TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND"

Transkriptio

1 i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LVII Vuonna 96 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LVII År 96 STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New series 57b Year 96 TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA CENTRALBYRÅN CENTRAL STATISTICAL OFFICE HELSINKI

3 H elsin k i 962 H elsingfors v V a ltion eu v oston kirjap ain o S tatsråd ets tryckeri

4 Alkusanat Tilastollinen vuosikirja 96 ilmestyy uuden sarjan 57:ntenä vuosikertana; se on pääasiallisesti toim itettu samojen periaatteiden m ukaan kuin edellisinä vuosina. Uusia tauluja on vuosikirjaan otettu seuraavat 4: Taulu 24. T uonti ja vienti taloudellisten ry h m ittym ien m ukaan vuonna 960; Taulu 256. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja talousalueittani vuonna 958; Taulu 290. Suomen A m m attijärjestön jäsenet vuonna 960; Taulu 326. Oppikoulujen oppilaiden lukum äärä lu o k ittain lukuvuosina Osa ulkom aanosaston tau lu ista on edelleen te h ty yhteistyössä m uiden Pohjoismaiden kanssa, ja työnjako eri mäiden välillä n ä itä ta u lu ja laadittaessa k äy selville sivulta 426. Useihin vuosikirjan ta u luihin on teh ty muutoksia. H uom attavim m ista m uutoksista m ainittakoon, että useihin m aataloutta esittäviin tauluihin on saatu tuoreet tiedot vuosien niaatalouslaskennasta ja e ttä osakeyhtiöistä (taulut 36 ja 37) esitetään n y t uuden elinkeinoryhmityksen m ukaiset tiedot sekä vuodelta 959 e ttä 960. K un ulkom aankauppatilastossa siirryttiin kesken vuotta 960 Brysselin nimikkeistöön, ei kaikkiin ulkom aankaupan tauluihin ollut vielä m ah dollista saada uuden nim ikkeistön m ukaisia tieto ja vuodelta 960. Vuosikirjasta on poistettu kuusi taulua, jotka luetellaan sivulla X V III. Taulujen lukum äärä on 47. Förord Statistisk årsbok 96 utgör den 57:de årgången i den nya serien; den har i huvudsak redigerats enligt samma principer som under tidigare år. Följande 4 nya tabeller har tillfogats: Tabell 24. Införsel och utförsel enligt ekonomiska grupperingar år 960; Tabell 256. Inkom sttagande enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser regionvis år 958; Tabell 290. Landsorganisationens i F in land m edlem m ar år 960; Tabell 326. A ntalet lärjungar i läroverken klassvis läsåren En del av tabellerna i den utländska avdelningen har fortfarande utarbetats i sam arbete med övriga nordiska länder. A rbetsfördelningen m ellan de olika län derna vid utarbetandet av dessa tabeller fram går på sidan 426. Flere tabeller i årsboken har reviderats. B land viktigare förändringar må nämnas, a tt för flere tabeller över lanthushållningen har erhållits färska uppgifter från lantbruksräkningen för åren och a tt om aktiebolagen (tabellerna 36 och 37) framlägges nu uppgifter enligt den nya näringsgrupperingen både för år 959 och för år 960. Då man vid utrikeshandelsstatistiken övergick till Brysselnom enklaturen vid m itten av år 960, var det inte ännu m öjligt a tt erhålla u p p gifter för år 960 enligt den nya nom enklatu ren för alla tabeller över utrik eshandeln. Sex tabeller, vilka omnämnes på sid. X V III, har uteslutits ur årsboken. A ntalet tabeller i årsboken är 47.

5 IV Vuosikirjan on toim ittanut ylim. aktuaari Mauri Järvinen. Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, helm ikuussa 962. Årsboken har redigerats av e.o. aktuarien Mauri Järvinen. Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i februari 962. Foreword The Statistical Yearbook for 96 is the 57th issue in the new series. I t has been compiled according to the same principles as were adopted in the earlier issues. The following 4 new tables have been included in the present issue: Table 24. Im ports and exports by econom ic groupings ; Table 256. Individual income recipients, etc. by tax classes and by economic regions; Table 290. Members of the F in n ish Trade U nion Federation; Table 326. N um ber of pupils in secondary schools by forms. Certain tables of the international section have been prepared as before in collaboration with the other Northern countries. Changes have been made in several tables of the yearbook. A m ong the greatest alterations m ay be mentioned the fresh data for several tables on agriculture which have been received from the census of agriculture; the data on joint stock companies (tables 36 and 37) are now given according to the renewed branch classification for both the year 959 and 960. Because the Brussels nomenclature was introduced into the foreign trade statistics in the middle of the year 960, it has not yet been possible to receive data conforming to the new nomenclature for all the tables on foreign trade for 960. S ix tables have been omitted from this issue; they are indexed on page XXIII. The total num ber of tables is 47. The yearbook has been edited by M r M auri Järvinen. H elsinki, Central Statistical Office, F ebruary 962. Valter Lindberg

6 Sisällys Innehåll Sivu Sid. Alkusanat Förord... I l l IV Taulujen luettelo Tabellförteckning.. V I X V III Tauluissa k äy tety t symbolit Symboler i ta b e lle rn a... X X IV Taulut T a b e lle r Taulujen lähteet Tabellernas källor Virallisen tilaston lu e tte lo Förteckning över den officiella statistiken Aakkosellinen hakemisto Alfabetiskt register Contents Page Foreword... I V L ist of T a b le s... XV III X X III Explanation of Symbols... X X IV T a b le s Sources of the Tables Catalogue of Official S ta tistic s Index

7 Taulujen luettelo Sivu I Alue ja ilmastosuhteet. Maantieteellisiä tie to ja Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuosien 939 ja 96 alussa Ilmasto vuosina II Väestö 4. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien alu ssa Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina Suomen ortodoksinen kirkkokunta vuosina Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat vuonna Väkiluku vuosien lo p u ssa Väkiluku lääneittäin vuosina 950 ja I Väentiheys lääneittäin vuosien lo p u ssa Maalaiskuntien väkiluku ja väentiheys vuonna Väkiluku lääneittäin vuosien lo p u ssa Kaupunkien ja kauppalain väkiluku vuosien lopussa Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien lo p u ssa Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuoden 950 lo p u ssa Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 950 ja 960 lopussa Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosien lo p u ssa Väestö koulunkäynnin ja iän mukaan vuoden 950 lopussa Väestö kielen mukaan vuosina Väestö kielen mukaan lääneittäin vuonna Väestö kielitaidon mukaan lääneittäin vuonna Kuntien ryhmitys virkakielen mukaan vuosina Väestö elinkeinonhaaran. ja ammattiaseman mukaan vuoden 950 lopussa Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 950 lopussa Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 950 lopussa Koko väestö elinkeinonhaaran mukaan lääneittäin vuoden 950 lo p u ssa Väestö syntymäpaikan mukaan vuosina Perheet perhetyypin, suuruuden ja alle 8- vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan vuoden 950 lopussa Ruokakuntien luku vuoden 950 lopussa.. 44 T abellför teckning S id. I Område och väderleksförhållanden. Geografiska uppgifter Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av åren 939 och Klim atet åren II Befolkning 4. Administrativ och judiciell indelning vid ingången av åren Finlands evangelisk-lutherska kyrka åren Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland åren ' Registrerade religionssamfund år Folkmängden vid utgången av åren Folkmängden länsvis åren 950 och Folktätheten länsvis vid utgången av åren Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år Folkmängden länsvis vid utgången av åren Folkmängden i städerna och köpingarna vid utgången av åren Areal och befolkning kommunvis åren Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd vid utgången av åren Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd vid utgången av år Befolkningen efter ålder, boningsort och kön vid utgången av åren 950 och Den i riket bosatta befolkningen efter religionssamfund vid utgången av åren Befolkningen efter skolbildning och ålder vid utgången av år Befolkningen efter språk åren Befolkningen efter språk länsvis år Befolkningens fördelning efter språkkunskap " länsvis år Kommunernas fördelning efter ämbetsspråk åren Befolkningens fördelning efter näringsgren och yrkesställning vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, kön och ålder vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter individualvrke, kön och ålder vid utgången av år Hela befolkningens fördelning efter näringsgren länsvis vid utgången av år Befolkningen efter födelseort åren Familjer efter familjetyp, storlek och antalet barn under 8 år vid utgången av år Antal matlag vid utgången av år

8 Yli Sivu 3. Väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 975 saakka Sid. 3. Den sannolika utvecklingen av folkmängden efter åldersklasser fram till år III Väestönmuutokset 32. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä väenlisäys lääneittäin vuosina promilleina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain vuosina 95i Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan 000 keskiväkiluvun vastaavassa iässä olevaa miestä sekä naista kohti vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden kotipaikkakunnan ja pääkielen mukaan vuosina Asumuserot ja avioerot vuosina Avioerot avioliiton kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina Avioerot puolisoiden iän mukaan vuosina Synnyttäjät iän mukaan vuosina Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet lapset vuosina Erikoishedelmällisyysluvut vuosina Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa mukaan lääneittäin vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa ja avioliiton kestämisajan mukaan vuosina Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina Vuotta nuorempana kuolleet vuosina Kuolemanvaara /00:na vuosina Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina Kuolleet tärkeimpien kuolemansyiden mukaan lääneittäin sekä kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina Tuberkuloosiin kuolleet vuosina Väkivaltaisesti kuolleet vuosina Muuttoliike lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan mukaan lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan sekä m uuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan vuosina III Befolkningsrörelsen 32. Översikt av befolkningsrörelsen åren Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis åren i promilletal Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis åren Ingångua äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd åren Giftermålen efter makarnas giftermålsålder på 000 män respektive kvinnor i motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren Ingångna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspråk åren Hemskillnader och äktenskapsskillnader åren Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren Barnaföderskor efter ålder åren Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren Specifika fruktsamhetstal åren Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer länsvis åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren Döda efter kön åren Döda under år åren Dödsrisker i /'00 åren Återstående medellivslängd åren Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 95_ Döda efter dödsorsak åren Döda efter viktigaste dödsorsaker länsvis samt i städer och köpingax åren _ Döda i tuberkulos åren Döda genom våld åren Flyttningsrörelsen länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket efter flyttningens riktning länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket åren efter flyttningens riktning och de flyttandes ålder och k ö n... 67

9 VIII Sivu 60. Siirtolaiset kotiläänin ja määrämaan mukaan vuosina Siirtolaiset ikä- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina G'2. Suomen kansalaisiksi vuosina otetut ulkomaalaiset Sid. 60. Emigranter enligt hemort och destinationsland åren Emigranter enligt ålder och civilstånd åren Till finska medborgare åren antagna utlänningar IV Maanmittaus ja asutustoiminta 63. Loppuunsaatetut maanmittaustoimitukset vuosina Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 960 lopussa G6. Valtion asutustarkoituksiin ostamat ja pakkohuutokaupoista lunastamat maat vuosina Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vuosina Asutuskassojen lainoitustoiminta vuosina ja maankäyttökin mukainen lainoitustoiminta vuosina Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 960 lopussa Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina IV Lantmäteri och kolonisationsverksamhet 63. Slutförda lantmäteriförrättningar åren Lantmäteriingenjörkårens arbetsresultat åren Resultaten av statens kolonisationsverksamhet vid utgången av år Av staten för kolonisationsändamål inköpta och från exekutiva auktioner inlösta marker åren Av kronoboställen och på statens skogsmarker bildade kolonisationslägenheter åren Kolonisationskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten åren enligt jorddispositionslagen Resultaten av kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren V Maatalous V Lanthushållning 7. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna Peltoalan käyttö vuosina Sato vuosina Sadon suhteelliset luvut vuosina Viljan ja perunain kulutus vuosina Sato rehuyksiköiksi m uunnettuna vuosina Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina Meijerit vuosina Eräiden maatalouskoneiden luku Meijerien vastaanottama maito sekä tuotanto tonneissa maanviljelysseuroittain vuosina 959 ja Lannoitus- ja maanparannusaineiden käyttö vuosien sadolle Kotieläimet vuosina Kotieläinten luku viljelmien suuruuden mukaan Maataloudessa vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku vuonna Maatalouden erilaisissa töissä työskennelleiden henkilöiden työpäivien luku Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år arealen fördelad efter ägare år Åkerarealens användning åren Skörden åren Relativa siffror för skörden åren Konsumtionen av spannmål och potatis åren Skörden omräknad i foderenheter åren Mjölkproduktion och foderförbrukning på lägenheter hörande till kreaturskontrollföreningar åren Mejerierna åren Antalet vissa lantbruksmaskiner I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen i ton per lantbrukssällskap åren 959 och Användningen av gödselmedel och jordförbättringsämnen för års skörd Husdjuren åren Antal husdjur på brukningsenheter av olika storlek Antal personer regelbundet sysselsatta inom lantbruket år Antalet arbetsdagar i olika arbeten utförda av personer sysselsatta inom lantbruket

10 Sivu S id. 87. Maanviljelijäin rahaliike I Jordbrukarnas penningomsättning Varsinaisen maatalouden kannattavuus Räntabiliteten av den egentliga lanthushållningen Varsinaisen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaaria kohti Den egentliga lanthushållningens penninginkomster och -utgifter per ha reducerad åkerareal Eläinlääkintätoimi vuosina Veterinärverksamhet åren Hyväksytyissä teurastamoissa ia lihantarkastamoissa tarkastetut eläinruhot vuosina I godkända slakterier och på köttkontrollstationer besiktigade djurkroppar åren IX VI Kalastus 92. Kalastus vuosina VII Metsätalous 93. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin tammikuun p:nä Valtionmetsien pinta-ala tammikuun p:nä Metsänojitukset vuosina Metsänhoitolautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten raakapuun leimaustoiminta yksityismetsissä vuosina Metsäpalot vuosina Valtionmetsien hakkuut vuosina Metsänhoitotyöt vuosina Hankinnat valtionmetsistä vuosina Kaupalliset hakkuut vuosina Yksityismetsien valvonta vuosina Puutavaran uitto vuonna VIII Teollisuus 04. Teollisuus ja käsityö ja sen toiminta vuonna Teollisuuden ja käsityön toimipaikat henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna Teollisuus ja käsityö lääneittäin ja vuonna Teollisuustoiminta vuosina Teollisuuden työpaikat henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna Teollisuustoiminta teollisuusryhmittäin vuonna Teollisuuden käyttövoima ja sähkönkulutus vuonna Teollisuuden henkilökunta eri yritysmuodoissa teollisuusryhmittäin vuonna Teollisuustuotannon volyvmi-indeksit vuosina " E räät tärkeim mät teollisuustuotteet vuosina Patentit vuosina IX Rakennustoiminta 5. Myönnetyt rakennusluvat vuosina Valmistuneet rakennukset vuosina Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina Vuonna 960 valmistuneet asuinhuoneistot talo- ja huoneistotyypin sekä mukavuuksien ia rakennuttajan m u k a a n VI Fiske 92. Fisket åren VII Skogshushållning 93. Lands- och skogsarealen i riket efter ägare den januari Statsskogarnas areal den januari Skogsdikning åren Stämplingar av virke utförda av skogsvårds, nämnderna och -föreningarna i enskilda skogar åren Skogseldar åren Avverkningsbeloppet för statsskogama åren Skogsvårdsarbeten åren Leveranser från statsskogarna åren Avverkningar för försäljning åren Övervakandet av privatskogar åren 945 I Virkesflottningen år VIII Industri 04. Industrin och hantverket och dess verksamhet år Arbetsställena i industrin och hantverket enligt personalens storlek år Industrin och hantverket enligt län och år Den industriella verksamheten åren Arbetsställena i industrin enligt personalens storlek år Den industriella verksamheten efter industrigrupper år Industrins drivkraft och elförbrukning år Industrins personal enligt företagsform inom olika industrigrupper år Volvmindex för industriproduktionen åren Vissa viktigare industriprodukter åren Patent åren IX Byggnadsverksamhet 5. Beviljade byggnadstillstånd åren Färdigställda byggnader åren Färdigställda bostadslägenheter åren År 960 färdigställda bostadslägenheter enpgt hus- och lägenhetstyp samt bekvämligheter och byggherre T ilastollinen vuosikirja S tatistisk årsbok

11 X Sivu 9. Myönnetyt Arava-asuntolainat vuosina 949 I Asunnot, joita varten Arava-laina myönnettiin Arava-asuntojen hankintakustannukset vuosina Hankinta-arvo ja asuntolaina Arava-asuntoa kohti sekä omien varojen ja asuntolainan määrä asuntoneliömetriä kohti vuosina X Ulkomaankauppa 23. Tuonnin ja viennin arvo vuosina Tuonti ja vienti taloudellisten ryhmittymien mukaan vuonna Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina Eräiden tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina Tuonnin ja viennin arvo maiden ja tavararyhmien mukaan vuonna Tuonti vuosina tavaroiden käytön mukaan Vienti vuosina niiden sektoreiden mukaan, joista tavarat ovat peräisin Tuonti ja vienti vuonna 959 tavaroiden käytön ja valmistusasteen m u k aan XI Kotimaankauppa 32. Kaupan toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Kaupan toimipaikat ja vuosivaihto yritysmuodoittain vuonna Kauppa lääneittäin ja suurkaupungeissa ja vuonna Eräiden palveluelinkeinojen toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 959 lopussa Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 960 lopussa Osakeyhtiöt vuosina Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina Osuuskunnat vuosina Osuuskauppojen toiminta vuosina Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina _ Yksityinen tukkukauppa vuosina Kiinteistönostot vuosina Kiinteistökiinnitykset velan vakuudeksi vuosina XII Raha- ja luottoliike 46. Suomen Pankin tila vuosien päättyessä Suomen Pankin setelinanto vuosina Suomen Pankin liikkeessä olevat setelit ja metallirahat vuosien päättyessä Suomen Pankin soveltamia korkoja vuosina Suomen Pankin valuuttavaranto vuosina Sid. 9. Beviljade Arava-bostadslån åren Bostäder för vilka Arava-lån beviljats Arava-bostädernas anskaffningskostnader åren Anskaffningsvärde och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren ÎX Utrikeshandel 23. Värdet av in- och utförseln åren Införsel och utförsel enligt ekonomiska grupperingar år Införsel och utförsel av de viktigaste varorna åren Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år Handelsomsättningen med olika länder åren Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder år Importen åren fördelad efter varornas användning Exporten åren fördelad efter de sektorer, från vilka varorna härstam m ar Införsel och utförsel år 959 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad XI Inrikeshandel 32. Arbetsställena inom handeln och deras verksamhet år Handelns arbetsställen och omsättning enligt företagsform år Handeln länsvis och i storstäderna och år Arbetsställena inom vissa servicenäringar och deras verksamhet år Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år Aktiebolag åren Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital åren Andelslag åren Andelslagens verksamhet åren Centralajidelsaffärerna åren Privat partihandel åren Fastighetsköp åren Inteckningar i fast egendom till säkerhet för gäld under åren XII Penning- och kreditväsen 46. Finlands Banks ställning vid utgången av åren Finlands Banks sedelutgivning åren Finlands Banks utelöpande sedlar och mynt vid utgången av åren Räntor tillämpade av Finlands Bank åren Finlands Banks valutareserv åren

12 XI S ivu 5. Liikepankkien tila vuosien päättyessä Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien p äättyessä Postisäästöpankin tila vuosien päättyessä Säästöpankit vuosien päättyessä Säästöpankkien tila vuosien päättyessä Osuuskassojen tila vuosien päättyessä Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila vuosien p äätty essä Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien päättyessä Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien päättyessä Rahalaitosten yleisölle antam at lainat vakuuden mukaan vuosien päättyessä Rahalaitosten tulostaseet vuonna Rahalaitosten keskikorot vuosien päättyessä Postisiirtoliike vuosina Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina Helsingin arvopaperipörssi vuosina Panttilainausliike vuosina Obligaatiolainat vuosina Suomen pitkäaikainen ulkomainen velka vuosien lopussa Luottolaitosten lainananto yksityisille vuosien lopussa Luottolaitosten lainananto luotonkäyttäjäryhm ittäin vuosien 959 ja 960 lopussa Säätiöt ja niiden rahastot vuonna Vararikot vuosina Vararikkopesien varat ja velat vuosina XIII Vakuutustoiminta 74. Kansaneläkelaitoksen tuotot vuosina Kansaneläkelaitoksen kulut vuosina Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus vuosina Kansaneläkelaitoksen sijoitukset vuosina Eläkehakemusten käsittely vuosina Voimassa olevien eläkkeiden lukumäärät sekä myönnetyt hautausavustukset vuosina ' Voimassa olevien eläkkeiden m äärät sekä maksetut hautausavustukset vuosina Kansaneläkelaitoksen myöntämien työkyvyttömyys- ja sairauseläkkeiden jakautuminen eri sairausryhmiin vuosina Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina Avustuskassat vuosina Sid. 5. Affärsbankernas ställning vid utgången av åren Hypoteksinrättningarnas ställning vid u t gången av åren Postsparbankens ställning vid utgången av åren Sparbankerna vid utgången av åren Sparbankernas ställning vid utgången av åren Andelskassornas ställning vid utgången av åren Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren Penninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas utlåning till allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas lån till allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren Penninginrättningarnas resultaträkning år Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren Postgirorörelsen åren Finlands Banks avista försäljningskurser åren Helsingfors fondbörs åren Pantlånerörelsen åren Obligationslånen åren Finlands långfristiga utländska skuld vid u t gången av åren Kreditinrättningarnas utlåning å t enskilda vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlåning efter kredittagargrupper vid utgången av åren 959 och Stiftelserna och deras fonder åren Konkurser åren Konkursboens tillgångar och skulder åren XIII Försäkringsväsen 74. Folkpensionsan staltens intäkter åren Folkpensionsanstaltens kostnader åren Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar åren Folkpensionsanstaltens investeringar åren Behandlingen av pensionsansökningar åren Antal gällande pensioner samt beviljade begravningsbidrag åren Antal gällande pensioner samt utbetalda begravningsbidrag åren Fördelningen av invaliditets- och sjukpensioner beviljade av Folkpensionsanstalten på grupper av sjukdomar åren Offentligträttsliga pensionskassor åren Understödskassor åren

13 XII Sivu 84. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuosina Kotimaisten vakuutusyhtiöiden tulostaseet vuosien p äätty essä Kotimaisten vakuutusyhtiöiden omaisuustaseet vuosien p ä ä tty e ssä Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina Henkivakuutus vuosina Palovakuutus vuosina Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina Pakolliset vakuutuslajit vuosina Kuljetusvakuutus vuosina Eläinvakuutus vuosina Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta vuosina XIV Liikenne 95. Yleiset tiet vuosien 960 ja 96 alussa Liikennepaljous tonnikilometreissä Suomen maanteillä vuosina Liikenteessä olleet moottoriajoneuvot vuosien lo p u ssa Autot valmistusmaittain vuoden 960 lopussa Tieliikennevahingot vuosina Valtion tiemenot vuosina Rautatiet vuosien lo p u ssa Rautatieliikenne vuosina Rautateiden talous vuosina Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhm ittäin vuonna Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina Valtionrautateiden liikkuvan kaluston käyttö vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneiden alusten kansallisuus vuosina Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien lopussa Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna Kauppalaivaston miehistö vuonna Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina Rannikkokaupunkien satam at vuosina Siviili-ilmailu vuosina Eri lentokenttien liikenne vuonna 960 _ Suomen ja ulkomaiden välinen m atkustajaliikenne vuonna Sulkukanavat vuonna Kanavaliikenne vuosina Post - ja lennätinlaitos vuosina Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina Maksunalaiset ja virkapostiiähetykset vuosina Lennätin vuosina Sid. 84. Av understödskassorna beviljade understöd åren Resultaträkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren 938 ] Balansräkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren Lokala skadeförsäkringsföreningar åren Livförsäkringen åren Brandförsäkringen åren Antal ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren Lagstadgade försäkringsgrenar åren Transportförsäkring åren Kreatursförsäkring åren Övrig frivillig försäkringsverksamhet åren XIV Samfärdsel 95. Allmänna vägar vid ingången av åren 960 och Trafikmängd i tonkilometer på Finlands landsvägar åren Motorfordon i trafik vid utgången av åren Bilar enligt ursprungsland vid utgången av år Vägtrafikolyckor åren Statens utgifter för vägar åren Järnvägarna i slutet av åren Järnvägstrafiken åren Järnvägarnas ekonomi åren Statsjärnvägarnas godstrafik efter varugrupper år Statsjärn vägarnas godstrafik åren Användningen av statsjärn vägarnas rullande materiel år Direkt sjöfart mellan Finland och utlandet åren Fartyg i sjöfart mellan Finland och utlandet efter nationalitet åren Handelsflottans fartyg vid utgången av åren Handelsflottans fördelning efter dräktighet år Handelsflottan enligt fartygens ålder år Handelsflottans bemanning år Av handelsflottan intjänta bruttofrakter åren Kuststädernas hamnar åren Civil luftfart åren Trafiken å skilda flygfält år i Resandetrafiken mellan Finland och utlandet år Slusskanaler år !9. Trafiken i kanalerna åren Post- och telegrafverket åren In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp åren Portopliktiga och tjäristepostförsändelser åren Telegrafen åren

14 XIII Sivu 224. Puhelinverkosto vuosina Puhelinliikenne vuosina Radioliikenne vuosina Liikenteen toim ipaikat ja niiden toim inta XV Valtion raha-asiat 228. Valtionvelka vuosina Valtionvelan erittelv vuosina 959 ja Valtion taseyhdistelmä joulukuun 3 p:nä Valtion tulot ja menot vuosina Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina Tullilaitoksessa tuloutetut valtion tulot vuosina Metsähallinnon tulot ja menot vuosina Kertyneet valtionverot vuosina Valtionenemmistöiset osakeyhtiöt vuosina Verotettu tulo ja omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero vuosina Tulosta verotetut ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan vuonna Omaisuudesta verotetut ryhmiteltyinä omaisuuden suuruuden mukaan vuonna Tulosta ja omaisuudesta verotetut elinkeinoryhm ittäin vuonna Tulojen perusteella verotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku tulo- ja veroluokittain vuonna Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero yritysmuodon mukaan vuosina Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna XVI Kuntien raha-asiat 244. Kuntien menot vuosina Kuntien tulot vuosina Kuntien varat ja velat vuosien päättyessä Kunnallisverotus vuosina XVII Kansantulo ja tulojen jakaantuminen 248. Kansantulo vuosina Kotimainen bruttopääomanmuodostus elinkeinoittain vuosina Kansantuotetili vuosilta Kansantulotili vuosilta Pääomanmuodostustili vuosilta Tuloa saaneet elinkeinorvhmittäin vuonna 958." Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. talousalueittani vuonna Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. tuloluokittain vuosina Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja talousalueittain vuonna Käytettävissä oleva tulo % :na kokonaistulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin vuonna sid 224. Telefonnäten åren Telefon trafiken åren Radiotrafiken åren Arbetsställen i samfärdseln och deras verksamhet XV Statsfinanser 228. Statsskulden åren Specifikation av statsskulden åren 959 O Statsverkets balans den 3 december Statens inkomster och utgifter åren Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren Av tullverket uppdebiterade statsinkomster åren Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren Uppburna statsskatter åren Aktiebolag med statlig majoritet åren Beskattad inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt åren För inkomst beskattade grupperade enligt inkomstens storlek år För förmögenhet beskattade grupperade enligt förmögenhetens storlek år För inkomst och förmögenhet beskattade grupperade enligt näringsgren år För inkomst beskattade enskilda personer m. fl. enligt inkomst- och skatteklass år Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter företagsform åren Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart år XVI Kommunala finanser 244. Kommunernas utgifter åren Kommunernas inkomster åren Kommunernas tillgångar och skulder vid åtgången av åren i Kommunalbeskattningen åren XVII Nationalinkomst och inkomstfördelning 248. Nationalinkomsten åren Inhemsk bruttokapitalbildning inom olika näringar åren Nationalproduktskonto för åren Nationalinkomstkonto för åren Kapitalbildningskonto för åren Inkomsttagare grupperade enligt näringsgrenar år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit inkomst ekonomiska regioner år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit inkomst enligt inkomstklasser åren Inkomsttagande enskilda personer m. fl. enligt skatteklasser regionvis år Disponibel inkomst i % av totalinkomst enligt barnantal och inkomstklass hos familjer av olika typ år

15 XIV Sivu 258. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. verotetun omaisuuden ja tulojen suuruuden mukaan ryhmiteltyinä vuonna Yksityisten henkilöiden ym. tulot ammatin tai elinkeinon mukaan ryhm iteltyinä vuonna ' XVIII Kulutus ja hinnat 260. Rakennukset käytön ja rakennusaineen mukaan vuoden 950 lopussa Rakennettujen kiinteistöjen sähkönsaanti ja rakennusten omistussuhteet vuoden 950 lo p u ssa Rakennukset rakentamisvuoden ja rakennusaineen mukaan vuoden 950 lopussa Asuinhuoneistot huoneluvun ja henkilömäärän mukaan vuoden 950 lopussa Huoneistonhaltijat ryhmiteltyinä huoneiston hallintaperusteen mukaan vuoden 950 lopussa Rakennuskustannusindeksi vuosina Tukkuhintaindeksi vuosina Alkoholijuomien valmistus vuosina Alkoholijuomien myynti vuosina Nautintotarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuosina Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuohina Kokonaiskulutus vuosina Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti vuosina Kuluttajan hintaindeksi vuosina ja elinkustannusindeksi vuosina Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vuosina Tuonnin ja viennin hinta- ja paljousindeksit vuosina XIX Työmarkkinat ja palkat 276. Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa vuosina ! Julkinen työnvälitys vuosina Työnseisaukset vuosina Ansiotasoindeksit elinkeinoittain vuosina Palkkasummat elinkeinoittain vuosina Työmarkkinat vuosina Työpanos ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina Maataloustyöväen keskituntiansiot vuosina Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- ja muissa senkaltaisissa töissä maaliskuussa Teollisuustyöväen palkkataso vuosina " Työntekijäin palkat kaupunkikuntien töissä vuosina Metsätyömiesten keskimääräiset ansiot vuosina Sid För förmögenhet beskattade enskilda personer m. fl. fördelade enligt den beskattade förmögenhetens och inkomstens storlek år Enskilda personers m. fl. inkomster grupperade enligt yrke eller näring år XVIII Konsumtion och priser 260. Byggnaderna efter användning och byggnadsmaterial vid utgången av år Bebyggda fastigheter efter elektrifiering och ägaren till byggnaderna vid utgårigen av år Byggnader efter byggnadsår och byggnadsmaterial vid utgången av år Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vid utgången av år Lägenhetsinnehavarna fördelade efter bostadens upplåtelseform vid utgången av år Byggnadskostnadsindex åren 95 J Partiprisindex åren Tillverkning av alkoholdrycker åren Försäljning av alkoholdrycker åren Till förtäring använda alkoholdrycker åren Statens inkomster av alkoholdrycker åren konsumtion åren : Förbrukningen per invånare av vissa näringsoch njutningsmedel åren Konsumentprisindex åren och levnadskostnadsindex åren Medelpris på livsförnödenheter m. m. åren Pris- och volymindexarna för införseln och utförseln åren XIX Arbetsmarknad och löner 276. Arbetssökande vid arbetsförmedlingsb3t:åerna åren Den offentliga arbetsförmedlingen åren Arbetsinställelser åren Index för förtjänstnivån enligt näringsgrenar åren Lönesummorna inom olika näringar åren Arbetsmarknaden åren Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren Lantarbetarnas medeltimförtjänster åren Arbetslönerna i statens väg-, ban- och andra dylika arbeten i mars Industriarbetarnas lönenivå åren Arbetslönerna i stadskommunernas arbeten åren De genomsnittliga förtjänsterna för skogsarbetare åren

16 XV Sivu 288. Konttori-, myymälä- ja teknillisen henkilökunnan keskimääräiset kuukausiansiot syyskuussa vuosina Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina 950 9( Suomen Ammattijärjestön jäsenet vuonna Toimihenkilö- ja VirkamiesjärjestöjenKeskusliiton jäsenmäärä vuosien alussa Työnantajain yhtym ät vuosina Työtapaturmat elinkeinonhaaran mukaan vuonna XX Terveyden- ja sairaanhoito 294. Ilmoitetut sairaustapaukset vuosina Sairaansijat lääneittäin vuonna Sairaalat vuosina Synnytysapu vuosina Kunnalliset äitiys- ja lastenneuvolat vuosina Terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta vuosina Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttämiset vuosina XXI Sosiaalihuolto 30. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina Huoltoavun tarpeen ja lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuosina Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina Lapsilisää saaneet perheet vuosina Perhelisää saaneet perheet vuosina Sosiaalimenot vuosina XXII Opetus- ja sivistystoimi 307. Oppivelvollisuusiässä oleva väestö vuosina Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina Maaseudun kansakoulut lukuvuosina Maaseudun kansakoulut opetuskielen mukaan lukuvuosina Kaupunkien kansakoulujen opettajat lukuvuosina Kauppaloiden kansakoulujen opettajat lukuvuosina Maalaiskuntien kansakoulujen opettajat lukuvuosina Kansakoulujen koko opettajam äärä lukuvuosina Kansakoulunopettajat virka-aseman ja pätevyyden mukaan lukuvuosina Kuuromykkäin- ja sokeainkoulut lukuvuosina Kansakoulujen koko oppilasmäärä lukuvuosina Kansakouluseminaarit lukuvuosina Sid Den genomsnittliga månadsförtjänsten för kontors-, butiks- och teknisk personal i september åren Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren Landsorganisationens i Finland medlemmar år Tjänstemannaorganisationernas Centralförbunds medlemsantal vid ingången av åren Arbetsgivarnas sammanslutningar åren Olycksfall i arbete efter näringsgren år XX Hälso- och sjukvård 294. Anmälda sjukdomsfall åren Sjukplatser länsvis år Sjukhusen åren Barnbördshjälp åren Kommunala rådgivningsbyråer för moderskap och barnavård åren Hälso- och sjukvårdspersonalen åren Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap åren XXI Socialvård 30. Kommunernas vårdverksamhet åren Orsaken till meddelande av socialhjälp och omhändertagande av barnskyddsbarn åren Utgifter för och inkomster av kommunernas vårdverksamhet åren Familjer som erhållit barnbidrag åren 956 I Familjer som erhållit familjebidrag åren Utgifter för sociala ändamål åren XXII Undervisnings- och bildningsväsen 307. Befolkningen i läropliktsåldern åren 955 iggo _ Städernas folkskolor läsåren Landsbygdens folkskolor läsåren Landsbygdens folkskolor efter undervisningsspråk läsåren Lärare i städernas folkskolor läsåren Lärare i köpingarnas folkskolor läsåren Lärare i landskommunernas folkskolor läsåren antalet lärare i folkskolorna läsåren Folkskollärarna efter tjänsteställning och kompetens läsåren Dövstum- och blindskolor läsåren Antalet lärjungar i folkskolorna läsåren Folkskolseminarier läsåren

17 XVI Sivu 39. Kansanopistot ia työväenopistot työkausina ' Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina Lastentarhanopettajatarseminaarit vuosina Teatterikoulut lukuvuosina Sibelius-akatemia lukuvuosina Ammattioppilaitokset lukuvuosina Oppikoulut lukuvuosina Oppikoulujen oppilaiden lukumäärä luokittain lukuvuosina Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina Ylioppilastutkinto vuosina Yliopistot ja korkeakoulut Yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja ja hyväksyttyjä tohtorinväitöskirjoja lukuvuosina Kansankirjastot vuosina Tieteelliset kirjastot vuonna Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina Suomessa vuonna 960 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain Sanoma- ja aikakauslehdet vuosina Yleisradio vuosina Radio-ohjelmat vuonna Teatterit näytäntökausina Valtion elokuvatarkastamon tarkastam at filmit vuosina Elokuvateatterit vuosina Suurimmat urheilujärjestöt vuonna XXIII Oikeuslaitos ja vankeinhoito 342. Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut a s i a t Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut riita-asiat Yleisissä alioikeuksissa vuosina loppuunkäsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat Hovioikeuksissa vuosina ratkaistu t a s i a t Korkeimmassa oikeudessa vuosina ratkaistut a s ia t Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina loppuunkäsitellyt asiat Ulosottoasiat vuosina Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina Poliisin tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäm inen vuonna Yleisissä alioikeuksissa vuosina syytetyt ja tuom itut h enkilöt Yleisissä alioikeuksissa vuosina rangaistukseen tuom itut henkilöt rikoslajeittain Yleisissä alioikeuksissa tuom itut rangaistukset vuosina Tuomitut vapausrangaistukset vuosina Vapausrangaistukseen vuosina tuomittujen i k ä Vapausrangaistukseen tuom itut rikoksenuusijat vuosina Nuoret rikoksentekijät vuosina Sid. 39. Folkhögskolor och arbetarinstitut arbetsåren Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren Bamträdgårdslärarinneseminarier åren Teaterskolor läsåren Sibelius-akademin läsåren Yrkesundervisningen läsåren Läroverken läsåren Antalet lärjungar i läroverken klassvis läsåren Läroverkens utgifter och inkomster läsåren Studentexamen åren Universitet och högskolor Vid universitet och högskolor avlagda examina och godkända doktorsavhandlingar läsåren Folkbiblioteken åren Vetenskapliga bibliotek år I Finland utkommen litteratur åren I Finland år 960 utkommen litteratur efter a r t Tidningar och tidskrifter åren Rundradion åren Radioprogrammen år Teatrarna spelåren Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren Biograferna åren Största idrottsorganisationerna år XXIII Rättsväsen och fångvård 342. Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden åren Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål åren Vid allmänna underrätter åren avgjorda ansöknings- ooh anmälningsärenden Vid hovrätterna åren avgjorda ärenden Vid högsta domstolen åren avgjorda ä re n d e n Vid högsta förvaltningsdomstolen under åren slutbehandlade ärenden Utsökningsmålen åren Brott som kommit till polisens kännedom länsvis åren B rott som kommit till polisens kännedom och dessas utredning år Vid de allmänna underrätterna åren åtalade och sakfällda perso n er Vid de allmänna underrätterna åren till straff dömda personer enligt brottens art Vid de allmänna underrätterna dömda straff åren Ådömda frihetsstraff åren Till frihetsstraff åren dömda enligt å ld e r Till frihetsstraff dömda återfallsförbrytare åren Unga förbrytare åren

18 XVII Sivu 358. Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina Vankeinhoito vuosina Työtuomioistuimessa ratkaistut asiat vuosina XXIV Vaalit 36. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit vuosina Kansanedustajain vaalit vuosina Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 958 kansanedustajain vaaleissa Puolueiden äänimäärät vuoden 958 kansanedustajain vaaleissa Kunnallisvaalit vuosina Kunnallisvaltuustojen kokoonpano vuosina Vuonna 958 valitut kansanedustajat Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna XXV Ulkomaat 369. Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Suurimpien kaupunkien v äk ilu k u Väestö sukupuolen ja iän mukaan Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran mukaan, tuhansia Väestönmuutokset Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutum isluvut Jäljellä oleva keskimääräinen elin aik a Kuolleisuus eri ikäryhmissä Kuolleet kuolemansyyn mukaan asukasta kohti Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato v Kotieläimet Kalastus Tärkeimpien tavarain tuotanto Teollisuustuotannon indeksit (953 = 00) Tuonnin arvo USA:n dollareina Tuonnin ja viennin a r v o Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti Tuonnin ia viennin volyymi- ja hintaindeksit (953 = 0 0 ) Teollisuusosakkeiden arvon indeksit (953= 00) Sähkövoiman tuotanto Vesillelasketut laivat Maailman merikelpoinen kauppalaivasto Kauppalaivasto suuruuden mukaan kesäkuussa Kauppalaivasto iän mukaan kesäkuussa Pohjoismaiden kauppalaivastot 3/la 959 ja 8/2 I Ulkomainen merenkulku Rautatiet Moottoriajoneuvot Lentoyhtiöiden harjoittam a ilmaliikenne Postilaitos Lennätin ja puhelin V aluuttakurssit Sid Alkoholbruk och brottslighet åren Fångvården åren Vid arbetsdomstolen avgjorda ärenden åren XXIV Val 36. Statliga och kommunala val åren Riksdagsmannavalen åren Röstberättigade och röstande vid riksdagsmannavalen år Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år De kommunala valen åren Kommunalfullmäktiges sammansättning åren År 958 valda riksdagsmän Val av elektorer för utseende av republikens president år XXV Utlandet 369. Areal, folkmängd och folktäthet Areal, folkmängd och folktäthet för vissa större städer Folkmängd i större s tä d e r Befolkningen efter kön och å ld e r Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i tusental Folkmängdens förändringar Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal Återstående m edellivslängd Dödligheten i olika åldersgrupper Döda efter dödsorsak på invånare Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och skörd år Husdjur Fiske Produktionen av vissa viktigare v a ro r Indextal för industriproduktionen (953 = 0 0 ) Värdet av införseln i USA d o llar Värdet av införseln och utförseln Införsel och utförsel av vissa viktiga varor Volym- och prisindex för införseln och utförseln (953 = 00) Indextal för värdet av industriaktierna (953 = 0 0 ) Produktionen av elektrisk energi Sjösatta fa rty g Världens sjögående handelsflotta Handelsflottan i juni 960 efter fartygens storlek Handelsflottan i juni 960 efter fartygens ålder De nordiska ländernas handelsflottor 3/2 959 och 3/2 I Sjöfarten på u tla n d e t Järnvägarna Motorfordon Flygbolagens lufttrafik Postväsendet Telegraf och telefon V alutakurser T ila sto llin e n v u o sik ir ja S ta tis tis k årsb ok

19 XVIII S iv u 402. Ulkomainen maksutase vuonna Tukkuhintaindeksit (953 = 0 0 ) K uluttajan hintaindeksit ( = 0 0 ) Elintarvikkeiden kulutus asukasta kohti Eräiden nautintoaineiden kulutus Pohjoismaissa Asuntojen rakentaminen A suinhuoneistot Sanomalehtipaperin k u lu tu s Elokuvateatterit Yleisradio Televisiovastaanottimet Työttömyys Sosiaalimenot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna Valtionvelka Nettokansantulo ja bruttokansantuote Korkeakoulut Pohjoismaissa Vuonna 96 poistetut vuoden 960 Tilastollisen vuosikirjan taulut Taulu Sivu Työmenekki maatalouden töissä vuonna Peltomaiden jakaantuminen maalajeittain %:na vuonna Ulkomaankauppa vuosina vuoden 954 hintatason m u k aan Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän mukaan vuonna Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna Kunnat kunnallisvaltuuston enemmistön mukaan vuosina Sid Betalningsbalansen med utlandet år Partiprisindex (953 = 00) Konsumentprisindex (953=00) Livsmedelsförbrukningen per invånare Förbrukningen av vissa njutningsmedel i de nordiska län d ern a Bostadsbyggandet B ostadsbestånd Konsumtionen av tidningspapper Biograferna R undradion Televisionsmottagare Arbetslösheten Utgifter för sociala ändamål i Finland, Sverige, Norge och Danmark under år Statsskulden Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt Högskolorna i de nordiska länderna Tabeller i Statistisk årsbok 960 som uteslutits år 96 T abell Sida 960 I Arbetsåtgången i arbeten inom lantbruket år Åkrarnas fördelning enligt jordarter i % år Utrikeshandel åren enligt 954 års p risn iv å Medianinkomster för enskilda personer enligt deras ålder år Läroverken efter skoltyp läsåret Kommunerna efter majoritet i kommunalfullmäktige åren I A rea and Clim ate L ist of Tables Page. Geographical data Area and basins at January 939 and Climate in I I Population 4. Administrative and judicial divisions at January Lutheran National Church in The Greek OrthodoxChurch in Finland in Registered congregations in Population at 3 December Population by provinces in 950 and Density of population in the provinces at 3 December Population and density of population in the rural communes in Population by provinces at 3 December Population in the urban communes a,t 3 December Area and population by communes in '... Page 5. Population by age, sex and marital status at 3 December Population by age, sex and marital status at 3 December Population by age, place of residence and sex at 3 December 950 and Resident population by religion at 3 December Population by educational level and age at 3 December Population by language in Population by language and province in Population by knowledge of languages by provinces in Communes grouped by official language in Population by industry and industrial status at 3 December Economically active population by industry, sex and age at 3 December Economically active population by occupation, sex and age at 3 December population by industry and province at 3 December Population by birth-place in

20 X IX Page 29. F am ilies by type, size and number of children under 8 years of age at 3 December N um ber of households at 3 December Probable development up to the year 975 of the population of Finland according to age groups 45 I I I Vital Statistics 32. V ital statistics, summary in M arriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population, per thousand in provinces in M arriages, live births and deaths monthly in M arriages by earlier civil status of husband and wife in M arriages per 000 men and women of mean population according to age of parties in : M arriages by place of residence and m ain language in Judicial separations and divorces in Divorces by duration of marriage and number of children in Divorces by age of husband and wife in M aternities by age in M aternities, live births and stillbirths in F ertility rates in Reproduction rates in Legitim ate live births by birth order and by province in Legitim ate live births by order of birth and duration of marriage in Born tw ins, triplets and quadruplets by age of mother in Deaths by sex in In fan t deaths in M ortality rates per 000 population in M ean expectation of life in L ife tables for the years Causes of death in Deaths from the most im portant causes of death by province and in urban communes in Deaths caused by tuberculosis in Deaths from violence in M igration by provinces in Internal m igration of population between different provinces in Direction of internal m igration according to age and sex in Em igranu by dom icile and country of destination in Em igrants by age and m arital status in N aturalized foreigners in IV Land Surveying and S ettle m e n t 63. Completed operations of land survey and d ivision in Sum m ary of work by orqanized land-surveyors in Results of State settlement activity at 3 December Page 66. L and bought by the State for settlement purposes in Settlement farm s formed from, State-owned estates and forests in U tilisation of land settlement funds in 924 I Results of settlement activity under the Land A cquisition A ct at 3 December Improvement of rural housing conditions in V A griculture 7. A rea of farm s under cultivation according to type of land in area by ownership in Use of arable land in Crops in Crop yields in Consumption of cereals and potatoes in Crops in fodder units in M ilk production and feed consumption in D airy plants in Number of certain agricultural machines on 5 June M ilk received in dairy plants and the total production in tons by agricultural societies in 959 and Use of fertilizers and soil im provement m aterials for the crop in Livestock in N um ber of livestock by size of farm s at 5 June Number of regular workers on farms in Num ber of workdays at different types of work of persons working on farms from December 6, 959 to December 5, Farmers' money transactions from July 959 to 30 June I Profitability of agriculture from Ju ly 959 to 30 June Cash receipts and expenses of -agriculture per hectare from J u ly 959 to 30 June Veterinary activity in Num ber of beasts inspected at slaughter houses and meat inspection offices in VI Fishing 92. F ishing in V II Forestry 93. extent of country's land and forests by ownership a t Jan u ary A rea of State forests a t January L and reclamation in Tim ber marked by the D istrict Forestry Boards and the Forestry Associations in private forests in Forest fires in State forest fellings in Silvicultural work in Felled timber sales from State forests in