VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 13 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 14 Eläköityminen 14 Palkkakulujen seuranta 15 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 16 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 19 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 22 Rahoituksen seuranta 27 Koko kaupungin talousennuste 29 Merkittävimpien investointien seuranta 31 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-08/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 49 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 53 Kaupunkiympäristön palvelualue 57 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 66 Kasvun ja oppimisen palvelualue 74 Perusturvan palvelualue 82 Terveydenhuollon palvelualue 96 Isäntäkuntapalvelut 111 Keskusvaalilautakunta 117 Tarkastustoimi 118 Konsernipalvelu 119 Tilakeskus 126 Pelastuslaitos 135 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 145 Liikelaitosten tilannekatsaukset 160 Kuopion Energia Liikelaitos 161 Kuopion Vesi Liikelaitos 166 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 173 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 176

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 8 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 271 milj. euroa. Verokertymä on reilut 15 milj. euroa ja vajaat 6 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 99,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 2,7 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 370,3 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa (3,5 %) suurempi kuin vuosi sitten elokuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatuotot vuoden 2014 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75,4 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 0,5 milj. euroa ja 0,7 % pienempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 67,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 450,5 milj. euroa, toteutuma on 64,9 %. Kulujen määrä on 12 milj. euroa ja 2,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 162 milj. euroa (toteutuma 66,3 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 2,7 milj. euroa ja 1,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty vajaat 198 milj. euroa, joka on noin 64 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 4,5 milj. euroa ja reilut 2 % viime vuoden elokuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on 375,1 milj. euroa elokuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli 363,6 milj. euroa. Toimintakate on kasvanut 11,5 milj. euroa (3,2 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 64,4 %. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on elokuun lopussa 1,1 milj. euroa, kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 4,6 milj. euroa sekä korko ja muita rahoituskuluja 3,5 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuotot ovat 16,7 milj. euroa, vuosi sitten vastaavana aikana 15,9 milj. euroa. Vuosikate elokuulta on 13,0 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 11,6 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,1 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuottoja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli selvästi enemmän, 6,1 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden ylijäämä elokuulta on 3,4 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden ylijäämä 6,7 milj. euroa. Tulos on siten 3,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi elokuun tulos. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 113,7 milj. euroa joka on 1,7 milj. euroa korkeampi kuin talousarviossa. Toimintatuottojen ennuste on 1 milj. euroa korkeampi kuin heinäkuun ennuste. Ennuste on reilu 5 milj. euroa ja noin 4 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintatuottojen määrä on kasvanut heinäkuun ennusteesta 1,35 milj. euroa. Tuloja on ennakoitu saatavan budjetoitua enemmän maankäyttö ja kehittämiskorvauksista sekä maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos näkyy myös toimintatuottojen lisäyksenä. Kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalvelujen maksutuottojen ennustetaan jäävän noin 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteessa toimintakulut ovat 699,9 milj. euroa, Toimintakulut ovat 5,6 milj. euroa (0,8 %) suuremmat kuin talousarviossa ja 1,4 milj. euroa alhaisemmat kuin heinäkuun ennusteessa. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 701,9 milj. euroon, toimintakulut ovat 0,6 milj. euroa suuremmat kuin heinäkuun ennusteessa. Toimintakulut ovat palvelualueen ennusteen mukaan 7,6 milj. euroa ja reilut 1 % suuremmat kuin talousarviossa. Ydinkaupungin tuloslaskelman ennusteessa ostopalvelut/erikoissairaanhoito ovat 2 milj. euroa pienemmät kuin palvelualueen ennusteessa, tällöin erikoissairaanhoidon toteutuma on talousarvion mukainen. Ennuste sisältää sairaanhoitopiirin talousarvion toteutumiseen liittyvän riskin 2 milj. euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan talousarviosta 1,1 milj. euroa (0,5 %). Palvelujen ostojen sen sijaan arvioidaan ylittyvän 7,3 milj. euroa (2,4 %) talousarviosta, palvelualueiden ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät 9,3 milj. euroa. Ennusteiden ero selittyy erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumaennusteen eroilla. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos on lisännyt myös ostopalveluja, rakennemuutoksella ei oleteta olevan nettovaikutusta. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 22,5 milj. euroa ja 3,3 %. 6

7 Palvelualueiden ennusteissa toimintakatteen suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueella ylitykseksi on ennustettu 3,8 milj. euroa, kasvua heinäkuun ennusteeseen nähden 0,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen toimintakate ylittyy noin 2 milj. euroa lapsiperhepalveluissa, 0,4 milj. euroa aikuissosiaalityönpalveluissa ja 1,25 milj. euroa vanhus ja vammaispalveluissa. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 2,6 milj. euroa, ylitysennuste on samansuuruinen kuin heinäkuun ennusteessa. Suurimmat ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa noin 2 milj. euroa ja avohoidon palveluissa 0,3 milj. euroa. Ydinkaupungin tulosennusteessa erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 0,3milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,1 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnin ja pysäköinnin operoinnin järjestelyt ovat tulossa päätöksentekoon. Budjetoimattomasta osasta merkittävä osa voitaneen kattaa tuloja lisäämällä, ostopalveluista säästämällä sekä yleisellä säästäväisyydellä. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,1 milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,2 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu kouluverkkopäätöksestä, minkä vaikutusta on pystytty osittain kattamaan muilla toimenpiteillä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitysennuste on noin euroa, joka on pienentynyt reilut euroa heinäkuusta. Ylitysennustetta on parantanut musiikkikeskuksen ja kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate ennusteen alittuminen talousarvioon nähden. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan budjetoidusta noin 0,7 milj. eurolla, suurin poikkeama on laajakaistahankkeisiin varatun 0,5 milj. euron määrärahan säästö, koska laajakaistahankkeita ei käynnisty kuluvana vuonna. Konsernipalvelun ennusteen mukaan toimintakate alittuu noin 0,1 milj. euroa talousarviota. Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate toteutuu lähes talousarvion mukaisesti, ennusteen mukaan toimintakate alittuu budjetoidusta noin euroa. Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 586,2, joka on 3,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on parantunut 2,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Palvelualueiden toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 588,2 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Verotuloennuste on 3 milj. euroa talousarviota korkeampi, 402,5 milj. euroa. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan noin 6 milj. euron suuruisina, 1,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Korkokulujen ennustetta on pienennetty 0,6 milj. eurolla, koska lainoja ei ole nostettu siten kuin oli suunniteltu. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. 7

8 Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 23,1 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun ennusteessa. Tämä on 19,6 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,6 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin heinäkuun ennusteessa. Ennustettu ylijäämä on 0,7 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,3 milj. euroa, Kuopion Energia Liikelaitoksella 0,2 milj. euroa ja tilakeskuksella 0,2 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin tilikauden alijäämäksi on 19,4 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa. Alijäämäennuste on pienentynyt 5,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ennuste on talousarvion mukainen, sillä se on vain 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien henkilöstömenosäästöt ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä palvelualueilla 4,6 milj. euroa. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti huhtikuussa. Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Kaikkien em. keinojen säästötavoite oli noin 3,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen tavoite oli 1,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen toteutuma mennessä on noin 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Palvelualueiden ilmoitusten mukaan mennessä on vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöjen ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla saavutettu yhteensä noin 3,8 milj. euron säästöt henkilöstömenoissa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 4,6 milj. euron henkilöstömenosäästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoite saavutetaan. 8

9 Muut tasapainotustoimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy muita tasapainottamistoimenpiteitä 2,6 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa on raportoitu tasapainotustoimenpiteiden seuranta ajalla Palvelualueiden selvitysten mukaan mennessä on muiden tasapainotustoimenpiteiden kuin henkilöstömenosäästöjen toteutuma noin 0,7 milj. euroa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 1,6 milj. euron säästöt. Siten säästötavoitetta ei saavuteta, siitä jäädään noin 1 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat tavoitteeseen nähden ovat kasvun ja oppimisen palvelualueella lähes 0,5 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella noin 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenosäästöjen ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuma on mennessä yhteensä noin 4,5 milj. euroa. Koko vuoden toteutumaennuste on yhteensä noin 6,2 milj. euroa. Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit Suurimmat riskit talousarvion pitävyyteen ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueen ennusteessa toimintakatteen ylitykseksi on arvioitu 3,8 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella ennusteessa ylitysarvio on 2,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella lastensuojelun asiakasmäärä ja palvelutarpeen kasvu ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Riskinä on, että kaikkia lastensuojelutarpeen arviointeja ei ennätetä tehdä lain edellyttämässä kolmen kuukauden määräajassa. Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut tammi elokuussa 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimeentulotukihakemusten määrän kasvu ja työmarkkinatilanteen huonontuminen edelleen muodostavat riskin talousarvion pitävyydelle. Terveydenhuollon palvelualueella suurin riski on erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyminen talousarviosta. Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstömenosäästöjen toteutumiseen talousarvion mukaisesti sisältyy riskejä. Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittojen kertymisessä ennusteen mukaisesti on selkeä riski. 9

10 Rakentaminen Asuntotuotanto mahdollistaa Kuopion väestön kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen. Tammi heinäkuussa valmistuneista asunnoista 60 % on kerrostaloissa ja 40 % pienja rivitaloissa. Liike, teollisuus ja varastotilojen vähentyminen pienensi valmistuneiden rakennusten kerrosalaa ja tilavuutta. Myönnettyjen asuntojen rakennuslupien lukumäärä on laskenut noin 10,6 % edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Uudet rakennukset 01 07/ /2014 Valmistuneet rakennukset asuntojen lukumäärä rakennusten lkm kerrosala m tilavuus m Myönnetyt rakennusluvat asuntojen lukumäärä Lähteet: Kuopion kuntarekisterit, Tilastokeskus 10

11 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 29,0 1,1 % 5,1 % 16,3 16,9 3,8 % 61,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,5 6,7 % 0,4 % 20,8 21,7 4,3 % 62,7 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 23,9 10,6 % 1,3 % 18,7 17,3 7,1 % 71,8 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,7 6,5 % 3,0 % 14,2 15,5 9,1 % 81,2 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,6 46,1 % 3,0 % 4,9 3,9 19,7 % 61,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 113,7 4,6 % 1,5 % 74,9 75,4 0,7 % 67,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 184,9 183,6 2,9 % 0,7 % 120,1 122,1 1,7 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,5 49,4 1,3 % 1,9 % 32,3 33,1 2,5 % 68,2 % Muut henkilösivukulut 9,6 11,0 10,3 7,6 % 6,3 % 7,0 6,8 1,9 % 62,2 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 244,4 243,3 2,8 % 0,5 % 159,3 162,0 1,7 % 66,3 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 211,0 216,5 1,8 % 2,6 % 138,0 138,4 0,3 % 65,6 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,5 100,2 3,8 % 1,8 % 55,4 59,4 7,2 % 60,3 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 309,4 316,7 2,4 % 2,4 % 193,3 197,8 2,3 % 63,9 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,4 139,9 6,4 % 0,4 % 85,8 90,7 5,7 % 64,6 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,2 699,9 3,3 % 0,8 % 438,5 450,5 2,7 % 64,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,3 586,2 5,0 % 0,7 % 363,6 375,1 3,2 % 64,4 % Verotulot 384,5 399,5 402,5 4,7 % 0,8 % 255,8 271,0 5,9 % 67,8 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 102,0 99,3 2,6 % 66,1 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 85,6 % 178,9 % 1,6 1,1 30,2 % 245,4 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 15,9 16,7 5,4 % 66,7 % VUOSIKATE 5,6 7,8 9,3 265,9 % 18,6 % 11,6 13,0 11,4 % 165,4 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 11,0 11,1 0,6 % 64,3 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 63,1 % 0,0 % 6,1 1,5 75,8 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,2 23,1 555,2 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,2 23,1 562,9 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % 11

12 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 3,0 60,1 3,9 24,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,1 0,5 12,7 1,4 133,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,0 22,5 66,2 21,5 4,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,6 108,3 63,9 106,5 1,6 Perusturvan palvelualue 139,3 143,1 91,5 65,7 87,2 5,0 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 211,5 137,7 65,9 133,9 2,9 Muu kaupunki 21,9 21,0 11,7 53,5 12,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,1 74,1 0,0 3047,2 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 61,0 0,2 1,6 Konsernipalvelu 5,6 5,6 3,6 63,6 4,6 21,5 Yleishallinto 15,8 15,0 7,8 49,4 7,3 7,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,2 375,2 64,4 363,6 3,2 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 4,9 0,0 0,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,2 4,1 0,1 0,3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,1 34,0 0,1 0,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,6 0,1 0,1 Perusturvan palvelualue 139,3 142,8 143,1 0,3 3,8 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 211,5, 211,5, 0,0, 2,6, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,5 5,6 0,0 0,1 Yleishallinto 15,8 15,3 15,0 0,3 0,7 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,5 588,2 0,4 5,9 12

13 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 23,7-1,2-5 % Kaupunkiympäristön palvelualue 127,3 125,9-1,4-1 % Hy vinvoinnin edistämisen palvelualue 262,0 258,7-3,3-1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1423,5 1406,1-17,4-1 % Perusturvan palvelualue 7 03,5 7 26,0 22,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 510,6 507,7-2,9-1 % Tarkastustoimi 1,7 1,3-0,4-24 % Konsernipalvelu 60,8 48,2-12,6-21 % Y leishallinto 7,6 7,4-0,2-3 % YHTEENSÄ 3121,9 3105,0-16,9-1 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 41,0 38,7-2,3-6 % Kuopion Vesi 53,7 54,3 0,6 1 % Kallaveden Työterveys 27,4 29,0 1,6 6 % Kuntatekniikkaliikelaitos 162,9 152,9-10,0-6 % Y HTEENSÄ 285,0 27 4,9-1 0,1-4 % T ASEY KSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois-Savon pelastustoimi 182,8 192,0 9,2 5 % Kuopion Tilakeskus 31,7 30,1-1,6-5 % Isäntäkuntapalvelut 94,2 99,2 5,0 5 % YHTEENSÄ 308,7 321,3 12,6 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 37 15, ,2-14,4 0 % Lu ku ih in ei sisälly keskitety tsti ty öllisy y sv aroin ja oppisopim u sksella palkatu t eiv ätkä kesäty öntekijät. Palkattom at keskey ty kset v aikuttav at lukuihin htv :ia v ähentäv ästi. HTV = palkallinen ty öaika ilm an tehty ä lisä- ja y lity ötä Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 16,9 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 10,1 htv ja taseyksiköiden kasvanut 12,6 htv. 13

14 Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66,7 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 0,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 37 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 24 % perusturvan, 14 % hyvinvoinnin edistämisen ja 19 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen toimintakate on 692 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä on 21,4 htv. Edelliseen vuoteen verrattuna kertymä aleni 9,4 htv. Kesätyöntekijät sijoittuivat seuraavasti: perusturvan palvelualueelle 27 %, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 24 %, Kuntatekniikkaliikelaitokseen 14 %, kaupunkiympäristön palvelualueelle 14 %, terveydenhuollon palvelualueelle 13 %, Loput kesätyöntekijät sijoittuivat vetovoimaisuuden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja konsernipalveluun. Kesätyöllistämisen kulut ovat 444 t. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 9,1 4,7-4,4-48 % Kaupunkiympäristön palvelualu 12,1 16,5 4,4 36 % Hyvinvoinnin edistämisen palve 10,3 12,3 2,0 19 % Kasvun ja oppimisen palvelualu 14,9 14,4-0,5-3 % Perusturvan palvelualue 19,1 19,6 0,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 16,1 18,4 2,3 14 % Tarkastustoimi Konsernipalvelu 8,5 4,8-3,7-44 % Y leishallinto 3,7 7 3,3 89 % Y DINKAUPUNKI YHTEENSÄ 15,5 16,1 0,6 4 % Kuopion Energia 7,4 8,1 0,7 Kuopion Vesi 14 9,5-4,5-32 % Kallaveden Työterveys % Kuntatekniikkaliikelaitos 17,4 13,8-3,6-21 % Pohjois-Savon pelastustoimi 14,7 14,8 0,1 1 % Kuopion Tilakeskus 5,2 3,7-1,5-29 % Isäntäkuntapalvelut 26,2 24,5-1,7-6 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrässä on tapahtunut nousua 0,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi elokuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on kasvanut 1529 kalenteripäivää eli 4,2 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 84 henkilöä, liikelaitoksista 10 henkilöä ja taseyksiköistä 6 henkilöä; yhteensä 100 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 86 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä. 14

15 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) Ydinkaupungin palkkakustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Palkkakulujen määrärahavarauksesta on käytetty 65 %. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 26,0 % (26,7 % vuonna 2013). 15

16 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

17 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

18 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,61 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

19 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

20 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,12 67 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,60 71 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,07 19 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,18 96 Sairaalapalvelut 4, , ,24 40 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

22 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 16 milj. euroa (vajaa 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Verotulojen kertymä elokuussa oli 271 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 15,1 milj. euroa ja 5,9 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat olleet 257,3 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 14,4 milj. euroa (5,9 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron tilitykset ovat 13,3 milj. euroa, kasvu 1,3 milj. euroa (11 %) kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöverokertymä on 0,4 milj. euroa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). Ennakkotietojen mukaan koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. 22

23 Sen sijaan viimeisimpien Tilastokeskuksen liikevaihdon ja palkkasumman suhdannetietojen mukaan Kuopion kehitys em. tietojen osalta näyttää kääntyneen laskusuuntaiseksi. Kuopion kaikkien toimialojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on muuttunut negatiiviseksi alkuvuoden aikana. Liikevaihto supistui huhtikuussa lähes 3 % ja toukokuussa reilut 6 % vuotta aiemmasta. Vuonna 2013 kasvua oli Kuopiossa lähes 3 %, kun koko maassa liikevaihto supistui 2 %. Kuopion kaupungin koko talouden palkkasumman osalta kehitys on ollut samankaltainen liikevaihdon kehityksen kanssa. Vuonna 2013 palkkasumma kasvoi Kuopiossa 3,7 %, kun kasvu koko maassa oli 1 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi Kuopiossa 0,4 % vuotta aiemmasta (koko maassa 0,2 %), mutta toisella neljänneksellä palkkasumma kääntyi laskuun, laskua 0,4 % vuotta aiemmasta. Sen sijaan koko maassa palkkasumma kääntyi nousuun, kasvua 1 % vuotta aikaisempaan. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,4 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 0,7 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,2 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 6 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on ennusteen mukaan 2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Suomen Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämän kuntakohtaisen verotuloarvion mukaan Kuopion kaupungin verotulot kuluvana vuonna olisivat 407,8 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 6,3 %, joka on selvästi korkeampi kuin koko maan verotulojen kasvu (2,3 %). Suurin ero koko maan verotuloennusteeseen nähden on kunnallisverotuotossa, jonka kasvu Kuopiossa on ennusteen mukaan 6 % ja koko maassa 1,4 %. Kuopiossa nostettiin tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä, joka näkyy kunnallisverotuottoennusteessa. Elokuun seurantaraporttiin verotuloarvioita kunnallisverotuoton osalta on korotettu 3 milj. eurolla 402,5 milj. euroon Suomen Kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn kuntakohtaiseen ennusteeseen perustuen. Kuntaliiton verotuloennuste oli jonkin verran korkeampi kuin em. korotettu verotuloennuste, mutta tässä vaiheessa ei ole perusteita korottaa verotuloarvioita enempää. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan Kuopion tiedot liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä edelliseen vuoteen verrattuna ovat negatiivisia, joten tarvitaan lisätietoa viimeisimmästä kehityksestä ennen kuin verotuloarviota voidaan korottaa nyt esitettyä 3 milj. euroa enemmän. Lisätietoa verotuksesta saadaan myös, kun uusimmat kiinteistöverotiedot tulevat ja verovuoden 2013 verotus valmistuu lokakuussa. 23

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston 30.9.2013 käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

INVESTOINNIT 2013 MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET. Toteumatilanne 31.12.2013. Kuvaus. Hanke, Ta-rahoitus MAA- JA VESIALUEET

INVESTOINNIT 2013 MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET. Toteumatilanne 31.12.2013. Kuvaus. Hanke, Ta-rahoitus MAA- JA VESIALUEET INVESTOINNIT 2013 MAA- JA VESIALUEET MAA- JA VESIALUEET Tulot 8 000 000 Tulot 7 551 567 Menot 1 000 000 Menot 895 888 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot