SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen"

Transkriptio

1 SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen

2 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset Siirtyminen SV-kyselystä BOPM-kyselyyn BOPM-kyselyn päävastuu siirtyy Tilastokeskukselle vuoden 2014 alusta

3 3 (31) SISÄLLYS 1 KYSELYSSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT LOMAKEKOHTAISET TIEDOT YRITYSRYHMÄN ULKOPUOLISET ULKOMAISET ERÄT YRITYSRYHMÄN SISÄISET ULKOMAISET ERÄT ULKOMAILLA ASUVIEN KANSSA TEHDYT JOHDANNAISSOPIMUKSET KYSELYN PERUSKÄSITTEITÄ Ulkomaiset rahoitussaamiset ja -velat Suomessa ja ulkomailla asuva Ulkomaiset arvopaperisaamiset ja -velat Yritysryhmä, ulkomainen emo-, tytär-, osakkuus- ja sisaryritys sekä sivuliike Saamiset ja velat selvityskauden alussa ja lopussa Nettomuutos Valuuttakurssimuutos Muu arvonmuutos Suoriteperusteinen korko Maturiteetti Noteerattu ja noteeraamaton osakeyhtiö sekä muu yhtiömuoto Vastapuolimaat TILASTOKESKUKSEN JA SUOMEN PANKIN TIEDONHANKINTAVALTUUDET JA TIETOJEN KÄYTTÖ LIITE 1. Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja... 31

4 4 (31) 1 KYSELYSSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT Maksutaseen kuukausikyselyssä ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) raportoidaan yritysryhmän ulkopuolisia ja sisäisiä eriä: - Yritysryhmän ulkopuolisten erien osalta raportoidaan tiedot muista kuin arvopaperimuotoisista ulkomaisista saamisista ja veloista. - Yritysryhmän sisäisten erien osalta raportoidaan kaikki ulkomaiset saamiset ja velat (pl. sijoitusrahastot). Raportointivelvollisia ovat Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin otoksen perusteella valitsemat Suomessa asuvat yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkiseen sektoriin kuuluvat yksiköt. Jokainen samaan yritysryhmään kuuluva Suomessa sijaitseva raportointivelvollinen yhteisö tekee selvitykset erikseen. Raportti tulee toimittaa viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 15. työpäivänä. Yritysryhmän sisäisillä ulkomaisilla erillä tarkoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön taseeseen merkittyjä rahoitussaamisia ja -velkoja, joissa vastapuolena on samaan yritysryhmään kuuluva ulkomainen talousyksikkö (yhteisö tai luonnollinen henkilö). Käsitteenä yritysryhmä on lähellä kirjanpidon käsitettä konserni, mutta käytännössä se voi kattaa konsernia laajemman joukon talousyksiköitä. Yritysryhmän määritelmä ja esimerkki löytyvät osiosta 3.4. Yritysryhmän ulkopuoliset ja sisäiset erät jaotellaan maittain vastapuolen sijaintimaan perusteella (pl. kauppaluotot). Yritysryhmän ulkopuoliset erät (pl. vuokrausluotot ja johdannaissopimukset) jaotellaan sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Yritysryhmän sisäiset erät (pl. johdannaissopimukset) jaotellaan edelleen yritysryhmän sisäisten suhteiden perusteella sen mukaan, onko ulkomainen vastapuoli suomalaisen näkökulmasta 1) emoyritys, 2) tytär-, osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) sisaryritys. Kyselyssä ilmoitetaan sekä ulkomaisissa johdannaispörsseissä tehdyt vakioidut että ulkomaisten vastapuolten kanssa solmitut kahdenväliset, vakioimattomat johdannaissopimukset. Johdannaissopimuksista raportoidaan yritysryhmän ulkopuolisten ja sisäisten vastapuolten kanssa tehdyt sopimukset. Raportointiajanjakson saamis- ja velkakanta sekä maksuvirrat ilmoitetaan maittain eriteltyinä, johdannaispörssin tai vastapuolen sijaintimaan mukaan. Valtiosektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat myös ulkomaisia saamisia ja velkoja koskevat lisäerittelyt.

5 5 (31) Tiedot raportoidaan miljoonina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Kysely koostuu seuraavista lomakkeista: BOPM A BOPM B BOPM C BOPM C2 BOPM D BOPM E BOPM F BOPM G Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset saamiset (pois lukien arvopaperisaamiset) Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset velat (pois lukien arvopaperivelat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit (vain muuhun kuin rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit (vain rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset velat, velkainstrumentit Yritysryhmän sisäiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ulkomailla asuvien kanssa tehdyt johdannaissopimukset (yritysryhmän ulkopuoliset ja sisäiset) Valtion lisäselvitykset (vain valtiosektoriin kuuluvat raportoijat) Kysely toteutetaan internetin välityksellä Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin Opus- Capitalta (ennen: Itella) tilaaman DCS-vastauspalvelun (Data Collection Services) avulla. Raportoija tilaa käyttäjätunnuksen internetissä olevasta tunnustilauspalvelusta. Tilastokeskus hyväksyy tunnustilauksen, minkä jälkeen OpusCapita aktivoi hakemuksen ja lähettää käyttäjätunnuksen sekä avainlukulistan raportoijalle. Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset raportoidaan Suomen Pankin arvopaperikohtaisessa kuukausikyselyssä Kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE). Kuukausikyselyiden lisäksi Tilastokeskus ja Suomen Pankki keräävät tietoa maksutaseen vuosikyselyssä, jossa pyydetään tietoja raportointivelvollisen yhteisön ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomaisista saamisista ja veloista raportointivuoden lopussa (ns. BOPA-vuosikysely). Kuukausikyselyissä tietoja raportoivan yhteisön on vuosikyselyssä raportoitava pyydetyistä tiedoista kuitenkin vain ne, joita se ei raportoi kuukausikyselyissä.

6 6 (31) 2 LOMAKEKOHTAISET TIEDOT 2.1 YRITYSRYHMÄN ULKOPUOLISET ULKOMAISET ERÄT Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset saamiset BOPM A (pl. arvopaperisaamiset) Lomakkeella BOPM A raportoijat ilmoittavat muut kuin arvopaperimuotoiset saamiset samaan yritysryhmään kuulumattomilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän ulkopuoliset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Lainat A.1 Lainoissa ilmoitetaan luotot, joissa lainanantaja ja -ottaja tekevät kahdenvälisen luottosopimuksen. Velkakirjat, joihin luottosopimukset perustuvat, eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä vapaasti siirrettävissä olevia. Lainoja ovat esimerkiksi yksittäisvelkakirjalainat sekä luotonanto, joka toteutetaan arvopapereiden reposopimuksiin tai lainaussopimuksiin perustuvina arvopapereiden hankintoina ulkomailla asuvilta. Vapaasti siirrettävissä olevat lainat (kuten esim. Schuldschein- ja muut ns. private placement -tyyppiset lainat) raportoidaan velkapapereina kuukausittaisessa SAVEkyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Lainat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Lainat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Vuokrausluotot A.2 Vuokrausluotoissa ilmoitetaan ulkomaille vuokrattuihin tavaroihin liittyvät saamiset. Vuokrausluoton (rahoitusleasing) nosto lasketaan vuokrattavan tavaran markkinaarvon suuruisena. Sopimusehtojen mukainen, säännöllisin välein saatava leasingmaksu sisältää sekä pääoman kuoletusta että korkoa, ja nämä ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisina. Kuoletukset lasketaan sopimuksen mukaisina sopimuksen päättymiskuukautta lukuun ottamatta. Päättymiskuukautena ilmoitettava kuoletus on yhtä suuri kuin edellisen kuukauden lopun saaminen. Sopimukseen liittyvä saaminen saadaan vähen-

7 7 (31) tämällä tavaran markkina-arvosta kaikkien edeltävien kuukausien (ml. selvityskuukausi) kuoletusten yhteissumma. Vuokrausluotot eritellään vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.3 Yritysryhmän ulkopuolisissa saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan yritysryhmän ulkopuolisten ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot. Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös myyntisaamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty Talletukset A.4 Talletukset-kohdassa ilmoitetaan ulkomailla sijaitsevissa rahoituslaitoksissa olevat käyttelytilit, määräaikaistilit ja muut talletustilit sekä hallussa (käteiskassoissa) oleva ulkomaanraha. Ulkomaanrahaksi katsotaan muut valuutat kuin euro. Ulkomaisten tilien saldot ilmoitetaan kuukauden lopun tilanteen perusteella. Talletuksissa ilmoitetaan mm. johdannaissopimuksiin liittyvät vakuustalletukset; maksetut ja saadut vakuudet kirjataan myös BOPM A -lomakkeen kohtaan Muut saamiset A.5 (annettu vakuus) ja BOPM B -lomakkeen kohtaan Muut velat L.4 (saatu vakuus) tiedot niistä ulkomaisissa rahoituslaitoksissa olevista konsernitilien pää- ja alatileistä, jotka raportoija omassa kirjanpidossaan luokittelee saamiseksi rahoituslaitokselta. Erikoistapaus Mikäli ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevan luotollisen tilin saldo menee negatiiviseksi, ilmoitetaan saldo BOPM B -lomakkeen kohdassa Muut velat L.4. Talletukset eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12

8 8 (31) kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Talletukset eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Muut saamiset A.5 Muut saamiset -kohdassa ilmoitetaan kaikki lomakkeen BOPM A muihin kohtiin kuulumattomat erät kuten vekselit maksuaikasaamiset maksujenvälityssaamiset vakuutuslaitosten jälleenvakuutustilisaamiset ja talletteet. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan johdannaissopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyvät maksetut vakuudet, jotka palautuvat maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Vakuutuslaitosten ulkomaisia vakuutusmaksusaamisia ei ilmoiteta tässä selvityksessä. Muut saamiset eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Muut saamiset eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän ulkopuoliset ulkomaiset velat BOPM B (pl. arvopaperivelat) Lomakkeella BOPM B raportoijat ilmoittavat muut kuin arvopaperimuotoiset velat samaan yritysryhmään kuulumattomilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän ulkopuoliset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Lainat L.1 Lainalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, jossa lainanottaja ja -antaja tekevät kahdenvälisen luottosopimuksen. Velkakirjat, joihin luottosopimukset perustuvat, eivät ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä vapaasti siirrettävissä olevia. Lainanantaja voi

9 9 (31) olla pankki tai pankkien muodostama konsortio. Lainojen nostot ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä niistä kuluja ja palkkioita. Konsortiolainan nosto jaetaan maittain lainanantajien muodostamaan konsortioon kuuluvien ulkomaisten pankkien sijaintimaiden perusteella niiden osuuksien suhteessa. Konsortioon kuuluvien Suomessa sijaitsevien pankkien osuutta ei ilmoiteta. Kohdassa ilmoitetaan myös varainhankinta, joka toteutetaan repo-sopimuksiin tai lainaussopimuksiin perustuvana arvopapereiden myynteinä (tai luovutuksina) ulkomailla asuville. Erikoistapauksia Revolving Credit -luottosopimukset ilmoitetaan sitä mukaa kuin luottoa nostetaan. Raportoijan nimiin otettu ulkomainen laina, jota ei nosteta Suomeen, vaan lainalla saadut varat jäävät raportoijan ulkomaiselle tilille: BOPM B -lomakkeen Lainat L.1 -kohdan ohella laina ilmoitetaan myös lomakkeen BOPM A kohdassa Talletukset A.4, mikäli varat ovat tilillä selvityskuukauden lopussa. Raportoijan nimiin otettu ulkomainen laina, jota ei nosteta Suomeen, vaan annetaan edelleen lainaksi ulkomaiselle tytäryritykselle tai käytetään yrityskaupan rahoitukseen: BOPM B -lomakkeen Lainat L.1 -kohdan ohella laina ilmoitetaan myös lomakkeen BOPM C kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut A.9 tai lomakkeen BOPM C2 kohdassa Lainat ja konsernitilit A.13. Vapaasti siirrettävissä olevat lainat (kuten esim. Schuldschein- ja muut ns. private placement -tyyppiset lainat) raportoidaan velkapapereina kuukausittaisessa SAVEkyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Lainat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Lainat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Vuokrausluotot (rahoitusleasing) L.2 Vuokrausluoton nosto lasketaan vuokrattavan tavaran markkina-arvon suuruisena. Sopimusehtojen mukainen, säännöllisin välein suoritettava leasingmaksu sisältää periaatteessa sekä pääoman kuoletusta että korkoa, ja nämä ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisina. Kuoletukset lasketaan sopimuksen mukaisina sopimuksen päättymiskuukautta lukuun ottamatta. Päättymiskuukautena ilmoitettava kuoletus on yhtä suuri kuin edellisen kuukauden lopun velka.

10 10 (31) Sopimukseen liittyvä velka saadaan vähentämällä tavaran markkina-arvosta kaikkien edeltävien kuukausien (myös selvityskuukauden) kuoletusten yhteissumma. Vuokrausluotot eritellään vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot L.3 Yritysryhmän ulkopuolisissa veloissa kauppaluotoissa ilmoitetaan yritysryhmän ulkopuolisten ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät ostovelat ja saadut ennakot. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty Muut velat L.4 Tähän kohtaan sisällytetään kaikki BOPM B -lomakkeen muihin (lainat, kauppaluotot, vuokrausluotot) kohtiin kuulumattomat erät. Esimerkiksi kohtaan Muut velat L.4 sisällytetään ulkomaisissa rahoituslaitoksissa oleviin tileihin perustuva luoton käyttö, vekselirahoitus, maksuaikavelat, maksujenvälitysvelat sekä vakuutuslaitosten jälleenvakuutustilivelat ja talletteet. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan johdannaissopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyvät saadut vakuudet, jotka palautetaan maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Vakuutuslaitosten ulkomaisia vastuuvelkoja (vakuutusmaksu- ja korvausvastuu) ei ilmoiteta tässä selvityksessä. Erikoistapaus Ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevat luotolliset tilit: Mikäli ulkomaisessa rahoituslaitoksessa olevan luotollisen tilin saldo menee negatiiviseksi, ilmoitetaan saldo tässä kohdassa. Tilin ollessa positiivinen ilmoitetaan saldo BOPM A -lomakkeen kohdassa Talletukset A4. Muut velat eritellään sen mukaan, onko kyseessä lyhyt- vai pitkäaikainen sopimus. Lyhytaikainen sopimus on alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittainen. Pitkäaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan alkuperäiseltä juoksuajaltaan yli 12 kuukauden mittaiset sopimukset sekä sopimukset, joiden juoksuaikaa ei ole määritelty. Muut velat eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan.

11 11 (31) 2.2 YRITYSRYHMÄN SISÄISET ULKOMAISET ERÄT Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit BOPM C (vain muuhun kuin rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat 1 ) Lomakkeella BOPM C ilmoitetaan vieraan pääoman ehtoiset saamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselta talousyksiköltä olevat saamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä veloilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Joukkolainat A.6 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa joukkolainoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkakirjan liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2)ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit A.7 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yh- 1 Raportoivan yhteisön sektoriluokka otetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, ja raportoivalle yhteisölle aukeaa täytettäväksi joko lomake BOPM C tai lomake BOPM C2. Tässä yhteydessä rahoitussektoriin kuuluviksi määritellään Tilastokeskuksen Sektoriluokitus luokitusstandardin mukaiset rahalaitokset, yhteissijoitusyritykset sekä muut rahoituksen välittäjät (S.122 S.125).

12 12 (31) teisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.8 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot. Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös myyntisaamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Lainat, konsernitilit ja muut A.9 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä olevat seuraavat rahoitussaamiset yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluotot, konsernitileillä syntyneet saamiset sekä muut raportoivan yhteisön taseeseen kirjatut vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaamiset, joita ei sisällytetä joukkolainoihin, rahamarkkinapapereihin eikä kauppaluottoihin tai jotka ovat johdannaisia. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan.

13 13 (31) Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset saamiset, velkainstrumentit BOPM C2 (vain rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat 2 ) Lomakkeella BOPM C2 rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat vieraan pääoman ehtoiset saamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselta talousyksiköltä olevat saamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä veloilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta Joukkolainat A.10 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa joukkolainoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat ja raportoijan hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit A.11 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön liikkeeseen laskemat ja raportoijan hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. 2 Raportoivan yhteisön sektoriluokka otetaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, ja raportoivalle yhteisölle aukeaa täytettäväksi joko lomake BOPM C tai lomake BOPM C2. Tässä yhteydessä rahoitussektoriin kuuluviksi määritellään Tilastokeskuksen Sektoriluokitus luokitusstandardin mukaiset rahalaitokset, yhteissijoitusyritykset sekä muut rahoituksen välittäjät (S.122 S.125).

14 14 (31) Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkapaperin liikkeeseenlaskija 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjan liikkeeseenlaskijan sijaintimaan mukaan Talletukset talletuspankeissa A.12 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Talletukset talletuspankeissa rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat talletukset samaan yritysryhmään kuuluvissa ulkomaisissa talletuspankeissa olevilla tileillä. Talletukset talletuspankeissa eritellään sen mukaan, onko talletuspankki 1) ulkomainen emoyritys,2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Talletukset talletuspankeissa eritellään edelleen talletuspankin sijaintimaan mukaan Lainat ja konsernitilit A.13 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Lainat ja konsernitilit rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä olevat seuraavat rahoitussaamiset yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluotot sekä konsernitileillä syntyneet saamiset. Lainat ja konsernitilit eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat ja konsernitilit eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Kauppaluotot A.14 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- että muihin projekteihin liittyvät myyntisaamiset ja maksetut ennakot.

15 15 (31) Myyntisaamiset ilmoitetaan bruttomääräisinä, eli mukaan tulevat myös saamiset, jotka on rahoitettu rahoitusluotoilla. Kauppaluotot ilmoitetaan sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Muut A.15 Yritysryhmän sisäisissä saamisissa kohdassa Muut rahoitussektoriin kuuluvat raportoijat ilmoittavat ne taseeseen kirjatut vieraan pääoman ehtoiset rahoitussaamiset samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköiltä, joita ei sisällytetä eriin joukkolainat, rahamarkkinapaperit, talletukset talletuspankeissa, lainat ja konsernitilit tai kauppaluotot tai jotka ovat johdannaisia. Erä Muut jaotellaan sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Erä Muut jaotellaan edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän sisäiset ulkomaiset velat, velkainstrumentit BOPM D Lomakkeella BOPM D ilmoitetaan vieraan pääoman ehtoiset velat samaan yritysryhmään kuuluville ulkomaisille talousyksiköille. Poikkeuksena ovat yritysryhmän sisäiset johdannaiset. Ne ilmoitetaan lomakkeella BOPM F. Ulkomaiselle talousyksikölle olevat velat ilmoitetaan bruttomääräisinä eikä nettomääräisinä saamisilla vähennettyinä. Yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti (so. muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä. Tarkempi määritelmä ja esimerkki yritysryhmästä löytyvät tämän ohjeen luvusta 3.4.

16 16 (31) Joukkolainat L.5 Yritysryhmän sisäisissä veloissa joukkolainoissa ilmoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Joukkolainat eritellään sen mukaan, onko velkakirjojen hallussapitäjä 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Joukkolainat eritellään edelleen velkakirjojen hallussapitäjän sijaintimaan mukaan Rahamarkkinapaperit L.6 Yritysryhmän sisäisissä veloissa rahamarkkinapapereissa ilmoitetaan suomalaisen raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön hallussa pitämät alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapaperit eritellään sen mukaan, onko velkakirjojen hallussapitäjä 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Rahamarkkinapaperit eritellään edelleen velkakirjojen hallussapitäjän sijaintimaan mukaan Kauppaluotot L.7 Yritysryhmän sisäisissä veloissa kauppaluotoissa ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvien ulkomaisten talousyksiköiden kanssa käytyyn tavara- ja palvelukauppaan sekä rakennus- ja muihin projekteihin liittyvät ostovelat ja saadut ennakot. Kauppaluotot eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Tässä kyselyssä kauppaluottoja ei eritellä maittain. Yritysryhmän sisäisten kauppaluottojen arvo vuoden lopussa eritellään maittain Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin

17 17 (31) maksutaseen ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikyselyssä (BOPAkysely) Lainat, konsernitilit ja muut L.8 Yritysryhmän sisäisissä veloissa kohdassa Lainat, konsernitilit ja muut ilmoitetaan samaan yritysryhmään kuuluvilta ulkomaisilta talousyksiköitä olevat seuraavat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvelat yhteenlaskettuina: lainat, vuokrattuihin tavaroihin liittyvät vuokrausluottovelat, konsernitileillä syntyvät velat sekä muut raportoivan yhteisön taseeseen kirjaamat rahoitusvelat, joita ei sisällytetä joukkolainoihin, rahamarkkinapapereihin tai kauppaluottoihin tai jotka ovat johdannaisia. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään sen mukaan, onko vastapuoli 1) ulkomainen emoyritys, 2) ulkomainen tytär- tai osakkuusyritys tai sivuliike vai 3) ulkomainen sisaryritys. Tarkempi määritelmä ja esimerkki suomalaisen raportoivan yhteisön ja samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen talousyksikön välisestä suhteesta löytyvät ohjeen luvusta 3.4. Lainat, konsernitilit ja muut eritellään edelleen vastapuolen sijaintimaan mukaan Yritysryhmän sisäiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset BOPM E Raportoivan yhteisön oman pääoman ehtoiset sijoitukset ulkomaisiin tytär- ja osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin E.1 Kohdassa E.1 ilmoitetaan tietoja suomalaisen raportoivan yhteisön oman pääoman sijoituksista ulkomailla sijaitseviin tytär- ja osakkuusyrityksiin sekä sivuliikkeisiin, joiden äänivallasta raportoivalla yhteisöllä on hallussaan välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 % (esim. yrityskauppojen tai oman pääoman korotusten seurauksena). Tässä kyselyssä ei ilmoiteta tietoja sijoituksista ulkomaisiin sijoitusrahastoihin. Ne ilmoitetaan kuukausittaisessa SAVE-kyselyssä tai vuosittaisessa BOPA-kyselyssä. Omaan pääomaan rinnastettavat pääomalainat ulkomaisille tytär- ja osakkuusyrityksille sekä sivuliikkeille ilmoitetaan lomakkeella BOPM C tai BOPM C2. Pyydetyt tiedot eritellään sijoituskohteen yhtiömuodon mukaan noteerattuihin osakeyhtiöihin, noteeraamattomiin osakeyhtiöihin ja muihin yhtiömuotoihin. Nämä tiedot eritellään edelleen ulkomaisen sijoituskohteen sijaintimaan mukaan. Tarkempi määrittely yhtiömuodoista löytyy tämän ohjeen luvusta o Kohdassa E.A ilmoitetaan selvitysperiodin aikana tehtyjen oman pääoman sijoitusten ja pääoman palautusten erotuksena muodostuva nettomuutos. Yrityskauppojen tapauksessa sijoitukseksi lasketaan tässä raportoivan yhteisön ulkomaisesta kohteesta maksama hankintahinta ja pääoman palautukseksi raportoivan yhteisön kohteen myynnistä saama myyntihinta.

18 18 (31) o Kohdassa E.B ilmoitetaan tytär- ja osakkuusyritysten jakamat osingot sekä sivuliikkeen voittovarojen palautukset suomalaiselle raportoivalle yhteisölle selvitysperiodin aikana. Osingot ilmoitetaan sille selvitysperiodille, jolle raportoiva yhteisö kirjaa ne tuotoiksi tuloslaskelmaansa. o Kohdassa E.C ilmoitetaan raportoivan yhteisön noteerattuihin tytär- ja osakkuusyrityksiin tekemien sijoitusten markkina-arvo selvitysperiodin lopussa Ulkomaisen emoyrityksen oman pääoman sijoitukset raportoivaan yhteisöön E.2 Kohdassa E.2 ilmoitetaan tietoja sellaisen ulkomaisen talousyksikön oman pääoman sijoituksista raportoivaan yhteisöön, jonka hallussa on raportoivan yhteisön äänivallasta välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 %(esim. yrityskauppojen tai osakepääoman korotusten seurauksena). Tämä ulkomainen talousyksikkö on raportoivan yhteisön emoyritys. Omaan pääomaan rinnastettavat pääomalainat ulkomaiselta emoyritykseltä raportoivalle yhteisölle ilmoitetaan lomakkeella BOPM D. Pyydetyt tiedot eritellään maittain ulkomaisen emoyrityksen sijaintimaan mukaan. o Kohdassa E.A ilmoitetaan ulkomaisen emoyrityksen selvitysperiodin aikana raportoivaan yhteisöön tekemien oman pääoman sijoitusten ja pääoman palautusten erotuksena muodostuva nettomuutos. Yrityskauppojen tapauksessa sijoitukseksi lasketaan tässä ulkomaisen ostavan emoyrityksen maksama kauppahinta ja pääoman palautukseksi ulkomaisen myyvän emoyrityksen saama myyntihinta. o Kohdassa E.B ilmoitetaan raportoivan yhteisön ulkomaiselle emoyritykselle jakamat osingot ja raportoivan sivuliikkeen voittovarojen palautukset ulkomaiselle emoyritykselle selvitysperiodin aikana. Osingot ilmoitetaan sille selvitysperiodille, jolloin raportoiva yhteisö kirjaa osingot pois taseen omasta pääomasta.

19 19 (31) 2.3 ULKOMAILLA ASUVIEN KANSSA TEHDYT JOHDANNAISSOPIMUKSET Maksutasetta varten kerätään tiedot ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä johdannaissopimuksista. Niihin liittyvät maksuvirrat sekä vastaavat saamis- ja velkakannat ilmoitetaan erikseen, irrallaan kohde-etuuksista. Johdannaissopimusten toteuttamisesta mahdollisesti seuraavat kohde-etuuksien kaupat ulkomailla asuvien kanssa ilmoitetaan muilla lomakkeilla (mikäli kyseessä ovat olleet maksutasekyselyn piiriin kuuluvat saamiset tai velat). Raportointi kattaa sekä vakioidut johdannaissopimukset että vakioimattomat, kahdenväliset sopimukset (ns. OTC-johdannaiset). Johdannaissopimuksissa ilmoitetaan myös samaan yritysryhmään kuuluvan ulkomaisen vastapuolen kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset. Ulkomaisista pörsseistä hankitut johdannaissopimukset katsotaan ulkomailla asuvien kanssa tehdyiksi. Seuraavia sopimustyyppejä ei katsota johdannaisiksi maksutaseessa: tavaroiden ja palveluiden kiinteähintaiset toimitussopimukset, ellei kyseessä ole vakioitu sopimus (esimerkiksi hyödykefutuuri), jolla käydään kauppaa pörssissä vakuutussopimukset takaukset ja muut luottojen vakuudet johdannaisten kaltaiset sopimukset, jotka ovat kiinteä ja erottamaton osa kohde-etuutta ja joiden siten voidaan katsoa vaikuttavan kohde-etuuden arvoon (esimerkiksi vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät sopimusjärjestelyt, joiden mukaan sijoittajalla on oikeus vaihtaa velkakirjansa liikkeeseenlaskijana toimineen yhtiön osakkeisiin). Lomakkeella BOPM F ilmoitetaan johdannaissopimuksista ainoastaan seuraavat tiedot: sopimuskannan bruttoarvot selvityskuukauden lopussa sekä toteutuneet maksuvirrat selvityskuukauden aikana. Näiden sisältö selostetaan jäljempänä tässä ohjeessa (kohdat ja 2.3.2). Instrumenttikohtaista erittelyä johdannaisten osalta ei tehdä Sopimuskannan bruttoarvot Sopimuskannan bruttoarvolla tarkoitetaan kyselyn selvityskuukauden lopussa voimassa (avoinna) olevien sopimusten markkina-arvoa. Saamisina (+) ilmoitetaan kaikkien niiden sopimusten arvojen summa, joiden markkina-arvot ovat positiivisia. Velkoina ( ) ilmoitetaan niiden sopimusten arvojen summa, joiden markkina-arvot ovat negatiivisia. Sopimuksen markkina-arvo on raportoijan kannalta positiivinen silloin, kun ulkomailla asuvalle vastapuolelle syntyisi nettomääräinen maksuvelvoite kotimaassa asuvaa raportoijaa kohtaan, mikäli sopimus selvitettäisiin heti (eli kuukauden lopussa). Vastaavasti markkina-arvo on negatiivinen silloin, kun kotimaassa asuvalle raportoijalle syntyisi nettomääräinen maksuvelvoite ulkomailla asuvaan vastapuoleen nähden.

20 20 (31) Kohde-etuuksien arvoja ei ilmoiteta johdannaissopimusten arvoina. Saamisia ja velkoja ilmoitettaessa sopimuksia käsitellään bruttoperiaatetta noudattaen. Siten saman osapuolen kanssa tehtyjä sopimuksia ei nettouteta. Jos tietty sopimus suljetaan tekemällä vastakkainen identtinen sopimus (eli lukitaan sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu lopullisesti ennen eräpäivää), molempien sopimusten arvot ilmoitetaan. Jos markkina-arvot eivät ole määriteltävissä sopimusten julkisista hinta- tai korkonoteerauksista (OTC-johdannaiset), voidaan sopimukset arvostaa esimerkiksi soveltamalla teoreettisia hinnoittelumalleja tai arvioimalla sopimuksen jäljellä olevien nettomaksuvirtojen diskontattu nykyarvo kohde-etuuden vallitsevan markkinahinnan perusteella. Johdannaissopimuksen saamis- ja velkakanta eritellään maittain vakioimattoman sopimuksen vastapuolen sijaintimaan tai vakioidun sopimuksen tapauksessa johdannaispörssin sijaintimaan perusteella Maksut sopimusosapuolilta ja sopimusosapuolille Maksut-kohdassa ilmoitetaan selvityskuukauden aikana toteutuneet ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä sopimuksista johtuneet maksuvirrat (kassavirrat). Toteutuneet maksuvirrat ilmoitetaan jaoteltuina sopimusosapuolilta saatuihin ja sopimusosapuolille maksettuihin maksuihin. Tässä ilmoitettavia maksuja ovat esimerkiksi vakioitujen johdannaissopimusten alkaessa maksettavat preemiot, niiden voimassaoloaikana toteutetut välitilitykset (ns. ei-palautettavat marginaalimaksut) ja päättyessä toteutettavat nettoarvotilitykset sekä kaikki vakioimattomiin sopimuksiin liittyvät maksut osapuolten kesken. Jos sopimus johtaa kohde-etuuden toimitukseen, kuten optioiden, futuurien ja termiinien tapauksessa on mahdollista, kohde-etuuden vallitsevaan markkinahintaan perustuvan arvon ja toteutus- tai sopimushintaan perustuvan arvon erotus on ilmoitettava tässä maksujen kohdassa. Eri instrumentteihin sovellettavat laskentamenetelmät ja ilmoitusperiaatteet selostetaan tämän ohjeen kohdissa Sopimusosapuolilta saatuja ja sopimusosapuolille maksettuja maksuja käsitellään bruttoperiaatteella. Siten saman osapuolen kanssa tehtyjä sopimuksia ei nettouteta. Sopimusosapuolilta saadut ja sopimusosapuolille maksetut maksut eritellään maittain vakioimattoman sopimuksen vastapuolen sijaintimaan tai vakioidun sopimuksen tapauksessa johdannaispörssin sijaintimaan perusteella. Maksuihin ei sisällytetä sopimuksiin (yleensä vakioituihin) liittyviä selvitystileille maksettavia vakuustalletuksia tai muita maksuja, jotka palautetaan maksajalle sopimuksen eräännyttyä. Ne ilmoitetaan talletussaamisina lomakkeen BOPM A kohdassa Talletukset A4. Tämän lisäksi saadut ja maksetut vakuudet raportoidaan lomakkeen

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.6 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013

Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Yritykset 2014 Ulkomaiset suorat sijoitukset 2013 Merkittävimmät suorat sijoittajat Suomeen olivat Ruotsi ja Yhdysvallat vuonna 2013 Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 13.3.2015 L 68/69 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot