KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA"

Transkriptio

1 I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013

2 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu KOKKO, JOEL: Kiinteistönvälittäjän vastuu erityisesti pinta-alavirheestä asuinhuoneistokaupassa Pro gradu -tutkielma, VII + 60 s. Yritysjuridiikka Maaliskuu 2013 Kiinteistönvälitys on jo pitkään ollut merkittävässä asemassa niin kiinteistön kaupassa, kuin asuinhuoneistokaupassakin. Asuinhuoneiston kauppaan liittyy lukemattomia kohteen myynnin ja oston kannalta merkittäviä erityiskysymyksiä. Välitysliikkeen palveluiden käyttäminen on tästä johtuen perusteltua erityisesti silloin, kun ei itse omaa riittävästi tietoa kauppaa koskevista vastuista ja velvollisuuksista. Asuinhuoneiston pinta-alavirhe on eräs asuinhuoneistokaupan yleisimmistä virhetyypeistä. Pintaalavirhe ja sitä koskevat riita-asiat esiintyvät tyypillisimmin ennen vuotta 1992 perustetuissa asunto-osakeyhtiöissä. Asuinhuoneiston pinta-alan tulee olla mitattu tai myöhemmin perustetuissa asunto-osakeyhtiöissä kaikille asunto-osakeyhtiöille yhteisen pinta-alan mittaamista koskevaa standardin mukaisesti. Vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä todennäköisyys pinta-alavirheen olemassaoloon on suuri, sillä pinta-alan mittaustavat ovat olleet aiemmin vaihtelevia. Uudemmissa kohteissa virhe johtuu tyypillisesti näppäilyvirheestä tai muusta huolimattomuudesta. Tutkimus käsittelee kiinteistönvälittäjän vastuuta tilanteessa, jossa ostajalle ilmoitettu pinta-alatieto on virheellinen. Työssä käsitellään lisäksi yleisemmin asuinhuoneistokauppaa, myyjän vastuuta, asuntokaupan virheellisyyttä ja välitystoimintaa. Keskeisimpinä havaintoina tutkimuksessa selvitetään välitysliikkeen vastuun ankaruus ja tuomioistuinten yhtenäinen linja pinta-alavirheen merkityksellisyyden suuruudesta. Pinta-alavirheen merkityksellisyyden raja näyttäisi oikeuskäytäntöön perustuen olevan 10 prosenttiyksikön ero todellisen ja ilmoitetun pinta-alan välillä. Myyjän velvollisuutena on tällöin usein korvata ostajalle liikaa maksettua kauppahintaa hinnanalennuksena. Välitysliike ei ole kaupan osapuoli, mutta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen pintaalavirhetilanteissa.

3 III SISÄLLYS LÄHTEET... V 1. JOHDANTO Tutkimuksen aihe Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja rajaus Tutkimuksen metodi Tutkimuksen lähteet Tutkimuksen rakenne ASUINHUONEISTON KAUPASTA Yleistä Myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa Ostajan selonottovelvollisuus asuntokaupassa ASUINHUONEISTOKAUPAN VIRHEELLISYYS Kohteen fyysinen virheellisyys ja hinnanalennus käytetyn asunnon kaupassa Sopimuksenvastaisuudesta käytetyn asunnon kaupassa Virheellisyys uuden asunnon kaupassa VÄLITYSTOIMINNASTA Yleistä Välitysliikkeistä Toimeksiantosopimuksesta Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus Välitysliikkeen selonottovelvollisuus Välitysliikkeen vastuun määräytyminen... 32

4 IV Yleistä Välitysliikkeen vahingonkorvausvastuusta Vastuu toimeksiantajan vastapuolta kohtaan Välitysliikkeestä johtuvan virheen seuraamukset PINTA-ALAVIRHEEN TARKASTELU Pinta-alavirhe asuntokaupassa Välitysliikkeen vastuu pinta-alavirheestä Pinta-alavirheen merkitys asuinhuoneistokaupassa JOHTOPÄÄTÖKSET Kiinteistönvälittäjän vastuun laajuus asuinhuoneistokaupan pinta-alavirheestä Aihetta koskevan sääntelyn kehittämisestä ja jatkotutkimuskysymyksistä... 58

5 V LÄHTEET Kirjallisuus Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. Helsinki Hoffrén, Mia: Millainen virhe vaikuttaa kauppaan?. Oikeustieto 2009/3, s Kasso, Matti: Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Helsinki Kasso, Matti: Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. Helsinki Kasso, Matti: Kiinteistönvälitys ja -arviointi. Helsinki Keskitalo, Petri: Käytetyn asunnon kauppa. Helsinki Keskitalo, Petri: Uuden asunnon kauppa. Helsinki Nevala, Tapio: Asuntokauppalaki. Helsinki Palo, Marianne Linnainmaa, Leena: Asuntokaupan virheet ja vastuut oikeuskäytännössä. Helsinki Palo, Marianne Linnainmaa, Leena: Kiinteistön- ja vuokravälitys & ratkaisukäytäntö. Helsinki Routamo, Eero Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus. Jyväskylä Saarikoski, Michael: Hinnanalennuksen korvauskelpoisuudesta taloudellisena vahinkona asunnon ja kiinteistön kaupassa. Defensor Legis 2006/2 s Simonen, Irja: Asuntokauppariidat: kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuja asuntokauppariitoihin 1/1998 6/2000. Helsinki Välimäki, Kaj: Ulkopuolinen asiantuntija ja ostajan selonottovelvollisuus käytetyn asunnon kaupassa. Defensor Legis 6/2000, s

6 VI OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus KKO:1983 II 92 KKO 1984 II 108 KKO 1986 II 55 KKO 1988:64 KKO 1990:120 KKO 1999:96 KKO 2003:61 KKO 2009:81 Hovioikeudet Helsingin HO , S 1984/231 Helsingin HO , S 97/970 Helsingin HO , S 98/228 Helsingin HO , S 00/2385 Helsingin HO , S 06/525 Turun HO , S 99/1274 Turun HO , S 01/1024 Turun HO , S 01/709

7 VII Kuluttajavalituslautakunta Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu nro 98/81/2274 Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu nro 4151/81/06 Kuluttajariitalautakunta Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu nro 2887/81/10 VIRALLISLÄHTEET valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista ( /130) INTERNET-LÄHTEET Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Hyvä välitystapa. Viitattu <http://www.kvkl.fi/hyva_valitystapa.html > Suomen standardisoimisliitto ry. Rakennuksen pinta-alastandardi uusittu. Viitattu <http://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/rakennuksen_pinta-alan_standardi_uusittu.363.news> LYHENTEET AsKL asuntokauppalaki ( /843) KiintVälL laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä ( /1074) KL kauppalaki ( /355)

8 VIII KVLL laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä ( /1075) MK maakaari ( /540) OikTL laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista ( /228)

9 1 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen aihe Asuntokauppa on, ja tulee olemaan ehkä se kaikkein tärkein yksityishenkilön elämässänsä tekemä oikeustoimi. Kyseessä ei ole vain sopimus asunnon omistuksen siirtymisestä, vaan usein ostaja, tai ostajat ovat säästäneet tulevaa kotiaan varten pitkään ja suunnitelleet tulevaisuutta kyseisen kodin ehdoilla. Tästä syystä asuntokauppaan liittyvät ongelmat ovat usein erityisen ikäviä. Tutkimuksen aiheen valinnassa olen päätynyt tarkastelemaan kiinteistönvälittäjän vastuuta ja merkitystä asuinhuoneiston pinta-alavirheestä, koska kiinteistönvälityksen merkitys asuntokaupassa on niin suuri. 1 Kiinnostukseni tutkia useista eri asuntokaupan virhetyypeistä juuri pinta-alavirhettä syntyi perehtyessäni aihetta käsittelevään oikeuskirjallisuuteen ja oikeustapauksiin. Pinta-alavirhe on asuntokaupan yksi yleisimmistä virhetyypeistä kosteus-, home- ja lahovaurioiden jälkeen. Pintaalavirhe vaikuttaa olevan kuitenkin yleisyydestään huolimatta melko epäselvä, ja osittain siksi aiheen tutkiminen vaikuttaa mielenkiintoiselta 2. Asuinhuoneistokaupassa pinta-alavirheessä on kyse tyypillisesti puuttuvista neliöistä, mutta omakotikiinteistöissä virheet voivat koskea esimerkiksi rakennuksen pinta-alaa ja kiinteistön suuruutta. 3 Pinta-alavirheet asuinhuoneistokaupassa johtuvat lähes poikkeuksetta pinta-alan laskemistapojen kirjavuudesta ennen perustettujen asunto-osakeyhtiöiden kohdalla. Mainitun päivämäärän jälkeen perustetuissa yhtiöissä pinta-alavirheet ovat äärimmäisen harvinaisia yhtenäistetyn ja yleisesti hyväksytyn mittaustavan vuoksi. 4 Asuinhuoneiston pinta-ala mainitaan isännöitsijäntodistuksessa ja useimmiten myös yhtiöjärjestyksessä. Ongelmallista pinta-alatietojen suhteen on se, että vaikka vanhan yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin, ei pinta-alatietoja tarvitse muuttaa nykyisen lain mukaisiksi 5. Tästä johtuen pinta-alatietojen tarkistaminen on oleellista juuri vanhoissa yhtiöissä. 1 Käytännössä yli 80 prosenttia asuntokaupoista tehdään kiinteistönvälittäjän avulla. Markkinatilanteellakaan ei ole ollut näkyvää vaikutusta tämän osuuden suuruuteen. Ks. Kasso 2011, s Eräissä riitatapauksissa epäselvää on ollut jopa keneltä korvauksia vaaditaan ja mihin perustuen. Tapauksessa HELHO , S88/1121 asunto-osakkeiden ostaja vaati alioikeudessa kauppahinnan alentamista sekä myyjältä, että välitysliikkeeltä. Välitysliike ei ole kaupan osapuoli, jolloin hinnanalennusta voidaan vaatia vain myyjältä. 3 Palo Linnainmaa 2002, s Rakennusten yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan mittaustapana pidetään standardissa SFS 5139 määriteltyä huoneistoalan laskemismenetelmää alkaen perustetuissa asunto-osakeyhtiöissä. 5 Nevala 2005, s. 35.

10 2 Asuntokaupassa myyjä on vastuussa kaupan virheellisyydestä ja virheestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista, jos kohteesta ilmoitettu pinta-ala poikkeaa nykyisellä mittaustavalla saadusta pinta-alasta. Pinta-alavirheen ollessa riittävän suuri, voi myyjä joutua maksamaan hinnanalennusta ostajalle puuttuviin neliöihin perustuen. Edellytyksenä korvausvastuun syntymiselle on se, että virhe on merkityksellinen, eli pinta-alapoikkeama on riittävän suuri. Hinnanalennuksen määrään vaikuttaa puuttuvien neliöiden määrä, mutta laskenta on aina jossain määrin arvioitua, koska asuntokauppaa ei tehdä yleisesti pelkästään neliöihin perustuen. Jos kaupassa on mukana ostajan ja myyjän lisäksi myyjän puolesta asuinhuoneiston myyntiä hoitava kiinteistönvälittäjä, muuttuu vastuun jakautuminen pinta-alavirheen seurauksista. Välitysliikkeellä on ammatinharjoittajana tavallista paremmat mahdollisuudet olla selvillä myytävän kohteen virheistä, kuten pinta-alavirheestä. Kaupan kohteen pinta-alatiedot katsotaan kuuluvan välitysliikkeen selonottovelvollisuuden piiriin. Näin ollen riippumatta siitä, tiesikö välitysliike kohteen pintaalavirheestä vai ei, on kiinteistönvälittäjä mahdollisesti vahingonkorvausvastuussa tiedonantovelvollisuutensa laiminlyönnistä. 1.2 Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja rajaus Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiinteistönvälittäjän vastuuta asuinhuoneistokaupassa etenkin pinta-alavirheen näkökulmasta. Kiinteistön kauppa on rajattu tutkielman laajuudesta johtuen tarkastelun ulkopuolelle, lukuun ottamatta joitain viittauksia lain tai oikeustapauksen samankaltaisuudesta johtuen molemmissa asuntokaupan eri tyypeissä 6. Käsittelyä on rajattu myös siten, että lähtökohtaisesti tarkoituksena sekä kiinteistönvälittäjän, että myyjän osalta on selvittää mahdollinen vastuu ostajaosapuolta kohtaan. Mahdollisesta kiinteistönvälittäjän takautumisoikeudesta maksettuihin korvauksiin esimerkiksi asunto-osakeyhtiötä kohtaan ei käsitellä tässä tutkielmassa. Oleellisiksi näkökulmiksi tutkimuksessa on valittu myyjän ja kiinteistönvälittäjän vastuun erottelu toisistaan pinta-alavirhetilanteissa, sekä virheen syntymisen ja virheen merkityksellisyyden tarkastelu. Vastuun tarkastelussa keskeisiksi tekijöiksi nousevat välitysliikkeen vahingonkorvausvastuu ja myyjän velvollisuus kaupan hinnanalennukseen. Virhetarkastelussa keskeisin kysymys on virheen merkityksellisyyden arviointi ja välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus virheestä. 6 Esim. luvussa tapaus KKO:1988:64 koskee kiinteistön kauppaa, mutta soveltuu luvun käsittelyyn hyvin tästä huolimatta.

11 3 Tutkimuksen kannalta erittäin oleellisen tekijän, pinta-alan mittaustavan tarkempi tekninen tarkastelu on rajattu ulkopuolelle. Tutkimuksen tarkastelun lähtökohta on se, että pinta-ala on mitattu joko nykyisen standardin mukaisesti, tai jollain muulla tavalla. Siinä tapauksessa, että mittaus on tehty muulla tavalla, tutkimus nojautuu eri mittaustapojen erotukseen, eikä kyseenalaista itse mittaustapaa ja tuloksia. 7 Tutkimuksessa ei rajatun laajuuden vuoksi myös tarkastella esimerkiksi pinta-alatiedon lähteenä olevan yhtiöjärjestyksen, isännöitsijäntodistuksen tai myytävää kohdetta käsittelevän markkinoinnin merkitystä välitysliikkeen vastuuseen. Tutkimuksen pyrkimyksenä on jäsentää välitysliikkeen vastuun laajuutta kohteen pinta-alan poiketessa todellisesta ja määritellä pinta-alavirheen oikeudellisia seuraamuksia. Tutkimuksessa välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus ovat erittäin keskeisessä asemassa kiinteistönvälittäjän vastuun määrittäjinä. Mainitut velvollisuudet perustuvat yleisesti ammattimaista toimintaa harjoittaviin toimijoihin, jolloin niiden tarkastelun laajuus on tässä yhteydessä rajattua. Myös pinta-alavirhettä ei olla säännelty erikseen, joten lähtökohtaisesti pinta-alavirhettä tulkitaan kuten muitakin virheitä. Näin ollen täysin perusteltua olisi tukea tutkielman argumentaatiota käyttämällä hyväksi muita virhetyyppejä. Päätin kuitenkin tyytyä rajaamaan yleisen oikeustoimen virheellisyyden ja asuntokaupan virheellisyyden tutkimisen vain välttämättömimpään määrään keskittyen oleellisemmaksi kokemani pinta-alavirheen lainsäädännön ja oikeuskäytännön tarkasteluun. 1.3 Tutkimuksen metodi Tutkimuksen metodi on oikeusdogmaattinen, eli lainopillinen. Lainopin, ja tämän tutkimuksen tehtävän on systematisoida ja tulkita oikeusnormeja. Tutkielman pyrkimyksenä on selvittää voimassaoleva, Suomen oikeusjärjestyksen kanta kyseessä olevaan tutkimuskysymykseen. Olen pyrkinyt systematisoimaan aihetta koskevan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja muun oikeudellisen aineiston, jotka näen oleellisimmaksi tutkimuskysymykseen nähden. Oleelliseksi olen myös katsonut korostaa tarvittaessa eri oikeuslähteiden merkitystä ja painoarvoa käsiteltävään kysymyksen kohdalla. Joissain tapauksissa jopa ainoan oikeuslähteen merkitys ajan tai olosuhteiden muuttumisen vuoksi on tärkeä huomata. Oikeusdogmaattinen tarkastelu on tähän tutkimukseen mielestäni luonnollinen 7 Pinta-alan mittaamisesta ks. luku 5.

12 4 valinta, sillä esimerkiksi oikeusvertailu on aiheen kansallisten elementtien vuoksi melko heikosti soveltuva metodi 8 Systematisoinnin lisäksi tutkimukseen kuuluu myös tulkita valittua tutkimusaineistoa. Oikeuskirjallisuuden ja aihetta koskevien tutkimusten tekemän tulkinnan tärkeys korostuu jo pelkästään siksi, että eri oikeudenalojen sääntely on pääsääntöisesti enemmän tai vähemmän ylimalkaista ja suuntaaantavaa. Poikkeusta ei muodosta asuinhuoneistokauppaa ja kiinteistön kauppaa koskeva sääntely, vaikka mielestäni asuntokauppaa koskeva lainsäädäntö on yllättävänkin tarkkaa. Monissa kysymyksissä, mukaan lukien tämän tutkielman tutkimuskysymys oikeuskirjallisuuden ja etenkin oikeuskäytännön merkitys muun oikeudellisen materiaalin ohella on kuitenkin suuri. Valitun metodin avulla pyrkimyksenäni on ollut perustella mahdollisimman hyvin tutkimuskysymykseen liittyvää oikeudentilaa ja muodostaa siitä perusteltuja johtopäätöksiä. Vaikka käsillä olevan tutkimuksen kysymyksiin on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, on monissa tilanteissa kuitenkin löydettävissä selkeitä ja yhdenmukaisia tulkintalinjoja. Pinta-alavirhettä koskeva sääntely on ankaraa, mutta kun tiedetään vastuun määräytymisen laajuuden perusteet, on toiminnan ja sen seurausten ennakointi aina helpompaa. Koen onnistuneeni tutkimuksessani, jos olen pystynyt olemaan jotenkin avuksi asuinhuoneistokaupan pinta-alavirhettä koskevan problematiikan jäsentämisessä. 1.4 Tutkimuksen lähteet Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu pääosin lainsäädännöstä, ennakkotapauksista ja oikeuskirjallisuudesta. Vahvasti velvoittavien oikeuslähteiden merkitys on erityisen suuri, mutta myös lain esitöiden merkitys korostuu tässä tutkielmassa. Muita oikeuslähteitä tutkimuksessa käytetään varsin niukasti, mutta oleellisimmaksi voidaan nostaa ainakin huoneiston pinta-alan mittaamistapaa koskevan standardin merkityksen. Asuntokauppaa koskeva lainsäädäntö on mielestäni onnistunutta ja moniin muihin oikeudenaloihin verrattuna laajasti ja perusteellisesti kirjoitettua. Lisäksi lain esityöt tarjoavat moniin kysymyksiin paljon tulkintaa vahvasti tukevaa materiaalia. Asuntokaupassa on myös mahdollista käyttää hyväkseen kahta eri normistoa, sillä asuinhuoneistokauppaa koskeva sääntely ja kiinteistön kauppaa kos- 8 Pinta-alan laskemista koskeva normisto riippuu täysin eri maiden omista mittaussäännöksistä. Myös kansallisen oikeuskäytännön suuri merkitys tutkimuskysymykseen rajaa ulkomaisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta suuresti.

13 5 keva sääntely on erotettu toisistaan. Kattavasta lainsäädännöstä huolimatta suoran vastauksen löytäminen moniin ongelmiin on asuntokaupan kirjavuuden vuoksi usein vaikeaa, ja tällöin tarvitaan muita oikeuslähteitä argumentoinnin tueksi. Tämän tutkielman lähdeaineistosta on mainittava, että käytettävissä olevien oikeustapausten määrä on suuri, jolloin on täytynyt tehdä valinta tutkimukseen parhaiten soveltuvista ennakkoratkaisuista. Eniten ennakkotapausten rajaamista on joutunut tekemään kuluttajariitalautakunnan ja entisen kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuosituksista, mutta toisaalta olen koittanut antaa hovioikeuden ratkaisuille ja etenkin korkeimman oikeuden ratkaisuille mahdollisimman paljon painoarvoa. Koen onnistuneeni oikeustapausten rajaamisessa tapausten paljoudesta huolimatta hyvin, ja tutkielmaan valitut tapaukset edustavat mielestäni kattavasti tämänhetkistä oikeudentilaa kyseisessä asiassa. Ylipäätään koen oikeuskäytännön merkityksen erittäin vahvaksi asuntokauppaa koskevassa sääntelyssä, sillä asuntokauppa sisältää niin suuren määrän riitauttamisen arvoisia tekijöitä. Yksin lainsäädännön tulkinnalla on hyvin vaikea löytää ratkaisua kulloinkin kyseessä olevaan ongelmaan 9. Oikeuskirjallisuuden määrä asuntokauppaan liittyen on melko vähäinen. Tutkielmassani lähteinä käytetyt teokset ja artikkelit edustavat tutkimuskysymykseen liittyvää oikeuskirjallisuutta, eikä enempää ole saatavilla, ellei tarkoituksena ole tehdä muunlaista tutkimusta. Mahdollisesti juuri samasta syystä, eli aihetta koskevan oikeuskirjallisuuden vähäisyydestä johtuen teosten ja artikkelien tarjoamat johtopäätökset ovat hyvin suppeita ja varovaisia. Näin ollen kirjallisuuden tuoma lisäarvo on mielestäni melko vähäinen, joskin omalta osaltaan tärkeä muiden oikeuslähteiden rinnalla. 9 Tapausten kirjavuudesta olkoon esimerkkinä ratkaisu HeHO , S 97/970, jossa rakennuspiirustuksissa kynällä tehdyn virheellisen pinta-alatiedon ei katsottu edellyttävän välitysliikettä tarkastamaan pinta-alatietoa. Todellisen ja ilmoitetun pinta-alan erotus on tapauksessa n. 9 prosenttiyksikköä.

14 6 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta mukaan lukien johdanto ja johtopäätökset. Johdantoa seuraavassa ensimmäisessä varsinaisessa pääluvussa käsitellään asuinhuoneistokauppaa. Oleellisimmiksi erityiskysymyksiksi tutkimuksessa asuntokaupan yleisessä käsittelyssä on valittu myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan selonottovelvollisuus. Kyseiset velvollisuudet määrittävät vahvasti sen, mitkä oikeudet ja velvollisuudet kaupan mahdollisessa riitauttamistilanteessa kuuluvat myyjän vastuulle ja mitkä ostajan vastuulle. Tutkimuksen keskiössä olevan pinta-alavirheenkin tulkinnassa kyseiset vastuun perusteita määrittävät seikat toimivat vastuunjaon määrittäjinä myös kiinteistönvälittäjän hoitaessa myyntitoimeksiantoa. Mahdolliset korvausvastuut pinta-alavirhetilanteissa perustuvat asuntokaupan virheellisyyteen ja virheen riittävään merkityksellisyyteen. Tästä johtuen tutkimuksen seuraavassa pääluvussa käsitellään asuinhuoneistokaupan virheellisyyttä. Luvussa käsitellään vain oleellisiin osin oikeustoimen virheellisyyttä yleisellä tasolla. Sen sijaan asuinhuoneistokauppaan liittyviä virhetilanteita on tutkimuksessa pyritty kuvailemaan mahdollisimman kattavasti soveltuvimpia lainkohtia ja oikeustapauksia käsittelemällä. Myyjälle mahdollisesti kaupan virheellisyydestä määrättävä hinnanalennus tulee käsitellyksi kyseisessä pääluvussa. Pinta-alavirheet koskevat lähes poikkeuksetta käytetyn asunnon kauppaa, mutta uuden asunnon kauppa tuo käsitellyin osin mielestäni lisäarvoa virhetulkinnalle asuinhuoneistokaupassa 10. Neljäs pääluku koskee välitystoimintaa. Myös välitysliikkeen vastuun kannalta oleellista on välitysliikkeen selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuuden täyttäminen. Toisin kuin myyjän vastuu, välitysliikkeen vastuu perustuu toimeksiantosopimukseen ja sen täyttämiseen. Ostajaa kohtaan vastuu esimerkiksi pinta-alavirheestä ei ole hinnanalennuksen muodossa, vaan välitysliike voi joutua vahingonkorvausvastuuseen toiminnastaan ostajalle. Välitysliikkeen vastuu perustuu välitysliikkeen ammattitaitoisuuteen ja siitä seuraaviin velvollisuuksiin selvittää asioita ja toimia tiedon jakajana sekä toimeksiantajalle, että toimeksiantajan vastapuolelle. Pinta-alavirhettä käsitellään sekä välitysliikkeen, että myyjän kannalta luvussa viisi. Pinta-alan tarkastelu on jaettu koskemaan ensimmäisessä alaluvussa yleisesti asuntokauppaa. Toisessa alaluvussa näkökulmana on pinta-alavirhe välitysliikkeen kannalta. Pinta-alavirhe on vain yksi virheen tyyppi useiden muiden eri virhetyyppien joukossa. Vaikka tutkimuksessa on kyse välittäjän vas- 10 Ks. Luku 5.1.

15 7 tuusta pinta-alavirhetilanteessa, on myyjän rooli kaikissa pinta-alavirhetilanteissa olennainen. Tällöin luonnollinen kyseisen virheen jäsentely lähtee kaupan tyypin, eli asuinhuoneistokaupan käsittelystä. Tässä pääluvussa pyritään lisäksi jäsentelemään pinta-alavirheen seurauksia sekä välitysliikkeen, että myyjän osalta.

16 8 2. ASUINHUONEISTON KAUPASTA 2.1 Yleistä Asuinhuoneistojen kaupassa kaupan kohteena on asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestykseen perustuen tietyn asuinhuoneiston hallintaan. Asunto-osakeyhtiölain ( /1599) 1 luvun 2 :n mukaan asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakekauppa on samanaikaisesti arvopaperin sekä irtaimen omaisuuden kauppa. Asuntoosakekauppa poikkeaa osittain kiinteistön kaupasta, sillä irtaimen omaisuuden kaupassa ei ole muotovaatimuksia eikä julkisoikeudellista kirjaamisjärjestelmää 11. Irtaimen kaupan luonteen vuoksi asunto-osakekauppaan tulee kuitenkin sovellettavaksi useita eri säädöksiä. Kauppalakia ( /355, jäljempänä KL) sovelletaan irtaimen omaisuuden kauppaan, laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista ( /228, jäljempänä OikTL) puolestaan sääntelee esimerkiksi sopimuksen syntymistä ja luonnollisesti asuntokauppalaki ( /843, jäljempänä AsKL) on merkittävä säädös asunto-osakekaupan oikeudellisissa kysymyksissä. 12 Asunto-osakkeiden kaupassa sovelletaan pääosin kuitenkin AsKL:a. 13 Lähtökohtana oikeusjärjestyksessämme on sopimusvapauden periaate, eli lähtökohtainen vapaus sopia asioistaan haluamallaan tavalla. Myös asunto-osakekaupan lähtökohtana pätee sopimusvapaus, mutta poikkeuksia ja rajoituksia sopimusvapauteen asettaa esimerkiksi kuluttajansuojalaki ( /38), AsKL kuluttajia koskevassa normistossaan ja laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ( /481). Myös asunto-osakekauppaan pätee, ettei ketään voi pakottaa tekemään sopimusta, eikä sopimuksella voi olla kolmatta osapuolta sitovia vaikutuksia. 14 Esimerkiksi tapauksessa KKO:1999:96 ostajan ja myyjän välillä tehtyyn sopimukseen nähden ulkopuolinen asunto- 11 Kasso 2010, s Toisaalta asunto-osakeyhtiön osakasluettelo on julkinen ja sen tiedot avoimia, mutta tietoja ei ylläpidetä yhteisesti. Velvollisuus tietojen ylläpitämisestä kuuluu kullekin yhtiölle erikseen. 12 Kasso 2010, s Kasso 2010 s Poikkeuksen muodostaa AsKL 1:1 :n mukaan osuuskunnan osuuden luovutus, jonka jäsenyys antaa ainoastaan oikeuden tehdä osuuskunnan kanssa huoneenvuokrasopimuksen, aikaosuusasunnon kaupan ja asumisoikeuden luovutuksen. Asunto-osuuskunnat ovat kuitenkin melko harvinaisia. 14 Sopimuspakkotilanteet ovat rajatuissa tilanteissa mahdollisia. Esimerkiksi joukkoliikenteen sopimuspakko maksavan asiakkaan kuljetuksesta ja postin toimitus kuuluvat eräisiin sopimuspakkotilanteisiin..

17 9 osakeyhtiö ei voinut esittää vaatimuksia sellaisen sopimuksen perusteella, jossa myyjä ei ollut ottanut vastatakseen kustannuksista nimenomaan asunto-osakeyhtiölle. Irtaimen kaupan sopimuksen tekemiselle ei ole säädetty muotovaatimuksia. Näin ollen teoriassa jopa suullinen sopimus on pätevä, mutta yleisesti ottaen pyrkimyksenä on tehdä vähääkään merkityksellisemmät sopimukset kirjallisesti. 15 OikTL 1 luvun sopimuksen tekemistä koskevat säännökset pätevät myös asunto-osakekaupassa huolimatta säädöksen korkeasta iästä ja osittaisesta sopimattomuudesta tähän päivään. 16 Sopimus osapuolten välille syntyy siis tarjouksen ja hyväksytyn vastauksen tulemana. 17 Yleisemminkin OikTL:n 1 luvun säännökset tarjouksesta ja vastauksesta soveltuvat asunto-osakekauppaan, jolloin esimerkiksi suullinen tarjous ja vastaus on OikTL 3 :n perusteella mahdollinen. Asuntokaupassa on kuitenkin aina syytä tehdä kirjallinen tarjous ja antaa siihen selkeä kirjallinen vastaus Myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa Myyjän tiedonantovelvollisuuden kannalta tietojen antamistavalla ei ole merkitystä, vaan tiedot on mahdollista antaa kirjallisesti tai suullisesti. 19 Jopa oikea tieto voi olla virheellinen, jos tieto on esitetty epäselvällä tai harhaanjohtavalla tavalla. 20 Oleellista on sellaisten tietojen antaminen, joiden voidaan katsoa poikkeavan tavallisesta ja joiden ostaja voi objektiivisesti arvioiden olettaa saavansa tietää. Arvioitaessa, mitä voidaan pitää eri asuntojen kohdalla perusteltuna odottaa, on esimerkiksi asunnon ikä, hinta ja se, mitä ostaja voi havaita asunnon ennakkotarkastuksessa. 21 Virheellisten tietojen on oltava lisäksi tarpeeksi konkreettisia, sillä yleisluontoinen kehuminen ei sinänsä aiheuta 15 Kasso 2010, s Esimerkiksi kyseisen lain 3 :n termiä "sähkösanoma" voitaneen nykyään pitää vanhentuneena. 17 Kasso 2010, s Irtaimeen kauppaan yleisestikin pätevänä huomiona lienee oleellista korostaa, että myyntiilmoitusta ei pidetä tarjouksena, vaan tarjouspyyntönä. Näin ollen asunnon tai muun irtaimen myyjä ei ole velvollinen edes myynti-ilmoituksen osoittamaan pyydettyyn hintaan, ellei myyjä ole tehnyt nimenomaiselle ostajalle osoitettua myyntitarjousta. 18 Kasso 2010, s HE 14/1994, s Kasso 2010, s HE 14/1994, s. 95.

18 10 virhevastuuta. On kuitenkin mahdollista, että myös yleisluontoinen kehuminen tulee arvioitavaksi, kun tarkastellaan ostajan perustellusti odottamaa tasoa asunnon suhteen. 22 Virhevastuun syntyminen ei edellytä tuottamusta myyjän osalta. Asunto voi olla virheellinen siitä riippumatta, tiesikö myyjä antamansa tiedon olleen virheellinen tai olisiko hänen tullut tietää. 23 Virheellisyyteen ei vaikuta se, oliko myyjän tarkoitus johtaa ostajaa harhaan vai ei. Lain esitöiden valossa tarkoituksena virhevastuun edellä mainitun kaltaisessa melko laajassa virhevastuun syntymisessä on pyrkimys vähentää asunnon myyjän ilman varmuutta esitettyjä väitteitä asuntoa koskien. Näin ollen myyjällä on velvollisuus lisätä epävarmoihin asuntoa koskeviin tietoihin varauma tiedon mahdollisesta paikkansapitämättömyydestä. 24 Virheen käytetyn asunnon kaupassa muodostuu myös, jos asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on saattanut ostajan tietoon. Lisäedellytyksenä AsKL 6:11 :n 2 kohdan mukaan virheen muodostumisessa on lisäksi se, että kyseessä oleva poikkeama ostajan saamissa ja saatavissa olevissa tiedoissa on merkityksellinen kaupan kannalta. Virhe käytetyn asunnon kaupassa syntyy silloin, kun myyjä on jättänyt antamatta ostajalle tiedon, jonka hänen täytyy olettaa tienneen, ja jonka ostaja saattoi perustellusti odottaa saavansa. Ostajan selonottovelvollisuus huomioiden tieto, jossa ostajan tulee voida luottaa myyjän tiedonantovelvollisuuteen on siten sellainen, jota ostajan ei perustellusti voida olettaa selvittävän tai saavan selville ennen asunnon kauppaa. Lain mukaan myyjän tulee lisäksi huomioida ostajan asettamat erityisvaatimukset ja muut seikat. 25 Virhevastuun edellytyksenä on, että virhe on vaikuttanut kauppaan. Vaikutus kauppaan käsittää sen, että oikeat tiedot omannut ostaja olisi jättänyt kaupan kokonaan tekemättä tai ei olisi tehnyt sitä sovituin ehdoin. Lain esitöiden mukaan väärän tiedon vaikutus kauppaan ilmenee usein erityisesti asunnosta maksetussa hinnassa. Konkreettiseen todistusaineistoon on kuitenkin harvoin mahdollista tukeutua arvioitaessa tiedon vaikutusta kauppaan Ks. HE 14/1994 s. 94. Yleisluontoinen kehuminen koskee lain esitöissä erityisesti uuden asunnon kauppaa, mutta soveltuvuus käytetyn asunnon kauppaan lienee mahdollinen. 23 Keskitalo 2007, s Ks. HE 14/1994 s. 94. Kuitenkaan virheelliseen tietoon ei voida vedota, jos tieto on oikaistu ennen kaupantekoa riittävän ajoissa siten, että ostajalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus harkita virheellisen tiedon vaikutusta kauppaan. 25 Vrt. AsKL 4:15 :n säännöksiin. Uuden asunnon kauppaa koskevat periaatteiltaan samat tiedonantovelvollisuussäännökset kuin käytetyn asunnon kauppaa. Oleellisimpina eroina ovat 2 kohdan markkinointia koskeva sääntely ja uuden asunnon luonteeseen kuuluvat 4 kohdan erityistiedot asunnon materiaalien ja laitteiden käyttöön liittyen. 26 HE 14/1994, s. 94.

19 11 Myyjän tiedonantovelvollisuuden ydinalueeseen kuuluu erityisesti sellaiset seikat asuntoon liittyen, joita ei voi havaita asunnon tavanomaisessa tarkastuksessa. Kyseessä tulee olla kuitenkin kaupan kannalta merkityksellinen seikka. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi tiedot, jotka eivät käy ilmi taloyhtiön edustajan antamista tiedoista tai ostajan tekemästä ennakkotarkastuksesta, mutta ovat kuitenkin myyjän tiedossa. Kyseessä on tyypillisesti taloyhtiössä ilmenneet viat tai puutteet, joista ei ole vielä tehty korjauspäätöstä. 27 Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen kertomaan sellaisista vioista tai puutteista, jotka ovat aiemmin korjattu asianmukaisesti. 28 Jos myyjän katsotaan olevan tietoinen ostajan asettamista erityisvaatimuksista, voi asunnossa olla virhe silloin, kun ostajan erityisvaatimusten edellyttämiä tietoja ei anneta. 29 Tällöin kuitenkin suositellaan tehtävän kyseiset erityisvaatimukset kirjallisesti osaksi kauppaa koskevaa sopimusta, jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviltä riitatilanteilta. 30 Uuden asunnon kaupan tiedonantovelvollisuutta koskevien lain esitöiden nojalla ostajan ei tarvitse edes nimenomaisesti ilmoittaa erityisvaatimuksistaan, vaan myyjän tulee saamiensa tietojen nojalla pystyä sellaisiin vastaamaan. 31 Johtopäätöksenä voitaneen vetää, että jopa ostajan olemus ja käyttäytyminen voidaan katsoa joissain tilanteissa sellaisiksi, että niiden perusteella syntyy tiedonantovelvollisuus joihinkin erityistarpeisiin liittyen, eikä aina tarvittaisi nimenomaista lausumaa asiasta. 32 Korostavana merkityksenä myyjän tiedonantovelvollisuuteen voi joskus olla myyjän ammattitaito. Samaten kuten ostajan ammattitaidolla voi olla merkitystä hänen selonottovelvollisuuteensa, niin yksityishenkilöiden välisessä asuntokaupassa myyjän ammattitaito korostuu. 33 Rajauksena kyseiseen teemaan on kuitenkin se, että myyjällä on oltava nimenomaan sellaista ammattitaitoa, jonka avulla hänen tulisi, tai olisi tullut ymmärtää virheen merkitys. 34 Vaikutusta tiedonantovelvollisuuteen on myös myyjän toimella asuntoyhteisön hallituksessa tai isännöitsijänä. Myös myyjän asu- 27 HE 14/1994, s Keskitalo 2007, s. 162 ja 165. Myyjän tiedonantovelvollisuuteen liittyen on hieman epäselvää käytetyn asunnon kaupassa, onko myyjällä velvollisuutta korjata ostajan virheellinen tieto. Kiinteistön kaupan osalta maakaari sääntelee laatu- ja vallintavirheen osalta MK 2:17 :n 4 kohdassa ja MK 2:18 :n 4 kohdassa myyjän velvollisuudesta korjata ostajan virheellinen tieto. Maakaaren erityisasemaan suhteessa kauppalakiin nojaten Keskitalo esittää, että AsKL 6:11 :n 2 tai 3 kohdan mukaan myyjällä olisi velvollisuus korjata ostajan virheellinen tieto silloin, kun tiedolla on merkitystä kauppaan. 29 HE 14/1994, s. 95. Selkeänä esimerkkinä erityisvaatimuksia asettavasta ostajaryhmästä ovat liikuntarajoitteiset ihmiset. Tällöin myyjän velvollisuutena on kiinnittää ostajan huomio kaikkiin kyseiselle liikuntarajoitteiselle olennaisiin asunnon erityisominaisuuksiin. Erityisen selkeästi myyjän tiedonantovelvollisuus korostuu erityisvaatimuksien suhteen rakennusvaiheessa olevien uusien asuntojen kaupassa, sillä ostajan voi olla usein vaikea hahmottaa asunnon soveltuvuutta hänen käyttöönsä keskeneräisessä asunnossa. 30 Keskitalo 2007, s HE 14/1994, s Keskitalo 2007, s Keskitalo 2007, s Simonen 2000, s. 41.

20 12 misaika asunnossa on merkityksellinen. Jos myyjä on asunut asunnossa lyhyen aikaa, katsotaan hänen olevan vähemmän tietoinen asunnon virheistä ja muista seikoista, kuin pidempään myytävässä asunnossa asuneen myyjän. Lyhyt tai olematon asumisaika soveltuu yhtä lailla myyjänä toimiviin vuokranantajiin ja kuolinpesiin. Ottamalla asunnon kauppakirjaan lauseke myyjän lyhyestä asumisajasta tai siitä, että ei ole lainkaan asunut asunnossa on suositeltavaa. Tällöin ostajan selonottovelvollisuus korostuu, mutta ei poista myyjän virhevastuuta. 35 Myyjä on AsKL 6:27 :n nojalla vastuussa itse antamiensa tietojen lisäksi myös hänen edustajansa antamista tiedoista. Myyjän vastuu ulottuu kiinteistönvälittäjän, isännöitsijän, asunto-osakeyhtiön edustajan ja isännöintitodistuksesta ilmeneviin tietoihin ja muuhun edustajana toimineen tahon antamiin tietoihin. Myyjä vastaa edustajansa antamista tiedoista, eikä vastuuta rajoita mahdollisen toimeksiantosopimuksen sisältö 36. Myyjä voi kuitenkin joissain tapauksissa saada vahingonkorvausoikeudellisin perustein korvausta edustajansa antamien virheellisten tietojen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta. 37 Myyjän virhettä koskevan tietoisuuden perustelu voi olla jossain tilanteissa ongelmallista, jos myyjä ei myönnä asiaa, eikä asiaa voida todistaa ulkoisilla seikoilla. Tällöin oleellista on se, mitä myyjän voidaan osoittaa tienneen tai mitä hänen olisi tullut tietää. Myyjän voidaan katsoa olleen tietoinen virheperusteen olemassaolosta esimerkiksi silloin, kun hän on suorittanut korjaus- tai kunnossapitotöitä virheeseen liittyen. Myös, jos myyjä on läheisessä suhteessa sellaiseen henkilöön, joka on tietoinen virheperusteesta, on katsottu, että myyjäkin on perustellusti ollut tietoinen virheestä. Myyjän tiedontason toteennäyttäminen voi edellyttää jopa naapureiden kuulemista. Jos virheperuste kuitenkin katsotaan sellaiseksi, että kummankaan osapuolen ei katsota siitä tienneen, on kyseessä salainen virhe Keskitalo 2007, s Keskitalo 2007, s Routamo Ståhlberg 2000, s Keskitalo 2007, s Salaisesta virheestä on AsKL 6:11 :n 4 kohdan mukaan kyse silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on perusteltua syytä olettaa huomioiden asunnon hinta, asunnon ikä, alueen tavanomainen varustetaso asunnoissa, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset ja muut seikat huomioon ottaen.

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (5) ESAVI/9228/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 7.12.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/5238/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 12.10.2015 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu välitysliikeketjuun.

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Oikeiden neliöiden jäljille pääsee kotikonsteilla

Oikeiden neliöiden jäljille pääsee kotikonsteilla Oikeiden neliöiden jäljille pääsee kotikonsteilla Kuningaskuluttaja yle.fi http://yle.fi/aihe/artikkeli/2005/11/17/oikeiden-nelioiden-jaljille-paasee-kotikonsteilla Sivu 1/4 Oikeiden neliöiden jäljille

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Hannele Yrjänheikki LAATUVIRHE JA SEN SEURAAMUKSET KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS. Hannele Yrjänheikki LAATUVIRHE JA SEN SEURAAMUKSET KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Hannele Yrjänheikki LAATUVIRHE JA SEN SEURAAMUKSET KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Talousoikeuden Progradu tutkielma ICT-juridiikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä Kuka pitää kunnossa? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA

OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA OSAPUOLTEN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVEL- VOLLISUUS ASUINKIINTEISTÖN KAUPASSA Iiris Ylinampa, 0247193 Pro Gradu -tutkielma Esineoikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään?

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään? ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA 14.9.2011 - - (1) Miten laissa rajoitetaan vastuunrajoitusehtojen käyttöä (a) kiinteistönkaupassa ja (b) asuntokaupassa? (10 p) (2) Mitä eroa on hinnanalennuksella ja vahingonkorvauksella

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p.

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p. KYSYMYS 1 a) Toimeksiantosopimus on oltava kirjallinen tai sähköinen asiakirja, joka on tehty niin, ettei sen ehtoja saa muutettua yksipuolisesti. Välittäjä ei voi vedota ehtoon, joka ei ole sopimuksessa.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

ESIPUHE... ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN... ESIPUHE VUODEN 2007 LAITOKSEEN... LYHENTEET... XXIII

ESIPUHE... ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN... ESIPUHE VUODEN 2007 LAITOKSEEN... LYHENTEET... XXIII LUETTELO ESIPUHE... V ESIPUHE VUODEN 2012 LAITOKSEEN... VII ESIPUHE VUODEN 2007 LAITOKSEEN... IX LYHENTEET... XXIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Asuntokaupan merkitys Suomessa... 1 1.2 Teoksen tavoitteet... 3 2

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (6) ESAVI/7862/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 26.4.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely

Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Asuntokaupan virheet ja niiden käsittely Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Antti Säynäslahti 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu I

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä.

Keskuskauppakamarin LVV-koe (5) välittäjäkoelautakunta. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Keskuskauppakamarin LVV-koe 23.4.2016 1 (5) LVV-koe 23.4.2016 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Vastaa selkeällä käsialalla. Vastaa jokaiseen kysymykseen perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät

Lisätiedot

Margit Järvensivu YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET KÄYTETYN ASUNTO- OSAKKEEN JA ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEISTÖN KAUPASSA

Margit Järvensivu YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET KÄYTETYN ASUNTO- OSAKKEEN JA ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEISTÖN KAUPASSA Margit Järvensivu YLEISIMMÄT VIRHETILANTEET KÄYTETYN ASUNTO- OSAKKEEN JA ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETUN KIINTEISTÖN KAUPASSA Liiketalouden koulutusohjelma Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2014 YLEISIMMÄT

Lisätiedot

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin

Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Isännöintiyritys isännöitsijänä vaikutus vastuisiin Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Tausta Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö (AOYL 7 luvun

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 Kaupunkiympäristö Asuntopalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 Kaupunkiympäristö Asuntopalvelut HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hintaja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA. 4.1 Nettosäästöjen lisääminen urakan kokonaishintaan

HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA. 4.1 Nettosäästöjen lisääminen urakan kokonaishintaan 4 HYVITYSOSUUKSIEN HUOMIOIMINEN HANKKEEN KUSTANNUKSISSA Osakkaiden hyvitykset ovat yhtiön korjaushankkeeseen liittyviä kulueriä. Tästä syystä ne tulee huomioida koko yhtiön hanketta koskevassa vastikelaskennassa.

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Taloyhtiön osakkaan koulutusilta 29.10.2014 Jaana Anttila Kangas Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Esityksen sisältö Lyhyesti kiinteistönvälitysalan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖT huoneistossa ja piha-alueilla

OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖT huoneistossa ja piha-alueilla OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖT huoneistossa ja piha-alueilla FinnBuild 27.9.2008 Essi Rikalainen Varatuomari, AIT Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi

Lisätiedot

Raasepori, Tenhola Kohdenumero h, k, kph, 356,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Raasepori, Tenhola Kohdenumero h, k, kph, 356,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Raasepori, Tenhola Kohdenumero 553251 4 h, k, kph, 356,0 m² Kov. 1948 Energialuokka e-tod. Mh. 298 000,00 Vh. 298 000,00 Trollshovdantie 30. Mahdollisuuksien kiinteistö, tässä löytyy 4 asuntoa

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 12.10. 2011 Pekka Luoto, Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Millariina Tirkkonen. Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Millariina Tirkkonen. Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Millariina Tirkkonen Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa Opinnäytetyö Joulukuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8)

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Kaupan kohde käsittää seuraavat kaupungin omistamat rakennukset kiinteistöihin liittyvine laitteineen (liite

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Kiinteistökaupan vastuunrajoituslausekkeet

Kiinteistökaupan vastuunrajoituslausekkeet Kiinteistökaupan vastuunrajoituslausekkeet Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Janne Kaisto ja Tapani Lohi Tekijä: Jukka Koivisto Huhtikuu 2015

Lisätiedot

Laajakaista- ja kaapeli-tvjärjestelmien. korjausvastuu. Kunnossapitovastuut. Kristel Pynnönen Vanhempi lakimies, Kiinteistöliitto Porvoo 26.11.

Laajakaista- ja kaapeli-tvjärjestelmien. korjausvastuu. Kunnossapitovastuut. Kristel Pynnönen Vanhempi lakimies, Kiinteistöliitto Porvoo 26.11. Laajakaista- ja kaapeli-tvjärjestelmien hankinta sekä korjausvastuu Kunnossapitovastuut Kristel Pynnönen Vanhempi lakimies, Kiinteistöliitto Porvoo 26.11.2013 Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot