KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA"

Transkriptio

1 I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013

2 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu KOKKO, JOEL: Kiinteistönvälittäjän vastuu erityisesti pinta-alavirheestä asuinhuoneistokaupassa Pro gradu -tutkielma, VII + 60 s. Yritysjuridiikka Maaliskuu 2013 Kiinteistönvälitys on jo pitkään ollut merkittävässä asemassa niin kiinteistön kaupassa, kuin asuinhuoneistokaupassakin. Asuinhuoneiston kauppaan liittyy lukemattomia kohteen myynnin ja oston kannalta merkittäviä erityiskysymyksiä. Välitysliikkeen palveluiden käyttäminen on tästä johtuen perusteltua erityisesti silloin, kun ei itse omaa riittävästi tietoa kauppaa koskevista vastuista ja velvollisuuksista. Asuinhuoneiston pinta-alavirhe on eräs asuinhuoneistokaupan yleisimmistä virhetyypeistä. Pintaalavirhe ja sitä koskevat riita-asiat esiintyvät tyypillisimmin ennen vuotta 1992 perustetuissa asunto-osakeyhtiöissä. Asuinhuoneiston pinta-alan tulee olla mitattu tai myöhemmin perustetuissa asunto-osakeyhtiöissä kaikille asunto-osakeyhtiöille yhteisen pinta-alan mittaamista koskevaa standardin mukaisesti. Vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä todennäköisyys pinta-alavirheen olemassaoloon on suuri, sillä pinta-alan mittaustavat ovat olleet aiemmin vaihtelevia. Uudemmissa kohteissa virhe johtuu tyypillisesti näppäilyvirheestä tai muusta huolimattomuudesta. Tutkimus käsittelee kiinteistönvälittäjän vastuuta tilanteessa, jossa ostajalle ilmoitettu pinta-alatieto on virheellinen. Työssä käsitellään lisäksi yleisemmin asuinhuoneistokauppaa, myyjän vastuuta, asuntokaupan virheellisyyttä ja välitystoimintaa. Keskeisimpinä havaintoina tutkimuksessa selvitetään välitysliikkeen vastuun ankaruus ja tuomioistuinten yhtenäinen linja pinta-alavirheen merkityksellisyyden suuruudesta. Pinta-alavirheen merkityksellisyyden raja näyttäisi oikeuskäytäntöön perustuen olevan 10 prosenttiyksikön ero todellisen ja ilmoitetun pinta-alan välillä. Myyjän velvollisuutena on tällöin usein korvata ostajalle liikaa maksettua kauppahintaa hinnanalennuksena. Välitysliike ei ole kaupan osapuoli, mutta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen pintaalavirhetilanteissa.

3 III SISÄLLYS LÄHTEET... V 1. JOHDANTO Tutkimuksen aihe Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja rajaus Tutkimuksen metodi Tutkimuksen lähteet Tutkimuksen rakenne ASUINHUONEISTON KAUPASTA Yleistä Myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa Ostajan selonottovelvollisuus asuntokaupassa ASUINHUONEISTOKAUPAN VIRHEELLISYYS Kohteen fyysinen virheellisyys ja hinnanalennus käytetyn asunnon kaupassa Sopimuksenvastaisuudesta käytetyn asunnon kaupassa Virheellisyys uuden asunnon kaupassa VÄLITYSTOIMINNASTA Yleistä Välitysliikkeistä Toimeksiantosopimuksesta Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuus Välitysliikkeen selonottovelvollisuus Välitysliikkeen vastuun määräytyminen... 32

4 IV Yleistä Välitysliikkeen vahingonkorvausvastuusta Vastuu toimeksiantajan vastapuolta kohtaan Välitysliikkeestä johtuvan virheen seuraamukset PINTA-ALAVIRHEEN TARKASTELU Pinta-alavirhe asuntokaupassa Välitysliikkeen vastuu pinta-alavirheestä Pinta-alavirheen merkitys asuinhuoneistokaupassa JOHTOPÄÄTÖKSET Kiinteistönvälittäjän vastuun laajuus asuinhuoneistokaupan pinta-alavirheestä Aihetta koskevan sääntelyn kehittämisestä ja jatkotutkimuskysymyksistä... 58

5 V LÄHTEET Kirjallisuus Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. Helsinki Hoffrén, Mia: Millainen virhe vaikuttaa kauppaan?. Oikeustieto 2009/3, s Kasso, Matti: Asunto- ja kiinteistölainsäädäntö. Helsinki Kasso, Matti: Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen. Helsinki Kasso, Matti: Kiinteistönvälitys ja -arviointi. Helsinki Keskitalo, Petri: Käytetyn asunnon kauppa. Helsinki Keskitalo, Petri: Uuden asunnon kauppa. Helsinki Nevala, Tapio: Asuntokauppalaki. Helsinki Palo, Marianne Linnainmaa, Leena: Asuntokaupan virheet ja vastuut oikeuskäytännössä. Helsinki Palo, Marianne Linnainmaa, Leena: Kiinteistön- ja vuokravälitys & ratkaisukäytäntö. Helsinki Routamo, Eero Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus. Jyväskylä Saarikoski, Michael: Hinnanalennuksen korvauskelpoisuudesta taloudellisena vahinkona asunnon ja kiinteistön kaupassa. Defensor Legis 2006/2 s Simonen, Irja: Asuntokauppariidat: kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuja asuntokauppariitoihin 1/1998 6/2000. Helsinki Välimäki, Kaj: Ulkopuolinen asiantuntija ja ostajan selonottovelvollisuus käytetyn asunnon kaupassa. Defensor Legis 6/2000, s

6 VI OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus KKO:1983 II 92 KKO 1984 II 108 KKO 1986 II 55 KKO 1988:64 KKO 1990:120 KKO 1999:96 KKO 2003:61 KKO 2009:81 Hovioikeudet Helsingin HO , S 1984/231 Helsingin HO , S 97/970 Helsingin HO , S 98/228 Helsingin HO , S 00/2385 Helsingin HO , S 06/525 Turun HO , S 99/1274 Turun HO , S 01/1024 Turun HO , S 01/709

7 VII Kuluttajavalituslautakunta Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu nro 98/81/2274 Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu nro 4151/81/06 Kuluttajariitalautakunta Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu nro 2887/81/10 VIRALLISLÄHTEET valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista ( /130) INTERNET-LÄHTEET Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Hyvä välitystapa. Viitattu <http://www.kvkl.fi/hyva_valitystapa.html > Suomen standardisoimisliitto ry. Rakennuksen pinta-alastandardi uusittu. Viitattu <http://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/rakennuksen_pinta-alan_standardi_uusittu.363.news> LYHENTEET AsKL asuntokauppalaki ( /843) KiintVälL laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä ( /1074) KL kauppalaki ( /355)

8 VIII KVLL laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä ( /1075) MK maakaari ( /540) OikTL laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista ( /228)

9 1 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen aihe Asuntokauppa on, ja tulee olemaan ehkä se kaikkein tärkein yksityishenkilön elämässänsä tekemä oikeustoimi. Kyseessä ei ole vain sopimus asunnon omistuksen siirtymisestä, vaan usein ostaja, tai ostajat ovat säästäneet tulevaa kotiaan varten pitkään ja suunnitelleet tulevaisuutta kyseisen kodin ehdoilla. Tästä syystä asuntokauppaan liittyvät ongelmat ovat usein erityisen ikäviä. Tutkimuksen aiheen valinnassa olen päätynyt tarkastelemaan kiinteistönvälittäjän vastuuta ja merkitystä asuinhuoneiston pinta-alavirheestä, koska kiinteistönvälityksen merkitys asuntokaupassa on niin suuri. 1 Kiinnostukseni tutkia useista eri asuntokaupan virhetyypeistä juuri pinta-alavirhettä syntyi perehtyessäni aihetta käsittelevään oikeuskirjallisuuteen ja oikeustapauksiin. Pinta-alavirhe on asuntokaupan yksi yleisimmistä virhetyypeistä kosteus-, home- ja lahovaurioiden jälkeen. Pintaalavirhe vaikuttaa olevan kuitenkin yleisyydestään huolimatta melko epäselvä, ja osittain siksi aiheen tutkiminen vaikuttaa mielenkiintoiselta 2. Asuinhuoneistokaupassa pinta-alavirheessä on kyse tyypillisesti puuttuvista neliöistä, mutta omakotikiinteistöissä virheet voivat koskea esimerkiksi rakennuksen pinta-alaa ja kiinteistön suuruutta. 3 Pinta-alavirheet asuinhuoneistokaupassa johtuvat lähes poikkeuksetta pinta-alan laskemistapojen kirjavuudesta ennen perustettujen asunto-osakeyhtiöiden kohdalla. Mainitun päivämäärän jälkeen perustetuissa yhtiöissä pinta-alavirheet ovat äärimmäisen harvinaisia yhtenäistetyn ja yleisesti hyväksytyn mittaustavan vuoksi. 4 Asuinhuoneiston pinta-ala mainitaan isännöitsijäntodistuksessa ja useimmiten myös yhtiöjärjestyksessä. Ongelmallista pinta-alatietojen suhteen on se, että vaikka vanhan yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin, ei pinta-alatietoja tarvitse muuttaa nykyisen lain mukaisiksi 5. Tästä johtuen pinta-alatietojen tarkistaminen on oleellista juuri vanhoissa yhtiöissä. 1 Käytännössä yli 80 prosenttia asuntokaupoista tehdään kiinteistönvälittäjän avulla. Markkinatilanteellakaan ei ole ollut näkyvää vaikutusta tämän osuuden suuruuteen. Ks. Kasso 2011, s Eräissä riitatapauksissa epäselvää on ollut jopa keneltä korvauksia vaaditaan ja mihin perustuen. Tapauksessa HELHO , S88/1121 asunto-osakkeiden ostaja vaati alioikeudessa kauppahinnan alentamista sekä myyjältä, että välitysliikkeeltä. Välitysliike ei ole kaupan osapuoli, jolloin hinnanalennusta voidaan vaatia vain myyjältä. 3 Palo Linnainmaa 2002, s Rakennusten yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan mittaustapana pidetään standardissa SFS 5139 määriteltyä huoneistoalan laskemismenetelmää alkaen perustetuissa asunto-osakeyhtiöissä. 5 Nevala 2005, s. 35.

10 2 Asuntokaupassa myyjä on vastuussa kaupan virheellisyydestä ja virheestä mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista, jos kohteesta ilmoitettu pinta-ala poikkeaa nykyisellä mittaustavalla saadusta pinta-alasta. Pinta-alavirheen ollessa riittävän suuri, voi myyjä joutua maksamaan hinnanalennusta ostajalle puuttuviin neliöihin perustuen. Edellytyksenä korvausvastuun syntymiselle on se, että virhe on merkityksellinen, eli pinta-alapoikkeama on riittävän suuri. Hinnanalennuksen määrään vaikuttaa puuttuvien neliöiden määrä, mutta laskenta on aina jossain määrin arvioitua, koska asuntokauppaa ei tehdä yleisesti pelkästään neliöihin perustuen. Jos kaupassa on mukana ostajan ja myyjän lisäksi myyjän puolesta asuinhuoneiston myyntiä hoitava kiinteistönvälittäjä, muuttuu vastuun jakautuminen pinta-alavirheen seurauksista. Välitysliikkeellä on ammatinharjoittajana tavallista paremmat mahdollisuudet olla selvillä myytävän kohteen virheistä, kuten pinta-alavirheestä. Kaupan kohteen pinta-alatiedot katsotaan kuuluvan välitysliikkeen selonottovelvollisuuden piiriin. Näin ollen riippumatta siitä, tiesikö välitysliike kohteen pintaalavirheestä vai ei, on kiinteistönvälittäjä mahdollisesti vahingonkorvausvastuussa tiedonantovelvollisuutensa laiminlyönnistä. 1.2 Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja rajaus Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiinteistönvälittäjän vastuuta asuinhuoneistokaupassa etenkin pinta-alavirheen näkökulmasta. Kiinteistön kauppa on rajattu tutkielman laajuudesta johtuen tarkastelun ulkopuolelle, lukuun ottamatta joitain viittauksia lain tai oikeustapauksen samankaltaisuudesta johtuen molemmissa asuntokaupan eri tyypeissä 6. Käsittelyä on rajattu myös siten, että lähtökohtaisesti tarkoituksena sekä kiinteistönvälittäjän, että myyjän osalta on selvittää mahdollinen vastuu ostajaosapuolta kohtaan. Mahdollisesta kiinteistönvälittäjän takautumisoikeudesta maksettuihin korvauksiin esimerkiksi asunto-osakeyhtiötä kohtaan ei käsitellä tässä tutkielmassa. Oleellisiksi näkökulmiksi tutkimuksessa on valittu myyjän ja kiinteistönvälittäjän vastuun erottelu toisistaan pinta-alavirhetilanteissa, sekä virheen syntymisen ja virheen merkityksellisyyden tarkastelu. Vastuun tarkastelussa keskeisiksi tekijöiksi nousevat välitysliikkeen vahingonkorvausvastuu ja myyjän velvollisuus kaupan hinnanalennukseen. Virhetarkastelussa keskeisin kysymys on virheen merkityksellisyyden arviointi ja välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus virheestä. 6 Esim. luvussa tapaus KKO:1988:64 koskee kiinteistön kauppaa, mutta soveltuu luvun käsittelyyn hyvin tästä huolimatta.

11 3 Tutkimuksen kannalta erittäin oleellisen tekijän, pinta-alan mittaustavan tarkempi tekninen tarkastelu on rajattu ulkopuolelle. Tutkimuksen tarkastelun lähtökohta on se, että pinta-ala on mitattu joko nykyisen standardin mukaisesti, tai jollain muulla tavalla. Siinä tapauksessa, että mittaus on tehty muulla tavalla, tutkimus nojautuu eri mittaustapojen erotukseen, eikä kyseenalaista itse mittaustapaa ja tuloksia. 7 Tutkimuksessa ei rajatun laajuuden vuoksi myös tarkastella esimerkiksi pinta-alatiedon lähteenä olevan yhtiöjärjestyksen, isännöitsijäntodistuksen tai myytävää kohdetta käsittelevän markkinoinnin merkitystä välitysliikkeen vastuuseen. Tutkimuksen pyrkimyksenä on jäsentää välitysliikkeen vastuun laajuutta kohteen pinta-alan poiketessa todellisesta ja määritellä pinta-alavirheen oikeudellisia seuraamuksia. Tutkimuksessa välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuus ovat erittäin keskeisessä asemassa kiinteistönvälittäjän vastuun määrittäjinä. Mainitut velvollisuudet perustuvat yleisesti ammattimaista toimintaa harjoittaviin toimijoihin, jolloin niiden tarkastelun laajuus on tässä yhteydessä rajattua. Myös pinta-alavirhettä ei olla säännelty erikseen, joten lähtökohtaisesti pinta-alavirhettä tulkitaan kuten muitakin virheitä. Näin ollen täysin perusteltua olisi tukea tutkielman argumentaatiota käyttämällä hyväksi muita virhetyyppejä. Päätin kuitenkin tyytyä rajaamaan yleisen oikeustoimen virheellisyyden ja asuntokaupan virheellisyyden tutkimisen vain välttämättömimpään määrään keskittyen oleellisemmaksi kokemani pinta-alavirheen lainsäädännön ja oikeuskäytännön tarkasteluun. 1.3 Tutkimuksen metodi Tutkimuksen metodi on oikeusdogmaattinen, eli lainopillinen. Lainopin, ja tämän tutkimuksen tehtävän on systematisoida ja tulkita oikeusnormeja. Tutkielman pyrkimyksenä on selvittää voimassaoleva, Suomen oikeusjärjestyksen kanta kyseessä olevaan tutkimuskysymykseen. Olen pyrkinyt systematisoimaan aihetta koskevan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja muun oikeudellisen aineiston, jotka näen oleellisimmaksi tutkimuskysymykseen nähden. Oleelliseksi olen myös katsonut korostaa tarvittaessa eri oikeuslähteiden merkitystä ja painoarvoa käsiteltävään kysymyksen kohdalla. Joissain tapauksissa jopa ainoan oikeuslähteen merkitys ajan tai olosuhteiden muuttumisen vuoksi on tärkeä huomata. Oikeusdogmaattinen tarkastelu on tähän tutkimukseen mielestäni luonnollinen 7 Pinta-alan mittaamisesta ks. luku 5.

12 4 valinta, sillä esimerkiksi oikeusvertailu on aiheen kansallisten elementtien vuoksi melko heikosti soveltuva metodi 8 Systematisoinnin lisäksi tutkimukseen kuuluu myös tulkita valittua tutkimusaineistoa. Oikeuskirjallisuuden ja aihetta koskevien tutkimusten tekemän tulkinnan tärkeys korostuu jo pelkästään siksi, että eri oikeudenalojen sääntely on pääsääntöisesti enemmän tai vähemmän ylimalkaista ja suuntaaantavaa. Poikkeusta ei muodosta asuinhuoneistokauppaa ja kiinteistön kauppaa koskeva sääntely, vaikka mielestäni asuntokauppaa koskeva lainsäädäntö on yllättävänkin tarkkaa. Monissa kysymyksissä, mukaan lukien tämän tutkielman tutkimuskysymys oikeuskirjallisuuden ja etenkin oikeuskäytännön merkitys muun oikeudellisen materiaalin ohella on kuitenkin suuri. Valitun metodin avulla pyrkimyksenäni on ollut perustella mahdollisimman hyvin tutkimuskysymykseen liittyvää oikeudentilaa ja muodostaa siitä perusteltuja johtopäätöksiä. Vaikka käsillä olevan tutkimuksen kysymyksiin on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, on monissa tilanteissa kuitenkin löydettävissä selkeitä ja yhdenmukaisia tulkintalinjoja. Pinta-alavirhettä koskeva sääntely on ankaraa, mutta kun tiedetään vastuun määräytymisen laajuuden perusteet, on toiminnan ja sen seurausten ennakointi aina helpompaa. Koen onnistuneeni tutkimuksessani, jos olen pystynyt olemaan jotenkin avuksi asuinhuoneistokaupan pinta-alavirhettä koskevan problematiikan jäsentämisessä. 1.4 Tutkimuksen lähteet Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu pääosin lainsäädännöstä, ennakkotapauksista ja oikeuskirjallisuudesta. Vahvasti velvoittavien oikeuslähteiden merkitys on erityisen suuri, mutta myös lain esitöiden merkitys korostuu tässä tutkielmassa. Muita oikeuslähteitä tutkimuksessa käytetään varsin niukasti, mutta oleellisimmaksi voidaan nostaa ainakin huoneiston pinta-alan mittaamistapaa koskevan standardin merkityksen. Asuntokauppaa koskeva lainsäädäntö on mielestäni onnistunutta ja moniin muihin oikeudenaloihin verrattuna laajasti ja perusteellisesti kirjoitettua. Lisäksi lain esityöt tarjoavat moniin kysymyksiin paljon tulkintaa vahvasti tukevaa materiaalia. Asuntokaupassa on myös mahdollista käyttää hyväkseen kahta eri normistoa, sillä asuinhuoneistokauppaa koskeva sääntely ja kiinteistön kauppaa kos- 8 Pinta-alan laskemista koskeva normisto riippuu täysin eri maiden omista mittaussäännöksistä. Myös kansallisen oikeuskäytännön suuri merkitys tutkimuskysymykseen rajaa ulkomaisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta suuresti.

13 5 keva sääntely on erotettu toisistaan. Kattavasta lainsäädännöstä huolimatta suoran vastauksen löytäminen moniin ongelmiin on asuntokaupan kirjavuuden vuoksi usein vaikeaa, ja tällöin tarvitaan muita oikeuslähteitä argumentoinnin tueksi. Tämän tutkielman lähdeaineistosta on mainittava, että käytettävissä olevien oikeustapausten määrä on suuri, jolloin on täytynyt tehdä valinta tutkimukseen parhaiten soveltuvista ennakkoratkaisuista. Eniten ennakkotapausten rajaamista on joutunut tekemään kuluttajariitalautakunnan ja entisen kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuosituksista, mutta toisaalta olen koittanut antaa hovioikeuden ratkaisuille ja etenkin korkeimman oikeuden ratkaisuille mahdollisimman paljon painoarvoa. Koen onnistuneeni oikeustapausten rajaamisessa tapausten paljoudesta huolimatta hyvin, ja tutkielmaan valitut tapaukset edustavat mielestäni kattavasti tämänhetkistä oikeudentilaa kyseisessä asiassa. Ylipäätään koen oikeuskäytännön merkityksen erittäin vahvaksi asuntokauppaa koskevassa sääntelyssä, sillä asuntokauppa sisältää niin suuren määrän riitauttamisen arvoisia tekijöitä. Yksin lainsäädännön tulkinnalla on hyvin vaikea löytää ratkaisua kulloinkin kyseessä olevaan ongelmaan 9. Oikeuskirjallisuuden määrä asuntokauppaan liittyen on melko vähäinen. Tutkielmassani lähteinä käytetyt teokset ja artikkelit edustavat tutkimuskysymykseen liittyvää oikeuskirjallisuutta, eikä enempää ole saatavilla, ellei tarkoituksena ole tehdä muunlaista tutkimusta. Mahdollisesti juuri samasta syystä, eli aihetta koskevan oikeuskirjallisuuden vähäisyydestä johtuen teosten ja artikkelien tarjoamat johtopäätökset ovat hyvin suppeita ja varovaisia. Näin ollen kirjallisuuden tuoma lisäarvo on mielestäni melko vähäinen, joskin omalta osaltaan tärkeä muiden oikeuslähteiden rinnalla. 9 Tapausten kirjavuudesta olkoon esimerkkinä ratkaisu HeHO , S 97/970, jossa rakennuspiirustuksissa kynällä tehdyn virheellisen pinta-alatiedon ei katsottu edellyttävän välitysliikettä tarkastamaan pinta-alatietoa. Todellisen ja ilmoitetun pinta-alan erotus on tapauksessa n. 9 prosenttiyksikköä.

14 6 1.5 Tutkimuksen rakenne Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta mukaan lukien johdanto ja johtopäätökset. Johdantoa seuraavassa ensimmäisessä varsinaisessa pääluvussa käsitellään asuinhuoneistokauppaa. Oleellisimmiksi erityiskysymyksiksi tutkimuksessa asuntokaupan yleisessä käsittelyssä on valittu myyjän tiedonantovelvollisuus ja ostajan selonottovelvollisuus. Kyseiset velvollisuudet määrittävät vahvasti sen, mitkä oikeudet ja velvollisuudet kaupan mahdollisessa riitauttamistilanteessa kuuluvat myyjän vastuulle ja mitkä ostajan vastuulle. Tutkimuksen keskiössä olevan pinta-alavirheenkin tulkinnassa kyseiset vastuun perusteita määrittävät seikat toimivat vastuunjaon määrittäjinä myös kiinteistönvälittäjän hoitaessa myyntitoimeksiantoa. Mahdolliset korvausvastuut pinta-alavirhetilanteissa perustuvat asuntokaupan virheellisyyteen ja virheen riittävään merkityksellisyyteen. Tästä johtuen tutkimuksen seuraavassa pääluvussa käsitellään asuinhuoneistokaupan virheellisyyttä. Luvussa käsitellään vain oleellisiin osin oikeustoimen virheellisyyttä yleisellä tasolla. Sen sijaan asuinhuoneistokauppaan liittyviä virhetilanteita on tutkimuksessa pyritty kuvailemaan mahdollisimman kattavasti soveltuvimpia lainkohtia ja oikeustapauksia käsittelemällä. Myyjälle mahdollisesti kaupan virheellisyydestä määrättävä hinnanalennus tulee käsitellyksi kyseisessä pääluvussa. Pinta-alavirheet koskevat lähes poikkeuksetta käytetyn asunnon kauppaa, mutta uuden asunnon kauppa tuo käsitellyin osin mielestäni lisäarvoa virhetulkinnalle asuinhuoneistokaupassa 10. Neljäs pääluku koskee välitystoimintaa. Myös välitysliikkeen vastuun kannalta oleellista on välitysliikkeen selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuuden täyttäminen. Toisin kuin myyjän vastuu, välitysliikkeen vastuu perustuu toimeksiantosopimukseen ja sen täyttämiseen. Ostajaa kohtaan vastuu esimerkiksi pinta-alavirheestä ei ole hinnanalennuksen muodossa, vaan välitysliike voi joutua vahingonkorvausvastuuseen toiminnastaan ostajalle. Välitysliikkeen vastuu perustuu välitysliikkeen ammattitaitoisuuteen ja siitä seuraaviin velvollisuuksiin selvittää asioita ja toimia tiedon jakajana sekä toimeksiantajalle, että toimeksiantajan vastapuolelle. Pinta-alavirhettä käsitellään sekä välitysliikkeen, että myyjän kannalta luvussa viisi. Pinta-alan tarkastelu on jaettu koskemaan ensimmäisessä alaluvussa yleisesti asuntokauppaa. Toisessa alaluvussa näkökulmana on pinta-alavirhe välitysliikkeen kannalta. Pinta-alavirhe on vain yksi virheen tyyppi useiden muiden eri virhetyyppien joukossa. Vaikka tutkimuksessa on kyse välittäjän vas- 10 Ks. Luku 5.1.

15 7 tuusta pinta-alavirhetilanteessa, on myyjän rooli kaikissa pinta-alavirhetilanteissa olennainen. Tällöin luonnollinen kyseisen virheen jäsentely lähtee kaupan tyypin, eli asuinhuoneistokaupan käsittelystä. Tässä pääluvussa pyritään lisäksi jäsentelemään pinta-alavirheen seurauksia sekä välitysliikkeen, että myyjän osalta.

16 8 2. ASUINHUONEISTON KAUPASTA 2.1 Yleistä Asuinhuoneistojen kaupassa kaupan kohteena on asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat yhtiöjärjestykseen perustuen tietyn asuinhuoneiston hallintaan. Asunto-osakeyhtiölain ( /1599) 1 luvun 2 :n mukaan asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakekauppa on samanaikaisesti arvopaperin sekä irtaimen omaisuuden kauppa. Asuntoosakekauppa poikkeaa osittain kiinteistön kaupasta, sillä irtaimen omaisuuden kaupassa ei ole muotovaatimuksia eikä julkisoikeudellista kirjaamisjärjestelmää 11. Irtaimen kaupan luonteen vuoksi asunto-osakekauppaan tulee kuitenkin sovellettavaksi useita eri säädöksiä. Kauppalakia ( /355, jäljempänä KL) sovelletaan irtaimen omaisuuden kauppaan, laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista ( /228, jäljempänä OikTL) puolestaan sääntelee esimerkiksi sopimuksen syntymistä ja luonnollisesti asuntokauppalaki ( /843, jäljempänä AsKL) on merkittävä säädös asunto-osakekaupan oikeudellisissa kysymyksissä. 12 Asunto-osakkeiden kaupassa sovelletaan pääosin kuitenkin AsKL:a. 13 Lähtökohtana oikeusjärjestyksessämme on sopimusvapauden periaate, eli lähtökohtainen vapaus sopia asioistaan haluamallaan tavalla. Myös asunto-osakekaupan lähtökohtana pätee sopimusvapaus, mutta poikkeuksia ja rajoituksia sopimusvapauteen asettaa esimerkiksi kuluttajansuojalaki ( /38), AsKL kuluttajia koskevassa normistossaan ja laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ( /481). Myös asunto-osakekauppaan pätee, ettei ketään voi pakottaa tekemään sopimusta, eikä sopimuksella voi olla kolmatta osapuolta sitovia vaikutuksia. 14 Esimerkiksi tapauksessa KKO:1999:96 ostajan ja myyjän välillä tehtyyn sopimukseen nähden ulkopuolinen asunto- 11 Kasso 2010, s Toisaalta asunto-osakeyhtiön osakasluettelo on julkinen ja sen tiedot avoimia, mutta tietoja ei ylläpidetä yhteisesti. Velvollisuus tietojen ylläpitämisestä kuuluu kullekin yhtiölle erikseen. 12 Kasso 2010, s Kasso 2010 s Poikkeuksen muodostaa AsKL 1:1 :n mukaan osuuskunnan osuuden luovutus, jonka jäsenyys antaa ainoastaan oikeuden tehdä osuuskunnan kanssa huoneenvuokrasopimuksen, aikaosuusasunnon kaupan ja asumisoikeuden luovutuksen. Asunto-osuuskunnat ovat kuitenkin melko harvinaisia. 14 Sopimuspakkotilanteet ovat rajatuissa tilanteissa mahdollisia. Esimerkiksi joukkoliikenteen sopimuspakko maksavan asiakkaan kuljetuksesta ja postin toimitus kuuluvat eräisiin sopimuspakkotilanteisiin..

17 9 osakeyhtiö ei voinut esittää vaatimuksia sellaisen sopimuksen perusteella, jossa myyjä ei ollut ottanut vastatakseen kustannuksista nimenomaan asunto-osakeyhtiölle. Irtaimen kaupan sopimuksen tekemiselle ei ole säädetty muotovaatimuksia. Näin ollen teoriassa jopa suullinen sopimus on pätevä, mutta yleisesti ottaen pyrkimyksenä on tehdä vähääkään merkityksellisemmät sopimukset kirjallisesti. 15 OikTL 1 luvun sopimuksen tekemistä koskevat säännökset pätevät myös asunto-osakekaupassa huolimatta säädöksen korkeasta iästä ja osittaisesta sopimattomuudesta tähän päivään. 16 Sopimus osapuolten välille syntyy siis tarjouksen ja hyväksytyn vastauksen tulemana. 17 Yleisemminkin OikTL:n 1 luvun säännökset tarjouksesta ja vastauksesta soveltuvat asunto-osakekauppaan, jolloin esimerkiksi suullinen tarjous ja vastaus on OikTL 3 :n perusteella mahdollinen. Asuntokaupassa on kuitenkin aina syytä tehdä kirjallinen tarjous ja antaa siihen selkeä kirjallinen vastaus Myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa Myyjän tiedonantovelvollisuuden kannalta tietojen antamistavalla ei ole merkitystä, vaan tiedot on mahdollista antaa kirjallisesti tai suullisesti. 19 Jopa oikea tieto voi olla virheellinen, jos tieto on esitetty epäselvällä tai harhaanjohtavalla tavalla. 20 Oleellista on sellaisten tietojen antaminen, joiden voidaan katsoa poikkeavan tavallisesta ja joiden ostaja voi objektiivisesti arvioiden olettaa saavansa tietää. Arvioitaessa, mitä voidaan pitää eri asuntojen kohdalla perusteltuna odottaa, on esimerkiksi asunnon ikä, hinta ja se, mitä ostaja voi havaita asunnon ennakkotarkastuksessa. 21 Virheellisten tietojen on oltava lisäksi tarpeeksi konkreettisia, sillä yleisluontoinen kehuminen ei sinänsä aiheuta 15 Kasso 2010, s Esimerkiksi kyseisen lain 3 :n termiä "sähkösanoma" voitaneen nykyään pitää vanhentuneena. 17 Kasso 2010, s Irtaimeen kauppaan yleisestikin pätevänä huomiona lienee oleellista korostaa, että myyntiilmoitusta ei pidetä tarjouksena, vaan tarjouspyyntönä. Näin ollen asunnon tai muun irtaimen myyjä ei ole velvollinen edes myynti-ilmoituksen osoittamaan pyydettyyn hintaan, ellei myyjä ole tehnyt nimenomaiselle ostajalle osoitettua myyntitarjousta. 18 Kasso 2010, s HE 14/1994, s Kasso 2010, s HE 14/1994, s. 95.

18 10 virhevastuuta. On kuitenkin mahdollista, että myös yleisluontoinen kehuminen tulee arvioitavaksi, kun tarkastellaan ostajan perustellusti odottamaa tasoa asunnon suhteen. 22 Virhevastuun syntyminen ei edellytä tuottamusta myyjän osalta. Asunto voi olla virheellinen siitä riippumatta, tiesikö myyjä antamansa tiedon olleen virheellinen tai olisiko hänen tullut tietää. 23 Virheellisyyteen ei vaikuta se, oliko myyjän tarkoitus johtaa ostajaa harhaan vai ei. Lain esitöiden valossa tarkoituksena virhevastuun edellä mainitun kaltaisessa melko laajassa virhevastuun syntymisessä on pyrkimys vähentää asunnon myyjän ilman varmuutta esitettyjä väitteitä asuntoa koskien. Näin ollen myyjällä on velvollisuus lisätä epävarmoihin asuntoa koskeviin tietoihin varauma tiedon mahdollisesta paikkansapitämättömyydestä. 24 Virheen käytetyn asunnon kaupassa muodostuu myös, jos asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on saattanut ostajan tietoon. Lisäedellytyksenä AsKL 6:11 :n 2 kohdan mukaan virheen muodostumisessa on lisäksi se, että kyseessä oleva poikkeama ostajan saamissa ja saatavissa olevissa tiedoissa on merkityksellinen kaupan kannalta. Virhe käytetyn asunnon kaupassa syntyy silloin, kun myyjä on jättänyt antamatta ostajalle tiedon, jonka hänen täytyy olettaa tienneen, ja jonka ostaja saattoi perustellusti odottaa saavansa. Ostajan selonottovelvollisuus huomioiden tieto, jossa ostajan tulee voida luottaa myyjän tiedonantovelvollisuuteen on siten sellainen, jota ostajan ei perustellusti voida olettaa selvittävän tai saavan selville ennen asunnon kauppaa. Lain mukaan myyjän tulee lisäksi huomioida ostajan asettamat erityisvaatimukset ja muut seikat. 25 Virhevastuun edellytyksenä on, että virhe on vaikuttanut kauppaan. Vaikutus kauppaan käsittää sen, että oikeat tiedot omannut ostaja olisi jättänyt kaupan kokonaan tekemättä tai ei olisi tehnyt sitä sovituin ehdoin. Lain esitöiden mukaan väärän tiedon vaikutus kauppaan ilmenee usein erityisesti asunnosta maksetussa hinnassa. Konkreettiseen todistusaineistoon on kuitenkin harvoin mahdollista tukeutua arvioitaessa tiedon vaikutusta kauppaan Ks. HE 14/1994 s. 94. Yleisluontoinen kehuminen koskee lain esitöissä erityisesti uuden asunnon kauppaa, mutta soveltuvuus käytetyn asunnon kauppaan lienee mahdollinen. 23 Keskitalo 2007, s Ks. HE 14/1994 s. 94. Kuitenkaan virheelliseen tietoon ei voida vedota, jos tieto on oikaistu ennen kaupantekoa riittävän ajoissa siten, että ostajalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus harkita virheellisen tiedon vaikutusta kauppaan. 25 Vrt. AsKL 4:15 :n säännöksiin. Uuden asunnon kauppaa koskevat periaatteiltaan samat tiedonantovelvollisuussäännökset kuin käytetyn asunnon kauppaa. Oleellisimpina eroina ovat 2 kohdan markkinointia koskeva sääntely ja uuden asunnon luonteeseen kuuluvat 4 kohdan erityistiedot asunnon materiaalien ja laitteiden käyttöön liittyen. 26 HE 14/1994, s. 94.

19 11 Myyjän tiedonantovelvollisuuden ydinalueeseen kuuluu erityisesti sellaiset seikat asuntoon liittyen, joita ei voi havaita asunnon tavanomaisessa tarkastuksessa. Kyseessä tulee olla kuitenkin kaupan kannalta merkityksellinen seikka. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi tiedot, jotka eivät käy ilmi taloyhtiön edustajan antamista tiedoista tai ostajan tekemästä ennakkotarkastuksesta, mutta ovat kuitenkin myyjän tiedossa. Kyseessä on tyypillisesti taloyhtiössä ilmenneet viat tai puutteet, joista ei ole vielä tehty korjauspäätöstä. 27 Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen kertomaan sellaisista vioista tai puutteista, jotka ovat aiemmin korjattu asianmukaisesti. 28 Jos myyjän katsotaan olevan tietoinen ostajan asettamista erityisvaatimuksista, voi asunnossa olla virhe silloin, kun ostajan erityisvaatimusten edellyttämiä tietoja ei anneta. 29 Tällöin kuitenkin suositellaan tehtävän kyseiset erityisvaatimukset kirjallisesti osaksi kauppaa koskevaa sopimusta, jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviltä riitatilanteilta. 30 Uuden asunnon kaupan tiedonantovelvollisuutta koskevien lain esitöiden nojalla ostajan ei tarvitse edes nimenomaisesti ilmoittaa erityisvaatimuksistaan, vaan myyjän tulee saamiensa tietojen nojalla pystyä sellaisiin vastaamaan. 31 Johtopäätöksenä voitaneen vetää, että jopa ostajan olemus ja käyttäytyminen voidaan katsoa joissain tilanteissa sellaisiksi, että niiden perusteella syntyy tiedonantovelvollisuus joihinkin erityistarpeisiin liittyen, eikä aina tarvittaisi nimenomaista lausumaa asiasta. 32 Korostavana merkityksenä myyjän tiedonantovelvollisuuteen voi joskus olla myyjän ammattitaito. Samaten kuten ostajan ammattitaidolla voi olla merkitystä hänen selonottovelvollisuuteensa, niin yksityishenkilöiden välisessä asuntokaupassa myyjän ammattitaito korostuu. 33 Rajauksena kyseiseen teemaan on kuitenkin se, että myyjällä on oltava nimenomaan sellaista ammattitaitoa, jonka avulla hänen tulisi, tai olisi tullut ymmärtää virheen merkitys. 34 Vaikutusta tiedonantovelvollisuuteen on myös myyjän toimella asuntoyhteisön hallituksessa tai isännöitsijänä. Myös myyjän asu- 27 HE 14/1994, s Keskitalo 2007, s. 162 ja 165. Myyjän tiedonantovelvollisuuteen liittyen on hieman epäselvää käytetyn asunnon kaupassa, onko myyjällä velvollisuutta korjata ostajan virheellinen tieto. Kiinteistön kaupan osalta maakaari sääntelee laatu- ja vallintavirheen osalta MK 2:17 :n 4 kohdassa ja MK 2:18 :n 4 kohdassa myyjän velvollisuudesta korjata ostajan virheellinen tieto. Maakaaren erityisasemaan suhteessa kauppalakiin nojaten Keskitalo esittää, että AsKL 6:11 :n 2 tai 3 kohdan mukaan myyjällä olisi velvollisuus korjata ostajan virheellinen tieto silloin, kun tiedolla on merkitystä kauppaan. 29 HE 14/1994, s. 95. Selkeänä esimerkkinä erityisvaatimuksia asettavasta ostajaryhmästä ovat liikuntarajoitteiset ihmiset. Tällöin myyjän velvollisuutena on kiinnittää ostajan huomio kaikkiin kyseiselle liikuntarajoitteiselle olennaisiin asunnon erityisominaisuuksiin. Erityisen selkeästi myyjän tiedonantovelvollisuus korostuu erityisvaatimuksien suhteen rakennusvaiheessa olevien uusien asuntojen kaupassa, sillä ostajan voi olla usein vaikea hahmottaa asunnon soveltuvuutta hänen käyttöönsä keskeneräisessä asunnossa. 30 Keskitalo 2007, s HE 14/1994, s Keskitalo 2007, s Keskitalo 2007, s Simonen 2000, s. 41.

20 12 misaika asunnossa on merkityksellinen. Jos myyjä on asunut asunnossa lyhyen aikaa, katsotaan hänen olevan vähemmän tietoinen asunnon virheistä ja muista seikoista, kuin pidempään myytävässä asunnossa asuneen myyjän. Lyhyt tai olematon asumisaika soveltuu yhtä lailla myyjänä toimiviin vuokranantajiin ja kuolinpesiin. Ottamalla asunnon kauppakirjaan lauseke myyjän lyhyestä asumisajasta tai siitä, että ei ole lainkaan asunut asunnossa on suositeltavaa. Tällöin ostajan selonottovelvollisuus korostuu, mutta ei poista myyjän virhevastuuta. 35 Myyjä on AsKL 6:27 :n nojalla vastuussa itse antamiensa tietojen lisäksi myös hänen edustajansa antamista tiedoista. Myyjän vastuu ulottuu kiinteistönvälittäjän, isännöitsijän, asunto-osakeyhtiön edustajan ja isännöintitodistuksesta ilmeneviin tietoihin ja muuhun edustajana toimineen tahon antamiin tietoihin. Myyjä vastaa edustajansa antamista tiedoista, eikä vastuuta rajoita mahdollisen toimeksiantosopimuksen sisältö 36. Myyjä voi kuitenkin joissain tapauksissa saada vahingonkorvausoikeudellisin perustein korvausta edustajansa antamien virheellisten tietojen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta. 37 Myyjän virhettä koskevan tietoisuuden perustelu voi olla jossain tilanteissa ongelmallista, jos myyjä ei myönnä asiaa, eikä asiaa voida todistaa ulkoisilla seikoilla. Tällöin oleellista on se, mitä myyjän voidaan osoittaa tienneen tai mitä hänen olisi tullut tietää. Myyjän voidaan katsoa olleen tietoinen virheperusteen olemassaolosta esimerkiksi silloin, kun hän on suorittanut korjaus- tai kunnossapitotöitä virheeseen liittyen. Myös, jos myyjä on läheisessä suhteessa sellaiseen henkilöön, joka on tietoinen virheperusteesta, on katsottu, että myyjäkin on perustellusti ollut tietoinen virheestä. Myyjän tiedontason toteennäyttäminen voi edellyttää jopa naapureiden kuulemista. Jos virheperuste kuitenkin katsotaan sellaiseksi, että kummankaan osapuolen ei katsota siitä tienneen, on kyseessä salainen virhe Keskitalo 2007, s Keskitalo 2007, s Routamo Ståhlberg 2000, s Keskitalo 2007, s Salaisesta virheestä on AsKL 6:11 :n 4 kohdan mukaan kyse silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on perusteltua syytä olettaa huomioiden asunnon hinta, asunnon ikä, alueen tavanomainen varustetaso asunnoissa, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset ja muut seikat huomioon ottaen.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan purkumahdollisuuksiin Tiina Koskinen-Tammi AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Sisäilmastoseminaari 16.3.2016

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (5) ESAVI/9228/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 7.12.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/5238/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 12.10.2015 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu välitysliikeketjuun.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX

PÄÄTÖS 15/10275. 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 XXXXX XXXXXX POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 2. osasto Korsholmanpuistikko 43, PL 251 PÄÄTÖS 15/10275 65100 Vaasa 15.12.2015 L13/4814 Yhteinen käsittely: Dnro:t L13/4814 - L 13/4828 L 13/48/16 L 13/4817 L 13/4818 L 13/4819

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET. Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 1.10.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit 2 Tehtävä 1 (Toiviainen) Vastausten arvostelussa huomioon otettuja seikkoja: Aatu Avuttoman oikeus saada tietoja kaupasta.

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: )

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus: ) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3814 m 2 suuruinen alue, joka on osa Turun kaupungin Kurjenmäen kaupunginosan tontista 853-22-1-4, sijaitseva

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot