SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND"

Transkriptio

1 Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll> I9 6 0 S U O M E N T I L A S T O L L I N S T A T I S T I S K E N Å R S B O K S T A T IS T IC A L Y E A R B O O K V U O F Ö R O F FIN L A N D S I K I R J A F IN L A N D

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LVI Vuonna 1960 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LVI År 1960 STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New series 5 61h Year 1960 TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA CENTRALBYRÅN CENTRAL STATISTICAL OFFICE H E L SIN K I

3 H elsin k i 1961 H elsin g fors V altioneuvoston k irjap ain o Statsråd ets try ck eri

4 Alkusanat Tilastollinen vuosikirja 1960 ilm estyy uuden sarjan 56:ntena vuosikertana; se on pääasiallisesti toim itettu samojen periaatteiden mukaan kuin edellisinä vuosina. Uusia tauluja on vuosikirjaan otettu seuraavat 5: Taulu 121. M yönnetyt Arava-asuntolainat vuosina ; Taulu 122. Asunnot, joita varten Aravalaina myönnettiin; Taulu 123. Arava-asuntojen hankintakustannukset vuosina ; Taulu 124. Hankinta-arvo ja asuntolaina Arava-asuntoa kohti sekä omien varojen ja asuntolainan määrä asuntoneliömetriä kohti vuosina ; Taulu 300. Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttäm iset vuosina Osa ulkomaanosaston tauluista on edelleen tehty yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, ja työnjako eri maiden välillä näitä tauluja laadittaessa käy selville sivulta 426. Useihin vuosikirjan tau luihin on tehty muutoksia. H uom attavim m ista muutoksista mainittakoon, että liikenteen toimipaikkoja koskeva taulu (228) on uusittu liikeyrityslaskennan lopullisten tulosten mukaiseksi ja elinkustannusindeksiä esittävään tauluun (274) on liitetty myös kuluttajan hintaindeksi. Kansakoululaitosta koskeviin tauluihin ( , 315, 317) on tehty annetun kansakoululain aiheuttamat muutokset. Mainittakoon myös, että voimaan tullut uusi läänijako on eräissä tilastoissa otettu huomioon jo vuosien 1958 ja 1959 tietoja esitettäessä, jotta voitaisiin tarjota tilastotietoja uusista lääneistä mahdollisimman pian. Näin on tehty mm. Förord Statistisk årsbok 1960 utgör den 56:te årgången i den nya serien; den har i huvudsak redigerats enligt samma principer som under tidigare år. Följande 5 nya tabeller har tillfogats: Tabell 121. Beviljade Ara va-bostadslån åren ; Tabell 122. Bostäder för vilka Aravalån beviljats; Tabell 123. Arava-bostädernas anskaffningskostnader åren ; Tabell 124. Anskaffningsvärde och bostadslån per Arava-bostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren ; Tabell 300. Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap åren En del av tabellerna i den utländska avdelningen har fortfarande utarbetats î samarbete med övriga nordiska länder. Arbetsfördelningen mellan de olika länderna vid utarbetandet av dessa tabeller framgår på sidan 426. Flere tabeller i årsboken har reviderats. Bland viktigare förändringar må nämnas, att tabellen över arbetsställen i samfärdseln (228) har reviderats enligt de slutliga resultaten av företagsräkningen och att konsumentprisindex fogats till tabellen över levnadskostnadsindex (274). Tabellerna över folkskolväsendet ( , 315, 317) har reviderats i enlighet med de ändringar som verkställts i folkskollagen av den Det kan även nämnas, att den nya länsindelning, som trädde i kraft den , har inom vissa statistikgrenar beaktats redan för åren 1958 och 1959; sålunda har det blivit m öjligt, att redan nu lämna statistiska uppgifter om de nya

5 IV useissa väestötilaston ja kunnallisen finanssitilaston tauluissa. Ulkomaista lukijaa varten on vuosikirjaan liitetty lyhyt selostus maamme aluejaotuksesta, koska esimerkiksi hallintoalueiden osalta pelkät nim itykset eivät asiaa riittävästi valaise. Vuosikirjasta on poistettu viisi taulua, jotka luetellaan sivulla X V III. Taulujen lukumäärä on 418. Vuosikirjan on toim ittanut ylim. aktuaari Mauri Järvinen. Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, joulukuussa länen. D etta har skett bl. a. i flere tabeller inom befolkningsstatistiken och den kommunala finansstatistiken. För utländska läsare har årsboken försetts med en kort redogörelse för vårt lands regionala indelning, då enbart benämningarna t. ex. för de administrativa områdena inte är tillräckligt klara. Fem tabeller, vilka omnämnes på sid. X V III, har uteslutits ur årsboken. Antalet tabeller i årsboken är 418. Årsboken har redigerats av e.o. aktuarien Mauri Järvinen. Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i december Forew ord T he Statistical Yearbook for 1960 is the 56th issue in the new series. It has been compiled according to the same principles as were adopted in the earlier issues. T h e following 5 new tables have been included in the present issu e: Table 121. A pproved»a rava» housing loans; Table 122. Dwellings for which»a rava» loans were granted; Table 123. Acquisition costs of»a rava» dwellings ; Table 124. Acquisition value and housing loan per»a rava» dwelling, and am ount of own funds and housing loan per m 2 of useful floor sp ace; Table 300. Legal sterilizations and abortions. Certain tables of the international section have been prepared as before in collaboration with tjie other N orthern countries. Changes have beeîi made in several tables of the y ea r book. A m ong the greatest alterations m ay be m entioned the renewal of the table on establishments in transport and communications (228) according to the final results of the general census of business establishments, and the addition of the consum er price index to the table on cost of living index ( ). T he changes caused by the law for prim ary schools of the 1st J u ly 1957 have been made in the tables on prim ary schools ( , 315, ). T h e new division into provinces, introduced on the 1st M arch 1960, has been taken into consideration in certain statistics already for 1958 and 1959 in order to give statistical data on the new provinces at the earliest possible moment. T his has been done for exam ple in several tables on population and com munal finances. F o r foreign readers a short account of regional subdivisions of our country has been included in the yearbook. F o r administrative areas, for exam ple, denom inations alone can not elucidate the matter sufficiently. F iv e tables have been omitted from this issu e; they ~are indexed on page X X I I I. T he total num ber of tables is 418. T h e yearbook has been edited by M r M a u ri Jä rv in en. H elsinki, Central Statistical Office, Decem ber Valter Lindberg

6 Sisällys Innehåll Sivu Sid. Alkusanat Förord... I l l IV Taulujen luettelo Tabellförteckning.. VI X VIII Tauluissa käytetyt symbolit Symboler i tab ellern a..... X X IV Taulut Tabeller Taulujen lähteet Tabellernas källor Virallisen tilaston lu e tt e lo Förteckning över den officiella statistiken Aakkosellinen hakemisto Alfabetiskt register Contents Page Forew ord... I V List of T a b le s... X V I I I X X I I I Explanation of Symbols... X X I V T a b le s Sources of the Tables Catalogue of Official S ta tistics In d ex

7 Taulujen luettelo Sivu I Alue ja ilmastosuhteet 1. Maantieteellisiä tieto ja Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet maaliskuun 1 pnä Ilmasto vuosina II Väestö 4. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien alussa... ' Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina Suomen ortodoksinen kirkkokunta vuosina Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat vuonna I Väkiluku vuosien lopussa Väkiluku lääneittäin vuosina 1950 ja Väentiheys lääneittäin vuosien lopussa Maalaiskuntien väkiluku ja väentiheys vuonna Väkiluku lääneittäin vuosien lopussa Kaupunkien ja kauppalain väkiluku vuosien lopussa Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien lopussa Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuoden 1950 lopussa Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1950 ja 1959 lopussa Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosien lopussa Väestö koulunkäynnin ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Väestö kielen mukaan vuosina Väestö kielen mukaan lääneittäin vuonna Väestö kielitaidon mukaan lääneittäin vuonna Kuntien ryhmitys virkakielen mukaan vuosina Väestö elinkeinonhaaran ja ammattiaseman mukaan vuoden 1950 lopussa Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Koko väestö elinkeinonhaaran mukaan lääneittäin vuoden 1950 lopussa Väestö svntymäpaikan mukaan vuosina " Perheet perhetyypin, suuruuden ja alle 18- vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan vuoden 1950 lopussa Ruokakuntien luku vuoden 1950 lopussa.. 44 Tabellforteckning Sid. I Område och väderleksförhållanden 1. Geografiska uppgifter Arealförhållanden och de största vattenområdena den 1 mars år Klimatet åren II Befolkning 4. Administrativ och judiciell indelning vid ingången av åren Finlands evangelisk-lutherska kyrka åren Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland åren Registrerade religionssamfund år Folkmängden vid utgången av åren Folkmängden länsvis åren 1950 och Folktätheten länsvis vid utgången av åren Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år Folkmängden länsvis vid utgången av åren Folkmängden i städerna och köpingarna vid utgången av åren Areal och befolkning kommunvis åren Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd vid utgången av åren Befolkningen efter ålder, kön oeh civilstånd vid utgången av år Befolkningen efter ålder, boningsort och kön vid utgången av åren 1950 och Den i riket bosatta befolkningen efter religionssamfund vid utgången av åren Befolkningen efter skolbildning och ålder vid utgången av år Befolkningen efter språk åren Befolkningen efter språk länsvis år Befolkningens fördelning efter språkkunskap länsvis år Kommunernas fördelning efter ämbetsspråk åren Befolkningens fördelning efter näringsgren och yrkesställning vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, kön och ålder vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter individualyrke, kön och ålder vid utgången av år Hela befolkningens fördelning efter näringsgren länsvis vid utgången av år Befolkningen efter födelseort åren Familjer efter' familjetyp, storlek och antalet barn under 18 år vid utgången av år Antal matlag vid utgången av år

8 VII Sivu 3Î; Väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 1975 saakka Sld. 31. Den sannolika utvecklingen av folkmängden efter åldersklasser fram till år III Väestönmuutokset 32. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä väenlisäys lääneittäin vuosina promilleina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan keskiväkiluvun vastaavassa iässä olevaa miestä sekä naista kohti vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden kotipaikkakunnan ja pääkielen mukaan vuosina Asumuserot ja avioerot vuosina Avioerot avioliiton kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina Avioerot puolisoiden iän mukaan vuosina Synnyttäjät iän mukaan vuosina Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet lapset vuosina Erikoishedelmällisyysluvut vuosina Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa mukaan lääneittäin vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa ja avioliiton kestämisajan mukaan vuosina Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina Vuotta nuorempana kuolleet vuosina Kuolemanvaara 0/ 00:na vuosina Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina Kuolleet tärkeimpien kuolemansyiden mukaan lääneittäin sekä kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina Tuberkuloosiin kuolleet vuosina Väkivaltaisesti kuolleet vuosina Muuttoliike lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan mukaan lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan vuosina III Befolkningsrörelsen 32. Översikt av befolkningsrörelsen åren Ingångna äktenskap, hivande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis åren i promilletal Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis åren Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd åren Giftermålen efter makarnas giftermålsålder på män respektive kvinnor i motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren Ingångna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspråk åren Hemskillnader och äktenskapsskillnader åren Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren Barnaföderskor efter ålder åren Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren Specifika fruktsamhetstal åren Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer länsvis åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren Döda efter kön åren Döda under ett år åren Dödsrisker i /00 åren Återstående medellivslängd åren Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1951_195B Döda efter dödsorsak åren Döda efter viktigaste dödsorsaker länsvis samt i städer och köpingar åren Döda i tuberkulos åren Döda genom våld åren Flyttningsrörelsen länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket efter flyttningens riktning länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket åren efter flyttningens riktning och de flyttandes ålder och k ö n... 67

9 VIII Sivu 60. Siirtolaiset kotiläänin ja määrämaan mukaan vuosina Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina Suomen kansalaisiksi vuosina otetut ulkomaalaiset Sid. 60. Emigranter enligt hemort och destinationsland åren Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd åren Till finska medborgare åren antagna utlänningar IV Maanmittaus ja asutustoiminta 63. Loppuunsaatetut maanmittaustoimitukset vuosina Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1959 lopussa Valtion asutustarkoituksiin ostamat ja pakkohuutokaupoista lunastamat maat vuosina Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vuosina Asutuskassojen lainoitustoiminta vuosina ja maankäyttökin mukainen lainoitustoiminta vuonna Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1959 lopussa Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina IV Lantmäteri oeh kolonisationsverksamhet 63. Slutförda lantmäteriförrättningar åren Lantmäteriingenjörkårens arbetsresultat åren Resultaten av statens kolonisationsverksamhet vid utgången av år Av staten för kolonisation sändamål inköpta och från exekutiva auktioner inlösta marker åren Av kronoboställen och på statens skogsmarker bildade kolonisationslägenheter åren v Kolonisationskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten år 1959 enligt jorddispositionslagen Resultaten av kolonisationsverksa.mheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren V Maatalous 71. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna Peltoalan käyttö vuosina Sato vuosina Sadon suhteelliset luvut vuosina Viljan ja perunain kulutus vuosina Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina Meijerit vuosina Meijerien vastaanottama maito sekä tuotanto tonneissa maanviljelysseuroittain vuosina 1958 ja Maatalouskoneiden luku vuosina 1941 ja Kptieläimet vuosina Kotieläinten luku viljelmien suuruuden mukaan Maataloudessa vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku vuonna Maatalouden erilaisissa töissä työskennelleiden henkilöiden työpäivien luku vuonna Työmenekki maatalouden töissä vuonna Peltomaiden jakaantuminen maalajeittain %:na vuonna Lannoitus- ja maanparannusaineiden käyttö vuosien sadolle V Lanthushållning 71. Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år arealen fördelad efter ägare år Åkerarealens användning åren Skörden åren Relativa siffror för skörden åren Konsumtionen av spannmål och potatis åren Skörden omräknad i foderenheter åren Mjölkproduktion och foderförbrukning på lägenheter hörande till kreaturskontrollföreningar åren Mejerierna åren I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen i ton per lantbrukssällskap åren 1958 och Antal lantbruksmaskiner åren 1941 och Husdjuren åren Antal husdjur på lägenheter av olika storlek Antal personer regelbundet sysselsatta inom lantbruket år Antalet arbetsdagar för olika arbeten som utförts av personer sysselsatta inom lantbruket år Arbetsåtgången i arbeten inom lantbruket år Åkrarnas fördelning enligt jordarter i % år Användningen av gödselmedel och jordförbättringsämnen för års skörd.. 95

10 IX Sivu 89. Maanviljelijäin rahaliike Varsinaisen maatalouden kannattavuus Varsinaisen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaaria kohti Eläinlääkintätoimi vuosina Hyväksytyissä teurastamoissa ja lihantarkastamoissa tarkastetut eläinruhot vuosina VI Kalastus 94. Kalastus vuosina VII Metsätalous 95. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin tammikuun 1 p:nä Valtionmetsien pinta-ala tammikuun 1 p:nä Metsänojitukset vuosina Metsänhoitolautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten raakapuun leimaustoiminta yksityismetsissä vuosina Metsäpalot vuosina Valtionmetsien hakkuut vuosina Metsänhoitotyöt vuosina Hankinnat valtionmetsistä vuosina Kaupalliset hakkuut vuosina Yksityismetsien valvonta vuosina Puutavaran uitto vuonna VIII Teollisuus 106. Teollisuus ja käsityö ja sen toiminta vuonna Teollisuuden ja käsityön toimipaikat henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna Teollisuus ja käsityö lääneittäin ja vuonna Teollisuustoiminta vuosina Teollisuuden työpaikat työntekijäin lukumäärän mukaan vuonna Teollisuustoiminta teollisuusrvhmittäin vuonna Teollisuuden käyttövoima ja sähkönkulutus vuonna Teollisuustyöntekijäin lukumäärä eri yritysmuodoissa teollisuusryhmittäin vuonna Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina ' Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet vuosina Patentit vuosina IX Rakennustoiminta 117. Myönnetyt rakennusluvat vuosina Valmistuneet rakennukset vuosina Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina Sid. 89. Jordbrukarnas penningomsättning Räntabiliteten av den egentliga lanthushållningen Den egentliga lanthushållningens penninginkomster och -utgifter per ha reducerad åkerareal Veterinärverksamhet åren I godkända slakterier och på köttkontrollstationer besiktigade djurkroppar åren VI Fiske 94. Fisket åren VII Skogshushållning 95. Lands- och skogsarealen i riket efter ägare den 1 januari Statsskogarnas areal den 1 januari Skogsdikning åren Stämplingar av virke utförda av skogsvårdsnämnderna och -föreningarna i enskilda skogar åren Skogseldar årea Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren Skogsvårdsarbeten åren Leveranser från statsskogarna åren Avverkningar för försäljning åren Övervakandet av privatskogar åren Virkesflottningen år VIII Industri 106. Industrin och hantverket och dess verksamhet år Arbetsställena i industrin och hantverket enligt personalens storlek år Industrin och hantverket enligt län och år ^ Den industriella verksamheten åren Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare år Den industriella verksamheten efter industrigrupper år Industrins drivkraft och elförbrukning år Antalet industriarbetare enligt företagsform inom olika industrigrupper år Volymindex för industriproduktionen åren _ Vissa viktigare industriprodukter åren Patent åren IX Byggnadsverksamhet 117. Beviljade byggnadstillstånd åren Färdigställda byggnader åren Färdigställda bostadslägenheter åren Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok

11 X Sivu 120. Vuonna 1959 valmistuneet asuinhuoneistot talo- ja huoneistotyypin sekä mukavuuksien ja rakennuttajan mukaan Myönnetyt Arava-asuntolainat vuosina Asunnot, joita varten Arava-laina myönnettiin Arava-asuntojen hankintakustannukset vuosina Hankinta-arvo ja asuntolaina Arava-asuntoa kohti sekä omien varojen ja asuntolainan määrä asuntoneliömetriä kohti vuosina X Ulkomaankauppa 125. Tuonnin ja viennin arvo vuosina Ulkomaankauppa vuosina vuoden 1954 hintatason mukaan Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina Eräiden tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina Tuonnin ja viennin arvo maiden ja tavararyhmien mukaan vuonna Tuonti vuosina tavaroiden käytön mukaan Vienti vuosina niiden sektoreiden mukaan, joista tavarat ovat peräisin Tuonti ja vienti vuonna 1959 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan XI Kotimaankauppa 134. Kaupan toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Kaupan toimipaikat ja vuosivaihto yritysmuodoittain vuonna Kauppa lääneittäin ja suurkaupungeissa ja vuonna Eräiden palveluelinkeinojen toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1958 lopussa Osakeyhtiöt vuosina Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina Osuuskunnat vuosina Osuuskauppojen toiminta vuosina Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina Yksityinen tukkukauppa vuosina Kiinteistönostot vuosina Kiinteistökiinnitykset velan vakuudeksi vuosina XII Raha- ja luottoliike 147. Suomen Pankin tila vuosien päättyessä Suomen Pankin setelinanto vuosina Suomen Pankin liikkeessä olevat setelit ja metallirahat vuosien päättyessä Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina Suomen Pankin valuuttavaranto vuosina Sid År 1959 färdigställda bostadslägenheter enligt hus- och lägenhetstyp samt bekvämligheter och byggherre Beviljade Arava-bostadslån åren Bostäder för vilka Arava-lån beviljats Arava-bostädernas anskaffningskostnader åren Anskaffningsvärde och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren X Utrikeshandel 125. Värdet av in- och utförseln åren Utrikeshandel åren enligt 1954 års prisnivå Införsel och utförsel av de viktigaste varorna åren Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år Handelsomsättningen med olika länder åren Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder år Importen åren fördelad efter varornas användning Exporten åren fördelad efter de sektorer, från vilka varorna härstammar Införsel och utförsel år 1959 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad XI Inrikeshandel 134. Arbetsställena inom handeln och deras verksamhet år Handelns arbetsställen och omsättning enligt företagsform år Handeln länsvis och i storstäderna och år Arbetsställena inom vissa servicenäringar och deras verksamhet år Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år Aktiebolag åren Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital åren Andelslag åren Andelslagens verksamhet åren Centralandelsaffärerna åren Privat partihandel åren Fastighetsköp åren Inteckningar i fast egendom till säkerhet för gäld under åren XII Penning- och kreditväsen 147. Finlands Banks ställning vid utgången av åren Finlands Banks sedelutgivning åren Finlands Banks utelöpande sedlar och mynt vid utgången av åren Finlands Banks lägsta diskontränta åren Finlands Banks valutareserv åren

12 XI Sivu 152. Liikepankkien tila vuosien päättyessä Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien päättyessä Postisäästöpankin tila vuosien päättyessä Säästöpankit vuosien päättyessä Säästöpankkien tila vuosien päättyessä Osuuskassojen tila vuosien päättyessä Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila vuosien päättyessä Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien päättyessä Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien päättyessä Rahalaitosten yleisölle antamat lainat vakuuden mukaan vuosien päättyessä Rahalaitosten tulostaseet vuonna Rahalaitosten- keskikorot vuosien päättyessä Postisiirtoliike vuosina Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina Helsingin arvopaperipörssi vuosina Panttilainausliike vuosina Obligaatiolainat vuosina Suomen vakautettu ulkomainen velka vuosien lopussa Luottolaitosten lainananto yksityisille vuosien lopussa Luottolaitosten lainananto luotonkäyttäjäryhmittäin vuosien 1958 ja 1959 lopussa Säätiöt ja niiden;rahastot vuonna Vararikot vuosina Vararikkopesien varat ja velat vuosina XIII Vakuutustoiminta 175. Kansaneläkelaitoksen tuotot vuosina Kansaneläkelaitoksen kulut vuosina Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus vuosina : Kansaneläkelaitoksen sijoitukset vuosina Eläkehakemusten käsittely vuosina Voimassa olevien eläkkeiden lukumäärät sekä myönnetyt hautausavustukset vuosina ' Voimassa olevien eläkkeiden määrät sekä maksetut hautausavustukset vuosina Kansaneläkelaitoksen myöntämien työkyvyttömyyseläkkeiden jakautuminen eri sairausryhmiin vuosina Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina Avustuskassat vuosina Sid Affärsbankernas ställning vid utgången av åren Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av åren Postsparbankens ställning vid utgången av åren Sparbankerna vid utgången av åren Sparbankernas ställning vid utgången av åren Andelskassornas ställning vid utgången av åren Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren Peuninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas.utlåning till allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas lån till allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren Penninginrättningarnas resultaträkning år Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren Postgirorörelsen åren Finlands Banks avista försäljningskurser åren Helsingfors fondbörs åren Pantlånerörelsen åren Obligationslånen åren Finlands konsoliderade utländska skuld vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlåning åt enskilda vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlåning efter kredittagargrupper vid utgågen av åren 1958 och Stiftelserna och deras fonder åren Konkurser åren Konkursboens tillgångar och skulder åren XIII Försäkringsväsen Folkpensionsanstaltens intäkter åren Folkpensionsanstaltens kostnader åren ; Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar åren Folkpensionsanstaltens investeringar åren Behandlingen av pensionsansökningar åren Antal gällande pensioner samt beviljade begravningsbidrag åren Antal gällande pensioner samt utbetalda begravningsbidrag åren Fördelningen av invaliditetspensioner beviljade av Folkpensionsanstalten på grupper av sjukdomar åren Offentligträttsliga pensionskassor åren Understödskassor åren

13 XII Sivu 185. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuosina Kotimaisten vakuutusyhtiöiden tulostaseet vuosien päättyessä Kotimaisten vakuutusyhtiöiden omaisuustaseet vuosien päättyessä Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina Henkivakuutus vuosina Palovakuutus vuosina Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina Pakolliset vakuutuslajit vuosina Kuljetusvakuutus vuosina Eläinvakuutus vuosina Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta vuosina XIV Liikenne 196. Yleiset tiet vuoden 1960 alussa Liikennepaljous tonnikilometreissä Suomen maanteillä vuosina Liikenteessä olleet moottoriajoneuvot vuosien lopussa Autot valmistusmaittain vuoden 1959 lopussa Tieliikennevahingot vuosina Valtion tiemenot vuosina Rautatiet vuosien lopussa Rautatieliikenne vuosina Rautateiden talous vuosina Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin vuonna Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina Valtionrautateiden liikkuvan kaluston käyttö vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneiden alusten kansallisuus vuosina Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien lopussa Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna Kauppalaivaston miehistö vuonna Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina Rannikkokaupunkien satamat vuosina Siviili-ilmailu vuosina Eri lentokenttien liikenne vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen matkustaja liikenne vuosina Sulkukanavat vuonna Kanavaliikenne vuosina Posti- ja lennätinlaitos vuosina Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina * Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina Lennätin vuosina Sid Av understödskassorna beviljade understöd åren Resultaträkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren Balansräkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren Lokala skadeförsäkringsföreningar åren 1938 _ Livförsäkringen åren Brandförsäkringen åren Antal ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren Lagstadgade försäkringsgrenar åren i Transportförsäkring åren Kreatursförsäkring åren Övrig frivillig försäkringsverksamhet åren XIV Samfärdsel 196. Allmänna vägar vid ingången av år Trafikmängd i tonkilometer på Finlands landsvägar åren Motorfordon i trafik vid utgången av åren Bilar enligt ursprungsland vid utgången av år Vägtrafikolyckor åren Statens utgifter för vägar åren Järnvägarna i slutet av åren Järnvägstrafiken åren Järnvägarnas ekonomi åren Statsjärnvägarnas godstrafik efter varugrupper år Statsjärnvägarnas godstrafik åren Användningen av statsjärnvägarnas rullande materiel år Direkt sjöfart mellan Finland och utlandet åren Fartyg i sjöfart mellan Finland och utlandet efter nationalitet åren Handelsflottans fartyg vid utgången av åren Handelsflottans fördelning efter dräktighet år Handelsflottan enligt fartygens ålder år Handelsflottans bemanning år Av handelsflottan intjänta brnttofrakter åren Kuststädernas hamnar åren Civil luftfart åren Trafiken å skilda flygfält år Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren Slusskanaler år Trafiken i kanalerna åren Post- och telegrafverket åren In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp åren Portopliktiga och tjänstepostförsändelser åren Telegrafen åren

14 XIII Sivu 225. Puhelinverkosto vuosina Puhelinliikenne vuosina Radioliikenne vuosina Liikenteen toimipaikat ja niiden toiminta XV Valtion raha-asiat 229. Valtionvelka vuosina Valtionvelan erittely vuosina 1958 ja Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä Valtion tulot ja menot vuosina Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina Tullilaitoksessa tuloutetut valtion tulot vuosina Metsähallinnon tulot ja menot vuosina Kertyneet valtionverot vuosina Vaitionenemmistöiset osakeyhtiöt vuosina Verotettu tulo ja omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero vuosina Tulosta verotetut ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan vuonna Omaisuudesta verotetut ryhmiteltyinä omaisuuden suuruuden mukaan vuonna Tulosta ja omaisuudesta verotetut elinkeinoryhmittäin vuonna Tulojen perusteella verotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku tulo- ja veroluolattain vuonna Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero yritysmuodon mukaan vuosina Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna XVI Kuntien raha-asiat 245. Kuntien menot vuosina Kuntien tulot vuosina Kuntien varat ja velat vuosien päättyessä Kunnallisverotus vuosina XVII Kansantulo ja tulojen jakaantuminen 249. Kansantulo vuosina Kotimainen bruttopääomanmuodostus elinkeinoittani vuosina Kansantuotetili vuosilta Kansantulotili vuosilta Pääomanmuodostustili vuosilta Tuloa saaneet elinkeinoryhmittäin vuonna Tuloa saaneet yksityiset henkilöt :ym. talousalueittani vuonna Ï Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. tuloluokittaan vuosina Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän mukaan vuonna Käytettävissä oleva tulo /0:na kokonaistulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin vuonna Sid Telefonnäten åren Telefon trafiken åren Radiotrafiken åren Arbetsställen i samfärdseln och deras verksamhet XV Statsfinanser 229. Statsskulden åren Specifikation av statsskulden åren 1958o.l Statsverkets balans den 31 december Statens inkomster och utgifter åren Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren Av tullverket uppdebiterade statsinkomster åren Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren Uppburna statsskatter åren Aktiebolag med statlig majoritet åren Beskattad inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt åren För inkomst beskattade grupperade enligt inkomstens storlek år För förmögenhet beskattade grupperade enligt förmögenhetens storlek år För inkomst och förmögenhet beskattade grupperade enligt näringsgren år För inkomst beskattade enskilda personer m. fl. enligt inkomst- och skatteklass år Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter företagsform åren Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart år XVI Kommunala finanser 245. Kommunernas utgifter åren Kommunernas inkomster åren Kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren Kommunalbeskattningen åren XVII Nationalinkomst och inkomstfördelning 249. Nationalinkomsten åren Inhemsk bruttokapitalbildning inom olika näringar åren Nationalproduktskonto för åren Nationalinkomstkonto för åren Kapitalbildningskonto för åren Inkomsttagare grupperade enligt näringsgrenar år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit; inkomst englit ekonomiska regioner år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit inkomst enligt inkomstklasser åren Medianinkomster för enskilda personer enligt deras ålder år Disponibel inkomst i ('/0 av totalinkomst enligt barnantal och inkomstklass hos familjer av olika typ år

15 XIV Sivu 259. Omaisuudesta verotetut yksityiset1 henkilöt ym. verotetun omaisuuden ja tulo en suuruuden mukaan ryhmiteltyinä vuonna Yksityisten henkilöiden ym. tulot ammatin tai elinkeinon mukaan ryhmiteltyinä vuonna XVIII Kulutus ja hinnat 261. Rakennukset käytön ja rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa Rakennettujen kiinteistöjen sähkönsaanti ja rakennusten omistussuhteet vuoden 1950 lopussa Rakennukset rakentamisvnoden ja rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa Asuinhuoneistot huoneluvun ja henkilömäärän mukaan vuoden 1950 lopussa Huoneistonhaltijat ryhmiteltyinä huoneiston hallintaperusteen mukaan vuoden 1950 lopussa Rakennuskustannusindeksi vuosina Tukkuhintaindeksi vuosina Alkoholijuomien valmistus vuosina Alkoholijuomien myynti vuosina Nautintotarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuosina Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuosina Kokonaiskulutus vuosina Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti vuosina Kuluttajan hintaindeksi vuosina ja elinkustannusindeksi vuosina Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vuosina Tuonnin ja viennin hinta- ja paljousindeksit vuosina Sid För förmögenhet beskattade enskilda personer m. fl. fördelade enligt den b«skattade förmögenhetens och inkomstens storlek år Enskilda personers m. fl. inkomster grupperade enligt yrke eller näring år XVIII Konsumtion och priser 261. Byggnaderna efter användning och byggnadsmaterial vid utgången av år Bebyggda fastigheter efter elektrifiering och ägaren till byggnaderna vid utgången av år Byggnader efter byggnadsår och byggnadsmaterial vid utgången av år , Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vid utgången av år Lägenhetsinnehavarna fördelade efter bostadens upplåtelseform vid utgången av år Byggnadskostnadsindex åren Partiprisindex åren Tillverkning av alkoholdrycker åren Försäljning av alkoholdrycker åren , Till förtäring använda alkoholdrycker åren Statens inkomster av alkoholdrycker åren konsumtion åren : Förbrukningen per invånare av vissa näringsoch njutningsmedel åren Konsumentprisindex åren och levnadskostnadsindex åren Medelpris på livsförnödenheter m. m. åren Pris- och volymindexarna för införseln och utförseln åren XIX Työmarkkinat ja palkat 277. Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa vuosina Julkinen työnvälitys vuosina Työnseisaukset vuosina Ansiotasoindeksit elinkeinoittain vuosina Palkkasummat elinkeinoittain vuosina Työmarkkinat vuosina Työpanos ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina Maataloustvöväen keskituntiansiot vuosina ' Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- ja muissa senkaltaisissa töissä maaliskuussa Teollisuustvöväen palkkataso vuosina Työntekijäin palkat kaupunkikuntien töissä vuosina Metsätyömiesten keskimääräiset ansiot vuosina XIX Arbetsmarknad och löner 277. Arbetssökande vid arbetsförmedlingsbyråema åren Den offentliga arbetsförmedlingen åren Arbetsinställslser åren Index för förtjänstnivån enligt näringsgrenar åren Lönesummorna inom olika näringar åren Arbetsmarknaden åren Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren Lantarbetarnas medeltimförtjänster åren Arbetslönerna i statens väs-, ban- och andra dylika arbeten i mars Industriarbetarnas lönenivå åren Arbetslönerna i stadskommunernas arbeten åren De genomsnittliga förtjänsterna för skogsarbetare åren

16 XV Sivu 289. Konttori-, myymälä- ja teknillisen henkilökunnan keskimääräiset kuukausiansiot syyskuussa vuosina Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton jäsenmäärä vuosien alussa Työnantajain yhtymät vuosina Työtapaturmat elinkeinonhaaran mukaan vuonna XX Terveyden- ja sairaanhoito 294. Ilmoitetut sairaustapaukset vuosina Siviilisairaalat lääneittäin vuonna Siviilisairaalat vuosina Synnytvsapu vuosina Kunnalliset äitiys- ja lastenneuvolat vuosina Terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta vuosina Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttämiset vuosina XXI Sosiaalihuolto 301. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina Köyhäinhoidon avuntarpeen ja lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuosina Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina Lapsilisää saaneet perheet vuosina Perhelisää saaneet perheet vuosina Sosiaalimenot vuosina XXII Opetus- ja sivistystoimi 307. Oppivelvollisuusiässä oleva väestö vuosina Kanounkien kansakoulut lukuvuosina 1955 /1S Maaseudun kansakoulut lukuvuosina 1965/ 1S Maaseudun kansakoulut opetuskielen mukaan lukuvuosina 1955/ Kaupunkien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1955/ Kauppaloiden kansakoulujen opettajat lukuvuosina 19E5/ Maalaiskuntien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1955/ Kansakoulujen koko opettajamäärä lukuvuosina 1955/ Kansakoulunopettajat virka-aseman ja pätevyyden mukaan lukuvuosina 1955/ Kuuromykkäin- ja sokeainkoulut lukuvuosina 1953/ Kansakoulujen koko oppilasmäärä lukuvuosina 1955/ _ Kansakoulu seminaarit lukuvuosina 1948/ Sid, 289. Den genomsnittliga månadsförtjänsten för kontors-, butiks- och teknisk personal i september åren Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren Tjänstemannaorganisationernas Centralförbunds medlemsantal vid ingången av åren Arbetsgivarnas sammanslutningar åren Olycksfall i arbete efter näringsgren år XX Hälso- och sjukvård 294. Anmälda sjukdomsfall åren Civilsjukhusen länsvis år Civilsjukhusen åren Barnbördshjälp åren Kommunala rådgivningsbyråer för moderskap och barnavård åren Hälso- och sjukvårdspersonalen åren Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap åren XXI Socialvård 301. Kommunernas vårdverksamhet åren Orsaken till meddelande av fattigvård och omhändertagande av barnskyddsbarn åren Utgifter för och inkomster av kommunernas vårdverksamhet åren Familjer som erhållit barnbidrag åren Familjer som erhållit familjebidrag åren a Utgifter för sociala ändamål åren XXII Undervisnings- och bildningsväsen 307. Befolkningen i läropliktsåldern åren g Städernas folkskolor läsåren 1955/ Landsbygdens folkskolor läsåren 1955/ ; 310. Landsbygdens folkskolor efter undervisningsspråk läsåren 1955/ Lärare i städernas folkskolor läsåren 1956/ Lärare i köpingarnas folkskolor läsåren 1955 / , Lärare i landskommunernas folkskolor läsåren 1955/ antalet lärare i folkskolorna läsåren 1955/ Folkskollärarna efter tjänsteställning och kompetens läsåren 1955/1960, Dövstum- och blindskolor läsåren 1953/ Antalet lärjungar i folkskolorna läsåren 1955 / Folkskolseminarier läsåren 1948/19QÛ

17 XVI Sivu 319. Kansanopistot ja työväenopistot työkausina 1951/ Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina Lastentarhanopettajatarseminaarit vuosina 1945/ ' Teatterikoulut lukuvuosina 1945/ Sibelius-akatemia lukuvuosina 1945/ Ammattioppilaitokset lukuvuosina 1951/ Oppikoulut lukuvuosina 1948/ Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1959/ Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina 1955/ Ylioppilastutkinto vuosina Korkeakoulut lukuvuosina 1952/ Korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja lukuvuosina 1957/ Kansankirjastot vuosina Tieteelliset kirjastot vuonna Sanoma- ja aikakauslehdet vuosina Yleisradio vuosina Radio-ohjelmat vuonna Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina Suomessa vuonna 1959 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain Teatterit näytäntökausina 1949/ Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit vuosina Elokuvateatterit vuosina Suurimmat urheilujärjestöt vuonna XXIII Oikeuslaitos ja vankeinhoito 342. Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut a sia t Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut riita-asiat Yleisissä alioikeuksissa vuosina loppuunkäsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat Hovioikeuksissa vuosina ratkaistut a sia t Korkeimmassa oikeudessa vuosina ratkaistut a sia t Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina loppuunkäsitellyt asiat Ulosottoasiat vuosina Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina Poliisin lietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen vuonna Yleisissä alioikeuksissa vuosina syytetyt ja tuomitut henkilöt Yleisissä alioikeuksissa vuosina rangaistukseen tuomitut henkilöt rikoslajeittain Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset vuosina Tuomitut vapausrangaistukset vuosina 1938 > Vapausrangaistukseen vuosina tuomittujen ik ä Vapausrangaistukseen tuomitut rikoksenuusijat vuosina Nuoret rikoksentekijät vuosina Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina Sid Folkhögskolor och arbetarinstitut arbetsåren 1951/ Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren Barnträdgårdslärarinneseminarier åren 1945 / Teaterskolor läsåren 1945/ Sibelius-akademin läsåren 1945/ Yrkesundervisningen läsåren 1951/ Läroverken läsåren 1948/ Läroverken efter skoltyp läsåret 1959/ Läroverkens utgifter och inkomster läsåren 1955/ Studentexamen åren Högskolorna läsåren 1952/ Vid högskolor avlagda examina läsåren 1957/J Folkbiblioteken åren Vetenskapliga bibliotek år Tidningar och tidskrifter åren Rundradion åren Radioprogrammen år I Finland utkommen litteratur åren I Finland år 1959 utkommen litteratur efter a r t Teatrarna spelåren 1949/ Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren Biograferna åren Största idrottsorganisationerna år XXIII Rättsväsen och fångvård 342. Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden åren Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål åren Vid allmänna underrätter åren avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden Vid hovrätterna åren avgjorda ärenden Vid högsta domstolen åren avgjorda ärenden Vid högsta förvaltningsdomstolen under åren slutbehandlade ärenden Utsökningsmålen åren Brott som kommit till polisens kännedom länsvis åren Brott som kommit till polisens kännedom och dessas utredning år Vid de allmänna underrätterna åren åtalade och sakfällda personer Vid de allmänna underrätterna åren till straff dömda personer enligt brottens art Vid de allmänna underrätterna dömda straff åren Ådömda frihetsstraff åren Till frihetsstraff åren dömda enligt ålder Till frihetsstraff dömda återfallsförbrytare åren Unga förbrytare åren Alkoholbruk och brottslighet åren

18 XVII Sivu 359. Vankeinhoito vuosina Työtuomioistuimessa ratkaistut asiat vuosina XXIV Vaalit 361. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit vuosina Kansanedustajain vaalit vuosina 1919' Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1958 kansanedustajain vaaleissa Puolueiden äänimäärät vuoden 1958 kansanedustajain vaaleissa Vuonna 1958 valitut kansanedustajat Tasavallan presidentin valitsijamiesten väalit vuonna Kunnallisvaalit vuosina Kunnallisvaltuustojen kokoonpano vuosina Kunnat kunnallisvaltuuston enemmistön mukaan vuosina Sid Fångvården åren Vid arbetsdomstolen avgjorda ärenden åren XXIV Val 361. Statliga och kommunala val åren Riksdagsmannavalen åren Röstberättigade och röstande vid riksdagsmannavalen år Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år År 1958 valda riksdagsmän Val av elektorer för utseende av republikens president år De kommunala valen åren Kommunalfullmäktiges sammansättning åren Kommunerna efter majoritet i kommunalfullmäktige åren XXV Ulkomaat 370. Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Suurimpien kaupunkien väkiluku Väestö sukupuolen ja iän mukaan Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran mukaan, tuhansia Väestönmuutokset Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika Kuolleisuus eri ikäryhmissä Kuolleet kuolemansyyn mukaan asukasta kohti Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato v Kotieläimet Kalastus Tärkeimpien tavarain tuotanto Teollisuustuotannon indeksit (1953 = 100) Tuonnin arvo USA:n dollareina Tuonnin ja viennin a rv o Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti Tuonnin ja viennin volyymi- ja hintaindeksit (1953 = ) Teollisuusosakkeiden arvon indeksit (1953= 100) Sähkövoiman tuotanto Vesillelasketut laivat Maailman merikelpoinen kauppalaivasto Kauppalaivasto suuruuden mukaan kesäkuussa Kauppalaivasto iän mukaan kesäkuussa Pohjoismaiden kauppalaivastot 31/ ja 31/ia Ulkomainen merenkulku Rautatiet Moottoriajoneuvot Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne Postilaitos Lennätin ja puhelin Valuuttakurssit XXV Utlandet 370. Areal, folkmängd och folktäthet Areal, folkmängd och folktäthet för vissa större städ er Folkmängd i större städ er Befolkningen efter kön och åld er Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i tusental Folkmängdens förändringar Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal Återstående medellivslängd Dödligheten i olika åldersgrupper Döda efter dödsorsak på invånare Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och. skörd år Husdjur Fiske Produktionen av vissa viktigare varor Indextal för industriproduktionen (1953 = 100) Värdet av införseln i USA dollar Värdet av införseln och utförseln Införsel och utförsel av vissa viktiga varor Volym- och prisindex för införseln och utförseln (1953 = 100) Indextal för värdet av industriaktierna (1953 = ) Produktionen av elektrisk energi Sjösatta fartyg Världens sjögående handelsflotta Handelsflottan i juni 1959 efter fartygens storlek Handelsflottan i juni 1959 efter fartygens ålder De nordiska ländernas handelsflottor 1958 och 31/ Sjöfarten på utlandet Järnvägarna Motorfordon Flygbolagens lufttrafik Postväsendet Telegraf och telefon Valutakurser Tilastollinen vuosikirja S tatistisk årsbok

19 XVIII Sivu 403. Ulkomainen maksutase vuonna Tukkuhintaindeksit (1953 = ) Elinkustannusindeksit (1953 = 100) Elintarvikkeiden kulutus asukasta kohti Eräiden nautintoaineiden kulutus Pohjoismaissa Asuntojen rakentaminen Asuinhuoneistot Sanomalehtipaperin kulutus Elokuvateatterit Yleisradio Televisiovastaanottimet Työttömyys Sosiaalimenot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna Valtionvelka Nettokansantulo ja bruttokansantuote Korkeakoulut Pohjoismaissa 1958/ Vuonna 1960 poistetut vuoden 1959 Tilastollisen vuosikirjan taulut. Taulu Sivu Ulkomaiden kansalaiset vuosien 19, lopussa Asutuskassoista myönnetyillä maanostolainoilla ostetut tilat ja lisämaat vuosina Viljelmien luku ja peltoala suuruusluokittain vuosina 1920, 1929, 1941 ja Mielisairaat vuosina Eri maiden välinen matkusta jaliikenne Sid Betalningsbalansen med utlandet år Partiprisindex (1953 = 100) Levnadskostnadsindex (1953= ) Livsmedelsförbrukningen per invånare Förbrukningen av vissa njutningsmedel i de nordiska länderna Bostadsbyggandet Bostadsbestånd Konsumtionen av tidningspapper Biograferna Rundradion Televisionsmottagare Arbetslösheten Utgifter för sociala ändamål i Finland, Sverige, Norge och Danmark under år Statsskulden Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt Högskolorna i de nordiska länderna 1958/ Tabeller i Statistisk årsbok 1959 som uteslutits år Tabell Sida Utländska medborgare vid utgången av åren Med ur kolonisationskassorna beviljade lån inköpta längenheter och tillskottsjord åren Antal bruknigsdelar och deras åkerareal med fördelning på storleksgrupper åren 1920, 1929, 1941 och Sinnessjuka åren Resandetrafiken mellan olika länder I Area and Clim ate List of Tables Page 1. Geographical data Area and basins at 1 March Climate in Ô II Population 4. Administrative and judicial divisions at 1 January Lutheran National Church in The Greek Orthodox Church in Finland in Registered congregations in Population at 31 December Population by provinces in I960 and Density of population in the provinces at 31 December Population and density of population in the rural communes in Population by provinces at 31 December Population in the urban communes at 31 December Area and population by communes in Page 15. Population by age, sex and marital status at 31 December Popidation by age, sex and marital status at 31 December Population by age, place of residence and sex at 31 December 1950 and Resident population by religion at 31 December Popidation by educational level and age at 31 December Population by language in Popidation by language and province in Population by knowledge of languages by provinces in Communes arouped by official language in '' Population by industry and industrial status at 31 December Economically active population by industry, sex and age at 3l December Economically active population by occupation, sex and age at 31 December population by industry and province at 31 December ; Population by birth-place in

20 XIX Page 29. Families by type, size and number of children under 18 years of age at 31 December Number of households at 31 December Probable development up to the year 1975 of the popula tion of Finland according to age groups 45 III Vital S tatistics 32. Vital statistics, summary in Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population, per thousand in provinces in Marriages, live births and deaths monthly in Marriages by earlier civil status of husband and wife in Marriages per men and women of mean population according to age of parties in Marriages by place of residence and main language in Judicial separations and divorces in Divorces by duration of marriage and number of children in Divorces by age of husband and wife in Maternities by age in Maternities, live births and stillbirths in Fertility rates in Reproduction rates in Legitimate live births by birth order and by province in Legitimate live births by order of birth and duration of marriage in Born twins, triplets and quadruplets by age of mother in Deaths by sex in Infant deaths in Mortality rates per population in Mean expectation of life in Life tables for the years Causes of death in Deaths from the most important causes of death by province and in urban communes in Deaths caused by tuberculosis in Deaths from violence in Migration by provinces in Internal migration of population between different provinces in Direction of internal migration according to age and sex in Emigrant«by domicile and country of destination in Emigrants by aqe, language and marital status in Naturalized foreigners in IV Land Surveying and Settlem ent 63. Completed operations of land survey and division in ry of work by organized land-surveyors in Results of State settlement activity at 31 December Page 66. Land bought by the State for settlement purposes in Settlement farms formed from State-owned estates and forests in Utilisation of land settlement funds in Results of settlement activity under the Land Acquisition Act at 31 December Improvement of rural housing conditions in V A griculture 71. Area of farms under cultivation according to type of land in area by ownership in Use of arable land in Crops in ; Crop yields in Consumption of cereals and potatoes in Crops in fodder units in Milk production and feed consumption in Dairy plants in Milk received in dairy plants and the total production in tons by agricultural societies in 1958 and Number of agricultural machines in 1941 and Livestock in Number of livestock by size of farms at 15 June Number of regular workers on farms in Number of work days at different types of work of persons working on farms in Use of manual labour in work for agriculture in Classification of arable land by soil types as percentage of total field area in Use of fertilizers and soil improvement materials for the crop in Farmers' money transactions from 1 July 1958 to 30 June Profitability of agriculture from 1 July 1958 to 30 June Cash receipts and expenses of agriculture per hectare from 1 July 1958 to 30 June Veterinary activity in Number of beasts inspected at slaughter houses and meat inspection offices in VI Fishing 94. Fishing in VII F orestry 95. extent of country s land and forests by ownership at 1 January Area of State forests at 1 January Land reclamation in Timber marked by the Distrid Forestry Boards and the Forestry Associations in private forests in Forest fires in State forest fellings in Silvicultural work in Felled timber sales from State forests in ,, 103

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN. STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND tm fftfttftm! SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ARSBOft FÖR FINLAHD STATISTICAL ÏL A B B O O K OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LVIII Vuonna STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND S T A T IS TIC A L YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uus sarja LXII Vuonna STATISTISK Å RSBO K FÖR FINLAND Ny sere LXII År

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

102. vuosikerta l årgång

102. vuosikerta l årgång 102. vuosikerta l årgång Helsingin kaupunki, tietokeskus Helsingfors stad, faktacentralen City of Helsinki Urban Facts Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki (Siltasaarenkatu 18 20 A) Adress PB 5500,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2004 31. vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland

Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland 1 8 5 6-1 9 7 9 Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja FPA:s statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2008 2008 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004

Tilastollinen vuosikirja 2004. Statistisk årsbok 2004. Statistical Yearbook 2004 1 40 40 40 2 Tilastollinen vuosikirja 2004 Verkkopalveluna graafi set kuviot www.kela.fi /tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi /statistics > Statistics

Lisätiedot

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kelan tilastollinen vuosikirja Kelan tilastollinen vuosikirja 1 FPAs statistiska årsbok Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003

Tilastollinen vuosikirja 2003. Statistisk årsbok 2003. Statistical Yearbook 2003 11 9 9 9 2003 2 Tilastollinen vuosikirja 2003 Verkkopalveluna graafiset kuviot www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot > Vuosikirjan kuviot tekstitiivistelmä englanniksi www.kela.fi/tilasto > Verkkotilastot

Lisätiedot