Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään liikenne-ennuste 2012"

Transkriptio

1 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola,

2 2 (28) SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tausta Tavoitteet ja rajaus LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS Maankäyttö Asukkaat Työpaikat Liikekerrosala Liikenneverkko Osa-aluejako SKENAARIOT Nykyverkko IHT Ennuste Ennuste 2020B Ennuste Ennuste 2035B LIIKENNE-ENNUSTE Tuotokset Ennusteprosessi SIJOITTELUJEN TULOKSET JA ANALYYSIÄ Nykyverkko ja matriisi iht2009- skenaario Ennuste 2020-skenaario Ennuste 2020B-skenaario Ennuste 2035-skenaario Ennuste 2035B-skenaario Linkkihaastattelu JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 28

3 (28) 1 Tausta. lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Tausta HSL:n liikennemalli verkkokuvauksineen (HELMET-malli) palvelevat koko seudun strategisia tarpeita. Sitä ei ole tarkistettu paikallisella tasolla ja siksi kuntatason liikenne-ennusteet ja sijoittelut ovat saattaneet olla virheellisiä. Siksi on ollut tarpeen tarkentaa liikenne-ennustetta ja verkkoa Järvenpään alueella. Näin niitä voidaan luotettavammin käyttää Järvenpään keskustan kehittämisessä ja ottaa huomioon uudet asuin- ja yritysalueiden liikenteelliset vaikutukset. Lähtökohtina ovat olleet Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen ja Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) liikennemalliaineistot. Ensiksi mainitussa käytetty lähtöaineisto on vanhentunutta perustuen jo vuonna 1996 laadittuun ennusteaineistoon. Jälkimäinen aineisto on varsin tuoretta ja perustuu HSL:n teettämiin laajoihin liikennetutkimuksiin ja uuteen mallityöskentelyyn. Työ tehdään jatkoselvityksenä Järvenpään keskustan Perhelän kortteliin liittyvään liikennesuunnitteluun (SITO Oy). 1.2 Tavoitteet ja rajaus Työn tarkoituksena on ollut HSL:n liikennemallin pohjalta tarkentaa mallinnusta Järvenpään rajojen sisällä. Samalla kytketään aineisto Tuusulan kunnan yleiskaavatyötä varten samanaikaisesti tehtävään mallinnukseen (tästä sovittiin Tuusulan konsultin kanssa, että sovitetaan liikennevirrat Järvenpään ja Tuusulan rajalla liikennelaskentoja vastaaviksi). Nykytilan kuvaus ja ennusteajankohdat ovat samat kuin HLJ 2011:ssä, 2009, 2020 ja 2035, iltahuipputunti. Erityisesti on tarkennettu liikenneverkon kuvausta myös alempiluokkaiseen tie- ja katuverkkoon sekä osa-aluesyöttöihin. Linkkikuvauksissa on otettu huomioon nopeusrajoitusjärjestelmä ja verkon fyysiset ominaisuudet. Liikenneverkon toimivuutta on tutkittu eri tilanteissa. Työssä keskitytään ajoneuvoliikenteen iltahuipputunnin liikennevirtoihin. Mahdollisiin joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun kysymyksiin ei ole otettu kantaa. Työssä tutkitaan muutamien katuverkkoon kohdistuvien muutosten vaikutuksia, esimerkkeinä kauttakulkuliikenteen ohjaus (esim. Poikkitie, Postikatu), pysäköintijärjestelyt, katuverkon jäsentely ja liikenteen rauhoittamistoimet. SITO:n vuonna 2011 tehdyt selvitykset Helsingintien yleissuunnitelmaan on otettu huomioon. Painopiste selvityksessä on ollut keskustassa, sen kehällä ja pääväylillä. Tuusulan kunnan rajoilla ennusteet on mahdollisuuksien mukaan sovitettu yhteen Tuusulassa käynnistymässä olevan yleiskaavatyön kanssa (se on edelleen käynnissä). 2 Lähtötiedot ja liikennejärjestelmäkuvaus 2.1 Maankäyttö Tilaaja toimitti konsultin käyttöön 113-jaossa nykytilanteen maankäyttötiedot, asukkaat, työpaikat ja liiketilan kerrosalat (ja päivittäistavaran osuudet) sekä vastaavat ennusteet vuosille 2020 ja 2030.

4 4 (28) Asukkaat Kuva 1. Asukkaat Järvenpäässä v pienalueittain (113).

5 (28) Kuva 2. Asukkaat Järvenpäässä v pienalueittain (113). Kuva 3. Asukkaat Järvenpäässä v pienalueittain (113).

6 6 (28) Kuva 4. Asukasmäärien muutos vv Järvenpäässä pienalueittain (113). Kuva 5. Asukasmäärien lisäys vv Järvenpäässä pienalueittain (113).

7 (28) Työpaikat Kuva 6. Työpaikat Järvenpäässä 2012 pienalueittain (113). Kuva 7. Työpaikat Järvenpäässä 2020 pienalueittain (113).

8 8 (28) Liikekerrosala Kuva 8. Työpaikat Järvenpäässä 2030 pienalueittain (113). Kuva 9. Liikekerrosalan (m 2 ) lisäys vv Järvenpäässä pienalueittain.

9 (28) 2.2 Liikenneverkko Osa-aluejako 3 Skenaariot Kuva 10. Liikekerrosalan (m 2 ) lisäys vv Järvenpäässä pienalueittain (113). HSL:n malliverkko pohjana Järvenpään tie- ja katuverkko tarkistettiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin liikenne-verkon kuvaukseen alempiluokkaisilla väylillä sekä osaaluesyöttöihin. Linkkien vapaat nopeudet, kaistamäärät ja kapasiteetit käytiin läpi ja tarvittaessa muutettiin vastaamaan käytäntöä. Valituista kohdista kerättiin liikennelaskentatietoa. HSL:n mallin liikenneverkkoa tihennettiin vastaamaan uutta tiheämpää aluejakoa Pohjana on HSL:n Emme verkko, jossa ennustealuejaossa on n. 300 ja sijoittelualuejaossa n osa-aluetta. Järvenpäässä ennustealueita on 5 ja sijoittelualueita 25. Osa-aluejakoa tihennettiin kaupungin alueella 25:stä 113:een (vastaa Strafican aiemmin v tekemää ennustealuejakoa). Alueiden kytkennät verkkoon käytiin läpi yhdessä tilaajan kanssa. Työssä tarkastellaan kolmea pääskenaariota, joille on tuotettu vastaavat ennusteet: nykytila 2009, ennuste 2020 ja ennuste Ennusteet on laskettu iltahuipputunnille, joka on yleensä mitoittava. Pohjana on HSL:n HELMET-mallilla tuotetut perusennusteet 3.1 Nykyverkko IHT 2009 Skenaarion Nykyverkko iht 2009 verkko tarkistettiin ja sitä tarkennettiin. Perusennusteen (HSL) iht2009 matriisi sijoiteltiin verkolle ja kalibroitiin havaittuihin liikennemääriin Emmen matriisin muokkausohjelmalla. Matriisi sijoiteltiin nykyverkolle ja kalibroi-

10 10 (28) tiin (muokattiin liikennevirtoja) Emmen kalibrointi -ohjelmalla niin, että sijoittelutulos vastasi mahdollisimman hyvin liikennelaskentojen määriä iltahuipputunnin aikana. 3.2 Ennuste 2020 Kuva 11. Nykytilan matriisin (IHT2009) kalibrointi ja havaitun ja sijoitellun liikenteen suhteen jakauma (keskiarvo 1,1 ja keskihajonta 0,39). Kalibrointi onnistui hyvin lukuun ottamatta kahta kohtaa, joihin ei saatu lisää liikennevirtaa kohtuullisilla iterointimäärillä (10). Nämä kohdat ovat Sipoontie Mannilantien ja Sibeliuksenväylän välillä ja Huvilakatu Sibeliuksenväylän ja Mannilantien välillä. Vähäisten liikennemäärien takia (n. 150 ja 100 ajon/h) asialla ei ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä. Kalibroidun ja alkuperäisen iht2009 matriisin erotuksena saatiin korjausmatriisi, jota käytettiin ennusteiden korjaustekijänä sinällään. Nykytilan verkkoon tehtiin seuraavat muutokset: Puistotien vapaanopeus laskettiin 26:sta 20 km:iin/h kalibrointipisteitä liikennemäärätietoineen lisättiin Kaskitien vapaata nopeutta laskettiin 26 km:iin/h Pohjoisväylän ja Kaukotien välillä Ennuste 2020-verkkoon tehtiin nykyverkkoon verrattuna seuraavat muutokset: Lepolanväylä yhdistettiin Poikkitielle Poikkitien parannus, mm. kiertoliittymät koodattiin suunnitelman mukaan

11 (28) Ennuste 2020B 3.3 Ennuste Ennuste 2035B Helsingintielle (1+1 kaistaa) koodattiin kolme kiertoliittymää. Sibeliuksenväylä koodattiin suunnitelman mukaan, 2+2 kaistaa Rantakadulta Poikkitielle saakka. Skenaario 2020B on sama muutoin kuin 2020, mutta siinä Sibeliuksenväylä Rantakadulta etelään on oletettu 1,5+1,5 kaistaiseksi Huvilakadulle saakka, siitä 1+1 kaistaiseksi Urheilukadulle, josta Sipoontielle 1,5+1,5 kaistaiseksi. Ennuste 2035-verkkoon tehtiin seuraavat muutokset: Horsmakaaren jatko itään (Poikkitien yritysalue) Lepolanväylä Ristinummentielle Kellokoskenväylä Vähänummentien jatke Skenaario 2035B:ssä on koodattu samat kaistamuutokset Sibeliuksenväylälle kuin skenaario 2020B:ssä (kohta 3.2.1). 4 Liikenne-ennuste 4.1 Tuotokset HSL:n Helmet-liikennemalli sisältää oletukset alueiden maankäytöstä ja sen kehittymisestä suhteellisen tarkkaan, asukkaat mm. ikäryhmittäin. Mallin ennusteprosessi on hyvin yksityiskohtainen. Se toimii hyvin seudun strategisella tasolla, mutta tarkkuus ei riitä paikallisella tasolla. Siksi se vaatii tarkennusta paikallisiin suunnittelutarpeisiin. Sen takia mallin maankäyttötietoja kaupunki on tarkentanut huomattavasti (5/25 alueesta 113 alueeseen) ja näitä tietoja on käytetty matkatuotosten ja niiden jakaantumisen uudelleen laskentaan.

12 12 (28) Taulukko 1. Päivittäistavarakaupan matkatuotokset kerrosalan mukaan ( Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Suomen Ympäristö 27/2008)) Päivittäistavarakauppa kuormaauto- pakettiautokäyntiä/ kulkutapa henkilöauton käyntejä/ käyntejä/ Kerrosala 100 m 2 henkilöauto kuormitus 100 m m 2 > m % 1,60 0,07 0, m % 1,60 0,30 1, m % 1,60 0,40 1,40 Päivittäistavarakauppa Taulukkonumero Kerrosala > m m m Taulukko 2. Erikoistavarakaupan matkatuotokset kerrosalan mukaan ( Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Suomen Ympäristö 27/2008)) Erikoistavaran kauppa pakettiauto- kuorma-autokäyntiä/ kulkutapa henkilöauton käyntejä/ käyntejä/ Kerrosala 100 m 2 henkilöauto kuormitus 100 m m 2 > m % 1,64 0,50 0, m % 1,64 0,50 0, m % 1,64 0,50 0,90 Erikoistavaran kauppa Taulukkonumero Kerrosala > m m m Ennusteprosessi Järvenpään sisäisiä, sieltä lähteviä ja sinne saapuvia iltahuipputunnin matkoja muokattiin kaupungilta saatujen maankäyttötietojen ja niiden ennusteiden mukaisesti. HSL:n ennusteiden muiden alueiden matkat otettiin suoraan Helmet-mallin ennusteista. Sen lisäksi ennusteisiin lisättiin kalibroinnin tuloksena saatu korjausmatriisi samalla pitäen huolta, ettei tulosmatriisiin jäänyt miinusmerkkisiä virtoja. Korjausmatriisi pidettiin samana kaikissa ennusteissa.

13 (28) HSL:n nykytilan matriisissa (IHT2009) on matkaa (koko Helsingin metropolialue) ja siitä Järvenpään sisäisiä matkoja (113 alueen välillä) on Kalibrointiprosessin jälkeen matkoja on , joista Järvenpään sisäisiä Sijoittelu vastaa hyvin tehtyjä laskentoja (Kts. Kuva 11). 5 Sijoittelujen tulokset ja analyysiä Sijoittelujen tulokset koskevat tarkasteluvuosien 2009, 2020 ja 2035 iltahuipputunteja (iht). Palkin leveys linkillä osoittaa liikennemäärää suuntaansa ja sama on esitetty myös numeroina palkin sisällä, jos se on mahtunut. Palkin väri linkillä osoittaa palvelutasoluokkaa (LOS, level of service) ja kapasiteetin käyttöaste on esitetty palkin päällä numeroina. Palvelutasoluokat on määritelty Higway Capacity Manualin (HCM) mukaan seuraavasti: LOS A, kapasiteetin käyttöaste 0 0,35, vapaa liikenne. Liikenneväylän käyttäjät eivät häiritse toisiaan LOS B, kapasiteetin käyttöaste 0,36 0,58, vakaa liikennevirta, toiset käyttäjät pitää alkaa ottaa huomioon LOS C, kapasiteetin käyttöaste 0,59 0,75, vakaa liikennevirta. Toiset käyttäjät pitää ottaa huomioon ja nopeuden valinta ei ole enää vapaa. LOS D, kapasiteetin käyttöaste 0,76 0,90, suuri liikennetiheys, mutta vakaa liikennevirta. Toiset rajoittavat huomattavasti liikennekäyttäytymistä LOS E, kapasiteetin käyttöaste 0,91 1,00, liikenne kapasiteetin rajoilla. Nopeus on laskenut huomattavasti, mutta on vielä suhteellisen vakaata. Liikenne on pakotettua ja pienikin liikenteen lisäys voi aiheuttaa kapasiteetin romahtamisen LOS F, kapasiteetin käyttöaste >1,00, kapasiteetti on ylitetty ja liikenteen välityskyky on romahtanut. Suuri jonomuodostus

14 14 (28) Nykyverkko ja matriisi iht2009- skenaario Kuva 12. Nykytilan 2009 iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso, LOS (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti).

15 (28) Kuva 13. Nykytilan 2009 iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso keskustassa, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti). Järvenpään keskustassa Mannilantiellä, Helsingintien ja Sibeliuksenkadun välisellä osalla näyttää olevan kapasiteettiongelmia (LOS D). Samoin Vanhankyläntiellä Eriksnäsintien liittymästä keskustaan päin. Kolmas ongelmakohde on Sibeliuksenväylä Poikkitien ja Sipoontien välillä. Muuten verkko näyttää mallin mukaan toimivan. Mallin mukaan nykytilanteessa ainoastaan Mannilantiellä iltahuipputunnin keskinopeus laskee alle 10km/h.

16 16 (28) Ennuste 2020-skenaario Kuva 14. Ennusteen 2020 iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti). Vuoden 2020 iht-ennusteen mukaan Järvenpääntie Poikkitien ja Ristinummentien välillä on edelleen ongelmallinen samoin kuin Mannilantiellä keskustassa voi tulla ruuhkaa. Ongelmia on myös Pohjoisväylällä Pajalantien ja Vähänummentien välillä sekä Vanhankyläntiellä välillä Harjutie Eriksnäsintie. Muuten parannustoimenpiteet näyttävät ratkaisevan nykytilan ongelmia. Sibeliuksenväylän ja Rantakadun liikenneympyrässä nopeus laskee alle 10 km/h.

17 (28) Kuva 15. Ennusteen 2020 iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso keskustassa, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti). 5.3 Ennuste 2020B-skenaario Tässä skenaariossa Sibeliuksenväylän kaistamääriä vähennettiin Rantakadun ja Sipoontien välillä (1,5+1, ,5+1,5). Sen seurauksena Huvilakadun ja Urheilukadun välinen osuus ruuhkautuu pahasti (nopeudet alle 10 km/h) ja liikennettä hakeutuu mm. Mannilantielle ja alempiasteiselle katuverkolle. Samalla kuitenkin nopeudet yleisesti nousevat Sibeliuksenväylällä ja erityisesti Helsingintiellä keskustassa. Tältä alueelta on tarpeen tehdä lisätutkimuksia.

18 18 (28) Kuva 16. Ennusteen 2020B iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti).

19 (28) Kuva 17. Ennusteen 2020B iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso keskustassa, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti).

20 20 (28) Kuva 18. Skenaarion 2020B:n vertaaminen perusskenaario 2020:aan, liikennemäärien erotus, IHT 2020, ajon/h (vihreä vähennystä, punainen lisäystä). Kuva 19. Skenaarion 2020B:n vertaaminen perusskenaario 2020:aan, nopeuserot, IHT2020, km/h. (vihreä vähennystä, punainen lisäystä).

21 (28) 5.4 Ennuste 2035-skenaario Ennustetilanteessa iht2035 (iht2030) näyttää Pohjoisväylällä olevan kapasiteettiongelmia, sekä Poikkitieltä pohjoiseen että Helsingintien liittymästä pohjoiseen. Myös Sibeliuksenväylällä ja Vähänummentiellä on ongelmia. Mannilantien keskustaongelma pysyy ja Vanhankyläntien kapasiteettipuute on palannut. Mallin mukaan Poikkitien kiertoliittymissä näyttää olevan ongelmia samoin kuin Sipoontien ja Mannilan ympyrässä (Kuva 28. Kohdat, joissa nopeus laskee alle 10 km/h (ennuste 2035iht).). Asiaa on kuitenkin selvitettävä tarkemmin. Kuva 20. Ennusteen 2035 iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti).

22 22 (28) Kuva 21. Ennusteen 2035 iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso keskustassa, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti). 5.5 Ennuste 2035B-skenaario Tässä skenaariossa Sibeliuksenväylän kaistamääriä vähennettiin Rantakadun ja Sipoontien välillä (1,5+1, ,5+1,5).

23 (28) Kuva 22. Ennusteen 2035B iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti)..

24 24 (28) Kuva 23. Ennusteen 2035B iltahuipputunnin liikennemäärät ja palvelutaso keskustassa, LOS. (HCM palvelutaso, liikennemäärä/linkin kapasiteetti).

25 (28) Kuva 24. Skenaarioiden 2035B ja 2035 liikennemäärien erotus, IHT 2035, ajon/h (vihreä vähennystä, punainen lisäystä). Vaikutukset 2035B-skenaariossa (verrattuna 2035-skenaarioon) ovat hyvin samankaltaiset kuin vuode 2020 ennusteskenaarioissa: liikennemäärät vähenevät Sibeliuksenväylältä ja siirtyvät rinnakkaiseen katuverkkoon. Samalla Sibeliuksenväylän ajonopeudet nousevat, lukuun ottamatta Huvilakadun ja Urheilukadun väliä. Kuva 25. Skenaarioiden 2035B ja 2035 nopeuksien erot, IHT 2020, km/h (vihreä vähennystä, punainen lisäystä). 5.6 Linkkihaastattelu Sibeliuksenväylän liikennevirtojen selvittämiseksi tehtiin ns. linkkihaastattelu Rantakadun ja Huvilakadun välisellä osalla. Sillä selvitetään tuota väylän osaa käyttävien lähtö- ja määräalue ja reitti.

26 26 (28) Suuri osa Sibeliuksenväylän käyttäjistä lähtee tai tulee keskustan alueelta/-lle, läpiajavia on suhteellisen vähän. Matkan toinen pää on Hyrylässä tai etelämpänä. Kuva 26. Sibeliuksenväylän linkkihaastattelu, IHT2035 (ajon./h). Haastattelupaikka Rantakadun ja Huvilakadun välillä.

27 (28) Kuva 27. Sibeliuksenväylän linkkihaastattelu keskusta,, IHT2035 (ajon./h). Haastattelupaikka Rantakadun ja Huvilakadun välillä. Ennusteen 2035 mukaan näyttää vielä siltä, että pääosa Sibeliuksenväylän liikenteestä suuntautuu Rantakadulle.

28 28 (28) Kuva 28. Kohdat, joissa nopeus laskee alle 10 km/h (ennuste 2035iht). 6 Johtopäätökset ja suositukset Työssä on tehty Järvenpäähän ennusteet, jotka tarkentavat huomattavasti pohjana olevaa HSL:n Helmet mallia ja sen tuloksia. Se osoittaa Järvenpään liikenneverkon ongelmakohdat yleisellä tasolla. Ennusteiden pohjalta on mahdollista tuottaa runsaasti erilaisia analyysejä lisää. Mallia voidaan siten edelleen kehittää tarvittaessa joukkoliikennesuunnittelun suuntaan. Tehdyt liikenne-ennusteet soveltuvat suunnitteluun yleisellä tasolla ja osoittamaan olevat ja tulevat ongelmakohdat. Malli soveltuu hyvin maankäytön muutosten vaikutusten selvittämiseen liikenteeseen. Työssä luotua tarkennettua maankäytön sijoittumista (113-aluejako) voidaan hyödyntää sinällään kaavoituksessa. Helmet mallissa on turhaa painolastia Järvenpään tarpeita varten ja siksi onkin suositeltavaa irrottaa nyt luotu tarkennettu malli verkkoineen ja matriiseineen omaksi Järvenpään malliksi (on tehty jo).

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu. Taina Haapamäki Strafica Oy

Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu. Taina Haapamäki Strafica Oy Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu Taina Haapamäki Strafica Oy (26.6.2012) päivitetty 14.8.2012 Liikenne-ennusteen lähtökohdat Pohjalla Jyväskylän seudun liikennemalli aluejakoa tarkennettu

Lisätiedot

MYYRMÄEN KAAVARUNGON AJONEUVOLIIKENTEEN ENNUSTEET

MYYRMÄEN KAAVARUNGON AJONEUVOLIIKENTEEN ENNUSTEET MYYRMÄEN KAAVARUNGON AJONEUVOLIIKENTEEN ENNUSTEET 24.08.2017 YLEISKUVA Ennuste perustuu Vantaan tarkennetun liikennemallin (VALIPA) ennusteisiin Vantaan mallin tarkkuustasona on kaupunginosien väliset

Lisätiedot

Tuusulan liikennemalli

Tuusulan liikennemalli Tuusulan liikennemalli 13.4.2015 1 Tuusulan liikennemallin esittely 2 Johdanto Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennemallin ensimmäinen versio on valmistunut vuonna 2010 ja kyseistä mallia sekä

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Jokinen Trafix Oy 14.12.2017 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Trafix Oy 1 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelukohde Tarkastelun kohteena on Lappeenrannan Lavolankadun liikenteellinen

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Tarkastelumenetelmä ja tarkasteltavat vaihtoehdot Simuloimalla tutkittiin Espoon Sepänkylään toteutettavan erikoistavarakaupan vaikutuksia lähiympäristön

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu 3.1.2018 Tarkastelumenetelmä ja liikenneverkko Simuloimalla tutkittiin Myyrmäen keskusta-alueen katuverkon liikenteen toimivuutta vuoden 2040 iltahuipputunnin ennustetilanteissa,

Lisätiedot

1.3 Liikenne. Liikennemalli ja ennustemenetelmä. Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

1.3 Liikenne. Liikennemalli ja ennustemenetelmä. Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 25 1.3 Liikenne Liikennemalli ja ennustemenetelmä Nykytilanteen liikennetarkastelut ja liikenne-ennuste on laadittu EMME/2-ohjelmiston avulla hyödyntäen vuonna

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut Luonnos 26.6.2018 Tarkennettu 10.10.2018 Tarkennukset 26.2.2019 Tarkennettu 24.4.2019 Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste on

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005

Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005 Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005 SISÄLTÖ Alkusanat... 1 1 Lähtökohdat... 3 2 Liikennemalli... 3 2.1 Aluejako ja liikenneverkot... 3 2.2 Nykytilanteen liikennekysyntämatriisien

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella YHTEENVETO Vuoteen 2025 mennessä liikenne Kauniaisten tie- ja katuverkolla kasvaa ennusteen mukaan melko vähän.

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO Muistio 16.3.2012 Laatija: Johanna Nyberg, Ramboll Finland Oy Tarkistanut: Ari Sirkiä, Ramboll Finland Oy 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU

KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU MUISTIO 26.9.2012/THa Sivu 1/16 KANKAAN JA SEPPÄLÄN ALUEIDEN LIIKENNETARKASTELU 1 Taustaa Jyväskylän Kangas on merkittävä kaupunkikehityshanke, jota kehitetään teollisuusalueesta monipuoliseksi asumisen,

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset Aineisto / Sitowise 2 Härmälänrannan alueen kehittyminen Nykytila Asunnoista valmiina noin 40% (Pääosa Valmetinkadun itäpuolella) Työmaaliikenne Useita asuintaloja

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

Lappeenrannan pyöräilyennuste. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015

Lappeenrannan pyöräilyennuste. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015 Lappeenrannan pyöräilyennuste Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava Huhtikuu 2015 10.4.2015 1 Sisällysluettelo 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PYÖRÄILYENNUSTEEN LAADINTA... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Pyöräilyn

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut 05.01.2016 Liikenne-ennusteet Taustaa Liikenne-ennusteet perustuvat Länsimetron jatkeen alueen liikenneennusteet

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Itäharjun liikennemallitarkastelu. Lopputulokset

Itäharjun liikennemallitarkastelu. Lopputulokset Itäharjun liikennemallitarkastelu Lopputulokset 25.02.2019 Tarkastelun sisältö 1. Tarkistettiin seudullisen liikennemallin ennusteiden lähtökohdat erityisesti Itäharjun ja Tiedepuiston ympäristön osalta

Lisätiedot

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti 2020 (AHT) (IHT) Yleistä 2 Mäkelänkadun toimivuustarkasteluissa on käytetty nykyistä liikenneverkkoa täydennettynä Hämeentien eteläosan

Lisätiedot

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO SISÄLTÖ Ajouratarkastelut Liikenteelliset toimivuustarkastelut Yhteenveto AJOURATARKASTELUT VANTAANLAAKSO Suunnitelman mukainen järjestely mahdollistaa toimivan

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 25.3.2013 2 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Sipoon Martinkylässä sijaitsevan, noin 125 hehtaarin

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut 11.4.2019 Liikennelaskennat AAMUN HUIPPUTUNTI Liikennelaskennat suoritettiin torstaina 28.3.2019 Aurinkotien ja

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Perustuu H&K laatimaan maankäytön yleissuunnitelmaan. Työssä tehtiin - liikenne-ennuste - toimivuustarkastelut simuloimalla - tarvittavien toimenpiteiden määrittelyn

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma dnro 112/07/71/710/2015 Liite 1 Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma Kysyntäennusteen laadinnan työohjelma HSL Helsingin seudun liikenne 1 1 Taustaa Osana Kruununsillat-hanketta laaditaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU LUONNOS 5.1.2012 1(8) 1 LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena on tutkia Järvenpäässä Helsingintielle rautatien länsipuolelle tehtävien katuverkon uudistamistoimenpiteiden

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Tammelan puistokatu 21 ja Kullervonkatu 19 asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu

Tammelan puistokatu 21 ja Kullervonkatu 19 asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu MUISTIO Projekti Tammelan puistokatu 21 ja Kullervonkatu 19 asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu Asiakas Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, Kiinteistö Oy Tampereen Pinkola Päivämäärä 25.9.2017 Tampereen

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS 31.10.2017 LÄHTÖKOHDAT Työssä tarkasteltiin Espoontien ja Teirinsyrjän liittymään tarvittavia liikennejärjestelyjä - hankkeen toteutuessa. Nykyisessä asemakaavassa päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Bastukärrin kaava-alueiden liikenneselvitys Muistio

SISÄLLYSLUETTELO. Bastukärrin kaava-alueiden liikenneselvitys Muistio Bastukärrin kaava-alueiden liikenneselvitys Muistio 4.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja sisältö... 2 2. Liikenne-ennusteen lähtökohdat... 2 1.1. Maankäyttötiedot... 2 1.2. Liikennetuotokset...

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS Seinäjoen kaupunki Sito Oy Strafica Oy 6.5.2010 Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys 2 ESIPUHE Tämä 6.5.2010 päivätty Kauppa-Joupin liikenneselvityksen

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma

Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma Raahen kaupunki/ Kaavoitus 2013 1 KAUPUNGINLAHDENRANTA LIIKENNE ALUEEN LIIKENTEELLINEN SIJOITTUMINEN Yhdyskuntarakenne vaikuttaa sekä liikkumistarpeisiin

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus 6.9.2013 1 (8) Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus Lähtökohdat Työssä on tarkasteltu Kuninkaankadun ja Kauppakadun katujärjestelyjen muutosten vaikutuksia Vanhan Rauman

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

Raide-Jokerin hankesuunnitteluvaiheen matkustajamääräennusteet 26.2.2015

Raide-Jokerin hankesuunnitteluvaiheen matkustajamääräennusteet 26.2.2015 Raide-Jokerin hankesuunnitteluvaiheen matkustajamääräennusteet 26.2.2015 Kannen kuva: Davy Beilinson Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Ennusteskenaariot... 2 3. Matkustajamääräennusteet v. 2025... 4 4. Matkustajamääräennusteet

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut 20.11.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Suunnitelman yleiskuvaus... 3 2. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 4 2.1. Tarkastelumenetelmä... 4 2.2.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 16 1.2 Tie- ja katuverkko Autoliikenteen nykyverkko Järvenpään alueen teiden hallinnollisessa luokituksessa yleisiin teihin kuuluvat keskustan ohittavat Lahdenväylä (Vt 4), Vanha Lahdentie (Mt 140), Poikkitie

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MML karttapaikka 2018 21.5.2018 PERUSTEET Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro/SimTraffic ohjelmalla. Tarkastelussa tutkittiin Lidlin tuottaman liikenteen

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot