VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 13 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 14 Eläköityminen 14 Palkkakulujen seuranta 15 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 16 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 19 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 22 Rahoituksen seuranta 27 Koko kaupungin talousennuste 29 Merkittävimpien investointien seuranta 31 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-08/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 49 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 53 Kaupunkiympäristön palvelualue 57 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 66 Kasvun ja oppimisen palvelualue 74 Perusturvan palvelualue 82 Terveydenhuollon palvelualue 96 Isäntäkuntapalvelut 111 Keskusvaalilautakunta 117 Tarkastustoimi 118 Konsernipalvelu 119 Tilakeskus 126 Pelastuslaitos 135 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 145 Liikelaitosten tilannekatsaukset 160 Kuopion Energia Liikelaitos 161 Kuopion Vesi Liikelaitos 166 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 173 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 176

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 8 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 271 milj. euroa. Verokertymä on reilut 15 milj. euroa ja vajaat 6 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 99,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 2,7 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 370,3 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa (3,5 %) suurempi kuin vuosi sitten elokuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatuotot vuoden 2014 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75,4 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 0,5 milj. euroa ja 0,7 % pienempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 67,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 450,5 milj. euroa, toteutuma on 64,9 %. Kulujen määrä on 12 milj. euroa ja 2,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 162 milj. euroa (toteutuma 66,3 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 2,7 milj. euroa ja 1,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty vajaat 198 milj. euroa, joka on noin 64 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 4,5 milj. euroa ja reilut 2 % viime vuoden elokuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on 375,1 milj. euroa elokuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli 363,6 milj. euroa. Toimintakate on kasvanut 11,5 milj. euroa (3,2 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 64,4 %. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on elokuun lopussa 1,1 milj. euroa, kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 4,6 milj. euroa sekä korko ja muita rahoituskuluja 3,5 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuotot ovat 16,7 milj. euroa, vuosi sitten vastaavana aikana 15,9 milj. euroa. Vuosikate elokuulta on 13,0 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 11,6 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,1 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuottoja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli selvästi enemmän, 6,1 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden ylijäämä elokuulta on 3,4 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden ylijäämä 6,7 milj. euroa. Tulos on siten 3,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi elokuun tulos. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 113,7 milj. euroa joka on 1,7 milj. euroa korkeampi kuin talousarviossa. Toimintatuottojen ennuste on 1 milj. euroa korkeampi kuin heinäkuun ennuste. Ennuste on reilu 5 milj. euroa ja noin 4 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintatuottojen määrä on kasvanut heinäkuun ennusteesta 1,35 milj. euroa. Tuloja on ennakoitu saatavan budjetoitua enemmän maankäyttö ja kehittämiskorvauksista sekä maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos näkyy myös toimintatuottojen lisäyksenä. Kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalvelujen maksutuottojen ennustetaan jäävän noin 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteessa toimintakulut ovat 699,9 milj. euroa, Toimintakulut ovat 5,6 milj. euroa (0,8 %) suuremmat kuin talousarviossa ja 1,4 milj. euroa alhaisemmat kuin heinäkuun ennusteessa. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 701,9 milj. euroon, toimintakulut ovat 0,6 milj. euroa suuremmat kuin heinäkuun ennusteessa. Toimintakulut ovat palvelualueen ennusteen mukaan 7,6 milj. euroa ja reilut 1 % suuremmat kuin talousarviossa. Ydinkaupungin tuloslaskelman ennusteessa ostopalvelut/erikoissairaanhoito ovat 2 milj. euroa pienemmät kuin palvelualueen ennusteessa, tällöin erikoissairaanhoidon toteutuma on talousarvion mukainen. Ennuste sisältää sairaanhoitopiirin talousarvion toteutumiseen liittyvän riskin 2 milj. euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan talousarviosta 1,1 milj. euroa (0,5 %). Palvelujen ostojen sen sijaan arvioidaan ylittyvän 7,3 milj. euroa (2,4 %) talousarviosta, palvelualueiden ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät 9,3 milj. euroa. Ennusteiden ero selittyy erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumaennusteen eroilla. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos on lisännyt myös ostopalveluja, rakennemuutoksella ei oleteta olevan nettovaikutusta. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 22,5 milj. euroa ja 3,3 %. 6

7 Palvelualueiden ennusteissa toimintakatteen suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueella ylitykseksi on ennustettu 3,8 milj. euroa, kasvua heinäkuun ennusteeseen nähden 0,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen toimintakate ylittyy noin 2 milj. euroa lapsiperhepalveluissa, 0,4 milj. euroa aikuissosiaalityönpalveluissa ja 1,25 milj. euroa vanhus ja vammaispalveluissa. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 2,6 milj. euroa, ylitysennuste on samansuuruinen kuin heinäkuun ennusteessa. Suurimmat ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa noin 2 milj. euroa ja avohoidon palveluissa 0,3 milj. euroa. Ydinkaupungin tulosennusteessa erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 0,3milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,1 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnin ja pysäköinnin operoinnin järjestelyt ovat tulossa päätöksentekoon. Budjetoimattomasta osasta merkittävä osa voitaneen kattaa tuloja lisäämällä, ostopalveluista säästämällä sekä yleisellä säästäväisyydellä. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,1 milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,2 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu kouluverkkopäätöksestä, minkä vaikutusta on pystytty osittain kattamaan muilla toimenpiteillä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitysennuste on noin euroa, joka on pienentynyt reilut euroa heinäkuusta. Ylitysennustetta on parantanut musiikkikeskuksen ja kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate ennusteen alittuminen talousarvioon nähden. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan budjetoidusta noin 0,7 milj. eurolla, suurin poikkeama on laajakaistahankkeisiin varatun 0,5 milj. euron määrärahan säästö, koska laajakaistahankkeita ei käynnisty kuluvana vuonna. Konsernipalvelun ennusteen mukaan toimintakate alittuu noin 0,1 milj. euroa talousarviota. Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate toteutuu lähes talousarvion mukaisesti, ennusteen mukaan toimintakate alittuu budjetoidusta noin euroa. Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 586,2, joka on 3,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on parantunut 2,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Palvelualueiden toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 588,2 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Verotuloennuste on 3 milj. euroa talousarviota korkeampi, 402,5 milj. euroa. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan noin 6 milj. euron suuruisina, 1,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Korkokulujen ennustetta on pienennetty 0,6 milj. eurolla, koska lainoja ei ole nostettu siten kuin oli suunniteltu. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. 7

8 Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 23,1 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun ennusteessa. Tämä on 19,6 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,6 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin heinäkuun ennusteessa. Ennustettu ylijäämä on 0,7 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,3 milj. euroa, Kuopion Energia Liikelaitoksella 0,2 milj. euroa ja tilakeskuksella 0,2 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin tilikauden alijäämäksi on 19,4 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa. Alijäämäennuste on pienentynyt 5,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ennuste on talousarvion mukainen, sillä se on vain 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien henkilöstömenosäästöt ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä palvelualueilla 4,6 milj. euroa. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti huhtikuussa. Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Kaikkien em. keinojen säästötavoite oli noin 3,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen tavoite oli 1,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen toteutuma mennessä on noin 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Palvelualueiden ilmoitusten mukaan mennessä on vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöjen ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla saavutettu yhteensä noin 3,8 milj. euron säästöt henkilöstömenoissa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 4,6 milj. euron henkilöstömenosäästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoite saavutetaan. 8

9 Muut tasapainotustoimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy muita tasapainottamistoimenpiteitä 2,6 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa on raportoitu tasapainotustoimenpiteiden seuranta ajalla Palvelualueiden selvitysten mukaan mennessä on muiden tasapainotustoimenpiteiden kuin henkilöstömenosäästöjen toteutuma noin 0,7 milj. euroa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 1,6 milj. euron säästöt. Siten säästötavoitetta ei saavuteta, siitä jäädään noin 1 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat tavoitteeseen nähden ovat kasvun ja oppimisen palvelualueella lähes 0,5 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella noin 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenosäästöjen ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuma on mennessä yhteensä noin 4,5 milj. euroa. Koko vuoden toteutumaennuste on yhteensä noin 6,2 milj. euroa. Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit Suurimmat riskit talousarvion pitävyyteen ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueen ennusteessa toimintakatteen ylitykseksi on arvioitu 3,8 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella ennusteessa ylitysarvio on 2,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella lastensuojelun asiakasmäärä ja palvelutarpeen kasvu ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Riskinä on, että kaikkia lastensuojelutarpeen arviointeja ei ennätetä tehdä lain edellyttämässä kolmen kuukauden määräajassa. Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut tammi elokuussa 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimeentulotukihakemusten määrän kasvu ja työmarkkinatilanteen huonontuminen edelleen muodostavat riskin talousarvion pitävyydelle. Terveydenhuollon palvelualueella suurin riski on erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyminen talousarviosta. Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstömenosäästöjen toteutumiseen talousarvion mukaisesti sisältyy riskejä. Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittojen kertymisessä ennusteen mukaisesti on selkeä riski. 9

10 Rakentaminen Asuntotuotanto mahdollistaa Kuopion väestön kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen. Tammi heinäkuussa valmistuneista asunnoista 60 % on kerrostaloissa ja 40 % pienja rivitaloissa. Liike, teollisuus ja varastotilojen vähentyminen pienensi valmistuneiden rakennusten kerrosalaa ja tilavuutta. Myönnettyjen asuntojen rakennuslupien lukumäärä on laskenut noin 10,6 % edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Uudet rakennukset 01 07/ /2014 Valmistuneet rakennukset asuntojen lukumäärä rakennusten lkm kerrosala m tilavuus m Myönnetyt rakennusluvat asuntojen lukumäärä Lähteet: Kuopion kuntarekisterit, Tilastokeskus 10

11 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 29,0 1,1 % 5,1 % 16,3 16,9 3,8 % 61,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,5 6,7 % 0,4 % 20,8 21,7 4,3 % 62,7 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 23,9 10,6 % 1,3 % 18,7 17,3 7,1 % 71,8 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,7 6,5 % 3,0 % 14,2 15,5 9,1 % 81,2 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,6 46,1 % 3,0 % 4,9 3,9 19,7 % 61,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 113,7 4,6 % 1,5 % 74,9 75,4 0,7 % 67,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 184,9 183,6 2,9 % 0,7 % 120,1 122,1 1,7 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,5 49,4 1,3 % 1,9 % 32,3 33,1 2,5 % 68,2 % Muut henkilösivukulut 9,6 11,0 10,3 7,6 % 6,3 % 7,0 6,8 1,9 % 62,2 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 244,4 243,3 2,8 % 0,5 % 159,3 162,0 1,7 % 66,3 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 211,0 216,5 1,8 % 2,6 % 138,0 138,4 0,3 % 65,6 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,5 100,2 3,8 % 1,8 % 55,4 59,4 7,2 % 60,3 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 309,4 316,7 2,4 % 2,4 % 193,3 197,8 2,3 % 63,9 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,4 139,9 6,4 % 0,4 % 85,8 90,7 5,7 % 64,6 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,2 699,9 3,3 % 0,8 % 438,5 450,5 2,7 % 64,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,3 586,2 5,0 % 0,7 % 363,6 375,1 3,2 % 64,4 % Verotulot 384,5 399,5 402,5 4,7 % 0,8 % 255,8 271,0 5,9 % 67,8 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 102,0 99,3 2,6 % 66,1 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 85,6 % 178,9 % 1,6 1,1 30,2 % 245,4 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 15,9 16,7 5,4 % 66,7 % VUOSIKATE 5,6 7,8 9,3 265,9 % 18,6 % 11,6 13,0 11,4 % 165,4 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 11,0 11,1 0,6 % 64,3 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 63,1 % 0,0 % 6,1 1,5 75,8 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,2 23,1 555,2 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,2 23,1 562,9 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % 11

12 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 3,0 60,1 3,9 24,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,1 0,5 12,7 1,4 133,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,0 22,5 66,2 21,5 4,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,6 108,3 63,9 106,5 1,6 Perusturvan palvelualue 139,3 143,1 91,5 65,7 87,2 5,0 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 211,5 137,7 65,9 133,9 2,9 Muu kaupunki 21,9 21,0 11,7 53,5 12,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,1 74,1 0,0 3047,2 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 61,0 0,2 1,6 Konsernipalvelu 5,6 5,6 3,6 63,6 4,6 21,5 Yleishallinto 15,8 15,0 7,8 49,4 7,3 7,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,2 375,2 64,4 363,6 3,2 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 4,9 0,0 0,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,2 4,1 0,1 0,3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,1 34,0 0,1 0,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,6 0,1 0,1 Perusturvan palvelualue 139,3 142,8 143,1 0,3 3,8 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 211,5, 211,5, 0,0, 2,6, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,5 5,6 0,0 0,1 Yleishallinto 15,8 15,3 15,0 0,3 0,7 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,5 588,2 0,4 5,9 12

13 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 23,7-1,2-5 % Kaupunkiympäristön palvelualue 127,3 125,9-1,4-1 % Hy vinvoinnin edistämisen palvelualue 262,0 258,7-3,3-1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1423,5 1406,1-17,4-1 % Perusturvan palvelualue 7 03,5 7 26,0 22,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 510,6 507,7-2,9-1 % Tarkastustoimi 1,7 1,3-0,4-24 % Konsernipalvelu 60,8 48,2-12,6-21 % Y leishallinto 7,6 7,4-0,2-3 % YHTEENSÄ 3121,9 3105,0-16,9-1 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 41,0 38,7-2,3-6 % Kuopion Vesi 53,7 54,3 0,6 1 % Kallaveden Työterveys 27,4 29,0 1,6 6 % Kuntatekniikkaliikelaitos 162,9 152,9-10,0-6 % Y HTEENSÄ 285,0 27 4,9-1 0,1-4 % T ASEY KSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois-Savon pelastustoimi 182,8 192,0 9,2 5 % Kuopion Tilakeskus 31,7 30,1-1,6-5 % Isäntäkuntapalvelut 94,2 99,2 5,0 5 % YHTEENSÄ 308,7 321,3 12,6 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 37 15, ,2-14,4 0 % Lu ku ih in ei sisälly keskitety tsti ty öllisy y sv aroin ja oppisopim u sksella palkatu t eiv ätkä kesäty öntekijät. Palkattom at keskey ty kset v aikuttav at lukuihin htv :ia v ähentäv ästi. HTV = palkallinen ty öaika ilm an tehty ä lisä- ja y lity ötä Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 16,9 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 10,1 htv ja taseyksiköiden kasvanut 12,6 htv. 13

14 Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66,7 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 0,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 37 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 24 % perusturvan, 14 % hyvinvoinnin edistämisen ja 19 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen toimintakate on 692 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä on 21,4 htv. Edelliseen vuoteen verrattuna kertymä aleni 9,4 htv. Kesätyöntekijät sijoittuivat seuraavasti: perusturvan palvelualueelle 27 %, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 24 %, Kuntatekniikkaliikelaitokseen 14 %, kaupunkiympäristön palvelualueelle 14 %, terveydenhuollon palvelualueelle 13 %, Loput kesätyöntekijät sijoittuivat vetovoimaisuuden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja konsernipalveluun. Kesätyöllistämisen kulut ovat 444 t. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 9,1 4,7-4,4-48 % Kaupunkiympäristön palvelualu 12,1 16,5 4,4 36 % Hyvinvoinnin edistämisen palve 10,3 12,3 2,0 19 % Kasvun ja oppimisen palvelualu 14,9 14,4-0,5-3 % Perusturvan palvelualue 19,1 19,6 0,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 16,1 18,4 2,3 14 % Tarkastustoimi Konsernipalvelu 8,5 4,8-3,7-44 % Y leishallinto 3,7 7 3,3 89 % Y DINKAUPUNKI YHTEENSÄ 15,5 16,1 0,6 4 % Kuopion Energia 7,4 8,1 0,7 Kuopion Vesi 14 9,5-4,5-32 % Kallaveden Työterveys % Kuntatekniikkaliikelaitos 17,4 13,8-3,6-21 % Pohjois-Savon pelastustoimi 14,7 14,8 0,1 1 % Kuopion Tilakeskus 5,2 3,7-1,5-29 % Isäntäkuntapalvelut 26,2 24,5-1,7-6 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrässä on tapahtunut nousua 0,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi elokuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on kasvanut 1529 kalenteripäivää eli 4,2 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 84 henkilöä, liikelaitoksista 10 henkilöä ja taseyksiköistä 6 henkilöä; yhteensä 100 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 86 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä. 14

15 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) Ydinkaupungin palkkakustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Palkkakulujen määrärahavarauksesta on käytetty 65 %. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 26,0 % (26,7 % vuonna 2013). 15

16 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

17 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

18 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,61 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

19 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

20 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,12 67 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,60 71 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,07 19 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,18 96 Sairaalapalvelut 4, , ,24 40 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

22 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 16 milj. euroa (vajaa 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Verotulojen kertymä elokuussa oli 271 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 15,1 milj. euroa ja 5,9 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat olleet 257,3 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 14,4 milj. euroa (5,9 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron tilitykset ovat 13,3 milj. euroa, kasvu 1,3 milj. euroa (11 %) kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöverokertymä on 0,4 milj. euroa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). Ennakkotietojen mukaan koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. 22

23 Sen sijaan viimeisimpien Tilastokeskuksen liikevaihdon ja palkkasumman suhdannetietojen mukaan Kuopion kehitys em. tietojen osalta näyttää kääntyneen laskusuuntaiseksi. Kuopion kaikkien toimialojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on muuttunut negatiiviseksi alkuvuoden aikana. Liikevaihto supistui huhtikuussa lähes 3 % ja toukokuussa reilut 6 % vuotta aiemmasta. Vuonna 2013 kasvua oli Kuopiossa lähes 3 %, kun koko maassa liikevaihto supistui 2 %. Kuopion kaupungin koko talouden palkkasumman osalta kehitys on ollut samankaltainen liikevaihdon kehityksen kanssa. Vuonna 2013 palkkasumma kasvoi Kuopiossa 3,7 %, kun kasvu koko maassa oli 1 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi Kuopiossa 0,4 % vuotta aiemmasta (koko maassa 0,2 %), mutta toisella neljänneksellä palkkasumma kääntyi laskuun, laskua 0,4 % vuotta aiemmasta. Sen sijaan koko maassa palkkasumma kääntyi nousuun, kasvua 1 % vuotta aikaisempaan. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,4 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 0,7 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,2 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 6 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on ennusteen mukaan 2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Suomen Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämän kuntakohtaisen verotuloarvion mukaan Kuopion kaupungin verotulot kuluvana vuonna olisivat 407,8 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 6,3 %, joka on selvästi korkeampi kuin koko maan verotulojen kasvu (2,3 %). Suurin ero koko maan verotuloennusteeseen nähden on kunnallisverotuotossa, jonka kasvu Kuopiossa on ennusteen mukaan 6 % ja koko maassa 1,4 %. Kuopiossa nostettiin tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä, joka näkyy kunnallisverotuottoennusteessa. Elokuun seurantaraporttiin verotuloarvioita kunnallisverotuoton osalta on korotettu 3 milj. eurolla 402,5 milj. euroon Suomen Kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn kuntakohtaiseen ennusteeseen perustuen. Kuntaliiton verotuloennuste oli jonkin verran korkeampi kuin em. korotettu verotuloennuste, mutta tässä vaiheessa ei ole perusteita korottaa verotuloarvioita enempää. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan Kuopion tiedot liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä edelliseen vuoteen verrattuna ovat negatiivisia, joten tarvitaan lisätietoa viimeisimmästä kehityksestä ennen kuin verotuloarviota voidaan korottaa nyt esitettyä 3 milj. euroa enemmän. Lisätietoa verotuksesta saadaan myös, kun uusimmat kiinteistöverotiedot tulevat ja verovuoden 2013 verotus valmistuu lokakuussa. 23

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot