SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen"

Transkriptio

1 SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen

2 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset Siirtyminen SV-kyselystä BOPM-kyselyyn BOPM-kyselyn päävastuu siirtyy Tilastokeskukselle vuoden 2014 alusta

3 3 (31) SISÄLLYS 1 KYSELYSSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT LOMAKEKOHTAISET TIEDOT YRITYSRYHMÄN ULKOPUOLISET ULKOMAISET ERÄT YRITYSRYHMÄN SISÄISET ULKOMAISET ERÄT ULKOMAILLA ASUVIEN KANSSA TEHDYT JOHDANNAISSOPIMUKSET KYSELYN PERUSKÄSITTEITÄ Ulkomaiset rahoitussaamiset ja -velat Suomessa ja ulkomailla asuva Ulkomaiset arvopaperisaamiset ja -velat Yritysryhmä, ulkomainen emo-, tytär-, osakkuus- ja sisaryritys sekä sivuliike Saamiset ja velat selvityskauden alussa ja lopussa Nettomuutos Valuuttakurssimuutos Muu arvonmuutos Suoriteperusteinen korko Maturiteetti Noteerattu ja noteeraamaton osakeyhtiö sekä muu yhtiömuoto Vastapuolimaat TILASTOKESKUKSEN JA SUOMEN PANKIN TIEDONHANKINTAVALTUUDET JA TIETOJEN KÄYTTÖ LIITE 1. Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja... 31

4 4 (31) 1 KYSELYSSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT Maksutaseen kuukausikyselyssä ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) raportoidaan yritysryhmän ulkopuolisia ja sisäisiä eriä: - Yritysryhmän ulkopuolisten erien osalta raportoidaan tiedot muista kuin arvopaperimuotoisista ulkomaisista saamisista ja veloista. - Yritysryhmän sisäisten erien osalta raportoidaan kaikki ulkomaiset saamiset ja velat (pl. sijoitusrahastot). Raportointivelvollisia ovat Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin otoksen perusteella valitsemat Suomessa asuvat yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkiseen sektoriin kuuluvat yksiköt. Jokainen samaan yritysryhmään kuuluva Suomessa sijaitseva raportointivelvollinen yhteisö tekee selvitykset erikseen. Raportti tulee toimittaa viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 15. työpäivänä. Yritysryhmän sisäisillä ulkomaisilla erillä tarkoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön taseeseen merkittyjä rahoitussaamisia ja -velkoja, joissa vastapuolena on samaan yritysryhmään kuuluva ulkomainen talousyksikkö (yhteisö tai luonnollinen henkilö). Käsitteenä yritysryhmä on lähellä kirjanpidon käsitettä konserni, mutta käytännössä se voi kattaa konsernia laajemman joukon talousyksiköitä. Yritysryhmän määritelmä ja esimerkki löytyvät osiosta 3.4. Yritysryhmän ulkopuoliset ja sisäiset erät jaotellaan maittain vastapuolen sijaintimaan perusteella (pl. kauppaluotot). Yritysryhmän ulkopuoliset erät (pl. vuokrausluotot ja johdannaissopimukset) jaotellaan sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Yritysryhmän sisäiset erät (pl. johdannaissopimukset) jaotellaan edelleen yritysryhmän sisäisten suhteiden perusteella sen mukaan, onko ulkomainen vastapuoli suomalaisen näkökulmasta 1) emoyritys, 2) tytär-, osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) sisaryritys. Kyselyssä ilmoitetaan sekä ulkomaisissa johdannaispörsseissä tehdyt vakioidut että ulkomaisten vastapuolten kanssa solmitut kahdenväliset, vakioimattomat johdannaissopimukset. Johdannaissopimuksista raportoidaan yritysryhmän ulkopuolisten ja sisäisten vastapuolten kanssa tehdyt sopimukset. Raportointiajanjakson saamis- ja velkakanta sekä maksuvirrat ilmoitetaan maittain eriteltyinä, johdannaispörssin tai vastapuolen sijaintimaan mukaan. Valtiosektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat myös ulkomaisia saamisia ja velkoja koskevat lisäerittelyt.

5 5 (31) Tiedot raportoidaan miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Kysely koostuu seuraavista lomakkeista: BOPM A BOPM B BOPM C BOPM C2 BOPM D BOPM E BOPM F BOPM G Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset saamiset (pois lukien arvopaperisaamiset) Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset velat (pois lukien arvopaperivelat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit (vain muuhun kuin rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit (vain rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset velat, velkainstrumentit Yritysryhmän sisäiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ulkomailla asuvien kanssa tehdyt johdannaissopimukset (yritysryhmän ulkopuoliset ja sisäiset) Valtion lisäselvitykset (vain valtiosektoriin kuuluvat raportoijat) Kysely toteutetaan internetin välityksellä Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin Opus- Capitalta (ennen: Itella) tilaaman DCS-vastauspalvelun (Data Collection Services) avulla. Raportoija tilaa käyttäjätunnuksen internetissä olevasta tunnustilauspalvelusta. Tilastokeskus hyväksyy tunnustilauksen, minkä jälkeen OpusCapita aktivoi hakemuksen ja lähettää käyttäjätunnuksen sekä avainlukulistan raportoijalle. Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset raportoidaan Suomen Pankin arvopaperikohtaisessa kuukausikyselyssä Kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE). Kuukausikyselyiden lisäksi Tilastokeskus ja Suomen Pankki keräävät tietoa maksutaseen vuosikyselyssä, jossa pyydetään tietoja raportointivelvollisen yhteisön ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomaisista saamisista ja veloista raportointivuoden lopussa (ns. BOPA-vuosikysely). Kuukausikyselyissä tietoja raportoivan yhteisön on vuosikyselyssä raportoitava pyydetyistä tiedoista kuitenkin vain ne, joita se ei raportoi kuukausikyselyissä.

6 6 (31) 2 LOMAKEKOHTAISET TIEDOT 2.1 YRITYSRYHMÄN ULKOPUOLISET ULKOMAISET ERÄT Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset saamiset BOPM A (pl. arvopaperisaamiset) Lomakkeella BOPM A raportoijat ilmoittavat muut kuin arvopaperimuotoiset saamiset samaan yritysryhmään kuulumattomilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän ulkopuoliset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Lainat A.1 Lainoissa ilmoitetaan luotot, joissa lainanantaja ja -ottaja tekevät kahdenvälisen luottosopimuksen. Velkakirjat, joihin luottosopimukset perustuvat, eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä vapaasti siirrettävissä olevia. Lainoja ovat esimerkiksi yksittäisvelkakirjalainat sekä luotonanto, joka toteutetaan arvopapereiden reposopimuksiin tai lainaussopimuksiin perustuvina arvopapereiden hankintoina ulkomailla asuvilta. Vapaasti siirrettävissä olevat lainat (kuten esim. Schuldschein- ja muut ns. private placement -tyyppiset lainat) raportoidaan velkapapereina kuukausittaisessa SAVEkyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Lainat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Lainat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Vuokrausluotot A.2 Vuokrausluotoissa ilmoitetaan ulkomaille vuokrattuihin tavaroihin liittyvät saamiset. Vuokrausluoton (rahoitusleasing) nosto lasketaan vuokrattavan tavaran markkinaarvon suuruisena. Sopimusehtojen mukainen, säännöllisin välein saatava leasingmaksu sisältää sekä pääoman kuoletusta että korkoa, ja nämä ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisina. Kuoletukset lasketaan sopimuksen mukaisina sopimuksen päättymiskuukautta lukuun ottamatta. Päättymiskuukautena ilmoitettava kuoletus on yhtä suuri kuin edellisen kuukauden lopun saaminen. Sopimukseen liittyvä saaminen saadaan vähen-

7 7 (31) tämällä tavaran markkina-arvosta kaikkien edeltävien kuukausien (ml. selvityskuukausi) kuoletusten yhteissumma. Vuokrausluotot eritellään vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.3 Yritysryhmän ulkopuolisissa saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan yritysryhmän ulkopuolisten ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot. Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös myyntisaamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty Talletukset A.4 Talletukset-kohdassa ilmoitetaan ulkomailla sijaitsevissa rahoituslaitoksissa olevat käyttelytilit, määräaikaistilit ja muut talletustilit sekä hallussa (käteiskassoissa) oleva ulkomaanraha. Ulkomaanrahaksi katsotaan muut valuutat kuin euro. Ulkomaisten tilien saldot ilmoitetaan kuukauden lopun tilanteen perusteella. Talletuksissa ilmoitetaan mm. johdannaissopimuksiin liittyvät vakuustalletukset; maksetut ja saadut vakuudet kirjataan myös BOPM A -lomakkeen kohtaan Muut saamiset A.5 (annettu vakuus) ja BOPM B -lomakkeen kohtaan Muut velat L.4 (saatu vakuus) tiedot niistä ulkomaisissa rahoituslaitoksissa olevista konsernitilien pää- ja alatileistä, jotka raportoija omassa kirjanpidossaan luokittelee saamiseksi rahoituslaitokselta. Erikoistapaus Mikäli ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevan luotollisen tilin saldo menee negatiiviseksi, ilmoitetaan saldo BOPM B -lomakkeen kohdassa Muut velat L.4. Talletukset eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12

8 8 (31) kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Talletukset eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Muut saamiset A.5 Muut saamiset -kohdassa ilmoitetaan kaikki lomakkeen BOPM A muihin kohtiin kuulumattomat erät kuten vekselit maksuaikasaamiset maksujenvälityssaamiset vakuutuslaitosten jälleenvakuutustilisaamiset ja talletteet. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan johdannaissopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyvät maksetut vakuudet, jotka palautuvat maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Vakuutuslaitosten ulkomaisia vakuutusmaksusaamisia ei ilmoiteta tässä selvityksessä. Muut saamiset eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Muut saamiset eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset velat BOPM B (pl. arvopaperivelat) Lomakkeella BOPM B raportoijat ilmoittavat muut kuin arvopaperimuotoiset velat samaan yritysryhmään kuulumattomilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän ulkopuoliset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Lainat L.1 Lainalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, jossa lainanottaja ja -antaja tekevät kahdenvälisen luottosopimuksen. Velkakirjat, joihin luottosopimukset perustuvat, eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä vapaasti siirrettävissä olevia. Lainanantaja voi

9 9 (31) olla pankki tai pankkien muodostama konsortio. Lainojen nostot ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä niistä kuluja ja palkkioita. Konsortiolainan nosto jaetaan maittain lainanantajien muodostamaan konsortioon kuuluvien ulkomaisten pankkien sijaintimaiden perusteella niiden osuuksien suhteessa. Konsortioon kuuluvien Suomessa sijaitsevien pankkien osuutta ei ilmoiteta. Kohdassa ilmoitetaan myös varainhankinta, joka toteutetaan repo-sopimuksiin tai lainaussopimuksiin perustuvana arvopapereiden myynteinä (tai luovutuksina) ulkomailla asuville. Erikoistapauksia Revolving Credit -luottosopimukset ilmoitetaan sitä mukaa kuin luottoa nostetaan. Raportoijan nimiin otettu ulkomainen laina, jota ei nosteta Suomeen, vaan lainalla saadut varat jäävät raportoijan ulkomaiselle tilille: BOPM B -lomakkeen Lainat L.1 -kohdan ohella laina ilmoitetaan myös lomakkeen BOPM A kohdassa Talletukset A.4, mikäli varat ovat tilillä selvityskuukauden lopussa. Raportoijan nimiin otettu ulkomainen laina, jota ei nosteta Suomeen, vaan annetaan edelleen lainaksi ulkomaiselle tytäryritykselle tai käytetään yrityskaupan rahoitukseen: BOPM B -lomakkeen Lainat L.1 -kohdan ohella laina ilmoitetaan myös lomakkeen BOPM C kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut A.9 tai lomakkeen BOPM C2 kohdassa Lainat ja konsernitilit A.13. Vapaasti siirrettävissä olevat lainat (kuten esim. Schuldschein- ja muut ns. private placement -tyyppiset lainat) raportoidaan velkapapereina kuukausittaisessa SAVEkyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Lainat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Lainat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Vuokrausluotot (rahoitusleasing) L.2 Vuokrausluoton nosto lasketaan vuokrattavan tavaran markkina-arvon suuruisena. Sopimusehtojen mukainen, säännöllisin välein suoritettava leasingmaksu sisältää periaatteessa sekä pääoman kuoletusta että korkoa, ja nämä ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisina. Kuoletukset lasketaan sopimuksen mukaisina sopimuksen päättymiskuukautta lukuun ottamatta. Päättymiskuukautena ilmoitettava kuoletus on yhtä suuri kuin edellisen kuukauden lopun velka.

10 10 (31) Sopimukseen liittyvä velka saadaan vähentämällä tavaran markkina-arvosta kaikkien edeltävien kuukausien (myös selvityskuukauden) kuoletusten yhteissumma. Vuokrausluotot eritellään vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot L.3 Yritysryhmän ulkopuolisissa veloissa kauppaluotoissa ilmoitetaan yritysryhmän ulkopuolisten ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät ostovelat ja saadut ennakot. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty Muut velat L.4 Tähän kohtaan sisällytetään kaikki BOPM B -lomakkeen muihin (lainat, kauppaluotot, vuokrausluotot) kohtiin kuulumattomat erät. Esimerkiksi kohtaan Muut velat L.4 sisällytetään ulkomaisissa rahoituslaitoksissa oleviin tileihin perustuva luoton käyttö, vekselirahoitus, maksuaikavelat, maksujenvälitysvelat sekä vakuutuslaitosten jälleenvakuutustilivelat ja talletteet. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan johdannaissopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyvät saadut vakuudet, jotka palautetaan maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Vakuutuslaitosten ulkomaisia vastuuvelkoja (vakuutusmaksu- ja korvausvastuu) ei ilmoiteta tässä selvityksessä. Erikoistapaus Ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevat luotolliset tilit: Mikäli ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevan luotollisen tilin saldo menee negatiiviseksi, ilmoitetaan saldo tässä kohdassa. Tilin ollessa positiivinen ilmoitetaan saldo BOPM A -lomakkeen kohdassa Talletukset A4. Muut velat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Muut velat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan.

11 11 (31) 2.2 YRITYSRYHMÄN SISÄISET ULKOMAISET ERÄT Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit BOPM C (vain muuhun kuin rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat 1 ) Lomakkeella BOPM C ilmoitetaan vieraan pääoman ehtoiset saamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselta talousyksiköltä olevat saamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä veloilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Joukkolainat A.6 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa joukkolainoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkakirjan liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2)ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit A.7 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yh- 1 Raportoivan yhteisön sektoriluokka otetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, ja raportoivalle yhteisölle aukeaa täytettäväksi joko lomake BOPM C tai lomake BOPM C2. Tässä yhteydessä rahoitussektoriin kuuluviksi määritellään Tilastokeskuksen Sektoriluokitus luokitusstandardin mukaiset rahalaitokset, yhteissijoitusyritykset sekä muut rahoituksen välittäjät (S.122 S.125).

12 12 (31) teisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.8 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot. Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös myyntisaamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Lainat, konsernitilit ja muut A.9 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä olevat seuraavat rahoitussaamiset yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluotot, konsernitileillä syntyneet saamiset sekä muut raportoivan yhteisön taseeseen kirjatut vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaamiset, joita ei sisällytetä joukkolainoihin, rahamarkkinapapereihin eikä kauppaluottoihin tai jotka ovat johdannaisia. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan.

13 13 (31) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit BOPM C2 (vain rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat 2 ) Lomakkeella BOPM C2 rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat vieraan pääoman ehtoiset saamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselta talousyksiköltä olevat saamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä veloilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Joukkolainat A.10 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa joukkolainoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat ja raportoijan hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit A.11 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat ja raportoijan hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. 2 Raportoivan yhteisön sektoriluokka otetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, ja raportoivalle yhteisölle aukeaa täytettäväksi joko lomake BOPM C tai lomake BOPM C2. Tässä yhteydessä rahoitussektoriin kuuluviksi määritellään Tilastokeskuksen Sektoriluokitus luokitusstandardin mukaiset rahalaitokset, yhteissijoitusyritykset sekä muut rahoituksen välittäjät (S.122 S.125).

14 14 (31) Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Talletukset talletuspankeissa A.12 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Talletukset talletuspankeissa rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat talletukset samaan yritysryhmään kuuluvissa ulkomaisissa talletuspankeissa olevilla tileillä. Talletukset talletuspankeissa eritellään sen mukaan, onko talletuspankki 1) ulkomainen emoyritys,2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Talletukset talletuspankeissa eritellään edelleen talletuspankin sijaintimaan mukaan Lainat ja konsernitilit A.13 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Lainat ja konsernitilit rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä olevat seuraavat rahoitussaamiset yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluotot sekä konsernitileillä syntyneet saamiset. Lainat ja konsernitilit eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat ja konsernitilit eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.14 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- että muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot.

15 15 (31) Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös saamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot ilmoitetaan sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Muut A.15 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Muut rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat ne taseeseen kirjatut vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä, joita ei sisällytetä eriin joukkolainat, rahamarkkinapaperit, talletukset talletuspankeissa, lainat ja konsernitilit tai kauppaluotot tai jotka ovat johdannaisia. Erä Muut jaotellaan sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Erä Muut jaotellaan edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset velat, velkainstrumentit BOPM D Lomakkeella BOPM D ilmoitetaan vieraan pääoman ehtoiset velat samaan yritysryhmään kuuluville ulkomaisille talousyksiköille. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselle talousyksikölle olevat velat ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä saamisilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta 3.4.

16 16 (31) Joukkolainat L.5 Yritysryhmän sisäisissä veloissa joukkolainoissa ilmoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkakirjojen hallussapitäjä 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjojen hallussapitäjän sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit L.6 Yritysryhmän sisäisissä veloissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkakirjojen hallussapitäjä 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjojen hallussapitäjän sijaintimaan mukaan Kauppaluotot L.7 Yritysryhmän sisäisissä veloissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät ostovelat ja saadut ennakot. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin

17 17 (31) maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Lainat, konsernitilit ja muut L.8 Yritysryhmän sisäisissä veloissa kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköitä olevat seuraavat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvelat yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluottovelat, konsernitileillä syntyvät velat sekä muut raportoivan yhteisön taseeseen kirjaamat rahoitusvelat, joita ei sisällytetä joukkolainoihin, rahamarkkinapapereihin tai kauppaluottoihin tai jotka ovat johdannaisia. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän sisäiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset BOPM E Raportoivan yhteisön oman pääoman ehtoiset sijoitukset ulkomaisiin tytär- ja osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin E.1 Kohdassa E.1 ilmoitetaan tietoja suomalaisen raportoivan yhteisön oman pääoman sijoituksista ulkomailla sijaitseviin tytär- ja osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin, joiden äänivallasta raportoivalla yhteisöllä on hallussaan välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 % (esim. yrityskauppojen tai oman pääoman korotusten seurauksena). Tässä kyselyssä ei ilmoiteta tietoja sijoituksista ulkomaisiin sijoitusrahastoihin. Ne ilmoitetaan kuukausittaisessa SAVE-kyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Omaan pääomaan rinnastettavat pääomalainat ulkomaisille tytär- ja osakkuusyrityksille sekä sivuliikkeille ilmoitetaan lomakkeella BOPM C tai BOPM C2. Pyydetyt tiedot eritellään sijoituskohteen yhtiömuodon mukaan noteerattuihin osakeyhtiöihin, noteeraamattomiin osakeyhtiöihin ja muihin yhtiömuotoihin. Nämä tiedot eritellään edelleen ulkomaisen sijoituskohteen sijaintimaan mukaan. Tarkempi määrittely yhtiömuodoista löytyy tämän ohjeen luvusta o Kohdassa E.A ilmoitetaan selvitysperiodin aikana tehtyjen oman pääoman sijoitusten ja pääoman palautusten erotuksena muodostuva nettomuutos. Yrityskauppojen tapauksessa sijoitukseksi lasketaan tässä raportoivan yhteisön ulkomaisesta kohteesta maksama hankintahinta ja pääoman palautukseksi raportoivan yhteisön kohteen myynnistä saama myyntihinta.

18 18 (31) o Kohdassa E.B ilmoitetaan tytär- ja osakkuusyritysten jakamat osingot sekä sivuliikkeen voittovarojen palautukset suomalaiselle raportoivalle yhteisölle selvitysperiodin aikana. Osingot ilmoitetaan sille selvitysperiodille, jolle raportoiva yhteisö kirjaa ne tuotoiksi tuloslaskelmaansa. o Kohdassa E.C ilmoitetaan raportoivan yhteisön noteerattuihin tytär- ja osakkuusyrityksiin tekemien sijoitusten markkina-arvo selvitysperiodin lopussa Ulkomaisen emoyrityksen oman pääoman sijoitukset raportoivaan yhteisöön E.2 Kohdassa E.2 ilmoitetaan tietoja sellaisen ulkomaisen talousyksikön oman pääoman sijoituksista raportoivaan yhteisöön, jonka hallussa on raportoivan yhteisön äänivallasta välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 %(esim. yrityskauppojen tai osakepääoman korotusten seurauksena). Tämä ulkomainen talousyksikkö on raportoivan yhteisön emoyritys. Omaan pääomaan rinnastettavat pääomalainat ulkomaiselta emoyritykseltä raportoivalle yhteisölle ilmoitetaan lomakkeella BOPM D. Pyydetyt tiedot eritellään maittain ulkomaisen emoyrityksen sijaintimaan mukaan. o Kohdassa E.A ilmoitetaan ulkomaisen emoyrityksen selvitysperiodin aikana raportoivaan yhteisöön tekemien oman pääoman sijoitusten ja pääoman palautusten erotuksena muodostuva nettomuutos. Yrityskauppojen tapauksessa sijoitukseksi lasketaan tässä ulkomaisen ostavan emoyrityksen maksama kauppahinta ja pääoman palautukseksi ulkomaisen myyvän emoyrityksen saama myyntihinta. o Kohdassa E.B ilmoitetaan raportoivan yhteisön ulkomaiselle emoyritykselle jakamat osingot ja raportoivan sivuliikkeen voittovarojen palautukset ulkomaiselle emoyritykselle selvitysperiodin aikana. Osingot ilmoitetaan sille selvitysperiodille, jolloin raportoiva yhteisö kirjaa osingot pois taseen omasta pääomasta.

19 19 (31) 2.3 ULKOMAILLA ASUVIEN KANSSA TEHDYT JOHDANNAISSOPIMUKSET Maksutasetta varten kerätään tiedot ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä johdannaissopimuksista. Niihin liittyvät maksuvirrat sekä vastaavat saamis- ja velkakannat ilmoitetaan erikseen, irrallaan kohde-etuuksista. Johdannaissopimusten toteuttamisesta mahdollisesti seuraavat kohde-etuuksien kaupat ulkomailla asuvien kanssa ilmoitetaan muilla lomakkeilla (mikäli kyseessä ovat olleet maksutasekyselyn piiriin kuuluvat saamiset tai velat). Raportointi kattaa sekä vakioidut johdannaissopimukset että vakioimattomat, kahdenväliset sopimukset (ns. OTC-johdannaiset). Johdannaissopimuksissa ilmoitetaan myös samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen vastapuolen kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset. Ulkomaisista pörsseistä hankitut johdannaissopimukset katsotaan ulkomailla asuvien kanssa tehdyiksi. Seuraavia sopimustyyppejä ei katsota johdannaisiksi maksutaseessa: tavaroiden ja palveluiden kiinteähintaiset toimitussopimukset, ellei kyseessä ole vakioitu sopimus (esimerkiksi hyödykefutuuri), jolla käydään kauppaa pörssissä vakuutussopimukset takaukset ja muut luottojen vakuudet johdannaisten kaltaiset sopimukset, jotka ovat kiinteä ja erottamaton osa kohde-etuutta ja joiden siten voidaan katsoa vaikuttavan kohde-etuuden arvoon (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät sopimusjärjestelyt, joiden mukaan sijoittajalla on oikeus vaihtaa velkakirjansa liikkeeseenlaskijana toimineen yhtiön osakkeisiin). Lomakkeella BOPM F ilmoitetaan johdannaissopimuksista ainoastaan seuraavat tiedot: sopimuskannan bruttoarvot selvityskuukauden lopussa sekä toteutuneet maksuvirrat selvityskuukauden aikana. Näiden sisältö selostetaan jäljempänä tässä ohjeessa (kohdat ja 2.3.2). Instrumenttikohtaista erittelyä johdannaisten osalta ei tehdä Sopimuskannan bruttoarvot Sopimuskannan bruttoarvolla tarkoitetaan kyselyn selvityskuukauden lopussa voimassa (avoinna) olevien sopimusten markkina-arvoa. Saamisina (+) ilmoitetaan kaikkien niiden sopimusten arvojen summa, joiden markkina-arvot ovat positiivisia. Velkoina ( ) ilmoitetaan niiden sopimusten arvojen summa, joiden markkina-arvot ovat negatiivisia. Sopimuksen markkina-arvo on raportoijan kannalta positiivinen silloin, kun ulkomailla asuvalle vastapuolelle syntyisi nettomääräinen maksuvelvoite kotimaassa asuvaa raportoijaa kohtaan, mikäli sopimus selvitettäisiin heti (eli kuukauden lopussa). Vastaavasti markkina-arvo on negatiivinen silloin, kun kotimaassa asuvalle raportoijalle syntyisi nettomääräinen maksuvelvoite ulkomailla asuvaan vastapuoleen nähden.

20 20 (31) Kohde-etuuksien arvoja ei ilmoiteta johdannaissopimusten arvoina. Saamisia ja velkoja ilmoitettaessa sopimuksia käsitellään bruttoperiaatetta noudattaen. Siten saman osapuolen kanssa tehtyjä sopimuksia ei nettouteta. Jos tietty sopimus suljetaan tekemällä vastakkainen identtinen sopimus (eli lukitaan sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu lopullisesti ennen eräpäivää), molempien sopimusten arvot ilmoitetaan. Jos markkina-arvot eivät ole määriteltävissä sopimusten julkisista hinta- tai korkonoteerauksista (OTC-johdannaiset), voidaan sopimukset arvostaa esimerkiksi soveltamalla teoreettisia hinnoittelumalleja tai arvioimalla sopimuksen jäljellä olevien nettomaksuvirtojen diskontattu nykyarvo kohde-etuuden vallitsevan markkinahinnan perusteella. Johdannaissopimuksen saamis- ja velkakanta eritellään maittain vakioimattoman sopimuksen vastapuolen sijaintimaan tai vakioidun sopimuksen tapauksessa johdannaispörssin sijaintimaan perusteella Maksut sopimusosapuolilta ja sopimusosapuolille Maksut-kohdassa ilmoitetaan selvityskuukauden aikana toteutuneet ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä sopimuksista johtuneet maksuvirrat (kassavirrat). Toteutuneet maksuvirrat ilmoitetaan jaoteltuina sopimusosapuolilta saatuihin ja sopimusosapuolille maksettuihin maksuihin. Tässä ilmoitettavia maksuja ovat esimerkiksi vakioitujen johdannaissopimusten alkaessa maksettavat preemiot, niiden voimassaoloaikana toteutetut välitilitykset (ns. ei-palautettavat marginaalimaksut) ja päättyessä toteutettavat nettoarvotilitykset sekä kaikki vakioimattomiin sopimuksiin liittyvät maksut osapuolten kesken. Jos sopimus johtaa kohde-etuuden toimitukseen, kuten optioiden, futuurien ja termiinien tapauksessa on mahdollista, kohde-etuuden vallitsevaan markkinahintaan perustuvan arvon ja toteutus- tai sopimushintaan perustuvan arvon erotus on ilmoitettava tässä maksujen kohdassa. Eri instrumentteihin sovellettavat laskentamenetelmät ja ilmoitusperiaatteet selostetaan tämän ohjeen kohdissa Sopimusosapuolilta saatuja ja sopimusosapuolille maksettuja maksuja käsitellään bruttoperiaatteella. Siten saman osapuolen kanssa tehtyjä sopimuksia ei nettouteta. Sopimusosapuolilta saadut ja sopimusosapuolille maksetut maksut eritellään maittain vakioimattoman sopimuksen vastapuolen sijaintimaan tai vakioidun sopimuksen tapauksessa johdannaispörssin sijaintimaan perusteella. Maksuihin ei sisällytetä sopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyviä selvitystileille maksettavia vakuustalletuksia tai muita maksuja, jotka palautetaan maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Ne ilmoitetaan talletussaamisina lomakkeen BOPM A kohdassa Talletukset A4. Tämän lisäksi saadut ja maksetut vakuudet raportoidaan lomakkeen

SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1.

SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1. SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1.2 Voimassa alkaen 2 (37) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.1

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

Talous- ja ympäristötilastot Voimassa alkaen TK Ulkomaisten rahoitussaamisten ja - velkojen vuosikysely, sisältöohje

Talous- ja ympäristötilastot Voimassa alkaen TK Ulkomaisten rahoitussaamisten ja - velkojen vuosikysely, sisältöohje Talous- ja ympäristötilastot Voimassa 1.1.2017 alkaen TK-41-19-17 Ulkomaisten rahoitussaamisten ja - velkojen vuosikysely, sisältöohje 1 (13) Sisällys 1 Tiedonkeruu... 2 2 Yleiset ohjeet... 2 2.1 Tiedonkeruun

Lisätiedot

Talous- ja ympäristötilastot Rahoitussaamisten ja - velkojen neljännesvuosikysely, Sisältöohje

Talous- ja ympäristötilastot Rahoitussaamisten ja - velkojen neljännesvuosikysely, Sisältöohje Talous- ja ympäristötilastot Rahoitussaamisten ja - velkojen neljännesvuosikysely, Sisältöohje 1 (20) Sisällys Tiedonkeruu... 3 Yleiset ohjeet... 4 Tiedonkeruun rakenne... 4 Peruskäsitteitä... 5 A-lomake:

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY SUOMALAISILLE YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAISIA TYTÄR- JA OSAKKUUSYRITYKSIÄ SEKÄ SIVULIIKKEITÄ

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA

OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (8) LOMAKE FX1: LUOTTOLAITOKSEN VALUUTTAKAUPAT (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA) Yleistä Lomakkeen täyttävät Suomen Pankin valuuttainterventioiden

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN 12.8.2010 Versio 1.2 Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa huhtikuun 2010 tiedoista 2 (13) Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSKÄSITTEITÄ... 4 3 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISEEN

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 15. maaliskuuta 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

KOTI-raportoijatapaaminen

KOTI-raportoijatapaaminen KOTI-raportoijatapaaminen 7.6.2013 Sisältö BIS:n pankkitilastot: yleistä Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2 Sektoriluokitus 2012 Muut asiat 2 BIS international banking statistics

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Korkomarkkinoiden erityispiirteet

Korkomarkkinoiden erityispiirteet Korkomarkkinoiden erityispiirteet - markkinoiden hinnoittelema talouskehitys / trading korkomarkkinoilla www.operandi.fi Rahoitusriskien hallinnan asiantuntijayritys esityksen rakenne I. peruskäsitteitä

Lisätiedot

JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro 106.1 Dnro 20/420/98 1 (12)

JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro 106.1 Dnro 20/420/98 1 (12) 1 (12) Määräyksen kuhunkin lukuun liittyvät ohjeelliset osat, jotka eivät ole samalla tavoin sitovia kuin varsinaiset määräysosat, on sisennetty ja kursivoitu. JOHDANNAISSOPIMUKSET 1 MÄÄRITELMÄT Johdannaissopimuksella

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Helmikuu 2008 Tilastokeskus Työpajankatu 13 00022 Tilastokeskus Puh. (09) 17 341 Invest in Finland Kaivokatu

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa 28.5.2013 Jarmo Kariluoto 28.5.2013 Jarmo Kariluoto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Julkinen

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1 (35) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.4.1 Voimassa alkaen 1.1.2011 SIRA-KYSELYN OHJE 2 (35) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 4 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6 Swap -sopimukset 1. Swapit eli vaihtosopimukset Swap -sopimus on kahden yrityksen välinen sopimus vaihtaa niiden saamat tai maksamat rahavirrat keskenään.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot.

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot. 1 (13) TÄYTTÖOHJEET Yleistä Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, miten eri kohdissa pyydettävät tiedot muodostetaan ja lasketaan. Tiedonkeruusovelluksen (Sovellus) käyttämiseen löytyy omat ohjeet Sovelluksen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA - VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE

KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA - VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA - VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE Versio 1.7 Voimassa 1.1.2014 alkaen OHJE 2 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Johdanto Mitä rahoitusriskit ovat? Miten Euroopan velkakriisi vaikuttaa meidän kuntamme toimintaan?

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä TERMIINI (forward) - termiinisopimus on kauppa, jonka ehdot sovitaan kauppaa tehtäessä, mutta kauppahinta ja kohde-etuus siirtyvät sopimusosapuolten välillä vasta tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana

Lisätiedot

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Suomen Pankki Ohje 1 (15) Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Raportin sisältö (SE.01.01.)... 3 3 Tase (SE.02.01.)... 5 4 Luettelo sijoituksista

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 1(9) Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 2(9) SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 3 Tietojen toimitus... 3 Muutokset toiminnassa... 3 Lomaketietojen täyttö... 3 Muuttujakohtaiset ohjeet... 4 Yhteystiedot

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä Tiedostossa esitetään KOTI-raportointiin liittyviä esimerkkejä. RATI-raportoinnin esimerkit esitetään erillisessä tiedostossa. Esimerkeillä pyritään havainnollistamaan raportointivaatimuksia. Kaikki kentät

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot