SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)"

Transkriptio

1 SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen

2 OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset Lisätty kappaleeseen 1 tieto raporttien säilytysvelvollisuudesta. Raportteja säilytettävä 5 vuotta. - Lisätty kappaleeseen 3.2 ohje sijoitussidonnaisten vakuutusten raportoinnista. Niiden katteena olevat arvopaperit tulee ilmoittaa arvopaperisaamisina. - Muutettu kappaleessa lyhyeksi myytyjen arvopapereiden raportointiohjetta. Lyhyeksi myydyt arvopaperit ilmoitetaan negatiivisina arvopaperisaamisina. - Lisätty kappaleeseen ohje lukumäärätiedon raportoinnista pääomarahastosijoituksille. Pääomarahastosijoitusten lukumääränä ilmoitetaan rahastoon maksettu pääomapanos eli hankinta-arvo. - Tarkennettu kohdissa ja kuponkikoron maksupäivän raportointiohjetta.

3 OHJE 3 (39) Sisällys 1 JOHDANTO RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ SELVITYKSEN PERUSKÄSITTEITÄ Suomessa ja ulkomailla asuva Ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset Arvopaperikohtainen raportointi ISIN-koodi Sektorit Konsernin sisäiset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset RAPORTOITAVAT ARVOPAPERIKOHTAISET TIEDOT Raportin perustiedot ja tiedon toimittajan yhteystiedot Ulkomaiset arvopaperivelat Yleistä ISIN-koodilliset arvopaperit ISIN-koodittomat arvopaperit Ulkomaiset arvopaperisaamiset Yleistä Takaisinostetut arvopaperit Arvopapereiden reposopimusten sekä arvopaperilainauksen käsittely ja lyhyeksi myynti ISIN-koodilliset arvopaperit ISIN-koodittomat arvopaperit Ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit Yleistä Repo- ja lainaussopimuksista raportoitavat tiedot LIITTEET LIITE 1 ISIN-koodin rakenne ISO standardin mukaan LIITE 2 Repo- ja lainaussopimusten kohteena olevien arvopapereiden raportointi arvopaperikohtaisessa tiedonkeruussa LIITE 3 Luettelo raportointiohjesivulla julkaistuista SAVE-koodilistoista LIITE 4 Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja... 39

4 OHJE 4 (39) 1 JOHDANTO Suomen Pankki kerää yrityksiltä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnilta ja valtiolta kuukausittain tietoja niiden ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista. Näitä tietoja käytetään Suomen ja euroalueen rahoitus- ja maksutasetilastojen laadintaan. Tilastoja lähetetään EU:n ja kansainvälisille instituutioille, joista keskeisin on Euroopan keskuspankki (EKP). Tilastoja julkaistaan yleisön käyttöön mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet-kotisivuilla. Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: laki Suomen Pankista (214/ , 28 ) ja Euroopan unionin asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (2533/1998, muutettu 951/2009). EKP:n suuntaviivat 2004/15 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin. Raportoivalla yrityksellä on velvollisuus säilyttää Suomen Pankin SAVEtiedonkeruuseen toimittamaansa raporttia viisi (5) vuotta. Säilytysvelvollisuus koskee CSV-muotoista raporttitiedostoa. On kuitenkin toivottavaa, että raportointijärjestelmää kehittäessään raportoiva yritys huomioi myös mahdollisuuden muodostaa raportteja takautuvasti korjauksia varten. Korjausraporttien tarve voi koskea viimeisimpiä raportointikuukausia, mutta Suomen Pankki saattaa pyytää toimittamaan korjauksia pidemmältä ajanjaksolta systemaattisesti toistuneiden merkittävien virheiden takia.

5 OHJE 5 (39) 2 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Selvitysvelvollisia ovat Suomen Pankin otoksen perusteella valitsemat Suomessa asuvat yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkiseen sektoriin kuuluvat yksiköt. Selvitykset tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 15. pankkipäivänä. Raportti koostuu käsitteellisesti seuraavassa esitettävän taulukon mukaisista osista. Ohjeet käytännön raportointia varten ovat saatavilla erillisestä tietuemuoto-ohjeesta 1. Kyseinen ohje sisältää tarkat tietuekuvaukset raportoitaville tiedoille samoin kuin selostuksen raportoinnissa ensisijaisesti käytettävästä tiedonsiirtomenettelystä, ns. DCS-tiedonsiirrosta 2. Tiedon toimittajan yhteystiedot eivät sisälly varsinaiseen raporttiin, vaan niitä hallinnoidaan Suomen Pankin käytössä olevan DCS-palvelun kautta. Tiedon toimittajan yhteystiedot on eritelty kohdassa 4.1. Raportin perustiedot Ulkomaiset arvopaperivelat Ulkomaiset arvopaperisaamiset Repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit Esimerkiksi raportin kohdeajanjakso ja tiedon toimittajan Y-tunnus Selvitys liikkeessä olevista velkapapereista raportoijan liikkeeseen laskemat ISIN-koodilliset velkapaperit raportoijan liikkeeseen laskemat ISIN-koodittomat velkapaperit Selvitys hallussapidetyistä arvopapereista raportoijan omistamat ISIN-koodilliset arvopaperit raportoijan omistamat ISIN-koodittomat arvopaperit Selvitys ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen arvopapereiden repo- ja lainaussopimusten kohteena olevista ISIN-koodillisista arvopapereista DCS-palvelun tarjoaja tarkistaa raporttitiedoston teknisen oikeellisuuden. Tarkistus suoritetaan tiedoston siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan välittömästi. Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCSpalvelun tarjoajan välittämälle, teknisesti hyväksytylle tiedostolle omat sisällölliset tarkistuksensa. 1 Tietuemuoto kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE), Suomen Pankki. 2 DCS on lyhenne englanninkielisestä termistä "Data Collection Services". DCS-palvelu tarjoaa yrityksille yhdenmukaisen tavan ilmoittaa tietoja sähköisesti viranomaisille ja viranomaistehtäviä hoitaville tahoille.

6 OHJE 6 (39) Teknisissä kysymyksissä tietojen toimittajat asioivat DCS-palvelun ylläpitäjän (Itella Information Logistics, teknisen asiakastukipalvelun kanssa. Tukipalvelu palvelee ympäri vuorokauden suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomen Pankki hoitaa sisällöllisiin asioihin ja muuhun informaatioon liittyvän neuvonnan, ja niihin liittyvät kysymykset pyydämme ensisijaisesti lähettämään osoitteeseen Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tavallisesti jokainen samaan konserniin kuuluva Suomessa sijaitseva selvitysvelvollinen raportoija tekee selvitykset erikseen. Konserni voi kuitenkin poikkeuksellisesti toimittaa kaikkien konsernin Suomessa asuvaan osaan kuuluvien selvitysvelvollisten yksiköidensä tiedot kerralla samassa tiedostossa. Menettely konsernin yksiköiden yhteistä raportointia varten selostetaan tietuemuoto-ohjeessa. 3 SELVITYKSEN PERUSKÄSITTEITÄ 3.1 Suomessa ja ulkomailla asuva Suomessa asuvaksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan, esim. toimipaikka tai tuotantolaitos. Toiminta on pysyvää, jos taloudellista toimintaa harjoitetaan vähintään vuoden verran. Muut talousyksiköt ovat ulkomailla asuvia. Käytännössä kaikki Suomeen rekisteröidyt yhteisöt ovat Suomessa asuvia. Poikkeuksena ovat Suomeen rekisteröityjen yhteisöjen ulkomaiset sivuliikkeet, jotka määritellään ulkomailla asuviksi. Vastaavasti ulkomaille rekisteröityjen yhteisöjen sivuliikkeet Suomessa määritellään Suomessa asuviksi. Näin ollen kotimaisen rahoituslaitoksen ulkomailla sijaitseva sivukonttori määritellään ulkomailla asuvaksi ja Suomessa sijaitseva ulkomaisen pankin sivukonttori määritellään Suomessa asuvaksi. Pohjoismaiden investointipankki (NIB), Euroopan yhteisön instituutiot kuten Euroopan investointipankki ja muut kansainväliset järjestöt määritellään ulkomailla asuviksi ja eritellään omilla maakoodeillaan.

7 OHJE 7 (39) 3.2 Ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset Ulkomaiset arvopaperivelat kattavat Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemat jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit (joukkolainat ja rahamarkkinapaperit). Arvopaperisaamisilla tarkoitetaan ulkomaisia jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, joita ovat ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat osakkeet ja velkapaperit sekä ulkomaille rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahasto-osuudet ja sijoitukset ulkomaille rekisteröityihin pääomarahastoihin. Arvopaperisaamisiksi luetaan selvityksessä myös raportoijan sijoitukset Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemiin velkapapereihin. Tiedot arvopaperiveloista ja arvopaperisaamisista ilmoitetaan selvityksessä arvopaperikohtaisesti. Samoin ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit ilmoitetaan arvopaperikohtaisesti. Poikkeuksena konsernin sisäiset arvopaperivelat ja -saamiset (ks. kohta 3.3) ilmoitetaan instrumenteittain yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat kyselyn lomakkeilla SV E ja SV F. Vakuutusyhtiön asiakkailleen tarjoamien sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat arvopaperit tulee ilmoittaa SAVE-raportoinnissa arvopaperisaamisina. Ulkomailla asuvien kanssa tehtyjä johdannaissopimuksia ei ilmoiteta arvopaperivelkoina tai -saamisina. Johdannaiset raportoidaan yhteenlaskettuina Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeella SV C. Johdannaisia ovat esimerkiksi optiot, warrantit, merkintäoikeudet, futuurit, termiinit ja swapit Arvopaperikohtainen raportointi Arvopaperikohtaisessa raportoinnissa annetaan tiedot jokaisesta arvopaperista erikseen. Periaatteena on, että raportoijan ilmoittaman arvopaperin ISIN-koodin (ks. kohta 3.2.2) avulla voidaan raportoitu arvopaperi Suomen Pankissa yhdistää Euroopan keskuspankin keskitetyssä arvopaperitietokannassa oleviin arvopaperin tietoihin, joita tarvitaan maksutaseen laadinnassa. Tämän vuoksi ISIN-koodillisista arvopapereista kerätään ISIN-koodin ohella vain keskeisimmät tarvittavat tiedot. Näitä ovat tiedot lukumäärästä, nimellis- ja markkina-arvosta, osingoista, arvopaperin tyypistä sekä valuuttatiedot.

8 OHJE 8 (39) Tiedot kerätään arvopaperikohtaisesti myös niistä arvopapereista, joilla ei ole ISIN-koodia. Raporteissa arvopaperin tunnisteena käytetään tällöin raportoijan omassa sisäisessä tietojärjestelmässään arvopaperille käyttöön ottamaa yksikäsitteistä tunnusta. ISIN-koodittomille arvopapereille raportoidaan maksutasetta varten kuitenkin kattavammat tiedot kuin ISIN-koodillisille ISIN-koodi Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden tunnistamiseen käytetään yleensä ISIN-koodeja. ISIN-koodit myöntää liikkeeseenlaskumaan kansallinen ns. numerointikeskus, esimerkiksi arvopaperikeskus (kuten Suomessa) tai muu vastaava instituutio, jolle on annettu kyseiset valtuudet. Virallisesti myönnetyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO standardia. ISIN-koodin rakenne on esitetty ohjeen liitteessä 1. Vain virallisesti myönnetty koodi voidaan raportoida ISIN-koodina. Jos arvopapereilla on esimerkiksi jonkin kaupallisen tiedontoimittajan keinotekoinen ISIN-koodia muistuttava tunnus, ne on raportoitava ISINkoodittomina Sektorit Selvityksessä käytettävät arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden sektorit ilmoitetaan noudattamalla Tilastokeskuksen vuoden 2000 luokitusta, joka pohjautuu Euroopan unionin ESA 95 -sektoriluokitukseen. Sektoriluokitus on esitetty koodilistassa 9 (Sektoriluokitus 2000, Tilastokeskus). 3.3 Konsernin sisäiset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset Konsernin sisäiset arvopaperivelat ja -saamiset ilmoitetaan instrumenteittain yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeilla SV E ja SV F. Konsernin sisäisiä ulkomaisia arvopaperivelkoja ja -saamisia ovat raportoivan yrityksen ja ulkomaisen konserniyrityksen väliset arvopaperivelat ja - saamiset. Ulkomainen konserniyritys on raportoivan yrityksen ulkomainen emoyritys, tytär- ja osakkuusyritys, sivuliike tai sisaryritys. Ulkomaisella emoyrityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkomaista yritystä, jonka omistusosuus tai äänivalta (välitön + välillinen) raportoivassa yrityksessä on vähintään 10 prosenttia.

9 OHJE 9 (39) Ulkomaisella tytär- ja osakkuusyrityksellä sekä sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaista yritystä, jossa raportoijan omistusosuus tai äänivalta (välitön + välillinen) on vähintään 10 prosenttia. Sivuliikkeellä tarkoitetaan tavaroita tai palveluja vähintään vuoden ajan tuottavaa yksikköä, joka ei ole juridisesti itsenäinen yritys mutta josta pidetään erillistä kirjanpitoa (laaditaan tuloslaskelma ja tase). Ulkomainen sisaryritys on ulkomainen yritys, joka kuuluu raportoivan yrityksen kanssa samaan konserniin mutta jota konsernin emoyritys ei omista saman omistusketjun kautta. Suomen kirjanpitolainsäädännöstä poiketen konserniyrityksiä ovat siten myös osakkuusyritykset, joissa omistusosuus tai äänivalta on %, ja emoyritykset, joiden omistusosuus tai äänivalta raportoivassa yrityksessä on %.

10 OHJE 10 (39) 4 RAPORTOITAVAT ARVOPAPERIKOHTAISET TIEDOT Tässä luvussa esitetään raportoitavat arvopaperikohtaiset tiedot määritelmineen. Ohjeessa kuvataan arvopaperikohtaisen tiedonkeruun pakolliset tietovaatimukset eli ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä Suomen ja euroalueen rahoitus- ja maksutasetilastojen laadinnassa. Tiedot ilmoitetaan käytännön tiedostoraportoinnissa kukin erikseen omassa kentässään, ja tässäkin ohjeessa puhutaan ns. tietokentistä vaadittavien tietojen selostuksen yhteydessä Raportin perustiedot ja tiedon toimittajan yhteystiedot Raportin perustiedoissa ilmoitetaan tiedot lähetettävästä raportista (esimerkiksi raportin kohdeajanjakso) sekä tiedon toimittajan ja varsinaisen raportoijan Y-tunnukset. Tavallisesti tiedon toimittaja ja varsinainen raportoija (eli selvitysvelvollinen yritys tai muu yhteisö) ovat sama yksikkö. Konsernin yksiköiden yhteisen raportoinnin tapauksessa tiedon toimittaja antaa omien tietojensa lisäksi kuitenkin raportoijittain eritellyt tiedot myös muista konserniin kuuluvista selvitysvelvollisista. Tiedon toimittajan yhteystiedot ja tiedon toimittajan yhteyshenkilön tiedot eivät sisälly varsinaiseen raporttiin, vaan niitä hallinnoidaan Suomen Pankin käytössä olevan DCS-palvelun kautta. Yhteyshenkilöitä ilmoitetaan DCS-palvelun kautta vähintään yksi ja enimmillään kymmenen. Raportin kohdeajanjakso Tiedon toimittajan Y-tunnus Raportoijan Y-tunnus Tiedon toimittajan yhteystiedot: Tiedon toimittajan yhteyshenkilön tiedot: Kentässä ilmoitetaan, mitä kuukautta raportti koskee. Esimerkiksi jos raportti koskee tammikuuta 2009, ilmoitetaan Tiedon toimittaja identifioidaan Y-tunnuksen avulla. Raportoija identifioidaan Y-tunnuksen avulla Nimi Katuosoite Postilokero Postinumero Postitoimipaikka Puhelinvaihteen numero Nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite 3 Edellä (s. 5) mainitun tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksissa kentän nimitys saattaa tosin joissakin tapauksissa hieman poiketa tässä sisältöohjeessa tiedosta käytettävästä nimityksestä. Näissä tapauksissa asiasta mainitaan sisältöohjeessa erikseen raportoitavan tiedon sisällön esittelyn yhteydessä.

11 OHJE 11 (39) 4.2 Ulkomaiset arvopaperivelat Yleistä ISIN-koodilliset arvopaperit Arvopaperin kategoria Liikkeessä olevan velkapaperin arvotiedot Arvopaperivelkoina ilmoitetaan kaikki ulkomailla liikkeeseen lasketut jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit. Osakkeita ja rahasto-osuuksia ei ilmoiteta arvopaperivelkoina. Velkapapereilla tarkoitetaan selvityksessä joukkolainoja ja rahamarkkinapapereita. Joukkolainoiksi määritellään alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat lyhytaikaiset, alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- tai sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Poikkeuksena ulkomaisen konserniyrityksen hallussa olevat velkapaperit ilmoitetaan instrumenteittain yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeilla SV E ja SV F. ISIN-koodillisille arvopaperiveloille raportoitavia pakollisia tietokenttiä ovat 1) arvopaperin kategoria, 2) nimellisarvo, 3) markkina-arvo, 4) ISINkoodi, 5) arvopaperin sisäinen tunnus, 6) arvopaperin tyyppi, 7) nimellisarvon valuutta ja 8) markkina-arvon valuutta. Nämä tiedot ilmoitetaan siis sekä joukkolainoille että rahamarkkinapapereille. Tietokenttien sisältöä kuvataan tarkemmin seuraavissa kohdissa. Arvopaperin kategoria -tietokentässä selvityksen antaja ilmoittaa, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti. Arvopaperi on tässä yhteydessä luokiteltava 1) ulkomaiseksi arvopaperivelaksi, 2) ulkomaiseksi arvopaperisaamiseksi tai 3) repo- tai lainaussopimuksen kohteena olevaksi arvopaperiksi. Selvityksessä sovellettavat koodit näille kategorioille ovat koodilistassa 4. Ulkomaiset arvopaperivelat ilmoitetaan aina koodilla L. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Kategoria-nimitystä. Velkapapereille ilmoitetaan selvityksessä paperin liikkeessä eli jäljellä (kuolettamatta) oleva nimellisarvo ja markkina-arvo. Valuuttakoodit nimel-

12 OHJE 12 (39) lisarvolle ja markkina-arvolle ilmoitetaan erikseen omissa kentissään (ks. kohta ). Nimellisarvo ja markkina-arvo ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä mahdollisia liikkeeseenlaskijan (eli raportoijan) omia takaisinostoja. Raportoijan omat takaisinostot ilmoitetaan ulkomaisina ISIN-koodillisina arvopaperisaamisina (ks. kohta 4.3.2) Nimellisarvo Tässä kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) nimellisarvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Indeksisidonnaisille joukkovelkakirjalainoille ilmoitetaan nimellisarvo kerrottuna käyvällä indeksikertoimella. Nimellisarvo raportoidaan alkuperäisessä liikkeeseenlaskuvaluutassa. Valuutta ilmoitetaan puolestaan Nimellisarvon valuutta - kentässä. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Nimellisarvo yhteensä -nimitystä Markkina-arvo Velkapaperin tiedot Kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) markkina-arvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Velkapaperit kirjataan markkina-arvoon, joka ei sisällä velkakirjalle kertynyttä korkoa (ns. clean price - hintaan). Markkina-arvo ilmoitetaan valuutassa, joka on ilmoitettu Markkina-arvon valuutta -kentässä. Jos markkina-arvon valuuttana käytetään muuta kuin nimellisarvon valuuttaa, markkina-arvo muunnetaan ilmoitetun markkina-arvon valuutan määräiseksi käyttäen kuukauden viimeisen päivän markkinakeskikurssia (= osto- ja myyntikurssin keskiarvo). Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Markkina-arvo yhteensä -nimitystä. ISIN-koodillisille velkapapereille tarvitaan paperin tiedoista vain ISINkoodi, arvopaperin tyyppi ja valuuttatiedot, koska ISIN-koodin avulla Suomen Pankki voi hakea esimerkiksi paperin kuponkikorkoja koskevat tiedot Euroopan keskuspankin keskitetystä arvopaperirekisteristä. Jos jonkin ISIN-koodillisen velkapaperin tietoja ei ole taltioitu EKP:n arvopaperirekisteriin ja sen liikkeeseenlaskettu määrä on merkittävä, Suomen Pankki kysyy tarvittavat tiedot raportoijalta erikseen.

13 OHJE 13 (39) ISIN-koodi Arvopaperin sisäinen tunnus Arvopaperin tyyppi Jokaiselle arvopaperille ilmoitetaan ISIN-koodi, jos sellainen on virallisesti myönnetty. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden ISINkoodit myöntää liikkeeseenlaskumaan kansallinen ns. numerointikeskus, esimerkiksi arvopaperikeskus (kuten Suomessa) tai muu vastaava instituutio, jolle on annettu kyseiset valtuudet. Virallisesti myönnetyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO standardia. ISIN-koodin rakenne on esitetty ohjeen liitteessä 1. Vain virallisesti myönnetty koodi voidaan raportoida ISIN-koodina. Jos arvopapereilla on esimerkiksi jonkin kaupallisen tiedontoimittajan keinotekoinen ISIN-koodia muistuttava tunnus, ne on raportoitava ISIN-koodittomina. Arvopaperit raportoidaan ISIN-koodin lisäksi käyttämällä liikkeeseenlaskijan (raportoijan) omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ottamaa tunnusta arvopaperin tunnistamiseksi. Arvopaperi tulee raportoida samalla sisäisellä tunnuksella yhdenmukaisesti eri kohdeajanjaksoina. Jos tietoja samasta arvopaperista raportoidaan sekä arvopaperiveloissa (kategoria L) että arvopaperisaamisissa (kategoria A) 4, molemmissa kategorioissa on käytettävä samaa sisäistä tunnusta kyseiselle arvopaperille. Raportoija voi käyttää sisäisenä tunnuksena myös arvopaperin ISIN-koodia. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Sisäinen tunnus - nimitystä. Arvopapereille ilmoitetaan ESA 95 -instrumenttiluokituksen mukaiset arvopaperityyppien koodit. Luokituksen avulla erotellaan osakkeet ja osuudet velkapapereista (= Arvopaperit paitsi osakkeet -ryhmä luokituksessa) ja edelleen velkapaperit tyypin mukaan. Joukkolainoja ovat kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat vastaavasti kaikki alkuperäiseltä maturiteeltiltaan enintään 12 kuukauden pituiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Selvityksessä käytettävä instrumenttiluokitus on koodilistassa 6 (ESA95) 5. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Vaade-nimitystä. 4 Kyse on tällöin raportoijan itse liikkeeseen laskeman velkapaperin takaisinostosta, ks. myös kohta Instrumenttikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "F.".

14 OHJE 14 (39) Valuuttatiedot Valuuttatietoina ilmoitetaan nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta. Kentissä ilmoitetaan ne valuuttatiedot, joita vastaavat arvotiedot on raportoitu Nimellisarvo- ja Markkina-arvo-kentissä. Selvityksessä käytettävät valuuttakoodit on esitetty koodilistassa 8. Molemmat valuuttakoodit raportoidaan ISO standardin mukaisina.

15 OHJE 15 (39) ISIN-koodittomat arvopaperit ISIN-koodittomille arvopaperiveloille raportoitavat pakolliset tietokentät on esitetty alla olevassa taulukossa. Pakollisuus on osittain riippuvainen muiden raportoitujen tietokenttien arvoista. Tietokenttien sisältöä kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Pakolliset tietokentät liikkeessä oleville ISIN-koodittomille velkapapereille arvopaperityypeittäin Tietokentän nimi Rahamarkkinapaperit (F.331) Joukkolainat (F.332) Arvopaperin kategoria x x Nimellisarvo x x Markkina-arvo x x Arvopaperin sisäinen tunnus x x Arvopaperin nimi x x Arvopaperin tyyppi x x Nimellisarvon valuutta x x Markkina-arvon valuutta x x Seuraavan kuponkikoron maksupäivä x 1) x 1) Maturiteettipäivä x 2) x 2) Kuponkikorko x x Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa x x 1) = Pakollinen vain, jos maturiteettipäivää ei ole raportoitu. 2) = Pakollinen vain, jos seuraavan kuponkikoron maksupäivää ei ole määritetty Arvopaperin kategoria Arvopaperin kategoria -tietokentässä selvityksen antaja ilmoittaa, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti. Arvopaperi on tässä yhteydessä luokiteltava 1) ulkomaiseksi arvopaperivelaksi, 2) ulkomaiseksi arvopaperisaamiseksi tai 3) repo- tai lainaussopimuksen kohteena olevaksi arvopaperiksi. Selvityksessä sovellettavat koodit näille kategorioille ovat koodilistassa 4. Ulkomaiset arvopaperivelat ilmoitetaan aina koodilla L. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Kategoria-nimitystä.

16 OHJE 16 (39) Liikkeessä olevan velkapaperin arvotiedot Nimellisarvo Markkina-arvo Velkapapereille ilmoitetaan selvityksessä paperin liikkeessä eli jäljellä (kuolettamatta) oleva nimellisarvo ja markkina-arvo. Valuuttakoodit nimellisarvolle ja markkina-arvolle ilmoitetaan erikseen omissa kentissään (ks. kohta ). Nimellisarvo ja markkina-arvo ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä mahdollisia liikkeeseenlaskijan (eli raportoijan) omia takaisinostoja. Raportoijan omat takaisinostot ilmoitetaan ISIN-koodittomina ulkomaisina arvopaperisaamisina (ks. kohta 4.3.2). Tässä kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) nimellisarvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Indeksisidonnaisille joukkovelkakirjalainoille ilmoitetaan nimellisarvo kerrottuna käyvällä indeksikertoimella. Nimellisarvo raportoidaan alkuperäisessä liikkeeseenlaskuvaluutassa. Valuutta ilmoitetaan puolestaan Nimellisarvon valuutta - kentässä. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Nimellisarvo yhteensä -nimitystä. Kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) markkina-arvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Velkapaperit kirjataan markkina-arvoon, joka ei sisällä velkakirjalle kertynyttä korkoa (ns. clean price - hintaan). Markkina-arvo ilmoitetaan valuutassa, joka on ilmoitettu Markkina-arvon valuutta -kentässä. Jos markkina-arvon valuuttana käytetään muuta kuin nimellisarvon valuuttaa, markkina-arvo muunnetaan ilmoitetun markkina-arvon valuutan määräiseksi käyttäen kuukauden viimeisen päivän markkinakeskikurssia (= osto- ja myyntikurssin keskiarvo). Markkina-arvon lähtökohtana on raportin kohdeajanjakson lopun todellinen markkinahinta. Mikäli todellista markkinahintaa ei ole olemassa, käytetään parasta estimaattia, esimerkiksi viimeisimmässä toteutuneessa kahdenvälisessä suorassa kaupassa (so. pörssin ulkopuolella) muodostunutta hintaa. Jollei minkäänlaista markkina-arvoa ole saatavissa, käytetään emissioarvoa. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Markkina-arvo yhteensä -nimitystä.

17 OHJE 17 (39) Velkapaperin tiedot Arvopaperin sisäinen tunnus Arvopaperin nimi Arvopaperin tyyppi ISIN-koodittomille velkapapereille raportoidaan arvopaperin tietoja kattavasti. ISIN-koodittomat arvopaperit raportoidaan käyttämällä liikkeeseenlaskijan (raportoijan) omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ottamaa tunnusta arvopaperin yksikäsitteiseksi tunnistamiseksi. Arvopaperi tulee raportoida samalla sisäisellä tunnuksella yhdenmukaisesti eri kohdeajanjaksoina. Sisäisen tunnuksen vaihtumisen välttämiseksi on suositeltavaa ilmoittaa kentässä esimerkiksi kirjanpitotunnus arvopaperin nimen sijaan. Jos tietoja samasta arvopaperista raportoidaan sekä arvopaperiveloissa (kategoria L) että arvopaperisaamisissa (kategoria A) 6, molemmissa kategorioissa on käytettävä samaa sisäistä tunnusta kyseiselle arvopaperille. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Sisäinen tunnus - nimitystä. Arvopaperin nimi ilmoitetaan ISIN-koodittomille arvopapereille sellaisena kuin se on merkitty liikkeeseenlaskun yhteydessä velkakirjaan ja/tai rekisteröity raportoijan sisäiseen tietojärjestelmään. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään nimitystä Instrumentin nimi. Arvopapereille ilmoitetaan ESA 95 -instrumenttiluokituksen mukaiset arvopaperityyppien koodit. Luokituksen avulla erotellaan osakkeet ja osuudet velkapapereista (= Arvopaperit paitsi osakkeet -ryhmä luokituksessa) ja edelleen velkapaperit tyypin mukaan. Joukkolainoja ovat kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat vastaavasti kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden pituiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustoditukset sekä velkasitoumukset. Selvityksessä käytettävä instrumenttiluokitus on koodilistassa 6 (ESA95) 7. 6 Kyse on tällöin raportoijan itse liikkeeseen laskeman velkapaperin takaisinostosta, ks. myös kohta Instrumenttikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "F.".

18 OHJE 18 (39) Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Vaade-nimitystä Valuuttatiedot Valuuttatietoina ilmoitetaan nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta. Kentissä ilmoitetaan ne valuuttatiedot, joita vastaavat arvotiedot on raportoitu Nimellisarvo- ja Markkina-arvo -kentissä. Selvityksessä käytettävät valuuttakoodit on esitetty koodilistassa 8. Molemmat valuuttakoodit raportoidaan ISO standardin mukaisina Korkotiedot Seuraavan kuponkikoron maksupäivä Maturiteettipäivä Kuponkikorko Korkotiedoista raportoidaan seuraavan kuponkikoron maksupäivä tai vaihtoehtoisesti maturiteettipäivä. Lisäksi ilmoitetaan kuponkikorko ja kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa. Kentässä ilmoitetaan päivämäärä, jolloin seuraavaksi erääntyvä kuponkikorko maksetaan. Koronmaksun tapahduttua raportin kohdeajanjakson aikana kentässä ilmoitetaan sitä seuraavan kuponkikoron maksupäivämäärä. Esimerkiksi jos raportoidaan tammikuuta 2010 ja kerran vuodessa kuponkikorkoa maksavan velkapaperin kuponginmaksu on tapahtunut , kentässä ilmoitetaan Maturiteettipäivä (= arvopaperin erääntymispäivämäärä) raportoidaan vain, jos seuraavan kuponkikoron maksupäivää ei ole määritetty (esim. nollakorkoinen joukkolaina). Kuponkikoroista raportoidaan liikkeeseenlaskijalle velkapaperista maksettavaksi tuleva seuraava kuponkikorko. Kuponkikorko on velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava korko, ja se ilmoitetaan prosentteina nimellisarvosta (p.a.). Mikäli velkakirjalle ei makseta korkoa, asetetaan kuponkikoroksi 0, kuten nollakorkoisen joukkolainan tapauksessa. Rahamarkkinapaperin tapauksessa kuponkikoroksi asetetaan 0, jos sille ei makseta kuponkikorkoa.

19 OHJE 19 (39) Kiinteäkorkoisen velkakirjan kuponkikorko on suoraan velkakirjassa mainittu korkoprosentti. Vaihtuvakorkoisen velkakirjan tapauksessa menetellään seuraavasti: Jos velkakirjan kuponkikorko on vahvistettu sille koronmaksuperiodille, joka kattaa raportoitavan ajankohdan (eli raportoitavan kuukauden loppupäivän), ilmoitetaan vahvistettu kuponkikorko. Mikäli kuponkikorkoa ei ole vahvistettu, ilmoitetaan edelliselle toteutuneelle koronmaksuperiodille vahvistettu korkoprosentti Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa Kentässä ilmoitetaan, kuinka monta kertaa vuodessa kuponkikorko maksetaan. Jos velkakirjalle ei makseta korkoa, asetetaan lukumääräksi 0.

20 OHJE 20 (39) 4.3 Ulkomaiset arvopaperisaamiset Yleistä Takaisinostetut arvopaperit Arvopaperisaamisina ilmoitetaan ensinnäkin raportoijan hallussa pitämät ulkomaiset jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit. Näitä ovat ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat osakkeet ja velkapaperit sekä ulkomaille rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahasto-osuudet. Arvopaperisaamisina raportoidaan myös sijoitukset ulkomaille rekisteröityihin pääomarahastoihin. Toiseksi, arvopaperisaamisina raportoidaan myös sijoitukset Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemiin velkapapereihin (ns. takaisinostetut arvopaperit). Velkapapereilla tarkoitetaan selvityksessä joukkovelkakirjoja ja rahamarkkinapapereita. Joukkovelkakirjoiksi määritellään alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset velkakirjat. Rahamarkkinapapereita ovat lyhytaikaiset, alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Osakesijoitukset, joissa sijoittajan omistusosuus tai äänivalta on vähintään 10 % sijoituksen toteuduttua, ilmoitetaan yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeella SV F (konsernin sisäisinä saamisina) kohdassa Osakkeet ja oma pääoma. Ulkomaisen konserniyrityksen liikkeeseen laskemiin velkapapereihin tehdyt sijoitukset ilmoitetaan yhteenlaskettuina vastaavasti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeilla SV E tai SV F. Osakkeina ilmoitetaan myös ulkomaisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden hankinnat. Takaisinostettuina arvopapereina raportoidaan Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemien velkapapereiden (joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit) hankinnat. Liikkeeseenlaskijana voi olla joko raportoija itse tai muu Suomessa asuva yritys. Raportoijan itse ulkomailla liikkeeseen laskemista velkapapereista ilmoitetaan sekä ISIN-koodillisten papereiden että ISIN-koodittomien papereiden takaisinostot (suoraan emissiosta ja jälkimarkkinoilta). Muiden Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemista velkapapereista ilmoitetaan aino-

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.6 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT

LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. LUOKITUKSET JA MÄÄRITELMÄT Yleistä 1.1.0. Luokitusluettelo 1.2.0. Luokittelutekijät, määritelmät ja ohjeet 1.3.0. Täydennysohjeita TK/RM/RV40K/Luokitustietokanta;2000 1.7.2003

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuus

Maksutase ja ulkomainen varallisuus Maksutase ja ulkomainen varallisuus Kuvaus Sisällysluettelo Maksutase ja ulkomainen varallisuus... 1 Kuvaus... 1 Yleistä... 2 Lainsäädäntö... 2 Tilaston tuottamisvastuu... 2 Tilastojen julkaisu ja saatavuus...

Lisätiedot

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status

VELKAKIRJOJEN EHDOT. 1 Muoto, Nimellisarvo, Omistusoikeus ja Status VELKAKIRJOJEN EHDOT Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Liikkeeseenlaskija ) laski liikkeeseen hallituksen 15.12.2010 tekemän päätöksen perusteella 225.000.000 euron suuruisen vuonna 2015 erääntyvän 4,00

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 13.3.2015 L 68/69 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot