JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro Dnro 20/420/98 1 (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANNAISSOPIMUKSET. MÄÄRÄYS Nro 106.1 Dnro 20/420/98 1 (12)"

Transkriptio

1 1 (12) Määräyksen kuhunkin lukuun liittyvät ohjeelliset osat, jotka eivät ole samalla tavoin sitovia kuin varsinaiset määräysosat, on sisennetty ja kursivoitu. JOHDANNAISSOPIMUKSET 1 MÄÄRITELMÄT Johdannaissopimuksella tarkoitetaan näissä määräyksissä vakioituja ja vakioimattomia sopimuksia, joiden arvo riippuu yhden tai useamman todellisen tai kuvitteellisen kohde-etuuden arvon tai kohde-etuuksien arvonmuutosta kuvaavan indeksin muutoksesta. Määritelmiä koskeva ohje: Johdannaissopimuksia ovat muun muassa korko-, valuutta-, osake- ja hyödykejohdannaiset optio- ja futuurisopimukset, obligaatiotermiinit, rahamarkkinatermiinit, FRA:t, valuuttojen termiinikaupat sekä koron- ja valuutanvaihtosopimukset. Jos yhteen sopimuskokonaisuuteen sisältyy sellaisia osia, jotka täyttävät erillisen johdannaissopimuksen tunnusmerkit, kukin tällainen osa on yleensä kirjattava erikseen bruttomääräisenä kirjanpidon yleisen bruttoperiaatteen mukaisesti. Jos samojen sopimuspuolten välillä on vastakkaisia avoimia sopimuksia, joita koskeva suoritusvelvollisuus määräytyy sopimuspuolten välillä tehdyn, sopimuspuolten velkojia sitovan sopimuksen nojalla nettomääräisenä, ne voidaan kuitenkin kirjata yhtenä nettomääräisenä sopimuksena. Mikäli avoimia sopimuksia nettoutetaan kahdenvälisesti kirjanpidossa, on nettoutuksen sitovuudesta osapuolten velkojiin nähden oltava riittävä oikeudellinen selvitys. Selvitysjärjestelmissä, jotka perustuvat kahden- tai monenkeskiseen nettoutukseen, kirjanpitoon voidaan sopimusten erääntymispäivänä merkitä samanlajisista, samana erääntymispäivänä päättyneistä ja samassa tarkoituksessa tehdyistä sopimuksista suoritettava tai saatava nettomäärä. Nettomäärä on tarvittaessa voitava eritellä sopimuksittain. Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta yksilöidystä omaisuus- ja/tai velkaerästä, johdannaissopimuksesta tai näiden yhdistelmästä muodostuvaa korko-, valuutta- tai arvopaperiasemaa. Positio voi myös koostua yksinomaan johdannaissopimuksista. Johdannaissopimusten kirjanpidollisen käsittelyn kannalta niiden käyttötarkoitus on ratkaiseva. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä suojaamistarkoituksessa tai muussa tarkoituksessa.

2 2 (12) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa luottolaitos tai sijoituspalveluyritys suojaa tiettyä tase-erää, positiota tai kassavirtaa tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan. Jotta johdannaissopimuksen voidaan katsoa olevan suojaamistarkoituksessa tehty, tulee seuraavien kriteerien täyttyä: 1) Suojattavan kohteen tulee olla altis kurssi- tai korkoriskille. 2) Suojaavan johdannaissopimuksen arvonmuutosten ja suojattavan position arvonmuutosten välillä vallitsee riittävä korrelaatio. 3) Suojaavan johdannaissopimuksen käyttötarkoitus ja käyttötarkoituksen mahdollinen myöhempi muuttaminen on dokumentoitu. 4) Positioon kulloinkin sisällytetyt varat, velat ja johdannaissopimukset sekä niiden positiiviset ja negatiiviset arvonmuutokset samoin kuin arvonmuutoksista tilinpäätökseen merkitty määrä voidaan jatkuvasti osoittaa. 5) Suojaava sopimus on kohdistettu dokumentoidusti - kaupankäyntivarastoon sisältyvään positioon - muista kuin kaupankäyntivarastoon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista koostuvaan positioon - rahoitustoimintaan luettavaan positioon - johdannaissopimuksista koostuvaan positioon / yksittäiseen johdannaissopimukseen - yksittäisiin tase-eriin. Kaupankäyntivarasto sisältää seuraavat Rahoitustarkastuksen määräyksen mukaiset erät: 1) sellaiset arvopaperit ja johdannaissopimukset, jotka luottolaitos tai sijoituspalveluyritys on hankkinut voidakseen lyhyellä aikavälillä hyötyä niiden tosiasiallisista tai odotetuista osto- ja myyntihinnan välisistä eroista tai muista hinnan tai koron vaihteluista 2) sellaiset velat ja johdannaissopimukset, jotka suojaavat edellä 1 kohdassa tarkoitettuja eriä 3) muut 1 % 2 kohdissa mainittuihin eriin rinnastettavat erät Kohdassa 1) mainittuina arvopapereina pidetään myös muita vaihtuviin vastaaviin luettuja arvopapereita, jotka luottolaitos on luokitellut kaupankäynnin kohteena oleviksi arvopapereiksi niin kuin määräyksessä tarkemmin sanotaan.

3 Muut myyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit 3 (12) Erään sisältyvät muut kuin kaupankäyntivarastoon luetut vaihtuviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit. Rahoitustoiminnan positiolla (banking book) tarkoitetaan hankintahintaan arvostettavista saamis- ja velkaeristä muodostettua positiota. Määritelmiä koskeva ohje: Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (suojaava/ei-suojaava) sekä suojattava positio tai tase-erä on käytävä ilmi jokaisen tehdyn johdannaissopimuksen osalta yksiselitteisesti. Mikäli samassa yksikössä tai järjestelmässä tehdään johdannaissopimuksia eri tarkoituksiin, käyttötarkoitus ja suojauksen kohde on rekisteröitävä kunkin yksittäisen sopimuksen yhteydessä. Mikäli käyttötarkoitus ja suojauksen kohde ilmenee suoraan esimerkiksi luottolaitoksen tai sen yksikön kirjallisesti vahvistetusta strategiasta, toimintaohjeista tms. ja käyttötarkoitus on siten yksiselitteinen ilman erillistä dokumentaatiota, käyttötarkoitusta ei tarvitse erikseen dokumentoida sopimuskohtaisesti. Siten suojaustarkoitusta ei tarvitse erikseen dokumentoida esimerkiksi silloin, kun luottolaitoksen strategiana on tehdä yksinomaan suojaavia johdannaissopimuksia ja suojauksen edellytykset jatkuvasti täyttyvät. Suojaavat johdannaissopimukset on kohdistettava erikseen joko - kaupankäyntivarastoon sisältyvään positioon - muista kuin kaupankäyntivarastoon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista koostuvaan positioon - rahoitustoimintaan luettavaan positioon - johdannaissopimuksista koostuvaan positioon / yksittäiseen johdannaissopimukseen - yksittäisiin tase-eriin. Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen on jatkuvasti voitava osoittaa, mitkä yksittäiset saamiset, arvopaperit tai muut omaisuuserät, velat ja johdannaissopimukset on kulloinkin sisällytetty suojattuun positioon. Määräys ei edellytä erillisten rekisterien pitämistä suojaavista ja suojattavista eristä, mikäli suojaus kattaa kaikki yhdellä tai useammalla kirjanpidon tilillä tai yhdessä tai useammassa kirjanpitojärjestelmään liittyvässä rekisterissä olevat erät, jolloin position sisältö voidaan suoraan määritellä viittaamalla asianomaiseen rekisteriin tai tileihin tai tiliryhmiin. Suojaavan johdannaissopimuksen ja suojattavan tase-erän tai avoimen position arvonmuutosten välillä on oltava riittävä korrelaatio sopimusta tehtäessä ja sopimuksen voimassaoloajan. Korrelaatiota voidaan pitää riittävänä, kun suojaavan johdannaissopimuksen markkina-arvon muutos kattaa olennaisen osan suojattavan tase-erän tai avoimen position vastakkaisesta markkina-arvon muutoksesta tarkasteltavana ajanjaksona. Korrelaatiota

4 4 (12) voidaan pitää karkeasti arvioiden riittävänä, jos suojaavan sopimuksen markkina-arvon muutos suhteessa suojattavan tase-erän tai position markkinaarvon muutokseen on välillä 0,8 % 1,2 mutta vastakkaismerkkinen. Tämän luvun rinnalla on kuitenkin aina tarkasteltava arvonmuutosten absoluuttisia markkamääriä sen arvioimiseksi, täyttyvätkö suojaavan johdannaissopimuksen kriteerit. Riittävä korrelaatio tulee todentaa sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen ainakin kerran kuukaudessa jälkikäteen. Mikäli osoittautuu, että korrelaatio ei enää toteudu, johdannaissopimuksen käyttötarkoitus on muutettava ei-suojaavaksi. Sama tase-erä tai johdannaissopimus voi kuulua samanaikaisesti sekä korkotai osakepositioon että valuuttapositioon. Korko- tai osakepositio ja valuuttapositio ja niitä suojaavat sopimukset on tällöin määriteltävä erikseen ja vastaavasti koron tai osakekurssin muutoksesta johtuva arvonmuutos ja siltä suojaavien johdannaissopimusten arvonmuutokset ja toisaalta valuuttakurssin muutoksesta johtuva arvonmuutos ja siltä suojaavien johdannaissopimusten arvonmuutos on käsiteltävä erikseen. Asetettuja optioita ei yleensä voida sisällyttää suojaavina erinä positioon, vaan ne on käsiteltävä ei-suojaavina sopimuksina. Asetetut optiot voidaan kuitenkin ottaa huomioon osana suojaamisstrategiaa, jos ne yhdessä yhden tai useamman muun rahoitusinstrumentin kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka voidaan arvostaa kuten yksittäinen instrumentti. Sopimuksen käyttötarkoitusta voidaan sopimuksen tekohetken jälkeen muuttaa vain perustellulla kirjallisella päätöksellä, joka on tehty luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen sisäisten toimivaltuuksien mukaisesti. Käyttötarkoitusta ei saa muuttaa takautuvasti. Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu lukitaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää. 2 JOHDANNAISSOPIMUSTEN LIIKETAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN 2.1 Sopimuksen tekeminen Optiosopimuksesta maksettu tai saatu preemio kirjataan muihin varoihin tai muihin velkoihin, kun sopimus tehdään. Koska muun johdannaissopimuksen kuin optiosopimuksen tekeminen ei aiheuta kassatapahtumaa, ei tällaisen sopimuksen tekohetkellä tehdä kirjausta varsinaiseen kirjanpitoon. Johdannaissopimuksista tulee kuitenkin pitää asianmukaista rekisteriä, josta ilmenevät sopimuksen ehdot, käyttötarkoitus ja sopimuskumppani.

5 5 (12) Ohje johdannaissopimusten liiketapahtumien kirjaamisesta: Asetetusta ostotai myyntioptiosta saatava preemiomaksu merkitään kirjanpitoon saadun ennakkomaksun luonteisesti velaksi, kun optio on asetettu sitovalla sopimuksella. Vastaavasti ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu merkitään kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi, kun on tehty sitova sopimus option ostamisesta. Taseeseen kirjattavassa preemiomaksuerässä otetaan tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät palkkio- tai muut sellaiset kulut. Muita johdannaissopimuksia, kuten valuutta- ja korkotermiinisopimuksia, futuureja, FRA-sopimuksia ja muita sellaisia termiinisopimuksen luonteisia sopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, ei merkitä kirjanpitoon varoiksi tai veloiksi sopimuksen tekohetkellä. Sopimusten toteutushinnan ja todennäköisen sulkemishinnan erotus (sopimuksen positiivinen tai negatiivinen todennäköinen arvo tai jälleenhankintakustannus) merkitään kuitenkin kirjanpitoon varoiksi tai veloiksi viimeistään tilinpäätöksessä niin kuin jäljempänä sopimusten arvostamisesta sanotaan. Käytännössä tällaisten sopimusten arvo on merkittävä taseeseen jo ennen vuositilinpäätöksen laatimista luottolaitoksen ja sijoituspalveluyritysten kuukausi- ja neljännesvuosiraportointia koskevien määräysten nojalla. Tällaiset sopimukset ja niiden muutokset on kuitenkin joka tapauksessa välittömästi rekisteröitävä taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä lukien noudattaen soveltuvin osin, mitä liiketapahtumien merkitsemisestä kirjanpitoon on säädetty. 2.2 Tuottojen ja kulujen merkitseminen tuloslaskelmaan Optiosopimuksesta saatu tai maksettu preemio oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan, toteutetaan tai raukeaa. Termiiniluonteisen sopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan tai toteutetaan. Jos johdannaissopimuksella on suojauduttu sopimuksen sulkemis- tai päättymispäivän jälkeiseen aikaan kohdistuvilta koronmuutoksilta, jaksotetaan sopimuksesta johtuva tulo ja meno kuitenkin tuotoksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. Jos johdannaissopimus toteutetaan hankkimalla sopimuksen kohteena oleva hyödyke, kirjataan option preemio tai johdannaissopimuksen tekohetken arvon ja sulkemis- tai toteutushetken arvon välinen erotus hyödykkeen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Suojaavan sopimuksen purkamisesta johtuva tulo tai meno jaksotetaan tuotoksi tai kuluksi joko alkuperäisen suojaavan sopimuksen tai suojattavan sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle sen mukaan, kumpi näistä on lyhyempi. Jos suojattava kohde myydään tai muuten poistetaan, suojaavan sopimuksen siirtämisestä ei-suojaavaksi

6 6 (12) johtuvaa tuloa tai menoa ei jaksoteta, vaan se kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus siirretään ei-suojaavaksi. Ei-suojaavan sopimuksen siirtäminen suojaavaksi edellyttää aina käyttötarkoituksen muutoksen dokumentointia ja suojaamistarkoituksessa tehdyn sopimuksen kriteerien täyttymistä. Sopimus arvostetaan ennen siirtoa varovaisesti arvioituun todennäköiseen arvoon, ja siitä johtuva tulo tai meno kirjataan tilikauden tuotoksi tai kuluksi, minkä jälkeen noudatetaan suojaamistarkoituksessa tehdyn sopimuksen arvostus- ja kirjausperiaatteita. Ohje johdannaissopimusten liiketapahtumien kirjaamisesta: Optiosopimuksesta saatu preemio oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan tuotoksi sinä tilikautena, jolloin sopimus päättyy tai suljetaan. Optiosopimus voi päättyä joko niin, että se toteutetaan sopimuksen mukaisesti eräpäivänä tai että se raukeaa tuolloin arvottomana. Vastaavasti optiosopimuksesta maksettu preemio oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan kuluksi sinä tilikautena, jolloin sopimus päättyy tai suljetaan. Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, saatu tai maksettu preemio otetaan kuitenkin huomioon hankintamenon oikaisueränä. Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä merkitään sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy, tai mikäli sopimus on suljettu aikaisempana tilikautena, sinä tilikautena, jolloin sopimus on suljettu. Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, sellaisesta rahamarkkinatermiinistä ja FRA:sta sekä muusta johdannaissopimuksesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä, jolla on suojattu tase-erää tai positiota eräpäivän jälkeisiltä koronmuutoksilta, jaksotetaan kuitenkin tuotoksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. Suojattaessa saamisia tai velkoja rahamarkkinatermiinillä ja FRA:lla suojattavana periodina pidetään rahamarkkinatermiinin ehtojen mukaista korkoperiodia. 2.3 Voimassa olevien johdannaissopimusten käsittely tilinpäätöksessä Tilinpäätöshetkellä voimassa olevat johdannaissopimukset arvostetaan sopimuskohtaisesti tilinpäätöspäivän tilanteen mukaisesti ja sopimuksen tarkoituksesta riippuen sopimusten arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan ja taseeseen jäljempänä kerrotulla tavalla. Suojaamistarkoituksessa tehdyn sopimuksen arvonmuutoksesta otetaan huomioon oikaisueränä määrä, joka vastaa suojattavasta positiosta kirjattua vastakkaismerkkistä muutosta. Jos suojattava tase-erä tai positio arvostetaan hankinta-arvoon tai jos johdannaisella suojataan ennakoitua tapahtumaa, johdannaisen ja suojatun tase-erän tai position

7 7 (12) markkina-arvojen muutosten välistä erotusta ei kirjata tulosvaikutteisesti. Suojaavan johdannaissopimuksen ja tase-erän tai position tilinpäätöshetken todennäköisiä arvoja on kuitenkin tällöinkin seurattava sen varmistamiseksi, että suojaavien ja suojattavien erien arvonmuutosten välillä vallitsee riittävä korrelaatio. Arvo, joka johdannaissopimuksesta merkitään taseeseen, määräytyy niin kuin kappaleessa 3 sopimuksen arvostamisesta sanotaan. 2.4 Tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot Rahoitustoiminnan positioon luettujen saamisten suojaamiseksi tehdyistä korkojohdannaisista sopimuksista tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjatut erät merkitään tuloslaskelmaan korkotuotoiksi tai niiden oikaisueriksi. Vastaavasti rahoitustoiminnan positioon luettujen velkojen suojaamiseksi tehdyistä korkojohdannaisista sopimuksista tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjatut erät merkitään korkokuluiksi tai niiden oikaisueriksi. Mikäli suojattavaan rahoitustoimintaan luettavaan positioon sisältyy saamisia ja velkoja, suojaavasta johdannaissopimuksesta kirjanpitoon tuotoksi kirjattava positiivinen arvonmuutos kirjataan tuloslaskelmaan korkotuotoksi ja vastaava negatiivinen arvonmuutos korkokuluksi. Mikäli tällaista positiota suojaavien sopimusten positiiviset ja negatiiviset arvonmuutokset käsitellään samalla kirjanpidon tilillä, tällaisen tilin positiivinen nettosaldo voidaan viedä yhtenä eränä tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja negatiivinen nettosaldo vastaavasti yhtenä eränä korkokuluihin. Kaupankäyntivarastoon ja muista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista koostuvan position suojaamiseksi tehdyistä sopimuksista tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi kirjatut erät sekä muiden kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen korkojohdannaisten arvonmuutokset merkitään tuloslaskelman erään "Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot". Korkojohdannaisten korot merkitään korkotuottoihin. Valuuttajohdannaisista sopimuksista tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi kirjatut erät merkitään tuloslaskelman alaerään "Valuuttatoiminnan nettotuotot" lukuun ottamatta termiinikurssin ja avistakurssin välistä piste-eroa, joka kirjataan korkotuottoihin/-kuluihin. Johdannaissopimuksista taseeseen kirjattava arvostustulos merkitään muihin varoihin tai muihin velkoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan tilinpäätöshetkellä avoinna olevien korko-, osake- ja valuuttajohdannaisten sitoumusten kohde-etuuksien yhteenlasketut arvot sekä luottovasta-arvot.

8 8 (12) Määräyksen liitteessä I olevissa tuloslaskelman ja taseen täyttöohjeissa on tuloslaskelma- ja tase-erittäin lisäksi tarkemmin sanottu, mihin erään johdannaissopimuksista johtuvat liiketapahtumat merkitään.

9 9 (12) 3 ARVOSTUS 3.1 Yleiset periaatteet Johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivänä julkisesti noteerattujen korkojen tai kurssien perusteella, mikäli niitä voidaan pitää luotettavina. Mikäli tällaisia julkisia hintanoteerauksia ei ole saatavilla, sopimukset voidaan arvostaa Rahoitustarkastuksen hyväksymää hinnoittelumallia käyttäen. Suojaavat ja ei-suojaavat valuuttamääräiset johdannaissopimukset muutetaan Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän avistakurssiin noudattaen, mitä ulkomaanrahan määräisten tase-erien muuttamisesta Suomen rahaksi sanotaan määräyksessä Suojaavat sopimukset Vaihtuviin vastaaviin kuuluvia arvopapereita suojaavat sopimukset Suojaavan sopimuksen arvonmuutoksena kirjataan tuotoksi sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen arvon ja sitä alemman alkuperäisen arvon erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavaan positioon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista tilikauden kuluksi arvopaperikaupan katteeseen kirjattua määrää oikaistuna sopimuksesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. Suojaavan sopimuksen arvonmuutoksena kirjataan kuluksi alkuperäisen arvon ja sitä alemman tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen arvon erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavaan positioon luetuista vaihtuviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista tilikauden tuotoksi arvopaperikaupan katteeseen kirjattua määrää (epäkuranttiuskirjauksen peruuttaminen) oikaistuna sopimuksesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. Kaupankäyntivarastoon luettavat johdannaissopimukset ja arvopaperit arvostetaan niin kuin jäljempänä kohdassa 3.3 sanotaan Rahoitustoimintaa suojaavat sopimukset Rahoitustoimintaan kuuluvaa positiota suojaavista johdannaissopimuksista ei kirjata tuottoa eikä kulua, koska vastaavat tase-erät arvostetaan hankintahintaan. Ohje rahoitustoiminnan positiota suojaavista sopimuksista: Rahoitustoimintaan luettavan position tai tase-erän alttius kurssi- tai korkoriskille ja vastaavan suojauksen pätevyys osoitetaan pääomien, maturiteettien ja koronmääräytymisperiodien perusteella.

10 10 (12) Toista johdannaissopimusta suojaava johdannaissopimus Kun suojaava sopimus on kohdistettu johdannaissopimuksista koostuvaan positioon tai yksittäiseen johdannaissopimukseen, johdannaissopimukset arvostetaan varovaisesti arvioituun todennäköiseen arvoon ja vastakkaismerkkiset arvonmuutokset kirjataan tuotoksi ja kuluksi. 3.3 Ei-suojaavat sopimukset sekä kaupankäyntivarastoon sisältyvät johdanaissopimukset ja arvopaperit Ei-suojaavat sopimukset sekä kaupankäyntivarastoon sisältyvät johdannaissopimukset ja arvopaperit arvostetaan varovaisesti arvioituun todennäköiseen arvoon. Ohje arvostusperiaatteista: Optioiden tilinpäätöshetken todennäköinen arvo saadaan yleensä julkisista korko- tai hintanoteerauksista, jolloin käytetään option myynti- tai ostonoteerausta option luonteen mukaan. Mikäli optiota ei noteerata julkisesti, mutta se voidaan arvostaa luotettavalla tavalla käyttämällä Rahoitustarkastuksen hyväksymää optioiden hinnoittelumenetelmää, optiot voidaan arvostaa tällä tavoin saatuun arvoon. Mikäli arvostusta ei voida edellä mainituilla tavoilla luotettavasti tehdä, kuten erityisesti OTC-optioiden kohdalla, optiot tulee arvostaa alimman arvon periaatteella, jolloin hankintaarvoa alempi todennäköinen arvo on arvioitava käytettävissä olevien tietojen perusteella erityistä varovaisuutta noudattaen. Termiiniluonteisten sopimusten (futuurit, rahamarkkinatermiinit, FRA:t, valuuttatermiinit) tilinpäätöshetken todennäköinen arvo saadaan sovitun toteutushinnan ja sopimuksen kohde-etuuden tilinpäätöshetken todennäköisen arvon erotuksena. Vakioitujen termiiniluonteisten sopimusten todennäköisenä arvona voidaan pitää sopimuksen tilinpäätöspäivältä julkisesti noteerattua hintaa, mikäli sitä voidaan pitää luotettavana. Vakioimattomien sopimusten osalta tilanteissa, joissa ei ole saatavissa termiinikurssien julkisia noteerauksia, sopimukset tulee arvostaa alimman arvon periaatteella, jolloin sopimushetken arvoa alempi todennäköinen arvo on arvioitava käytettävissä olevien tietojen perusteella erityistä varovaisuutta noudattaen. Termiiniluonteiset sopimukset voidaan arvostaa myös diskonttaamalla sopimuksen mukaiset maksuvirrat. Arvostusperiaatteiden tulisi mahdollisimman hyvin vastata asianomaisten instrumenttien hinnoittelussa markkinoilla noudatettavia periaatteita. Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen todennäköinen arvo tilinpäätöshetkellä saadaan sopimuksista johtuvien kassavirtojen tilinpäätöshetkeen diskontattujen nykyarvojen erotuksena. Diskonttauskorkona tulisi yleensä käyttää sopimuksen jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavaa tuottoa/korkoa. Koronvaihtosopimuksen vaihtuvakorkoisen pään nykyarvo voidaan laskea seuraavasta korontarkistushetkestä tilinpäätöshetkeen käyttäen tilinpäätöshetkellä korontarkistusperiodilta noteerattavaa markkinakorkoa. Vakioiduille koron-

11 11 (12) ja valuutanvaihtosopimuksille saatetaan markkinoilla antaa hintanoteerauksia, jolloin tällaiset sopimukset voidaan merkitä kirjanpitoon suoraan noteerattuun hintaan, mikäli noteerausta voidaan pitää luotettavana. Yleisperiaatteena koron- ja valuutanvaihtosopimuksen arvostuksessa on, että arvostusperiaatteiden, erityisesti diskonttauskorkokannan valinnan, tulisi mahdollisimman hyvin vastata asianomaisten instrumenttien hinnoittelussa markkinoilla noudatettavia periaatteita. Sopimusten arvostuksessa ei tarvitse yleensä ottaa huomioon niihin mahdollisesti liittyviä odotettavissa olevia transaktiokustannuksia. Sitä vastoin vastapuoliriskiin, sopimusten likvidiyteen, hinnoittelumenetelmiin liittyviin epävarmuustekijöihin ja muihin sellaisiin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti, jollei kyse ole hyväksytyillä markkinapaikoilla noteeratuista vakioiduista sopimuksista, joissa vakuusvaatimukset ja riittävä päivävaihto takaavat käytännössä sopimusten likvidiyden. Valuuttamääräiset johdannaissopimukset muutetaan Suomen rahaksi samalla tavoin kuin tase-erät. Valuuttatermiinisopimuksen korkoelementti - sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin välinen erotus - tulee kirjata korkotuottojen tai -kulujen oikaisuksi sopimuksen voimassaoloaikana. Tilinpäätöksessä arvostetaan avoimet termiinisopimukset tilinpäätöspäivän avistakurssiin ja oikaisuerä - sopimuspäivän avistakurssin ja tilinpäätöspäivän avistakurssin välinen ero - kirjataan oikaisemaan tase-eristä kirjattua kurssieroa. Vaikka suojaavien ja ei-suojaavien sopimusten positiiviset ja negatiiviset kurssierot käsitellään samalla tavalla tulosvaikutteisesti, myös valuuttajohdannaisten sopimusten käyttötarkoitus (suojaava/ei-suojaava) ja käyttötarkoituksen mahdollinen myöhempi muutos on erikseen rekisteröitävä. 4 JOHDANNAISSOPIMUSTEN KIRJANPITOPERIAATTEIDEN KUVAUS Rahoitustarkastus on antanut yleisohjeen johdannaisriskien hallinnasta (nro / ). Tämän lisäksi luottolaitoksella ja sijoituspalveluyrityksellä on oltava kirjallinen kuvaus johdannaissopimusten kirjaamisesta. Kuvauksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat, erikseen suojaavista ja ei-suojaavista sopimuksista:

12 12 (12) Suojaavat sopimukset - Yksiköt, joissa tehdään suojaavia sopimuksia. - Positioiden sisältö (vähintään tase-erät ja valuutta), joita yksikössä suojataan ja johdannaissopimuslajit, joita suojaamiseen käytetään. - Johdannaissopimuksia koskevat limiitit positioittain ja sopimuslajeittain ja tiedot siitä, miten limiitit asetetaan ja miten niitä seurataan. - Sopimusten arvostus- ja jaksotusperiaatteet mukaan lukien tiedot siitä, mihin korko- ja kurssinoteerauksiin ja mahdolliseen diskonttauskorkokantaan tai mahdolliseen hinnoittelumalliin kunkin sopimuslajin arvostus perustuu. - Kuvaus siitä, miten positioon sisältyvien tase-erien ja johdannaissopimusten arvonmuutokset ja niistä tilikauden tulokseen sisällytettävät määrät rekisteröidään. - Tilit, joille sopimuksiin liittyvät liiketapahtumat viedään. - Tiedot, jotka sopimuksista kerätään virallisen tilinpäätöksen liitetietoja varten sekä tilit tai rekisterit, joista tiedot kerätään. - Miten käyttötarkoitus dokumentoidaan sopimusta tehtäessä, mikäli samassa järjestelmässä tai yksikössä tehdään sopimuksia eri tarkoituksiin. - Miten käyttötarkoituksen muutos dokumentoidaan. Ei-suojaavat sopimukset - Yksiköt, joissa tehdään ei-suojaavia johdannaissopimuksia. - Yksiköiden tällaisia sopimuksia koskevat limiitit sopimuslajeittain ja vastapuolittain ja tiedot siitä, miten limiitit asetetaan ja miten niitä seurataan. - Sopimusten arvostus- ja jaksotusperiaatteet mukaan lukien tiedot siitä, mihin korko- ja kurssinoteerauksiin ja mahdolliseen diskonttauskorkokantaan tai mahdolliseen hinnoittelumalliin kunkin sopimuslajin arvostus perustuu. - Tilit, joille sopimuksiin liittyvät liiketapahtumat viedään. - Tiedot, jotka sopimuksista kerätään virallisen tilinpäätöksen liitetietoja varten sekä tilit tai rekisterit, joista tiedot kerätään. - Miten käyttötarkoitus dokumentoidaan sopimusta tehtäessä, mikäli samassa yksikössä tai järjestelmässä tehdään sopimuksia eri tarkoituksiin. - Miten käyttötarkoituksen muutos dokumentoidaan.

13 13 (12) Ohje johdannaissopimusten kirjanpitoperiaatteiden kuvauksesta: Johdannaissopimusten kirjanpidollista käsittelyä koskevan kuvauksen laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuu harjoitettavan toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Kuvauksen tulisi kuitenkin olla erillinen yhtenäinen dokumentti. Siten määräyksessä tarkoitettujen tietojen sisällyttäminen eri yksiköissä laadittaviin ja säilytettäviin yksittäisiin tuote-, tietojärjestelmä-, kirjanpidon menetelmätms. kuvauksiin ei ole riittävä.

Määräykset ja ohjeet 14/2012

Määräykset ja ohjeet 14/2012 Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6 Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 8/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sisältö 2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus 8 IFRS-tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Laadintaperiaatteet 1 (14)

Laadintaperiaatteet 1 (14) 1 (14) Laadintaperiaatteet Seuraavassa esitetään Nesteen konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laadintaperiaatteet. Niitä on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN SUOJAUSLASKENNAN RAPORTOIMISEN LAAJUUTEEN

YRITYSKOHTAISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN SUOJAUSLASKENNAN RAPORTOIMISEN LAAJUUTEEN YRITYSKOHTAISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN SUOJAUSLASKENNAN RAPORTOIMISEN LAAJUUTEEN Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Karoliina Kokko 2008 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 14 :n 1 momentin nojalla seuraavan määräyksen

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 50 51 1 KONSERNIN PERUSTIEDOT DNA Oy -konserni on valtakunnallinen tietoliikennepalvelujen toimittaja. Konsernin emoyhtiö on DNA Oy. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Ansatie

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA 1 (24) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA Pankki (jäljempänä pankki tai sopijapuoli ) ja asiakas (jäljempänä asiakas tai sopijapuoli ) sopivat yleisistä ehdoista, joita sovelletaan pankin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot