Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut"

Transkriptio

1 Raportti Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

2 Sisältö Sisältö Suunnitelman yleiskuvaus Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste Tarkastelumenetelmä Liikenne-ennusteen laadinta Vuoden 2035 liikenne-ennusteet Liikenteen toimivuus vuonna Liikenteen toimivuus, kun erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu Liikenteen toimivuus erikoistavarakaupan vaiheen 1 toteuduttua Liikenteen toimivuus erikoistavarakaupan vaiheen 2 toteuduttua Johtopäätökset / Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

3 1. Suunnitelman yleiskuvaus VAIHE 1 Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaksi suunnitellut liikennejärjestelyiden parantamiset on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä ja kustannustehokkaina. Käytännön toimenpiteenä pidennetään Palomiehentien pohjoispään ryhmittymiskaistoja. Tällä toimenpiteellä pystytään välittämään ensimmäisen vaiheen liiketilarakentamisen aiheuttama liikenteen lisäys Palomiehentieltä pohjoiseen. Yhdessä ryhmittymiskaistojen parantamisen kanssa olisi suositeltavaa ohjata McDonald sin tontille sisään ajava liikenne vain eteläisen tonttiliittymän kautta. Järjestely parantaisi liikennevalo-ohjatun risteyksen sujuvuutta, selkeyttä ja osittain myös liikenneturvallisuutta. Pohjoisen liittymän ulosajava oikealle kääntyvä liikenne ei aiheuta mainittavia riskejä liikenteen toimivuudelle. Paloaseman kohdalla olevia liikennejärjestelyjä ei muuteta ensimmäisessä vaiheessa. Nykyiset paloaseman liikenteestä varoittavat huomiovalot jäävät toimintaan. Palomiehentien eteläosaan toteutuvalle ensimmäisen vaiheen liikekeskukselle järjestetään kaksi ajoyhteyttä Palomiehentien keskivaiheille. Eteläisempi ajoyhteys toimii samalla ajoyhteytenä nykyisille Stensintilan tonteille. Liittymien mitoituksessa on huomioitu yhdistelmäajoneuvon vaatima tila. Ensimmäisessä vaiheessa Palomiehentiehen kohdistuvat muutokset jäävät hyvin pieniksi. VAIHE 2 Toisen vaiheen suunnitelmassa on huomioitu mahdollinen raitiotien tilavaraus Palomiehentien länsireunalle. Tästä johtuen kadun ajorata siirtyy koko kadun matkalla uuteen sijaintiin ja käytännössä edellyttää koko kadun uudelleen rakentamista. Ensimmäisen vaiheen suunnitelmassa toisen vaiheen tilavaraus on otettu huomioon mm. tontin piha- ja pysäköintijärjestelyiden osalta. Raitiotiepysäkille on varattu tila Palomiehentien pohjoispäähän. Toisessa vaiheessa paloaseman liikenneyhteydet säilyvät edelleen nykyisessä sijainnissa, mutta risteysalueet muotoillaan uudelleen. Paloaseman pohjoisen ajoyhteyden kohdalle on esitetty liikennevalo-ohjattu liittymä, johon liitetään myös Palomiehentien itäpuolisten uusien rakentamisalueiden liikenne. Palomiehentien pohjoispään järjestelyissä liitytään Kehä II:n suunniteltuihin järjestelyihin, joissa mm. Kauniaistentien ja Nihtisilta on toteutettu 2+2 kaistaisiksi. Palomiehentien pohjoispäähän on lisätty kolmas ryhmittymiskaista. Palomiehentien itäreunalle on varattu tila jalankulun ja pyöräilyn yhteydelle kadun pohjoisosalla. Tämä yhteys liittyy Nihtisillan eteläpuolelle Kehä II:n tilavaraussuunnitelmassa esitettyyn kevyen liikenteen väylään. Palomiehentielle on pyritty varaamaan tilaa mahdollisimman moneen kohtaan myös katuvihreälle erotuskaistojen avulla. Palomiehentie eteläosan liikennejärjestelyissä on huomioitu Peuraniityn suunnittelussa esitetyt liikennejärjestelyt ja liitytty niihin ilman muutoksia. 3/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

4 2. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste 2.1. Tarkastelumenetelmä Liikenteen toimivuustarkasteluilla on selvitetty Espoon Sepänkylään toteutettavan erikoistavarakaupan vaikutuksia lähiympäristön liikenteen toimivuuteen. Tarkastelut tehtiin ennustetilanteesta ilman erikoistavarakauppaa sekä erikoistavarakaupan vaiheista I ja II. Liikenteen toimivuustarkastelut on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkasteluajankohtina ovat vuoden 2035 aamu- ja iltahuipputunnit. Kuvassa 1 on esitetty Paramicsin ennustetilanteen simulointiverkko syötinpisteineen vuoden 2035 ennustetilanteessa. Kuva 1. Vuoden 2035 ennustetilanteen simulointiverkko ja syötinpisteet. 4/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

5 2.2. Liikenne-ennusteen laadinta Liikenne-ennuste vuodelle 2035 on muodostettu Turuntien aluevaraussuunnitelman (Sito 2013) EMME-ennusteen (2035-tilanne, Kehä II-jatke toteutettu) pohjalta (malli sisältää tarkastelualueella Stensintien, Peuramäentien, Kauniaistentien, Nihtisillan ja Kehä II:n rampin). Palomiehentien liikenne-ennusteen muodostamiseksi, EMME:stä saatua liikenne-ennustetta on kalibroitu Espoolta saatujen vuoden 2008 liikennelaskentatietojen (Stensintie ja Palomiehentie) perusteella. Liikennelaskentatiedoista muodostettiin ennuste vuodelle 2035 liikenteen kasvukerroinennusteen avulla. Näin saatuun ennusteeseen on lisätty Peuraniityn asemakaavaalueen (syötinpiste 6: asuntoja kem² ja toimitiloja kem²) ennustettu liikennetuotos. Lisäksi, ennustetilanteesta riippuen, ennusteeseen on lisätty Palomiehentien varteen toteutettavan erikoistavarakaupan (syötinpiste 10) ennustettu liikennetuotos kaupan eri vaiheissa. Ennusteen liikennetuotos Keran osalta perustuu Turuntien aluevaraussuunnitelman EMME-ennusteeseen. Taulukossa 1 on esitetty laskelma erikoistavarakaupan liikennetuotoksesta eri vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa ainoastaan erikoistavarakaupan vaihe 1. Toisessa vaiheessa toteutetaan erikoistavarakaupan vaihe 2 sekä päivittäistavarakauppa. Laskelma perustuu Ympäristöministeriön julkaisuun Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (2008). Laskelmassa on erikoistavarakaupan synnyttämän ajoneuvoliikenteen (alueelta lähtevä ja alueelle saapuva) jakautuminen talviperjantain aamu- ja iltahuipputunneille. Taulukko 1. Matkatuotoslaskelma. Erikoistavarakaupan liikenteen suuntautuminen on oletettu seuraavasti: 80 % liikenteestä Palomiehentietä pohjoiseen ja 20 % Palomiehentietä etelään. Suuntautuminen verkon syötinpisteisiin on oletettu tapahtuvan suhteessa ennustettuihin liikennemääriin. 5/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

6 2.3. Vuoden 2035 liikenne-ennusteet Ennuste, kun erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu Vuoden 2035 ennustetut liikennemäärät aamu- ja iltahuipputuntien aikana, kun erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu, on esitetty kuvissa 2 ja 3. Iltahuipputunnin liikennemäärien perusteella arvioitu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne tarkastelualueella on esitetty kuvassa 4. Kuvat 2 ja 3. Aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärät vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu. Kuva 4. Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu. 6/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

7 Ennuste erikoistavarakaupan vaiheen 1 toteuduttua Vuoden 2035 ennustetut aamu- ja iltahuipputuntien liikennemäärät sekä iltahuipputunnin liikenteeseen perustuva arvio keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä erikoistavarakaupan vaiheen 1 toteuduttua on esitetty kuvissa 5, 6 ja 7. Osa liikennemäärien erosta suhteessa tarkasteluun, jossa erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu, johtuu simuloinnin satunnaisvaihtelusta. Kuvat 5 ja 6. Aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärät vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 1 on toteutettu. Kuva 7. Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 1 on toteutettu. 7/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

8 Ennuste erikoistavarakaupan vaiheen 2 toteuduttua Kuvissa 8, 9 ja 10 on esitetty vuoden 2035 ennustetut aamu- ja iltahuipputuntien liikennemäärät sekä iltahuipputuntiin perustuva arvio keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä tilanteessa, jossa erikoistavarakauppa on toteutunut kokonaisuudessaan. Kuvat 8 ja 9. Aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärät vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 2 on toteutettu. Kuva 10. Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 2 on toteutettu. 8/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

9 3. Liikenteen toimivuus vuonna Liikenteen toimivuus, kun erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu Simuloimalla tutkittiin Palomiehentien liikenteen toimivuutta vuoden 2035 ennustetilanteessa, jossa Sepänkylän erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu. Tarkastelualueen liikenneverkko on simuloinneissa oletettu nykyisen mukaiseksi lukuun ottamatta Peuraniityn asemakaava-alueen uutta liittymää Stensintiellä. Toimivuustarkasteluiden perusteella liikenne sujuu tarkastelualueella erittäin hyvin lukuun ottamatta Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymää, jonka palvelutaso on aamuhuipputuntina tyydyttävä ja iltahuipputuntina välttävä. Simuloimalla saatu liikenneverkon ajoneuvokohtaisiin viivytyksiin perustuva palvelutaso aamuja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa on esitetty kuvissa 11 ja 12. Kuvat 11 ja 12. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset simulointimallin linkeillä aamu- ja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakauppaa ei ole vielä toteutettu. 9/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

10 Kuvissa 13 ja 14 on esitetty maksimijononpituudet niissä simulointimallin kohdissa, joissa tarkastellun huipputunnin aikana syntyi vähintään kolmen ajoneuvon pituisia jonoja. Aamu- ja iltahuipputuntien aikana jonoja syntyy Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymään. Palomiehentiellä jonot yltävät pisimmillään huoltoaseman pohjoisempaan liittymään saakka. Jonojen ja viivytysten suuntautumiseen liittymän eri haaroille voidaan vaikuttaa liittymän valo-ohjausta säätelemällä. Muuten jonoja syntyy huipputuntien aikana hetkittäin Stensintielle liittymien kohdalle, mutta jonot purkautuvat nopeasti, jolloin viivytykset jäävät pieniksi ja palvelutaso säilyy hyvänä. Kuvat 13 ja 14. Maksimi jononpituus simulointimallin linkillä, kun jonossa vähintään 3 ajoneuvoa, aamu- ja iltahuipputuntien ennustetilanteet 2035, Sepänkylän erikoistavarakauppaa ei ole vielä toteutettu. 10/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

11 3.2. Liikenteen toimivuus erikoistavarakaupan vaiheen 1 toteuduttua Vuoden 2035 ennustetilanteen toimivuustarkastelussa, jossa Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 1 on toteutunut, tarkastelualueen liikenneverkko on oletettu nykyisen mukaiseksi lukuun ottamatta Peuraniityn asemakaava-alueen uutta liittymää Stensintiellä ja erikoistavarakaupan uusia liittymiä Palomiehentiellä. Toimivuustarkasteluiden perusteella liikenne sujuu aamu- ja iltahuipputuntien aikana erittäin hyvin Stensintiellä ja Palomiehentien eteläosassa. Aamulla liikenne sujuu erittäin hyvin Palomiehentiellä lukuun ottamatta Kauniaistentien, Nihtisillan ja Kehä II rampin liittymää, jonka palvelutaso on välttävä. Iltahuipputunnin aikana kyseisen liittymän palvelutaso on huono. Liittymän jonot kasvavat tällöin Palomiehentiellä paloaseman liittymään saakka, mikä lisää ajoneuvokohtaisia viivytyksiä Palomiehentien pohjois-osan liittymissä. Simuloimalla saatu liikenneverkon ajoneuvokohtaisiin viivytyksiin perustuva palvelutaso aamuja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa on esitetty kuvissa 15 ja 16. Kuvat 15 ja 16. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset simulointimallin linkeillä aamu- ja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 1 on toteutettu. 11/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

12 Kuvissa 17 ja 18 on esitetty maksimijononpituudet niissä simulointimallin kohdissa, joissa tarkastellun huipputunnin aikana syntyi vähintään kolmen ajoneuvon pituisia jonoja. Aamuhuipputunnin aikana jonoja syntyy Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymään. Iltahuipputunnin aikana liikenne jonoutuu niin ikään kyseisessä liittymässä. Pisimmillään jono Palomiehentiellä yltää iltahuipputunnin aikana erikoistavarakaupan pohjoisempaan liittymään saakka. Muuten jonoja syntyy iltahupputunnin aikana hetkittäin Stensintielle liittymien kohdalle, mutta jonot purkautuvat nopeasti, jolloin viivytykset jäävät pieniksi ja palvelutaso säilyy hyvänä. Kuvat 17 ja 18. Maksimi jononpituus simulointimallin linkillä, kun jonossa vähintään 3 ajoneuvoa, aamu- ja iltahuipputuntien ennustetilanteet 2035, Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe I on toteutettu. 12/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

13 Herkkyystarkastelu: Palomiehentien pohjoispään ryhmittymisalue pidennetty Herkkyystarkastelulla tutkittiin Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymän toimivuutta parannettuna siten, että kääntymiskaistaa Palomiehentieltä Nihtisillalle itään on jatkettu huoltoaseman ja McDonald sin pohjoisemmasta liittymästä eteläiseen liittymään (kuva 19). Tarkastelussa nykyinen pohjoisempi liittymä on suljettu, sillä se sijaitsee vain noin 50 metrin etäisyydellä Kauniaistentien liittymästä. Kuva 19. Palomiehentien pohjoispään ryhmittymisalueen pidennys. 13/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

14 Toimenpide parantaa Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymän toimivuutta etenkin iltahuipputuntina (palvelutaso paranee huonosta välttäväksi). Aamuhuipputunnin liikenteen toimivuuteen parannustoimenpiteellä ei juuri ole vaikutusta. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset on esitetty kuvissa 20 ja 21. Kuvat 20 ja 21. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset simulointimallin linkeillä Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymässä aamu- ja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa. Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 1 on toteutettu ja Palomiehentien pohjoispään ryhmittymisalue on pidennetty. Palomiehentien pohjoispään ryhmittymisalueen pidentäminen vaikuttaa myös Palomiehentielle muodostuvan jonon pituuteen, kun ryhmittyminen oikealle kaistalle onnistuu nykyistä aikaisemmassa vaiheessa (kuvat 22 ja 23). Kuvat 22 ja 23. Maksimi jononpituudet Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymässä, kun jonossa vähintään 3 ajoneuvoa. Aamu- ja iltahuipputuntien ennustetilanteet 2035, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 1 on toteutettu ja Palomiehentien pohjoispään ryhmittymisalue on pidennetty. 14/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

15 3.3. Liikenteen toimivuus erikoistavarakaupan vaiheen 2 toteuduttua Liikenteen toimivuutta vuoden 2035 ennustetilanteessa, jossa Sepänkylän erikoistavarakauppa on toteutettu kokonaisuudessaan, tarkasteltiin kuvan 24 mukaisella parannetulla verkolla. Kuva 24. Palomiehentien 2. vaiheen parantamistoimet. 15/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

16 Liikenne sujuu ennustetilanteen liikenneverkolla aamu- ja iltahuipputuntien aikana erittäin hyvin Stensintiellä ja Palomiehentien eteläosassa. Merkittävämpiä viivytyksiä muodostuu verkon valo-ohjattuihin liittymiin. Palomiehentien ja huoltoasemalle sekä erikoistavarakaupalle johtavan kadun liittymän palvelutaso on aamu- ja iltahuipputuntien aikana hyvä. Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymän palvelutaso on aamuhuipputuntina tyydyttävä ja iltahuipputuntina välttävä. Simuloimalla saatu liikenneverkon ajoneuvokohtaisiin viivytyksiin perustuva palvelutaso aamuja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa on esitetty kuvissa 25 ja 26. Kuvat 25 ja 26. Keskimääräiset ajoneuvokohtaiset viivytykset simulointimallin linkeillä aamu- ja iltahuipputuntien aikana vuoden 2035 ennustetilanteessa, kun Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 2 on toteutettu. 16/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

17 Aamu- ja iltahuipputuntien aikana jonoja muodostuu lähinnä verkon valo-ohjattuihin liittymiin (kuvat 27 ja 28). Iltahuipputuntina Palomiehentielle muodostuva jono, huoltoaseman liittymän eteläpuolella, yltää pisimmillään paloaseman liittymään. Jono purkautuu kuitenkin nopeasti Palomiehentien ja huoltoaseman liittymän hyvän palvelutason johdosta. Muuten jonoja muodostuu hetkittäin Stensintien liittymiin ja iltahuipputuntina erikoistavarakaupan eteläisiin liittymiin. Jonot pääsevät kuitenkin purkautumaan nopeasti eikä pitkäkestoista jonoutumista synny. Kuvat 27 ja 28. Maksimi jononpituus simulointimallin linkillä, kun jonossa vähintään 3 ajoneuvoa, aamu- ja iltahuipputuntien ennustetilanteet 2035, Sepänkylän erikoistavarakaupan vaihe 2 on toteutettu. 17/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

18 4. Johtopäätökset Kaikissa tarkastelluissa ennustetilanteissa liikenne sujuu erittäin hyvin Stensintiellä ja Palomiehentien eteläosassa. Kuormittunein kohta tarkastellulla katuverkolla on Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymä, johon muodostuu jonoja aamu- ja iltahuipputuntien aikana. Palomiehentien varressa sijaitsevan paloaseman liikenteen toiminnan kannalta on tärkeää, että liittymän jonot Palomiehentiellä pysyvät kohtuullisina. Hetkittäinen jono paloaseman kohdalla voi aiheuttaa paloaseman toiminnalle hälytystehtävään lähtöön viivytyksiä. Tästä syystä on Palomiehentien pohjoispäässä Kauniaistentien/Nihtisillan risteyksen liikennevalot yhteenkytkettävä paloaseman liikennevalojen kanssa. Näin Palomiehentielle voidaan antaa pitkä vihreä liikennevalovaihe, jolla tyhjennetään katu vapaaksi pelastusajoneuvoille. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto liikenteen jonoutumisesta Palomiehentiellä paloaseman kohdalla sekä Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymän palvelutaso tarkastelluissa ennustetilanteissa. Taulukko 2. Liikenteen jonoutuminen Palomiehentiellä paloaseman kohdalla sekä Kauniaistentien, Nihtisillan, Palomiehentien ja Kehä II rampin liittymän palvelutaso. Liikenne jonoutuu Liikenne jonoutuu hetkittäin Ei lainkaan jonoutumista Ennustetilanne 2035 AHT IHT Erikoistavarakauppaa ei ole toteutettu Erikoistavarakaupan vaihe 1 toteutettu Erikoistavarakaupan vaihe 1 toteutettu, herkkyystarkastelu Erikoistavarakaupan vaihe 2 toteutettu C D D C D E D D Sepänkylän erikoistavarakaupan ensimmäisen vaiheen toteuttamisen yhteydessä suositellaan Palomiehentieltä Nihtisillalle itään johtavan kääntymiskaistan pidentämistä kuvan 19 mukaisesti Palomiehentien liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. 18/ Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Tarkastelumenetelmä ja tarkasteltavat vaihtoehdot Simuloimalla tutkittiin Espoon Sepänkylään toteutettavan erikoistavarakaupan vaikutuksia lähiympäristön

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu 3.1.2018 Tarkastelumenetelmä ja liikenneverkko Simuloimalla tutkittiin Myyrmäen keskusta-alueen katuverkon liikenteen toimivuutta vuoden 2040 iltahuipputunnin ennustetilanteissa,

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 4.5.2018 LS-03-02 Johdanto Tässä raportissa käsitellään Espoon Mäkkylään sijoitettavan K-Supermarket (KSM)

Lisätiedot

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Perustuu H&K laatimaan maankäytön yleissuunnitelmaan. Työssä tehtiin - liikenne-ennuste - toimivuustarkastelut simuloimalla - tarvittavien toimenpiteiden määrittelyn

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 28.10.2016 1/19 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Jokinen Trafix Oy 14.12.2017 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Trafix Oy 1 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelukohde Tarkastelun kohteena on Lappeenrannan Lavolankadun liikenteellinen

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista

Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista 12.11.2013 Toimeksianto Tuusulaan Rykmentinpuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi uutta asuinaluetta. Erityisesti alueen pohjoisosassa, Kuullontien

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO SISÄLTÖ Ajouratarkastelut Liikenteelliset toimivuustarkastelut Yhteenveto AJOURATARKASTELUT VANTAANLAAKSO Suunnitelman mukainen järjestely mahdollistaa toimivan

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

HATSINANPUISTO LIIKENNETARKASTELUJEN PÄIVITYS

HATSINANPUISTO LIIKENNETARKASTELUJEN PÄIVITYS HATSINANPUISTO LIIKENNETARKASTELUJEN PÄIVITYS 11.4.2018 LÄHTÖKOHDAT Liikenteen toimivuustarkastelut laadittiin alun perin asemakaavamuutoksen 2017 yhteydessä, ja ne on kuvattu tarkemmin raportissa Perkkaan

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Lappeenrannan monitoimihalli

Lappeenrannan monitoimihalli LIITE 9 Lappeenrannan monitoimihalli Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 24.5.2018 Tarkastelualue Ve1 Lappeenrantaan suunnitellun monitoimihallin sijainti Lappeenkadun katetulla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelussa Lappeenrannan Mustolan asemakaava-alueen liikenteellinen toimivuus ja liiketilan kasvun vaikutukset nykyisen ja vuoden

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus 6.9.2013 1 (8) Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus Lähtökohdat Työssä on tarkasteltu Kuninkaankadun ja Kauppakadun katujärjestelyjen muutosten vaikutuksia Vanhan Rauman

Lisätiedot

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS 31.10.2017 LÄHTÖKOHDAT Työssä tarkasteltiin Espoontien ja Teirinsyrjän liittymään tarvittavia liikennejärjestelyjä - hankkeen toteutuessa. Nykyisessä asemakaavassa päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset Aineisto / Sitowise 2 Härmälänrannan alueen kehittyminen Nykytila Asunnoista valmiina noin 40% (Pääosa Valmetinkadun itäpuolella) Työmaaliikenne Useita asuintaloja

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO Muistio 16.3.2012 Laatija: Johanna Nyberg, Ramboll Finland Oy Tarkistanut: Ari Sirkiä, Ramboll Finland Oy 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut

Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut Naantalin Aurinkotie/Nuhjalantie liittymäalueen liikennelaskennat ja toimivuustarkastelut 11.4.2019 Liikennelaskennat AAMUN HUIPPUTUNTI Liikennelaskennat suoritettiin torstaina 28.3.2019 Aurinkotien ja

Lisätiedot

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Liikenteen toimivuustarkastelut ja liittymäsuunnitelmat Työn lähtökohdat ja sisältö 2 Työssä tutkittiin

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

TYÖN SISÄLTÖ VE 1, ABESSINIANPUISTO

TYÖN SISÄLTÖ VE 1, ABESSINIANPUISTO TYÖN SISÄLTÖ Tässä työssä on tutkittu Lappeenrantaan suunnitellun uuden paloaseman liikenteellistä toimivuutta neljän eri sijaintivaihtoehdon välillä. Ve 1: Abessinianpuisto kaupungin keskustan itäpuolella,

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus

Kivenlahden Metrokeskus Kivenlahden Metrokeskus Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 8.5.2018 Työn lähtökohdat Tässä työssä on tutkittu Kivenlahteen rakennettavan Metrokeskuksen liikenteellistä toimivuutta

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma

Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu. Mikko Yli-Kauhaluoma Lappeenranta (Skinnarila) Sammonlahden koulukeskuksen liikenteen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 14.9.2016 Tarkastelualue Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden koulukeskuksen ympäristön

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

KÄRÄJÄTÖRMÄN POHJOISOSAN AK Liikenteen toimivuustarkastelut

KÄRÄJÄTÖRMÄN POHJOISOSAN AK Liikenteen toimivuustarkastelut KÄRÄJÄTÖRMÄN POHJOISOSN K 8678 Liikenteen toimivuustarkastelut 8.5.2018 TYÖN TVOITTT Tavoitteena on tutkia Käräjätörmän pohjoisosan asemakaavahankkeen vaikutuksia Myllypuronkadun toimivuuteen Lisäksi työssä

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti 2020 (AHT) (IHT) Yleistä 2 Mäkelänkadun toimivuustarkasteluissa on käytetty nykyistä liikenneverkkoa täydennettynä Hämeentien eteläosan

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LIDL LINNAINMAA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MML karttapaikka 2018 21.5.2018 PERUSTEET Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro/SimTraffic ohjelmalla. Tarkastelussa tutkittiin Lidlin tuottaman liikenteen

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 9.8.2017 Mikko Jokinen Trafix Oy LIITE 10 Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

Lohjan torialue Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuustarkastelut Trafix Oy, LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT LOHJAN TORIPARKKI, LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tarkastelussa on arvioitu Lohjan torin alle suunnitellun pysäköintilaitoksen ajojärjestelyjen toimivuutta. Tarkastelut on tehty käyttäen

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut

Alberga Business Park / Sokerilinnatie Liikenteen toimivuustarkastelut Sivu 1 / 9 Alberga Business Park / Sokerilinnatie Työssä selvitettiin Alberga Business Parkin (ABP) pysäköinnin liikenteellistä toimivuutta aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelut tehtiin

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Mikko Jokinen Trafix Oy 9.8.2017 LIITE 10 n liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan kaupungin arviota,

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS

MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Tapio Sillfors Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10/2017 MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 17.10.2017 Laatija Tarkastaja Elina Tamminen

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Lappeenrannan monitoimihalli

Lappeenrannan monitoimihalli LIITE 9 Lappeenrannan monitoimihalli Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 24.5.2018 Tarkastelualue Ve 1 Lappeenrantaan suunnitellun monitoimihallin sijainti Lappeenkadun katetulla osuudella Kauppakadun ja Snellmaninkadun

Lisätiedot

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut Luonnos 26.6.2018 Tarkennettu 10.10.2018 Tarkennukset 26.2.2019 Tarkennettu 24.4.2019 Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste on

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Oulu Kuva: Microsoft Corporation 20.3.2018 Alkusanat Lapinrauniontie 3:n liikenneselvitys on laadittu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Selvityksessä on esitetty kohteen

Lisätiedot

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset 12.1.2018 Asemakaava 8489 liikennevaikutukset Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2013 Keskustan liikenneverkkosuunnitelman (TAKLI) mukaisesti Teiskontie ja Kalevantie ovat pääkatuja, jotka toimivat

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

PORIN ASEMASEUDUN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

PORIN ASEMASEUDUN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU PORIN SEMSEUDUN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTRKSTELU 10.1.2017 LÄHTÖKOHDT LÄHTÖKOHDT Laajennetaan 3/2015 päivättyä Porin matkakeskuksen ja kampuksen liikenteen toimivuustarkastelua, jossa todettiin: sema-aukiolta

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot