Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma"

Transkriptio

1 Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä

2 2 (17) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö Tuleva maankäyttö Alueen liikenneverkko ja liikenne-ennusteet LIIKENNE-ENNUSTE Liikennetuotokset Liikennemäärät TOIMIVUUSTARKASTELUT Palvelualueen katuverkon toimivuus ennustetilanteessa Liikenteelliset vaikutukset KAAVARUNGON LIIKENNEJÄRJESTELYT Kaista ja liittymäjärjestelyt Tyyppipoikkileikkaukset YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT... 16

3 (17) 1 Lähtökohdat 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö Kaavarunkotyöhön liittyvä liikenneselvitys on tehty samanaikaisesti arkkitehtikonsultin (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) tekemän kaavarungon laadinnan kanssa syksyllä Työtä on ohjannut Järvenpään kaupungin kaavatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila. Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarungon tavoitteena on luoda valmiuksia vaiheittain etenevälle asemakaavoitukselle. Poikkitien alueen asema-kaavoitus tulee vireille Alueen rakentaminen voisi alkaa jo 2015 Pohjoisväylän kiertoliittymän ja siihen kytkeytyvän kadun toteuttamisella, mikäli alueen itäosan asemakaava vahvistuu sitä ennen. Kaavarunkotyön tavoitteena on tehdä valintoja v maankäyttösuunnitelman vaihtoehtojen fyysisten ratkaisujen välillä ja täsmentää koko yritysalueen korttelialuerajaukset sekä katu- ja liikennealueet. Liikennesuunnittelussa on tarkoitus varmistaa erityisesti liittymien ja väylien mitoitus ja toiminnallisuus mm. liikenteen simulointia hyödyntämällä. Järvenpään liikenne-ennusteen (2012) ennustemallia tarkennetaan kaavarungon maankäyttösuunnitelman perusteella ja otetaan huomioon erillisenä työnä tehtävät keskustan osayleiskaavan liikennemallitarkistukset. Erityisesti on tarkisteltava liittymien toimivuus ja mahdolliset vaikutukset kauempanakin Järvenpään liikenneverkossa. 1.2 Tuleva maankäyttö Poikkitien yritys- ja palvelualueelle on kaavarunkotyön aikana tutkittu arkkitehtisuunnitteluna useita erilaisia maankäyttövaihtoehtoja. Mitoituksen lähtökohtana tarkasteluissa on pidetty Poikkitien alueella projektisuunnitelman yli kerrosneliötä asumisen, keskustatoimintojen (sis. kauppa) ja yritysalueen käyttöön. Alueen projektisuunnitelmassa esitettyä määrällistä mitoitustavoitetta on pidetty lähtökohtana liikenneselvityksen (mm. liikenne-ennuste) teossa. Arkkitehtisuunnittelussa on esitetty osittain myös suurempia kerrosneliömääriä mm. asumisen osalta. Seuraavassa taulukossa on esitetty mitoituksen kerrosneliömäärät. Mitoitus Kaavarunko Projektisuunnitelma Asuinkerrostalot (AK ja C) k m k m2 Palvelut (C) k m k m2 Päivittäistavarakauppa (C) k m k m2 Julkiset palvelut (Y) k m k m2 Keskustaerikoiskauppa (KM) k m k m2 Tilaa vielä erikoiskauppa k m k m2 Yritysrakennukset (KTY) k m k m2 Yhteensä k m k m2 Alla on esitetty tutkitut maankäytön ja liikenneverkon perusvaihtoehdot (3 kpl). Vaihtoehdot eroavat liikenteen näkökulmasta toisistaan erityisesti Ristinummelle etelään johtavan kadun linjauksen suhteen. Kaikissa vaihtoehdoissa kytkentä Poikkitien

4 4 (17) suuntaan on hoidettu samalla periaatteella kahden kiertoliittymän ja niitä yhdistävän kokoojakadun avulla. Kuva 1. Työssä tutkitut maankäytön ja liikenteen verkkovaihtoehdot (3 kpl). 1.3 Alueen liikenneverkko ja liikenne-ennusteet Nykyisin Poikkitien eteläpuolisen alueen maankäyttö ja sen tuottama liikenne on vähäistä. Järvenpään Ristinummen alueelta on yhteys (Horsmatie) radan itäpuolitse Poikkitielle. Poikkitie yhdistää kaksi Järvenpään säteittäistä pääväylää Järvenpääntien ja Pohjoisväylän. Poikkitien (maantie 145) parannushankkeen liittymä- ja kaistajärjestelyt on suunniteltu ja rakennustyöt lähtevät käyntiin lähiaikoina. Poikkitien uudet kiertoliittymäjärjestelyt kaistaratkaisuineen ovat olleet tämän selvityksen lähtökohtana. Uusi suunniteltu katuverkko yritys- ja palvelualueella tulee koostumaan pääosin yhdestä alueen läpi kulkevasta alueellisesta kokoojakadusta. Tämä kokoojakatu alkaa Pohjoisväylän uudesta kiertoliittymästä ja kulkee lopulta etelään Ristinummen alueelle asti. Uuteen kokoojakatuun liittyy lyhyt pohjois etelä -suuntainen yhdyskatu Poikkitien läntisemmästä kiertoliittymästä (Puistotien kohdalla).

5 (17) Kuva 2. Valittu kaavarunkovaihtoehto. Järvenpään alueelle on laadittu liikennemalli, joka on tarkennettu pääkaupunkiseudun HELMET-mallista. Liikennemallia on tässä työssä tarkennettu edelleen ja mallilla on laadittu katu- ja tieverkon liikenne-ennusteet vuosille 2020 ja 2035.

6 6 (17) Liikenne-ennuste 2.1 Liikennetuotokset Uuden maankäytön liikennetuotoksia arvioitiin Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan (YM 27/2008) mukaisin kertoimin. Liikennetuotosta arvioitiin sekä arjen iltahuipputunnin (IHT) liikennetilanteessa että lauantain huipputunnin liikennetilanteessa. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty yritys- ja palvelualueen lasketut liikennetuotokset arvioidulla maksimimaankäytöllä ( kem). Taulukko 1. Arjen iltahuipputunnin (klo16-17) liikennetuotokset. Maankäyttö kem tuotos (käyntiä/ 100kem/vrk) liikennetuotos, VRK liikennetuotos, IHT Asuminen , pt-kauppa , Ns. keskustaerikoiskauppa , Tilaa vaativa erikoiskauppa , Julkiset palvelut , Yritysrakennukset , Muut palvelut , yhteensä arviolta 40 % käyttää useampaa palvelua kerralla 60 % uutta KVL = Taulukko 2. Lauantain huipputunnin (klo12-13) liikennetuotokset. Maankäyttö kem liikennetuotos, VRK liikennetuotos, IHT Asuminen pt-kauppa Ns. keskustaerikoiskauppa Tilaa vaativa erikoiskauppa Julkiset palvelut Yritysrakennukset Muut palvelut yhteensä arviolta 40 % käyttää useampaa palvelua kerralla 60 % uutta KVL=11500

7 (17) Erikoistavarakaupan liikenteellinen huippu osuu tyypillisesti lauantaille, joten myös lauantain liikennetilanne on perusteltua tutkia Poikkitien yritys- ja palvelualueella. Lauantain liikenteellinen huippu on myös arkea terävämpi, ja siksi se usein mitoittaa liikennejärjestelyt (mm. liittymäratkaisut ja pysäköinti) kaupan palvelualueilla ja niiden läheisyydessä (kuva 3). Kuva 3. Erikoistavarakaupan liikenteen tuntivaihtelu arkena (yllä) ja lauantaina (alla). Lähde YM 27/ Liikennemäärät 2035 Liikennemäärät ja suuntautuminen on arvioitu liikennemallin liikenne-ennusteen ja kaavarungossa esitetyn maankäytön perusteella. Liikenteen simulointeja on tehty kahdessa eri liikennetilanteessa. Poikkitien, Järvenpääntien ja Pohjoisväylän liikenteellisesti mitoittava ajankohta on arki-ilta (illan huipputunti). Poikkitien kaavarungon maankäyttö koostuu kuitenkin pääosin erikoistavarakaupasta, joten alueen sisällä liikenteellinen huippu osuu lauantai iltapäivälle. Lauantain liikenne-ennusteessa on muun katuverkon liikennemäärän olevan 70 % arjen illan huipputunnin liikenteestä.

8 8 (17) Järvenpään liikenne-ennuste on laadittu Järvenpään kaupungin maankäyttösuunnitelmien pohjalta. Liikenne-ennusteissa on otettu uutena maankäyttönä huomioon kaikki Järvenpään alueen ennustettu maankäyttö vuoteen 2035 mennessä: mm. Poikkitien pohjoispuolen maankäyttö, Lepolan maankäyttö, Ristinummen maankäyttö sekä Poikkitien kaavarungon mukainen maankäyttö. Kuvissa 4 ja 5 on esitetty perjantain ja lauantain huipputunnin ennustetut liikennemäärät vuonna Kuva 4. Arki-illan liikenteellisen huipputunnin liikennemäärät, kun kaavarungon maankäyttö on toteutunut vuonna Kuva 5. Lauantain liikennemäärät ennustetilanteessa, kun kaavarungon maankäyttö on toteutunut vuonna 2035.

9 (17) Kuvassa 6 on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna Poikkitien yritys- ja palvelualueen katuverkon liikennemäärän on arvioitu olevan noin KVL, kun koko alueen maankäyttö on toteutunut. Ristinummen suuntaan läpi kulkevan liikenteen osuus on noin KVL. Ennusteen mukaan Poikkitien liikennemäärä kasvaa erityisesti tien itäpäässä, jossa ennusteliikennemäärä on yli kaksinkertainen nykyliikenteeseen verrattuna (nykyisin noin KVL). Myös Pohjoisväylän liikennemäärä lähes kaksinkertaistuu nykytilanteeseen nähden vuoteen 2035 mennessä. Noin kolmasosa Pohjoisväylän liikenteen kasvusta voidaan katsoa johtuvan uuden yritys- ja palvelualueen maankäytöstä Kuva 6. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (poikkileikkaus) ennustetilanteessa 2035, kun Poikkitien kaavarungon maankäyttö on toteutunut. Keltaiset ympyrät kuvaavat kiertoliittymiä.

10 10 (17) Toimivuustarkastelut 3.1 Palvelualueen katuverkon toimivuus ennustetilanteessa Poikkitien kaava-alueen ja lähiympäristön liikenteellinen toimivuustarkastelu ja liikenteen simulointi on tehty Synchro/SimTraffic mikrosimulointiohjelmalla (v.8.0). Liikennevirtojen osalta on hyödynnetty myös kaupungin EMME-mallin liikennetietoja. Ennustetilanteessa 2035 arki-illan huipputuntina ei esiinny ruuhkautumista Poikkitiellä eikä kaava-alueen sisäisellä katuverkolla, kun suunnitellut liikennejärjestelyt ja maankäyttö ovat toteutuneet. Liikennejärjestelyiden kaistapituudet ovat riittäviä, eikä jonoutuminen ylitä liittymävälejä. Kuvissa 7 (jonopituudet) ja 8 (ajoneuvokohtaiset viivytykset) on esitetty kaava-alueen liikenteellinen toimivuus 2035 tilanteessa. Ajoneuvokohtainen viivytys (s/ajon) kuvaa liittymien liikenteellistä palvelutasoa asteikolla A-F (HCM 2000), jossa tasot C-D ovat sopivia mitoitustasoja ennustetilanteelle. Poikkitien itäpään kiertoliittymään syntyy hetkittäistä jonoutumista Pohjoisväylän suuresta liikennemäärästä johtuen. Simuloinnin mukaan jonoutuminen on voimakkainta pohjoisella tulosuunnalla. Jonoutuminen ei kuitenkaan aiheuta merkittävämpää pitkä aikaista viivettä liikenteelle millään tulosuunnalla. Kaistakohtainen palvelutaso pysyy luokissa A-C riippuen tulosuunnasta. Poikkitien läntisen kiertoliittymän (Puistotie) ja sen eteläpuolen liittymän liittymäväli on suhteellisen pieni. Koska liittymät välittävät suuren osan kaava-alueen liikenteestä, valo-ohjaamaton kolmihaaraliittymä kaava-alueen sisällä ei ole kapasiteetiltaan riittävä liittymäratkaisu. Kun liittymäväli on noin 90 m (liittymien keskipisteistä), jonot eivät ylitä ennustetilanteessa kaistapituuksia, mikäli molemmat liittymät toteutetaan kiertoliittymänä esitetyn mukaisesti. Palvelutaso kaikilla tulosuunnilla pysyy luokissa A-B. Muualla yritys- ja palvelualueen katuverkossa ei esiinny simulointien mukaan jonoutumista tai viivytyksiä. Riippuen kuitenkin alueen kaavoituksen etenemisestä, tulee kaava-alueen tonttikatujen liittymien toteutuksessa varautua kaistaratkaisuihin (esim. tonttikadulta erilliset kääntymiskaistat oikealle ja vasemmalle).

11 (17) Kuva 7. Ennustetilanne arki-ilta 2035, jonoutuminen A B C D E F Kuva 8. Ennustetilanne arki-ilta 2035, ajoneuvokohtainen viivytys (s/ajon) suunnittain. Työssä simuloitiin katuverkon toimivuutta myös lauantain huipputuntina vuoden 2035 ennustetilanteessa (kuvat 9 ja 10). Lauantain ennustetilanteessa on oletettu, että pääväylien liikennemäärä on noin 70 % arki-illan huipputunnin liikennemääristä. Samaan aikaan Poikkitien kaava-alueen liikennetuotos on noin kaksi kertaa suurempi huipputunnin aikana kuin arkipäivänä. Liikennemäärien kasvu lisää liikenteellistä painetta Poikkitien liittymien sivusuunnissa. Lauantain huipputunnilla erityisesti Pohjoisväylän kiertoliittymässä kaava-alueelta lähtevä suunta jonoutuu arkea enemmän.

12 12 (17) Kaistapituudet ovat kuitenkin myös lauantain ennustetilanteessa pääosin riittäviä eikä merkittävää jonoutumista tai liiallista ajoneuvokohtaista viivytystä pääse syntymään. Pohjoisväylän kiertoliittymän eteläisen haaran liikenteelle (vasemmalle ja suoraan pyrkivät) aiheutuu keskimäärin noin 35-55s viive (palvelutaso D). Viiveestä ei aiheudu vaikutuksia muulle liikenneverkolle. Todellisuudessa yritys- ja palvelualueen liikenteellä on aina valittavana kahdesta Poikkitielle johtavasta kiertoliittymästä sujuvampi reitti, joten liikenteen suuntautuminen tulee luonnostaan tasoittamaan mahdollisia ruuhkahuippuja. Kuva 9. Ennustetilanne lauantain huipputunti 2035, jonoutuminen. A B C D E F Kuva 10. Ennustetilanne lauantain huipputunti 2035, ajoneuvokohtaiset (s/ajon) viivytykset suunnittain.

13 (17) 3.2 Liikenteelliset vaikutukset Alueen sisäiset kaista- ja liittymäjärjestelyt Kaavarungon sisäisellä katuverkolla ei esiinny merkittävästi läpiajavaa liikennettä. Ennustetilanteessa vuonna 2035 Ristinummen ja Poikkitien yhteyttä käyttää arviolta noin 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Illan huipputuntina liikennemäärä on noin 300 ajoneuvoa tunnissa (molemmat suunnat yhteensä). Kaava-alueelta on kaksi liittymää, joiden kapasiteetti on suunnittu välittämään kaava-alueen tuottama liikenne muulle katuverkolle. Koska yritys- ja palvelualueen liikenne jakautuu suhteellisen tasaisesti kahden Poikkitien liittymän välillä, alueen sisäinen ristikkäisliikenne on suhteellisen vähäistä. Kaava-alueen viikon liikenteellinen huipputunti sijoittuu lauantaille kaavarungossa esitetyn runsaiden erikoistavarakaupan/-palveluiden toimintojen takia. Lauantaina muun katuverkon liikenne on vähäisempää, joten Poikkitien kiertoliittymissä ei aiheudu kohtuutonta jonoutumista myöskään lauantain huipputuntina. Vaikutukset muuhun liikenneverkkoon Kaava-alue tuottaman liikenteen viikon huipputunti on lauantaina, jolloin muun liikenneverkon liikennemäärät ovat arjen ruuhkatunteja merkittävästi pienempiä. Kaavaalueen tuottama liikenne ei aiheuta merkittää ruuhkautumista Järvenpään katuverkolle Lauantain huipputuntina. Arkipäivänä kaava-alueen liikennetuotos on yhteensä noin ajoneuvoa vuorokaudessa, kun kaikki esitetty maankäyttö on toteutunut. Uuden alueen liikennetuotoksesta noin 30 % suuntautuu Sibeliuksenväylän suuntaan, 40 % Pohjoisväylää pitkin Järvenpään suuntaan ja 30 % Pohjoisväylää idän suuntaan (vt 4 / mt 140). Illan huipputunnin aikana ennustetilanteessa Pohjoisväylä ruuhkautuu helposti liikenteen ollessa häiriöherkkää 1+1 -kaistaisen väyläkapasiteetin kynnyksellä. Poikkitien maankäytön kasvu yhdessä muiden Järvenpään maankäytön muutosten kanssa aiheuttanee muutostarpeita Pohjoisväylän liittymäratkaisuihin Poikkitien pohjoispuolella. vuoteen 2035 mennessä. Poikkitien ja Pohjoisväylän tiesuunnitelman mukainen kiertoliittymäratkaisu on kapasiteetiltaan riittävä tavoitetilanteessa 2035, kun suunniteltu maankäyttö on toteutunut. Kapasiteettiongelmia on odotettavissa pääosin Poikkitien pohjoispuolisella 1+1 kaistaisella osuudella. Ennustetilanteessa on oletettu, että Sibeliuksenväylän kapasiteettia on parannettu tavoitetilanteeseen 2035 mennessä, ja Sibeliuksenväylän välityskyky on riittävä Poikkitien eteläpuolisen maankäytön kasvun jälkeenkin. Järvenpääntien kapasiteetti on kokonaan käytössä ennustetilanteessa. Liikennemallin perusteella Poikkitien kaavaalueen maankäyttö ei kuitenkaan kuormita Järvenpääntietä merkittävästi, vaan Järvenpääntien liikenne on pääasiassa Tuusulasta Järvenpään keskustaan jatkavaa liikennettä.

14 14 (17) Kaavarungon liikennejärjestelyt 4.1 Kaista ja liittymäjärjestelyt Työn tuloksena esitetyt kaista- ja liittymäratkaisut koko kaavarunkoalueen katuverkolla on esitetty kuvassa 11. Kaava-alueen sisällä kaksi vilkkainta liittymää on esitetty kiertoliittyminä sujuvan ajoneuvoliikenteen varmistamiseksi. Koko kaava-alueen katuverkko on 1+1 kaistainen peruspoikkileikkaukseltaan. Puistotien/Poikkitien kiertoliittymän eteläiselle tulosuunnalle on myös esitetty 1+1 kaistainen katu, mikä liittyy 1-kaistaisella kiertoliittymällä yritys- ja palvelualeen läpi kulkevaan kokoojakatuun. Tähän Poikkitielle liittyvään katuun on kuitenkin jätetty tilavarausta toiselle Poikkitien kiertoliittymään johtavalle kaistalle, samaan tapaan kuin Pohjoisväylän kiertoliittymässä on yritysalueelta kiertoliittymään tultaessa. Tämän ryhmittymiskaistan tarve on simulointien perusteella vuoden 2035 jälkeen. Kuva 11. Kaavarunkoalueen katuverkko kaistaratkaisuineen. 4.2 Tyyppipoikkileikkaukset Liikenne-ennusteen ja toimivuustarkastelun pohjalta laadittiin tyyppipoikkileikkausehdotukset yritys- ja palvelualueen katuverkolle. Alueen itä-länsi suuntainen kokoojakatu on mitoitettu 8,0 metrin ajoradalle ja molemminpuolisille yhdistetyille jalankulun ja pyöräilyn väylille. Katualueen kokonaisleveys on tällöin 24,0 metriä (kuva 12). Poikkileikkaus mahdollistaa linja-autopysäkkien pysäkkilevennyksen sijoittamisen kolmen metrin viherkaistalle. Ristinummen suuntaan jatkuva kokoojakatu voi kaventua leveydeltään 20,0 metrin (kuva 13) katualueeksi vähentämällä ajoradan leveyttä 7,0 metriin, sekä poistamalla ajoradan toiselta puolen viherkaista. Myös tämä mitoitus mahdollistaa bussiliikenteen kadunosalla, mutta pysäkkien kohdalla tulee poikkileikkausta kasvattaa pysäkkilevennyksen verran.

15 (17) Kuva 12. Kokoojakadun poikkileikkaus (24 m). Kuva 13. Paikallisen kokoojakadun poikkileikkaus (20 m). Tonttikadun poikkileikkaus on esitetty kuvassa 14. Tonttikadun tilavaraus tulee olla 14,0 metriä, mikä mahdollistaa samalla sujuvan kaksisuuntaisen liikenteen myös kuorma-autoille ja tuo riittävät kevyen liikenteen yhteydet tonteille asti.

16 16 (17) Kuva 14. Tonttikadun poikkileikkaus (14 m). 5 Yhteenveto ja päätelmät Liikenteellinen selvitys on tehty yhdessä Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarungon valmistelun kanssa. Kaava-alueen sisäinen katuverkko sekä jo suunnitellut Poikkitien kiertoliittymät takaavat riittävän toimivuuden kaavarungossa esitetyn maankäytön tuottamalle liikenteelle. Poikkitien kaavarungon projektisuunnitelmassa esitetyn maankäytön ( kem) liikennetuotos ei aiheuta merkittävää ruuhkautumista Poikkitiellä eikä sen liittymissä, kun suunnitellut maankäyttö ja liikenneratkaisut ovat täysimääräisesti toteutuneet arviolta vuonna Myöskään kaava-alueen sisällä ei esiinny merkittävää ruuhkautumista arjen eikä lauantain iltahuipputunteina esitetyin liittymäratkaisuin. Kaavarungon liikenneselvityksen suosituksena todetaan, että esitetty maankäytön määrä on maksimimäärä erityisesti kaupan (erikoistavarakauppa) maankäytön suhteen. Asumisen suhteen on mahdollista esittää alueen mitoitukseen jopa suurempaa kerrosneliömäärää, kuin projektisuunnitelman alkuperäinen mitoitusmäärä ( kem) on. Asumisen ajoneuvoliikenteen tuotos on selvästi erikoistavarakauppaa pienempää, joten mitoituksen kasvattaminen (esim. 50 %) ei johda liikenneverkon ylikuormittumiseen. Poikkitien alueen kaupallisen toiminnan (esim. keskustaerikoiskauppa, TIVA-kauppa) rajoittaminen vähentää alueen liikennetuotosta tehokkaimmin suhteessa muihin toimintoihin. Esimerkiksi keskustaerikoiskaupan ( kem) toteutuminen 25 % arvioitua pienemmällä volyymillä tarkoittaa liikennemäärien vähentymistä alueen katuverkolla lähes 1000 ajon/vrk, mikä tarkoittaa 7-15 % alueen ennusteliikennemääristä. Kaupallisen toiminnan arvioitua pienempi kerrosala parantaa liikenteen sujuvuutta hieman myös laajemmalla katuverkolla, kuten Sibeliuksenväylällä sekä Pohjoisväylällä. Yritystoiminnalle on osoitettu tarkastelussa kem rakennusala. Yritystoiminnan liikenteellinen tuotos ja liikenteelliset vaikutukset ovat yleisesti noin puolet pienempiä suhteessa erikoistavarakauppaan, mutta kuitenkin selvästi asumisesta aiheutuvaa lii-

17 (17) kennetuotosta suuremmat. Alueen yritystoiminnan maankäyttöä voidaan siis kasvattaa arvioidusta, mutta se tulisi tehdä erikoistavara-/tiva-kaupan osuutta vastaavasti pienentäen. Poikkitien lähiympäristön pääväylät, kuten Järvenpääntie, Sibeliuksenväylä ja Pohjoisväylä, kuormittuvat selvästi nykyistä enemmän ennustetilanteeseen 2035 mennessä. Järvenpään liikenne-ennustemallin mukaan Pohjoisväylän kapasiteetti on lähes sataprosenttisesti käytössä Poikkitien pohjoispuolisella osuudella vuoden 2035 tilanteessa, eikä kasvuvaraa liikennemäärissä enää ole. Poikkitien yritys- ja palvelualueen maankäytön liikenteellisiä vaikutuksia on suositeltavaa tarkistaa asemakaavavaiheeseen edettäessä. Kaavarungossa esitetty maankäyttö mahdollistaa alueelle toimintaa, jonka liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu viitteellisesti, koska alueelle sijoittuvia kaupallisia toimijoita ei ole tarkemmin määritelty. Työssä on esitetty alueen tavoitteellisen maankäytön liikenteelliset vaikutukset, ja esitettyä kokonaisliikennetuotosta tulee kuitenkin pitää alueen liikenteellisen mitoituksen maksimina.

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Jokinen Trafix Oy 14.12.2017 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Trafix Oy 1 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelukohde Tarkastelun kohteena on Lappeenrannan Lavolankadun liikenteellinen

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus

Kivenlahden Metrokeskus Kivenlahden Metrokeskus Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 8.5.2018 Työn lähtökohdat Tässä työssä on tutkittu Kivenlahteen rakennettavan Metrokeskuksen liikenteellistä toimivuutta

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Tarkastelumenetelmä ja tarkasteltavat vaihtoehdot Simuloimalla tutkittiin Espoon Sepänkylään toteutettavan erikoistavarakaupan vaikutuksia lähiympäristön

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut 20.11.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Suunnitelman yleiskuvaus... 3 2. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 4 2.1. Tarkastelumenetelmä... 4 2.2.

Lisätiedot

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset Aineisto / Sitowise 2 Härmälänrannan alueen kehittyminen Nykytila Asunnoista valmiina noin 40% (Pääosa Valmetinkadun itäpuolella) Työmaaliikenne Useita asuintaloja

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus 6.9.2013 1 (8) Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus Lähtökohdat Työssä on tarkasteltu Kuninkaankadun ja Kauppakadun katujärjestelyjen muutosten vaikutuksia Vanhan Rauman

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU LUONNOS 5.1.2012 1(8) 1 LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena on tutkia Järvenpäässä Helsingintielle rautatien länsipuolelle tehtävien katuverkon uudistamistoimenpiteiden

Lisätiedot

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Perustuu H&K laatimaan maankäytön yleissuunnitelmaan. Työssä tehtiin - liikenne-ennuste - toimivuustarkastelut simuloimalla - tarvittavien toimenpiteiden määrittelyn

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelussa Lappeenrannan Mustolan asemakaava-alueen liikenteellinen toimivuus ja liiketilan kasvun vaikutukset nykyisen ja vuoden

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Lappeenrannan monitoimihalli

Lappeenrannan monitoimihalli LIITE 9 Lappeenrannan monitoimihalli Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 24.5.2018 Tarkastelualue Ve1 Lappeenrantaan suunnitellun monitoimihallin sijainti Lappeenkadun katetulla

Lisätiedot

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset 12.1.2018 Asemakaava 8489 liikennevaikutukset Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2013 Keskustan liikenneverkkosuunnitelman (TAKLI) mukaisesti Teiskontie ja Kalevantie ovat pääkatuja, jotka toimivat

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma 9.8.2017 Mikko Jokinen Trafix Oy LIITE 10 Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu 3.1.2018 Tarkastelumenetelmä ja liikenneverkko Simuloimalla tutkittiin Myyrmäen keskusta-alueen katuverkon liikenteen toimivuutta vuoden 2040 iltahuipputunnin ennustetilanteissa,

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Karinkentän liikennevaikutukset

Karinkentän liikennevaikutukset Kalvosarja / Sito Sito Parhaan ympäristön tekijät Karinkentän uusi maankäyttö, mitoitus Koulu + liikuntapalvelut Yhteensä 25 000 k m2 urheiluhalli 6 000 k m2 koulu 12 000 k m2 uimahalli 7 000 k m2 Mitoittavat

Lisätiedot

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Mikko Jokinen Trafix Oy 9.8.2017 LIITE 10 n liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikennemäärät Tarkastelussa Kisapuiston liikennemäärinä on käytetty Lappeenrannan kaupungin arviota,

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu

K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu K-Supermarket, Kalkkipellontie Liikenteellinen jatkotarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 4.5.2018 LS-03-02 Johdanto Tässä raportissa käsitellään Espoon Mäkkylään sijoitettavan K-Supermarket (KSM)

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

TYÖN SISÄLTÖ VE 1, ABESSINIANPUISTO

TYÖN SISÄLTÖ VE 1, ABESSINIANPUISTO TYÖN SISÄLTÖ Tässä työssä on tutkittu Lappeenrantaan suunnitellun uuden paloaseman liikenteellistä toimivuutta neljän eri sijaintivaihtoehdon välillä. Ve 1: Abessinianpuisto kaupungin keskustan itäpuolella,

Lisätiedot

Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu. Taina Haapamäki Strafica Oy

Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu. Taina Haapamäki Strafica Oy Kankaan ja Seppälän alueiden liikennetarkastelu Taina Haapamäki Strafica Oy (26.6.2012) päivitetty 14.8.2012 Liikenne-ennusteen lähtökohdat Pohjalla Jyväskylän seudun liikennemalli aluejakoa tarkennettu

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 17.06.2015 LPo, MTu Raportti 17.6.2015 17.6.2015 1 (18) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja lähiajan suunnitelmat...

Lisätiedot

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri

Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Lapinrauniontie 3, Kaakkuri Oulu Kuva: Microsoft Corporation 20.3.2018 Alkusanat Lapinrauniontie 3:n liikenneselvitys on laadittu alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Selvityksessä on esitetty kohteen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO

LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO LIDL LIIKENTEELLISET TARKASTELUT -VANTAANLAAKSO SISÄLTÖ Ajouratarkastelut Liikenteelliset toimivuustarkastelut Yhteenveto AJOURATARKASTELUT VANTAANLAAKSO Suunnitelman mukainen järjestely mahdollistaa toimivan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS

MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS MIKKELÄN TAKOMON LIIKENNESELVITYS 31.10.2017 LÄHTÖKOHDAT Työssä tarkasteltiin Espoontien ja Teirinsyrjän liittymään tarvittavia liikennejärjestelyjä - hankkeen toteutuessa. Nykyisessä asemakaavassa päivittäistavarakaupan

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina

Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Talman TM2-asemakaavaalueen kiertoliittymien (2 kpl) suunnittelu ensivaiheen tasoliittymäratkaisuina Liikenteen toimivuustarkastelut ja liittymäsuunnitelmat Työn lähtökohdat ja sisältö 2 Työssä tutkittiin

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 25.3.2013 2 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Sipoon Martinkylässä sijaitsevan, noin 125 hehtaarin

Lisätiedot

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19

LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET 2016/04/19 LIIKENTEEN TOIMIVUUS NUOTTASAARENTIE 5 TOIMENPITEET TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT TARKASTELUALUE JA LIIKENNEMÄÄRÄT UUSI MAANKÄYTTÖ; NUOTTASAARENTIE 5 VE 0, NYKYTILA MAANKÄYTTÖ LIIKENNE VE 0+, NYKYTILA + MAANKÄYTTÖMUUTOKSET

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

OULUNPORTTI TARKENTAVA LIIKENNESELVITYS

OULUNPORTTI TARKENTAVA LIIKENNESELVITYS OULUNPORTTI TARKENTAVA LIIKENNESELVITYS LIIKENNETUOTOKSET JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Projekti Oulunportin liikenne Vastaanottaja Virpi Rajala, Erkki Martikainen Päivämäärä 18.1.2019 Laatija Tuomo

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista

Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista Lausunto julkisivujen ääneneristämisvaatimuksista 12.11.2013 Toimeksianto Tuusulaan Rykmentinpuiston alueelle suunnitellaan rakennettavaksi uutta asuinaluetta. Erityisesti alueen pohjoisosassa, Kuullontien

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

KORVENKANNAN KAAVA-ALUE, LIIKENNEVAIKUTUKSET

KORVENKANNAN KAAVA-ALUE, LIIKENNEVAIKUTUKSET KORVENKANNAN KAAVA-ALUE, LIIKENNEVAIKUTUKSET MALLINNUKSEN MAANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT KM-1-alueiden kokonaispinta-ala on 394 560 m², josta 40 % on varattu työpaikkaalueeksi. KM-1-alueiden kokonaisrakennusoikeus

Lisätiedot