto. Handelsflottans fördelnng efter dräktghet år r. määrä vuonna. Kauppalavastoon kuuluven alusten kä. Handelsflottan enlgt fartygens ålder år vuonna Kauppalavaston mehstö vuonna..... Handelsflottans bemannng år. Av handelsflottan ntjänta bruttofrakter Kauppalavaston bruttorahdt vuosna åren. Kuststädernas hamnar åren.... Rannkkokaupunken satam at vuosna.. Cvl luftfart åren. Svl-lmalu vuosna. Trafken å sklda flygfält år Er lentokentten lkenne vuonna..... Resandetrafken mellan Fnland och utlandet Suomen ja ulkomaden välnen m atkustaja lkenne vuonna år. Slusskanaler år. Sulkukanavat vuonna. Kanavalkenne vuosna. Trafken kanalerna åren. Post- ja lennätnlatos vuosna. Post- och telegrafverket åren Kot- ja ulkomaset postlähetykset ja nden. In- och utrkes postförsändelser samt deras värdebelopp åren -. arvomäärät vuosna. Portoplktga och tjänsteförsändelser åren Maksunalaset ja vrkapostlähetvkset vuo sna..'. ",. -. Post- ja lennätnlatoksen kotmanen lennä. Post- och telegrafverkets nrkes telegraf- och tn- ja telexverkko vuosna.... telexnät åren. Telegraf och telex åren Lennätn- ja telex vuosna..... Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutnn Pakallsverkot: puhelnkeskukset ja -lttym ät gar samt telefoner åren. sekä puhelmet vuosna T laajavalntanen kotmanen kaukopuheln. Fjärrtelefonnätet mod abonnentval nom lan verkko vuosna. det åren I.

14 XIII Sd. Svu. Käytössä olevat post- ja lennätnlatokse) kotmaset kauko- ja vprkkorvhmäjohdot vuo sna B-.!). Puhelnlkenne vuosna I -.. Radolkenne vuosna -.. Lkenteen tom pakat.. ja nden tomnta.... XV Valton raha-asat Valtonvelka vuosna Valtonvelan erttely vuosna ja Valton taseyhdstelmä joulukuun p:nä Valton tulot ja menot vuosna. Valton lketomnta sekä metsä- ja maa talous vuosna.. Tulllatoksessa kannetut valton tulot vuo sna.. Metsähallnnon tulot a menot vuosna.'.. Kertyneet valtonverot vuosna. Valtonenemmstöset osakeyhtöt vuosna :.. Verotettu tulo ja omasuus sekä tulo- ja omasuusvero vuosna - -. Tulosta verotetut ryhm teltynä tulon suuruu den mukaan vuonna.. Omasuudesta verotetut ryhm teltynä oma suuden suuruuden mukaan vuonna..... Tulosta ja omasuudesta verotetut elnkenoryhm ttän vuonna.. Tulojen perusteella verotettujen ykstysten henklöden ym. luku, verotettu tulo ja tulo vero vuonna.. Lkeyrtysten luku, m yynt ja lkevahto vero yrtysmuodon mukaan vuonna.. Lkeyrtysten luku, m yynt ja lkevahto vero tomalan mukaan vuonna. XVI Kunten raha-asat. Kunten menot vuosna. Kunten tulot vuosna. Kunten varat ja velat vuosen päättyessä. Kunnallsverotus vuosna. XV Statsfnanser. Statsskulden åren.. Specfkaton av statsskulden åren o.l. Statsverkets balans den december.. Statens nkomster och utgfter åren. Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållnng åren. Vd tullverket uppburna statsnkomster åren.. Forstförvaltnngens nkomster och utgfter åren. Uppburna statsskatter åren..... Aktebolag med statlg majortet åren.. Beskattad nkomst och förmögenhet samt n komst- och förmögenhetsskatt åren. För nkomst beskattade grupperade enlgt nkomstens storlek år.. För förmögenhet beskattade grupperade enlgt förmögenhetens storlek år.. För nkomst och förmögenhet beskattade grupperade enlgt närngsgren år.. För nkomst beskattade ensklda personer m. fl. och deras beskattad nkomst och n komstskatt år.. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter företagsform år.. Företagens antal, försäljnng och omsätt nngsskatt efter verksamhetsart år.... XVI Kommunala fnanser. Kommunernas utgfter åren..... Kommunernas nkomster åren. Kommunernas tllgångar och skulder vd utgången av åren.. Kommunalbeskattnngen åren XVII Natonalnkomst och nkomstfördelnng XVII Kansantulo ja tulojen jakaantumnen. Kansantuote vuosna. Kotmanen knteän pääoman bruttomuodostus elnkenottan vuosna..... Kansantuotetl vuoslta -. Kansantulotl vuoslta.. Pääomanmuodostustl vuoslta. Tuloa saaneet elnkenorvhmttän vuonna _. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. tlastoaluettan vuonna Ï. Tuloa saaneet ykstyset henklöt ym. tuloluokttan vuosna. Ykstysten henklöden tulot än ja suku puolen mukaan vuonna.. K äytettävssä oleva tulo /:na kokonastu losta lapsluvun ja tuloluokan mukaan perheellsyystyypettän vuonna. Post- och telegrafverkets bruk varande järroch nätgruppslednngar nom landet åren -.. Telefontrafken åren -. Radotrafken åren -.. Arbetsställen samfärdseln.. och deras verksamhet. Inhemsk produkt åren.. Inhemsk bruttobldnng av fast kaptal nom olka närngsgrenar åren.. Natonalproduktskonto för åren. Natonalnkomstkonto för åren. Kaptalbldnngskonto för åren. Inkomsttagare grupperade enlgt närngs grenar år. Ensklda personer m. fl. som åtn ju tt n komst enlgt statstska regoner år. Ensklda personer m. fl. som åtn ju tt n komst enlgt nkomstklasser åren. Inkomster hos ensklda personer efter ålder och kön år.. Dsponbel nkomst % av totalnkomst enlgt barnantal och nkomstklass hos fam l jer av olka typ år

15 XIV Svu. Omasuudesta verotetut ykstyset henklöt ym. verotetun omasuuden ja tulojen suuruu den mukaan ryhm teltynä vuonna. Ykstysten henklöden ym. tulot ammatn ja elnkenon mukaan ryhm teltynä vuonna XVIII Kulutus ja hnnat. Asunrakennukset rakentamsvuoden mukaan sekä muut rakennukset käytön mukaan vuo den lopussa.. Muuhun kun asumseen k äytetyt huonestot käyttötarkotuksen ja rakentamsvuoden mu kaan vuoden lopussa.. Asunhuonestot huoneluvun ja henklö määrän mukaan vuoden lopussa.. Asunhuonestot er varusteden mukaan vuo den lopussa. Asunhuonestot pnta-alan mukaan (m) vuo den lopussa. Huonestonhaltjat ryhm teltynä huoneston hallntaperusteen mukaan vuoden lo pussa. Rakennuskustannusndeks vuosna. Tukkuhntandeks vuosna..... Tukkuhntandeks vuosna..... Alkoholjuomen valmstus vuosna. Alkoholjuomen m yynt vuosna. Nautntotarkotuksn kulutetut alkoholjuo mat vuosna. Valtolle väkjuomsta kertyneet tulot vuo sna.. Kokonaskulutusmenot vuosna. Eräden ravnto- ja nautntoaneden kulutus asukasta koht vuosna.. Elnkustannusndeks vuosna. K uluttajan hntandeks vuosna. K uluttajan hntandeks vuosna ja elnkustannusndeks vuosna. Elntarvkkeden vm. keskhntoja vuosna.' '.. Tuonnn ja vennn ndekst vuosna XIX Työmarkknat ja palkat. Työllsyys ja työpanos vuosna ja. Koko työvoma. Ennustelaskelmat vuoslle.. Työnhakjota työnvältystomstossa vuo sna. Julknen työnvältys vuosna. Työnsesaukset vuosna. Palkansaajen ansotasondekst elnkenottan vuosna. Palkkasummat elnkenottan vuosna. Työmarkknat vuosna. Työpanos ja työpalkat valtonmetsssä suor tetussa metsähallnnon tössä vuosna. S d. För förmögenhet beskattade ensklda personer m. fl. fördelade enlgt den beskattade för mögenhetens och nkomstens storlek år. Ensklda personers m. fl. nkomster gruppe rade enlgt yrke och närng år. XVIII Konsumton och prser. Bonngshusen efter byggnadsår samt övrga byggnader efter användnng vd utgången av år I. T.. Andra än för bostadsändamål använda lokaler efter användnngssyfte och byggnadsår vd utgången av år. Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vd utgången av år. Bostadslägenheterna efter olka utrustnngar vd utgången av år. Bostadslägenheterna efter areal (m ) vd ut gången av år.. Lägenhetsnnehavarna fördelade efter bo stadens upplåtelseform vd utgången av år.. Byggnadskostnadsndex åren. Partprsndex åren. Partprsndex åren. Tllverknng av alkoholdrvcker åren. :. Försäljnng av alkoholdrvcker åren.... ". Tll förtärng använda alkoholdrycker åren. Statens nkomster av alkoholdrycker åren -. Totalkonsumtonsutgfter åren. Förbruknngen per nvånare av vssa närngsoch njutnngsmedel åren.. Levnadskostnadsndex åren..... Konsumentprsndex åren.. Konsumentprsndex åren och levnadskostnadsndex åren. Medelprs på lvsförnödenheter m. m. åren. Index för nförseln och utförseln åren XIX Arbetsmarknad och löner. Sysselsättnng och arbetsnsats åren och.. Arbetskraften nalles. Prognoser för åren. Arbetssökande vd arbetsförmedlngsbyråerna åren. Den offentlga arbetsförmedlngen åren. Arbetsnställelser åren. Index för löntagarnas förtjänstnvån enlgt närngsgrenar åren.. Lönesummorna nom olka närngar åren. Arbetsmarknaden åren. Antal arbetare och arbetslöner vd forstförvaltnngens arbeten statsskogarna åren I.

16 XV Svu I. Maataloustyöväen kesktuntansot vuosna. Työntekjän palkat valton te-, rata- ja mussa senkaltasssa tössä maalskuussa. Teollsuustvöväen palkkataso vuosna..... '.. Työntekjän palkat kaupunkkunten tössä vuosna.. Metsätyömesten keskmääräset ansot vuo sna.. Konttor-, myymälä- ja teknllsen henklö kunnan keskmääräset kuukausansot syys kuussa vuosna.. Rakennusalan työntekjän kesktuntansot vuosna Autolkenteen työntekjän kesktuntansot vuosna.. Ahtaustyöntekjän kesktuntansot vuosna.. Mermesten keskmääräset kuukausansot vuosna. Apteekkhenklöstön keskmääräset kuukaus ansot vuosna.. Suomen Ammattyhdstysten Keskuslton jäsenet vuosna.(.. Suomen Ammattjärjestön jäsenet vuosna. Tomhenklö- ja Vrkamesjärjestöjen Keskus lton jäsenmäärä vuosen alussa. Työnantajan yhtym ät vuosna Arbetslönerna stadskommunernas arbeten åren.. De genomsnttlga förtjänsterna för skogs arbetare åren. Den genomsnttlga månadsförtjänsten för kontors-, butks- och teknsk personal september åren.. Genomsnttlga tmförtjänster för byggnads arbetare åren -. Genomsnttlga tmförtjänster för arbetare nom bltrafken åren.. Stuverarbetarnas genomsnttlga tmförtjäns ter åren. Sjömännens genomsnttlga månadsförtjänster åren. Genomsnttlga månadsförtjänster för anställda vd apotek.. Fnlands Fackförenngars Centralförbunds medlemmar åren.. Landsorgansatonens Fnland medlemmar åren -.. Tjänstemannaorgansatonernas Centralför bunds medlemsantal vd ngången av åren.. Arbetsrvarnas sammanslutnngar åren ".. Olycksfall arbete försäkrngsplktga arbets gvares och statens arbeten efter närngsgren år XX Hälso- och sjukvård Sjukplatser länsvs år Sjukhusen åren Barnbördshjälp åren. Kommunala rådgvnngsbyråer för moderskap och barnavård åren. Hälso- och sjukvårdspersonalen och apotek åren. Verkställda legala sterlserngar och avbrytanden av havandeskap åren... Anmälda sjukdomsfall åren I XXI Socalvård XXI Sosaalhuolto. Kunnallnen huoltotomnta vuosna. Huoltoavun tarpeen ja lastensuojelulasten huostaanottamsen syy vuosna. Kunten huoltotomnnan menot ja tulot vuo sna. Lapslsää saaneet perheet vuosna. Perhelsää saaneet perheet vuosna.. Ertyslapslsää saaneet lapset myöntämspe rusteen mukaan vuosna.. Ätysavustusta, ertyslapslsää ja sotlas avustusta saaneet vuosna Sosaalmenot vuosna. Työtapaturmat vakuutusvelvollsten työnan tajan ja valton tössä elnkenonhaaran mu kaan vuonna. XX Terveyden- ja saraanhoto Saraansjat läänettän vuonna Saraalat vuosna Synnytysapu vuosna. Kunnallset ätvs- ja lastenneuvolat vuosna. Terveyden- ja saraanhotohenklökunta ja apteekt vuosna. Suortetut lallset sterlsomset ja raskauden keskeyttämset vuosna Ilmotetut saraustapaukset vuosna Sd.. Lantarbetarnas medeltmförtjänster åren -. Arbetslönerna statens vä"-, ban- och andra dylka arbeten mars.. Industrarbetarnas lönenvå åren. Kommunernas vårdverksamhet åren. Orsaken tll meddelande av socalhjälp och omhändertagande av barnskvddsbarn åren.. Utgfter för och nkomster av kommunernas vårdverksamhet åren.. Famljer som erhållt barnbdrag åren. '. Famljer som erhållt famljebdrag åren.. Barn, som erhållt specalbarnbdrag, enlgt grunden för erläggande åren '. Antal utdelade moderskapsunderstöd, specal barnbdrag o. mltärunderstöd åren -. Socalutgfterna åren.

17 XVI Svu XXII Opetus- ja svstystom!). Oppvelvolsuusässä oleva väestö vuosna. Kaupunken kansakoulut lukuvuosna. Kauppaloden ja maalaskunten kansakoulut lukuvuosna. Kauppaloden ja maalaskunten kansakoulut opetuskelen mukaan lukuvuosna I. Kaupunken kansakoulujen opettajat luku vuosna.. Kauppaloden kansakoulujen opettajat luku vuosna.. Maalaskunten kansakoulujen opettajat luku vuosna.. Kansakoulujen koko opettajam äärä luku vuosna.. Kansakoulunopettajat vrka-aseman ja päte vyyden mukaan lukuvuosna.... Kansakoulujen koko opplasmäärä lukuvuo sna.. Kansakoulusemnaart lukuvuosna. Kansanopstot ja tvöväenopstot työkausna. '. Tervevdenhuoltohonklöstön koulutus vuosna. Lastentarhanopettajatarsemnaart vuosna. Teatterkoulut lukuvuosna..... Sbelus-akatema lukuvuosna. Ammattopplatoksn pyrkneet, opplaks otetut ja nstä päästötodstuksen saaneet vuo sna.. Ammattopplatosten oppladen lukumäärä vuonna. Oppkoulut lukuvuosna. Oppkoulujen oppladen lukumäärä luokt tan lukuvuosna.. Oppkoulujen menot ja tulot lukuvuosna.. Oppkoulujen menot ja tulot vuonna. Ylopplastutknto vuosna..... Ylopstot ja korkeakoulut..... Ylopstossa ja korkeakoulussa suortettuja tutkntoja ja h yväk syttyjä tohtornvätöskrjoja lukuvuosna.. Suortetut humanststen, yhteskuntateteel lsten ja luonnonteteellsten aneden kand daatttutknnot lukuvuosna /jal/. Kunnallset krjastot vuosna. Teteellset krjastot vuonna. Suomessa lm estynvt krjallsuus vuosna. '. Suomessa vuonna lm estynyt krjallsuus la je tta n.. Ylesrado vuosna.. Rado- ja televso-ohjelmat vuonna.... Sanoma- ja akakauslehdet vuosna. Teattert näytäntökausna..... Valton elokuvatarkastamon tarkastam at fl mt vuosna. Elokuvateattert vuosna..... Suurmmat urhelujärjestöt vuonna.. Sd. XXII Undervsnngs- och bldnngsväsen. Befolknngen läroplktsåldern åren.. Städernas folkskolor läsåren..... Folkskolor köpngar och landskommuner läs åren -. Folkskolor köpngar o. landskommuner efter undervsnngsspråk läsåren..... Lärare städernas folkskolor läsåren. Lärare köpngarnas folkskolor läsåren _... Lärare landskommunernas folkskolor läs åren. Totalantalet lärare folkskolorna läsåren. Folkskollärarna efter tjänsteställnng och kompetens läsåren.. Antalet lärjungar folkskolorna läsåren.t.. Folkskolscmnarer läsåren..... Folkhögskolor och arbetarnsttut arbetsåren.. Utbldnng av hälsovårdspersonal åren..... Barnträdgårdslärarnnesemnarer åren. Teaterskolor läsåren. Sbelus-akademn läsåren.. Inträdessökande, tll elever antagna och utdmtterade yrkesutbldnngsanstalterna åren. Antalet elever yrkesutbldnngsanstalterna år.. Läroverken läsåren.. Antalet lärjungar läroverken Massvs läsåren. Läroverkens utgfter och nkomster läsåren. Läroverkens utgfter och nkomster år. Studentexamen åren. Unverstet och högskolor.. Vd unverstet och högskolor avlagda exa mna och godkända doktorsavhandlngar läs åren.. Avlagda kanddatexamna humanstska, samhällsvetenskaplga och naturvetenskaplga ämnen läsåren / och /. Kommunala bbloteken åren. Vetenskaplga bblotek år.. I Fnland utkommen ltteratur åren. I Fnland år utkommen ltteratur efter a r t. Rundradon åren.. Rado- och televsonsprogrammen år. Tdnngar och tdskrfter åren... Teatrarna spelåren.. Av Statens flmgransknngsbyrå granskade flmer åren. Bograferna åren.. Största drottsorgansatonerna år....

18 XVII Svu ( XXIII Okeuslatos ja vankenhoto Ylesssä alokeuksssa vuosna ratkastut a s a t Ylesssä alokeuksssa vuosna ratkastut rta -a s a t. Ylesssä alokeuksssa vuosna loppuunkästellyt hakemus- ja lmotusasat Hovokeuksssa vuosna. - ratkas tut a s a t Korkemmassa okeudessa vuosna ratkastut a s a t Korkemmassa hallnto-okeudessa vuosna loppuunkästellyt asat Ulosottoasat vuosna. Polsn tetoon tulleet rkokset läänettän vuosna Polsn tetoon tulleet rkokset ja nden sel vttämnen vuonna. Ylesssä alokeuksssa vuosna syytetyt ja tuomtut h en k lö t Ylesssä alokeuksssa vuosna - ran gastukseen tuomtut henklöt rkosryhmttän Ylesssä alokeuksssa tuomtut rangastukset vuosna Tuomtut vapausrangastukset ensmmäsessä okeusasteessa vuosna Vapausrangastukseen ensmmäsessä okeus asteessa vuosna tuomttujen kä Vapausrangastukseen ensmmäsessä okeus asteessa tuomtut rkoksenuusjat vuosna. Rkoksentekjöks epällyt nuoret henklöt polstlaston mukaan vuosna Väkjuomen kävttö ja rkollsuus vuosna.... '. Vankenhoto vuosna Työtuomostumessa ratkastut asat vuosna För lagöverträdelser m sstänkta unga personer enlgt polsstatstken åren..... Alkoholbruk och brottslghet åren. Fångvården åren. Vd arbetsdomstolen avgjorda ärenden åren - XXIV Val. Statlga och kommunala val åren XXV Ulkomaat. Pnta-ala, väkluku ja väentheys.. Suurmpen kaupunken v ä k lu k u.. Väkluku erässä kaupungessa lähympärs töneen.. Väestö sukupuolen ja än mukaan.. Ammatssa tomva väestö elnkenonhaaran mukaan, tuhansa.. Väestönmuutokset. Elävänä syntyneet lapset ädn än mukaan sekä bruttouusutum sluvut... XXIV Vaalt. Valtollset ja kunnallset vaalt vuosna.. Kansanedustajan vaalt vuosna (. Äänokeutetut ja äänestäneet vuoden kansanedustajan vaalessa. Puolueden äänm äärät vuoden. kansan edustajan vaalessa. Kunnallsvaalt vuosna ja. Kunnanvaltuustojen kokoonpano vuosna. Vuonna valtut kansanedustajat..... Tasavallan presdentn valtsjamesten vaa lt vuonna Sd. XXIII Rättsväsen och fångvård Vd allmänna underrätter avgjorda ärenden åren Vd allmänna underrätter avgjorda tvste mål åren. Vd allmänna underrätter åren avgjorda ansöknngs- och anmälnngsärenden Vd hovrätterna åren - avgjorda ärenden. Vd högsta domstolen åren av gjorda ä re n d e n Vd högsta förvaltnngsdomstolen under åren slutbehandlade ärenden. Utsöknngsmålen åren Brott som kommt tll polsens kännedom länsvs åren Brott som kommt tll polsens kännedom och dessas utrednng år Vd de allmänna underrätterna åren åtalade och sakfällda p erso n er Vd de allmänna underrätterna åren - tll straff dömda personer enlgt brottsgrupp Vd de allmänna underrätterna dömda straff åren Ådömda frhetsstraff första nstans åren. Tll frhetsstraff första nstans åren dömda enlgt å ld e r Tll frhetsstraff första nstans dömda återfallsförbrytare åren T la sto lln en v u o sk rja S ta ts ts k årsbok.. Rksdagsmannavalen åren..... Röstberättgade och röstande vd rksdags mannavalen år. Parternas röstetal vd rksdagsmannavalen år. De kommunala valen åren och. Kommunalfullmäktges sammansättnng åren. År valda rksdagsmän.. Val av elektorer för utseende av republkens presdent år. XXV Utlandet. Areal, folkmängd och folktäthet.. Folkmängd större städer. Folkmängden vssa städer nkl. förorter. Befolknngen efter kön och å ld e r.. Förvärvsarbetande befolknng efter närngs gren tusental. Folkmängdens fö rän d rngar. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktonstal

19 XVIII. Jäljellä oleva keskmääränen e ln a k a.. Kuollesuus er käryhmssä.. Kuolleet kuolemansyyn mukaan asukasta koht.. Pnta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato vuoden - maatalouslaskennan mu kaan. Kotelämet.. Kalastus. Tärkempen tavaran tu o ta n to.. Teollsuustuotannon ndekst ( = ) Tuonnn arvo USA:n dollarena Tuonnn ja vennn a r v o. Eräden tavaroden tuont ja vent. Tuonnn ja vennn volvvm- ja hntandekst ( = ) Teollsuusosakkeden arvon ndekst ( = ) Sähkövoman tuotanto. Maalman merkelponen kauppalavasto.... Kauppalavasto suuruuden mukaan kesä kuussa Kauppalavasto än mukaan kesäkuussa Svu Sd.. Återstående medellvslängd.. Dödlgheten olka åldersgrupp er.. Döda efter dödsorsak på nvånare (. Pohjosmaden kauppalavastot / ja /.. Ulkomanen merenkulku. R autatet. Moottorajoneuvot.. Telkennevahngot Pohjosmassa vuonna.. Lentoyhtöden harjottama lmalkenne..... Postlatos.. Lennätn ja puheln.. V aluu ttakursst. Maksuvälneden volyym vuosen lo p u s s a.. Ulkomanen maksutase vuonna.. Tukkuhntandekst ( = ). K uluttajan hntandekst ( = ).. Eräden nautntoaneden keskmääränen kulutus vuosna.. Elntarvkkeden kulutus asukasta koht. Asuntojen rakentamnen.. Asunhuonestot. Sanomalehtpapern k u lu tu s.. Elokuvateattert. Rado ja televso.. Työttömyys. Sosaalmenot Suomessa, Ruotsssa, Norjassa ja Tanskassa vuonna (/). Valtonvelka.. Nettokansantulo ja bruttokansantuote..... Korkeakoulut Pohjosmassa /.. Arealens fördelnng efter ägoslag samt åker jordens användnng och skörd års lantbruksräknng.. Husdjur.. Fske.. Produktonen av vssa vktgare v a r o r. Indextal för ndustrproduktonen ( = ). Värdet av nförseln USA d o lla r. Värdet av nförseln ooh utförseln. Införsel och utförsel av vssa vktga varor. Volym- och prsndex för nförseln och ut förseln ( = ). Indextal för värdet av ndustrakterna ( = ). Produktonen av elektrsk energ. Världens sjögående han d elsflo tta. Handelsflottan jun efter fartygens storlek.. Handelsflottan jun efter fartygens ålder. De nordska ländernas handelsflottor /I och /a. Sjöfarten på u tla n d et. Järnvägarna.. Motorfordon.. Vägtrafkolyckor de nordska länderna år. Flygbolagens lufttrafk. Postväsendet. Telegraf och telefon. V alu tak u rser.. Betalnngsmcdolsvolym vd slutet av åren -.. Betalnngsbalansen med utlandet år. Partprsndex (=). Konsumentprsndex ( = ).. Förbruknng medeltal av vssa njutnngs medel åren.. Lvsmedelsförbruknngen per nvånare. Bostadsbyggandet. Bostadsbestånd.. Konsumtonen av tdnngspapper.. Bograferna.. Rado och televson.. Arbetslösheten.. Utgfter för socala ändamål Fnland, Sverge, Norge och Danmark under år (/). Statsskulden.. Nettonatonalnkomst och bruttonatonal produkt. Högskolorna de nordska länderna /

20 Lst of Tables Page Page I A re a a n d C lm ate. Geographcal data. Area and basns on J a n u a r y and. Clmate n... I I P o p u lato n. Admnstratve and ju dcal d vson s on J a n u a r y I. Lutheran Natonal Church n. The Greek Orthodox Church n F nland n. Regstered congregatons n.. Pop ulaton o n December.. P op ulaton by p ro vn ces n and. Densty of populaton n the p rovn ces on December. P op ulaton and densty of populaton n the rural com m u n es on J a n u a r y. P op ulaton by pro vn ces on December. P opulaton n the urban com m unes on December.. Area and populaton by com m un es n. Populaton by a g e, sex and martal status on December. P opulaton by age, p lace o f resden ce and sex on December and. Alens by ctzenshp accordng to regstraton lsts J a n u a r y.. Resdent populaton by relgon on December.. P opulaton by educatonal level and age on December. Populaton by la nguage n. Populaton by la nguage and pro vn ce n. Com munes orouped by offcal la nguage n... Pop ulaton by ndustry, by p rovn ces on D ecember I. P opulaton by ndustry and ndustral status on December.. Economcally actve populaton by occupaton, sex and age on December. E conom cally actve populaton by ndustral status, sex and age on December..... E conom cally actve populaton by n dustry and statstcal reg on on December. P opulaton by brth-place n..... Fam les by type and num ber o f chldren under y ears of age on December. Number of households on December. Probable development u p to the y ea r of the populaton of F nland accordng to age grou ps. Projected populaton n the statstcal regons by sex n the years,,,, and III V tal S ta ts tc s Vtal statstcs, sum m ary n.... M arrages, lve brths, deaths, nfant deaths, excess of brths and n crease of populaton, per thousand, n provn ces n. M arrages, lve brths and deaths monthly n M arrages by earler cvl status of husband and w fe and average age at frst marrage n - M arrages p er m en and w om en of m ean populaton accordng to age of partes n. M arrages by p lace of resdence and m an lan gu age n J u d c a l separatons and dvorces n Dvorces by duraton of m arrage and number of chldren n. Dvorces by age of husband and w fe n _ Materntes by age n. Materntes, lve brths and stllbrths n Fertlty rates n Reproducton rates n Legtmate lve brths by brth order and by provn ce n Legtmate lve brths by order of brth and duraton of m arrage n B orn twns, trplets and quadruplets by age of mother n. Deaths by sex n I n fa n t deaths n. Mortalty rates p er populaton n. M ean expectaton of lfe n Lfe tables for the y ea r s Causes of death n. Deaths from the most mportant causes of death by p rovn ce, and n urban com m un es n. Deaths caused by tubercdoss n Î Deaths from volence n M graton by p ro vn ces n. Internal m graton of populaton between d ffe rent p rovn ces n. Drecton of nternal m graton accord n g to age and sex n Emgrants by dom cle and country of destna ton n. Emgrants by age and martal status n _ Naturalzed foregn ers n IV L an d S u rv e y n g an d S e ttle m e n t. Completed operatons of land su rvey and dv son n.. S u m m a ry of work by organzed land-surveyors n -... "..

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK Å R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL Y E A RB OO K OF F I N L A N D HELSINKI 1955 HELSINGFORS

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK Å R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL Y E A RB OO K OF F I N L A N D HELSINKI 1955 HELSINGFORS SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK Å R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL Y E A RB OO K OF F I N L A N D HELSINKI HELSINGFORS SHÛMJEJLTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja L Vuonna STATISTISK ÅRSBOK

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy.

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy. Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia, Suomessa saavutetaan pian 199-luvun korkein taso Public Debt Increasing at Record Speed, Finland Soon Back at 199s Peak Level Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP,

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa

Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Typen ja fosforin alhainen kierrätysaste Suomessa Biolaitosyhdistys ry:n seminaari 16.11.2010 Riina Antikainen Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon keskus Sisältö Miksi ravinteet tärkeitä? Miksi

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot