Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat"

Transkriptio

1 Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat Projektitutkija Taru Siekkinen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos Campus Conexus -projekti

2 Campus Conexus -projekti toimiva ESR-rahoitteinen kansallinen projekti, jota koordinoi Tampereen yliopisto. Korkeakouluopiskelijoiden syrjäytymistä tutkivan osaprojektin tavoitteena - Tuottaa käsitteellistä sekä empiiristä tietoa syrjäytymisilmiöstä sekä keinoista sen ehkäisemiseksi - Auttaa ymmärtämään opiskelemattomuuden syitä ja seurauksia - Tutkimus- ja julkaisutoiminta

3 Campus Conexus aineisto Rekisteriaineisto (vuonna 2005 tai sen jälkeen aloittaneet perustutkinto-opiskelijat) - Helsingin yliopisto (HY) n= Tampereen yliopisto (TaY) n= Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) n= Jyväskylän yliopisto (JY) n= 4775 Kyselyaineisto, sähköisenä postitse - Hitaasti etenevät opiskelijat, JY ja TaY - Vastausprosentti 25 %, n= 231 Haastattelut, kyselyaineiston pohjalta - Opinnäytetöiden tekijät toteuttaneet haastatteluja, noin 50 kpl.

4 Korkeakoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Keskustelu korkeakouluopiskelijoiden riskistä syrjäytyä koulutuksesta kohdistuu pääasiassa opintojen hitaaseen käynnistymiseen, opintojen pitkittymiseen, alan vaihtoon ja opintojen keskeyttämiseen, ja aiheesta on sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimustietoa (mm. Orr, Cwos C & Netz 2011; Hovdhaugen & Aamodt 2009; Rautopuro Korhonen 2011; Saarenmaa, Saari Virtanen 2010). Kaikille tutkimuksille on yhteistä huoli pitkittyneistä opinnoista aiheutuvista (oletetuista) kustannuksista yksilölle, korkeakoululle ja yhteiskunnalle.

5 Korkeakoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Euroopan tasolla tärkein korkeakoulutuksen suunnannäyttäjä on ollut Bolognan prosessi, joka sai alkunsa vuonna Suomen korkeakoululuissa on opiskeltu Bolognan prosessin mukaisesti syyslukukaudesta 2005 lähtien. Prosessin mukainen ihanneaika maisterintutkinnolle on viisi vuotta ja opintojen maksimiaika seitsemän vuotta. Bolognan prosessin päämääränä oli luoda yhtenäinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Prosessin keskeisenä tavoitteena oli yhtenäistää Euroopan korkeakoulujen tutkintorakenteita, lisätä opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä parantaa heidän siirtymistään työmarkkinoille. Suomessa tavoitteisiin lisättiin myös opiskelijoiden valmistumisaikojen lyhentäminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009, 2012)

6 Korkeakoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Vuonna 2009 Belgiassa järjestetyssä kokouksessa 46 maan korkeakoulutuksesta vastaavat ministerit arvioivat Bolognan prosessin saavutuksia ja määrittelivät Euroopan korkeakoulutusalueen uusia painotuksia tälle vuosikymmenelle. Uuden vuosikymmenen painopisteinä mainittiin sosiaalinen ulottuvuus (tasapuolinen pääsy korkeakoulutukseen ja valmistuminen), elinikäinen oppiminen, työllistyvyys, opiskelijalähtöinen oppiminen ja korkeakoulujen opetustehtävä, kansainvälinen avoimuus, liikkuvuus, tiedonkeruu, läpinäkyvyyden lisääminen, rahoitus, koulutus, tutkimus ja innovaatio (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009, 2012)

7 Korkeakoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Virkkunen korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaarissa 2010: opintojen pitkittyminen on edelleen haaste ja että yliopistojen läpäisyastetta on nostettava selvästi (Virkkunen 2010) HS 2005: vuoden 2005 syksyllä Bolognan prosessin mukaan aloittaneesta noin opiskelijasta lähes joka kolmas (30 %) voisi teoriassa menettää opinto-oikeutensa vuoden 2012 heinäkuun lopussa (Liiten 2012). Syksyllä 2012 opinto-oikeuden oli vaarassa menettää moni, suurimmalle osalle hyväksyttiin jatkoaikaa.

8 Korkeakoulutus Suomessa Vuonna 2010 Suomen korkeakouluissa opiskeli noin opiskelijaa, naisten osuus hieman yli puolet. Suomen yliopistoissa vuonna 2003 kokopäiväisesti opiskelevia (lukukaudessa 20 opintopistettä tai enemmän suorittavia) oli 45 prosenttia opiskelijoista, kun taas Eurostudent-tutkimuksen mukaan keskimäärin 86 prosenttia opiskelijoista Euroopassa opiskeli kokopäiväisesti. Maiden väliset erot ovat suuria, eikä kaikkialla virallisesti osa-aikaisia opiskelijoita (esim. Suomessa). (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2011; Orr, Cwos c & Netz 2011, 82.)

9 Korkeakoulutus Suomessa PAM, opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö ja HY:n ristipaineessa tutkimus: 1. vuoden opiskelijoista 90 opiskeli täyspäiväisesti, puolet heistä myös työskenteli sivutoimisesti opintojen ohella vuotta opiskelleista puolet opiskeli päätoimisesti, 40 työskenteli päätoimisesti ja opiskeli sivutoimisesti. Opiskelijoiden mukaan työkokemus, osaaminen ja kontaktit merkittävimpiä menestymisen tekijöitä työmarkkinoilla 40 sitä mieltä että työnteko hidastaa opintojen etenemistä hieman ja 20 %:in mielestä, että hidastaa paljon. (Kemppainen 2011, 17-42)

10 Korkeakoulutus Suomessa Suomessa opiskelut aloitetaan keskimääräistä vanhempina ja opinnot kestävät pitkään. Suomalaisista vuotiaista nuorista yli 40 on opiskelijoita, OECD-maiden keskiarvo on 25 Vertailu hankalaa, koska korkeakouluissa sekä työmarkkinoille siirtymisessä eroja maiden välillä, esim. Suomalaiset ja Norjalaiset aloittavat opiskelun myöhään ja opinnot kestävät pidempään mutta siirtyvät työelämään valmistumisen jälkeen melko pian. Keskimääräinen työelämään siirtymisen aika vaihtelee Euroopassa suuresti, vajaasta vuodesta kymmeneen vuoteen. Erot suuria onko mahdollista odottaa samanlaisia työllistymisuria? Onko Bolognan prosessin tavoitteet mahdottomia saavuttaa? (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, Kivinen Nurmi 2011; Ursin 2010, Honkanen 2010)

11 Syrjäytyminen Syrjäytymiseen liittyy erilaisia toisiinsa sidoksissa olevia ongelmia, voidaan nähdä ongelmallisena yhteiskunnan, instituution ja yksilön kannalta. Yhteiskunta: Nuori, joka syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta on aiheuttanut yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset täytettyään 60-v. Instituutio: ylempi korkeakoulututkinto maksaa keskimäärin Yksilö: Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ongelmat (Ursin, Rautopuro Välimaa 2011; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007, 17; Yleisradio 2009.)

12 Käsitteenä sekä ilmiönä laaja Syrjäytyminen Syrjäytyneeksi määrittely leimaavaa, mielletään usein yksilön ongelmaksi. Kuitenkaan kaikki samassa tilanteessa olevat eivät ole syrjäytyneitä, eikä jonkun tietyn ongelman esiintyminen suoraan aiheuta syrjäytymistä. Syrjäytymiselle on tunnusomaista ongelmien kasautuminen, mutta esimerkiksi köyhyys ei yksinään tee kenestäkään syrjäytynyttä. (Lämsä 2009, ) Syrjäytyminen on muutosprosessi, jonka syytä voidaan hakea yksilöstä (syrjäytyjiä, epäonnistuneita), yhteiskunnasta ja kulttuurista tai näiden välisistä suhteista (Lämsä 2009, 29, 36) Nuorten ovat syrjäytymiselle alttiita, koska nuoruuteen kuuluu siirtymät ja muutokset jotka tapahtuvat melko lyhyellä aikavälillä (Jyrkämä 1986)

13 Syrjäytyminen Marginalisaatio = valtavirran ulkopuolella olemista, voi olla tietoista ja vapaaehtoista. Voi johtaa syrjäytymiseen. Syrjäytyminen yksilön tai ihmisryhmän kasautuvaa huono-osaisuutta, pysyvämpi tila.

14 Syrjäytyminen Nuorten syrjäytymisriskistä keskusteltaessa on koululla keskeinen asema, koska koulu on merkittävä osa nuoren elämää. Kouluun liittyvät ongelmat, kuten heikko koulumenestys, alisuoriutuminen ja alhainen koulutusmotivaatio, lisäävät koulutuksesta syrjäytymisen riskiä. Nämä ongelmat ovat yhteydessä opiskelijan yksilöllisiin piirteisiin ja myös rakenteellisiin tekijöihin, jotka ovat usein koulun vaikutusalueen ulkopuolella. Onkin tärkeää erotella niitä tekijöitä, joihin koulu voi vaikuttaa ja jotka ovat koulusta lähtöisin. (Alatupa, Karppinen, Keltikangas-Järvinen & Savioja 2007, 117.)

15 Syrjäytyminen Syrjäytymisen ulottuvuudet (Jyrkämä 1986, Lämsä 2009, 32 mukaan): Koulutuksellinen Työmarkkinallinen Sosiaalinen Vallan-käytöllinen Normatiivinen Alueet Koulutus-instituutiot Työmarkkinat ja työelämä Perhe ja lähiyhteisöt Yhteiskunnalliset vaikutuskanavat Julkisuus, kansalaismielipiteet Sisällöt Tietojen, taitojen ja valmiuksien vähäisyys tai puuttuminen Työn sisällyksettömyys, huonot työolot, työttömyys tai sen uhka Siteettömyys, ystävättömyys, sivullisuus Vallan ja vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen Normaalisuuden rikkominen Mekanismit Valikoiminen ja valikoituminen koulutusaloille ja - tasoille Valikoituminen huonoihin työmarkkina-asemiin, urautuminen työttömäksi Avioerot, eristäminen tai eristyminen lähiyhteisöstä Joutuminen vallankäytön ja kontrollinen erityiskohteeksi Leimautuminen ja leimaaminen poikkeavaksi norminrikkojaksi Syyt ja taustatekijät Kilpailu koulutuspaikoista, koulutuskulttuuri, yksilölliset resurssit Työmarkkinoiden ja työelämän muutokset Perheen kriisi, lähiyhteisöjen mureneminen Vallankäytön monimutkaistuminen, kontrollin yhteiskunnallistuminen ja kontrollikoneistojen kasvu Yhteiskunnallisen ilmapiirin koveneminen Seuraukset Resurssien vähäisyys kovenevassa kilpailussa Toimeentuloon, terveyteen ym. liittyvät ongelmat Primaarin sosiaalisen tuen ja kontrollin heikkeneminen Vähäiset mahdollisuudet itseä koskeviin ratkaisuihin Itseleimaaminen, identiteetiongelmat

16 Syrjäytymisvaara Elämänhallinta Syrjäytymisvaara Syrjäytyminen Hyvinvointi Hyvä elintaso Normaalius Työ- ja toimintakyky Turvallisuus Hyvinvointipuutteet Elinolojen puutteet Sosiaaliset ongelmat Toimintavajeet Riskit Marginaalisuus Huono-osaisuus Poikkeavuus Avuttomuus Turvattomuus Toiseus Svedberg 1994, 41, Lämsä 2009 mukaan Nuorten kohdalla puhutaan mieluummin syrjäytymisvaarasta kuin syrjäytymisestä. Ihmiset eivät ole samalla tavalla syrjäytyneitä. Syrjäytyminen myös vaihtelee elämäntilanteen mukaan. vältettävä leimaamista

17 Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen Ajankohtaiseksi korkeakoulutuksen laajenemisen ja massoittumisen myötä. Koko Suomen väestöstä korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut vuonna 1970 vähemmän kuin yksi kymmenestä (9 %), mutta vuonna 2010 jo enemmän kuin joka neljäs (28 %). Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneita oli jopa yhdeksän kertaa enemmän vuonna 2010 kuin vuonna Tämä kehitys on tuonut poliittiseen keskusteluun uusia teemoja, kuten korkeakoulutuksen laadun, opiskelijoiden työelämään siirtymisen sekä erilaiset opiskelijoiden ongelmat, esimerkiksi korkeakoulutuksesta syrjäytymisen. Perinteisesti korkeakouluopiskelijat nähty etuoikeutettuina voivatko olla syrjäytyneitä? (Ursin ym. 2011; Suomen virallinen tilasto (SVT) 2011a.)

18 Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen Kuka on syrjäytynyt kuka sen määrittelee? Kenen ongelma se on? Drop out -opiskelijat, kokonaan opintonsa keskeyttävät Stop-out/Return opiskelijat, keskeyttävät opintonsa eri syistä lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa Transfer-opiskelijat siirtyvät toiseen oppilaitokseen. Keskeyttämisen syitä (Tinto 1996, Rautopuoro & Korhonen 2011 mukaan): - Opiskeluun liittyvät vaikeudet - Sopeutumiseen liittyvät vaikeudet - Omiin tavoitteisiin tai orientaatioon liittyvät vaikeudet - Heikko tai ulkokohtainen sitoutuminen - Taloudelliset vaikeudet - Opiskelijan ja yliopiston yhteensopimattomuus - Eristäytyneisyys irrallisuus

19 Aineisto Tavoitteena löytää opiskelijoita, jotka ovat vaarassa syrjäytyä korkeakoulutuksesta. Campus Conexus projektin rekisteriaineisto, Jyväskylän yliopisto, 4775 opiskelijaa. Tiedekunnittain: - Informaatioteknologia (418), - Humanistinen 28 (n=1349), - Kasvatustieteellinen 13 (n=600) - Liikunta- ja terveystiede 10 (n=454), - Matemaattis- luonnontieteellinen 22 (n=1039) - Taloustieteellinen 8% (n=361) - Yhteiskuntatieteellinen 12 (n=554)

20 Valmistuako vaiko eikö valmistua Bolognan julistuksen mukainen ihanneaika 5-v edellyttää n. 30 op lukukausi. Opintojen maksimiaika 7-v edellyttää n. 24 op lukukausi Luokittelu ja prosenttiosuus kaikista opiskelijoista Jyväskylän yliopistossa (kaikki läsnäolokuukaudet) : - Nollat 4 (n= 195) IT 11 n=46, liikunta ja terveystiede n=28 - Ei kandi 7v =korkeintaan 11 op läsnäololukukausi 10 (n=480) IT 18 n= 77, mat-luonn. 14 n=146 - Ehkä kandi 7v op läsnäololukukausi (n= 129) IT n= 18, mat-luonn. n= 31 - Kandi, ehkä maisteri 7v op läsnäololukukausi 19 (n= 916) IT 24 n= 102, humanistinen 23 n= Varma maisteri yli 21 op /läsnäololukukausi 64 (n=3055) Heikoin IT 42 n= 175, mat-luonn. 58 n=602

21 Opintojen eteneminen Ei kandi ehkä kandi (korkeintaan 13 op /läsnäololukukausi) - Tapauksia yhteensä kaikista opiskelijoista 13 (n= 609) - Tiedekunnittain kaikista tiedekunnan opiskelijoista): - Humanistinen 12 (n= 157), - Informaatioteknologia 23 (n= 95) - Kasvatustieteellinen (n= 52) - Liikunta- ja terveystiede 13 (n=58) - Matemaattis-luonnontieteellinen 17 (n=177) - Taloustieteellinen 7 % (n= 24) - Yhteiskuntatieteellinen (n=46) p=.000

22 Opintojen eteneminen Informaatioteknologian, matemaattis-luonnontieteellisen, liikunta- ja terveystieteiden ja humanistisen tiedekuntien opiskelijat etenevät hitaimmin opinnoissaan. p=.000 Myöhemmällä iällä aloittaneet opiskelijat etenevät hitaammin kuin nuorempina aloittaneet. p=.000

23 4. vuoden opiskelijat: ka 178, hajonta 61, n= 771 Miehet: ka 169, hajonta 64,6 n= 275 Naiset: ka 183, hajonta 58,4, n= 496 Opintojen eteneminen Sukupuoli p=.021 Tiedekunta p=.000 Yhteisvaikutus p=.465

24 Campus Conexus: Työssäkäynti Opinnoissaan hitaasti etenevistä (n= 231) 26 työskenteli sivutoimisesti, 15 työskenteli ja opiskeli sivutoimisesti, ilmoitti työskentelevänsä päätoimisesti. Puolet vastaajista ilmoitti tekevänsä koulutustaan vastaavaa työtä.

25 Ketkä ovat vaarassa syrjäytyä korkeakoulutuksesta? Rekisteriaineiston pohjalta ei mahdollista saada syvempää tietoa syrjäytymisestä ilmiönä, tietoa yleisellä tasolla lukujen valossa. Informaatioteknologian ja matemaattis-luonnontieteiden opiskelijat etenevät hitaammin kun muiden tiedekuntien opiskelijat. Vanhemmalla iällä aloittaneet etenevät keskimäärin hitaammin kuin nuorempana opintonsa aloittaneet. Naiset etenevät keskimääräisesti nopeammin opinnoissaan kuin miehet. Informaatioteknologian puolella (muillakin teknisillä aloilla) voi olla kyse myös työelämään siirtymisestä. Näillä aloilla työelämässä usein omat koulutusohjelmat. Vanhemmalla iällä aloittaneet opiskelevat osin työnsä ohella tai siirtyvät työelämään herkemmin?

26 Lähteet Alatupa, S., Karppinen, K., Keltikangas-Järvinen, L. Savioja, H Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma Löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai oppilaasta? Helsinki: Sitran raportteja 75. Honkanen, V Yrittäjäksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE). Raportti 75. Turku: Uniprint Hovdhaugen, E. Aamodt, P. O Learning environment: Relevant or not to students decision to leave university? Quality in Higher Education 15 (2), Jyrkämä, J Nuoret sivuraiteelle? Nuorisosta, syrjäytymisestä, yhteiskunnasta. Teoksessa: Mikkola (toim.) Suomalaista nuorisotutkimusta. Tutkijoiden puheenvuoroja. Kansalaiskasvatuksen keskus ry. Nuorisopoliittinen kirjasto ja tietopalvelu. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/86, Kemppainen, T Ristipaineessa. Tutkimus Helsingin yliopiston opiskelijoiden työssäkäynnistä, työkokemuksista ja ammatillisesta järjestäytymisestä. Helsinki: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Kivinen, O. Nurmi, J Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi korkeakoulupolitiikan dilemma? Yhteiskuntapolitiikka 76 (5). Liiten, M HS-selvitys: Opinto-oikeuden voisi menettää liki opiskelijaa. Helsingin Sanomat Luettu Lämsä, A-M Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 102. Oulun yliopisto. Opetus- ja kulttuuriministeriö Ei paikoillanne vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 11. Opetus- ja kulttuuriministeriö Bolognan prosessi. Luettu Opetus- ja kulttuuriministeriö Ministereiden julkilausuma. Bolognan prosessi 2020 Euroopan korkeakoulualue uudella vuosikymmenellä. Euroopan korkeakoulutuksesta vastaavien ministereiden konferenssin julkilausuma, Leuven ja Louvain-la- Neuve, Alustava käännös. Luettu

27 Lähteet Orr, D.,Cwos c, C. Netz, N Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators. Final Report. Eurostudent IV W. Bertelsmann Verlag GmbH Co. KG, Berliini. Luettu Rautopuro, J. Korhonen, V Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa: M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, V-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere University Press, Saarenmaa, K., Saari, K. Virtanen, V Opiskelijatutkimus Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 18. Suomen virallinen tilasto (SVT). 2011b. Yliopistokoulutus. Yliopistotutkinnon suorittaneet Helsinki: Tilastokeskus. Luettu Ursin, J Loppupohdinta: Yliopistokoulutusta työelämän tarpeisiin? Teoksessa A. Puhakka V. Tuominen (toim.) Kunhan kuluu viisi vuotta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat. Aarresaari-verkosto Juvenes Print, Tampereen yliopistopaino Oy. Ursin, J., Rautopuro, J. Välimaa, J Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, V-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere University Press, Valtiontalouden tarkastusvirasto Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 146/2007. Yleisradio Yliopistokoulutuksen kustannukset koulutusaloittain ja yliopistoittain. Luettu Virkkunen, H Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen keskeiset linjaukset. Esitelmä seminaarissa Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen pdf. Luettu

Miksi gradu ahdistaa?

Miksi gradu ahdistaa? Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Joulukuu 2012 Hannamari Heino Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Maistereiden työllistymisvaikeudet

Maistereiden työllistymisvaikeudet Maistereiden työllistymisvaikeudet Visa Tuominen 1 Juhani Rautopuro 2 Antero Puhakka 3 Johdanto Tota et työelämän vaatimukset on kuitenkin aika kovat, niin jos opintojen aikana opiskelija polttaa itsensä

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa

SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa SYRJÄYTYMINEN JA SOSIAALINEN PÄÄOMA - käsitteiden määrittely CDS-hankkeessa Päivi Vuokila-Oikkonen, tutkijayliopettaja ja Jaana Mantela, seutukoordinaattori, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010 2 1 Johdanto...

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Tiina Ristiluoma Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Opinnäytetyö Kevät 2012 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.)

OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) OPISKELU YLIOPISTOSSA Matti Wiberg (toim.) Kiitollisuudella Raija Roslakalle, opintopäällikölle, joka oli hyödyksi eikä haitaksi ISBN 978-952-93-3215-1 (sid.)

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kuka maksaa ilmaisen yliopisto-opetuksen?

Kuka maksaa ilmaisen yliopisto-opetuksen? avaukset Kuka maksaa ilmaisen yliopisto-opetuksen? Matti Virén Joka vuosi noin 20 000 uutta opiskelijaa aloittaa yliopisto-opiskelun, yliopisto-opiskelijoita on kaiken kaikkiaan noin 168 000 keskimääräisen

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu

Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu Opiskelijatutkimus 2 Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2:8 Kaisa Saarenmaa, Katja Saari ja Vesa Virtanen Opiskelijatutkimus 2 Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot