TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND"

Transkriptio

1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LV Vuonna 1959 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LV År 1959 STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New series 55Jh Year 1959 TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA CENTRALBYRÅN CENTRAL STATISTICAL OFFICE HELSINKI

3 H elsinki 1960 Helsingfors V altioneuvoston kirjapaino S tatsråd ets tryckeri

4 Alkusanat Tilastollinen vuosikirja 1959 ilm estyy uuden sarjan 55:ntenä vuosikertana; se on pääasiallisesti toim itettu samojen periaatteiden mukaan kuin edellisinä vuosina. Uusia tauluja on vuosikirjaan otettu seuraavat 15: Taulu 101. M etsänhoitolautakuntien ja m etsänhoitoyhdistysten raakapuun leim austoim inta yksityism etsissä vuosina ; Taulu 110. Teollisuuden ja käsityön toim ipaikat henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna 1952; Taulu 111. Teollisuus ja käsityö lään eittäin ja vuonna 1952; Taulu 169. Luottolaitosten lainananto yk sityisille vuosien lopussa; Taulu 170. Luottolaitosten lainananto luotonkäyttäjäryhm ittäin vuoden 1958 lopussa; Taulu 249. Kotimainen bruttopääomanmuodostus elinkeinoittain vuosina ; Taulu 250. K ansantuotetili vuosilta ; Taulu 251. K ansantulotili vuosilta ; Taulu 252. Pääom anm uodostustili vu o silta ; Taulu 257. K äytettävissä oleva tulo %:na kokonaistulosta lapsiluvun ja tu loluokan mukaan perheellisyystyypeittäin vuonna 1956; Taulu 271. Kokonaiskulutus vuosina ; Taulu 279. Ansiotasoindeksit elinkeinoittain vuosina ; Förord Statistisk årsbok 1959 utgör den 55:te årgången i den nya serien; den har i huvudsak redigerats enligt samma principer som under tidigare år. Följande 15 nya tabeller har tillfogats: Tabell 101. Stämplingar utförda av skogsvårdsnämnderna och -föreningarna i enskilda skogar åren ; Tabell 110. Arbetsställena i industrin och hantverket enligt personalens storlek år 1952; Tabell 111. Industrin och hantverket enligt län och år 1952; Tabell 169. K reditinrättningarnas u t låning åt enskilda vid utgången av åren ; Tabell 170. K reditinrättningarnas u t låning efter kredittagargrupper vid u t gången av år 1958; Tabell 249. Inhem sk bruttokapitalbildning inom olika näringar åren ; Tabell 250. Nationalproduktskonto för åren ; Tabell 251. Nationalinkom stkonto för åren ; Tabell 252. Kapitalbildningskonto för åren ; Tabell 257. Disponibel inkomst i % av totalinkom st enligt barnantal och inkom stklass hos fam iljer av olika typ år 1956; Tabell 271. konsumtion åren ; Tabell 279. Index för förtjänstnivån enligt näringsgrenar åren ;

5 IV Taulu 280. Palkkasummat elinkeinoittani vuosina ; Taulu 287. Metsätyömiesten keskimääräiset ansiot vuosina ; Taulu 407. Eräiden nautintoaineiden kulutus Pohjoismaissa. Tauluissa 169, 170 ja 257 esitettyjä tietoja sisältyi jo osittain niihin nyt poistettuihin tauluihin (1958: 169 ja 252), jotka p. o. tauluilla on korvattu, ja taulu 287 on aikaisemmin ollut taulun 286 osana. Osa ulkomaanosaston tauluista on edelleen teh ty yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, ja työnjako eri maiden välillä näitä tauluja laadittaessa käy selville sivulta 428. Useihin vuosikirjan tauluihin on tehty muutoksia. H uomattavimmista muutoksista mainittakoon, että tauluja, jotka esittävät väestöä uskontokunnan mukaan (18), metsänojituksia (100), teollisuuden ja käsityön toimipaikkoja ja toimintaa (109) sekä tärkeimpiä teollisuustuotteita (118), on laajennettu ja eräiden palveluelinkeinojen toimintaa koskeva taulu (136) on uusittu liikeyrityslaskennan lopullisten tulosten mukaiseksi. Melkoisia muutoksia on tehty myös metsänhoitotöitä (104), ulkomaista matkustajaliikennettä (217) sekä metsähallinnon tuloja ja menoja (234) koskeviin tauluihin. Vuosikirjasta on poistettu viisi taulua, jotka luetellaan sivulla XIX. Taulujen lukumäärä on 418. Vuosikirjan on toimittanut ylim. aktuaari Mauri Järvinen. Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, joulukuussa Tabell 280. Lönesummorna inom olika näringar åren ; Tabell 287. De genomsnittliga förtjänsterna för skogsarbetare åren ; Tabell 407. Förbrukningen av vissa njutningsmedel i de nordiska länderna. Tabellerna 169, 170 och 257 omfattar uppgifter som delvis ingått i de avförda tabellerna (1958: 169 och 252) vilka ersatts av desamma, och tabell 287 har tidigare utgjort en del av tabell 286. En del av tabellerna i den utländska avdelningen har fortfarande utarbetats i samarbete med övriga nordiska länder. Arbetsfördelningen mellan de olika länderna vid utarbetandet av dessa tabeller framgår på sidan 428. Flere tabeller i årsboken har reviderats. Bland de viktigaste må nämnas, att tabellerna över befolkningen efter religionssamfund (18), skogsdikning (100), arbetsställen och verksamhet i industrin och hantverket (109) samt viktigare industriprodukter (118) har utvidgats varjämte tabellen över verksamheten i vissa servicenäringar (136) har reviderats enligt de slutliga resultaten av företagsräkningen. Betydande förändringar har även gjorts i tabellerna över skogsvårdsarbeten (104), den utländska resandetrafiken (217) samt forstförvaltningens inkomster och utgifter (234). Fem tabeller, vilka omnämnes på sid. XIX, har uteslutits från årsboken. Antalet tabeller i årsboken är 418. Årsboken har redigerats av e.o. aktuarien Mauri Järvinen. Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i december Foreword The Statistical Yearbook for 1959 is the 55th issue in the new series. I t has been compiled according to the same principles as were adopted in the earlier issues.

6 v The following 15 new^tables have been included in the present issue: Table 101. Tim ber m arked by the D istrict F orestry B oards and the F orestry A ssociations in private forests; Table 110. In d u stria l establishments by the size of their personnel; Table 111. In d u stry by counties; Table 169. Loans by the credit institutions to the private sector; Table 170. Loans by the credit institutions by groups of borrowers; Table 249. Gross dom estic capital form a tion by in dustrial use; Table 250. D om estic product account; Table 251. N a tio n a l income account; Table 252. C a pital form ation account; Table 257. D isposable income in % of the total income by number of children, type of fa m ily and income classes; Table 271. T otal consum ption; Table 279. Index of salary and wage earners earnings by in du stries; Table 280. A m ount of wages and salaries by in du stries; Table 287. Average earnings of timber workers; Table 407. C onsum ption of certain beverages and tobacco in the N orthern countries. D ata given in tables 169, 170 and 257 were already partly included in the now omitted tables (1958: 169 and 252) which have been replaced by the tables in question; table 287 formed earlier a p a rt of table 286. Certain tables of the international section have been prepared as before in collaboration w ith the other Northern countries. Changes have been m ade in several tables of the yearbook. A m ong the greatest alterations m ay be m entioned the extension of the tables on resident population by religion (1 8 ), on land reclam ation (1 0 0 ), on in dustry and its a ctivity (1 0 9 ) and on certain im portant products of in du stry (1 1 8 ), and the renewal of the table on establishments in some service branches ( 136) according to the fin al results of the general census of business establishments. Considerable changes have been made also in the tables on silvicultural work (1 0 4 ), on foreign passenger traffic (2 1 7 ) and on revenue and expenditure of forest adm in istration (2 3 4 ). F ive tables have been omitted from this issue; they are indexed on page XXIV. The num ber of tables is 418. The yearbook has been edited by M r M a u ri Järvinen. H elsinki, Central S tatistical Office, December Valter Lindberg

7 Sisällys Innehåll Sivu Sid. Alkusanat Förord... I l l Sisällys Innehåll... VI Taulujen luettelo Tabellförteckning.. V II X IX Tauluissa k äytetyt sym bolit Sym boler använda i tabellerna... X X IV Taulut T a b e lle r Taulujen lähteet Tabellernas källor Virallisen tilaston lu e tte lo Förteckning över den officiella statistiken Aakkosellinen hakem isto Alfabetiskt register Contents Foreword... Contents... L ist of T a b le s... E xplanation of Sym bols... Page I V V I X IX XXIV XXIV T a b le s Sources of the Tables Catalogue of Official S ta tis tic s In dex

8 Taulujen luettelo Sivu I Alue ja ilmastosuhteet 1. Maantieteellisiä tie to ja Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1959 alussa Ilmasto vuosina II Väestö 4. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien alu ssa Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina Suomen ortodoksinen kirkkokunta vuosina Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat vuonna Väkiluku vuosien lo p u ssa Väkiluku lääneittäin vuosina 1950 ja Väentiheys lääneittäin vuosien lo p u ssa Maalaiskuntien väkiluku ia väentiheys vuonna Väkiluku lääneittäin vuosien lo p u ssa Kaupunkien ja kauppalain väkiluku vuosien lopussa Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuoden 1950 lo p u ssa Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien lo p u ssa Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1950 ja 1958 lopussa Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosien lopussa Väestö koulunkäynnin ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Väestö kielen mukaan vuosina Väestö kielen mukaan lääneittäin vuonna Väestö kielitaidon mukaan lääneittäin vuonna Kuntien ryhmitys virkakielen mukaan vuosina Väestö syntymäpaikan mukaan vuosina Väestö elinkeinonhaaran ja ammattiaseman mukaan vuoden 1950 lopussa Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Koko väestö elinkeinonhaaran mukaan lääneittäin vuoden 1950 lopussa Perheet perhetyypin, suuruuden ja alle 18- vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan vuoden 1950 lopussa Ruokakuntien luku vuoden 1950 lopussa Ulkomaiden kansalaiset vuosien lopussa T abellförteckning Sid. I Område och väderleksförhållanden 1. Geografiska uppgifter Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år Klim atet åren II Befolkning 4. Administrativ och judiciell indelning vid ingången av åren Finlands evangelisk-lutherska kyrka åren Ortodoxa kvrkosamfundet i Finland åren Registrerade religionssamfund år Folkmängden vid utgången av åren Folkmängden länsvis åren 1950 och Folktätheten länsvis vid utgången av åren Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år Folkmängden länsvis vid utgången av åren Folkmängden i städerna och köpingarna vid utgången av åren Areal och befolkning kommunvis åren Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd vid utgången av år Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd vid utgången av åren Befolkningen efter ålder, boningsort och kön vid utgången av åren 1950 och Den i riket bosatta befolkningen efter religionssamfund vid utgången av åren Befolkningen efter skolbildning och ålder vid utgången av år Befolkningen efter språk åren Befolkningen efter språk länsvis år Befolkningens fördelning efter språkkunskap länsvis år Kommunernas fördelning efter ämbetsspråk åren Befolkningen efter födelseort åren Befolkningens fördelning efter näringsgren och yrkesställning vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, kön och ålder vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter individualyrke, kön och ålder vid utgången av år Hela befolkningens fördelning efter näringsgren länsvis vid utgången av år Familjer efter familjetyp, storlek och antalet barn under 18 år vid utgången av år Antal matlag vid utgången av år Utländska medborgare vid utgången av åren

9 VIII Sivu 32. Väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 1975 saakka Den sannolika utvecklingen av folkmängden efter åldersklasser fram till år III Väestönmuutokset 33. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä väenlisäys lääneittäin vuosina promilleina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan keskiväkiluvun vastaavassa iässä olevaa miestä sekä naista kohti vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden kotipaikkakunnan ja pääkielen mukaan vuosina Asumuserot ja avioerot vuosina Avioerot avioliiton kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina Avioerot puolisoiden iän mukaan vuosina Synnyttäjät iän mukaan vuosina Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet lapset vuosina Erikoishedelmällisyysluvut vuosina Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa mukaan lääneittäin vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa ja avioliiton kestämisajan mukaan vuosina ; Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina V uotta nuorempana kuolleet vuosina Kuolemanvaara /00:na vuosina Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina Kuolleet tärkeimpien kuolemansyiden mukaan eri lääneissä sekä kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina Tuberkuloosiin kuolleet vuosina Väkivaltaisesti kuolleet vuosina Muuttoliike lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan mukaan lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan sekä m uuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan vuosina III Befolkningsrörelsen 33. Översikt av befolkningsrörelsen åren Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis åren i promilletal Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis åren Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd åren ' Giftermålen efter makarnas giftermålsålder på män respektive kvinnor i motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren Ingångna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspråk åren Hemskillnader och äktenskapsskillnader åren Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren Barnaföderskor efter ålder åren Barnaföderskor sam t levande och dödfödda barn åren Specifika fruktsam hetstal åren Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer länsvis åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren Döda efter kön åren Döda under ett år åren Dödsrisker i /00 åren Återstående medellivslängd åren Dödlighets- och livslängdstabeller för åren Döda efter dödsorsak åren Döda efter viktigaste dödsorsaker länsvis samt i städer och köpingar åren Döda i tuberkulos åren Döda genom våld åren Flyttningsrörelsen länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket efter flyttningens riktning länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket åren efter flyttningens riktning och de flyttandes ålder och k ö n... 67

10 IX Sivu 61. Siirtolaiset kotiläänin ja määrämaan mukaan vuosina Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina Suomen kansalaisiksi vuosina otetut ulkom aalaiset Sid. 61. Emigranter enligt hemort och destinationsland åren Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd åren Till finska medborgare åren antagna utlänningar IV Maanmittaus ja asutustoiminta 64. Loppuunsaatetut maanmittaus toimitukset vuosina Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1958 lo p u ssa Valtion asutustarkoituksiin ostamat ja pakkohuutokaupoista lunastam at m aat vuosina Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vuosina Asutuskassojen lainoitustoiminta vuosina Asutuskassoista myönnetyillä maanostolainoilla ostetut tilat ja lisämaat vuosina Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1958 lopussa Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina IV Lantmäteri och kolonisationsverksamhet 64. Slutförda lantm äteriförrättningar åren Lantmäteriingenjörkårens arbetsresultat åren Resultaten av statens kolonisationsverksamhet vid utgången av år Av staten för kolonisationsändamål inköpta och från exekutiva auktioner inlösta marker åren Av kronoboställen och på statens skogsmarker bildade kolonisationslägenheter åren Kolonisationskassomas låneverksamhet åren Med ur kolonisationskassorna beviljade lån inköpta lägenheter oeh tillskottsjord åren Resultaten av kolonisationsverksa mheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången avår Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren V Maatalous 73. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna Viljelmien luku ja peltoala suuruusluokittain vuosina 1920, 1929, 1941 ja Peltoalan käyttö vuosina Sato vuosina Sadon suhteelliset luvut vuosina Viljan ja perunain kulutus vuosina Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina Meijerit vuosina Meijerien vastaanottam a maito sekä tuotanto tonneissa maanviljelysseuroittani vuosina 1957 ja Maatalouskoneiden luku vuosina 1941 ja Kotieläimet vuosina Kotieläinten luku viljelmien suuruuden mukaan Maataloudessa vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku vuonna Maatalouden erilaisissa töissä työskennelleiden henkilöiden työpäivien luku vuonna Työmenekki maatalouden töissä vuonna V Lanthushållning 73. Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år arealen fördelad efter ägare år Antal brukningsdelar och deras åkerareal med fördelning på storleksgrupper åren 1920, 1929,1941 och Åkerarealens användning åren Skörden åren Relativa siffror för skörden åren Konsumtionen av spannmål och potatis åren Skörden omräknad i foderenheter åren Mjölkproduktion och foderförbrukning på lägenheter hörande till kreaturskontrollföreningar åren Mejerierna åren I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen i ton per lantbrukssällskap åren 1957 och Antal lantbruksmaskiner åren 1941 och Husdjuren åren Antal husdjur på lägenheter av olika storlek Antal personer regelbundet sysselsatta inom lantbruket år Antalet arbetsdagar för olika arbeten som u t förts av personer sysselsatta inom lantbruket år Arbetsåtgången i arbeten inom lantbruket år Tilastollinen vuosikirja S tatistisk årsbok

11 X Sivu 90. Peltomaiden jakaantuminen maalajeittani %:na vuonna Lannoitus- ja maanparannusaineiden käyttö vuosien sadolle Maanviljelijäin rahaliike _..é Varsinaisen maatalouden kannattavuus Varsinaisen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaaria kohti Eläinlääkintätoimi vuosina Hyväksytyissä teurastamoissa ia lihantarkastamoissa tarkastetut eläinruhot vuosina VI Kalastus 97. Kalastus vuosina VII Metsätalous 98. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin tammikuun 1 p:nä Valtionmetsien pinta-ala tammikuun 1 p:nä ICO. Metsänojitukset vuosina Metsänhoitolautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten raakapuun leimaustoiminta yksityismetsissä vuosina Metsäpalot vuosina Valtionmetsien hakkuut vuosina Metsänhoitotyöt vuosina H ankinnat valtionmetsistä vuosina Kaupalliset hakkuut vuosina Yksityismetsien valvonta vuosina Puutavaran uitto vuonna VIII Teollisuus 109. Teollisuus ja käsityö ja sen toiminta vuonna Teollisuuden ja käsityön toimipaikat henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna Teollisuus ja käsityö lääneittäin ja vuonna Teollisuustoiminta vuosina Teollisuuden työpaikat työntekijäin lukumäärän mukaan vuonna Teollisuustoiminta teollisuusrvhmittäin vuonna Teollisuuden käyttövoima ja sähkönkulutus vuonna Teollisuustyöntekijäin lukumäärä eri yritysmuodoissa teollisuusrvhmittäin vuonna Teollisuustuotannon volyvmi-indeksit vuosina E räät tärkeim mät teollisuustuotteet vuosina Patentit vuosina IX Rakennustoiminta 120. Myönnetyt rakennusluvat vuosina Valmistuneet rakennukset vuosina Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina Sid. 90. Åkrarnas fördelning enligt jordarter i % âr Användningen av gödselmedel och jordförbättringsämnen för års skörd Jordbrukarnas penningomsättning Räntabiliteten av den egentliga lanthushållningen Den egentliga lanthushållningens penninginkomster och -utgifter per ha reducerad åkerareal Veterinärverksamhet åren I godkända slakterier och på köttkontrollstationer besiktigade djurkroppar åren VI Fiske 97. Fisket åren VII Skogshushållning 98. Lands- och skogsarealen i riket efter ägare den 1 januari Statsskogamas areal den 1 januari Skogsdikning åren : Stamplingar utförda av skogsvårdsnämnderna och -föreningarna i enskilda skogar åren " : Skogseldar åren Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren Skogsvårdsarbeten åren Leveranser från statsskogarna åren Avverkningar för försäljning åren Övervakandet av privatskogar åren Virkesflottningen år VIII Industri 109. Industrin och hantverket och dess verksamhet år Arbetsställena i industrin och hantverket enligt personales storlek år Industrin och hantverket enligt län och år Den industriella verksamheten åren Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare år Den industriella verksamheten efter industrigrupper år : Industrins drivkraft och elförbrukning år Antalet industriarbetare enligt företagsform inom olika industrigrupper år Volymindex för industriproduktionen åren Vissa viktigare industriprodukter åren Patent åren IX Byggnadsverksamhet 120. Beviljade byggnadstillstånd åren Färdigställda byggnader åren Färdigställda bostadslägenheter åren

12 XI Sivu 123. Vuonna 1958 valmistuneet asuinhuoneistot talo- ja huoneistotyypin sekä mukavuuksien ja rakennuttajan m u k aan X Ulkomaankauppa 124. Tuonnin ja viennin arvo vuosina Ulkomaankauppa vuosina vuoden 1954 hintatason m u k a a n Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina Eräiden tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina Tuonnin ja viennin arvo maiden ja tavararyhmien mukaan vuonna Tuonti vuosina tavaroiden käytön mukaan Vienti vuosina niiden sektoreiden mukaan, joista tavarat ovat peräisin Tuonti ja vienti vuonna 1958 tavaroiden käytön ja valmistusasteen m u k aan XI Kotimaankauppa 133. Kaupan toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Kaupan toimipaikat ja vuosivaihto yritysmuodoittain vuonna Kauppa lääneittäin ja suurkaupungeissa ja vuonna Eräiilen palveluelinkeinojen toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1958 lopussa Osakeyhtiöt vuosina Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina Osuuskunnat vuosina Osuuskauppojen toiminta vuosina Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina ' Yksityinen tukkukauppa vuosina Kiinteistönostot vuosina Kiinteistökiinnitykset velan vakuudeksi vuosina XII Raha- ja luottoliike 146. Suomen Pankin tila vuosien päättyessä Suomen Pankin setelinanto vuosina Suomen Pankin liikkeessä olevat setelit ja metallirahat vuosien päättyessä Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina Suomen Pankin valuuttavaranto vuosina Liikepankkien tila vuosien päättyessä Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien p äättyessä Postisäästöpankin tila vuosien p ä ä tty e ssä Sid År 1958 färdigställda bostadslägenheter enligt hus- och lägenhetstyp samt bekvämligheter och byggherre X Utrikeshandel 124. Värdet av in- och utförseln åren Utrikeshandel åren enligt 1954 års p risn iv å Införsel och utförsel av de viktigaste varorna åren Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år Handelsomsättningen med olika länder åren Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder år Importen åren fördelad efter varornas användning Exporten åren fördelad efter de sektorer, från vilka varorna härstam m ar Införsel och utförsel år 1958 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad XI Inrikeshandel 133. Arbetsställena inom handeln och deras verksamhet år Handelns arbetsställen och omsättning enligt företagsform år Handeln länsvis och i storstäderna och år Arbetsställena inom vissa servicenäringar och deras verksamhet år Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slute t av år Aktiebolag åren Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital åren Andelslag åren Andelslagens verksamhet åren Centralandelsaffärerna åren Privat partihandel åren Fastighetsköp åren Inteckningar i fast egendom till säkerhet för gäld under åren XII Penning- och kreditväsen 146. Finlands Banks ställning vid utgången av åren Finlands Banks sedelutgivning åren Finlands Banks utelöpande sedlar och mynt vid utgången av åren Finlands Banks lägsta diskontränta åren Finlands Banks valutareserv åren Affärsbankernas ställning vid utgången av åren Hypoteksinrättningarnas ställning vid u t gången av åren Postsparbankens ställning vid utgången av åren

13 XII Sivu 154. Säästöpankit vuosien päättyessä Säästöpankkien tila vuosien päättyessä Osuuskassojen tila vuosien päättyessä Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila vuosien p ä ätty essä Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien päättyessä Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien päättyessä Rahalaitosten yleisölle antam at lainat vakuuden mukaan vuosien päättyessä Rahalaitosten tulostaseet vuonna Rahalaitosten keskikorot vuosien päättyessä Postisiirtoliike vuosina Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina Helsingin arvopaperipörssi vuosina Panttilainausliike vuosina Obligaatiolainat vuosina Suomen vakautettu ulkomainen velka vuosien lopussa Luottolaitosten lainanotto yksityisille vuosien lopussa Luottolaitosten lainanotto luotonkäyttäjäryhm ittäin vuoden 1958 lopussa Säätiöt ja niiden rahastot vuonna Vararikot vuosina Vararikkopesien varat ja velat vuosina XIII Vakuutustoiminta 174. Kansaneläkelaitoksen tuotot vuosina Kansaneläkelaitoksen kulut vuosina Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus vuosina Kansaneläkelaitoksen sijoitukset vuosina Eläkehakemusten käsittely vuosina Voimassa olevien eläkkeiden lukumäärät sekä myönnetvt hautausavustukset vuosina Voimassa olevien eläkkeiden m äärät sekä maksetut hautausavustukset vuosina Kansaneläkelaitoksen myöntämien työkyvyttömyyseläkkeiden jakautuminen eri sairausryhmiin vuosina Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina Avustuskassat vuosina Avustuskassojen myöntämät avustukset vuosina Kotimaisten vakuutusyhtiöiden tulostaseet vuosien päättyessä Kotimaisten vakuutusyhtiöiden omaisuustaseet vuosien p äätty e ssä Sid Sparbankerna vid utgången av åren ;...; Sparbankernas ställning vid utgången av åren Andelskassornas ställning vid utgången av åren Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren Penninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas utlåning till allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas lån till allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren Penninginrättningarnas resultaträkning år Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren Postgirorörelsen åren Finlands Banks avista försäljningskurser åren Helsingfors fondbörs åren Pantlånerörelsen åren Obligationslånen åren Finlands konsoliderade utländska skuld vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlåning åt enskilda vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlånining efter kredittagargrupper vid utgågen av år Stiftelserna och deras fonder åren Konkurser åren Konkursboens tillgångar och skulder åren XIII Försäkringsväsen 174. Folkpensionsanstaltens intäkter åren Folkpensionsanstaltens kostnader åren Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar åren Folkpensionsanstaltens investeringar åren Behandlingen av pensionsansökningar åren Antal gällande pensioner sam t beviljade begravningsbidrag åren Antal gällande pensioner sam t utbetalda begravningsbidrag åren Fördelningen av invaliditetspensioner beviljade av Folkpensionsanstalten på grupper av sjukdomar åren Offentligträttsliga pensionskassor åren Understödskassor åren Av understödskassorna beviljade understöd åren Resultaträkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren Balansräkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren

14 XIII Siru 187. Paikalliset vahinko vakuutusyhdistykset vuosina Henkivakuutus vuosina Palovakuutus vuosina Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina Pakolliset vakuutuslajit vuosina Kuljetusvakuutus vuosina Eläinvakuutus vuosina Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta vuosina Sid Lokala skadeförsäkringsföreningar åren Livförsäkringen åren Brandförsäkringen åren Antal ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren Lagstadgade försäkringsgrenar åren Transportförsäkring åren Kreatursförsäkring åren Övrig frivillig försäkringsverksamhet åren XIV Liikenne 195. Yleiset tiet vuoden 1959 alussa Liikennepaljous tonnikilometreissä Suomen maanteillä vuosina Liikenteessä olleet moottoriajoneuvot vuosien lo p u ssa Autot valmistusmaittain vuoden 1958 lopussa Tieliikennevahingot vuosina Valtion tiemenot vuosina R autatiet vuosien lo p u ssa Rautatieliikenne vuosina Rautateiden talous vuosina Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin vuonna Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina Valtionrautateiden liikkuvan kaluston käyttö vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneiden alusten kansallisuus vuosina Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien lopussa Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna Kauppalaivaston miehistö vuonna Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina Rannikkokaupunkien satam at vuosina Siviili-ilmailu vuosina E ri lentokenttien liikenne vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen m atkustajaliikenne vuosina Sulkukanavat vuonna Kanavaliikenne vuosina Posti- ja lennätinlaitos vuosina Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvom äärät vuosina Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina Lennätin vuosina Puhelinverkosto vuosina Puhelinliikenne vuosina Radioliikenne vuosina Kuljetuksen ja liikenteen toimintayksiköt vuonna XIV Samfärdsel 195. Allmänna vägar vid ingången av år Trafikmängd i tonkilometer på Finlands landsvägar åren Motorfordon i trafik vid utgången av åren Bilar enligt ursprungsland vid utgången av år Vägtrafikolyckor åren Statens utgifter för vägar åren Järnvägarna i slutet av åren Järnvägstrafiken åren Järnvägarnas ekonomi åren Statsjärnvägamas godstrafik efter varugrupper år Statsjärnvägamas godstrafik åren Användningen av statsjärnvägarnas rullande materiel år Direkt sjöfart mellan Finland och utlandet åren Fartyg i sjöfart mellan Finland och utlandet efter nationalitet åren Handelsflottans fartyg vid utgången av åren Handelsflottans fördelning efter dräktighet år Handelsflottan enligt fartygens ålder år Handelsflottans bemanning år Av handelsflottan intjänta bruttofrakter åren Kuststädernas hamnar åren Civil luftfart åren Trafiken å skilda flygfält år Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren Slusskanaler år Trafiken i kanalerna åren Post- och telegrafverket åren In- och utrikes postförsändelser sam t deras värdebelopp åren Portopliktiga och tjänstepostförsändelser åren Telegrafen åren Telefonnäten åren Telefon trafiken åren Radiotrafiken åren Driftsenheterna inom transport- och kommunikationsväsendet år

15 XIV Sivu XV Valtion raha-asiat 228. Valtionvelka vuosina Valtionvelan erittely vuosina 1957 ja Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä Valtion tulot ja menot vuosina Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina Tullilaitoksessa tuloutetut valtion tulot vuosina Metsähallinnon tulot ja menot vuosina Kertyneet valtionverot vuosina Valtionenemmistöiset osakeyhtiöt vuosina Verotettu tulo ja omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero vuosina Tulosta verotetut ryhm iteltyinä tulon suuruuden mukaan vuonna Omaisuudesta verotetut ryhm iteltyinä omaisuuden suuruuden mukaan vuonna Tulosta ja omaisuudesta verotetut elinkeinoryhm ittäin vuonna Tulojen perusteella verotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku tulo- ja veroluokittain vuonna Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero yritysmuodon mukaan vuosina Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna XVI Kuntien raha-asiat 244. Kuntien menot vuosina Kuntien tulot vuosina Kuntien varat ja velat vuosien päättyessä Kunnallisverotus vuosina XVII Kansantulo ja tulojen jakaantuminen 248. Kansantulo vuosina Kotimainen bruttopääomanmuodostus elinkeinoittani vuosina Kansantuotetili vuosilta Kansantulotili vuosilta Pääomanmuodostustili vuosilta Tuloa saaneet elinkeinorvhmittäin vuonna " Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. lääneittäin vuonna Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. tuloluokittain vuosina Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän mukaan vuonna Käytettävissä oleva tulo /0:na kokonaistulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin vuonna Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. verotetun omaisuuden ja tulojen suuruuden mukaan ryhmiteltyinä vuonna Yksityisten henkilöiden ym. tulot ammatin tai elinkeinon mukaan ryhmiteltyinä vuonna Sid. XV Statsfinanser 228. Statsskulden åren Specifikation av statsskulden åren Statsverkets balans den 31 december Statens inkomster och utgifter åren Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren Av tullverket uppdebiterade statsinkomster åren Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren Uppburna statsskatter åren Aktiebolag med statlig majoritet åren Beskattad inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt åren För inkomst beskattade grupperade enligt inkomstens storlek år För förmögenhet beskattade grupperade enligt förmögenhetens storlek år För inkomst och förmögenhet beskattade grupperade enligt näringsgren år För inkomst beskattade enskilda personer m. fl. enligt inkomst- och skatteklass år Företagens antal, försäljning och om sättningsskatt efter företagsform åren Företagens antal, försäljning och om sättningsskatt efter verksamhetsart år XVI Kommunala finanser 244. Kommunernas utgifter åren Kommunernas inkomster åren Kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren Kommunalbeskattningen åren XVII Nationalinkomst och inkomstfördelning 248. Nationalinkomsten åren Inhemsk bruttokapitalbildning inom olika näringar åren Nationalproduktskonto för åren Nationalinkomstkonto för åren Kapitalbildningskonto för åren Inkomsttagare grupperade enligt näringsgrenar år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit inkomst länsvis år Enskilda personer m. fl. som åtn ju tit inkomst enligt inkomstklasser åren Medianinkomster för enskilda personer enligt deras ålder år Disponibel inkomst i /0 av totalinkomst enligt barnantal och inkomstklass hos familjer av olika typ år För förmögenhet beskattade enskilda personer m. fl. fördelade enligt den beskattade förmögenhetens och inkomstens storlek år Enskilda personers m. fl. inkomster grupperade enligt yrke eller näring år

16 XV XVIII Kulutus ja hinnat 260. Rakennukset käytön ja rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa Rakennettujen kiinteistöjen sähkönsaanti ja rakennusten omistussuhteet vuoden 1950 lo p u ssa Rakennukset rakentamisvuoden ja rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa Asuinhuoneistot huoneluvun ja henkilömäärän mukaan vuoden 1950 lopussa Huoneistonbaltijat ryhmiteltyinä huoneiston hallintaperusteen mukaan vuoden 1950 lopussa Rakennuskustannusindeksi vuosina Tukkuhintaindeksi vuosina Alkoholijuomien valmistus vuosina Alkoholijuomien myynti vuosina Nautintotarkoituksiin kulutetut alkoholijuom at vuosina Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuosina Kokonaiskulutus vuosina Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti vuosina Elinkustannusindeksi vuosina Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vuosina Tuonnin ja viennin hinta- ja paljousindeksit vuosina XIX Työmarkkinat ja palkat Sivu 276. Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa vuosina I Julkinen työnvälitys vuosina Työnseisaukset vuosina Ansiotasoindeksit elinkeinoitta]n vuosina Palkkasummat elinkeinoittain vuosina Työmarkkinat vuosina Työpanos ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina Maataloustyöväen keskituntiansiot vuosina Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- ja muissa senkaltaisissa töissä maaliskuussa Teollisuustyöväen palkkataso vuosina Työntekijäin palkat kaupunkikuntien töissä vuosina Metsätyömiesten keskimääräiset ansiot vuosina Konttori-, myymälä- ja teknillisen henkilökunnan keskimääräiset kuukausiansiot syyskuussa vuosina Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton jäsenmäärä vuosien alussa 282 XVIII Konsumtion och priser Sid Byggnaderna efter användning och byggnadsmaterial vid utgången av år Bebyggda fastigheter efter elektrifiering och ägaren till byggnaderna vid utgången av år Byggnader efter byggnadsår och byggnadsmaterial vid utgången av år Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vid utgången av år Lägenhetsinnehavarna fördelade efter bostadens upplåtelseform vid utgången av år Byggnadskostnadsindex åren Partiprisindex åren Tillverkning av alkoholdrycker åren Försäljning av alkoholdrycker åren Till förtäring använda alkoholdrycker åren Statens inkomster av alkoholdrycker åren konsumtion åren : Förbrukningen per invånare av vissa näringsoch njutningsmedel åren Levnadskostnadsindex åren Medelpris på livsförnödenheter m. m. åren Pris- och volymindexarna för införseln och utförseln åren XIX Arbetsmarknad och löner 276. Arbetssökande vid arbetsförmedlingsbyråerna åren Den offentliga arbetsförmedlingen åren Arbetsinställelser åren Index för förtjänstnivån enligt näringsgrenar åren Lönesummorna inom olika näringar åren Arbetsmarknaden åren Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren Lantarbetarnas medeltimförtjänster åren Arbetslönerna i statens väg-, ban- och andra dylika arbeten i mars Industriarbetarnas lönenivå åren Arbetslönerna i stadskommunernas arbeten åren De genomsnittliga förtjänsterna. för skogsarbetare åren Den genomsnittliga månadsförtjänsten för kontors-, butiks- och teknisk personal i september åren Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren Tjänstemannaorganisationernas Centralförbunds medlemsantal vid ingången av åren

17 XVI Sivu 291. Työnantajain yhtym ät vuosina Työtapaturm at elinkeinonhaaran mukaan vuonna XX Terveyden- ja sairaanhoito 293. Ilmoitetut sairaustapaukset vuosina Siviili sairaalat lääneittäin vuonna Siviilisairaalat vuosina Synnytvsapu vuosina Kunnalliset äitiys- ja lastenneuvolat vuosina Terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta vuosina Mielisairaat vuosina XXI Sosiaalihuolto 300. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina Köyhäinhoidon avuntarpeen ja lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuosina Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina Lapsilisää saaneet perheet vuosina Perhelisää saaneet perheet vuosina Sosiaalimenot vuosina XXII Opetus- ja sivistystoimi 306. Oppivelvollisuusiässä oleva väestö vuosina Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1953 / Maaseudun kansakoulut lukuvuosina 1953/ Maaseudun kansakoulut opetuskielen mukaan lukuvuosina 1953/ Kaupunkien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1953/ Kauppaloiden kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1953/ Maalaiskuntien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1953/ Kansakoulujen koko opettajam äärä lukuvuosina 1953/ Kansakoulunopettajat virka-aseman ja. pätevyyden mukaan lukuvuosina 1953/ Kuuromykkäin- ja sokeainkoulut lukuvuosina 1953/ Kansakoulujen koko oppilasmäärä lukuvuosina 1953/ Kansakouluseminaarit lukuvuosina 1948/ Kansanopistot ja työväenopistot työkausina 1950/ Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina Lastentarhanopettajatarseminaarit vuosina 1945/ Teatterikoulut lukuvuosina 1945/ Sibelius-akatemia lukuvuosina 1945/ Ammattioppilaitokset lukuvuosina li^50/ Oppikoulut lukuvuosina 1947/ Sld Arbetsgivarnas sammanslutningar åren Olycksfall i arbete efter näringsgren år XX Hälso- och sjukvård 293. Anmälda sjukdomsfall åren Civilsjukhusen länsvis år Civilsjukhusen åren Barnbördshjälp åren Kommunala rådgivningsbyråer för moderskap och barnavård åren Hälso- och sjukvårdspersonalen åren Sinnessjuka åren XXI Socialvård 300. Kommunernas vårdverksamhet åren Orsaken till meddelande av fattigvård och omhändertagande av barnskyddsbarn åren Utgifter för och inkomster av kommunernas vårdverksamhet åren Familjer som erhållit barnbidrag åren Familier som erhållit familjebidrag åren Utgifter för sociala än dame 1 åren XXII Undervisnings- och bildningsväsen 306. Befolkningen i läropliktsåldern åren Städernas folkskolor läsåren 1953/ Landsbygdens folkskolor läsåren 1953/ Landsbygdens folkskolor efter undervisningsspråk läsåren 1953/ Lärare i städernas folkskolor läsåren 1953/ 1959.o Lärare i köpingarnas folkskolor läsåren 1953 / Lärare i landskommunernas folkskolor läsåren 1953/ antalet lärare i folkskolorna läsåren 1953/ Folkskollärarna efter tjänsteställning och kompetens läsåren 1953/ Dövstum- och blindskolor läsåren 1953/ Antalet lärjungar i folkskolorna läsåren 1953 / Folkskolseminarier läsåren 1948/ Folkhögskolor och arbetarinstitut arbetsåren 1950/ Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren Barnträdeårdslärarinneseminarier åren 1945 / Teaterskolor läsåren 1945/ Sibelius-akademin läsåren 1945/ Yrkesundervisningen läsåren 1950/ Läroverken läsåren 1947/

18 XVII Sivu 325. Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1958/ Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina 1954/ ' Ylioppilastutkinto vuosina Korkeakoulut lukuvuosina 1952/ Korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja lukuvuosina 1956/ Kansankirjastot vuosina Tieteelliset kirjastot vuonna Sanoma- ja. aikakauslehdet vuosina Yleisradio vuosina Radio-ohjelmat vuonna Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina Suomessa vuonna 1958 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain Teatterit näytäntökausina 1948/ Valtion elokuvatarkastamon tarkastam at filmit vuosina Elokuvateatterit vuosina Suurimmat urheilujärjestöt vuonna XXIII Oikeuslaitos ja vankeinhoito 341. Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut a s i a t Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut riita-asiat Yleisissä alioikeuksissa vuosina loppuunkäsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat Hovioikeuksissa vuosina ratkaistu t a s ia t Korkeimmassa oikeudessa vuosina ratkaistut a s ia t Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina loppuunkäsitellyt asiat Ulosottoasiat vuosina Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäm inen vuonna Yleisissä alioikeuksissa vuosina syytetyt ja tuom itut h en k ilö t Yleisissä alioikeuksissa vuosina rangaistukseen tuom itut henkilöt rikoslajeittain Yleisissä alioikeuksissa tuom itut rangaistukset vuosina Tuomitut vapausrangaistukset vuosina Vapausrangaistukseen vuosina tuomittujen i k ä Vapausrangaistukseen tuom itut rikoksenuusija t vuosina Nuoret rikoksentekijät vuosina Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina Vankeinhoito vuosina Työtuomioistuimessa ratkaistut asiat vuosina XXIV Vaalit 360. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit vuosina Kansanedustajain vaalit vuosina Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1958 kansanedustajain vaaleissa Sid Läroverken efter skoltyp läsåret 1958/ Läroverkens utgifter och inkomster läsåren 1954/ Studentexamen åren Högskolorna läsåren 1952/ Vid högskolor avlagda examina läsåren 1956/ Folkbiblioteken åren Vetenskapliga bibliotek år Tidningar och tidskrifter åren Rundradion åren Radioprogrammen år I Finland utkommen litteratur åren I Finland år 1958 utkommen litteratur efter a r t Teatrarna spelåren 1948/ Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren Biograferna åren Största idrottsorganisationerna år XXIII Rättsväsen och fångvård 341. Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden åren Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål åren Vid allmänna underrätter åren avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden Vid hovrätterna åren avgjorda ärenden Vid högsta domstolen åren avgjorda ä re n d e n Vid högsta förvaltningsdomstolen under åren slutbehandlade ärenden Utsökningsmålen åren B rott som kommit till polisens kännedom länsvis åren B rott som kommit till polisens kännedom och dessas utredning år Vid de allmänna underrätterna åren åtalade och sakfällda perso n er Vid de allmänna underrätterna åren till straff dömda personer enligt brottens art Vid de allmänna underrätterna dömda straff åren Ådömda frihetsstraff åren Till frihetsstraff åren dömda enligt å ld e r Till frihetsstraff dömda återfallsförbrytare åren Unga förbrytare åren Alkoholbruk och brottslighet åren Fångvården åren ' Vid arbetsdomstolen avgjorda ärenden åren XXIV Val 360. Statliga och kommunala val åren Riksdagsmannavalen åren Röstberättigade och röstande vid riksdagsmannavalen år Tilastollinen vuosikirja S tatistisk årsbok /1,108

19 XVIII Sivu 363. Puolueiden äänim äärät vuoden 1958 kansanedustajain vaaleissa Vuonna 1958 valitut kansanedustajat Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna Kunnallisvaalit vuosina Kunnallisvaltuustojen kokoonpano vuosina Kunnat kunnallisvaltuuston enemmistön mukaan vuosina XXV Ulkomaat 369. Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Suurimpien kaupunkien v äk ilu k u Väestö sukupuolen ja iän mukaan Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran mukaan, tuhansia Väestönmuutokset Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutum isluvut Jäljellä oleva keskimääräinen elin aik a Kuolleisuus eri ikäryhmissä Kuolleet kuolemansyyn mukaan asukasta kohti Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato v Kotieläimet Kalastus Tärkeimpien tavarain tuotanto Teollisuustuotannon indeksit (1953 = 100) Tuonnin arvo USA:n dollareina Tuonnin ja. viennin a r v o Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti Tuonnin ja viennin volyymi- ja hintaindeksit (1953 = )...' Teollisuusosakkeiden arvon indeksit (1953 = 100) Sähkövoiman tuotanto Vesillelaskétut laivat Maailman merikelpoinen kauppalaivasto Kauppalaivasto suuruuden mukaan kesäkuussa Kauppalaivasto iän mukaan kesäkuussa Pohjoismaiden kauppalaivastot 31/ ja 31/ia Ulkomainen merenkulku Eri maiden välinen matkustajaliikenne Rautatiet Moottoriajoneuvot Lentoyhtiöiden harjoittam a ilmaliikenne Postilaitos Lennätin ja puhelin V aluuttakurssit Ulkomainen maksutase Tukkuhintaindeksit (1953 = ) Elinkustannusindeksit (1953 = 100) Elintarvikkeiden kulutus asukasta kohti Eräiden nautintoaineiden kulutus Pohjoismaissa Asuntojen rakentaminen A suinhuoneistot Sanomalehtipaperin k u lu tu s Sid Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år År 1958 valda riksdagsmän Val av elektorer för utseende av republikens president år De kommunala valen åren Kommunalfullmäktiges sammansättning åren Kommunerna efter majoritet i kommunalfullmäktige åren XXV Utlandet 369. Areal, folkmängd och folktäthet Areal, folkmängd och folktäthet för vissa större s tä d e r Folkmängd i större s tä d e r Befolkningen efter kön och å ld e i Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i tusental Folkmängdens förändringar Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal Återstående m edellivslängd Dödligheten i olika åldersgrupper Döda efter dödsorsak på invånare Arealens fördelning efter ägoslag sam t åkerjordens användning och skörd år Husdjur Fiske Produktionen av vissa viktigare v a ro r Indextal för industriproduktionen (1953 = 100) Värdet av införseln i USA dollar Värdet av införseln och utförseln Införsel och utförsel av vissa världsartiklar Volym- och prisindex för införseln och u t förseln (1953 = 100) Indextal för värdet av industriaktierna (1953 = 100) Produktionen av elektrisk energi Sjösatta fa rty g Världens sjögående handelsflotta Handelsflottan i juni 1958 efter fartygens storlek Handelsflottan i juni 1958 efter fartygens ålder De nordiska ländernas handelsflottor 31/ och 31/ia Sjöfarten på u tla n d e t Resandetrafiken mellan olika lä n d e r Järnvägarna Motorfordon Flygbolagens lufttrafik Postväsendet Telegraf och telefon V alutakurser Betalningsbalansen med utlandet Partiprisindex (1953=100) Levnadskostnadsindex ( = ) Livsmedelsförbrukningen per invånare Förbrukningen av vissa njutningsmedel i de nordiska län d ern a Bostadsbyggandet B ostadsbestånd Konsumtionen av tidningspapper

20 XIX Sivu 411. Elokuvateatterit Yleisradio Televisiovastaanottimet Työttömyys Sosiaalimenot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna Valtionvelka Nettokansantulo ja bruttokansantuote Korkeakoulut Pohjoismaissa 1957/ S id Biograferna Rundradion Televisionsmottagare Arbetslösheten Utgifter för sociala ändamål i Finland, Sverige, Norge oeh Danmark under år Statsskulden Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt Högskolorna i de nordiska länderna 1957/ Vuonna 1959 poistetut vuoden 1958 Tilastollisen vuosikirjan taulut. Taulu Sivu Koko rekisteröity västö uskontokunnan mukaan vuosina Yksityisten ja yhtiöiden mailla suoritetut metsänojitukst vuosina Tuonnin ja viennin arvo tullauspaikkojen mukaan vuosina Luottovolyymin jakaantuminen elinkeinonhaaran mukaan vuosien lopussa Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan vuonna Tabeller i Statistisk årsbok 1958 som uteslutits år Tabell Sida Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund åren Skogsdikning på enskilda och bolag tillhöriga marker åren Värdet av införseln och utförseln enligt förtullningsorter åren Kreditvolymens fördelning efter näringsgren vid utgången av åren Äkta makar med inkomst grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass år List of Tables I Area and Climate 1. Geographical data Area and basins at 1 January Climate in Population 4. Administrative and judicial divisions at 1 January Lutheran National Church in The Greek Orthodox Church in Finland in Registered congregations in Population at 31 December Population by counties in 1950 and Density of population in the counties at 31 December Population and density of population in the rural districts in Population by counties at 31 December Population in the towns and market towns at 31 December Area and population by communes in Population by age, sex and marital status at 31 December Population by age, sex and marital status at 31 December Population by age, place of residence and sex at 31 December 1950 and Resident population by religion at 31 December Population by educational level and age at 31 December Population by language in Popidation by language and county in Population by knowledge of languages by counties in Commîmes grouped by official language in Population by birth-place in Population by industry and industrial status at 31 December Economically active population by industry, sex and age at 31 December Economically active population by occupation, sex and age at 31 December population by industry and county at 31 December Families by type, sise and number of children under 18 years of age at 31 December Number of households at 31 December Aliens by citizenship at 31 December Probable development up to the year 1975 of the popula tion of Finland according to age groups 45

TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A

TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A 1957 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A S T A T I S T I S K Ä R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIU Vuonna 195? STATISTISK ÄRSBOK FÖR FINLAND

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll> I9 6 0 S U O M E N T I L A S T O L L I N

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2012

Väestönmuutokset 2012 Väestönmuutokset 2012 Befolkningsförändringar Vital Statistics Väestö 2013 Befolkning Population Väestö 2013 Befolkning Population Väestönmuutokset 2012 Befolkningsförändringar Vital Satistics Helsinki

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013

Väestönmuutokset 2013 Väestönmuutokset 2013 Befolkningsförändringar Vital Statistics Väestö 2014 Befolkning Population Väestö 2014 Befolkning Population Väestönmuutokset 2013 Befolkningsförändringar Vital Satistics Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011 Befolkningsförändringar Vital Statistics. Väestö 2012 Befolkning Population

Väestönmuutokset 2011 Befolkningsförändringar Vital Statistics. Väestö 2012 Befolkning Population Väestönmuutokset 2011 Befolkningsförändringar Vital Statistics Väestö 2012 Befolkning Population Väestö 2012 Befolkning Population Väestönmuutokset 2011 Befolkningsförändringar Vital Statistics Helsinki

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables

Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukot Tabellbilagor Appendix Tables Liitetaulukko 1. Synnytykset 1975 2008 Bilagetabell 1. Förlossningar 1975 2008 Appendix table 1. Deliveries 1975 2008 Liitetaulukko 2. Elävänä syntyneet lapset

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN SU OMEN VIRALLINEN TILAST O FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK VI A: 117 OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND HELSINKI 1960

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN SU OMEN VIRALLINEN TILAST O FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK VI A: 117 OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND HELSINKI 1960 SU OMEN VIRALLINEN TILAST O FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 117 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN V I T A L S T A T I S T I C S HELSINKI 1960 H elsinki 1960. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

1970 Osa XIX Del XIX Volume XIX

1970 Osa XIX Del XIX Volume XIX Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XIX Del XIX Volume XIX HELSINKI 1976 Taululuettelot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFÖLKNINGSRÖRELSEN OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND SUOMEN VIRALLINEN TIL AS T O FI NL AND S OFFICIELLA STATISTIN VI A: 115

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFÖLKNINGSRÖRELSEN OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND SUOMEN VIRALLINEN TIL AS T O FI NL AND S OFFICIELLA STATISTIN VI A: 115 SUOMEN VIRALLINEN TIL AS T O FI NL AND S OFFICIELLA STATISTIN OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 115 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFÖLKNINGSRÖRELSEN VITAL STATISTICS HELSINKI 1958 H elsin ki 1958. V altioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 127 HELSINKI 1969

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 127 HELSINKI 1969 SUOMEN V IR A L LIN E N TILA ST O F IN L A N D S O FFIC IEL LA ST A T IST IK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 127 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN V I T A L S T A T I S T I C S HELSINKI 1969 Tätä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus

Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus www.tilastokeskus.fi/kirjasto Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus Suomen laajin kokoelma kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja ja sähköisiä tilastopalveluja Tilastotietopalvelu

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

Helsingfors stad. Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki. 1978 67 ~uo~ikerta.

Helsingfors stad. Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki. 1978 67 ~uo~ikerta. rg Helsingin kaupunki Helsingfors stad Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok Statistical Yearbook of the City of Helsinki 1978 67 ~uo~ikerta argang CJ?n n W Helsingin kaupunki, tilestokeskus Helsingfors

Lisätiedot

V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T

V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T SUOMEN VIRALLINEN T IL A S T O FIN L AN D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 122 V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T BEFOLKNINGSRÖRELSEN V I T A L S T A T I S T I C S HELSINKI 1964

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2014

VÄESTÖNMUUTOKSET 2014 VÄESTÖ 2015 BEFOLKNING POPULATION VÄESTÖNMUUTOKSET 2014 Befolkningsförändringar 2014 I Vital Statistics 2014 VÄESTÖ 2015 BEFOLKNING POPULATION VÄESTÖNMUUTOKSET 2014 Befolkningsförändringar 2014 I Vital

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 7/2016 Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2015 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T

V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T SUOMEN VIRALLINEN TIL A S T O FIN L AN D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI A: 118 V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T BEFOLKNINGSRÖRELSEN V I T A L S T A T I S T I C S HELSINKI 1961

Lisätiedot

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009

Faktoja Viestintäalalta 2009 Fakta från Mediabranchen 2009 Faktoja Viestintäalalta 29 Fakta från Mediabranchen 29 Kustantamisen ja painamisen liikevaihto 1995-28 Omsättningen för förlagsverksamhet och grafisk produktion 4 35 M Kustantaminen Förlag Painaminen Tryckning

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2016 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Steriloinnit - ennakkotiedot 2006 4.7.2007 Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Ennakkotietojen mukaan sterilointien kokonaismäärä on vähentynyt 24 prosentilla

Lisätiedot

1 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÄN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY

1 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÄN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Luk enne vira sto 1 2012 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA STATISTIK FRÄN TRAFIKVERKET STATISTICS FROM THE FINNISH TRANSPORT AGENCY Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto 2011 STATISTIK ÖVER

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Taulukot/Tabeller/Tables:

Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN HEDELMÖITYSHOITOTILASTOT 1992 2008 FINLANDS STATISTIK ÖVER ASSISTERAD BEFRUKTNING 1992 2008 FINNISH STATISTICS ON ASSISTED FERTILITY TREATMENTS 1992 2008 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2015 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2011 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 Tietoisku 3/2016 Kuva: Eemail/Lehdentekijät Hanna Jantunen Espoon kaupunki Konserniesikunta Strategia ja kehittäminen Vuonna 2013 Espooseen muutti yhteensä 18 307 henkeä,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2010 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2010 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2010 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

56 Ulkoilun useus Koko vuosi Tammi maaliskuu Kesä elokuu Syys joulukuu ja ajankäyttö Year around January March June-August September December viikossa Weekly frequency and time use Ka / Mean Koko väestö

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot