SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)"

Transkriptio

1 SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.4 Voimassa alkaen

2 OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset Lisätty kappaleeseen 1 tieto raporttien säilytysvelvollisuudesta. Raportteja säilytettävä 5 vuotta. - Lisätty kappaleeseen 3.2 ohje sijoitussidonnaisten vakuutusten raportoinnista. Niiden katteena olevat arvopaperit tulee ilmoittaa arvopaperisaamisina. - Muutettu kappaleessa lyhyeksi myytyjen arvopapereiden raportointiohjetta. Lyhyeksi myydyt arvopaperit ilmoitetaan negatiivisina arvopaperisaamisina. - Lisätty kappaleeseen ohje lukumäärätiedon raportoinnista pääomarahastosijoituksille. Pääomarahastosijoitusten lukumääränä ilmoitetaan rahastoon maksettu pääomapanos eli hankinta-arvo. - Tarkennettu kohdissa ja kuponkikoron maksupäivän raportointiohjetta Täydennetty ohjeen johdanto-osiota kerättyjen tietojen käyttötarkoituksen osalta

3 OHJE 3 (39) Sisällys 1 JOHDANTO RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ SELVITYKSEN PERUSKÄSITTEITÄ Suomessa ja ulkomailla asuva Ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset Arvopaperikohtainen raportointi ISIN-koodi Sektorit Konsernin sisäiset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset RAPORTOITAVAT ARVOPAPERIKOHTAISET TIEDOT Raportin perustiedot ja tiedon toimittajan yhteystiedot Ulkomaiset arvopaperivelat Yleistä ISIN-koodilliset arvopaperit ISIN-koodittomat arvopaperit Ulkomaiset arvopaperisaamiset Yleistä Takaisinostetut arvopaperit Arvopapereiden reposopimusten sekä arvopaperilainauksen käsittely ja lyhyeksi myynti ISIN-koodilliset arvopaperit ISIN-koodittomat arvopaperit Ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit Yleistä Repo- ja lainaussopimuksista raportoitavat tiedot LIITTEET LIITE 1 ISIN-koodin rakenne ISO standardin mukaan LIITE 2 Repo- ja lainaussopimusten kohteena olevien arvopapereiden raportointi arvopaperikohtaisessa tiedonkeruussa LIITE 3 Luettelo raportointiohjesivulla julkaistuista SAVE-koodilistoista LIITE 4 Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja... 39

4 OHJE 4 (39) 1 JOHDANTO Suomen Pankki kerää yrityksiltä, rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnilta ja valtiolta kuukausittain tietoja niiden ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista. Näitä tietoja käytetään Suomen ja euroalueen maksutase-, rahoitus- ja taloustilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa (EKP). Lisäksi tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan. Maksutasetilaston tietoja lähetetään EU:n ja kansainvälisille instituutioille, joista keskeisin on Euroopan keskuspankki. Tilastoja julkaistaan yleisön käyttöön mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin Internet-kotisivuilla. Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: laki Suomen Pankista (214/ , 28 ) ja Euroopan unionin asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (2533/1998, muutettu 951/2009). EKP:n suuntaviivat 2004/15 velvoittavat arvopaperikohtaiseen tiedonkeruumalliin. Raportoivalla yrityksellä on velvollisuus säilyttää Suomen Pankin SAVEtiedonkeruuseen toimittamaansa raporttia viisi (5) vuotta. Säilytysvelvollisuus koskee CSV-muotoista raporttitiedostoa. On kuitenkin toivottavaa, että raportointijärjestelmää kehittäessään raportoiva yritys huomioi myös mahdollisuuden muodostaa raportteja takautuvasti korjauksia varten. Korjausraporttien tarve voi koskea viimeisimpiä raportointikuukausia, mutta Suomen Pankki saattaa pyytää toimittamaan korjauksia pidemmältä ajanjaksolta systemaattisesti toistuneiden merkittävien virheiden takia.

5 OHJE 5 (39) 2 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Selvitysvelvollisia ovat Suomen Pankin otoksen perusteella valitsemat Suomessa asuvat yritykset, rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkiseen sektoriin kuuluvat yksiköt. Selvitykset tulee toimittaa Suomen Pankille viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 15. pankkipäivänä. Raportti koostuu käsitteellisesti seuraavassa esitettävän taulukon mukaisista osista. Ohjeet käytännön raportointia varten ovat saatavilla erillisestä tietuemuoto-ohjeesta 1. Kyseinen ohje sisältää tarkat tietuekuvaukset raportoitaville tiedoille samoin kuin selostuksen raportoinnissa ensisijaisesti käytettävästä tiedonsiirtomenettelystä, ns. DCS-tiedonsiirrosta 2. Tiedon toimittajan yhteystiedot eivät sisälly varsinaiseen raporttiin, vaan niitä hallinnoidaan Suomen Pankin käytössä olevan DCS-palvelun kautta. Tiedon toimittajan yhteystiedot on eritelty kohdassa 4.1. Raportin perustiedot Ulkomaiset arvopaperivelat Ulkomaiset arvopaperisaamiset Repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit Esimerkiksi raportin kohdeajanjakso ja tiedon toimittajan Y-tunnus Selvitys liikkeessä olevista velkapapereista raportoijan liikkeeseen laskemat ISIN-koodilliset velkapaperit raportoijan liikkeeseen laskemat ISIN-koodittomat velkapaperit Selvitys hallussapidetyistä arvopapereista raportoijan omistamat ISIN-koodilliset arvopaperit raportoijan omistamat ISIN-koodittomat arvopaperit Selvitys ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen arvopapereiden repo- ja lainaussopimusten kohteena olevista ISIN-koodillisista arvopapereista DCS-palvelun tarjoaja tarkistaa raporttitiedoston teknisen oikeellisuuden. Tarkistus suoritetaan tiedoston siirron yhteydessä ja mahdollisista virheistä ilmoitetaan välittömästi. Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCSpalvelun tarjoajan välittämälle, teknisesti hyväksytylle tiedostolle omat sisällölliset tarkistuksensa. 1 Tietuemuoto kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE), Suomen Pankki. 2 DCS on lyhenne englanninkielisestä termistä "Data Collection Services". DCS-palvelu tarjoaa yrityksille yhdenmukaisen tavan ilmoittaa tietoja sähköisesti viranomaisille ja viranomaistehtäviä hoitaville tahoille.

6 OHJE 6 (39) Teknisissä kysymyksissä tietojen toimittajat asioivat DCS-palvelun ylläpitäjän (Itella Information Logistics, teknisen asiakastukipalvelun kanssa. Tukipalvelu palvelee ympäri vuorokauden suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomen Pankki hoitaa sisällöllisiin asioihin ja muuhun informaatioon liittyvän neuvonnan, ja niihin liittyvät kysymykset pyydämme ensisijaisesti lähettämään osoitteeseen Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tavallisesti jokainen samaan konserniin kuuluva Suomessa sijaitseva selvitysvelvollinen raportoija tekee selvitykset erikseen. Konserni voi kuitenkin poikkeuksellisesti toimittaa kaikkien konsernin Suomessa asuvaan osaan kuuluvien selvitysvelvollisten yksiköidensä tiedot kerralla samassa tiedostossa. Menettely konsernin yksiköiden yhteistä raportointia varten selostetaan tietuemuoto-ohjeessa. 3 SELVITYKSEN PERUSKÄSITTEITÄ 3.1 Suomessa ja ulkomailla asuva Suomessa asuvaksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan, esim. toimipaikka tai tuotantolaitos. Toiminta on pysyvää, jos taloudellista toimintaa harjoitetaan vähintään vuoden verran. Muut talousyksiköt ovat ulkomailla asuvia. Käytännössä kaikki Suomeen rekisteröidyt yhteisöt ovat Suomessa asuvia. Poikkeuksena ovat Suomeen rekisteröityjen yhteisöjen ulkomaiset sivuliikkeet, jotka määritellään ulkomailla asuviksi. Vastaavasti ulkomaille rekisteröityjen yhteisöjen sivuliikkeet Suomessa määritellään Suomessa asuviksi. Näin ollen kotimaisen rahoituslaitoksen ulkomailla sijaitseva sivukonttori määritellään ulkomailla asuvaksi ja Suomessa sijaitseva ulkomaisen pankin sivukonttori määritellään Suomessa asuvaksi. Pohjoismaiden investointipankki (NIB), Euroopan yhteisön instituutiot kuten Euroopan investointipankki ja muut kansainväliset järjestöt määritellään ulkomailla asuviksi ja eritellään omilla maakoodeillaan.

7 OHJE 7 (39) 3.2 Ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset Ulkomaiset arvopaperivelat kattavat Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemat jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit (joukkolainat ja rahamarkkinapaperit). Arvopaperisaamisilla tarkoitetaan ulkomaisia jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, joita ovat ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat osakkeet ja velkapaperit sekä ulkomaille rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahasto-osuudet ja sijoitukset ulkomaille rekisteröityihin pääomarahastoihin. Arvopaperisaamisiksi luetaan selvityksessä myös raportoijan sijoitukset Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemiin velkapapereihin. Tiedot arvopaperiveloista ja arvopaperisaamisista ilmoitetaan selvityksessä arvopaperikohtaisesti. Samoin ulkomailla asuvien kanssa tehtyjen repo- ja lainaussopimusten kohteena olevat arvopaperit ilmoitetaan arvopaperikohtaisesti. Poikkeuksena konsernin sisäiset arvopaperivelat ja -saamiset (ks. kohta 3.3) ilmoitetaan instrumenteittain yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat kyselyn lomakkeilla SV E ja SV F. Vakuutusyhtiön asiakkailleen tarjoamien sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat arvopaperit tulee ilmoittaa SAVE-raportoinnissa arvopaperisaamisina. Ulkomailla asuvien kanssa tehtyjä johdannaissopimuksia ei ilmoiteta arvopaperivelkoina tai -saamisina. Johdannaiset raportoidaan yhteenlaskettuina Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeella SV C. Johdannaisia ovat esimerkiksi optiot, warrantit, merkintäoikeudet, futuurit, termiinit ja swapit Arvopaperikohtainen raportointi Arvopaperikohtaisessa raportoinnissa annetaan tiedot jokaisesta arvopaperista erikseen. Periaatteena on, että raportoijan ilmoittaman arvopaperin ISIN-koodin (ks. kohta 3.2.2) avulla voidaan raportoitu arvopaperi Suomen Pankissa yhdistää Euroopan keskuspankin keskitetyssä arvopaperitietokannassa oleviin arvopaperin tietoihin, joita tarvitaan maksutaseen laadinnassa. Tämän vuoksi ISIN-koodillisista arvopapereista kerätään ISIN-koodin ohella vain keskeisimmät tarvittavat tiedot. Näitä ovat tiedot lukumäärästä, nimellis- ja markkina-arvosta, osingoista, arvopaperin tyypistä sekä valuuttatiedot.

8 OHJE 8 (39) Tiedot kerätään arvopaperikohtaisesti myös niistä arvopapereista, joilla ei ole ISIN-koodia. Raporteissa arvopaperin tunnisteena käytetään tällöin raportoijan omassa sisäisessä tietojärjestelmässään arvopaperille käyttöön ottamaa yksikäsitteistä tunnusta. ISIN-koodittomille arvopapereille raportoidaan maksutasetta varten kuitenkin kattavammat tiedot kuin ISIN-koodillisille ISIN-koodi Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden tunnistamiseen käytetään yleensä ISIN-koodeja. ISIN-koodit myöntää liikkeeseenlaskumaan kansallinen ns. numerointikeskus, esimerkiksi arvopaperikeskus (kuten Suomessa) tai muu vastaava instituutio, jolle on annettu kyseiset valtuudet. Virallisesti myönnetyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO standardia. ISIN-koodin rakenne on esitetty ohjeen liitteessä 1. Vain virallisesti myönnetty koodi voidaan raportoida ISIN-koodina. Jos arvopapereilla on esimerkiksi jonkin kaupallisen tiedontoimittajan keinotekoinen ISIN-koodia muistuttava tunnus, ne on raportoitava ISINkoodittomina Sektorit Selvityksessä käytettävät arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden sektorit ilmoitetaan noudattamalla Tilastokeskuksen vuoden 2000 luokitusta, joka pohjautuu Euroopan unionin ESA 95 -sektoriluokitukseen. Sektoriluokitus on esitetty koodilistassa 9 (Sektoriluokitus 2000, Tilastokeskus). 3.3 Konsernin sisäiset ulkomaiset arvopaperivelat ja -saamiset Konsernin sisäiset arvopaperivelat ja -saamiset ilmoitetaan instrumenteittain yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeilla SV E ja SV F. Konsernin sisäisiä ulkomaisia arvopaperivelkoja ja -saamisia ovat raportoivan yrityksen ja ulkomaisen konserniyrityksen väliset arvopaperivelat ja - saamiset. Ulkomainen konserniyritys on raportoivan yrityksen ulkomainen emoyritys, tytär- ja osakkuusyritys, sivuliike tai sisaryritys. Ulkomaisella emoyrityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkomaista yritystä, jonka omistusosuus tai äänivalta (välitön + välillinen) raportoivassa yrityksessä on vähintään 10 prosenttia.

9 OHJE 9 (39) Ulkomaisella tytär- ja osakkuusyrityksellä sekä sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaista yritystä, jossa raportoijan omistusosuus tai äänivalta (välitön + välillinen) on vähintään 10 prosenttia. Sivuliikkeellä tarkoitetaan tavaroita tai palveluja vähintään vuoden ajan tuottavaa yksikköä, joka ei ole juridisesti itsenäinen yritys mutta josta pidetään erillistä kirjanpitoa (laaditaan tuloslaskelma ja tase). Ulkomainen sisaryritys on ulkomainen yritys, joka kuuluu raportoivan yrityksen kanssa samaan konserniin mutta jota konsernin emoyritys ei omista saman omistusketjun kautta. Suomen kirjanpitolainsäädännöstä poiketen konserniyrityksiä ovat siten myös osakkuusyritykset, joissa omistusosuus tai äänivalta on %, ja emoyritykset, joiden omistusosuus tai äänivalta raportoivassa yrityksessä on %.

10 OHJE 10 (39) 4 RAPORTOITAVAT ARVOPAPERIKOHTAISET TIEDOT Tässä luvussa esitetään raportoitavat arvopaperikohtaiset tiedot määritelmineen. Ohjeessa kuvataan arvopaperikohtaisen tiedonkeruun pakolliset tietovaatimukset eli ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä Suomen ja euroalueen rahoitus- ja maksutasetilastojen laadinnassa. Tiedot ilmoitetaan käytännön tiedostoraportoinnissa kukin erikseen omassa kentässään, ja tässäkin ohjeessa puhutaan ns. tietokentistä vaadittavien tietojen selostuksen yhteydessä Raportin perustiedot ja tiedon toimittajan yhteystiedot Raportin perustiedoissa ilmoitetaan tiedot lähetettävästä raportista (esimerkiksi raportin kohdeajanjakso) sekä tiedon toimittajan ja varsinaisen raportoijan Y-tunnukset. Tavallisesti tiedon toimittaja ja varsinainen raportoija (eli selvitysvelvollinen yritys tai muu yhteisö) ovat sama yksikkö. Konsernin yksiköiden yhteisen raportoinnin tapauksessa tiedon toimittaja antaa omien tietojensa lisäksi kuitenkin raportoijittain eritellyt tiedot myös muista konserniin kuuluvista selvitysvelvollisista. Tiedon toimittajan yhteystiedot ja tiedon toimittajan yhteyshenkilön tiedot eivät sisälly varsinaiseen raporttiin, vaan niitä hallinnoidaan Suomen Pankin käytössä olevan DCS-palvelun kautta. Yhteyshenkilöitä ilmoitetaan DCS-palvelun kautta vähintään yksi ja enimmillään kymmenen. Raportin kohdeajanjakso Tiedon toimittajan Y-tunnus Raportoijan Y-tunnus Tiedon toimittajan yhteystiedot: Tiedon toimittajan yhteyshenkilön tiedot: Kentässä ilmoitetaan, mitä kuukautta raportti koskee. Esimerkiksi jos raportti koskee tammikuuta 2009, ilmoitetaan Tiedon toimittaja identifioidaan Y-tunnuksen avulla. Raportoija identifioidaan Y-tunnuksen avulla Nimi Katuosoite Postilokero Postinumero Postitoimipaikka Puhelinvaihteen numero Nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite 3 Edellä (s. 5) mainitun tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksissa kentän nimitys saattaa tosin joissakin tapauksissa hieman poiketa tässä sisältöohjeessa tiedosta käytettävästä nimityksestä. Näissä tapauksissa asiasta mainitaan sisältöohjeessa erikseen raportoitavan tiedon sisällön esittelyn yhteydessä.

11 OHJE 11 (39) 4.2 Ulkomaiset arvopaperivelat Yleistä ISIN-koodilliset arvopaperit Arvopaperin kategoria Liikkeessä olevan velkapaperin arvotiedot Arvopaperivelkoina ilmoitetaan kaikki ulkomailla liikkeeseen lasketut jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit. Osakkeita ja rahasto-osuuksia ei ilmoiteta arvopaperivelkoina. Velkapapereilla tarkoitetaan selvityksessä joukkolainoja ja rahamarkkinapapereita. Joukkolainoiksi määritellään alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat lyhytaikaiset, alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- tai sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Poikkeuksena ulkomaisen konserniyrityksen hallussa olevat velkapaperit ilmoitetaan instrumenteittain yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeilla SV E ja SV F. ISIN-koodillisille arvopaperiveloille raportoitavia pakollisia tietokenttiä ovat 1) arvopaperin kategoria, 2) nimellisarvo, 3) markkina-arvo, 4) ISINkoodi, 5) arvopaperin sisäinen tunnus, 6) arvopaperin tyyppi, 7) nimellisarvon valuutta ja 8) markkina-arvon valuutta. Nämä tiedot ilmoitetaan siis sekä joukkolainoille että rahamarkkinapapereille. Tietokenttien sisältöä kuvataan tarkemmin seuraavissa kohdissa. Arvopaperin kategoria -tietokentässä selvityksen antaja ilmoittaa, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti. Arvopaperi on tässä yhteydessä luokiteltava 1) ulkomaiseksi arvopaperivelaksi, 2) ulkomaiseksi arvopaperisaamiseksi tai 3) repo- tai lainaussopimuksen kohteena olevaksi arvopaperiksi. Selvityksessä sovellettavat koodit näille kategorioille ovat koodilistassa 4. Ulkomaiset arvopaperivelat ilmoitetaan aina koodilla L. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Kategoria-nimitystä. Velkapapereille ilmoitetaan selvityksessä paperin liikkeessä eli jäljellä (kuolettamatta) oleva nimellisarvo ja markkina-arvo. Valuuttakoodit nimel-

12 OHJE 12 (39) lisarvolle ja markkina-arvolle ilmoitetaan erikseen omissa kentissään (ks. kohta ). Nimellisarvo ja markkina-arvo ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä mahdollisia liikkeeseenlaskijan (eli raportoijan) omia takaisinostoja. Raportoijan omat takaisinostot ilmoitetaan ulkomaisina ISIN-koodillisina arvopaperisaamisina (ks. kohta 4.3.2) Nimellisarvo Tässä kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) nimellisarvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Indeksisidonnaisille joukkovelkakirjalainoille ilmoitetaan nimellisarvo kerrottuna käyvällä indeksikertoimella. Nimellisarvo raportoidaan alkuperäisessä liikkeeseenlaskuvaluutassa. Valuutta ilmoitetaan puolestaan Nimellisarvon valuutta - kentässä. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Nimellisarvo yhteensä -nimitystä Markkina-arvo Velkapaperin tiedot Kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) markkina-arvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Velkapaperit kirjataan markkina-arvoon, joka ei sisällä velkakirjalle kertynyttä korkoa (ns. clean price - hintaan). Markkina-arvo ilmoitetaan valuutassa, joka on ilmoitettu Markkina-arvon valuutta -kentässä. Jos markkina-arvon valuuttana käytetään muuta kuin nimellisarvon valuuttaa, markkina-arvo muunnetaan ilmoitetun markkina-arvon valuutan määräiseksi käyttäen kuukauden viimeisen päivän markkinakeskikurssia (= osto- ja myyntikurssin keskiarvo). Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Markkina-arvo yhteensä -nimitystä. ISIN-koodillisille velkapapereille tarvitaan paperin tiedoista vain ISINkoodi, arvopaperin tyyppi ja valuuttatiedot, koska ISIN-koodin avulla Suomen Pankki voi hakea esimerkiksi paperin kuponkikorkoja koskevat tiedot Euroopan keskuspankin keskitetystä arvopaperirekisteristä. Jos jonkin ISIN-koodillisen velkapaperin tietoja ei ole taltioitu EKP:n arvopaperirekisteriin ja sen liikkeeseenlaskettu määrä on merkittävä, Suomen Pankki kysyy tarvittavat tiedot raportoijalta erikseen.

13 OHJE 13 (39) ISIN-koodi Arvopaperin sisäinen tunnus Arvopaperin tyyppi Jokaiselle arvopaperille ilmoitetaan ISIN-koodi, jos sellainen on virallisesti myönnetty. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden ISINkoodit myöntää liikkeeseenlaskumaan kansallinen ns. numerointikeskus, esimerkiksi arvopaperikeskus (kuten Suomessa) tai muu vastaava instituutio, jolle on annettu kyseiset valtuudet. Virallisesti myönnetyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO standardia. ISIN-koodin rakenne on esitetty ohjeen liitteessä 1. Vain virallisesti myönnetty koodi voidaan raportoida ISIN-koodina. Jos arvopapereilla on esimerkiksi jonkin kaupallisen tiedontoimittajan keinotekoinen ISIN-koodia muistuttava tunnus, ne on raportoitava ISIN-koodittomina. Arvopaperit raportoidaan ISIN-koodin lisäksi käyttämällä liikkeeseenlaskijan (raportoijan) omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ottamaa tunnusta arvopaperin tunnistamiseksi. Arvopaperi tulee raportoida samalla sisäisellä tunnuksella yhdenmukaisesti eri kohdeajanjaksoina. Jos tietoja samasta arvopaperista raportoidaan sekä arvopaperiveloissa (kategoria L) että arvopaperisaamisissa (kategoria A) 4, molemmissa kategorioissa on käytettävä samaa sisäistä tunnusta kyseiselle arvopaperille. Raportoija voi käyttää sisäisenä tunnuksena myös arvopaperin ISIN-koodia. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Sisäinen tunnus - nimitystä. Arvopapereille ilmoitetaan ESA 95 -instrumenttiluokituksen mukaiset arvopaperityyppien koodit. Luokituksen avulla erotellaan osakkeet ja osuudet velkapapereista (= Arvopaperit paitsi osakkeet -ryhmä luokituksessa) ja edelleen velkapaperit tyypin mukaan. Joukkolainoja ovat kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat vastaavasti kaikki alkuperäiseltä maturiteeltiltaan enintään 12 kuukauden pituiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Selvityksessä käytettävä instrumenttiluokitus on koodilistassa 6 (ESA95) 5. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Vaade-nimitystä. 4 Kyse on tällöin raportoijan itse liikkeeseen laskeman velkapaperin takaisinostosta, ks. myös kohta Instrumenttikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "F.".

14 OHJE 14 (39) Valuuttatiedot Valuuttatietoina ilmoitetaan nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta. Kentissä ilmoitetaan ne valuuttatiedot, joita vastaavat arvotiedot on raportoitu Nimellisarvo- ja Markkina-arvo-kentissä. Selvityksessä käytettävät valuuttakoodit on esitetty koodilistassa 8. Molemmat valuuttakoodit raportoidaan ISO standardin mukaisina.

15 OHJE 15 (39) ISIN-koodittomat arvopaperit ISIN-koodittomille arvopaperiveloille raportoitavat pakolliset tietokentät on esitetty alla olevassa taulukossa. Pakollisuus on osittain riippuvainen muiden raportoitujen tietokenttien arvoista. Tietokenttien sisältöä kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Pakolliset tietokentät liikkeessä oleville ISIN-koodittomille velkapapereille arvopaperityypeittäin Tietokentän nimi Rahamarkkinapaperit (F.331) Joukkolainat (F.332) Arvopaperin kategoria x x Nimellisarvo x x Markkina-arvo x x Arvopaperin sisäinen tunnus x x Arvopaperin nimi x x Arvopaperin tyyppi x x Nimellisarvon valuutta x x Markkina-arvon valuutta x x Seuraavan kuponkikoron maksupäivä 1) x 1) x Maturiteettipäivä 2) x 2) x Kuponkikorko x Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa x 1) = Pakollinen vain, jos maturiteettipäivää ei ole raportoitu. 2) = Pakollinen vain, jos seuraavan kuponkikoron maksupäivää ei ole määritetty. x x Arvopaperin kategoria Arvopaperin kategoria -tietokentässä selvityksen antaja ilmoittaa, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti. Arvopaperi on tässä yhteydessä luokiteltava 1) ulkomaiseksi arvopaperivelaksi, 2) ulkomaiseksi arvopaperisaamiseksi tai 3) repo- tai lainaussopimuksen kohteena olevaksi arvopaperiksi. Selvityksessä sovellettavat koodit näille kategorioille ovat koodilistassa 4. Ulkomaiset arvopaperivelat ilmoitetaan aina koodilla L. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Kategoria-nimitystä.

16 OHJE 16 (39) Liikkeessä olevan velkapaperin arvotiedot Nimellisarvo Markkina-arvo Velkapapereille ilmoitetaan selvityksessä paperin liikkeessä eli jäljellä (kuolettamatta) oleva nimellisarvo ja markkina-arvo. Valuuttakoodit nimellisarvolle ja markkina-arvolle ilmoitetaan erikseen omissa kentissään (ks. kohta ). Nimellisarvo ja markkina-arvo ilmoitetaan täysimääräisinä vähentämättä mahdollisia liikkeeseenlaskijan (eli raportoijan) omia takaisinostoja. Raportoijan omat takaisinostot ilmoitetaan ISIN-koodittomina ulkomaisina arvopaperisaamisina (ks. kohta 4.3.2). Tässä kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) nimellisarvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Indeksisidonnaisille joukkovelkakirjalainoille ilmoitetaan nimellisarvo kerrottuna käyvällä indeksikertoimella. Nimellisarvo raportoidaan alkuperäisessä liikkeeseenlaskuvaluutassa. Valuutta ilmoitetaan puolestaan Nimellisarvon valuutta - kentässä. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Nimellisarvo yhteensä -nimitystä. Kentässä ilmoitetaan velkapaperin liikkeessä oleva (kuolettamaton) markkina-arvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Velkapaperit kirjataan markkina-arvoon, joka ei sisällä velkakirjalle kertynyttä korkoa (ns. clean price - hintaan). Markkina-arvo ilmoitetaan valuutassa, joka on ilmoitettu Markkina-arvon valuutta -kentässä. Jos markkina-arvon valuuttana käytetään muuta kuin nimellisarvon valuuttaa, markkina-arvo muunnetaan ilmoitetun markkina-arvon valuutan määräiseksi käyttäen kuukauden viimeisen päivän markkinakeskikurssia (= osto- ja myyntikurssin keskiarvo). Markkina-arvon lähtökohtana on raportin kohdeajanjakson lopun todellinen markkinahinta. Mikäli todellista markkinahintaa ei ole olemassa, käytetään parasta estimaattia, esimerkiksi viimeisimmässä toteutuneessa kahdenvälisessä suorassa kaupassa (so. pörssin ulkopuolella) muodostunutta hintaa. Jollei minkäänlaista markkina-arvoa ole saatavissa, käytetään emissioarvoa. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Markkina-arvo yhteensä -nimitystä.

17 OHJE 17 (39) Velkapaperin tiedot Arvopaperin sisäinen tunnus Arvopaperin nimi Arvopaperin tyyppi ISIN-koodittomille velkapapereille raportoidaan arvopaperin tietoja kattavasti. ISIN-koodittomat arvopaperit raportoidaan käyttämällä liikkeeseenlaskijan (raportoijan) omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ottamaa tunnusta arvopaperin yksikäsitteiseksi tunnistamiseksi. Arvopaperi tulee raportoida samalla sisäisellä tunnuksella yhdenmukaisesti eri kohdeajanjaksoina. Sisäisen tunnuksen vaihtumisen välttämiseksi on suositeltavaa ilmoittaa kentässä esimerkiksi kirjanpitotunnus arvopaperin nimen sijaan. Jos tietoja samasta arvopaperista raportoidaan sekä arvopaperiveloissa (kategoria L) että arvopaperisaamisissa (kategoria A) 6, molemmissa kategorioissa on käytettävä samaa sisäistä tunnusta kyseiselle arvopaperille. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Sisäinen tunnus - nimitystä. Arvopaperin nimi ilmoitetaan ISIN-koodittomille arvopapereille sellaisena kuin se on merkitty liikkeeseenlaskun yhteydessä velkakirjaan ja/tai rekisteröity raportoijan sisäiseen tietojärjestelmään. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään nimitystä Instrumentin nimi. Arvopapereille ilmoitetaan ESA 95 -instrumenttiluokituksen mukaiset arvopaperityyppien koodit. Luokituksen avulla erotellaan osakkeet ja osuudet velkapapereista (= Arvopaperit paitsi osakkeet -ryhmä luokituksessa) ja edelleen velkapaperit tyypin mukaan. Joukkolainoja ovat kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat vastaavasti kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden pituiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustoditukset sekä velkasitoumukset. Selvityksessä käytettävä instrumenttiluokitus on koodilistassa 6 (ESA95) 7. 6 Kyse on tällöin raportoijan itse liikkeeseen laskeman velkapaperin takaisinostosta, ks. myös kohta Instrumenttikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "F.".

18 OHJE 18 (39) Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Vaade-nimitystä Valuuttatiedot Valuuttatietoina ilmoitetaan nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta. Kentissä ilmoitetaan ne valuuttatiedot, joita vastaavat arvotiedot on raportoitu Nimellisarvo- ja Markkina-arvo -kentissä. Selvityksessä käytettävät valuuttakoodit on esitetty koodilistassa 8. Molemmat valuuttakoodit raportoidaan ISO standardin mukaisina Korkotiedot Seuraavan kuponkikoron maksupäivä Maturiteettipäivä Kuponkikorko Korkotiedoista raportoidaan seuraavan kuponkikoron maksupäivä tai vaihtoehtoisesti maturiteettipäivä. Lisäksi ilmoitetaan kuponkikorko ja kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa. Kentässä ilmoitetaan päivämäärä, jolloin seuraavaksi erääntyvä kuponkikorko maksetaan. Koronmaksun tapahduttua raportin kohdeajanjakson aikana kentässä ilmoitetaan sitä seuraavan kuponkikoron maksupäivämäärä. Esimerkiksi jos raportoidaan tammikuuta 2010 ja kerran vuodessa kuponkikorkoa maksavan velkapaperin kuponginmaksu on tapahtunut , kentässä ilmoitetaan Maturiteettipäivä (= arvopaperin erääntymispäivämäärä) raportoidaan vain, jos seuraavan kuponkikoron maksupäivää ei ole määritetty (esim. nollakorkoinen joukkolaina). Kuponkikoroista raportoidaan liikkeeseenlaskijalle velkapaperista maksettavaksi tuleva seuraava kuponkikorko. Kuponkikorko on velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava korko, ja se ilmoitetaan prosentteina nimellisarvosta (p.a.). Mikäli velkakirjalle ei makseta korkoa, asetetaan kuponkikoroksi 0, kuten nollakorkoisen joukkolainan tapauksessa. Rahamarkkinapaperin tapauksessa kuponkikoroksi asetetaan 0, jos sille ei makseta kuponkikorkoa.

19 OHJE 19 (39) Kiinteäkorkoisen velkakirjan kuponkikorko on suoraan velkakirjassa mainittu korkoprosentti. Vaihtuvakorkoisen velkakirjan tapauksessa menetellään seuraavasti: Jos velkakirjan kuponkikorko on vahvistettu sille koronmaksuperiodille, joka kattaa raportoitavan ajankohdan (eli raportoitavan kuukauden loppupäivän), ilmoitetaan vahvistettu kuponkikorko. Mikäli kuponkikorkoa ei ole vahvistettu, ilmoitetaan edelliselle toteutuneelle koronmaksuperiodille vahvistettu korkoprosentti Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa Kentässä ilmoitetaan, kuinka monta kertaa vuodessa kuponkikorko maksetaan. Jos velkakirjalle ei makseta korkoa, asetetaan lukumääräksi 0.

20 OHJE 20 (39) 4.3 Ulkomaiset arvopaperisaamiset Yleistä Takaisinostetut arvopaperit Arvopaperisaamisina ilmoitetaan ensinnäkin raportoijan hallussa pitämät ulkomaiset jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit. Näitä ovat ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat osakkeet ja velkapaperit sekä ulkomaille rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahasto-osuudet. Arvopaperisaamisina raportoidaan myös sijoitukset ulkomaille rekisteröityihin pääomarahastoihin. Toiseksi, arvopaperisaamisina raportoidaan myös sijoitukset Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemiin velkapapereihin (ns. takaisinostetut arvopaperit). Velkapapereilla tarkoitetaan selvityksessä joukkovelkakirjoja ja rahamarkkinapapereita. Joukkovelkakirjoiksi määritellään alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset velkakirjat. Rahamarkkinapapereita ovat lyhytaikaiset, alkuperäiseltä juoksuajaltaan enintään 12 kuukauden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Osakesijoitukset, joissa sijoittajan omistusosuus tai äänivalta on vähintään 10 % sijoituksen toteuduttua, ilmoitetaan yhteenlaskettuina ei siis arvopaperikohtaisesti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeella SV F (konsernin sisäisinä saamisina) kohdassa Osakkeet ja oma pääoma. Ulkomaisen konserniyrityksen liikkeeseen laskemiin velkapapereihin tehdyt sijoitukset ilmoitetaan yhteenlaskettuina vastaavasti Ulkomaiset saamiset ja velat -kyselyn lomakkeilla SV E tai SV F. Osakkeina ilmoitetaan myös ulkomaisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden hankinnat. Takaisinostettuina arvopapereina raportoidaan Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemien velkapapereiden (joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit) hankinnat. Liikkeeseenlaskijana voi olla joko raportoija itse tai muu Suomessa asuva yritys. Raportoijan itse ulkomailla liikkeeseen laskemista velkapapereista ilmoitetaan sekä ISIN-koodillisten papereiden että ISIN-koodittomien papereiden takaisinostot (suoraan emissiosta ja jälkimarkkinoilta). Muiden Suomessa asuvien ulkomailla liikkeeseen laskemista velkapapereista ilmoitetaan aino-

21 OHJE 21 (39) astaan ISIN-koodillisten papereiden takaisinostot (suoraan emissiosta ja jälkimarkkinoilta). Käytännössä tällöin kyseeseen tulevien velkapapereiden ISIN-koodit ovat muita kuin FI-alkuisia Arvopapereiden reposopimusten sekä arvopaperilainauksen käsittely ja lyhyeksi myynti Reposopimuksilla tarkoitetaan selvityksessä sekä arvopapereiden takaisinostosopimuksia (ml. sell/buy-back-järjestelyt) että takaisinmyyntisopimuksia (ml. buy/sell-back-järjestelyt). Repo- ja lainaussopimusten kohteena olevien arvopapereiden raportointia on havainnollistettu liitteen 2 kaaviossa. Arvopaperit on jaoteltu kaaviossa kahdeksaan luokkaan sopimuksen osapuolen, arvopaperin liikkeeseenlaskijan sekä sopimuksen luonteen (suunnan) mukaan. Kullekin luokalle on määritetty, miten arvopaperi tulee käsitellä selvitystä varten. Yleisenä periaatteena on, että repo- tai lainausoperaatioista aiheutuvia tilapäisiä muutoksia arvopapereiden hallussapidossa ei tule ottaa huomioon selvityksessä. Arvopaperisaamisina raportoidaan siten myös ne kohdassa määritellyt arvopaperit, jotka on myyty tai luovutettu (ulkomailla tai Suomessa asuvien kanssa tehtyjen) takaisinostosopimusten tai lainaussopimusten perusteella. Ulkomailla asuvien kanssa tehdyistä arvopapereiden repo- ja lainaussopimuksista annetaan erillinen selvitys (ks. kohta 4.4). Selvitys kattaa kaikki sopimusten kohteena olevat, sekä ulkomailla asuvien että Suomessa asuvien (koti- tai ulkomailla) liikkeeseen laskemat ISIN-koodilliset arvopaperit. Arvopapereiden lyhyeksi myynneillä tarkoitetaan myyntejä, joissa myyjä ei omista myymiään arvopapereita kaupantekoajankohtana. Myyjä on saattanut esimerkiksi hankkia arvopapereita lainaksi ja myydä ne kokonaan tai osittain edelleen kolmannelle osapuolelle. Selvityksessä ilmoitetaan lyhyeksi myydyt arvopaperit lukumäärältään ja/tai arvoltaan negatiivisina arvopaperisaamisina.

22 OHJE 22 (39) ISIN-koodilliset arvopaperit ISIN-koodillisille arvopapereille raportoitavat pakolliset tietokentät on esitetty seuraavassa taulukossa. Pakollisuus on riippuvainen arvopaperin tyypistä. Tietokenttien sisältöä kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Pakolliset tietokentät hallussapidetyille ISIN-koodillisille arvopapereille arvopaperityypeittäin Tietokentän nimi Rahamarkkinapaperit (F.331) Joukkolainat (F.332) Osakkeet (F.51) Rahastoosuudet (F.52) Arvopaperin kategoria x x x x Lukumäärä x x Nimellisarvo x x Markkina-arvo x x x x Osingot x 1) x ISIN-koodi x x x x Arvopaperin sisäinen tunnus x x x x Arvopaperin tyyppi x x x x Nimellisarvon valuutta x x Markkina-arvon valuutta x x x x Osingon valuutta x 1) x 1) = Pakollinen vain tuottorahastoille Arvopaperin kategoria Omistukseen liittyvät määrä- ja arvotiedot Arvopaperin kategoria -tietokentässä selvityksen antaja ilmoittaa, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti. Arvopaperi on tässä yhteydessä luokiteltava 1) ulkomaiseksi arvopaperivelaksi, 2) ulkomaiseksi arvopaperisaamiseksi tai 3) repo- tai lainaussopimuksen kohteena olevaksi arvopaperiksi. Selvityksessä sovellettavat koodit näille kategorioille ovat koodilistassa 4. Ulkomaiset arvopaperisaamiset ilmoitetaan aina koodilla A. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Kategoria-nimitystä. Osakkeille ja osuuksille ilmoitetaan omistettu lukumäärä, markkina-arvo ja osingot, kun taas velkapapereille ilmoitetaan omistettu nimellisarvo ja markkina-arvo. Valuuttakoodit nimellisarvolle, markkina-arvolle ja osingoille ilmoitetaan erikseen omissa kentissään (ks. kohta ).

23 OHJE 23 (39) Lukumäärä Tässä kentässä ilmoitetaan osakkeen tai osuuden omistettu lukumäärä raportin kohdeajanjakson lopussa Nimellisarvo Kentässä ilmoitetaan velkapaperin omistettu nimellisarvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Indeksisidonnaisille joukkovelkakirjoille ilmoitetaan nimellisarvo kerrottuna käyvällä indeksikertoimella. Nimellisarvo raportoidaan alkuperäisessä liikkeeseenlaskuvaluutassa. Valuutta ilmoitetaan puolestaan Nimellisarvon valuutta -kentässä. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Nimellisarvo yhteensä -nimitystä Markkina-arvo Kentässä ilmoitetaan arvopaperin omistettu markkina-arvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Markkina-arvo ilmoitetaan kaikille arvopapereille. Markkina-arvo raportoidaan valuutassa, joka on ilmoitettu Markkina-arvon valuutta -kentässä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvon raportointivaluuttana tulee käyttää noteerausvaluuttaa. Jos niitä on useita, ilmoitetaan markkina-arvo niiden joukosta valitussa valuutassa. Joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit kirjataan markkina-arvoon, joka ei sisällä velkakirjalle kertynyttä korkoa (ns. clean price -hintaan). Jos velkapaperin markkina-arvon valuuttana käytetään muuta kuin nimellisarvon valuuttaa, markkina-arvo muunnetaan ilmoitetun markkina-arvon valuutan määräiseksi käyttäen kuukauden viimeisen päivän markkinakeskikurssia (= osto- ja myyntikurssin keskiarvo). Markkina-arvon lähtökohtana on raportin kohdeajanjakson lopun todellinen markkinahinta (pörssinoteeraus). Mikäli todellista markkinahintaa ei ole olemassa, käytetään parasta estimaattia, esimerkiksi viimeisimmässä toteutuneessa kahdenvälisessä suorassa kaupassa (so. pörssin ulkopuolella) muodostunutta hintaa. Jollei minkäänlaista markkina-arvoa ole saatavissa, käytetään nimellisarvoa. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Markkina-arvo yhteensä -nimitystä.

24 OHJE 24 (39) Osingot Osakkeista ja osuuksista raportoidaan arvopaperin omistajalle raportointikuukauden aikana maksetut brutto-osingot eli osingot ennen veroja. Osingot ilmoitetaan valuutassa, joka on ilmoitettu Osingon valuutta -kohdassa Arvopaperin tiedot ISIN-koodillisille arvopapereille tarvitaan arvopaperin tiedoista vain ISINkoodi, arvopaperin tyyppi ja valuuttatiedot, koska ISIN-koodin avulla Suomen Pankki voi hakea esimerkiksi arvopaperin liikkeeseenlaskijaa ja kuponkikorkoja koskevat tiedot Euroopan keskuspankin keskitetystä arvopaperirekisteristä. Jos jonkin ISIN-koodillisen arvopaperin tietoja ei ole taltioitu EKP:n arvopaperirekisteriin ja sen omistettu määrä tai arvo on merkittävä, Suomen Pankki kysyy tarvittavat tiedot raportoijalta erikseen ISIN-koodi Arvopaperin sisäinen tunnus Jokaiselle arvopaperille ilmoitetaan ISIN-koodi, jos sellainen on virallisesti myönnetty. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden ISINkoodit myöntää liikkeeseenlaskumaan kansallinen ns. numerointikeskus, esimerkiksi arvopaperikeskus (kuten Suomessa) tai muu vastaava instituutio, jolle on annettu kyseiset valtuudet. Virallisesti myönnetyt ISIN-koodit noudattavat kansainvälistä ISO standardia. ISIN-koodin rakenne on esitetty ohjeen liitteessä 1. Vain virallisesti myönnetty koodi voidaan raportoida ISIN-koodina. Jos arvopapereilla on esimerkiksi jonkin kaupallisen tiedontoimittajan keinotekoinen ISIN-koodia muistuttava tunnus, arvopaperit on raportoitava ISINkoodittomina. Arvopaperit raportoidaan ISIN-koodin lisäksi käyttämällä liikkeeseenlaskijan (raportoijan) omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ottamaa tunnusta arvopaperin tunnistamiseksi. Arvopaperi tulee raportoida samalla sisäisellä tunnuksella yhdenmukaisesti eri kohdeajanjaksoina. Jos tietoja samasta arvopaperista raportoidaan sekä arvopaperiveloissa (kategoria L) että arvopaperisaamisissa (kategoria A) 8, molemmissa kategorioissa on käytettävä samaa sisäistä tunnusta kyseiselle arvopaperille. Raportoija voi käyttää sisäisenä tunnuksena myös arvopaperin ISIN-koodia. 8 Kyse on tällöin raportoijan itse liikkeeseen laskeman velkapaperin takaisinostosta, ks. myös kohta

25 OHJE 25 (39) Arvopaperin tyyppi Valuuttatiedot Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Sisäinen tunnus - nimitystä. Arvopapereille ilmoitetaan ESA 95 -instrumenttiluokituksen mukaiset arvopaperityyppien koodit. Luokituksen avulla erotellaan osakkeet ja osuudet velkapapereista (= Arvopaperit paitsi osakkeet -ryhmä luokituksessa) ja edelleen velkapaperit tyypin mukaan. Joukkolainoja ovat kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat vastaavasti kaikki alkuperäiseltä maturiteeltiltaan enintään 12 kuukauden pituiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Selvityksessä käytettävä instrumenttiluokitus on koodilistassa 6 (ESA95) 9. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Vaade-nimitystä Valuuttatietoina ilmoitetaan nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta osingon valuutta. Kentissä ilmoitetaan ne valuuttatiedot, joita vastaavat arvotiedot on raportoitu Nimellisarvo-, Markkina-arvo- ja Osingot -kentissä. Selvityksessä käytettävät valuuttakoodit on esitetty koodilistassa 8. Kaikki kolme valuuttakoodia raportoidaan ISO standardin mukaisina. 9 Instrumenttikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "F.".

26 OHJE 26 (39) ISIN-koodittomat arvopaperit ISIN-koodittomille arvopapereille raportoitavat pakolliset tietokentät on esitetty seuraavassa taulukossa. Pakollisuus on riippuvainen arvopaperin tyypistä ja joissakin tapauksissa muiden raportoitujen tietokenttien arvoista. Tietokenttiä kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Pakolliset tietokentät hallussapidetyille ISIN-koodittomille arvopapereille arvopaperityypeittäin Tietokentän nimi Rahamarkkinapaperit (F.331) Joukkolainat (F.332) Osakkeet (F.51) Rahastoosuudet (F.52) Arvopaperin kategoria x x x x Lukumäärä x x Nimellisarvo x x Markkina-arvo x x x x Osingot x 1) x Arvopaperin sisäinen tunnus x x x x Arvopaperin nimi x x x x Arvopaperin tyyppi x x x x Liikkeeseenlaskijan sektori x x x x Liikkeeseenlaskijan kotimaa x x x x Nimellisarvon valuutta x x Markkina-arvon valuutta x x x x Osingon valuutta x 1) x Seuraavan kuponkikoron maksupäivä 2) x 2) x 3) 3) Maturiteettipäivä x x Kuponkikorko x x Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa x x 1) = Pakollinen vain tuottorahastoille. 2) = Pakollinen vain, jos maturiteettipäivää ei ole raportoitu. 3) = Pakollinen vai, jos seuraavan kuponkikoron maksupäivä ei ole tiedossa tai sitä ei ole määritetty Arvopaperin kategoria Arvopaperin kategoria -tietokentässä selvityksen antaja ilmoittaa, mihin luokkaan raportoitava arvopaperi kuuluu käsitteellisesti. Arvopaperi on tässä yhteydessä luokiteltava 1) ulkomaiseksi arvopaperivelaksi, 2) ulkomaiseksi arvopaperisaamiseksi tai 3) repo- tai lainaussopimuksen kohteena olevaksi arvopaperiksi. Selvityksessä sovellettavat koodit näille kategorioille ovat koodilistassa 4.

27 OHJE 27 (39) Omistukseen liittyvät määrä- ja arvotiedot Lukumäärä Nimellisarvo Markkina-arvo Ulkomaiset arvopaperisaamiset ilmoitetaan aina koodilla A. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Kategoria-nimitystä. Osakkeille ja osuuksille ilmoitetaan omistettu lukumäärä, markkina-arvo ja osingot, kun taas velkapapereille ilmoitetaan omistettu nimellisarvo ja markkina-arvo. Valuuttakoodit nimellisarvolle, markkina-arvolle ja osingoille ilmoitetaan erikseen omissa kentissään (ks. kohta ). Tässä kentässä ilmoitetaan osakkeen tai osuuden omistettu lukumäärä raportin kohdeajanjakson lopussa. Pääomarahastosijoitusten lukumääränä ilmoitetaan rahastoon maksettu pääomapanos eli hankinta-arvo. Vielä maksamatta olevia sijoitussitoumuksia ei raportoida. Raportin kohdeajanjakson aikana tehty lisäsijoitus pääomarahastoon lisää hallussa pidettyä lukumäärää sijoituksen verran. Kentässä ilmoitetaan velkapaperin omistettu nimellisarvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Indeksisidonnaisille joukkovelkakirjalainoille ilmoitetaan nimellisarvo kerrottuna käyvällä indeksikertoimella. Nimellisarvo raportoidaan alkuperäisessä liikkeeseenlaskuvaluutassa. Valuutta ilmoitetaan puolestaan Nimellisarvon valuutta -kentässä. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Nimellisarvo yhteensä -nimitystä. Kentässä ilmoitetaan arvopaperin omistettu markkina-arvo raportin kohdeajanjakson lopussa. Markkina-arvo ilmoitetaan kaikille arvopapereille. Markkina-arvo raportoidaan siinä valuutassa, joka on ilmoitettu Markkinaarvon valuutta -kentässä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvon raportointivaluuttana tulee käyttää lähtökohtaisesti noteerausvaluuttaa. Jos niitä on useita, ilmoitetaan markkina-arvo niiden joukosta valitussa valuutassa. Joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit kirjataan markkina-arvoon, joka ei sisällä velkakirjalle kertynyttä korkoa (ns. clean price -hintaan). Jos velkapaperin markkina-arvon valuuttana käytetään muuta kuin nimellisarvon valuuttaa, markkina-arvo muunnetaan ilmoitetun markkina-arvon valuutan

28 OHJE 28 (39) määräiseksi käyttäen kuukauden viimeisen päivän markkinakeskikurssia (= osto- ja myyntikurssin keskiarvo). Markkina-arvon lähtökohtana on raportin kohdeajanajakson lopun todellinen markkinahinta. Mikäli todellista markkinahintaa ei ole olemassa, käytetään parasta estimaattia, esimerkiksi viimeisimmässä toteutuneessa kahdenvälisessä suorassa kaupassa (so. pörssin ulkopuolella) muodostunutta hintaa. Jollei minkäänlaista markkina-arvoa ole saatavissa, käytetään nimellisarvoa. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Markkina-arvo yhteensä -nimitystä Osingot Osakkeista ja osuuksista raportoidaan arvopaperin omistajalle raportointikuukauden aikana maksetut brutto-osingot eli osingot ennen veroja. Osingot ilmoitetaan valuutassa, joka on ilmoitettu Osingon valuutta -kentässä Arvopaperin tiedot Arvopaperin sisäinen tunnus Arvopaperin nimi ISIN-koodittomat arvopaperit raportoidaan käyttämällä raportoijan omassa sisäisessä tietojärjestelmässään käyttöön ottamaa tunnusta arvopaperin yksikäsitteiseksi tunnistamiseksi. Arvopaperi tulee raportoida samalla sisäisellä tunnuksella yhdenmukaisesti eri kohdeajanjaksoina. Sisäisen tunnuksen vaihtumisen välttämiseksi on suositeltavaa ilmoittaa kentässä esimerkiksi kirjanpitotunnus arvopaperin nimen sijaan. Jos tietoja samasta arvopaperista raportoidaan sekä arvopaperiveloissa (kategoria L) että arvopaperisaamisissa (kategoria A) 10, molemmissa kategorioissa on arvopape-rille käytettävä samaa sisäistä tunnusta. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Sisäinen tunnus - nimitystä. Arvopaperin nimi raportoidaan ISIN-koodittomille arvopapereille sellaisena kuin se on kirjattu raportoijan sisäiseen tietojärjestelmään. Tietuemuotoohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään nimitystä Instrumentin nimi. 10 Kyse on tällöin raportoijan itse liikkeeseen laskeman velkapaperin takaisinostosta, ks. myös kohta

29 OHJE 29 (39) Arvopaperin tyyppi Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan kotimaa Valuuttatiedot Arvopapereille ilmoitetaan ESA 95 -instrumenttiluokituksen mukaiset arvopaperityyppien koodit. Luokituksen avulla erotellaan osakkeet ja osuudet velkapapereista (= Arvopaperit paitsi osakkeet -ryhmä luokituksessa) ja edelleen velkapaperit tyypin mukaan. Joukkolainoja ovat kaikki alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjalainat. Rahamarkkinapapereita ovat vastaavasti kaikki alkuperäiseltä maturiteeltiltaan enintään 12 kuukauden pituiset jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, kuten yritys- ja sijoitustodistukset sekä velkasitoumukset. Selvityksessä käytettävä instrumenttiluokitus on koodilistassa 6 (ESA95) 11. Tietuemuoto-ohjeen tietuekuvauksessa kentästä käytetään Vaade-nimitystä. Liikkeseenlaskijan sektori ilmoitetaan Tilastokeskuksen vuoden 2000 sektoriluokituksen mukaisesti. Myös ulkomaisen liikkeeseenlaskijan tapauksessa käytetään S.1-alkuisia sektorikoodeja. Selvityksessä käytettävät sektorit ovat koodilistassa 9 (Tilastokeskus 2000) 12. Liikkeeseenlaskijan kotimaa ilmoitetaan ISO standardin mukaan. Selvityksessä käytettävät maakoodit ovat koodilistassa 10. Kansainvälisille järjestöille käytetään koodilistassa 11 olevan kansainvälisten järjestöjen luettelon koodeja, jotka pohjautuvat Eurostatin julkaisemaan luokitukseen. Valuuttatietoina ilmoitetaan nimellisarvon valuutta markkina-arvon valuutta osingon valuutta. Kentissä ilmoitetaan ne valuuttatiedot, joita vastaavat arvotiedot on raportoitu Nimellisarvo-, Markkina-arvo- ja Osingot -kentissä. Selvityksessä käytettävät valuuttakoodit on esitetty koodilistassa 8. Kaikki kolme valuuttakoodia raportoidaan ISO standardin mukaisina. 11 Instrumenttikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "F.". 12 Sektorikoodit raportoidaan käytännössä siten, että koodin alusta jätetään pois merkkijono "S.".

30 OHJE 30 (39) Korkotiedot Korkotiedoista raportoidaan ensisijaisesti seuraavan kuponkikoron maksupäivä ja toissijaisesti maturiteettipäivä. Lisäksi ilmoitetaan kuponkikorko ja kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa Seuraavan kuponkikoron maksupäivä Maturiteettipäivä Kuponkikorko Kentässä ilmoitetaan päivämäärä, jolloin seuraavaksi erääntyvä kuponkikorko maksetaan. Koronmaksun tapahduttua raportin kohdeajanjakson aikana kentässä ilmoitetaan sitä seuraavan kuponkikoron maksupäivämäärä. Esimerkiksi jos raportoidaan tammikuuta 2010 ja kerran vuodessa kuponkikorkoa maksavan velkapaperin kuponginmaksu on tapahtunut , kentässä ilmoitetaan Maturiteettipäivä (= arvopaperin erääntymispäivämäärä) raportoidaan vain, jos seuraavan kuponkikoron maksupäivää ei ole määritetty (esim. nollakorkoinen joukkolaina) tai maksupäivä ei ole tiedossa. Mikäli maturiteettipäivää ei tiedetä, raportoidaan päivämääräksi Kuponkikoroista raportoidaan arvopaperin omistajalle maksettava seuraava kuponkikorko. Kuponkikorko on velkakirjassa mainittu nimellisarvolle maksettava korko, ja se ilmoitetaan prosentteina nimellisarvosta (p.a.). Mikäli velkakirjalle ei makseta korkoa, asetetaan kuponkikorkoksi 0, kuten nollakorkoisen joukkolainan tapauksesssa. Rahamarkkinapaperin tapauksessa kuponkikoroksi asetetaan 0, jos sille ei makseta kuponkikorkoa. Kiinteäkorkoisen velkakirjan kuponkikorko on suoraan velkakirjassa mainittu korkoprosentti. Vaihtuvakorkoisen velkakirjan tapauksessa menetellään seuraavasti: Jos velkakirjan kuponkikorko on vahvistettu sille koronmaksuperiodille, joka kattaa raportoitavan ajankohdan (eli raportoitavan kuukauden loppupäivän), ilmoitetaan vahvistettu kuponkikorko. Mikäli kuponkikorkoa ei ole vahvistettu, ilmoitetaan edelliselle toteutuneelle koronmaksuperiodille vahvistettu korkoprosentti Kuponginmaksupäivien lukumäärä vuodessa Kentässä ilmoitetaan, kuinka monta kertaa vuodessa kuponkikorko maksetaan. Jos velkakirjalle ei makseta korkoa, asetetaan lukumääräksi 0.

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.3 Voimassa alkaen OHJE 2 (39) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVO- PAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDEN- HOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUS- PALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Versio 1.4 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen

Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Siirtyminen arvopaperikohtaiseen tiedonkeruuseen Tietosisällön muutokset kuukausittaiseen kyselyyn ulkomaisista saamisista ja veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, kunnille ja valtiolle

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA - VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE

KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA - VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA - VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) SISÄLTÖOHJE Versio 1.7 Voimassa 1.1.2014 alkaen OHJE 2 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.6 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen

SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA-tiedonkeruuseen TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa 28.5.2013 Jarmo Kariluoto 28.5.2013 Jarmo Kariluoto SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Julkinen

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE)

TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) TIETUEMUOTO - KYSELY ULKOMAISISTA ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Voimassa 1.1.2009 alkaen OHJE 2 (15) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.5 (24.9.

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA JA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Versio 1.5 (24.9. TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPERISAAMISISTA -VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SAVE) Voimassa 1.11.2015 alkaen OHJE 2 (20) 1.4 24.5.2013 1.1.2014-31.10.2015 Versio Päivämäärä

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1 (35) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.4.1 Voimassa alkaen 1.1.2011 SIRA-KYSELYN OHJE 2 (35) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 4 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) SISÄLTÖOHJE Versio 1.7 Voimassa alkaen OHJE 2 (24) Sisällys JOHDANTO... 3 1 RAPORTOINTI

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) Versio 1.6 Voimassa: Tammikuu 2014 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 5.6.2013 (päivitetty 17.1.2014) Käytössä: 1.2.2014 Tietuemuodon

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (14) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY SUOMALAISILLE YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAISIA TYTÄR- JA OSAKKUUSYRITYKSIÄ SEKÄ SIVULIIKKEITÄ

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1.

SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1. SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1.2 Voimassa alkaen 2 (37) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.1

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI

SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Standardi RA 4.3 / Liite 2 18.2.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN RAPORTOINTI Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet Sisällys Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet... 1 1. Yleistä... 1 2. Yhteenveto raportoitavista

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN SISÄLTÖOHJE PS-TILASTORAPORTOINTIA VARTEN 12.8.2010 Versio 1.2 Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa huhtikuun 2010 tiedoista 2 (13) Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSKÄSITTEITÄ... 4 3 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISEEN

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola Raportoijatapaaminen 13.12.2012 Tilaisuuden avaus Elina Somervuori Arvopapereiden omistustilasto Aki Ojala Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola SHS-tilastointi Arvopaperien omistus- l. hallussapitotilastot

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUS- PÄÄOMARAHASTOILLE (SIRA) Versio 2.0 Voimassa: Maaliskuu 2015 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 30.9.2014 (päivitetty 19.4.2015) Käytössä: 1.4.2015

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA)

TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) TIETUEMUOTO - KYSELY ARVOPAPEREIDEN TILIN- JA OMAISUUDENHOITOPALVELUJA TARJOAVILLE TALLETUSPANKEILLE JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSILLE (TIHA) Voimassa 1.1.2017 alkaen OHJE 2 (23) Versio Päivämäärä Voimassaolo

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 2.1.2018 A105/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2018 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2015, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,1 prosenttia vuoden 2015 lopussa Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

KOTI-raportoijatapaaminen

KOTI-raportoijatapaaminen KOTI-raportoijatapaaminen 7.6.2013 Sisältö BIS:n pankkitilastot: yleistä Tulevat (ja jo toteutetut) muutokset: Stage 1 ja Stage 2 Sektoriluokitus 2012 Muut asiat 2 BIS international banking statistics

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO

RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO RAHALAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (RATI) TIETUEMUOTO Versio 1.5.4 Voimassa: Tammikuu 2011 Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 7.2.2011 Käytössä: 1.2.2011 Tietuemuodon mukaiset

Lisätiedot

Tiedonkeruun tekninen toteutus

Tiedonkeruun tekninen toteutus Tiedonkeruun tekninen toteutus Petri Salminen 23.4.2008 1 Yleistä Korvaa nykyisen SV-kyselyn arvopaperit -osion. Tiedot välitetään DCS-operaattorin (Itella) kautta. On oma kyselynsä omine tunnuksineen.

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Talous- ja ympäristötilastot Voimassa alkaen TK Ulkomaisten rahoitussaamisten ja - velkojen vuosikysely, sisältöohje

Talous- ja ympäristötilastot Voimassa alkaen TK Ulkomaisten rahoitussaamisten ja - velkojen vuosikysely, sisältöohje Talous- ja ympäristötilastot Voimassa 1.1.2017 alkaen TK-41-19-17 Ulkomaisten rahoitussaamisten ja - velkojen vuosikysely, sisältöohje 1 (13) Sisällys 1 Tiedonkeruu... 2 2 Yleiset ohjeet... 2 2.1 Tiedonkeruun

Lisätiedot

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä

BIS Consolidated banking statistics: esimerkkejä Tiedostossa esitetään KOTI-raportointiin liittyviä esimerkkejä. RATI-raportoinnin esimerkit esitetään erillisessä tiedostossa. Esimerkeillä pyritään havainnollistamaan raportointivaatimuksia. Kaikki kentät

Lisätiedot

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot.

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot. 1 (13) TÄYTTÖOHJEET Yleistä Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, miten eri kohdissa pyydettävät tiedot muodostetaan ja lasketaan. Tiedonkeruusovelluksen (Sovellus) käyttämiseen löytyy omat ohjeet Sovelluksen

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.5 Julkaistu 5.9.2013 Voimassa 1.4.2014 alkaen OHJE 2 (21) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010

RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO. Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 RAHALAITOSTEN KONSERNITIEDONKERUU (KOTI) TIETUEMUOTO Versio 1.4 Julkaistu 30.6.2010 Voimassa 1.7.2010 OHJE 2 (18) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 29.5.2009 Ensimmäinen versio tietuemuodosta

Lisätiedot

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä

Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Suomen Pankki Ohje 1 (15) Ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Raportin sisältö (SE.01.01.)... 3 3 Tase (SE.02.01.)... 5 4 Luettelo sijoituksista

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Helmikuu 2008 Tilastokeskus Työpajankatu 13 00022 Tilastokeskus Puh. (09) 17 341 Invest in Finland Kaivokatu

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5

MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 Suomen Pankki 1 Agenda Tunnustilauspalvelu Anne Pessi Pitkäaikaissäästäminen tilastoinnissa Ellu Hintikka Tietosisällön täsmennyksiä Kimmo Koskinen Uusi

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA)

PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Ohje PÄÄOMARAHASTOJEN TASETIEDONKERUUN RAPORTOINTIOHJE (SIRA) Versio 1.0 Voimassa alkaen 1.3.2015 Ohje 1(50) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tiedonkeruupalvelu... 3 3 Peruskäsitteitä... 5 3.1 SIRA-tiedonkeruu...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Maksuliiketilastojen uudistaminen

Maksuliiketilastojen uudistaminen Maksuliiketilastojen uudistaminen Informaatiotilaisuus 17.4.2013 Suomen Pankki Tilastot päätöksenteon tukena Kuvan lainasta kiitos Suomen ev.lut.kirkolle Maksuliiketilastot Suomessa Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka

Julkisyhteisöjen EMU-velka Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2009, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

Sijoitustoiminnan seuranta

Sijoitustoiminnan seuranta Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 16.1.2012 VI Sijoitustoiminnan seuranta VI-tiedonkeruussa kerätään tietoa vakuutuslaitosten sijoitustoiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan, Suomen Pankin sekä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4

MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 MBS2010 raportoijien kyselytunti 4 Suomen Pankki 1 Käsiteltäviä asioita Kokemuksia arvopaperikohtaisesta tiedonkeruusta Jyrki Lehtinen Tietuekuvauksen täsmennyksiä Kimmo Koskinen Tietosisällön täsmennyksiä

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, L 247/38 Euroopan unionin virallinen lehti 18.9.2013 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen

Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen FINANSSIVALVONTA MÄÄRÄYS/LIITE 105.10 1(6) Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritystenilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1. Tietoväline,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2012 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2012, 2. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 6,6 miljardia euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (8) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.0 Voimassa alkaen 1.4.2010 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa vuoden 2009 tiedoista. KYSELYN OHJE

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND MBS2010-projekti Suomen Pankki 1 Ohjelma Salattu sähköposti Ellu Hintikka ja Ari Vikiö Päivitetyt validointisäännöt RATI-tietuemuodossa Kimmo Koskinen Sisältöasiat Kimmo Koskinen Rinnanraportointi Ellu

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot