VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta ja ennuste 5 Henkilötyövuosien seuranta 13 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 14 Eläköityminen 14 Palkkakulujen seuranta 15 Kustannusten seuranta /asukas palvelualueittain 16 Kustannusten seuranta /asukas avainprosesseittain 19 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys 22 Rahoituksen seuranta 27 Koko kaupungin talousennuste 29 Merkittävimpien investointien seuranta 31 Käyttötalouden seuranta Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-08/ Henkilöstömenojen sopeuttamisen tilannekatsaus 49 Yhteenveto tasapainotustoimenpiteiden seurannasta Vetovoimaisuuden palvelualua 53 Kaupunkiympäristön palvelualue 57 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 66 Kasvun ja oppimisen palvelualue 74 Perusturvan palvelualue 82 Terveydenhuollon palvelualue 96 Isäntäkuntapalvelut 111 Keskusvaalilautakunta 117 Tarkastustoimi 118 Konsernipalvelu 119 Tilakeskus 126 Pelastuslaitos 135 Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet 145 Liikelaitosten tilannekatsaukset 160 Kuopion Energia Liikelaitos 161 Kuopion Vesi Liikelaitos 166 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 173 Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos 176

4

5 Talousarvion seuranta ja tulosennuste 2014 Ydinkaupungin toteuma 8 / 2014 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Nilsiän kuntaliitos tapahtui vuoden 2013 alusta, joten Nilsiä on ollut mukana jo vuoden 2013 toteutumissa. Keskeiset tulot Verohallinto on kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 271 milj. euroa. Verokertymä on reilut 15 milj. euroa ja vajaat 6 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Verotulojen toteutumaa selvitetään jäljempänä tarkemmin. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 99,3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 2,7 milj. euroa ja 2,6 % pienemmät kuin valtionosuuksien kertymä oli vuotta aikaisemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 370,3 milj. euroa, joka on 12,5 milj. euroa (3,5 %) suurempi kuin vuosi sitten elokuussa. Verorahoituksen kasvu johtuu verotulojen kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatuotot vuoden 2014 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75,4 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on noin 0,5 milj. euroa ja 0,7 % pienempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Toimintatuottojen toteutuma on 67,3 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 450,5 milj. euroa, toteutuma on 64,9 %. Kulujen määrä on 12 milj. euroa ja 2,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut ovat 162 milj. euroa (toteutuma 66,3 %). Henkilöstökulut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta 2,7 milj. euroa ja 1,7 %. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty vajaat 198 milj. euroa, joka on noin 64 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 4,5 milj. euroa ja reilut 2 % viime vuoden elokuusta. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on 375,1 milj. euroa elokuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli 363,6 milj. euroa. Toimintakate on kasvanut 11,5 milj. euroa (3,2 %) vuoden takaisesta. Toimintakatteen toteutuma on 64,4 %. 5

6 Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on elokuun lopussa 1,1 milj. euroa, kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu noin 4,6 milj. euroa sekä korko ja muita rahoituskuluja 3,5 milj. euroa. Liikelaitosten peruspääoman tuotot ovat 16,7 milj. euroa, vuosi sitten vastaavana aikana 15,9 milj. euroa. Vuosikate elokuulta on 13,0 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 11,6 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,1 milj. euroa, joka on samansuuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Satunnaisia tuottoja on kertynyt 1,5 milj. euroa, kun niitä edellisenä vuonna vastaavana aikana oli selvästi enemmän, 6,1 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden ylijäämä elokuulta on 3,4 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana aikana tilikauden ylijäämä 6,7 milj. euroa. Tulos on siten 3,4 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiempi elokuun tulos. Vuoden 2014 tulosennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2014 toimintatuottojen yhteismääräksi 113,7 milj. euroa joka on 1,7 milj. euroa korkeampi kuin talousarviossa. Toimintatuottojen ennuste on 1 milj. euroa korkeampi kuin heinäkuun ennuste. Ennuste on reilu 5 milj. euroa ja noin 4 % vähemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintatuottojen määrä on kasvanut heinäkuun ennusteesta 1,35 milj. euroa. Tuloja on ennakoitu saatavan budjetoitua enemmän maankäyttö ja kehittämiskorvauksista sekä maanvuokratuotoista. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos näkyy myös toimintatuottojen lisäyksenä. Kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalvelujen maksutuottojen ennustetaan jäävän noin 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteessa toimintakulut ovat 699,9 milj. euroa, Toimintakulut ovat 5,6 milj. euroa (0,8 %) suuremmat kuin talousarviossa ja 1,4 milj. euroa alhaisemmat kuin heinäkuun ennusteessa. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 701,9 milj. euroon, toimintakulut ovat 0,6 milj. euroa suuremmat kuin heinäkuun ennusteessa. Toimintakulut ovat palvelualueen ennusteen mukaan 7,6 milj. euroa ja reilut 1 % suuremmat kuin talousarviossa. Ydinkaupungin tuloslaskelman ennusteessa ostopalvelut/erikoissairaanhoito ovat 2 milj. euroa pienemmät kuin palvelualueen ennusteessa, tällöin erikoissairaanhoidon toteutuma on talousarvion mukainen. Ennuste sisältää sairaanhoitopiirin talousarvion toteutumiseen liittyvän riskin 2 milj. euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan talousarviosta 1,1 milj. euroa (0,5 %). Palvelujen ostojen sen sijaan arvioidaan ylittyvän 7,3 milj. euroa (2,4 %) talousarviosta, palvelualueiden ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät 9,3 milj. euroa. Ennusteiden ero selittyy erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumaennusteen eroilla. Joukkoliikenteen rakenteellinen muutos on lisännyt myös ostopalveluja, rakennemuutoksella ei oleteta olevan nettovaikutusta. Ydinkaupungin tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakulut kasvavat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 22,5 milj. euroa ja 3,3 %. 6

7 Palvelualueiden ennusteissa toimintakatteen suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueella ylitykseksi on ennustettu 3,8 milj. euroa, kasvua heinäkuun ennusteeseen nähden 0,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen toimintakate ylittyy noin 2 milj. euroa lapsiperhepalveluissa, 0,4 milj. euroa aikuissosiaalityönpalveluissa ja 1,25 milj. euroa vanhus ja vammaispalveluissa. Terveydenhuollon palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 2,6 milj. euroa, ylitysennuste on samansuuruinen kuin heinäkuun ennusteessa. Suurimmat ylitykset ovat erikoissairaanhoidossa noin 2 milj. euroa ja avohoidon palveluissa 0,3 milj. euroa. Ydinkaupungin tulosennusteessa erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kaupunkiympäristön palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi on ennustettu 0,3milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,1 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu toripysäköintilaitoksen vuokrakuluista, joita ei ole budjetoitu. Pysäköintilaitoksen hallinnoinnin ja pysäköinnin operoinnin järjestelyt ovat tulossa päätöksentekoon. Budjetoimattomasta osasta merkittävä osa voitaneen kattaa tuloja lisäämällä, ostopalveluista säästämällä sekä yleisellä säästäväisyydellä. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen on ennustettu ylittyvän 0,1 milj. euroa, ylitysennuste on pienentynyt 0,2 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ylitys aiheutuu kouluverkkopäätöksestä, minkä vaikutusta on pystytty osittain kattamaan muilla toimenpiteillä. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ylitysennuste on noin euroa, joka on pienentynyt reilut euroa heinäkuusta. Ylitysennustetta on parantanut musiikkikeskuksen ja kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate ennusteen alittuminen talousarvioon nähden. Yleishallinnon toimintakatteen arvioidaan alittuvan budjetoidusta noin 0,7 milj. eurolla, suurin poikkeama on laajakaistahankkeisiin varatun 0,5 milj. euron määrärahan säästö, koska laajakaistahankkeita ei käynnisty kuluvana vuonna. Konsernipalvelun ennusteen mukaan toimintakate alittuu noin 0,1 milj. euroa talousarviota. Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintakate toteutuu lähes talousarvion mukaisesti, ennusteen mukaan toimintakate alittuu budjetoidusta noin euroa. Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 586,2, joka on 3,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on parantunut 2,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Palvelualueiden toteutumaennusteen mukaan toimintakate on 588,2 milj. euroa, joka on 5,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Verotuloennuste on 3 milj. euroa talousarviota korkeampi, 402,5 milj. euroa. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 148,9 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa alle budjetoidun. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan noin 6 milj. euron suuruisina, 1,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Korkokulujen ennustetta on pienennetty 0,6 milj. eurolla, koska lainoja ei ole nostettu siten kuin oli suunniteltu. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän noin 6,4 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota vähemmän. 7

8 Ydinkaupungin toteutumaennusteen mukaan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 23,1 milj. euroa, joka on 0,9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa parempi kuin heinäkuun ennusteessa. Tämä on 19,6 milj. euroa heikompi tulos kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 3,6 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin heinäkuun ennusteessa. Ennustettu ylijäämä on 0,7 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennusteet talousarvioon nähden ovat parantuneet eniten Pohjois Savon pelastuslaitoksella 0,3 milj. euroa, Kuopion Energia Liikelaitoksella 0,2 milj. euroa ja tilakeskuksella 0,2 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin tilikauden alijäämäksi on 19,4 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli 19,2 milj. euroa. Alijäämäennuste on pienentynyt 5,4 milj. euroa heinäkuun ennusteesta. Ennuste on talousarvion mukainen, sillä se on vain 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien henkilöstömenosäästöt ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Henkilöstömenosäästöt Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä palvelualueilla 4,6 milj. euroa. Työnantajan yksipuolisista keinoista, mukaan lukien työllistämismäärärahojen taso, kaupunginhallitus päätti huhtikuussa. Työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ovat rekrytointien viivästyttäminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylityön käytön rajoittaminen sekä muut henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet (esim. henkilöstön koulutus, päivärahat ja matkakorvaukset). Lisäksi kaupunginhallitus päätti leikata tukityöllistämiseen sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen varattuja määrärahoja. Kaikkien em. keinojen säästötavoite oli noin 3,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen tavoite oli 1,3 milj. euroa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen toteutuma mennessä on noin 1,4 milj. euroa työnantajapalvelun laskelman mukaan. Palvelualueiden ilmoitusten mukaan mennessä on vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöjen ja työnantajan yksipuolisilla keinoilla saavutettu yhteensä noin 3,8 milj. euron säästöt henkilöstömenoissa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 4,6 milj. euron henkilöstömenosäästöt. Siten talousarvioon sisältyvä 4,6 milj. euron henkilöstömenojen säästötavoite saavutetaan. 8

9 Muut tasapainotustoimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy muita tasapainottamistoimenpiteitä 2,6 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa on raportoitu tasapainotustoimenpiteiden seuranta ajalla Palvelualueiden selvitysten mukaan mennessä on muiden tasapainotustoimenpiteiden kuin henkilöstömenosäästöjen toteutuma noin 0,7 milj. euroa. Koko vuonna arvioidaan saatavan noin 1,6 milj. euron säästöt. Siten säästötavoitetta ei saavuteta, siitä jäädään noin 1 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat tavoitteeseen nähden ovat kasvun ja oppimisen palvelualueella lähes 0,5 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella noin 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenosäästöjen ja muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuma on mennessä yhteensä noin 4,5 milj. euroa. Koko vuoden toteutumaennuste on yhteensä noin 6,2 milj. euroa. Talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit Suurimmat riskit talousarvion pitävyyteen ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Perusturvan palvelualueen ennusteessa toimintakatteen ylitykseksi on arvioitu 3,8 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella ennusteessa ylitysarvio on 2,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella lastensuojelun asiakasmäärä ja palvelutarpeen kasvu ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana. Riskinä on, että kaikkia lastensuojelutarpeen arviointeja ei ennätetä tehdä lain edellyttämässä kolmen kuukauden määräajassa. Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut tammi elokuussa 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimeentulotukihakemusten määrän kasvu ja työmarkkinatilanteen huonontuminen edelleen muodostavat riskin talousarvion pitävyydelle. Terveydenhuollon palvelualueella suurin riski on erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyminen talousarviosta. Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueilla henkilöstömenosäästöjen toteutumiseen talousarvion mukaisesti sisältyy riskejä. Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittojen kertymisessä ennusteen mukaisesti on selkeä riski. 9

10 Rakentaminen Asuntotuotanto mahdollistaa Kuopion väestön kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen. Tammi heinäkuussa valmistuneista asunnoista 60 % on kerrostaloissa ja 40 % pienja rivitaloissa. Liike, teollisuus ja varastotilojen vähentyminen pienensi valmistuneiden rakennusten kerrosalaa ja tilavuutta. Myönnettyjen asuntojen rakennuslupien lukumäärä on laskenut noin 10,6 % edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Uudet rakennukset 01 07/ /2014 Valmistuneet rakennukset asuntojen lukumäärä rakennusten lkm kerrosala m tilavuus m Myönnetyt rakennusluvat asuntojen lukumäärä Lähteet: Kuopion kuntarekisterit, Tilastokeskus 10

11 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 14/ TA 14/ Tot 14/ Tot % TP 13 TPE Tot 13 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 29,3 27,6 29,0 1,1 % 5,1 % 16,3 16,9 3,8 % 61,1 % Maksutuotot 32,4 34,7 34,5 6,7 % 0,4 % 20,8 21,7 4,3 % 62,7 % Tuet ja avustukset 26,7 24,2 23,9 10,6 % 1,3 % 18,7 17,3 7,1 % 71,8 % Vuokratuotot 18,5 19,1 19,7 6,5 % 3,0 % 14,2 15,5 9,1 % 81,2 % Muut toimintatuotot 12,2 6,4 6,6 46,1 % 3,0 % 4,9 3,9 19,7 % 61,0 % TOIMINTATUOTOT 119,1 112,0 113,7 4,6 % 1,5 % 74,9 75,4 0,7 % 67,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 178,4 184,9 183,6 2,9 % 0,7 % 120,1 122,1 1,7 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 48,8 48,5 49,4 1,3 % 1,9 % 32,3 33,1 2,5 % 68,2 % Muut henkilösivukulut 9,6 11,0 10,3 7,6 % 6,3 % 7,0 6,8 1,9 % 62,2 % Henkilöstökulut yhteensä 236,7 244,4 243,3 2,8 % 0,5 % 159,3 162,0 1,7 % 66,3 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 212,6 211,0 216,5 1,8 % 2,6 % 138,0 138,4 0,3 % 65,6 % Muiden palvelujen ostot 96,6 98,5 100,2 3,8 % 1,8 % 55,4 59,4 7,2 % 60,3 % Palvelujen ostot yhteensä 309,2 309,4 316,7 2,4 % 2,4 % 193,3 197,8 2,3 % 63,9 % Muut toimintakulut yhteensä 131,5 140,4 139,9 6,4 % 0,4 % 85,8 90,7 5,7 % 64,6 % TOIMINTAKULUT 677,4 694,2 699,9 3,3 % 0,8 % 438,5 450,5 2,7 % 64,9 % TOIMINTAKATE 558,3 582,3 586,2 5,0 % 0,7 % 363,6 375,1 3,2 % 64,4 % Verotulot 384,5 399,5 402,5 4,7 % 0,8 % 255,8 271,0 5,9 % 67,8 % Valtionosuudet 153,1 150,3 148,9 2,7 % 0,9 % 102,0 99,3 2,6 % 66,1 % Rahoitustuotot ja kulut 2,4 0,4 0,4 85,6 % 178,9 % 1,6 1,1 30,2 % 245,4 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 23,8 25,1 25,1 5,4 % 0,0 % 15,9 16,7 5,4 % 66,7 % VUOSIKATE 5,6 7,8 9,3 265,9 % 18,6 % 11,6 13,0 11,4 % 165,4 % Suunn.mukaiset poistot 16,7 17,2 16,6 0,7 % 3,5 % 11,0 11,1 0,6 % 64,3 % Satunnaiset tuotot 7,6 2,8 2,8 63,1 % 0,0 % 6,1 1,5 75,8 % 52,6 % TILIKAUDEN TULOS 3,5 22,2 23,1 555,2 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3,5 22,2 23,1 562,9 % 3,8 % 6,7 3,4 50,0 % 15,2 % 11

12 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 3,0 60,1 3,9 24,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,1 0,5 12,7 1,4 133,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,0 22,5 66,2 21,5 4,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,6 108,3 63,9 106,5 1,6 Perusturvan palvelualue 139,3 143,1 91,5 65,7 87,2 5,0 Terveydenhuollon palvelualue 208,9 211,5 137,7 65,9 133,9 2,9 Muu kaupunki 21,9 21,0 11,7 53,5 12,0 0,0 Vaalit 0,1 0,1 0,1 74,1 0,0 3047,2 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 61,0 0,2 1,6 Konsernipalvelu 5,6 5,6 3,6 63,6 4,6 21,5 Yleishallinto 15,8 15,0 7,8 49,4 7,3 7,5 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,2 375,2 64,4 363,6 3,2 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2014 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 4,9 4,9 4,9 0,0 0,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 3,8 4,2 4,1 0,1 0,3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 34,0 34,1 34,0 0,1 0,0 Kasvun ja oppimisen palvelualue 169,5 169,8 169,6 0,1 0,1 Perusturvan palvelualue 139,3 142,8 143,1 0,3 3,8 Terveydenhuollon p palvelualue 208,9, 211,5, 211,5, 0,0, 2,6, Vaalit 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 5,6 5,5 5,6 0,0 0,1 Yleishallinto 15,8 15,3 15,0 0,3 0,7 KAUPUNKI YHTEENSÄ 582,3 588,5 588,2 0,4 5,9 12

13 HENKILÖTYÖVUOSIEN JA PALKKAKULUJEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 23,7-1,2-5 % Kaupunkiympäristön palvelualue 127,3 125,9-1,4-1 % Hy vinvoinnin edistämisen palvelualue 262,0 258,7-3,3-1 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1423,5 1406,1-17,4-1 % Perusturvan palvelualue 7 03,5 7 26,0 22,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 510,6 507,7-2,9-1 % Tarkastustoimi 1,7 1,3-0,4-24 % Konsernipalvelu 60,8 48,2-12,6-21 % Y leishallinto 7,6 7,4-0,2-3 % YHTEENSÄ 3121,9 3105,0-16,9-1 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 41,0 38,7-2,3-6 % Kuopion Vesi 53,7 54,3 0,6 1 % Kallaveden Työterveys 27,4 29,0 1,6 6 % Kuntatekniikkaliikelaitos 162,9 152,9-10,0-6 % Y HTEENSÄ 285,0 27 4,9-1 0,1-4 % T ASEY KSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 HTV HTV HTV % Pohjois-Savon pelastustoimi 182,8 192,0 9,2 5 % Kuopion Tilakeskus 31,7 30,1-1,6-5 % Isäntäkuntapalvelut 94,2 99,2 5,0 5 % YHTEENSÄ 308,7 321,3 12,6 4 % KAIKKI YHTEENSÄ 37 15, ,2-14,4 0 % Lu ku ih in ei sisälly keskitety tsti ty öllisy y sv aroin ja oppisopim u sksella palkatu t eiv ätkä kesäty öntekijät. Palkattom at keskey ty kset v aikuttav at lukuihin htv :ia v ähentäv ästi. HTV = palkallinen ty öaika ilm an tehty ä lisä- ja y lity ötä Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 16,9 htv pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on vähentynyt 10,1 htv ja taseyksiköiden kasvanut 12,6 htv. 13

14 Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66,7 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä kasvoi 0,9 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 37 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 24 % perusturvan, 14 % hyvinvoinnin edistämisen ja 19 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen toimintakate on 692 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä on 21,4 htv. Edelliseen vuoteen verrattuna kertymä aleni 9,4 htv. Kesätyöntekijät sijoittuivat seuraavasti: perusturvan palvelualueelle 27 %, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 24 %, Kuntatekniikkaliikelaitokseen 14 %, kaupunkiympäristön palvelualueelle 14 %, terveydenhuollon palvelualueelle 13 %, Loput kesätyöntekijät sijoittuivat vetovoimaisuuden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueelle ja konsernipalveluun. Kesätyöllistämisen kulut ovat 444 t. SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 8/2013 8/ /2014 % Vetovoimaisuuden palvelualue 9,1 4,7-4,4-48 % Kaupunkiympäristön palvelualu 12,1 16,5 4,4 36 % Hyvinvoinnin edistämisen palve 10,3 12,3 2,0 19 % Kasvun ja oppimisen palvelualu 14,9 14,4-0,5-3 % Perusturvan palvelualue 19,1 19,6 0,5 3 % Terveydenhuollon palvelualue 16,1 18,4 2,3 14 % Tarkastustoimi Konsernipalvelu 8,5 4,8-3,7-44 % Y leishallinto 3,7 7 3,3 89 % Y DINKAUPUNKI YHTEENSÄ 15,5 16,1 0,6 4 % Kuopion Energia 7,4 8,1 0,7 Kuopion Vesi 14 9,5-4,5-32 % Kallaveden Työterveys % Kuntatekniikkaliikelaitos 17,4 13,8-3,6-21 % Pohjois-Savon pelastustoimi 14,7 14,8 0,1 1 % Kuopion Tilakeskus 5,2 3,7-1,5-29 % Isäntäkuntapalvelut 26,2 24,5-1,7-6 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrässä on tapahtunut nousua 0,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Tammi elokuun sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on kasvanut 1529 kalenteripäivää eli 4,2 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. ELÄKÖITYMINEN Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt ydinkaupungin palveluksesta 84 henkilöä, liikelaitoksista 10 henkilöä ja taseyksiköistä 6 henkilöä; yhteensä 100 henkilöä. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 86 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä. 14

15 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) Ydinkaupungin palkkakustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Palkkakulujen määrärahavarauksesta on käytetty 65 %. Palkkakustannusten osuus toimintakuluista on 26,0 % (26,7 % vuonna 2013). 15

16 Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 37, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 41, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 175, , , Perusturvan palvelualue 165, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 78, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

17 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 11, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 18, , , Kasvun ja oppimisen palvelualue 100, , , Perusturvan palvelualue 51, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 43, , ,

18 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 16, , , Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 6, , ,61 62 Kasvun ja oppimisen palvelualue 29, , , Perusturvan palvelualue 73, , , Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) 22, , , Erikoissairaanhoito 139, , ,

19 Avainprosesseittain Toimintakulut / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 59, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 90, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 16, , , Vanhus ja vammaispalvelut 89, , , Lapsiperhepalvelut 24, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 43, , , Sairaalapalvelut 23, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 8, , ,

20 Henkilöstömenot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 35, , , Perusopetus ja nuorisopalvelut 51, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 11, , , Vanhus ja vammaispalvelut 31, , , Lapsiperhepalvelut 6, , ,12 67 Aikuissosiaalityönpalvelut 7, , ,60 71 Sairaalapalvelut 14, , , Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

21 Palvelujen ostot / asukas TP / TA + TAMU / TPE / 2013 asukas 2014 asukas 2014 asukas milj. milj. milj. Varhaiskasvatuspalvelut 7, , ,01 66 Perusopetus ja nuorisopalvelut 14, , , Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 1, , ,07 19 Vanhus ja vammaispalvelut 46, , , Lapsiperhepalvelut 16, , , Aikuissosiaalityönpalvelut 8, , ,18 96 Sairaalapalvelut 4, , ,24 40 Mielenterveys ja päihdepalvelut 3, , ,

22 Verotulot 2014 Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 399,5 milj. euroa. Vuoden 2013 toteutuneet verotulot olivat 384,5 milj. euroa, joten kasvua vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 talousarvion verotuloarvioon on 15 milj. euroa (4 %). Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on reilut 16 milj. euroa (vajaa 5 %). Vuoden 2013 verotulojen kertymää nostivat kuntaryhmän jako osuuksien korotukset ennakonperinnässä verovuosilta 2012 ja 2013, kuntakohtaisten jako osuuksien oikaisu sekä ansioja pääomatuloverojen kertymäjaksojen muutos, joka aikaisti jäännösverojen tilityksen joulukuulle aikaisemman tammikuun asemasta. Osa muutoksista tehtiin joulukuun tilityksessä. Ansio ja pääomatuloverojen joulukuussa tilitettävä määrä oli noin 300 milj. euroa tavanomaista suurempi. Tammikuun tilitys oli siten saman verran vähemmän. Vastaavasti yhteisöverojen verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli noin 300 milj. euroa tavanomaista pienempi. Kaikki em. erät lisäsivät Kuopion saamia verotuloja vuonna 2013 lähes 13 milj. euroa. Tammikuussa 2014 yhteisöveroa tilitettiin noin 500 milj. euroa (vuotta aiemmin 155 milj. euroa), sillä verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tilitettävää määrää. Verotulojen kertymä elokuussa oli 271 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 15,1 milj. euroa ja 5,9 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat olleet 257,3 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 14,4 milj. euroa (5,9 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kunnallisveroprosentin korotus vaikuttaa osaltaan tilitysten kasvuun. Yhteisöveron tilitykset ovat 13,3 milj. euroa, kasvu 1,3 milj. euroa (11 %) kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvuun on vaikuttanut tilitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöverokertymä on 0,4 milj. euroa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2014 ovat noin 34,9 milj. euroa, mikä on lähes talousarviossa arvioidun mukainen, vain vajaat 0,1 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 2,7 milj. euroa (8,5 %). Ennakkotietojen mukaan koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta reilulla 12 prosentilla miljoonaan euroon. Taustalla on hallituksen vuoden 2013 kehysriihipäätökset, joilla haluttiin vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa. Lisäksi useissa kunnissa nostettiin kiinteistöveroprosentteja. Verohallinnon huhtikuussa julkaisemien kuntakohtaisten vuoden 2013 tulokehityksen ennakkotietojen mukaan kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 2,4 % ja ansiotulot yhteensä 3,5 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 0,9 % ja 2,5 %. 22

23 Sen sijaan viimeisimpien Tilastokeskuksen liikevaihdon ja palkkasumman suhdannetietojen mukaan Kuopion kehitys em. tietojen osalta näyttää kääntyneen laskusuuntaiseksi. Kuopion kaikkien toimialojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on muuttunut negatiiviseksi alkuvuoden aikana. Liikevaihto supistui huhtikuussa lähes 3 % ja toukokuussa reilut 6 % vuotta aiemmasta. Vuonna 2013 kasvua oli Kuopiossa lähes 3 %, kun koko maassa liikevaihto supistui 2 %. Kuopion kaupungin koko talouden palkkasumman osalta kehitys on ollut samankaltainen liikevaihdon kehityksen kanssa. Vuonna 2013 palkkasumma kasvoi Kuopiossa 3,7 %, kun kasvu koko maassa oli 1 %. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi Kuopiossa 0,4 % vuotta aiemmasta (koko maassa 0,2 %), mutta toisella neljänneksellä palkkasumma kääntyi laskuun, laskua 0,4 % vuotta aiemmasta. Sen sijaan koko maassa palkkasumma kääntyi nousuun, kasvua 1 % vuotta aikaisempaan. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuussa verotuloennusteen kuntasektorille. Se perustuu valtiovarainministeriön talousennusteisiin vuodelle 2014 ja verohallinnon ns. maksuunpanotilastoihin. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 1,4 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 0,7 % ja ansiotulojen kasvuksi 2,2 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 6 % ja kiinteistöveron tuoton 10,8 %. Yhteensä verotulojen kasvu kuluvana vuonna on ennusteen mukaan 2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä on huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin verotulojen kasvu oli 6,8 %. Tällöin verotulojen kasvuun vaikuttivat edellä selostetut tekijät. Suomen Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämän kuntakohtaisen verotuloarvion mukaan Kuopion kaupungin verotulot kuluvana vuonna olisivat 407,8 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 6,3 %, joka on selvästi korkeampi kuin koko maan verotulojen kasvu (2,3 %). Suurin ero koko maan verotuloennusteeseen nähden on kunnallisverotuotossa, jonka kasvu Kuopiossa on ennusteen mukaan 6 % ja koko maassa 1,4 %. Kuopiossa nostettiin tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä, joka näkyy kunnallisverotuottoennusteessa. Elokuun seurantaraporttiin verotuloarvioita kunnallisverotuoton osalta on korotettu 3 milj. eurolla 402,5 milj. euroon Suomen Kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn kuntakohtaiseen ennusteeseen perustuen. Kuntaliiton verotuloennuste oli jonkin verran korkeampi kuin em. korotettu verotuloennuste, mutta tässä vaiheessa ei ole perusteita korottaa verotuloarvioita enempää. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan Kuopion tiedot liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä edelliseen vuoteen verrattuna ovat negatiivisia, joten tarvitaan lisätietoa viimeisimmästä kehityksestä ennen kuin verotuloarviota voidaan korottaa nyt esitettyä 3 milj. euroa enemmän. Lisätietoa verotuksesta saadaan myös, kun uusimmat kiinteistöverotiedot tulevat ja verovuoden 2013 verotus valmistuu lokakuussa. 23

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-04/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-04/2015 01-04/2015 Kaupungin omat projektit 42 9 523 645,00 396 140,00 1 190 576,28 2 766 181,02 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015

Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015 Sivu 1 (6) Kaupungin rooli Määrä kpl Kokonaisbudj. käyttötalous Kokonaisbudj. Investointi 01-07/2015 01-07/2015 Kaupungin omat projektit 42 11 274 445,00 236 200,00 2 249 909,94 3 050 605,83 Yhteistyöprojektit

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto

Kustannusarvio. Tulot Menot Netto 4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (huhtikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Palkkakulujen seuranta...

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot