SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND"

Transkriptio

1 Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll> I9 6 0 S U O M E N T I L A S T O L L I N S T A T I S T I S K E N Å R S B O K S T A T IS T IC A L Y E A R B O O K V U O F Ö R O F FIN L A N D S I K I R J A F IN L A N D

2 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LVI Vuonna 1960 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LVI År 1960 STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND New series 5 61h Year 1960 TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO STATISTISKA CENTRALBYRÅN CENTRAL STATISTICAL OFFICE H E L SIN K I

3 H elsin k i 1961 H elsin g fors V altioneuvoston k irjap ain o Statsråd ets try ck eri

4 Alkusanat Tilastollinen vuosikirja 1960 ilm estyy uuden sarjan 56:ntena vuosikertana; se on pääasiallisesti toim itettu samojen periaatteiden mukaan kuin edellisinä vuosina. Uusia tauluja on vuosikirjaan otettu seuraavat 5: Taulu 121. M yönnetyt Arava-asuntolainat vuosina ; Taulu 122. Asunnot, joita varten Aravalaina myönnettiin; Taulu 123. Arava-asuntojen hankintakustannukset vuosina ; Taulu 124. Hankinta-arvo ja asuntolaina Arava-asuntoa kohti sekä omien varojen ja asuntolainan määrä asuntoneliömetriä kohti vuosina ; Taulu 300. Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttäm iset vuosina Osa ulkomaanosaston tauluista on edelleen tehty yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, ja työnjako eri maiden välillä näitä tauluja laadittaessa käy selville sivulta 426. Useihin vuosikirjan tau luihin on tehty muutoksia. H uom attavim m ista muutoksista mainittakoon, että liikenteen toimipaikkoja koskeva taulu (228) on uusittu liikeyrityslaskennan lopullisten tulosten mukaiseksi ja elinkustannusindeksiä esittävään tauluun (274) on liitetty myös kuluttajan hintaindeksi. Kansakoululaitosta koskeviin tauluihin ( , 315, 317) on tehty annetun kansakoululain aiheuttamat muutokset. Mainittakoon myös, että voimaan tullut uusi läänijako on eräissä tilastoissa otettu huomioon jo vuosien 1958 ja 1959 tietoja esitettäessä, jotta voitaisiin tarjota tilastotietoja uusista lääneistä mahdollisimman pian. Näin on tehty mm. Förord Statistisk årsbok 1960 utgör den 56:te årgången i den nya serien; den har i huvudsak redigerats enligt samma principer som under tidigare år. Följande 5 nya tabeller har tillfogats: Tabell 121. Beviljade Ara va-bostadslån åren ; Tabell 122. Bostäder för vilka Aravalån beviljats; Tabell 123. Arava-bostädernas anskaffningskostnader åren ; Tabell 124. Anskaffningsvärde och bostadslån per Arava-bostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren ; Tabell 300. Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap åren En del av tabellerna i den utländska avdelningen har fortfarande utarbetats î samarbete med övriga nordiska länder. Arbetsfördelningen mellan de olika länderna vid utarbetandet av dessa tabeller framgår på sidan 426. Flere tabeller i årsboken har reviderats. Bland viktigare förändringar må nämnas, att tabellen över arbetsställen i samfärdseln (228) har reviderats enligt de slutliga resultaten av företagsräkningen och att konsumentprisindex fogats till tabellen över levnadskostnadsindex (274). Tabellerna över folkskolväsendet ( , 315, 317) har reviderats i enlighet med de ändringar som verkställts i folkskollagen av den Det kan även nämnas, att den nya länsindelning, som trädde i kraft den , har inom vissa statistikgrenar beaktats redan för åren 1958 och 1959; sålunda har det blivit m öjligt, att redan nu lämna statistiska uppgifter om de nya

5 IV useissa väestötilaston ja kunnallisen finanssitilaston tauluissa. Ulkomaista lukijaa varten on vuosikirjaan liitetty lyhyt selostus maamme aluejaotuksesta, koska esimerkiksi hallintoalueiden osalta pelkät nim itykset eivät asiaa riittävästi valaise. Vuosikirjasta on poistettu viisi taulua, jotka luetellaan sivulla X V III. Taulujen lukumäärä on 418. Vuosikirjan on toim ittanut ylim. aktuaari Mauri Järvinen. Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, joulukuussa länen. D etta har skett bl. a. i flere tabeller inom befolkningsstatistiken och den kommunala finansstatistiken. För utländska läsare har årsboken försetts med en kort redogörelse för vårt lands regionala indelning, då enbart benämningarna t. ex. för de administrativa områdena inte är tillräckligt klara. Fem tabeller, vilka omnämnes på sid. X V III, har uteslutits ur årsboken. Antalet tabeller i årsboken är 418. Årsboken har redigerats av e.o. aktuarien Mauri Järvinen. Helsingfors, Statistiska centralbyrån, i december Forew ord T he Statistical Yearbook for 1960 is the 56th issue in the new series. It has been compiled according to the same principles as were adopted in the earlier issues. T h e following 5 new tables have been included in the present issu e: Table 121. A pproved»a rava» housing loans; Table 122. Dwellings for which»a rava» loans were granted; Table 123. Acquisition costs of»a rava» dwellings ; Table 124. Acquisition value and housing loan per»a rava» dwelling, and am ount of own funds and housing loan per m 2 of useful floor sp ace; Table 300. Legal sterilizations and abortions. Certain tables of the international section have been prepared as before in collaboration with tjie other N orthern countries. Changes have beeîi made in several tables of the y ea r book. A m ong the greatest alterations m ay be m entioned the renewal of the table on establishments in transport and communications (228) according to the final results of the general census of business establishments, and the addition of the consum er price index to the table on cost of living index ( ). T he changes caused by the law for prim ary schools of the 1st J u ly 1957 have been made in the tables on prim ary schools ( , 315, ). T h e new division into provinces, introduced on the 1st M arch 1960, has been taken into consideration in certain statistics already for 1958 and 1959 in order to give statistical data on the new provinces at the earliest possible moment. T his has been done for exam ple in several tables on population and com munal finances. F o r foreign readers a short account of regional subdivisions of our country has been included in the yearbook. F o r administrative areas, for exam ple, denom inations alone can not elucidate the matter sufficiently. F iv e tables have been omitted from this issu e; they ~are indexed on page X X I I I. T he total num ber of tables is 418. T h e yearbook has been edited by M r M a u ri Jä rv in en. H elsinki, Central Statistical Office, Decem ber Valter Lindberg

6 Sisällys Innehåll Sivu Sid. Alkusanat Förord... I l l IV Taulujen luettelo Tabellförteckning.. VI X VIII Tauluissa käytetyt symbolit Symboler i tab ellern a..... X X IV Taulut Tabeller Taulujen lähteet Tabellernas källor Virallisen tilaston lu e tt e lo Förteckning över den officiella statistiken Aakkosellinen hakemisto Alfabetiskt register Contents Page Forew ord... I V List of T a b le s... X V I I I X X I I I Explanation of Symbols... X X I V T a b le s Sources of the Tables Catalogue of Official S ta tistics In d ex

7 Taulujen luettelo Sivu I Alue ja ilmastosuhteet 1. Maantieteellisiä tieto ja Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet maaliskuun 1 pnä Ilmasto vuosina II Väestö 4. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien alussa... ' Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina Suomen ortodoksinen kirkkokunta vuosina Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat vuonna I Väkiluku vuosien lopussa Väkiluku lääneittäin vuosina 1950 ja Väentiheys lääneittäin vuosien lopussa Maalaiskuntien väkiluku ja väentiheys vuonna Väkiluku lääneittäin vuosien lopussa Kaupunkien ja kauppalain väkiluku vuosien lopussa Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosien lopussa Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuoden 1950 lopussa Väestö iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1950 ja 1959 lopussa Maassa asuva väestö uskontokunnan mukaan vuosien lopussa Väestö koulunkäynnin ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Väestö kielen mukaan vuosina Väestö kielen mukaan lääneittäin vuonna Väestö kielitaidon mukaan lääneittäin vuonna Kuntien ryhmitys virkakielen mukaan vuosina Väestö elinkeinonhaaran ja ammattiaseman mukaan vuoden 1950 lopussa Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa Koko väestö elinkeinonhaaran mukaan lääneittäin vuoden 1950 lopussa Väestö svntymäpaikan mukaan vuosina " Perheet perhetyypin, suuruuden ja alle 18- vuotiaiden lasten lukumäärän mukaan vuoden 1950 lopussa Ruokakuntien luku vuoden 1950 lopussa.. 44 Tabellforteckning Sid. I Område och väderleksförhållanden 1. Geografiska uppgifter Arealförhållanden och de största vattenområdena den 1 mars år Klimatet åren II Befolkning 4. Administrativ och judiciell indelning vid ingången av åren Finlands evangelisk-lutherska kyrka åren Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland åren Registrerade religionssamfund år Folkmängden vid utgången av åren Folkmängden länsvis åren 1950 och Folktätheten länsvis vid utgången av åren Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år Folkmängden länsvis vid utgången av åren Folkmängden i städerna och köpingarna vid utgången av åren Areal och befolkning kommunvis åren Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd vid utgången av åren Befolkningen efter ålder, kön oeh civilstånd vid utgången av år Befolkningen efter ålder, boningsort och kön vid utgången av åren 1950 och Den i riket bosatta befolkningen efter religionssamfund vid utgången av åren Befolkningen efter skolbildning och ålder vid utgången av år Befolkningen efter språk åren Befolkningen efter språk länsvis år Befolkningens fördelning efter språkkunskap länsvis år Kommunernas fördelning efter ämbetsspråk åren Befolkningens fördelning efter näringsgren och yrkesställning vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, kön och ålder vid utgången av år Förvärvsarbetande befolkning efter individualyrke, kön och ålder vid utgången av år Hela befolkningens fördelning efter näringsgren länsvis vid utgången av år Befolkningen efter födelseort åren Familjer efter' familjetyp, storlek och antalet barn under 18 år vid utgången av år Antal matlag vid utgången av år

8 VII Sivu 3Î; Väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 1975 saakka Sld. 31. Den sannolika utvecklingen av folkmängden efter åldersklasser fram till år III Väestönmuutokset 32. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä väenlisäys lääneittäin vuosina promilleina Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan keskiväkiluvun vastaavassa iässä olevaa miestä sekä naista kohti vuosina Solmitut avioliitot puolisoiden kotipaikkakunnan ja pääkielen mukaan vuosina Asumuserot ja avioerot vuosina Avioerot avioliiton kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina Avioerot puolisoiden iän mukaan vuosina Synnyttäjät iän mukaan vuosina Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet lapset vuosina Erikoishedelmällisyysluvut vuosina Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa mukaan lääneittäin vuosina Elävänä syntyneet aviolapset järjestyslukunsa ja avioliiton kestämisajan mukaan vuosina Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina Vuotta nuorempana kuolleet vuosina Kuolemanvaara 0/ 00:na vuosina Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina Kuolleet tärkeimpien kuolemansyiden mukaan lääneittäin sekä kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina Tuberkuloosiin kuolleet vuosina Väkivaltaisesti kuolleet vuosina Muuttoliike lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan mukaan lääneittäin vuosina Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan vuosina III Befolkningsrörelsen 32. Översikt av befolkningsrörelsen åren Ingångna äktenskap, hivande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis åren i promilletal Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis åren Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd åren Giftermålen efter makarnas giftermålsålder på män respektive kvinnor i motsvarande åldersgrupper av medelfolkmängden åren Ingångna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspråk åren Hemskillnader och äktenskapsskillnader åren Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren Upplösta äktenskap efter makarnas ålder åren Barnaföderskor efter ålder åren Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn åren Specifika fruktsamhetstal åren Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer länsvis åren Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren Döda efter kön åren Döda under ett år åren Dödsrisker i /00 åren Återstående medellivslängd åren Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1951_195B Döda efter dödsorsak åren Döda efter viktigaste dödsorsaker länsvis samt i städer och köpingar åren Döda i tuberkulos åren Döda genom våld åren Flyttningsrörelsen länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket efter flyttningens riktning länsvis åren Flyttningsrörelsen inom riket åren efter flyttningens riktning och de flyttandes ålder och k ö n... 67

9 VIII Sivu 60. Siirtolaiset kotiläänin ja määrämaan mukaan vuosina Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina Suomen kansalaisiksi vuosina otetut ulkomaalaiset Sid. 60. Emigranter enligt hemort och destinationsland åren Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd åren Till finska medborgare åren antagna utlänningar IV Maanmittaus ja asutustoiminta 63. Loppuunsaatetut maanmittaustoimitukset vuosina Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1959 lopussa Valtion asutustarkoituksiin ostamat ja pakkohuutokaupoista lunastamat maat vuosina Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vuosina Asutuskassojen lainoitustoiminta vuosina ja maankäyttökin mukainen lainoitustoiminta vuonna Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1959 lopussa Maaseudun asunto-olojen parantamistoiminta vuosina IV Lantmäteri oeh kolonisationsverksamhet 63. Slutförda lantmäteriförrättningar åren Lantmäteriingenjörkårens arbetsresultat åren Resultaten av statens kolonisationsverksamhet vid utgången av år Av staten för kolonisation sändamål inköpta och från exekutiva auktioner inlösta marker åren Av kronoboställen och på statens skogsmarker bildade kolonisationslägenheter åren v Kolonisationskassornas låneverksamhet åren och låneverksamheten år 1959 enligt jorddispositionslagen Resultaten av kolonisationsverksa.mheten enligt jordanskaffningslagen vid utgången av år Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren V Maatalous 71. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna Peltoalan käyttö vuosina Sato vuosina Sadon suhteelliset luvut vuosina Viljan ja perunain kulutus vuosina Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina Meijerit vuosina Meijerien vastaanottama maito sekä tuotanto tonneissa maanviljelysseuroittain vuosina 1958 ja Maatalouskoneiden luku vuosina 1941 ja Kptieläimet vuosina Kotieläinten luku viljelmien suuruuden mukaan Maataloudessa vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku vuonna Maatalouden erilaisissa töissä työskennelleiden henkilöiden työpäivien luku vuonna Työmenekki maatalouden töissä vuonna Peltomaiden jakaantuminen maalajeittain %:na vuonna Lannoitus- ja maanparannusaineiden käyttö vuosien sadolle V Lanthushållning 71. Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år arealen fördelad efter ägare år Åkerarealens användning åren Skörden åren Relativa siffror för skörden åren Konsumtionen av spannmål och potatis åren Skörden omräknad i foderenheter åren Mjölkproduktion och foderförbrukning på lägenheter hörande till kreaturskontrollföreningar åren Mejerierna åren I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen i ton per lantbrukssällskap åren 1958 och Antal lantbruksmaskiner åren 1941 och Husdjuren åren Antal husdjur på lägenheter av olika storlek Antal personer regelbundet sysselsatta inom lantbruket år Antalet arbetsdagar för olika arbeten som utförts av personer sysselsatta inom lantbruket år Arbetsåtgången i arbeten inom lantbruket år Åkrarnas fördelning enligt jordarter i % år Användningen av gödselmedel och jordförbättringsämnen för års skörd.. 95

10 IX Sivu 89. Maanviljelijäin rahaliike Varsinaisen maatalouden kannattavuus Varsinaisen maatalouden rahatulot ja -menot muunnettua peltohehtaaria kohti Eläinlääkintätoimi vuosina Hyväksytyissä teurastamoissa ja lihantarkastamoissa tarkastetut eläinruhot vuosina VI Kalastus 94. Kalastus vuosina VII Metsätalous 95. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin tammikuun 1 p:nä Valtionmetsien pinta-ala tammikuun 1 p:nä Metsänojitukset vuosina Metsänhoitolautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten raakapuun leimaustoiminta yksityismetsissä vuosina Metsäpalot vuosina Valtionmetsien hakkuut vuosina Metsänhoitotyöt vuosina Hankinnat valtionmetsistä vuosina Kaupalliset hakkuut vuosina Yksityismetsien valvonta vuosina Puutavaran uitto vuonna VIII Teollisuus 106. Teollisuus ja käsityö ja sen toiminta vuonna Teollisuuden ja käsityön toimipaikat henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna Teollisuus ja käsityö lääneittäin ja vuonna Teollisuustoiminta vuosina Teollisuuden työpaikat työntekijäin lukumäärän mukaan vuonna Teollisuustoiminta teollisuusrvhmittäin vuonna Teollisuuden käyttövoima ja sähkönkulutus vuonna Teollisuustyöntekijäin lukumäärä eri yritysmuodoissa teollisuusryhmittäin vuonna Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina ' Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet vuosina Patentit vuosina IX Rakennustoiminta 117. Myönnetyt rakennusluvat vuosina Valmistuneet rakennukset vuosina Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina Sid. 89. Jordbrukarnas penningomsättning Räntabiliteten av den egentliga lanthushållningen Den egentliga lanthushållningens penninginkomster och -utgifter per ha reducerad åkerareal Veterinärverksamhet åren I godkända slakterier och på köttkontrollstationer besiktigade djurkroppar åren VI Fiske 94. Fisket åren VII Skogshushållning 95. Lands- och skogsarealen i riket efter ägare den 1 januari Statsskogarnas areal den 1 januari Skogsdikning åren Stämplingar av virke utförda av skogsvårdsnämnderna och -föreningarna i enskilda skogar åren Skogseldar årea Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren Skogsvårdsarbeten åren Leveranser från statsskogarna åren Avverkningar för försäljning åren Övervakandet av privatskogar åren Virkesflottningen år VIII Industri 106. Industrin och hantverket och dess verksamhet år Arbetsställena i industrin och hantverket enligt personalens storlek år Industrin och hantverket enligt län och år ^ Den industriella verksamheten åren Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare år Den industriella verksamheten efter industrigrupper år Industrins drivkraft och elförbrukning år Antalet industriarbetare enligt företagsform inom olika industrigrupper år Volymindex för industriproduktionen åren _ Vissa viktigare industriprodukter åren Patent åren IX Byggnadsverksamhet 117. Beviljade byggnadstillstånd åren Färdigställda byggnader åren Färdigställda bostadslägenheter åren Tilastollinen vuosikirja Statistisk årsbok

11 X Sivu 120. Vuonna 1959 valmistuneet asuinhuoneistot talo- ja huoneistotyypin sekä mukavuuksien ja rakennuttajan mukaan Myönnetyt Arava-asuntolainat vuosina Asunnot, joita varten Arava-laina myönnettiin Arava-asuntojen hankintakustannukset vuosina Hankinta-arvo ja asuntolaina Arava-asuntoa kohti sekä omien varojen ja asuntolainan määrä asuntoneliömetriä kohti vuosina X Ulkomaankauppa 125. Tuonnin ja viennin arvo vuosina Ulkomaankauppa vuosina vuoden 1954 hintatason mukaan Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina Eräiden tärkeimpien tavaroiden tuonti ja vienti vuonna Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina Tuonnin ja viennin arvo maiden ja tavararyhmien mukaan vuonna Tuonti vuosina tavaroiden käytön mukaan Vienti vuosina niiden sektoreiden mukaan, joista tavarat ovat peräisin Tuonti ja vienti vuonna 1959 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan XI Kotimaankauppa 134. Kaupan toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Kaupan toimipaikat ja vuosivaihto yritysmuodoittain vuonna Kauppa lääneittäin ja suurkaupungeissa ja vuonna Eräiden palveluelinkeinojen toimipaikat ja niiden toiminta vuonna Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1958 lopussa Osakeyhtiöt vuosina Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina Osuuskunnat vuosina Osuuskauppojen toiminta vuosina Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina Yksityinen tukkukauppa vuosina Kiinteistönostot vuosina Kiinteistökiinnitykset velan vakuudeksi vuosina XII Raha- ja luottoliike 147. Suomen Pankin tila vuosien päättyessä Suomen Pankin setelinanto vuosina Suomen Pankin liikkeessä olevat setelit ja metallirahat vuosien päättyessä Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina Suomen Pankin valuuttavaranto vuosina Sid År 1959 färdigställda bostadslägenheter enligt hus- och lägenhetstyp samt bekvämligheter och byggherre Beviljade Arava-bostadslån åren Bostäder för vilka Arava-lån beviljats Arava-bostädernas anskaffningskostnader åren Anskaffningsvärde och bostadslån per Aravabostad samt egna medel och bostadslån per bostadskvadratmeter åren X Utrikeshandel 125. Värdet av in- och utförseln åren Utrikeshandel åren enligt 1954 års prisnivå Införsel och utförsel av de viktigaste varorna åren Införsel och utförsel av vissa viktigare varor år Handelsomsättningen med olika länder åren Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder år Importen åren fördelad efter varornas användning Exporten åren fördelad efter de sektorer, från vilka varorna härstammar Införsel och utförsel år 1959 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad XI Inrikeshandel 134. Arbetsställena inom handeln och deras verksamhet år Handelns arbetsställen och omsättning enligt företagsform år Handeln länsvis och i storstäderna och år Arbetsställena inom vissa servicenäringar och deras verksamhet år Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år Aktiebolag åren Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital åren Andelslag åren Andelslagens verksamhet åren Centralandelsaffärerna åren Privat partihandel åren Fastighetsköp åren Inteckningar i fast egendom till säkerhet för gäld under åren XII Penning- och kreditväsen 147. Finlands Banks ställning vid utgången av åren Finlands Banks sedelutgivning åren Finlands Banks utelöpande sedlar och mynt vid utgången av åren Finlands Banks lägsta diskontränta åren Finlands Banks valutareserv åren

12 XI Sivu 152. Liikepankkien tila vuosien päättyessä Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien päättyessä Postisäästöpankin tila vuosien päättyessä Säästöpankit vuosien päättyessä Säästöpankkien tila vuosien päättyessä Osuuskassojen tila vuosien päättyessä Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila vuosien päättyessä Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien päättyessä Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien päättyessä Rahalaitosten yleisölle antamat lainat vakuuden mukaan vuosien päättyessä Rahalaitosten tulostaseet vuonna Rahalaitosten- keskikorot vuosien päättyessä Postisiirtoliike vuosina Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina Helsingin arvopaperipörssi vuosina Panttilainausliike vuosina Obligaatiolainat vuosina Suomen vakautettu ulkomainen velka vuosien lopussa Luottolaitosten lainananto yksityisille vuosien lopussa Luottolaitosten lainananto luotonkäyttäjäryhmittäin vuosien 1958 ja 1959 lopussa Säätiöt ja niiden;rahastot vuonna Vararikot vuosina Vararikkopesien varat ja velat vuosina XIII Vakuutustoiminta 175. Kansaneläkelaitoksen tuotot vuosina Kansaneläkelaitoksen kulut vuosina Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus vuosina : Kansaneläkelaitoksen sijoitukset vuosina Eläkehakemusten käsittely vuosina Voimassa olevien eläkkeiden lukumäärät sekä myönnetyt hautausavustukset vuosina ' Voimassa olevien eläkkeiden määrät sekä maksetut hautausavustukset vuosina Kansaneläkelaitoksen myöntämien työkyvyttömyyseläkkeiden jakautuminen eri sairausryhmiin vuosina Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina Avustuskassat vuosina Sid Affärsbankernas ställning vid utgången av åren Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av åren Postsparbankens ställning vid utgången av åren Sparbankerna vid utgången av åren Sparbankernas ställning vid utgången av åren Andelskassornas ställning vid utgången av åren Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren Peuninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas.utlåning till allmänheten vid utgången av åren Penninginrättningarnas lån till allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren Penninginrättningarnas resultaträkning år Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgången av åren Postgirorörelsen åren Finlands Banks avista försäljningskurser åren Helsingfors fondbörs åren Pantlånerörelsen åren Obligationslånen åren Finlands konsoliderade utländska skuld vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlåning åt enskilda vid utgången av åren Kreditinrättningarnas utlåning efter kredittagargrupper vid utgågen av åren 1958 och Stiftelserna och deras fonder åren Konkurser åren Konkursboens tillgångar och skulder åren XIII Försäkringsväsen Folkpensionsanstaltens intäkter åren Folkpensionsanstaltens kostnader åren ; Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar åren Folkpensionsanstaltens investeringar åren Behandlingen av pensionsansökningar åren Antal gällande pensioner samt beviljade begravningsbidrag åren Antal gällande pensioner samt utbetalda begravningsbidrag åren Fördelningen av invaliditetspensioner beviljade av Folkpensionsanstalten på grupper av sjukdomar åren Offentligträttsliga pensionskassor åren Understödskassor åren

13 XII Sivu 185. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuosina Kotimaisten vakuutusyhtiöiden tulostaseet vuosien päättyessä Kotimaisten vakuutusyhtiöiden omaisuustaseet vuosien päättyessä Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina Henkivakuutus vuosina Palovakuutus vuosina Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina Pakolliset vakuutuslajit vuosina Kuljetusvakuutus vuosina Eläinvakuutus vuosina Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta vuosina XIV Liikenne 196. Yleiset tiet vuoden 1960 alussa Liikennepaljous tonnikilometreissä Suomen maanteillä vuosina Liikenteessä olleet moottoriajoneuvot vuosien lopussa Autot valmistusmaittain vuoden 1959 lopussa Tieliikennevahingot vuosina Valtion tiemenot vuosina Rautatiet vuosien lopussa Rautatieliikenne vuosina Rautateiden talous vuosina Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin vuonna Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina Valtionrautateiden liikkuvan kaluston käyttö vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneiden alusten kansallisuus vuosina Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien lopussa Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna Kauppalaivaston miehistö vuonna Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina Rannikkokaupunkien satamat vuosina Siviili-ilmailu vuosina Eri lentokenttien liikenne vuonna Suomen ja ulkomaiden välinen matkustaja liikenne vuosina Sulkukanavat vuonna Kanavaliikenne vuosina Posti- ja lennätinlaitos vuosina Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina * Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina Lennätin vuosina Sid Av understödskassorna beviljade understöd åren Resultaträkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren Balansräkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgången av åren Lokala skadeförsäkringsföreningar åren 1938 _ Livförsäkringen åren Brandförsäkringen åren Antal ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren Lagstadgade försäkringsgrenar åren i Transportförsäkring åren Kreatursförsäkring åren Övrig frivillig försäkringsverksamhet åren XIV Samfärdsel 196. Allmänna vägar vid ingången av år Trafikmängd i tonkilometer på Finlands landsvägar åren Motorfordon i trafik vid utgången av åren Bilar enligt ursprungsland vid utgången av år Vägtrafikolyckor åren Statens utgifter för vägar åren Järnvägarna i slutet av åren Järnvägstrafiken åren Järnvägarnas ekonomi åren Statsjärnvägarnas godstrafik efter varugrupper år Statsjärnvägarnas godstrafik åren Användningen av statsjärnvägarnas rullande materiel år Direkt sjöfart mellan Finland och utlandet åren Fartyg i sjöfart mellan Finland och utlandet efter nationalitet åren Handelsflottans fartyg vid utgången av åren Handelsflottans fördelning efter dräktighet år Handelsflottan enligt fartygens ålder år Handelsflottans bemanning år Av handelsflottan intjänta brnttofrakter åren Kuststädernas hamnar åren Civil luftfart åren Trafiken å skilda flygfält år Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren Slusskanaler år Trafiken i kanalerna åren Post- och telegrafverket åren In- och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp åren Portopliktiga och tjänstepostförsändelser åren Telegrafen åren

14 XIII Sivu 225. Puhelinverkosto vuosina Puhelinliikenne vuosina Radioliikenne vuosina Liikenteen toimipaikat ja niiden toiminta XV Valtion raha-asiat 229. Valtionvelka vuosina Valtionvelan erittely vuosina 1958 ja Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä Valtion tulot ja menot vuosina Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina Tullilaitoksessa tuloutetut valtion tulot vuosina Metsähallinnon tulot ja menot vuosina Kertyneet valtionverot vuosina Vaitionenemmistöiset osakeyhtiöt vuosina Verotettu tulo ja omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero vuosina Tulosta verotetut ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan vuonna Omaisuudesta verotetut ryhmiteltyinä omaisuuden suuruuden mukaan vuonna Tulosta ja omaisuudesta verotetut elinkeinoryhmittäin vuonna Tulojen perusteella verotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku tulo- ja veroluolattain vuonna Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero yritysmuodon mukaan vuosina Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna XVI Kuntien raha-asiat 245. Kuntien menot vuosina Kuntien tulot vuosina Kuntien varat ja velat vuosien päättyessä Kunnallisverotus vuosina XVII Kansantulo ja tulojen jakaantuminen 249. Kansantulo vuosina Kotimainen bruttopääomanmuodostus elinkeinoittani vuosina Kansantuotetili vuosilta Kansantulotili vuosilta Pääomanmuodostustili vuosilta Tuloa saaneet elinkeinoryhmittäin vuonna Tuloa saaneet yksityiset henkilöt :ym. talousalueittani vuonna Ï Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. tuloluokittaan vuosina Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden mediaanitulot iän mukaan vuonna Käytettävissä oleva tulo /0:na kokonaistulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin vuonna Sid Telefonnäten åren Telefon trafiken åren Radiotrafiken åren Arbetsställen i samfärdseln och deras verksamhet XV Statsfinanser 229. Statsskulden åren Specifikation av statsskulden åren 1958o.l Statsverkets balans den 31 december Statens inkomster och utgifter åren Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren Av tullverket uppdebiterade statsinkomster åren Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren Uppburna statsskatter åren Aktiebolag med statlig majoritet åren Beskattad inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt åren För inkomst beskattade grupperade enligt inkomstens storlek år För förmögenhet beskattade grupperade enligt förmögenhetens storlek år För inkomst och förmögenhet beskattade grupperade enligt näringsgren år För inkomst beskattade enskilda personer m. fl. enligt inkomst- och skatteklass år Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter företagsform åren Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart år XVI Kommunala finanser 245. Kommunernas utgifter åren Kommunernas inkomster åren Kommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren Kommunalbeskattningen åren XVII Nationalinkomst och inkomstfördelning 249. Nationalinkomsten åren Inhemsk bruttokapitalbildning inom olika näringar åren Nationalproduktskonto för åren Nationalinkomstkonto för åren Kapitalbildningskonto för åren Inkomsttagare grupperade enligt näringsgrenar år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit; inkomst englit ekonomiska regioner år Enskilda personer m. fl. som åtnjutit inkomst enligt inkomstklasser åren Medianinkomster för enskilda personer enligt deras ålder år Disponibel inkomst i ('/0 av totalinkomst enligt barnantal och inkomstklass hos familjer av olika typ år

15 XIV Sivu 259. Omaisuudesta verotetut yksityiset1 henkilöt ym. verotetun omaisuuden ja tulo en suuruuden mukaan ryhmiteltyinä vuonna Yksityisten henkilöiden ym. tulot ammatin tai elinkeinon mukaan ryhmiteltyinä vuonna XVIII Kulutus ja hinnat 261. Rakennukset käytön ja rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa Rakennettujen kiinteistöjen sähkönsaanti ja rakennusten omistussuhteet vuoden 1950 lopussa Rakennukset rakentamisvnoden ja rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa Asuinhuoneistot huoneluvun ja henkilömäärän mukaan vuoden 1950 lopussa Huoneistonhaltijat ryhmiteltyinä huoneiston hallintaperusteen mukaan vuoden 1950 lopussa Rakennuskustannusindeksi vuosina Tukkuhintaindeksi vuosina Alkoholijuomien valmistus vuosina Alkoholijuomien myynti vuosina Nautintotarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuosina Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuosina Kokonaiskulutus vuosina Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti vuosina Kuluttajan hintaindeksi vuosina ja elinkustannusindeksi vuosina Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vuosina Tuonnin ja viennin hinta- ja paljousindeksit vuosina Sid För förmögenhet beskattade enskilda personer m. fl. fördelade enligt den b«skattade förmögenhetens och inkomstens storlek år Enskilda personers m. fl. inkomster grupperade enligt yrke eller näring år XVIII Konsumtion och priser 261. Byggnaderna efter användning och byggnadsmaterial vid utgången av år Bebyggda fastigheter efter elektrifiering och ägaren till byggnaderna vid utgången av år Byggnader efter byggnadsår och byggnadsmaterial vid utgången av år , Bostadslägenheterna efter antal rum och personer vid utgången av år Lägenhetsinnehavarna fördelade efter bostadens upplåtelseform vid utgången av år Byggnadskostnadsindex åren Partiprisindex åren Tillverkning av alkoholdrycker åren Försäljning av alkoholdrycker åren , Till förtäring använda alkoholdrycker åren Statens inkomster av alkoholdrycker åren konsumtion åren : Förbrukningen per invånare av vissa näringsoch njutningsmedel åren Konsumentprisindex åren och levnadskostnadsindex åren Medelpris på livsförnödenheter m. m. åren Pris- och volymindexarna för införseln och utförseln åren XIX Työmarkkinat ja palkat 277. Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa vuosina Julkinen työnvälitys vuosina Työnseisaukset vuosina Ansiotasoindeksit elinkeinoittain vuosina Palkkasummat elinkeinoittain vuosina Työmarkkinat vuosina Työpanos ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina Maataloustvöväen keskituntiansiot vuosina ' Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- ja muissa senkaltaisissa töissä maaliskuussa Teollisuustvöväen palkkataso vuosina Työntekijäin palkat kaupunkikuntien töissä vuosina Metsätyömiesten keskimääräiset ansiot vuosina XIX Arbetsmarknad och löner 277. Arbetssökande vid arbetsförmedlingsbyråema åren Den offentliga arbetsförmedlingen åren Arbetsinställslser åren Index för förtjänstnivån enligt näringsgrenar åren Lönesummorna inom olika näringar åren Arbetsmarknaden åren Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren Lantarbetarnas medeltimförtjänster åren Arbetslönerna i statens väs-, ban- och andra dylika arbeten i mars Industriarbetarnas lönenivå åren Arbetslönerna i stadskommunernas arbeten åren De genomsnittliga förtjänsterna för skogsarbetare åren

16 XV Sivu 289. Konttori-, myymälä- ja teknillisen henkilökunnan keskimääräiset kuukausiansiot syyskuussa vuosina Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton jäsenmäärä vuosien alussa Työnantajain yhtymät vuosina Työtapaturmat elinkeinonhaaran mukaan vuonna XX Terveyden- ja sairaanhoito 294. Ilmoitetut sairaustapaukset vuosina Siviilisairaalat lääneittäin vuonna Siviilisairaalat vuosina Synnytvsapu vuosina Kunnalliset äitiys- ja lastenneuvolat vuosina Terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta vuosina Suoritetut lailliset sterilisoimiset ja raskauden keskeyttämiset vuosina XXI Sosiaalihuolto 301. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina Köyhäinhoidon avuntarpeen ja lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuosina Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina Lapsilisää saaneet perheet vuosina Perhelisää saaneet perheet vuosina Sosiaalimenot vuosina XXII Opetus- ja sivistystoimi 307. Oppivelvollisuusiässä oleva väestö vuosina Kanounkien kansakoulut lukuvuosina 1955 /1S Maaseudun kansakoulut lukuvuosina 1965/ 1S Maaseudun kansakoulut opetuskielen mukaan lukuvuosina 1955/ Kaupunkien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1955/ Kauppaloiden kansakoulujen opettajat lukuvuosina 19E5/ Maalaiskuntien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1955/ Kansakoulujen koko opettajamäärä lukuvuosina 1955/ Kansakoulunopettajat virka-aseman ja pätevyyden mukaan lukuvuosina 1955/ Kuuromykkäin- ja sokeainkoulut lukuvuosina 1953/ Kansakoulujen koko oppilasmäärä lukuvuosina 1955/ _ Kansakoulu seminaarit lukuvuosina 1948/ Sid, 289. Den genomsnittliga månadsförtjänsten för kontors-, butiks- och teknisk personal i september åren Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren Tjänstemannaorganisationernas Centralförbunds medlemsantal vid ingången av åren Arbetsgivarnas sammanslutningar åren Olycksfall i arbete efter näringsgren år XX Hälso- och sjukvård 294. Anmälda sjukdomsfall åren Civilsjukhusen länsvis år Civilsjukhusen åren Barnbördshjälp åren Kommunala rådgivningsbyråer för moderskap och barnavård åren Hälso- och sjukvårdspersonalen åren Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap åren XXI Socialvård 301. Kommunernas vårdverksamhet åren Orsaken till meddelande av fattigvård och omhändertagande av barnskyddsbarn åren Utgifter för och inkomster av kommunernas vårdverksamhet åren Familjer som erhållit barnbidrag åren Familjer som erhållit familjebidrag åren a Utgifter för sociala ändamål åren XXII Undervisnings- och bildningsväsen 307. Befolkningen i läropliktsåldern åren g Städernas folkskolor läsåren 1955/ Landsbygdens folkskolor läsåren 1955/ ; 310. Landsbygdens folkskolor efter undervisningsspråk läsåren 1955/ Lärare i städernas folkskolor läsåren 1956/ Lärare i köpingarnas folkskolor läsåren 1955 / , Lärare i landskommunernas folkskolor läsåren 1955/ antalet lärare i folkskolorna läsåren 1955/ Folkskollärarna efter tjänsteställning och kompetens läsåren 1955/1960, Dövstum- och blindskolor läsåren 1953/ Antalet lärjungar i folkskolorna läsåren 1955 / Folkskolseminarier läsåren 1948/19QÛ

17 XVI Sivu 319. Kansanopistot ja työväenopistot työkausina 1951/ Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina Lastentarhanopettajatarseminaarit vuosina 1945/ ' Teatterikoulut lukuvuosina 1945/ Sibelius-akatemia lukuvuosina 1945/ Ammattioppilaitokset lukuvuosina 1951/ Oppikoulut lukuvuosina 1948/ Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1959/ Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina 1955/ Ylioppilastutkinto vuosina Korkeakoulut lukuvuosina 1952/ Korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja lukuvuosina 1957/ Kansankirjastot vuosina Tieteelliset kirjastot vuonna Sanoma- ja aikakauslehdet vuosina Yleisradio vuosina Radio-ohjelmat vuonna Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina Suomessa vuonna 1959 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain Teatterit näytäntökausina 1949/ Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit vuosina Elokuvateatterit vuosina Suurimmat urheilujärjestöt vuonna XXIII Oikeuslaitos ja vankeinhoito 342. Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut a sia t Yleisissä alioikeuksissa vuosina ratkaistut riita-asiat Yleisissä alioikeuksissa vuosina loppuunkäsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat Hovioikeuksissa vuosina ratkaistut a sia t Korkeimmassa oikeudessa vuosina ratkaistut a sia t Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina loppuunkäsitellyt asiat Ulosottoasiat vuosina Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina Poliisin lietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen vuonna Yleisissä alioikeuksissa vuosina syytetyt ja tuomitut henkilöt Yleisissä alioikeuksissa vuosina rangaistukseen tuomitut henkilöt rikoslajeittain Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset vuosina Tuomitut vapausrangaistukset vuosina 1938 > Vapausrangaistukseen vuosina tuomittujen ik ä Vapausrangaistukseen tuomitut rikoksenuusijat vuosina Nuoret rikoksentekijät vuosina Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina Sid Folkhögskolor och arbetarinstitut arbetsåren 1951/ Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren Barnträdgårdslärarinneseminarier åren 1945 / Teaterskolor läsåren 1945/ Sibelius-akademin läsåren 1945/ Yrkesundervisningen läsåren 1951/ Läroverken läsåren 1948/ Läroverken efter skoltyp läsåret 1959/ Läroverkens utgifter och inkomster läsåren 1955/ Studentexamen åren Högskolorna läsåren 1952/ Vid högskolor avlagda examina läsåren 1957/J Folkbiblioteken åren Vetenskapliga bibliotek år Tidningar och tidskrifter åren Rundradion åren Radioprogrammen år I Finland utkommen litteratur åren I Finland år 1959 utkommen litteratur efter a r t Teatrarna spelåren 1949/ Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren Biograferna åren Största idrottsorganisationerna år XXIII Rättsväsen och fångvård 342. Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden åren Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål åren Vid allmänna underrätter åren avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden Vid hovrätterna åren avgjorda ärenden Vid högsta domstolen åren avgjorda ärenden Vid högsta förvaltningsdomstolen under åren slutbehandlade ärenden Utsökningsmålen åren Brott som kommit till polisens kännedom länsvis åren Brott som kommit till polisens kännedom och dessas utredning år Vid de allmänna underrätterna åren åtalade och sakfällda personer Vid de allmänna underrätterna åren till straff dömda personer enligt brottens art Vid de allmänna underrätterna dömda straff åren Ådömda frihetsstraff åren Till frihetsstraff åren dömda enligt ålder Till frihetsstraff dömda återfallsförbrytare åren Unga förbrytare åren Alkoholbruk och brottslighet åren

18 XVII Sivu 359. Vankeinhoito vuosina Työtuomioistuimessa ratkaistut asiat vuosina XXIV Vaalit 361. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit vuosina Kansanedustajain vaalit vuosina 1919' Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1958 kansanedustajain vaaleissa Puolueiden äänimäärät vuoden 1958 kansanedustajain vaaleissa Vuonna 1958 valitut kansanedustajat Tasavallan presidentin valitsijamiesten väalit vuonna Kunnallisvaalit vuosina Kunnallisvaltuustojen kokoonpano vuosina Kunnat kunnallisvaltuuston enemmistön mukaan vuosina Sid Fångvården åren Vid arbetsdomstolen avgjorda ärenden åren XXIV Val 361. Statliga och kommunala val åren Riksdagsmannavalen åren Röstberättigade och röstande vid riksdagsmannavalen år Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år År 1958 valda riksdagsmän Val av elektorer för utseende av republikens president år De kommunala valen åren Kommunalfullmäktiges sammansättning åren Kommunerna efter majoritet i kommunalfullmäktige åren XXV Ulkomaat 370. Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys Suurimpien kaupunkien väkiluku Väestö sukupuolen ja iän mukaan Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran mukaan, tuhansia Väestönmuutokset Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika Kuolleisuus eri ikäryhmissä Kuolleet kuolemansyyn mukaan asukasta kohti Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato v Kotieläimet Kalastus Tärkeimpien tavarain tuotanto Teollisuustuotannon indeksit (1953 = 100) Tuonnin arvo USA:n dollareina Tuonnin ja viennin a rv o Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti Tuonnin ja viennin volyymi- ja hintaindeksit (1953 = ) Teollisuusosakkeiden arvon indeksit (1953= 100) Sähkövoiman tuotanto Vesillelasketut laivat Maailman merikelpoinen kauppalaivasto Kauppalaivasto suuruuden mukaan kesäkuussa Kauppalaivasto iän mukaan kesäkuussa Pohjoismaiden kauppalaivastot 31/ ja 31/ia Ulkomainen merenkulku Rautatiet Moottoriajoneuvot Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne Postilaitos Lennätin ja puhelin Valuuttakurssit XXV Utlandet 370. Areal, folkmängd och folktäthet Areal, folkmängd och folktäthet för vissa större städ er Folkmängd i större städ er Befolkningen efter kön och åld er Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i tusental Folkmängdens förändringar Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal Återstående medellivslängd Dödligheten i olika åldersgrupper Döda efter dödsorsak på invånare Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och. skörd år Husdjur Fiske Produktionen av vissa viktigare varor Indextal för industriproduktionen (1953 = 100) Värdet av införseln i USA dollar Värdet av införseln och utförseln Införsel och utförsel av vissa viktiga varor Volym- och prisindex för införseln och utförseln (1953 = 100) Indextal för värdet av industriaktierna (1953 = ) Produktionen av elektrisk energi Sjösatta fartyg Världens sjögående handelsflotta Handelsflottan i juni 1959 efter fartygens storlek Handelsflottan i juni 1959 efter fartygens ålder De nordiska ländernas handelsflottor 1958 och 31/ Sjöfarten på utlandet Järnvägarna Motorfordon Flygbolagens lufttrafik Postväsendet Telegraf och telefon Valutakurser Tilastollinen vuosikirja S tatistisk årsbok

19 XVIII Sivu 403. Ulkomainen maksutase vuonna Tukkuhintaindeksit (1953 = ) Elinkustannusindeksit (1953 = 100) Elintarvikkeiden kulutus asukasta kohti Eräiden nautintoaineiden kulutus Pohjoismaissa Asuntojen rakentaminen Asuinhuoneistot Sanomalehtipaperin kulutus Elokuvateatterit Yleisradio Televisiovastaanottimet Työttömyys Sosiaalimenot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna Valtionvelka Nettokansantulo ja bruttokansantuote Korkeakoulut Pohjoismaissa 1958/ Vuonna 1960 poistetut vuoden 1959 Tilastollisen vuosikirjan taulut. Taulu Sivu Ulkomaiden kansalaiset vuosien 19, lopussa Asutuskassoista myönnetyillä maanostolainoilla ostetut tilat ja lisämaat vuosina Viljelmien luku ja peltoala suuruusluokittain vuosina 1920, 1929, 1941 ja Mielisairaat vuosina Eri maiden välinen matkusta jaliikenne Sid Betalningsbalansen med utlandet år Partiprisindex (1953 = 100) Levnadskostnadsindex (1953= ) Livsmedelsförbrukningen per invånare Förbrukningen av vissa njutningsmedel i de nordiska länderna Bostadsbyggandet Bostadsbestånd Konsumtionen av tidningspapper Biograferna Rundradion Televisionsmottagare Arbetslösheten Utgifter för sociala ändamål i Finland, Sverige, Norge och Danmark under år Statsskulden Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt Högskolorna i de nordiska länderna 1958/ Tabeller i Statistisk årsbok 1959 som uteslutits år Tabell Sida Utländska medborgare vid utgången av åren Med ur kolonisationskassorna beviljade lån inköpta längenheter och tillskottsjord åren Antal bruknigsdelar och deras åkerareal med fördelning på storleksgrupper åren 1920, 1929, 1941 och Sinnessjuka åren Resandetrafiken mellan olika länder I Area and Clim ate List of Tables Page 1. Geographical data Area and basins at 1 March Climate in Ô II Population 4. Administrative and judicial divisions at 1 January Lutheran National Church in The Greek Orthodox Church in Finland in Registered congregations in Population at 31 December Population by provinces in I960 and Density of population in the provinces at 31 December Population and density of population in the rural communes in Population by provinces at 31 December Population in the urban communes at 31 December Area and population by communes in Page 15. Population by age, sex and marital status at 31 December Popidation by age, sex and marital status at 31 December Population by age, place of residence and sex at 31 December 1950 and Resident population by religion at 31 December Popidation by educational level and age at 31 December Population by language in Popidation by language and province in Population by knowledge of languages by provinces in Communes arouped by official language in '' Population by industry and industrial status at 31 December Economically active population by industry, sex and age at 3l December Economically active population by occupation, sex and age at 31 December population by industry and province at 31 December ; Population by birth-place in

20 XIX Page 29. Families by type, size and number of children under 18 years of age at 31 December Number of households at 31 December Probable development up to the year 1975 of the popula tion of Finland according to age groups 45 III Vital S tatistics 32. Vital statistics, summary in Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population, per thousand in provinces in Marriages, live births and deaths monthly in Marriages by earlier civil status of husband and wife in Marriages per men and women of mean population according to age of parties in Marriages by place of residence and main language in Judicial separations and divorces in Divorces by duration of marriage and number of children in Divorces by age of husband and wife in Maternities by age in Maternities, live births and stillbirths in Fertility rates in Reproduction rates in Legitimate live births by birth order and by province in Legitimate live births by order of birth and duration of marriage in Born twins, triplets and quadruplets by age of mother in Deaths by sex in Infant deaths in Mortality rates per population in Mean expectation of life in Life tables for the years Causes of death in Deaths from the most important causes of death by province and in urban communes in Deaths caused by tuberculosis in Deaths from violence in Migration by provinces in Internal migration of population between different provinces in Direction of internal migration according to age and sex in Emigrant«by domicile and country of destination in Emigrants by aqe, language and marital status in Naturalized foreigners in IV Land Surveying and Settlem ent 63. Completed operations of land survey and division in ry of work by organized land-surveyors in Results of State settlement activity at 31 December Page 66. Land bought by the State for settlement purposes in Settlement farms formed from State-owned estates and forests in Utilisation of land settlement funds in Results of settlement activity under the Land Acquisition Act at 31 December Improvement of rural housing conditions in V A griculture 71. Area of farms under cultivation according to type of land in area by ownership in Use of arable land in Crops in ; Crop yields in Consumption of cereals and potatoes in Crops in fodder units in Milk production and feed consumption in Dairy plants in Milk received in dairy plants and the total production in tons by agricultural societies in 1958 and Number of agricultural machines in 1941 and Livestock in Number of livestock by size of farms at 15 June Number of regular workers on farms in Number of work days at different types of work of persons working on farms in Use of manual labour in work for agriculture in Classification of arable land by soil types as percentage of total field area in Use of fertilizers and soil improvement materials for the crop in Farmers' money transactions from 1 July 1958 to 30 June Profitability of agriculture from 1 July 1958 to 30 June Cash receipts and expenses of agriculture per hectare from 1 July 1958 to 30 June Veterinary activity in Number of beasts inspected at slaughter houses and meat inspection offices in VI Fishing 94. Fishing in VII F orestry 95. extent of country s land and forests by ownership at 1 January Area of State forests at 1 January Land reclamation in Timber marked by the Distrid Forestry Boards and the Forestry Associations in private forests in Forest fires in State forest fellings in Silvicultural work in Felled timber sales from State forests in ,, 103

TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A

TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A 1957 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSI KI RJ A S T A T I S T I S K Ä R S B O K FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIU Vuonna 195? STATISTISK ÄRSBOK FÖR FINLAND

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar

Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset yhteisöille Verksamhetsbidrag för sammanslutningar Hakuohjeet

Lisätiedot

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 7/2016 Merimiestilasto 2015 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus

Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus www.tilastokeskus.fi/kirjasto Tilastokirjasto kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus Suomen laajin kokoelma kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja ja sähköisiä tilastopalveluja Tilastotietopalvelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman

Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman Merimiestilasto 2009 Statistik över sjöman Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerhetsverket Helsinki Helsingfors 2010 Trafin julkaisuja 9/2010 ISSN-L

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017 Liikenne ja matkailu 2017 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2014 Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Den här symbolen visar att det finns närmare uppgifter på webbplatsen Österbotten i siffror. www.osterbottenisiffror.fi Tämä merkki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2012

Väestönmuutokset 2012 Väestönmuutokset 2012 Befolkningsförändringar Vital Statistics Väestö 2013 Befolkning Population Väestö 2013 Befolkning Population Väestönmuutokset 2012 Befolkningsförändringar Vital Satistics Helsinki

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013

Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2013 Barndagvård 2013 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Väestönmuutokset Helsingissä 2001 2004

Väestönmuutokset Helsingissä 2001 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 11 Väestönmuutokset Helsingissä 21 24 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-649-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Eeva-Kaisa Peuranen Puhelin 169 3178

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot