JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro Dnro 20/420/98 1 (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro 106.1 Dnro 20/420/98 1 (12)"

Transkriptio

1 1 (12) Määräyksen kuhunkin lukuun liittyvät ohjeelliset osat, jotka eivät ole samalla tavoin sitovia kuin varsinaiset määräysosat, on sisennetty ja kursivoitu. JOHDANNAISSOPIMUKSET 1 MÄÄRITELMÄT Johdannaissopimuksella tarkoitetaan näissä määräyksissä vakioituja ja vakioimattomia sopimuksia, joiden arvo riippuu yhden tai useamman todellisen tai kuvitteellisen kohde-etuuden arvon tai kohde-etuuksien arvonmuutosta kuvaavan indeksin muutoksesta. Määritelmiä koskeva ohje: Johdannaissopimuksia ovat muun muassa korko-, valuutta-, osake- ja hyödykejohdannaiset optio- ja futuurisopimukset, obligaatiotermiinit, rahamarkkinatermiinit, FRA:t, valuuttojen termiinikaupat sekä koron- ja valuutanvaihtosopimukset. Jos yhteen sopimuskokonaisuuteen sisältyy sellaisia osia, jotka täyttävät erillisen johdannaissopimuksen tunnusmerkit, kukin tällainen osa on yleensä kirjattava erikseen bruttomääräisenä kirjanpidon yleisen bruttoperiaatteen mukaisesti. Jos samojen sopimuspuolten välillä on vastakkaisia avoimia sopimuksia, joita koskeva suoritusvelvollisuus määräytyy sopimuspuolten välillä tehdyn, sopimuspuolten velkojia sitovan sopimuksen nojalla nettomääräisenä, ne voidaan kuitenkin kirjata yhtenä nettomääräisenä sopimuksena. Mikäli avoimia sopimuksia nettoutetaan kahdenvälisesti kirjanpidossa, on nettoutuksen sitovuudesta osapuolten velkojiin nähden oltava riittävä oikeudellinen selvitys. Selvitysjärjestelmissä, jotka perustuvat kahden- tai monenkeskiseen nettoutukseen, kirjanpitoon voidaan sopimusten erääntymispäivänä merkitä samanlajisista, samana erääntymispäivänä päättyneistä ja samassa tarkoituksessa tehdyistä sopimuksista suoritettava tai saatava nettomäärä. Nettomäärä on tarvittaessa voitava eritellä sopimuksittain. Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta yksilöidystä omaisuus- ja/tai velkaerästä, johdannaissopimuksesta tai näiden yhdistelmästä muodostuvaa korko-, valuutta- tai arvopaperiasemaa. Positio voi myös koostua yksinomaan johdannaissopimuksista. Johdannaissopimusten kirjanpidollisen käsittelyn kannalta niiden käyttötarkoitus on ratkaiseva. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä suojaamistarkoituksessa tai muussa tarkoituksessa.

2 2 (12) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa luottolaitos tai sijoituspalveluyritys suojaa tiettyä tase-erää, positiota tai kassavirtaa tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan. Jotta johdannaissopimuksen voidaan katsoa olevan suojaamistarkoituksessa tehty, tulee seuraavien kriteerien täyttyä: 1) Suojattavan kohteen tulee olla altis kurssi- tai korkoriskille. 2) Suojaavan johdannaissopimuksen arvonmuutosten ja suojattavan position arvonmuutosten välillä vallitsee riittävä korrelaatio. 3) Suojaavan johdannaissopimuksen käyttötarkoitus ja käyttötarkoituksen mahdollinen myöhempi muuttaminen on dokumentoitu. 4) Positioon kulloinkin sisällytetyt varat, velat ja johdannaissopimukset sekä niiden positiiviset ja negatiiviset arvonmuutokset samoin kuin arvonmuutoksista tilinpäätökseen merkitty määrä voidaan jatkuvasti osoittaa. 5) Suojaava sopimus on kohdistettu dokumentoidusti - kaupankäyntivarastoon sisältyvään positioon - muista kuin kaupankäyntivarastoon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista koostuvaan positioon - rahoitustoimintaan luettavaan positioon - johdannaissopimuksista koostuvaan positioon / yksittäiseen johdannaissopimukseen - yksittäisiin tase-eriin. Kaupankäyntivarasto sisältää seuraavat Rahoitustarkastuksen määräyksen mukaiset erät: 1) sellaiset arvopaperit ja johdannaissopimukset, jotka luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on hankkinut voidakseen lyhyellä aikavälillä hyötyä niiden tosiasiallisista tai odotetuista osto- ja myyntihinnan välisistä eroista tai muista hinnan tai koron vaihteluista 2) sellaiset velat ja johdannaissopimukset, jotka suojaavat edellä 1 kohdassa tarkoitettuja eriä 3) muut 1 % 2 kohdissa mainittuihin eriin rinnastettavat erät Kohdassa 1) mainittuina arvopapereina pidetään myös muita vaihtuviin vastaaviin luettuja arvopapereita, jotka luottolaitos on luokitellut kaupankäynnin kohteena oleviksi arvopapereiksi niin kuin määräyksessä tarkemmin sanotaan.

3 Muut myyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit 3 (12) Erään sisältyvät muut kuin kaupankäyntivarastoon luetut vaihtuviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit. Rahoitustoiminnan positiolla (banking book) tarkoitetaan hankintahintaan arvostettavista saamis- ja velkaeristä muodostettua positiota. Määritelmiä koskeva ohje: Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (suojaava/ei-suojaava) sekä suojattava positio tai tase-erä on käytävä ilmi jokaisen tehdyn johdannaissopimuksen osalta yksiselitteisesti. Mikäli samassa yksikössä tai järjestelmässä tehdään johdannaissopimuksia eri tarkoituksiin, käyttötarkoitus ja suojauksen kohde on rekisteröitävä kunkin yksittäisen sopimuksen yhteydessä. Mikäli käyttötarkoitus ja suojauksen kohde ilmenee suoraan esimerkiksi luottolaitoksen tai sen yksikön kirjallisesti vahvistetusta strategiasta, toimintaohjeista tms. ja käyttötarkoitus on siten yksiselitteinen ilman erillistä dokumentaatiota, käyttötarkoitusta ei tarvitse erikseen dokumentoida sopimuskohtaisesti. Siten suojaustarkoitusta ei tarvitse erikseen dokumentoida esimerkiksi silloin, kun luottolaitoksen strategiana on tehdä yksinomaan suojaavia johdannaissopimuksia ja suojauksen edellytykset jatkuvasti täyttyvät. Suojaavat johdannaissopimukset on kohdistettava erikseen joko - kaupankäyntivarastoon sisältyvään positioon - muista kuin kaupankäyntivarastoon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista koostuvaan positioon - rahoitustoimintaan luettavaan positioon - johdannaissopimuksista koostuvaan positioon / yksittäiseen johdannaissopimukseen - yksittäisiin tase-eriin. Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen on jatkuvasti voitava osoittaa, mitkä yksittäiset saamiset, arvopaperit tai muut omaisuuserät, velat ja johdannaissopimukset on kulloinkin sisällytetty suojattuun positioon. Määräys ei edellytä erillisten rekisterien pitämistä suojaavista ja suojattavista eristä, mikäli suojaus kattaa kaikki yhdellä tai useammalla kirjanpidon tilillä tai yhdessä tai useammassa kirjanpitojärjestelmään liittyvässä rekisterissä olevat erät, jolloin position sisältö voidaan suoraan määritellä viittaamalla asianomaiseen rekisteriin tai tileihin tai tiliryhmiin. Suojaavan johdannaissopimuksen ja suojattavan tase-erän tai avoimen position arvonmuutosten välillä on oltava riittävä korrelaatio sopimusta tehtäessä ja sopimuksen voimassaoloajan. Korrelaatiota voidaan pitää riittävänä, kun suojaavan johdannaissopimuksen markkina-arvon muutos kattaa olennaisen osan suojattavan tase-erän tai avoimen position vastakkaisesta markkina-arvon muutoksesta tarkasteltavana ajanjaksona. Korrelaatiota

4 4 (12) voidaan pitää karkeasti arvioiden riittävänä, jos suojaavan sopimuksen markkina-arvon muutos suhteessa suojattavan tase-erän tai position markkinaarvon muutokseen on välillä 0,8 % 1,2 mutta vastakkaismerkkinen. Tämän luvun rinnalla on kuitenkin aina tarkasteltava arvonmuutosten absoluuttisia markkamääriä sen arvioimiseksi, täyttyvätkö suojaavan johdannaissopimuksen kriteerit. Riittävä korrelaatio tulee todentaa sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen ainakin kerran kuukaudessa jälkikäteen. Mikäli osoittautuu, että korrelaatio ei enää toteudu, johdannaissopimuksen käyttötarkoitus on muutettava ei-suojaavaksi. Sama tase-erä tai johdannaissopimus voi kuulua samanaikaisesti sekä korkotai osakepositioon että valuuttapositioon. Korko- tai osakepositio ja valuuttapositio ja niitä suojaavat sopimukset on tällöin määriteltävä erikseen ja vastaavasti koron tai osakekurssin muutoksesta johtuva arvonmuutos ja siltä suojaavien johdannaissopimusten arvonmuutokset ja toisaalta valuuttakurssin muutoksesta johtuva arvonmuutos ja siltä suojaavien johdannaissopimusten arvonmuutos on käsiteltävä erikseen. Asetettuja optioita ei yleensä voida sisällyttää suojaavina erinä positioon, vaan ne on käsiteltävä ei-suojaavina sopimuksina. Asetetut optiot voidaan kuitenkin ottaa huomioon osana suojaamisstrategiaa, jos ne yhdessä yhden tai useamman muun rahoitusinstrumentin kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka voidaan arvostaa kuten yksittäinen instrumentti. Sopimuksen käyttötarkoitusta voidaan sopimuksen tekohetken jälkeen muuttaa vain perustellulla kirjallisella päätöksellä, joka on tehty luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen sisäisten toimivaltuuksien mukaisesti. Käyttötarkoitusta ei saa muuttaa takautuvasti. Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu lukitaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää. 2 JOHDANNAISSOPIMUSTEN LIIKETAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN 2.1 Sopimuksen tekeminen Optiosopimuksesta maksettu tai saatu preemio kirjataan muihin varoihin tai muihin velkoihin, kun sopimus tehdään. Koska muun johdannaissopimuksen kuin optiosopimuksen tekeminen ei aiheuta kassatapahtumaa, ei tällaisen sopimuksen tekohetkellä tehdä kirjausta varsinaiseen kirjanpitoon. Johdannaissopimuksista tulee kuitenkin pitää asianmukaista rekisteriä, josta ilmenevät sopimuksen ehdot, käyttötarkoitus ja sopimuskumppani.

5 5 (12) Ohje johdannaissopimusten liiketapahtumien kirjaamisesta: Asetetusta ostotai myyntioptiosta saatava preemiomaksu merkitään kirjanpitoon saadun ennakkomaksun luonteisesti velaksi, kun optio on asetettu sitovalla sopimuksella. Vastaavasti ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu merkitään kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi, kun on tehty sitova sopimus option ostamisesta. Taseeseen kirjattavassa preemiomaksuerässä otetaan tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät palkkio- tai muut sellaiset kulut. Muita johdannaissopimuksia, kuten valuutta- ja korkotermiinisopimuksia, futuureja, FRA-sopimuksia ja muita sellaisia termiinisopimuksen luonteisia sopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, ei merkitä kirjanpitoon varoiksi tai veloiksi sopimuksen tekohetkellä. Sopimusten toteutushinnan ja todennäköisen sulkemishinnan erotus (sopimuksen positiivinen tai negatiivinen todennäköinen arvo tai jälleenhankintakustannus) merkitään kuitenkin kirjanpitoon varoiksi tai veloiksi viimeistään tilinpäätöksessä niin kuin jäljempänä sopimusten arvostamisesta sanotaan. Käytännössä tällaisten sopimusten arvo on merkittävä taseeseen jo ennen vuositilinpäätöksen laatimista luottolaitoksen ja sijoituspalveluyritysten kuukausi- ja neljännesvuosiraportointia koskevien määräysten nojalla. Tällaiset sopimukset ja niiden muutokset on kuitenkin joka tapauksessa välittömästi rekisteröitävä taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä lukien noudattaen soveltuvin osin, mitä liiketapahtumien merkitsemisestä kirjanpitoon on säädetty. 2.2 Tuottojen ja kulujen merkitseminen tuloslaskelmaan Optiosopimuksesta saatu tai maksettu preemio oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan, toteutetaan tai raukeaa. Termiiniluonteisen sopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan tai toteutetaan. Jos johdannaissopimuksella on suojauduttu sopimuksen sulkemis- tai päättymispäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvilta koronmuutoksilta, jaksotetaan sopimuksesta johtuva tulo ja meno kuitenkin tuotoksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. Jos johdannaissopimus toteutetaan hankkimalla sopimuksen kohteena oleva hyödyke, kirjataan option preemio tai johdannaissopimuksen tekohetken arvon ja sulkemis- tai toteutushetken arvon välinen erotus hyödykkeen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Suojaavan sopimuksen purkamisesta johtuva tulo tai meno jaksotetaan tuotoksi tai kuluksi joko alkuperäisen suojaavan sopimuksen tai suojattavan sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle sen mukaan, kumpi näistä on lyhyempi. Jos suojattava kohde myydään tai muuten poistetaan, suojaavan sopimuksen siirtämisestä ei-suojaavaksi

6 6 (12) johtuvaa tuloa tai menoa ei jaksoteta, vaan se kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus siirretään ei-suojaavaksi. Ei-suojaavan sopimuksen siirtäminen suojaavaksi edellyttää aina käyttötarkoituksen muutoksen dokumentointia ja suojaamistarkoituksessa tehdyn sopimuksen kriteerien täyttymistä. Sopimus arvostetaan ennen siirtoa varovaisesti arvioituun todennäköiseen arvoon, ja siitä johtuva tulo tai meno kirjataan tilikauden tuotoksi tai kuluksi, minkä jälkeen noudatetaan suojaamistarkoituksessa tehdyn sopimuksen arvostus- ja kirjausperiaatteita. Ohje johdannaissopimusten liiketapahtumien kirjaamisesta: Optiosopimuksesta saatu preemio oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jolloin sopimus päättyy tai suljetaan. Optiosopimus voi päättyä joko niin, että se toteutetaan sopimuksen mukaisesti eräpäivänä tai että se raukeaa tuolloin arvottomana. Vastaavasti optiosopimuksesta maksettu preemio oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan kuluksi sinä tilikautena, jolloin sopimus päättyy tai suljetaan. Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, saatu tai maksettu preemio otetaan kuitenkin huomioon hankintamenon oikaisueränä. Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä merkitään sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy, tai mikäli sopimus on suljettu aikaisempana tilikautena, sinä tilikautena, jolloin sopimus on suljettu. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, sellaisesta rahamarkkinatermiinistä ja FRA:sta sekä muusta johdannaissopimuksesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä, jolla on suojattu tase-erää tai positiota eräpäivän jälkeisiltä koronmuutoksilta, jaksotetaan kuitenkin tuotoksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. Suojattaessa saamisia tai velkoja rahamarkkinatermiinillä ja FRA:lla suojattavana periodina pidetään rahamarkkinatermiinin ehtojen mukaista korkoperiodia. 2.3 Voimassa olevien johdannaissopimusten käsittely tilinpäätöksessä Tilinpäätöshetkellä voimassa olevat johdannaissopimukset arvostetaan sopimuskohtaisesti tilinpäätöspäivän tilanteen mukaisesti ja sopimuksen tarkoituksesta riippuen sopimusten arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan ja taseeseen jäljempänä kerrotulla tavalla. Suojaamistarkoituksessa tehdyn sopimuksen arvonmuutoksesta otetaan huomioon oikaisueränä määrä, joka vastaa suojattavasta positiosta kirjattua vastakkaismerkkistä muutosta. Jos suojattava tase-erä tai positio arvostetaan hankinta-arvoon tai jos johdannaisella suojataan ennakoitua tapahtumaa, johdannaisen ja suojatun tase-erän tai position

7 7 (12) markkina-arvojen muutosten välistä erotusta ei kirjata tulosvaikutteisesti. Suojaavan johdannaissopimuksen ja tase-erän tai position tilinpäätöshetken todennäköisiä arvoja on kuitenkin tällöinkin seurattava sen varmistamiseksi, että suojaavien ja suojattavien erien arvonmuutosten välillä vallitsee riittävä korrelaatio. Arvo, joka johdannaissopimuksesta merkitään taseeseen, määräytyy niin kuin kappaleessa 3 sopimuksen arvostamisesta sanotaan. 2.4 Tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot Rahoitustoiminnan positioon luettujen saamisten suojaamiseksi tehdyistä korkojohdannaisista sopimuksista tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjatut erät merkitään tuloslaskelmaan korkotuotoiksi tai niiden oikaisueriksi. Vastaavasti rahoitustoiminnan positioon luettujen velkojen suojaamiseksi tehdyistä korkojohdannaisista sopimuksista tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjatut erät merkitään korkokuluiksi tai niiden oikaisueriksi. Mikäli suojattavaan rahoitustoimintaan luettavaan positioon sisältyy saamisia ja velkoja, suojaavasta johdannaissopimuksesta kirjanpitoon tuotoksi kirjattava positiivinen arvonmuutos kirjataan tuloslaskelmaan korkotuotoksi ja vastaava negatiivinen arvonmuutos korkokuluksi. Mikäli tällaista positiota suojaavien sopimusten positiiviset ja negatiiviset arvonmuutokset käsitellään samalla kirjanpidon tilillä, tällaisen tilin positiivinen nettosaldo voidaan viedä yhtenä eränä tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja negatiivinen nettosaldo vastaavasti yhtenä eränä korkokuluihin. Kaupankäyntivarastoon ja muista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista koostuvan position suojaamiseksi tehdyistä sopimuksista tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi kirjatut erät sekä muiden kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen korkojohdannaisten arvonmuutokset merkitään tuloslaskelman erään "Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot". Korkojohdannaisten korot merkitään korkotuottoihin. Valuuttajohdannaisista sopimuksista tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi kirjatut erät merkitään tuloslaskelman alaerään "Valuuttatoiminnan nettotuotot" lukuun ottamatta termiinikurssin ja avistakurssin välistä piste-eroa, joka kirjataan korkotuottoihin/-kuluihin. Johdannaissopimuksista taseeseen kirjattava arvostustulos merkitään muihin varoihin tai muihin velkoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan tilinpäätöshetkellä avoinna olevien korko-, osake- ja valuuttajohdannaisten sitoumusten kohde-etuuksien yhteenlasketut arvot sekä luottovasta-arvot.

8 8 (12) Määräyksen liitteessä I olevissa tuloslaskelman ja taseen täyttöohjeissa on tuloslaskelma- ja tase-erittäin lisäksi tarkemmin sanottu, mihin erään johdannaissopimuksista johtuvat liiketapahtumat merkitään.

9 9 (12) 3 ARVOSTUS 3.1 Yleiset periaatteet Johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivänä julkisesti noteerattujen korkojen tai kurssien perusteella, mikäli niitä voidaan pitää luotettavina. Mikäli tällaisia julkisia hintanoteerauksia ei ole saatavilla, sopimukset voidaan arvostaa Rahoitustarkastuksen hyväksymää hinnoittelumallia käyttäen. Suojaavat ja ei-suojaavat valuuttamääräiset johdannaissopimukset muutetaan Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän avistakurssiin noudattaen, mitä ulkomaanrahan määräisten tase-erien muuttamisesta Suomen rahaksi sanotaan määräyksessä Suojaavat sopimukset Vaihtuviin vastaaviin kuuluvia arvopapereita suojaavat sopimukset Suojaavan sopimuksen arvonmuutoksena kirjataan tuotoksi sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen arvon ja sitä alemman alkuperäisen arvon erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavaan positioon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista tilikauden kuluksi arvopaperikaupan katteeseen kirjattua määrää oikaistuna sopimuksesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. Suojaavan sopimuksen arvonmuutoksena kirjataan kuluksi alkuperäisen arvon ja sitä alemman tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen arvon erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavaan positioon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista tilikauden tuotoksi arvopaperikaupan katteeseen kirjattua määrää (epäkuranttiuskirjauksen peruuttaminen) oikaistuna sopimuksesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. Kaupankäyntivarastoon luettavat johdannaissopimukset ja arvopaperit arvostetaan niin kuin jäljempänä kohdassa 3.3 sanotaan Rahoitustoimintaa suojaavat sopimukset Rahoitustoimintaan kuuluvaa positiota suojaavista johdannaissopimuksista ei kirjata tuottoa eikä kulua, koska vastaavat tase-erät arvostetaan hankintahintaan. Ohje rahoitustoiminnan positiota suojaavista sopimuksista: Rahoitustoimintaan luettavan position tai tase-erän alttius kurssi- tai korkoriskille ja vastaavan suojauksen pätevyys osoitetaan pääomien, maturiteettien ja koronmääräytymisperiodien perusteella.

10 10 (12) Toista johdannaissopimusta suojaava johdannaissopimus Kun suojaava sopimus on kohdistettu johdannaissopimuksista koostuvaan positioon tai yksittäiseen johdannaissopimukseen, johdannaissopimukset arvostetaan varovaisesti arvioituun todennäköiseen arvoon ja vastakkaismerkkiset arvonmuutokset kirjataan tuotoksi ja kuluksi. 3.3 Ei-suojaavat sopimukset sekä kaupankäyntivarastoon sisältyvät johdanaissopimukset ja arvopaperit Ei-suojaavat sopimukset sekä kaupankäyntivarastoon sisältyvät johdannaissopimukset ja arvopaperit arvostetaan varovaisesti arvioituun todennäköiseen arvoon. Ohje arvostusperiaatteista: Optioiden tilinpäätöshetken todennäköinen arvo saadaan yleensä julkisista korko- tai hintanoteerauksista, jolloin käytetään option myynti- tai ostonoteerausta option luonteen mukaan. Mikäli optiota ei noteerata julkisesti, mutta se voidaan arvostaa luotettavalla tavalla käyttämällä Rahoitustarkastuksen hyväksymää optioiden hinnoittelumenetelmää, optiot voidaan arvostaa tällä tavoin saatuun arvoon. Mikäli arvostusta ei voida edellä mainituilla tavoilla luotettavasti tehdä, kuten erityisesti OTC-optioiden kohdalla, optiot tulee arvostaa alimman arvon periaatteella, jolloin hankintaarvoa alempi todennäköinen arvo on arvioitava käytettävissä olevien tietojen perusteella erityistä varovaisuutta noudattaen. Termiiniluonteisten sopimusten (futuurit, rahamarkkinatermiinit, FRA:t, valuuttatermiinit) tilinpäätöshetken todennäköinen arvo saadaan sovitun toteutushinnan ja sopimuksen kohde-etuuden tilinpäätöshetken todennäköisen arvon erotuksena. Vakioitujen termiiniluonteisten sopimusten todennäköisenä arvona voidaan pitää sopimuksen tilinpäätöspäivältä julkisesti noteerattua hintaa, mikäli sitä voidaan pitää luotettavana. Vakioimattomien sopimusten osalta tilanteissa, joissa ei ole saatavissa termiinikurssien julkisia noteerauksia, sopimukset tulee arvostaa alimman arvon periaatteella, jolloin sopimushetken arvoa alempi todennäköinen arvo on arvioitava käytettävissä olevien tietojen perusteella erityistä varovaisuutta noudattaen. Termiiniluonteiset sopimukset voidaan arvostaa myös diskonttaamalla sopimuksen mukaiset maksuvirrat. Arvostusperiaatteiden tulisi mahdollisimman hyvin vastata asianomaisten instrumenttien hinnoittelussa markkinoilla noudatettavia periaatteita. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen todennäköinen arvo tilinpäätöshetkellä saadaan sopimuksista johtuvien kassavirtojen tilinpäätöshetkeen diskontattujen nykyarvojen erotuksena. Diskonttauskorkona tulisi yleensä käyttää sopimuksen jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavaa tuottoa/korkoa. Koronvaihtosopimuksen vaihtuvakorkoisen pään nykyarvo voidaan laskea seuraavasta korontarkistushetkestä tilinpäätöshetkeen käyttäen tilinpäätöshetkellä korontarkistusperiodilta noteerattavaa markkinakorkoa. Vakioiduille koron-

11 11 (12) ja valuutanvaihtosopimuksille saatetaan markkinoilla antaa hintanoteerauksia, jolloin tällaiset sopimukset voidaan merkitä kirjanpitoon suoraan noteerattuun hintaan, mikäli noteerausta voidaan pitää luotettavana. Yleisperiaatteena koron- ja valuutanvaihtosopimuksen arvostuksessa on, että arvostusperiaatteiden, erityisesti diskonttauskorkokannan valinnan, tulisi mahdollisimman hyvin vastata asianomaisten instrumenttien hinnoittelussa markkinoilla noudatettavia periaatteita. Sopimusten arvostuksessa ei tarvitse yleensä ottaa huomioon niihin mahdollisesti liittyviä odotettavissa olevia transaktiokustannuksia. Sitä vastoin vastapuoliriskiin, sopimusten likvidiyteen, hinnoittelumenetelmiin liittyviin epävarmuustekijöihin ja muihin sellaisiin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti, jollei kyse ole hyväksytyillä markkinapaikoilla noteeratuista vakioiduista sopimuksista, joissa vakuusvaatimukset ja riittävä päivävaihto takaavat käytännössä sopimusten likvidiyden. Valuuttamääräiset johdannaissopimukset muutetaan Suomen rahaksi samalla tavoin kuin tase-erät. Valuuttatermiinisopimuksen korkoelementti - sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin välinen erotus - tulee kirjata korkotuottojen tai -kulujen oikaisuksi sopimuksen voimassaoloaikana. Tilinpäätöksessä arvostetaan avoimet termiinisopimukset tilinpäätöspäivän avistakurssiin ja oikaisuerä - sopimuspäivän avistakurssin ja tilinpäätöspäivän avistakurssin välinen ero - kirjataan oikaisemaan tase-eristä kirjattua kurssieroa. Vaikka suojaavien ja ei-suojaavien sopimusten positiiviset ja negatiiviset kurssierot käsitellään samalla tavalla tulosvaikutteisesti, myös valuuttajohdannaisten sopimusten käyttötarkoitus (suojaava/ei-suojaava) ja käyttötarkoituksen mahdollinen myöhempi muutos on erikseen rekisteröitävä. 4 JOHDANNAISSOPIMUSTEN KIRJANPITOPERIAATTEIDEN KUVAUS Rahoitustarkastus on antanut yleisohjeen johdannaisriskien hallinnasta (nro / ). Tämän lisäksi luottolaitoksella ja sijoituspalveluyrityksellä on oltava kirjallinen kuvaus johdannaissopimusten kirjaamisesta. Kuvauksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat, erikseen suojaavista ja ei-suojaavista sopimuksista:

12 12 (12) Suojaavat sopimukset - Yksiköt, joissa tehdään suojaavia sopimuksia. - Positioiden sisältö (vähintään tase-erät ja valuutta), joita yksikössä suojataan ja johdannaissopimuslajit, joita suojaamiseen käytetään. - Johdannaissopimuksia koskevat limiitit positioittain ja sopimuslajeittain ja tiedot siitä, miten limiitit asetetaan ja miten niitä seurataan. - Sopimusten arvostus- ja jaksotusperiaatteet mukaan lukien tiedot siitä, mihin korko- ja kurssinoteerauksiin ja mahdolliseen diskonttauskorkokantaan tai mahdolliseen hinnoittelumalliin kunkin sopimuslajin arvostus perustuu. - Kuvaus siitä, miten positioon sisältyvien tase-erien ja johdannaissopimusten arvonmuutokset ja niistä tilikauden tulokseen sisällytettävät määrät rekisteröidään. - Tilit, joille sopimuksiin liittyvät liiketapahtumat viedään. - Tiedot, jotka sopimuksista kerätään virallisen tilinpäätöksen liitetietoja varten sekä tilit tai rekisterit, joista tiedot kerätään. - Miten käyttötarkoitus dokumentoidaan sopimusta tehtäessä, mikäli samassa järjestelmässä tai yksikössä tehdään sopimuksia eri tarkoituksiin. - Miten käyttötarkoituksen muutos dokumentoidaan. Ei-suojaavat sopimukset - Yksiköt, joissa tehdään ei-suojaavia johdannaissopimuksia. - Yksiköiden tällaisia sopimuksia koskevat limiitit sopimuslajeittain ja vastapuolittain ja tiedot siitä, miten limiitit asetetaan ja miten niitä seurataan. - Sopimusten arvostus- ja jaksotusperiaatteet mukaan lukien tiedot siitä, mihin korko- ja kurssinoteerauksiin ja mahdolliseen diskonttauskorkokantaan tai mahdolliseen hinnoittelumalliin kunkin sopimuslajin arvostus perustuu. - Tilit, joille sopimuksiin liittyvät liiketapahtumat viedään. - Tiedot, jotka sopimuksista kerätään virallisen tilinpäätöksen liitetietoja varten sekä tilit tai rekisterit, joista tiedot kerätään. - Miten käyttötarkoitus dokumentoidaan sopimusta tehtäessä, mikäli samassa yksikössä tai järjestelmässä tehdään sopimuksia eri tarkoituksiin. - Miten käyttötarkoituksen muutos dokumentoidaan.

13 13 (12) Ohje johdannaissopimusten kirjanpitoperiaatteiden kuvauksesta: Johdannaissopimusten kirjanpidollista käsittelyä koskevan kuvauksen laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuu harjoitettavan toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Kuvauksen tulisi kuitenkin olla erillinen yhtenäinen dokumentti. Siten määräyksessä tarkoitettujen tietojen sisällyttäminen eri yksiköissä laadittaviin ja säilytettäviin yksittäisiin tuote-, tietojärjestelmä-, kirjanpidon menetelmätms. kuvauksiin ei ole riittävä.

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

1 (6) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO

1 (6) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 1 (6) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 116 21.3.2017 LAUSUNTO SUOJAUSTARKOITUKSESSA TEHTYJEN KORONVAIHTOSOPIMUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 1 Lausunnon peruste Kuntalain 112 :n mukaan

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 14 :n 1 momentin nojalla seuraavan määräyksen

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 15. maaliskuuta 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2012

Määräykset ja ohjeet 14/2012 Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön 1 (7) Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1. Kuntarahoitus Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA

OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA OHJE VALUUTTAKURSSIRISKEILLE ASETETTAVISTA RAJOISTA 1 (8) LOMAKE FX1: LUOTTOLAITOKSEN VALUUTTAKAUPAT (ILMAN ULKOMAISIA SIVUKONTTOREITA) Yleistä Lomakkeen täyttävät Suomen Pankin valuuttainterventioiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1 (35) TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: TULOSLASKELMA 1. Palkkiotuotot 2. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot (a) Arvopaperikaupan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2012

Määräykset ja ohjeet 15/2012 Määräykset ja ohjeet 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt Dnro FIVA 11/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TILIN- PÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TILIN- PÄÄTÖKSESTÄ lukien toistaiseksi 1 (12) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TILIN- PÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET. Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan:

TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET. Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: 1 (46) TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET Tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: TULOSLASKELMA 1. Korkotuotot 2. Leasingtoiminnan nettotuotot 3. Korkokulut 4. RAHOITUSKATE 5. Tuotot

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot