SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen"

Transkriptio

1 SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen

2 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset Siirtyminen SV-kyselystä BOPM-kyselyyn BOPM-kyselyn päävastuu siirtyy Tilastokeskukselle vuoden 2014 alusta

3 3 (31) SISÄLLYS 1 KYSELYSSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT LOMAKEKOHTAISET TIEDOT YRITYSRYHMÄN ULKOPUOLISET ULKOMAISET ERÄT YRITYSRYHMÄN SISÄISET ULKOMAISET ERÄT ULKOMAILLA ASUVIEN KANSSA TEHDYT JOHDANNAISSOPIMUKSET KYSELYN PERUSKÄSITTEITÄ Ulkomaiset rahoitussaamiset ja -velat Suomessa ja ulkomailla asuva Ulkomaiset arvopaperisaamiset ja -velat Yritysryhmä, ulkomainen emo-, tytär-, osakkuus- ja sisaryritys sekä sivuliike Saamiset ja velat selvityskauden alussa ja lopussa Nettomuutos Valuuttakurssimuutos Muu arvonmuutos Suoriteperusteinen korko Maturiteetti Noteerattu ja noteeraamaton osakeyhtiö sekä muu yhtiömuoto Vastapuolimaat TILASTOKESKUKSEN JA SUOMEN PANKIN TIEDONHANKINTAVALTUUDET JA TIETOJEN KÄYTTÖ LIITE 1. Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja... 31

4 4 (31) 1 KYSELYSSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT Maksutaseen kuukausikyselyssä ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) raportoidaan yritysryhmän ulkopuolisia ja sisäisiä eriä: - Yritysryhmän ulkopuolisten erien osalta raportoidaan tiedot muista kuin arvopaperimuotoisista ulkomaisista saamisista ja veloista. - Yritysryhmän sisäisten erien osalta raportoidaan kaikki ulkomaiset saamiset ja velat (pl. sijoitusrahastot). Raportointivelvollisia ovat Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin otoksen perusteella valitsemat Suomessa asuvat yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkiseen sektoriin kuuluvat yksiköt. Jokainen samaan yritysryhmään kuuluva Suomessa sijaitseva raportointivelvollinen yhteisö tekee selvitykset erikseen. Raportti tulee toimittaa viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 15. työpäivänä. Yritysryhmän sisäisillä ulkomaisilla erillä tarkoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön taseeseen merkittyjä rahoitussaamisia ja -velkoja, joissa vastapuolena on samaan yritysryhmään kuuluva ulkomainen talousyksikkö (yhteisö tai luonnollinen henkilö). Käsitteenä yritysryhmä on lähellä kirjanpidon käsitettä konserni, mutta käytännössä se voi kattaa konsernia laajemman joukon talousyksiköitä. Yritysryhmän määritelmä ja esimerkki löytyvät osiosta 3.4. Yritysryhmän ulkopuoliset ja sisäiset erät jaotellaan maittain vastapuolen sijaintimaan perusteella (pl. kauppaluotot). Yritysryhmän ulkopuoliset erät (pl. vuokrausluotot ja johdannaissopimukset) jaotellaan sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Yritysryhmän sisäiset erät (pl. johdannaissopimukset) jaotellaan edelleen yritysryhmän sisäisten suhteiden perusteella sen mukaan, onko ulkomainen vastapuoli suomalaisen näkökulmasta 1) emoyritys, 2) tytär-, osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) sisaryritys. Kyselyssä ilmoitetaan sekä ulkomaisissa johdannaispörsseissä tehdyt vakioidut että ulkomaisten vastapuolten kanssa solmitut kahdenväliset, vakioimattomat johdannaissopimukset. Johdannaissopimuksista raportoidaan yritysryhmän ulkopuolisten ja sisäisten vastapuolten kanssa tehdyt sopimukset. Raportointiajanjakson saamis- ja velkakanta sekä maksuvirrat ilmoitetaan maittain eriteltyinä, johdannaispörssin tai vastapuolen sijaintimaan mukaan. Valtiosektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat myös ulkomaisia saamisia ja velkoja koskevat lisäerittelyt.

5 5 (31) Tiedot raportoidaan miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Kysely koostuu seuraavista lomakkeista: BOPM A BOPM B BOPM C BOPM C2 BOPM D BOPM E BOPM F BOPM G Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset saamiset (pois lukien arvopaperisaamiset) Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset velat (pois lukien arvopaperivelat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit (vain muuhun kuin rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit (vain rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset velat, velkainstrumentit Yritysryhmän sisäiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ulkomailla asuvien kanssa tehdyt johdannaissopimukset (yritysryhmän ulkopuoliset ja sisäiset) Valtion lisäselvitykset (vain valtiosektoriin kuuluvat raportoijat) Kysely toteutetaan internetin välityksellä Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin Opus- Capitalta (ennen: Itella) tilaaman DCS-vastauspalvelun (Data Collection Services) avulla. Raportoija tilaa käyttäjätunnuksen internetissä olevasta tunnustilauspalvelusta. Tilastokeskus hyväksyy tunnustilauksen, minkä jälkeen OpusCapita aktivoi hakemuksen ja lähettää käyttäjätunnuksen sekä avainlukulistan raportoijalle. Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset raportoidaan Suomen Pankin arvopaperikohtaisessa kuukausikyselyssä Kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE). Kuukausikyselyiden lisäksi Tilastokeskus ja Suomen Pankki keräävät tietoa maksutaseen vuosikyselyssä, jossa pyydetään tietoja raportointivelvollisen yhteisön ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomaisista saamisista ja veloista raportointivuoden lopussa (ns. BOPA-vuosikysely). Kuukausikyselyissä tietoja raportoivan yhteisön on vuosikyselyssä raportoitava pyydetyistä tiedoista kuitenkin vain ne, joita se ei raportoi kuukausikyselyissä.

6 6 (31) 2 LOMAKEKOHTAISET TIEDOT 2.1 YRITYSRYHMÄN ULKOPUOLISET ULKOMAISET ERÄT Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset saamiset BOPM A (pl. arvopaperisaamiset) Lomakkeella BOPM A raportoijat ilmoittavat muut kuin arvopaperimuotoiset saamiset samaan yritysryhmään kuulumattomilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän ulkopuoliset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Lainat A.1 Lainoissa ilmoitetaan luotot, joissa lainanantaja ja -ottaja tekevät kahdenvälisen luottosopimuksen. Velkakirjat, joihin luottosopimukset perustuvat, eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä vapaasti siirrettävissä olevia. Lainoja ovat esimerkiksi yksittäisvelkakirjalainat sekä luotonanto, joka toteutetaan arvopapereiden reposopimuksiin tai lainaussopimuksiin perustuvina arvopapereiden hankintoina ulkomailla asuvilta. Vapaasti siirrettävissä olevat lainat (kuten esim. Schuldschein- ja muut ns. private placement -tyyppiset lainat) raportoidaan velkapapereina kuukausittaisessa SAVEkyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Lainat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Lainat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Vuokrausluotot A.2 Vuokrausluotoissa ilmoitetaan ulkomaille vuokrattuihin tavaroihin liittyvät saamiset. Vuokrausluoton (rahoitusleasing) nosto lasketaan vuokrattavan tavaran markkinaarvon suuruisena. Sopimusehtojen mukainen, säännöllisin välein saatava leasingmaksu sisältää sekä pääoman kuoletusta että korkoa, ja nämä ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisina. Kuoletukset lasketaan sopimuksen mukaisina sopimuksen päättymiskuukautta lukuun ottamatta. Päättymiskuukautena ilmoitettava kuoletus on yhtä suuri kuin edellisen kuukauden lopun saaminen. Sopimukseen liittyvä saaminen saadaan vähen-

7 7 (31) tämällä tavaran markkina-arvosta kaikkien edeltävien kuukausien (ml. selvityskuukausi) kuoletusten yhteissumma. Vuokrausluotot eritellään vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.3 Yritysryhmän ulkopuolisissa saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan yritysryhmän ulkopuolisten ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot. Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös myyntisaamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty Talletukset A.4 Talletukset-kohdassa ilmoitetaan ulkomailla sijaitsevissa rahoituslaitoksissa olevat käyttelytilit, määräaikaistilit ja muut talletustilit sekä hallussa (käteiskassoissa) oleva ulkomaanraha. Ulkomaanrahaksi katsotaan muut valuutat kuin euro. Ulkomaisten tilien saldot ilmoitetaan kuukauden lopun tilanteen perusteella. Talletuksissa ilmoitetaan mm. johdannaissopimuksiin liittyvät vakuustalletukset; maksetut ja saadut vakuudet kirjataan myös BOPM A -lomakkeen kohtaan Muut saamiset A.5 (annettu vakuus) ja BOPM B -lomakkeen kohtaan Muut velat L.4 (saatu vakuus) tiedot niistä ulkomaisissa rahoituslaitoksissa olevista konsernitilien pää- ja alatileistä, jotka raportoija omassa kirjanpidossaan luokittelee saamiseksi rahoituslaitokselta. Erikoistapaus Mikäli ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevan luotollisen tilin saldo menee negatiiviseksi, ilmoitetaan saldo BOPM B -lomakkeen kohdassa Muut velat L.4. Talletukset eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12

8 8 (31) kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Talletukset eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Muut saamiset A.5 Muut saamiset -kohdassa ilmoitetaan kaikki lomakkeen BOPM A muihin kohtiin kuulumattomat erät kuten vekselit maksuaikasaamiset maksujenvälityssaamiset vakuutuslaitosten jälleenvakuutustilisaamiset ja talletteet. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan johdannaissopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyvät maksetut vakuudet, jotka palautuvat maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Vakuutuslaitosten ulkomaisia vakuutusmaksusaamisia ei ilmoiteta tässä selvityksessä. Muut saamiset eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Muut saamiset eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset velat BOPM B (pl. arvopaperivelat) Lomakkeella BOPM B raportoijat ilmoittavat muut kuin arvopaperimuotoiset velat samaan yritysryhmään kuulumattomilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän ulkopuoliset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Lainat L.1 Lainalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, jossa lainanottaja ja -antaja tekevät kahdenvälisen luottosopimuksen. Velkakirjat, joihin luottosopimukset perustuvat, eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä vapaasti siirrettävissä olevia. Lainanantaja voi

9 9 (31) olla pankki tai pankkien muodostama konsortio. Lainojen nostot ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä niistä kuluja ja palkkioita. Konsortiolainan nosto jaetaan maittain lainanantajien muodostamaan konsortioon kuuluvien ulkomaisten pankkien sijaintimaiden perusteella niiden osuuksien suhteessa. Konsortioon kuuluvien Suomessa sijaitsevien pankkien osuutta ei ilmoiteta. Kohdassa ilmoitetaan myös varainhankinta, joka toteutetaan repo-sopimuksiin tai lainaussopimuksiin perustuvana arvopapereiden myynteinä (tai luovutuksina) ulkomailla asuville. Erikoistapauksia Revolving Credit -luottosopimukset ilmoitetaan sitä mukaa kuin luottoa nostetaan. Raportoijan nimiin otettu ulkomainen laina, jota ei nosteta Suomeen, vaan lainalla saadut varat jäävät raportoijan ulkomaiselle tilille: BOPM B -lomakkeen Lainat L.1 -kohdan ohella laina ilmoitetaan myös lomakkeen BOPM A kohdassa Talletukset A.4, mikäli varat ovat tilillä selvityskuukauden lopussa. Raportoijan nimiin otettu ulkomainen laina, jota ei nosteta Suomeen, vaan annetaan edelleen lainaksi ulkomaiselle tytäryritykselle tai käytetään yrityskaupan rahoitukseen: BOPM B -lomakkeen Lainat L.1 -kohdan ohella laina ilmoitetaan myös lomakkeen BOPM C kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut A.9 tai lomakkeen BOPM C2 kohdassa Lainat ja konsernitilit A.13. Vapaasti siirrettävissä olevat lainat (kuten esim. Schuldschein- ja muut ns. private placement -tyyppiset lainat) raportoidaan velkapapereina kuukausittaisessa SAVEkyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Lainat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Lainat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Vuokrausluotot (rahoitusleasing) L.2 Vuokrausluoton nosto lasketaan vuokrattavan tavaran markkina-arvon suuruisena. Sopimusehtojen mukainen, säännöllisin välein suoritettava leasingmaksu sisältää periaatteessa sekä pääoman kuoletusta että korkoa, ja nämä ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisina. Kuoletukset lasketaan sopimuksen mukaisina sopimuksen päättymiskuukautta lukuun ottamatta. Päättymiskuukautena ilmoitettava kuoletus on yhtä suuri kuin edellisen kuukauden lopun velka.

10 10 (31) Sopimukseen liittyvä velka saadaan vähentämällä tavaran markkina-arvosta kaikkien edeltävien kuukausien (myös selvityskuukauden) kuoletusten yhteissumma. Vuokrausluotot eritellään vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot L.3 Yritysryhmän ulkopuolisissa veloissa kauppaluotoissa ilmoitetaan yritysryhmän ulkopuolisten ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät ostovelat ja saadut ennakot. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty Muut velat L.4 Tähän kohtaan sisällytetään kaikki BOPM B -lomakkeen muihin (lainat, kauppaluotot, vuokrausluotot) kohtiin kuulumattomat erät. Esimerkiksi kohtaan Muut velat L.4 sisällytetään ulkomaisissa rahoituslaitoksissa oleviin tileihin perustuva luoton käyttö, vekselirahoitus, maksuaikavelat, maksujenvälitysvelat sekä vakuutuslaitosten jälleenvakuutustilivelat ja talletteet. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan johdannaissopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyvät saadut vakuudet, jotka palautetaan maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Vakuutuslaitosten ulkomaisia vastuuvelkoja (vakuutusmaksu- ja korvausvastuu) ei ilmoiteta tässä selvityksessä. Erikoistapaus Ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevat luotolliset tilit: Mikäli ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevan luotollisen tilin saldo menee negatiiviseksi, ilmoitetaan saldo tässä kohdassa. Tilin ollessa positiivinen ilmoitetaan saldo BOPM A -lomakkeen kohdassa Talletukset A4. Muut velat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Muut velat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan.

11 11 (31) 2.2 YRITYSRYHMÄN SISÄISET ULKOMAISET ERÄT Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit BOPM C (vain muuhun kuin rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat 1 ) Lomakkeella BOPM C ilmoitetaan vieraan pääoman ehtoiset saamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselta talousyksiköltä olevat saamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä veloilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Joukkolainat A.6 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa joukkolainoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkakirjan liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2)ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit A.7 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yh- 1 Raportoivan yhteisön sektoriluokka otetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, ja raportoivalle yhteisölle aukeaa täytettäväksi joko lomake BOPM C tai lomake BOPM C2. Tässä yhteydessä rahoitussektoriin kuuluviksi määritellään Tilastokeskuksen Sektoriluokitus luokitusstandardin mukaiset rahalaitokset, yhteissijoitusyritykset sekä muut rahoituksen välittäjät (S.122 S.125).

12 12 (31) teisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.8 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot. Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös myyntisaamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Lainat, konsernitilit ja muut A.9 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä olevat seuraavat rahoitussaamiset yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluotot, konsernitileillä syntyneet saamiset sekä muut raportoivan yhteisön taseeseen kirjatut vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaamiset, joita ei sisällytetä joukkolainoihin, rahamarkkinapapereihin eikä kauppaluottoihin tai jotka ovat johdannaisia. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan.

13 13 (31) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit BOPM C2 (vain rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat 2 ) Lomakkeella BOPM C2 rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat vieraan pääoman ehtoiset saamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselta talousyksiköltä olevat saamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä veloilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Joukkolainat A.10 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa joukkolainoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat ja raportoijan hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit A.11 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat ja raportoijan hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. 2 Raportoivan yhteisön sektoriluokka otetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, ja raportoivalle yhteisölle aukeaa täytettäväksi joko lomake BOPM C tai lomake BOPM C2. Tässä yhteydessä rahoitussektoriin kuuluviksi määritellään Tilastokeskuksen Sektoriluokitus luokitusstandardin mukaiset rahalaitokset, yhteissijoitusyritykset sekä muut rahoituksen välittäjät (S.122 S.125).

14 14 (31) Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Talletukset talletuspankeissa A.12 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Talletukset talletuspankeissa rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat talletukset samaan yritysryhmään kuuluvissa ulkomaisissa talletuspankeissa olevilla tileillä. Talletukset talletuspankeissa eritellään sen mukaan, onko talletuspankki 1) ulkomainen emoyritys,2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Talletukset talletuspankeissa eritellään edelleen talletuspankin sijaintimaan mukaan Lainat ja konsernitilit A.13 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Lainat ja konsernitilit rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä olevat seuraavat rahoitussaamiset yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluotot sekä konsernitileillä syntyneet saamiset. Lainat ja konsernitilit eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat ja konsernitilit eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.14 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- että muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot.

15 15 (31) Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös saamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot ilmoitetaan sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Muut A.15 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Muut rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat ne taseeseen kirjatut vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä, joita ei sisällytetä eriin joukkolainat, rahamarkkinapaperit, talletukset talletuspankeissa, lainat ja konsernitilit tai kauppaluotot tai jotka ovat johdannaisia. Erä Muut jaotellaan sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Erä Muut jaotellaan edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset velat, velkainstrumentit BOPM D Lomakkeella BOPM D ilmoitetaan vieraan pääoman ehtoiset velat samaan yritysryhmään kuuluville ulkomaisille talousyksiköille. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselle talousyksikölle olevat velat ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä saamisilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta 3.4.

16 16 (31) Joukkolainat L.5 Yritysryhmän sisäisissä veloissa joukkolainoissa ilmoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkakirjojen hallussapitäjä 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjojen hallussapitäjän sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit L.6 Yritysryhmän sisäisissä veloissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkakirjojen hallussapitäjä 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjojen hallussapitäjän sijaintimaan mukaan Kauppaluotot L.7 Yritysryhmän sisäisissä veloissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät ostovelat ja saadut ennakot. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin

17 17 (31) maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Lainat, konsernitilit ja muut L.8 Yritysryhmän sisäisissä veloissa kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköitä olevat seuraavat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvelat yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluottovelat, konsernitileillä syntyvät velat sekä muut raportoivan yhteisön taseeseen kirjaamat rahoitusvelat, joita ei sisällytetä joukkolainoihin, rahamarkkinapapereihin tai kauppaluottoihin tai jotka ovat johdannaisia. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän sisäiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset BOPM E Raportoivan yhteisön oman pääoman ehtoiset sijoitukset ulkomaisiin tytär- ja osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin E.1 Kohdassa E.1 ilmoitetaan tietoja suomalaisen raportoivan yhteisön oman pääoman sijoituksista ulkomailla sijaitseviin tytär- ja osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin, joiden äänivallasta raportoivalla yhteisöllä on hallussaan välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 % (esim. yrityskauppojen tai oman pääoman korotusten seurauksena). Tässä kyselyssä ei ilmoiteta tietoja sijoituksista ulkomaisiin sijoitusrahastoihin. Ne ilmoitetaan kuukausittaisessa SAVE-kyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Omaan pääomaan rinnastettavat pääomalainat ulkomaisille tytär- ja osakkuusyrityksille sekä sivuliikkeille ilmoitetaan lomakkeella BOPM C tai BOPM C2. Pyydetyt tiedot eritellään sijoituskohteen yhtiömuodon mukaan noteerattuihin osakeyhtiöihin, noteeraamattomiin osakeyhtiöihin ja muihin yhtiömuotoihin. Nämä tiedot eritellään edelleen ulkomaisen sijoituskohteen sijaintimaan mukaan. Tarkempi määrittely yhtiömuodoista löytyy tämän ohjeen luvusta o Kohdassa E.A ilmoitetaan selvitysperiodin aikana tehtyjen oman pääoman sijoitusten ja pääoman palautusten erotuksena muodostuva nettomuutos. Yrityskauppojen tapauksessa sijoitukseksi lasketaan tässä raportoivan yhteisön ulkomaisesta kohteesta maksama hankintahinta ja pääoman palautukseksi raportoivan yhteisön kohteen myynnistä saama myyntihinta.

18 18 (31) o Kohdassa E.B ilmoitetaan tytär- ja osakkuusyritysten jakamat osingot sekä sivuliikkeen voittovarojen palautukset suomalaiselle raportoivalle yhteisölle selvitysperiodin aikana. Osingot ilmoitetaan sille selvitysperiodille, jolle raportoiva yhteisö kirjaa ne tuotoiksi tuloslaskelmaansa. o Kohdassa E.C ilmoitetaan raportoivan yhteisön noteerattuihin tytär- ja osakkuusyrityksiin tekemien sijoitusten markkina-arvo selvitysperiodin lopussa Ulkomaisen emoyrityksen oman pääoman sijoitukset raportoivaan yhteisöön E.2 Kohdassa E.2 ilmoitetaan tietoja sellaisen ulkomaisen talousyksikön oman pääoman sijoituksista raportoivaan yhteisöön, jonka hallussa on raportoivan yhteisön äänivallasta välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 %(esim. yrityskauppojen tai osakepääoman korotusten seurauksena). Tämä ulkomainen talousyksikkö on raportoivan yhteisön emoyritys. Omaan pääomaan rinnastettavat pääomalainat ulkomaiselta emoyritykseltä raportoivalle yhteisölle ilmoitetaan lomakkeella BOPM D. Pyydetyt tiedot eritellään maittain ulkomaisen emoyrityksen sijaintimaan mukaan. o Kohdassa E.A ilmoitetaan ulkomaisen emoyrityksen selvitysperiodin aikana raportoivaan yhteisöön tekemien oman pääoman sijoitusten ja pääoman palautusten erotuksena muodostuva nettomuutos. Yrityskauppojen tapauksessa sijoitukseksi lasketaan tässä ulkomaisen ostavan emoyrityksen maksama kauppahinta ja pääoman palautukseksi ulkomaisen myyvän emoyrityksen saama myyntihinta. o Kohdassa E.B ilmoitetaan raportoivan yhteisön ulkomaiselle emoyritykselle jakamat osingot ja raportoivan sivuliikkeen voittovarojen palautukset ulkomaiselle emoyritykselle selvitysperiodin aikana. Osingot ilmoitetaan sille selvitysperiodille, jolloin raportoiva yhteisö kirjaa osingot pois taseen omasta pääomasta.

19 19 (31) 2.3 ULKOMAILLA ASUVIEN KANSSA TEHDYT JOHDANNAISSOPIMUKSET Maksutasetta varten kerätään tiedot ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä johdannaissopimuksista. Niihin liittyvät maksuvirrat sekä vastaavat saamis- ja velkakannat ilmoitetaan erikseen, irrallaan kohde-etuuksista. Johdannaissopimusten toteuttamisesta mahdollisesti seuraavat kohde-etuuksien kaupat ulkomailla asuvien kanssa ilmoitetaan muilla lomakkeilla (mikäli kyseessä ovat olleet maksutasekyselyn piiriin kuuluvat saamiset tai velat). Raportointi kattaa sekä vakioidut johdannaissopimukset että vakioimattomat, kahdenväliset sopimukset (ns. OTC-johdannaiset). Johdannaissopimuksissa ilmoitetaan myös samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen vastapuolen kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset. Ulkomaisista pörsseistä hankitut johdannaissopimukset katsotaan ulkomailla asuvien kanssa tehdyiksi. Seuraavia sopimustyyppejä ei katsota johdannaisiksi maksutaseessa: tavaroiden ja palveluiden kiinteähintaiset toimitussopimukset, ellei kyseessä ole vakioitu sopimus (esimerkiksi hyödykefutuuri), jolla käydään kauppaa pörssissä vakuutussopimukset takaukset ja muut luottojen vakuudet johdannaisten kaltaiset sopimukset, jotka ovat kiinteä ja erottamaton osa kohde-etuutta ja joiden siten voidaan katsoa vaikuttavan kohde-etuuden arvoon (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät sopimusjärjestelyt, joiden mukaan sijoittajalla on oikeus vaihtaa velkakirjansa liikkeeseenlaskijana toimineen yhtiön osakkeisiin). Lomakkeella BOPM F ilmoitetaan johdannaissopimuksista ainoastaan seuraavat tiedot: sopimuskannan bruttoarvot selvityskuukauden lopussa sekä toteutuneet maksuvirrat selvityskuukauden aikana. Näiden sisältö selostetaan jäljempänä tässä ohjeessa (kohdat ja 2.3.2). Instrumenttikohtaista erittelyä johdannaisten osalta ei tehdä Sopimuskannan bruttoarvot Sopimuskannan bruttoarvolla tarkoitetaan kyselyn selvityskuukauden lopussa voimassa (avoinna) olevien sopimusten markkina-arvoa. Saamisina (+) ilmoitetaan kaikkien niiden sopimusten arvojen summa, joiden markkina-arvot ovat positiivisia. Velkoina ( ) ilmoitetaan niiden sopimusten arvojen summa, joiden markkina-arvot ovat negatiivisia. Sopimuksen markkina-arvo on raportoijan kannalta positiivinen silloin, kun ulkomailla asuvalle vastapuolelle syntyisi nettomääräinen maksuvelvoite kotimaassa asuvaa raportoijaa kohtaan, mikäli sopimus selvitettäisiin heti (eli kuukauden lopussa). Vastaavasti markkina-arvo on negatiivinen silloin, kun kotimaassa asuvalle raportoijalle syntyisi nettomääräinen maksuvelvoite ulkomailla asuvaan vastapuoleen nähden.

20 20 (31) Kohde-etuuksien arvoja ei ilmoiteta johdannaissopimusten arvoina. Saamisia ja velkoja ilmoitettaessa sopimuksia käsitellään bruttoperiaatetta noudattaen. Siten saman osapuolen kanssa tehtyjä sopimuksia ei nettouteta. Jos tietty sopimus suljetaan tekemällä vastakkainen identtinen sopimus (eli lukitaan sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu lopullisesti ennen eräpäivää), molempien sopimusten arvot ilmoitetaan. Jos markkina-arvot eivät ole määriteltävissä sopimusten julkisista hinta- tai korkonoteerauksista (OTC-johdannaiset), voidaan sopimukset arvostaa esimerkiksi soveltamalla teoreettisia hinnoittelumalleja tai arvioimalla sopimuksen jäljellä olevien nettomaksuvirtojen diskontattu nykyarvo kohde-etuuden vallitsevan markkinahinnan perusteella. Johdannaissopimuksen saamis- ja velkakanta eritellään maittain vakioimattoman sopimuksen vastapuolen sijaintimaan tai vakioidun sopimuksen tapauksessa johdannaispörssin sijaintimaan perusteella Maksut sopimusosapuolilta ja sopimusosapuolille Maksut-kohdassa ilmoitetaan selvityskuukauden aikana toteutuneet ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä sopimuksista johtuneet maksuvirrat (kassavirrat). Toteutuneet maksuvirrat ilmoitetaan jaoteltuina sopimusosapuolilta saatuihin ja sopimusosapuolille maksettuihin maksuihin. Tässä ilmoitettavia maksuja ovat esimerkiksi vakioitujen johdannaissopimusten alkaessa maksettavat preemiot, niiden voimassaoloaikana toteutetut välitilitykset (ns. ei-palautettavat marginaalimaksut) ja päättyessä toteutettavat nettoarvotilitykset sekä kaikki vakioimattomiin sopimuksiin liittyvät maksut osapuolten kesken. Jos sopimus johtaa kohde-etuuden toimitukseen, kuten optioiden, futuurien ja termiinien tapauksessa on mahdollista, kohde-etuuden vallitsevaan markkinahintaan perustuvan arvon ja toteutus- tai sopimushintaan perustuvan arvon erotus on ilmoitettava tässä maksujen kohdassa. Eri instrumentteihin sovellettavat laskentamenetelmät ja ilmoitusperiaatteet selostetaan tämän ohjeen kohdissa Sopimusosapuolilta saatuja ja sopimusosapuolille maksettuja maksuja käsitellään bruttoperiaatteella. Siten saman osapuolen kanssa tehtyjä sopimuksia ei nettouteta. Sopimusosapuolilta saadut ja sopimusosapuolille maksetut maksut eritellään maittain vakioimattoman sopimuksen vastapuolen sijaintimaan tai vakioidun sopimuksen tapauksessa johdannaispörssin sijaintimaan perusteella. Maksuihin ei sisällytetä sopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyviä selvitystileille maksettavia vakuustalletuksia tai muita maksuja, jotka palautetaan maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Ne ilmoitetaan talletussaamisina lomakkeen BOPM A kohdassa Talletukset A4. Tämän lisäksi saadut ja maksetut vakuudet raportoidaan lomakkeen

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Talous- ja ympäristötilastot Rahoitussaamisten ja - velkojen neljännesvuosikysely, Sisältöohje

Talous- ja ympäristötilastot Rahoitussaamisten ja - velkojen neljännesvuosikysely, Sisältöohje Talous- ja ympäristötilastot Rahoitussaamisten ja - velkojen neljännesvuosikysely, Sisältöohje 1 (20) Sisällys Tiedonkeruu... 3 Yleiset ohjeet... 4 Tiedonkeruun rakenne... 4 Peruskäsitteitä... 5 A-lomake:

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1 (35) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.4.1 Voimassa alkaen 1.1.2011 SIRA-KYSELYN OHJE 2 (35) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 4 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 1(9) Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 2(9) SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 3 Tietojen toimitus... 3 Muutokset toiminnassa... 3 Lomaketietojen täyttö... 3 Muuttujakohtaiset ohjeet... 4 Yhteystiedot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Suomen Pankki Ohje 1 (15) Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Raportin sisältö (SE.01.01.)... 3 3 Tase (SE.02.01.)... 5 4 Luettelo sijoituksista

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007 Suomen maksutase Vuosikatsaus 27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suorien sijoitusten kanta 1998 27 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Suomessa (vasen ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) Versio 1.6 Voimassa: Tammikuu 2014 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 5.6.2013 (päivitetty 17.1.2014) Käytössä: 1.2.2014 Tietuemuodon

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,1 prosenttia vuoden 2015 lopussa Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (8) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.0 Voimassa alkaen 1.4.2010 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa vuoden 2009 tiedoista. KYSELYN OHJE

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot