Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3"

Transkriptio

1 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008

2

3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 TUTKIMU S Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Helsinki 2008 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Riku Nevala: Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä. Helsinki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008, 22 s. + liitt. 0 s. ISSN ,TIEH v. Asiasanat: raskas liikenne; ohitus; liikennevirta; liikenneruuhkat Aiheluokka: 12 TIIVISTELMÄ Työssä on arvioitu raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen Kehä III:lla Pakkalan ja Raappavuorentien välillä. Vaikutustarkastelut on tehty simuloimalla iltaruuhkan liikennetilannetta nykytilanteessa (ei ohituskieltoa) ja ohituskiellon kanssa nykyliikennemäärin ja Vuosaaren sataman käynnistymisen jälkeisessä tilanteessa (vuosi 2010). Nykyliikennemäärin normaalitilanteessa (ei ohituskieltoa) tarkastelualue ruuhkautuu iltahuipputunnin aikana pahoin. Päiväliikenteessä liikenne sujuu vielä välttävästi. Pahimmat jonot kertyvät Pakkala Nuolitie -välille, Raappavuorentie VT3 -välille ja Tuupakka Caravellentie -välille. Raskaan liikenteen Lentoasemantie Raappavuorentie -välin ohituskiellon kanssa liikenteen toimivuus vaikuttaa silmämääräisesti jonkin verran normaalitilannetta paremmalta, mutta merkittäviä toimivuuseroja ei ole havaittavissa. Iltahuipputunnin matka-ajoissa välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasematien liittymä ei ole merkittäviä eroja normaali- ja ohituskieltotilanteen välillä nykyliikennemäärin. Ajoaikaerot eri tarkastelutilanteiden välillä ovat pieniä ja voivat johtua mallinnuksen epävarmuustekijöistä ja satunnaisvaihtelusta. Ajoaikojen maksimit näyttävät kuitenkin lyhenevän hieman: erityisesti raskaan liikenteen maksimiajoajat lyhenevät ( 5 10 %), mikä voi johtua raskaan liikenteen kaistanvaihtojen vähenemisestä. Kapasiteettivaikutuksia ei simulointien mukaan ole. Vuoden 2010 Vuosaari -skenaarion normaalitilanteessa (ei ohituskieltoa) Nuolitien ja Caravellentien liittymien välityskyky ylittyy jo päiväliikenteessä, ja iltahuipputunnin alettua ruuhkan vaikutusalue laajenee nopeasti koko malliin. Jonoutuminen on pahinta vastaavilla osuuksilla kuin nykytilannetarkasteluissa. Vuoden 2010 tilanteessa raskaan liikenteen ohituskiellon kanssa liikenteen toimivuus on yhtä heikko kuin ilman ohituskieltoa. Lisäksi ohituskielto yhdessä kasvavan raskaan liikenteen määrän kanssa vaikeuttaa liittymistä rampeilta Kehälle, mikä voi heikentää sujuvuutta liittyvillä suunnilla. Vuoden 2010 tilanteessa iltaruuhkan matka-ajat välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasematien liittymä kasvavat selvästi nykytilasta (5 15 minuuttia, noin %). Ohituskielto ei vaikuta merkittävästi Kehän matkaaikoihin. Päinvastoin kuin nykytilanteen tarkastelussa, liikenteen maksimiajoajat näyttävät pääsääntöisesti kasvavan ohituskiellon seurauksena. Tarkasteluosuuden läpi pääsevä ajoneuvomäärä vastaa nykytilatarkasteluja, koska Kehän välityskyky on täysin käytössä jo nykytilanteessa. Mallinnustulosten perusteella raskaan liikenteen ohituskiellolla ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen sujuvuuteen tarkastelualueella. Raskaan liikenteen ohituskiellolla voidaan kuitenkin saavuttaa muita positiivisia vaikutuksia. Raskaan liikenteen kaistanvaihtotilanteisiin liittyvät paikalliset häiriötekijät vähenevät, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikennevirran häiriöherkkyyttä. Raskaan liikenteen onnettomuuksista ja teknisistä ongelmista tai olosuhteista (liukkaus tms.) johtuvat ongelmatilanteet keskittyvät oikeanpuoleiselle kaistalle, jolloin häiriötilanne on todennäköisesti helpompi ja nopeampi hoitaa.

6

7 ESIPUHE Pääkaupunkiseudun merkittävimmän poikittaisväylän Kehä III:n ruuhkautuminen haittaa päivittäin tuhansien tienkäyttäjien liikkumista. Pahimman ruuhkapaikan eli Pakkalan ja Vt 3:n välisen osuuden perusparantaminen valmistuu vuonna 2011, mikäli töihin päästään suunnitelmien mukaan vuoden 2009 lopulla. Vuoden 2008 lopussa valmistuvalla liikenteen varoitus- ja tiedotusjärjestelmällä pyritään lievittämään tienkäyttäjien kokemia haittoja jo aikaisemmassa vaiheessa välittämällä tietoa matka-ajoista, ruuhkista, huonosta kelistä ja onnettomuuksista. Tämän selvityksen tarkoituksena oli arvioida simulointien avulla raskaan liikenteen ruuhka-ajan ohituskiellon vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja matka-aikoihin nykytilanteessa sekä tilanteessa, jossa Vuosaaren satama on toiminnassa. Työn on tilannut Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri. Tiehallinnosta työtä ohjasi projektipäällikkö Timo Karhumäki. Simulointimallin kehittämisestä ja analyysista vastasi DI Riku Nevala Trafix Oy:stä. Kehä III:n liikennevaloliittymien lähtötietojen selvittämiseen osallistui liikenneinsinööri Jussi Hackman Vantaan kaupungilta. Helsingissä elokuussa 2008 Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri

8

9 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä 7 Sisältö 1 TARKASTELUN SISÄLTÖ JA LÄHTÖKOHDAT Tavoitteet, tarkastelualue ja mallinnuksen periaatteet Liikennemäärät 10 2 VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA Liikenteen yleinen toimivuus Matka-ajat Liittymäviivytykset 16 3 VAIKUTUKSET VUOSAARI -SKENAARIOSSA Liikenteen yleinen toimivuus Matka-ajat 19 4 YHTEENVETO 21

10

11 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä TARKASTELUN SISÄLTÖ JA LÄHTÖKOHDAT 9 1 TARKASTELUN SISÄLTÖ JA LÄHTÖKOHDAT 1.1 Tavoitteet, tarkastelualue ja mallinnuksen periaatteet Suomen lainsäädäntö mahdollistaa nykyään raskaille ajoneuvoille asetettavan ohituskiellon. Kuormittuneilla monikaistaisilla tieosuuksilla raskaan liikenteen ohituskielto saattaa parantaa muun liikenteen sujuvuutta. Työssä on arvioitu raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutuksia Kehä III:n nykyisin ruuhkaisimmalla osuudella Pakkalan liittymästä VT3:n liittymään. Vaikutustarkastelut on tehty simuloimalla iltaruuhkan liikennetilannetta nykytilanteessa (ei ohituskieltoa) ja ohituskiellon kanssa. Simuloinnit on tehty Paramics - simulointiohjelmistolla. Tarkastelut on tehty myös tulevaisuuden skenaariossa (vuosi 2010), jossa Vuosaaren satama on kokonaan käytössä. Kehä III ja sen liittymät tarkastelualueella on oletettu nykyisen kaltaiseksi. Mallissa on mallinnettu tarkalla tasolla Kehä III välillä Ansatien valo-ohjattu liittymä VT3:n valo-ohjattu ramppi etelään. Mallialueeseen kuuluvat Ansatien, Caravellentien ja Nuolitien valo-ohjatut liittymät, Tuupakan ja Vanhan Hämeenlinnantien liittymän rampit sekä VT3 ramppien päiden liittymät. Alueen liittymien valo-ohjaukset toimivat erillis- ja liikennetieto-ohjattuina. Mallissa valo-ohjaus on mallinnettu vaihejaoltaan, maksimiajoiltaan ja suojaajoiltaan nykytilaa vastaavaksi, mutta kiinteällä kierrolla toimivaksi. Koska mallin kiinteä ohjaus ei vastaa kapasiteetiltaan liikennetieto-ohjausta, on mallin sivusuuntien vihreitä vaiheita lyhennetty liikennetilanteen niin salliessa. Näin mallin valo-ohjauksen kapasiteetti saadaan lähemmäs todellisuutta. Mallissa on jatkettu Kehä III:n tarkastelualueen länsipäätä Raappavuorentien liittymään ja itäpäätä Lentoasemantien liittymään. Rekkojen ohituskiellon on oletettu olevan voimassa näiden liittymien välillä. VT 3:n länsi- ja Ansatien itäpuolella olevia liittymiä ei kuitenkaan ole mallinnettu tarkemmin eikä niiden kääntyviä virtoja ole huomioitu. Oletetulla ohituskieltoalueella VT3:n länsipuolella on kaksi valo-ohjaamatonta suuntaistasoliittymää (Isontammentie ja Myllyniitynkuja). Ansatien itäpuolisella ohituskieltoalueella on Pakkalan eritasoliittymä. Tarkastelu- ja mallinnusalue on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuva 1. Toimivuustarkastelujen tarkastelu- ja mallinnusalue.

12 10 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä TARKASTELUN SISÄLTÖ JA LÄHTÖKOHDAT Tarkasteluissa on keskitytty Kehä III:n suuntaisen (läpiajavan) liikenteen matka-aikojen vertailuun. Lisäksi on pyritty arvioimaan valo-ohjattujen liittymien viivytyseroja nyky- ja ohituskieltotilanteissa. Simuloinnit on tehty kahden tunnin mittaisina. Ensimmäisen tunnin tarkoituksena on täyttää malli liikenteellä ja kuvata normaalia ruuhka-ajan alkutilannetta (ei ylikuormitusta, mutta liittymissä kertyy jo väliaikaisia jonoja). Varsinaiset tunnusluvut on poimittu toiselta, varsinaiselta simulointitunnilta. Ensimmäisen simulointitunnin liikennemääränä on käytetty 80 % varsinaisen huipputunnin liikenteestä, mikä vastaa suurin piirtein Kehä III:n päiväliikennettä. Simulointiajoja on tehty kolme kutakin tarkastelutapausta kohden. Tuloksista on laskettu keskiarvot tilanteiden vertailua varten. 1.2 Liikennemäärät Mallissa käytetyt nykytilatarkastelujen liikennemäärät on otettu Vantaan kaupungin tarkennetusta nykytilan EMME-ennusteesta. EMME-ennusteen liikennemääriä on verrattu Tuupakan ja VT 3:n liittymän välissä sijaitsevan Voutilan LAM-pisteen vuoden 2008 kevään liikennemääriin (ti ke keskimääräinen tuntiliikenne huhtikuussa). LAM-pisteen iltahuipputunnin vertailuliikennemääräksi on valittu kello 15 16, joka on säännöllisesti päivän vilkkain tunti LAM-pisteen havaintojen mukaan. LAM-pisteen tuntihavaintojen sijoittuminen varsinaista iltaruuhkatuntia aikaisempaan ajankohtaan selittyy todennäköisesti sillä, että klo ( 18) välillä liittymäväli on täyteen jonoutunut, liittymävälin välityskyky ja ajonopeudet ovat alentuneet ja ilmaisimen ylittävä liikennemäärä siten aikaisempaa, sujuvampaa liikennetilannetta pienempi. Liikennemäärät Voutilan LAM-pisteen kohdalla ovat klo noin ajon/h itään, josta noin 380 ajon/h on raskasta liikennettä (kokonaisliikennemäärä vaihtelee päivittäin välillä ajon/h ja raskaan liikenteen määrä välillä ajon/h) ja ajon/h länteen, josta noin 240 ajon/h on raskasta liikennettä (kokonaisliikennemäärä vaihtelee päivittäin välillä ajon/h ja raskaan liikenteen määrä välillä ajon/h). Simulointimallissa käytetyssä EMME-nykytilaennusteessa liikennemäärä on noin ajon/h kumpaankin suuntaan Tuupakka VT 3 -välillä. LAM-pisteen matalammat liikennemäärähavainnot kuvaavat Kehä III:n Tuupakka VT 3 -välin iltahuipputunnin välityskykyä eivätkä liikenteen kysyntää. Tästä syystä EMME-nykytilaennusteen antamia korkeampia liikennemääräarvioita ei ole korjattu alaspäin. Raskaan liikenteen määräksi on valittu LAM-pisteen tietojen mukainen keskimääräinen raskaan liikenteen osuus havaintopäivien iltahuipputunnilta (noin 11 %). Raskaan liikenteen osalta ei ole eroteltu eri pää- tai sivusuuntia, vaan samaa raskaan liikenteen osuutta on käytetty kaikille liikennevirroille. Pääkaupunkiseudun pääväylien kapasiteettiselvityksessä on arvioitu, että Vuosaaren satama (ja Hakamäentien ja Kehä I:n Leppävaaran osuuden parantaminen) kasvattaa liikennemääriä Kehä III:lla Lentoasemantie VT3 välillä noin 5 %. Voutilan 2008 liikennemäärien perusteella tämä tarkoittaa noin

13 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä TARKASTELUN SISÄLTÖ JA LÄHTÖKOHDAT ajoneuvoa vuorokaudessa ja noin 300 ajoneuvon kasvua iltahuipputunnin aikana. Sataman käynnistyessä suurin osa sen aiheuttamasta liikenteen kasvusta on raskasta liikennettä. Uudenmaan liiton selvityksessä Vuosaari Uudenmaan logistinen mahdollisuus sataman liikenteen on arvioitu olevan Kehä III keskiosalla vuoden 2010 tilanteessa noin ajon/vrk, eli hieman edellistä ennustetta vähemmän. Vuoden 2010 skenaariotarkastelussa (Vuosaaren satama täydessä toiminnassa) liikenteen on oletettu kasvavan tarkasteluosuudella 5 %. Koko kasvun on oletettu olevan raskasta liikennettä. Nykytilanteen iltahuipputunnin Kehä III:n liikennemääriin on lisätty 150 raskasta ajoneuvoa /h kumpaakin suuntaan (yhteensä 300 rekkaa lisää). Raskaat ajoneuvot on sijoitettu reiteille VT3 Kehä III itä (75 ajon/h/suunta) ja Kehä III länsi Kehä III itä (75 ajon/h/suunta). Muun henkilöautoliikenteen on arvioitu kasvavan noin 3 4 % vuodessa Vuoden 2010 mallissa käytetyt henkilöautoliikenteen määrät on arvioitu kertomalla nykytilanteen määrät oletetulla vuosikasvulla (kasvu kahdessa vuodessa noin 7 % nykyliikennemäärin nähden).

14 12 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä TARKASTELUN SISÄLTÖ JA LÄHTÖKOHDAT Kuva 2. Tarkastelussa käytetyt iltahuipputunnin nykyliikennemäärät.

15 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 13 2 VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 2.1 Liikenteen yleinen toimivuus Nykyliikennemäärin normaalitilanteessa koko tarkastelualue ruuhkautuu iltahuipputunnin aikana pahoin. Päiväliikenteessä (noin 80 % huipputunnin liikennemääräarviosta) liikenne sujuu vielä välttävästi: valo-ohjattuihin liittymiin kertyy pitkiä jonoja, mutta jonot purkautuvat yleensä yhden valoohjauskierron aikana. Huipputunnin alettua Ansatie Caravellentie Nuolitie -väli jonoutuu täyteen noin 20 minuutissa. Lentoasemantien ja Pakkalan väli jonoutuu mallissa noin minuutin kohdalla täyteen, ja jonot jatkavat kasvuaan. Tuupakka VT3 -väli jonoutuu ruuhkatunnin aikana lähes täyteen: jonot yltävät pahimmillaan Tuupakan liittymän länteen laskevalle rampille. Itä länsi - suunnassa suurin ongelma on Nuolitien valo-ohjaus, jonka jonot yltävät nopeasti itäisempiin liittymiin estäen näissä vihreiden vaiheiden tehokkaan hyödyntämisen. Myös VT3:n pohjoisen suunnan rampin valo-ohjaus jonouttaa liikennettä voimakkaasti. Raappavuorentie VT3 -väli jonoutuu täyteen noin minuutin kohdalla. Tuupakka Nuolitie -väli jonoutuu täyteen noin 50 minuutin kohdalla, ja huipputunnin päätteeksi jonot yltävät lähes Vanhan Nurmijärventien liittymään. Länsi itä -suunnassa suurimmat ongelmat aiheutuvat VT3:n Helsinkiin menevän rampin pään valo-ohjauksesta. Idempänä Caravellentien jonoutuminen on voimakkainta, ja jonojen yltäessä Nuolitielle myös Nuolitien liittymän itään menevä suunta alkaa jonoutua voimakkaasti (vaikka vihreää aikaa olisi tarjolla). Sivusuunnista Caravellentien/Kalliosolantien tulohaara jonoutuu helposti, koska sivusuunnan ajoneuvot eivät mahdu kääntymään täyteen jonoutuneelle Kehälle länteen. Nykyliikennemäärin raskaan liikenteen ohituskiellon kanssa (Lentoasemantie Raappavuorentie) liikenteen toimivuus vaikuttaa silmämääräisesti jonkin verran normaalitilannetta paremmalta. Ansatie Caravellentie Nuolitie -väli sekä Lentoasemantien ja Pakkalan väli jonoutuvat kuinkin yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin ilman ohituskieltoa. Sen sijaan Raappavuorentie VT3 - välin täyteen jonoutuminen kestää hieman kauemmin. Iltahuipputunnin lopussa jonot ovat kuitenkin yhtä pitkät kuin normaalitilanteessa.

16 14 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 2.2 Matka-ajat Matka-ajoissa Kehä III:sta pitkin tarkastelualueen läpi välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasematien liittymä ei ole merkittäviä eroja normaalitilanteen ja ohituskieltotilanteen välillä nykyliikennemäärin. Ajoaikojen maksimit näyttävät lyhenevän hieman. Maksimiajoajat edustavat todennäköisesti myös todellista tilannetta paremmin kuin ruuhkatunnin keskiarvot, joissa huipputunnin alkupään kohtuullisen sujuva liikenne alentaa matka-aikakeskiarvoa. Erityisesti raskaan liikenteen maksimiajoajat yllättäen lyhenevät, mikä voi johtua raskaan liikenteen kaistanvaihtojen vähenemisestä. Samalla raskaan liikenteen minimiajoajat pidentyvät selvästi, ja raskaan liikenteen ajoaikojen vaihtelu vähenee selvästi. Raappavuorentie Lentoasemantie -suunnalla henkilöautojen ajoaika on sama ohituskiellosta riippumatta. Ohituskielto pidentää hieman raskaan liikenteen minimiajoaikoja, mutta lyhentää maksimiajoaikoja. Keskimäärin raskaan liikenteen ajoajat pitenevät hieman. Kokonaisuutena ajoajat näyttävät pysyvän ennallaan ohituskiellosta huolimatta. Lentoasemantie Raappavuorentie -suunnalla ajoajat näyttävät lyhenevän hieman ohituskiellon vaikutuksesta lukuun ottamatta raskaan liikenteen minimiajoaikoja. Erot ( 1 2 %) ovat kuitenkin hyvin pienet ja voivat johtua mallinnukseen liittyvästä satunnaisuudesta. Raskaan liikenteen maksimiajat lyhenevät eniten ( 10 %). Iltahuipputunnin matka-aikahavaintojen (tarkastelualueen läpi päässyt liikennemäärä) määrissä ei ole eroja, mikä kertoo molempien tarkastelutilanteiden kapasiteetin olevan samalla tasolla. Normaalitilanteen ja ohituskieltotilanteen tarkastelujen matka-aikatulokset nykyliikennemäärin on esitetty seuraavassa taulukossa. Tulokset on laskettu kolmen malliajon keskiarvoina.

17 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 15 Taulukko 1. Matka-ajat Kehä III:lla välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasemantien liittymä (keskiarvot kolmesta simulointiajosta) iltahuipputunnin nykyliikennemäärin. Normaalitilanne 2008 Ajoajat, minuuttia Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas Ohituskielto 2008 Ajoajat, minuuttia Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas EROTUKSET (ohituskielto normaalitilanne) Erotus, minuuttia Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas EROTUKSET - % (ohituskielto normaalitilanne) Erotus, % Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas

18 16 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 2.3 Liittymäviivytykset Liittymäviivytysten tarkastelu mallinnuksen perusteella ei ole kovin luotettavaa, koska Kehän pääsuunnat ovat voimakkaasti ylikuormittuneet ja jonot kasvavat koko iltahuipputunnin ajan. Tällaisessa tilanteessa mallinnuksen viivytysarvioihin liittyy paljon epävarmuuksia ja vaihtelua, eivätkä viivytysarviot eri tilanteiden välillä ole täysin vertailukelpoisia. Mallin ulkopuolelle jäävä liikenne ei näy viivytysarvioissa. Lisäksi liittymien aiheuttamia viivytyksiä on vaikea erotella liittymittäin, koska yhden liittymän häiriöt näkyvät usein myös tätä edeltävässä liittymässä (jonot kasvavat edelliseen liittymään saakka estäen tämän toimintaa). Seuraavissa kuvissa on kuitenkin esitetty liittymien viivytykset tulosuunnittain iltahuipputunnin liikennetilanteessa nykyliikennemäärin. Kehän tulosuunnilla viivytysarviot kuvaavat käytännössä liittymäväleillä kertynyttä viivytystä. Kuva 3. VT3:n ramppiliittymien keskimääräiset viivytykset normaalitilanteessa nykyliikennemäärin iltahuipputunnin aikana.

19 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET NYKYTILANTEESSA 17 Kuva 4. Tarkastelualueen itäpään (Ansatie Nuolitie) keskimääräiset viivytykset normaalitilanteessa nykyliikennemäärin iltahuipputunnin aikana. VT3:n ramppien itä länsi -suunnan matalat viivytysarviot johtuvat pääsääntöisesti siitä, että mallinnuksessa ajoneuvojonot kertyvät lähinnä Nuolitien itäpuolelle. Sivusuunnista erityisesti Kalliosolantien/Caravellentien tulosuunnalla on pitkät viivytykset. Osittain tämä voi johtua käytetyistä liikennemääräarvioista (ei laskentatietoa, perustuu EMME-mallin sijoitteluun). VT3:n ja Tuupakan välillä itään mentäessä viivytykset vaikuttavat ohituskiellon voimassa ollessa normaalitilannetta pienemmiltä. Merkittäviä eroja keskimääräisissä viivytyksissä ei voi sanoa olevan em. epävarmuustekijöistä johtuen. Liittymien viivytyksistä voidaan kuitenkin havaita, että Tikkurilan suuntaan ajettaessa liikenne alkaa sujua paremmin Caravellen-/Kalliosolantien jälkeen, eikä Ansatien liittymä näytä vaikuttavan merkittävästi sujuvuuteen: on kuitenkin muistettava, että jos liikenne pääsisi vapaasti Ansatien liittymään edeltävistä liittymistä, ei sen kapasiteetti riittäisi. Sama näkyy länteen ajettaessa. Nuolitien jälkeen VT3:n liittymä näyttää toimivan olosuhteet huomioon ottaen tyydyttävästi. Toimivuus johtuu kuitenkin siitä, että ajoneuvot eivät pääse Nuolitien liittymästä läpi.

20 18 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET VUOSAARI -SKENAARIOSSA 3 VAIKUTUKSET VUOSAARI -SKENAARIOSSA 3.1 Liikenteen yleinen toimivuus Vuoden 2010 normaalitilanteessa Nuolitien ja Caravellentien liittymien välityskyky ylittyy jo päiväliikenteessä (noin 80 % vuoden 2010 huipputunnin liikennemääräarviosta, liikennemäärien yleinen kasvu noin 7 %). Erityisesti Nuolitien liittymä länteen mentäessä jonoutuu jo päiväliikennemäärin herkästi edeltävään Caravellentien liittymään saakka. Myös Caravellentien liittymän jonot kasvavat Nuolitielle saakka. Jonot yltävät jo iltahuipputunnin alkaessa länteen mentäessä lähes Pakkalan liittymään ja itään mentäessä Tuupakan eritasoliittymän rampeille. Tämän lisäksi VT3:n ramppien päiden vasemmalle kääntyvät ryhmittymiskaistat jonoutuvat usein täyteen, mikä heijastuu kasvavina jonoina Kehä III:n suoraan menevillä suunnilla. Koko tarkastelualue ruuhkautuu iltahuipputunnin aikana pahoin. Liikennemäärien kasvu pahentaa odotetusti tilannetta nykyisestä. Huipputunnin alkaessa Ansatie Caravellentie Nuolitie -väli on käytännössä jo jonoutunut täysin. Lentoasemantie Pakkala Ansatie -väli jonoutuu mallissa lähes heti huipputunnin alun jälkeen, ja jonot jatkavat kasvuaan mallialueen ulkopuolelle. Tuupakka VT3 -väli jonoutuu ruuhkatunnin aikana lähes täyteen: jonot yltävät Tuupakan liittymän länteen laskevalle rampille. Nykyliikennetilanteen tavoin itä länsi -suunnassa suurin ongelma on Nuolitien valo-ohjaus, jonka jonot yltävät nopeasti itäisempiin liittymiin estäen näissä vihreiden vaiheiden tehokkaan hyödyntämisen. Jos Nuolitien liittymä toimisi hyvin, ei VT3:n ramppien valo-ohjauksen kapasiteetti riittäisi. Raappavuorentie VT3 -väli jonoutuu täyteen noin minuuttia iltahuipputunnin alettua, koska väli on jo päiväliikenteessä melko jonoutunut. Tuupakka Nuolitie -väli jonoutuu ruuhkaisen päiväliikenteen jäljiltä täyteen jo noin 5 15 minuutin kohdalla minuutin jälkeen itään menevän suunnan jonot alkavat häiritä jo Vanhan Nurmijärventien ja VT3:n itään liittyvien ramppien toimintaa. Kehän jonojen kasvu näkyy myös VT 3:lta Hämeenlinnan suunnasta itään nousevalla rampilla, joka jonoutuu ajoittain VT 3:lle asti. Nykytilanteen tavoin länsi itä -suunnassa suurimmat ongelmat aiheutuvat VT3:n Helsinkiin menevän rampin pään valo-ohjauksesta ja Caravellentien liittymän jonoutumisesta. Sivusuunnista Caravellentien/Kalliosolantien tulohaara jonoutuu helposti, koska sivusuunnan ajoneuvot eivät mahdu kääntymään täyteen jonoutuneelle Kehälle länteen. VT3:n, Vanhan Nurmijärventien ja Tuupakan liittymien Kehälle liittyvät rampit jonoutuvat myös helposti, koska Kehän jonot vaikeuttavat liittymistä päävirtaan. Vuoden 2010 tilanteessa raskaan liikenteen ohituskiellon kanssa (Lentoasemantie Raappavuorentie) liikenteen toimivuus on silmämääräisesti arvioiden yhtä heikko kuin ilman ohituskieltoa. Ohituskielto yhdessä kasvavan raskaan liikenteen määrän kanssa vaikeuttaa Kehälle liittymistä Tuupakan, VT3:n ja Vanhan Nurmijärventien rampeilta, koska koko raskas liikenne käyttää oikean puoleista kaistaa (ei mahdollisuutta antaa tilaa rampilta tulevalle liikenteelle). Tämä vaikuttaa sujuvuuteen pääsääntöisesti päiväliikenteessä: iltaruuhkassa Kehä on joka tapauksessa niin jonoutunut, että liittyminen rampeilta on vaikeaa. Iltahuipputunnin jonot voivat kuitenkin venyä

21 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET VUOSAARI -SKENAARIOSSA 19 liittymisrampeilla pidemmiksi kuin ilman ohituskieltoa (mm. VT 3:lta pohjoisesta Kehälle itään menevän rampin jonoutuminen VT 3:lle asti on todennäköisempää). 3.2 Matka-ajat Matka-ajat Kehä III:sta pitkin tarkastelualueen läpi välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasemantien liittymä kasvavat selvästi nykytilasta vuoden 2010 liikennetilanteessa. Iltaruuhkan alun ajoajat kasvavat 3 5 minuuttia ja lopputilanteen minuuttia. Ajoaika kasvaa noin % nykytilasta liikennemäärien kasvaessa ja Kehä III:n jonoutuessa yhä pahemmin. Vuoden 2010 Vuosaari -skenaariossakaan ei ole nähtävissä merkittäviä eroja normaalitilanteen ja ohituskieltotilanteen välillä. Keskimääräiset ajoajat Raappavuorentie Lentoasemantie -suunnalla näyttäisivät lyhenevän 0,5 1 minuuttia ja noin 4 %: tämä johtuu kuitenkin ohituskieltomallin yhdessä simulointiajossa toteutuneesta muita ajoja suuremmasta aikasäästöstä, mikä on todennäköisesti seurausta satunnaisvaihtelusta ja täysin ruuhkautuneen tilanteen matka-aikamittauksiin sisältyvästä epävarmuudesta. Muissa ajoissa ohituskieltomallin ajoajat vastaavat normaalitilanteen malliajoja. Päinvastoin kuin nykytilanteen tarkastelussa, liikenteen maksimiajoajat näyttävät pääsääntöisesti kasvavan ohituskiellon seurauksena Maksimiajoaikojen kasvu näkyy erityisesti Lentoasemantie Raappavuorentie -suunnalla ( %). Nykytilaa pahemmin ja nopeammin ruuhkautuvassa tilanteessa ohituskielto ei näytä enää vaikuttavan maksimiaikoja alentavasti. Keskimääräisessä ajoajassa ei näy eroja eri tilanteiden välillä. Kokonaisuus ja mallinnuksen epävarmuustekijät huomioiden raskaan liikenteen ohituskiellolla ei voida sanoa olevan merkittävää vaikutusta Kehä III:n matka-aikoihin tarkasteluvälillä vuoden 2010 tarkastelussa. Iltahuipputunnin matka-aikahavaintojen (tarkastelualueen läpi päässyt liikennemäärä) määrissä ei ole merkittäviä eroja, mikä kertoo vuoden 2010 molempien tarkastelutilanteiden kapasiteetin olevan samalla tasolla. Nykytilanteen tarkasteluun verrattuna erot jäävät myös pieniksi: Kehän tarkasteluosuus välittää lähes saman määrän autoja vuoden 2010 tilanteessa kuin nykytilan tarkasteluissa, eli Kehän välityskyky on jo täysin käytössä nykytilatarkasteluissa. Liikennemäärien kasvu vain nopeuttaa ruuhkan muodostumista ja kasvattaa sen vaikutusaluetta ja kestoa, mikä näkyy vuoden 2010 tarkastelun nykytilaa huomattavasti korkeampina matka-aikoina. Normaalitilanteen ja ohituskieltotilanteen vuoden 2010 tarkastelujen matkaaikatulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tulokset on laskettu kolmen malliajon keskiarvoina.

22 20 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä VAIKUTUKSET VUOSAARI -SKENAARIOSSA Taulukko 2. Matka-ajat Kehä III:lla välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasemantien liittymä (keskiarvot kolmesta simulointiajosta) 2010 ennusteliikennemäärin. Normaalitilanne 2010 Ajoajat, minuuttia Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas Ohituskielto 2010 Ajoajat, minuuttia Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas EROTUKSET (ohituskielto normaalitilanne) Erotus, minuuttia Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas EROTUKSET - % (ohituskielto normaalitilanne) Erotus, % Ajosuunta Havainnot Minimi Maksimi Keskim. Raappavuorentie Lentoasemantie Kaikki Raappavuorentie Lentoasemantie HA Raappavuorentie Lentoasemantie Raskas Lentoasemantie Raappavuorentie Kaikki Lentoasemantie Raappavuorentie HA Lentoasemantie Raappavuorentie Raskas

23 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä YHTEENVETO 21 4 YHTEENVETO Työssä on arvioitu raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen Kehä III:lla Pakkalan ja Raappavuorentien välillä. Vaikutustarkastelut on tehty simuloimalla iltaruuhkan liikennetilannetta nykytilanteessa (ei ohituskieltoa) ja ohituskiellon kanssa nykyliikennemäärin ja Vuosaaren sataman käynnistymisen jälkeisessä tilanteessa (vuosi 2010). Nykyliikennemäärin normaalitilanteessa (ei ohituskieltoa) koko tarkastelualue ruuhkautuu iltahuipputunnin aikana pahoin. Päiväliikenteessä (noin 80 % huipputunnin liikennemääräarviosta) liikenne sujuu vielä välttävästi. Pahimmat jonot kertyvät Pakkala Ansatie Caravellentie Nuolitie -välille, Raappavuorentie VT3 -välille ja Tuupakka Nuolitie Caravellentie - välille. Nykyliikennemäärin raskaan liikenteen Lentoasemantie Raappavuorentie -välin ohituskiellon kanssa liikenteen toimivuus vaikuttaa silmämääräisesti jonkin verran normaalitilannetta paremmalta, mutta merkittäviä toimivuuseroja ei ole havaittavissa. Iltahuipputunnin matka-ajoissa Kehä III:sta pitkin tarkastelualueen läpi välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasematien liittymä ei ole merkittäviä eroja normaali- ja ohituskieltotilanteen välillä nykyliikennemäärin. Ajoaikaerot eri tarkastelutilanteiden välillä ovat pieniä (1 2 %) ja voivat johtua mallinnuksen epävarmuustekijöistä ja satunnaisvaihtelusta. Ajoaikojen maksimit näyttävät kuitenkin lyhenevän hieman: erityisesti raskaan liikenteen maksimiajoajat lyhenevät ( 5 10 %), mikä voi johtua raskaan liikenteen kaistanvaihtojen vähenemisestä. Samalla raskaan liikenteen minimiajoajat pidentyvät selvästi, ja raskaan liikenteen ajoaikojen vaihtelu vähenee. Kapasiteettivaikutuksia ei simulointien mukaan ole, ja Kehä välittää tarkasteluosuudella saman liikennemäärän ohituskiellon kanssa ja ilman sitä. Vuoden 2010 Vuosaari -skenaarion normaalitilanteessa (ei ohituskieltoa) Nuolitien ja Caravellentien liittymien välityskyky ylittyy jo päiväliikenteessä, ja iltahuipputunnin alettua ruuhkan vaikutusalue laajenee nopeasti koko malliin. Jonoutuminen on pahinta vastaavilla osuuksilla kuin nykytilannetarkasteluissa. Lisäksi VT3:n, Vanhan Nurmijärventien ja Tuupakan liittymien Kehälle liittyvät rampit jonoutuvat helposti, koska Kehän jonot vaikeuttavat liittymistä päävirtaan. Vuoden 2010 tilanteessa raskaan liikenteen ohituskiellon kanssa liikenteen toimivuus on yhtä heikko kuin ilman ohituskieltoa. Lisäksi ohituskielto yhdessä kasvavan raskaan liikenteen määrän kanssa vaikeuttaa liittymistä rampeilta Kehälle, mikä voi heikentää sujuvuutta liittyvillä suunnilla. Vuoden 2010 tilanteessa iltaruuhkan matka-ajat välillä Raappavuorentien liittymä Lentoasematien liittymä kasvavat selvästi nykytilasta (5 15 minuuttia, noin %). Ohituskielto ei vaikuta merkittävästi Kehän matkaaikoihin. Päinvastoin kuin nykytilanteen tarkastelussa, liikenteen maksimiajoajat näyttävät pääsääntöisesti kasvavan ohituskiellon seurauksena. Maksimiajoaikojen kasvu näkyy erityisesti Lentoasemantie Raappavuorentie -suunnalla ( %). Nykytilaa pahemmin ja nopeammin ruuhkautuvassa tilanteessa ohituskielto ei näytä enää vaikuttavan maksimiaikoja alentavasti. Ohituskiellolla ei ole myöskään vaikutusta osuuden välityskykyyn. Tarkasteluosuuden läpi pääsevä ajoneuvomäärä vastaa nykytilatarkasteluja, koska Kehän välityskyky on täysin käytössä jo nykytilanteessa.

24 22 Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä YHTEENVETO Liittymäviivytysten tarkastelu mallinnuksen perusteella ei ole kovin luotettavaa, koska Kehän pääsuunnat ja osa sivusuunnista ovat voimakkaasti ylikuormittuneet, ja jonot kasvavat koko iltahuipputunnin ajan. Nykyliikennemäärin tehdyn karkean vertailun perusteella raskaan liikenteen ohituskielto ei aiheuta merkittäviä eroja keskimääräisissä liittymäviivytyksissä, kun mallinnuksen epävarmuustekijät otetaan huomioon. Nuolitien liittymässä Tuupakan ja VT3:n välillä itään mentäessä viivytykset saattavat hieman alentua ohituskiellon ansiosta. Mallinnustulosten perusteella raskaan liikenteen ohituskiellolla ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen sujuvuuteen tarkastelualueella. Mallinnustuloksiin liittyy kuitenkin epävarmuuksia, jotka heikentävät tulosten luotettavuutta (esim. raskaan liikenteen todellinen kaistanvalinta ilman ohituskieltoa ja täysin ylikuormittuneen tilanteen mallinnustuloksiin ja matka-aika-arvioihin liittyvät vaihtelut). Raskaan liikenteen ohituskiellolla voidaan kuitenkin saavuttaa muita positiivisia vaikutuksia: Raskaan liikenteen kaistanvaihtotilanteisiin liittyvät paikalliset häiriötekijät vähenevät, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikennevirran häiriöherkkyyttä. Raskaan liikenteen onnettomuuksista ja teknisistä ongelmista tai olosuhteista (liukkaus tms.) johtuvat ongelmatilanteet keskittyvät oikeanpuoleiselle kaistalle, jolloin häiriötilanne on todennäköisesti helpompi ja nopeampi hoitaa (ajoradan toinen kaista voidaan pitää auki ja esteet on nopeampi siirtää pientareelle).

25

26 gg ISSN

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Suunnittelualue ja työn tavoitteet... 1 1.2 Liikennemäärät... 2 1.3 Joukkoliikenne,

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO 14.6.2012 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 5 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko...

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi - liikenneselvitys

Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi - liikenneselvitys HELSINGIN YLEISKAAVA Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi - liikenneselvitys Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:6

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys

Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys Lohja, Hiidenmäentien asemakaavan liikenneselvitys? 25.9.2014 4.11.2014 RATKAISUJA LIIKENNE- SUUNNITTELUN HAASTEISIIN Trafix Oy Y214151-5 Upseerinkatu 1 02600 Espoo Esipuhe Tämän työn tekemistä ovat ohjanneet

Lisätiedot

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.8.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS LKUSNT Loimaan kaupunki on valmistelemassa tiva-kaupan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU PÄHKINÄNKUORESSA

LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU PÄHKINÄNKUORESSA KJS Lyhenne versio 1.31 Sivu 1/17 LIIKENNEVALOJEN SUUNNITTELU PÄHKINÄNKUORESSA TAUSTAA Tämä ohje ei ole täydellinen ohje liikennevalojen suunnitteluun - kaikkea muuta. Sen sijaan se käsittelee liikennevalojen

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

Veromiehen alueen liikenneselvitys

Veromiehen alueen liikenneselvitys Veromiehen alueen liikenneselvitys Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan ko Riihimäki, 25.3.2012 Eero Lyytikäinen TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan ko Liikennesuunnittelu Tekijä Eero Lyytikäinen

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteenhallinta

Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteenhallinta RAPORTTEJA 6 2013 Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteenhallinta Pääkaupunkiseudun pääväylien taustaselvitys Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteenhallinta Pääkaupunkiseudun pääväylien taustaselvitys

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 25.3.2013 2 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Sipoon Martinkylässä sijaitsevan, noin 125 hehtaarin

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2015 PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Järvenpään liikenne-ennuste 2012 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola, 1.0 25.10.2012 2 (28) 25.10.2012 SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS...

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen Katuverkon liikenteellinen toimivuus ja kehittämistoimenpiteet JJä / TRa v.3.0 31.12.2014 2 (35) 31.12.2014 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Liikennetarkastelujen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.8.2015 VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS TOIMENPIDESELVITYS 1 Tarkastus 17.8.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 TILANNEKATSAUS HANKKEESTA JENKA - JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUDET JOKAISEEN KAUPUNKIIN Kslk 2008-40 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

KOHTI KAUPUNKIBULEVARDEJA - TILANNEKATSAUS

KOHTI KAUPUNKIBULEVARDEJA - TILANNEKATSAUS 8.10.2015 KOHTI KAUPUNKIBULEVARDEJA - TILANNEKATSAUS RIL-tulevaisuuden kaupunkiliikenne 01.10.2015 Anna Pätynen & Pihla Melander www.yleiskaava.fi 8.10.2015 Nykyinen kaupunkirakenne 8.10.2015 Kantakaupunki

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

MYYRMÄENTIEN JA VASKIVUORENTIEN RISTEYS 1/2. I-luokka

MYYRMÄENTIEN JA VASKIVUORENTIEN RISTEYS 1/2. I-luokka MYYRMÄENTIEN JA VASKIVUORENTIEN RISTEYS 1/2 Kuva 1. Kohdeanalyys i itä-länsi -suunnassa. Kuva 4. Kohdeanalyysi uuden linjaston mukaisesti I-luokka Kuva 2. Myyrmäentieltä pohjoisesta otettu kuva. Myyrmäentien

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

VIKING. ruuhkavaroitusjärjestelmän arviointi. Tielaitos 30 /1998. Uudenmaan Tiepiiri. Tielaitoksen selvityksiä. Helsinki 1998

VIKING. ruuhkavaroitusjärjestelmän arviointi. Tielaitos 30 /1998. Uudenmaan Tiepiiri. Tielaitoksen selvityksiä. Helsinki 1998 Tielaitos Uudenmaan Tiepiiri Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelmän arviointi Tielaitoksen selvityksiä 30 /1998 Helsinki 1998 TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING Tielaitoksen selvityksiä 30/1998 Länsiväylän

Lisätiedot

! " # $ % & % ' # " ( # $ " & % ) " ) * # " (

!  # $ % & % ' #  ( # $  & % )  ) * #  ( !!"" ###$%& # !" # $%&% '#" (# $"& % )" )* #"( ' ' ( ( + ( # +! '%)%*# ( ( + (, (+ - (!. (-. (. / (/ / ( +#%%*, +( -" 0,,0& +(( +((! +((+ +( " 0,,0& 6 +(( 6 +((! 6 +((+ 6 +(( ##' 6 +((- "#### %&###! +##

Lisätiedot

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020 ESIPUHE Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelmaa on laadittu kunnanvaltuuston hyväksymän Klaukkalan kehityskuvan pohjalta ja tiiviissä yhteistyössä osayleiskaavan ja ohikulkutien yleissuunnitelman laatimisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Toimenpidesuunnitelma Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu 2014 LUONNOS 19.6.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1 1.1 Liikennöintiselvityksen tausta 1 1.2

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys

Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys kuva: Arto Halttunen / paramotor.fi Marraskuu 2013 Sisällysluettelo 1 Nykytilanne ja tehdyt suunnitelmat... 8 1.1 Maankäyttö ja maankäyttösuunnitelmat...

Lisätiedot

Luokka 1, kiireellinen 1 PYSÄKKI, RAJATORPANTIE. (helppo toteuttaa, suuret hyödyt) NYKYTILANTEEN ONGELMAT: TOIMENPIDE EHDOTUS:

Luokka 1, kiireellinen 1 PYSÄKKI, RAJATORPANTIE. (helppo toteuttaa, suuret hyödyt) NYKYTILANTEEN ONGELMAT: TOIMENPIDE EHDOTUS: Luokka 1, kiireellinen (helppo toteuttaa, suuret hyödyt) 1 PYSÄKKI, RAJATORPANTIE Pysäkki: Iskostie (V1598) Myyrmannin apteekin kohdalla väärin pysäköidyt autot aiheuttavat joka päivä ongelmia. Autot pysäköidään

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/ S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki TIEL 4249 Helsinki Julkaisua myy: Tielaitos,

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot