Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : S2 One Touch

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch"

Transkriptio

1 Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : S2 One Touch DK SE FI

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Velkommen! Oplysninger om betjeningsvejledningen For din sikkerheds skyld Tilsigtet brug Farer Tekniske data Oversigt Leveringsomfang Tilbehør Maskine Første ibrugtagning Din første kaffe Tænd/sluk Betjening Tilberedning af kaffespecialiteter Tilberedning af kaffe eller espresso Tilberedning af kaffe-/mælkespecialiteter Tilberedning af kaffe med kaffepulver Individuelle indstillinger Indstil formalingsgrad Udførelse af individuelle indstillinger for kaffetilberedningen Ændring af maskinindstillinger Sprog Vandhårdhed Vandfilter Energisparemuligheder Nulstilling af maskine Pleje Daglig rengøring Plejeprogrammer Skylning af kaffesystem Rengøring af mælkesystem Rengøringsprogram Afkalkning Skift af vandfilter Rengøring af bryggeenhed Rengøring af bønnebeholder Hjælp ved problemer Visning af maskininformationer Bortskaffelse Tips til en perfekt kaffenydelse...26 DK 3

4 DK 1. Generelt 1.1 Velkommen! Kære kunde! Det glæder os, at du har valgt en fuldaotomatisk SEVERIN kaffeautomat. Gå på sanselig opdagelse i en verden af kaffe- og mælkespecialiteter. Men brug først den nødvendige tid til at lære din maskine nøje at kende ved hjælp af vejledningen. Derved opnår du det bedst mulige resultat. 1.2 Oplysninger om betjeningsvejledningen Læs hele denne betjeningsvejledning, før du bruger maskinen. Pas godt på vejledningen. Hvis du giver maskinen videre til en anden, skal betjeningsvejledningen følge med. Manglende overholdelse af denne vejledning kan føre til alvorlige kvæstelser eller skader på maskinen. SEVERIN kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår ved manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning. Hvis du skulle miste betjeningsvejledningen, kan du downloade vejledningen fra internettet på 2. For din sikkerheds skyld Vigtige anvisninger, der vedrører din sikkerhed, er fremhævet i vejledningen. Følg altid disse anvisninger for at undgå ulykker og skader på maskinen: ADVARSEL! Fremhæver anvisninger, hvis manglende overholdelse medfører fare for kvæstelser eller livsfare. FORSIGTIG! Fremhæver anvisninger, hvis manglende overholdelse medfører fare for mindre kvæstelser. FORSIGTIG! Fremhæver anvisninger, hvis manglende overholdelse medfører fare for materielle skader. BEMÆRK! Fremhæver tips og andre nyttige oplysninger. 2.1 Tilsigtet brug Din fuldautomatiske kaffeautomat er udelukkende beregnet til ikke-erhvervsmæssig tilberedning af kaffespecialiteter til eget forbrug. Der må ikke påfyldes mineralvand tilsat kulsyre, mælk eller instantpulver til drikke (f.eks. cappuccino, kakaodrik o.l.), smagsstoffer (likør, Coffee Whitener osv.) eller kaffebønner, der er karameliseret med tilsætningsstoffer. 4

5 2.2 Farer Da maskinen drives af elektrisk strøm, er der fare for elektrisk stød. Overhold altid følgende sikkerhedsforanstaltninger: Rør aldrig ved netstikket med våde hænder. Tag altid fat i selve stikket, når du vil trække netstikket ud af stikkontakten. Sørg for, at netledningen ikke bukkes, fastklemmes eller kommer i kontakt med varmekilder (f.eks. kogeplader, ild). Dyp aldrig maskinen i vand eller andre væsker. Maskinen må kun tages i brug, hvis spændingen, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med spændingen fra din stikkontakt. Træk straks netstikket ud af stikkontakten i tilfælde af fare, ved defekt eller hvis maskinen ikke skal benyttes i længere tid. Skil aldrig maskinen ad, og foretag ikke ændringer på maskinen. Stik ikke spidse metalgenstande ind i maskinens åbninger. Der er fare for forbrændinger ved maskinens kaffe-/mælkeudløb pga. varme væsker: Opstil maskinen utilgængeligt for børn. Rør ikke ved kaffe-/mælkeudløbet, når maskinen er tændt. Der er øget risiko for bestemte persongrupper: Denne maskine er ikke beregnet til at blive benyttet af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de af denne person har modtaget anvisninger om, hvordan maskinen skal benyttes. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Lad ikke børn få fat i emballagemateriale. Der er fare for kvælning. Ved mangelfuld hygiejne er der risiko for sygdomsfremkaldende mikroorganismer i maskinen: Overhold de angivne rengøringsintervaller. En defekt kan forårsage materielle skader og kvæstelser: Kontrollér altid maskinen for skader før ibrugtagning. Tag aldrig en defekt maskine i brug. Hvis maskinens netledning er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret forhandler, kundeservice eller af producenten for at undgå risici. Reparationer må udelukkende udføres af producenten eller af en serviceafdeling, der er autoriseret af producenten. Forkert håndtering af maskinen kan føre til materielle skader: Opstil maskinen indendørs på et tørt, rent sted og på en jævn overflade, hvor den ikke er udsat for direkte sollys. Opstil ikke maskinen i uopvarmede rum med risiko for frost. Opstil ikke maskinen på en varm overflade eller i nærheden af kraftige varmekilder. Derved kan maskinen beskadiges. Opstil ikke maskinen på en overflade, der kan beskadiges af vand (f.eks. ubehandlet træ). Fyld aldrig mælk i vandtanken. Brug udelukkende de af SEVERIN anbefalede produkter til pleje af din maskine. Sæt aldrig kaffemaskinen i opvaskemaskinen. DK 5

6 3. Tekniske data Spænding Effekt/energiforbrug Sikkerhedskontrol Pumpetryk (maks.) Indhold vandtank Indhold bønnebeholder Indhold grumsbeholder V~, 50/60 Hz 1500 W CE, CB, EMC 15 bar 1,5 l 140 g 12 portioner 4. Oversigt 4.1 Leveringsomfang Maskinens leveringsomfang omfatter følgende: Din fuldautomatiske kaffeautomat et SEVERIN-BWT-vandfilter 2 mælkeslanger til mælkeskummeren Denne betjeningsvejledning Teststribe til vandets hårdhedsgrad Rengøringstabletter DK Dimensioner (B x H x D) Vægt 240 mm x 350 mm x 330 mm Ca. 9 kg 4.2 Tilbehør Følgende tilbehør kan anskaffes: SEVERIN-BWT-vandfilter Rensetabletter Afkalkningstabletter Mælkeslange til mælkeskummeren 6

7 4.3 Maskine Overblik Pos. Betegnelse Forklaring 1 Tænd-/sluk-kontakt 2 Vandfilter med isætningshjælp Til forbedring af vandkvaliteten. 3 Vandtank Til påfyldning af drikkevand. 4 Bønnebeholderdæksel Til beskyttelse af bønnerne. 9 5 Signallampe bønnebeholder Lyser, når bønnerne er ved at slippe op Formalingsgradsregulator For tilpasning af formalingsgraden til kaffesorten. 7 Bønnebeholder Til påfyldning af umalede bønner. 8 Pulverdoseringsvippe Til påfyldning af en kopportion kaffepulver (f.eks. kaffe med lavt koffeinindhold). DK 13 9 Drejeknap e-select For valg af en kaffespecialitet og valg af menupunkter og indstillinger i menuen Menuknap Til åbning og afslutning af menuen. 11 Kaffe-/mælkeudløb med højdeindstilling Kaffe-/mælkeudløbet kan ved hjælp af grebet tilpasses til højden af beholderen (kop/glas), der står under udløbet. 12 Drypbakke med kopplads og grumsbeholder Til opsamling af vand og kaffegrums Tilslutning for mælkeslange For tilsætning af mælk til kaffespecialiteter med mælk (f.eks. cappuccino). Fig. 1: Oversigt over maskinen Display med betjeningsknapper Viser detaljer om drikkens tilberedning og menuen. Betjeningsknapperne har den på displayet viste funktion. 7

8 DK Fig. 2: Isæt vandfilter Fig. 3: Sæt vandtanken på 5. Første ibrugtagning Når du tænder din maskine første gang, spørges der først om nogle grundindstillinger. 1. Sæt netstikket i stikkontakten. 2. Tænd maskinen på tænd-/sluk-knappen. 8 Displayet viser: VÆLG SPROG 3. Drej e-select, til det ønskede sprog vises, og bekræft sproget ved at trykke på e-select. Displayet viser: INDSTIL HÅRDHEDSGRAD 4. Kontrollér hårdheden af vandet fra en vandhane ved hjælp af teststriben til vandets hårdhedsgrad. Gå frem ifølge beskrivelsen, der er vedlagt teststriben. 5. Vælg hårdhedsgraden med e-select, og bekræft din indlæsning. Displayet viser: BRUG FILTER? 6. Skyl vandtanken grundigt med vand. 7. Sæt, hvis det ønskes vandfilteret i vandtanken (fig. 2) ved hjælp af isætningshjælpen, og træk isætningshjælpen op igen. BEMÆRK! Et vandfilter forbedrer kvaliteten af det anvendte vand ved at fjerne skadelige stoffer og kalk fra vandet. SEVERIN anbefaler at bruge et vandfilter for at opnå en god vandkvalitet. 8. Fyld vandtanken med vand op til Max.-mærket, og sæt den på maskinen (fig. 3). Sørg herunder for, at vandtanken fastgøres foroven og sidder helt ind til maskinen. 9. Vælg med e-select NEJ, hvis du ikke vil bruge vandfilter, eller JA, hvis du benytter et vandfilter i vandtanken.

9 Displayet viser: SKYLNING Der løber vand fra kaffe-/mælkeudløbet i drypbakken. Så snart skylleprocessen er afsluttet, viser displayet Vælg drik. Maskinen er klar til brug. 6. Din første kaffe 6.1 Tænd/sluk Hver gang der tændes og slukkes, skyller maskinen først bryggeenheden. 1. Tænd maskinen på tænd-/sluk-knappen. Displayet viser ordet SEVERIN og derefter: SKYL Skylningen af bryggeenheden er afsluttet, så snart der igen vises Vælg drik. BEMÆRK! Maskinen slukkes automatisk efter en programmerbar frakoblingstid (forindstilling: 2 timer). Du kan også altid slukke maskinen manuelt ved at trykke på tænd-/slukknappen. DK 6.2 Betjening Visning Vælg drik Symboler Betydning Til indstilling af den ønskede kaffes styrke. mild kaffe normal kaffe stærk kaffe individuelt indstillet bønnemængde Tilberedning med malet kaffe 9

10 DK Symboler Betydning Til indstilling af vandmængden. Lille kop (125 ml) Medium kop (160 ml) Stor kop (200 ml) individuelt indstillet kopstørrelse Til indstilling af mælke-/mælkeskummængden i en mælkespecialitet. Lidt mælk Medium mælkemængde Meget mælk individuelt indstillet mælemængde Henviser til advarselsmeddelelser. BEMÆRK! Ikke alle symboler for hver drik vises, afhængigt af, om drikken tilberedes med mælk/kaffebønner eller ej. Betjening af maskinen sker ved hjælp af e-select og betjeningsknapperne. Ved at dreje e-select vælger du en drik, som tilberedes ved at trykke. -- Knappen e-select lyser konstant hvidt, når maskinen venter på, at du skal foretage en indlæsning. -- Knappen e-select blinker, mens maskinen tilbereder en drik. -- Knappen e-select blinker rødt, når der er sket en fejl ( 9. Hjælp ved problemer ). Ved at trykke på de fire betjeningsknapper under displayet kan du tilpasse din kaffespecialitet til dine individuelle behov. Visning Menu I denne menu kan du foretage indstillinger, udføre plejeprogrammer og få vist informationer. Med et langt tryk på menuknappen (min. 3 sekunder) kommer du ind i menuen, som du kan forlade ved at trykke en gang til. Ved at dreje e-select kan du vælge et menupunkt, som bekræftes ved at trykke. -- Knappen e-select lyser konstant hvidt, når maskinen venter på, at du skal foretage en indlæsning. -- Knappen e-select blinker, når maskinen udfører en rengøring. Med betjeningsknappen under displayfeltet vender du tilbage til foregående menu uden at ændre en indstilling. 6.3 Tilberedning af kaffespecialiteter For at tilberede en kaffe skal du først fylde bønnebeholderen med bønner. 1. Åbn bønnebeholderens dæksel, og tør bønnebeholderen af indvendigt med en fugtig klud. 2. Fyld bønnebeholderen med kaffebønner (fig. 4). 3. Luk bønnebeholderens dæksel Tilberedning af kaffe eller espresso For at tilberede en kaffe eller espresso skal bønnebeholderen være tilstrækkelig fyldt med bønner, og der skal være nok vand i vandtanken. 1. Stil en kop på koppladsen under maskinens kaffe-/mælkeudløb, og indstil kaffe-/ mælkeudløbets højde til kophøjden (fig. 5). 2. Vælg KAFFE eller ESPRESSO ved at dreje e-select. 10

11 DK Fig. 4: Påfyld bønner Fig. 5: Stil kop under, og indstil udløbshøjde 3. Efter ønske kan du med betjeningsknappen under displayfeltet ændre kaffens styrke. ændre vandmængden. 4. Tryk på e-select. BEMÆRK! For at tilberede kaffespecialiteten med dine egne indstillinger skal du trykke på den pågældende betjeningsknap flere gange, til der efter det pågældende symbol vises ( 7.2 Udførelse af individuelle indstillinger for kaffetilberedningen ). Den valgte kaffespecialitet tilberedes. 5. Hvis du ønsker at ændre kaffemængden, mens du modtager drikken, skal du dreje e-select under kaffeudleveringen. Displayet viser en bjælke med den indstillede mængde i ml. Kaffeudleveringen stopper automatisk, når den valgte mængde er tilberedt. Den kan dog også stoppes tidligere ved at trykke på e-select Tilberedning af kaffe-/mælkespecialiteter For at tilberede en cappuccino, en café au lait eller en latte macchiato skal bønnebeholderen være tilstrækkelig fyldt med bønner, og der skal være nok vand i vandtanken. Stil desuden en beholder (f.eks. SEVERIN mælkekøler) fyldt med mælk ved siden af maskinen. BEMÆRK! Kaffespecialiteter tilberedt med mælk bliver mest vellykkede, når mælken har køleskabstemperatur. 1. Sæt mælkeslangen på tilslutningen på kaffe-/mælkeudløbet, og før den anden ende af slangen ned i mælkebeholderen (fig. 6). 11

12 DK Fig. 6: Tilslut mælkeslange Fig. 7: Vend pulverdoseringsvippe om BEMÆRK! Sørg for, at slangen er dyppet ned i mælken, så mælken kan indsuges korrekt af maskinen. 2. Stil en kop på koppladsen under maskinens kaffe-/mælkeudløb, og indstil kaffe-/ mælkeudløbets højde til kophøjden (fig. 5). 3. Vælg CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFÉ AU LAIT eller MILCH ved at dreje på e-select. 4. Efter ønske kan du med betjeningsknappen under displayfeltet ændre kaffens styrke. ændre vandmængden. ændre mælke-/mælkeskummængden. 5. Tryk på e-select. BEMÆRK! For at tilberede kaffespecialiteten med dine egne indstillinger skal du trykke på den pågældende betjeningsknap flere gange, til der efter det pågældende symbol vises ( 7.2 Udførelse af individuelle indstillinger for kaffetilberedningen ). Den valgte kaffespecialitet tilberedes. 6. Hvis du ønsker at ændre mælkemængden, mens du modtager drikken, skal du dreje e-select under mælkeudleveringen. Displayet viser en bjælke med den indstillede mælkeudleveringstid i sekunder. 7. Hvis du ønsker at ændre kaffemængden, mens du modtager drikken, skal du dreje e-select under kaffeudleveringen. 12

13 8. Tryk på Displayet viser en bjælke med den indstillede mængde i ml. Kaffeudleveringen stopper automatisk, men kan også stoppes ved at trykke på e-select. Efter tilberedningen viser displayet: ØNSKER DU AT RENGØRE MÆLKESYSTEMET? betjeningsknappen under displayfeltet for at gennemføre rengøringen ( Rengøring af mælkesystem ), eller betjeningsknappen under displayfeltet, hvis du vil udføre rengøringen på et senere tidspunkt. BEMÆRK! Det anbefales at rengøre mælkesystemet efter hver tilberedning. 6.4 Tilberedning af kaffe med kaffepulver Du kan også tilberede en kaffespecialitet med kaffepulver. Dette er især nyttigt, hvis du f.eks. vil tilberede koffeinfri kaffe. 1. Gå frem som beskrevet i kapitlerne Tilberedning af kaffe eller espresso og Tilberedning af kaffe-/mælkespecialiteter for at vælge den ønskede drik. 2. I stedet for at vælge kaffens styrke med betjeningsknappen under displayfeltet skal du vælge symbolet. 3. Tryk på e-select, når du i givet fald har valgt den ønskede vand- og den ønskede mælkemængde. Displayet viser efter kort tid: PÅFYLD KAFFEPULVER. 4. Åbn bønnebeholderens dæksel, og fyld pulverdoseringsvippen med kaffepulver. FORSIGTIG! Ved forkert påfyldning kan maskinen beskadiges. Påfyld kun kaffe, når du opfordres hertil af maskinen. Påfyld kun kaffe fra malede bønner (ikke instantpulver til drikke, kaffegranulat, kakao o.l.). Fyld kun pulverdoseringsvippen til en kopportion med kaffepulver en gang, ikke flere gange. 5. Vend pulverdoseringsvippen om (fig. 7). 6. Vip pulverdoseringsvippen tilbage i udgangsstilling, og luk bønnebeholderens dæksel. 7. Tryk igen på e-select. Den valgte kaffespecialitet tilberedes. 8. For at foretage ændringer af væskemængderne under udleveringen skal du dreje e-select som beskrevet i kapitlerne Tilberedning af kaffe eller espresso og Tilberedning af kaffe-/mælkespecialiteter. DK 13

14 1. DK 2. Fig. 8: Indstil formalingsgrad 7. Individuelle indstillinger 7.1 Indstil formalingsgrad Formalingsgraden indvirker på kaffens smag. Vælg formalingsgrad efter den kaffesort, som du anvender. 14 FORSIGTIG! Hvis formalingsgraden indstilles, uden at der samtidig males kaffebønner, kan kværnen blive beskadiget. Formalingsgraden må kun indstilles, men kværnen maler. BEMÆRK! Til en lys ristning bør du indstille en fin formalingsgrad, mens en middel formalingsgrad er perfekt til en mørk ristning. Ristningen er som regel trykt på kaffepakningen. Sådan indstiller du formalingsgraden: 1. Stil en kop på koppladsen under maskinens kaffe-/mælkeudløb, og indstil kaffe-/ mælkeudløbets højde til kophøjden. 2. Åbn bønnebeholderens dæksel. 3. Vælg en drik ved at dreje på e-select. 4. Tryk på e-select. Kværnen maler. Kaffespecialiteten tilberedes. 5. Indstil bønnernes formalingsgrad på formalingsgradsregulatoren, mens kværnen maler. Dette gøres ved at trykke formalingsgradsregulatoren ned og dreje den (fig. 8) mod højre for at indstille en fin formalingsgrad. mod venstre for at indstille en grov formalingsgrad. Så snart du slipper formalingsgradsregulatoren, går den automatisk i indgreb opefter. 6. Luk bønnebeholderens dæksel igen.

15 7.2 Udførelse af individuelle indstillinger for kaffetilberedningen Du kan tilberede kaffetilberedningen individuelt efter dine personlige ønsker. Hertil står forskellige tilberedningsvarianter til rådighed for hver kaffespecialitet. Din favoritkaffe kan du tilberede ved hjælp af betjeningsknapperne. Du kan vælge de efterfølgende tilberedningsvarianter ved tilberedningen af din kaffespecialitet. Tilberedningsvarianter Espresso/kaffe Mængde kaffe (espresso) Mængde kaffe (kaffe) Kaffestyrke Cappuccino/Latte macchiato Café au lait Temperatur kaffe Mængde kaffe Mængde mælkeskum Kaffestyrke Temperatur kaffe Pausetid (kun Latte macchiato) Mængde kaffe Mængde mælk Kaffestyrke ml ml Meget mild, mild, normal, stærk, meget stærk Normal, høj ml sekunder Meget mild, mild, normal, stærk, meget stærk Normal, høj 15, 30, 45 sekunder ml sekunder Meget mild, mild, normal, stærk, meget stærk Mælk/mælkeskum BEMÆRK! Temperatur kaffe Mængde mælk Normal, høj sekunder Den samlede påfyldningsmængde for koppen ved drikke, der er tilberedt med mælk, er lig med kaffemængden plus mælke-/mælkeskummængden! Vær opmærksom på dette, når du vælger kop. Pausetiden er tiden, indtil kaffen tilsættes mælken. Herover kan lagdelingen påvirkes ved en Latte macchiato. Sådan foretager du dine egne indstillinger for kaffetilberedningen: 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet DRIKMENU. Displayet viser en liste med kaffespecialiteterne. 2. Vælg den kaffespecialitet, hvis indstillinger du vil ændre. Displayet viser indstillingsmulighederne for den valgte kaffespecialitet (se foregående tabel: Tilberedningsvarianter ). 3. Vælg den indstilling, som du vil ændre. Displayet viser en bjælke med den aktuelt valgte indstilling. 4. Drej e-select for at ændre indstillingen, og bekræft ændringen ved at trykke på e-select, eller afbryd ændringen med betjeningsknappen under displayfeltet. 5. Tryk til slut på menuknappen for at forlade menuen. På displayet vises Vælg drik. DK 15

16 DK 7.3 Ændring af maskinindstillinger Du kan ændre maskinens indstillinger Sprog Sådan vælger du dit foretrukne sprog til displayet: 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet APPARATMENU. 2. Vælg derefter menupunktet SPROGVALG. 16 På displayet vises de tilgængelige sprog. 3. Drej e-select for at ændre indstillingen, og bekræft din indlæsning ved at trykke på e-select, eller afbryd ændringen med betjeningsknappen under displayfeltet. BEMÆRK! Hvis du ved et uheld har valgt et forkert sprog, kan du nulstille maskinen til fabriksindstillingen ( Nulstilling af maskine ved forkert sprogindstilling ) Vandhårdhed Vælg vandhårdhed svarende til vandets hårdhedsgrad i din husholdning. Alt efter indstilling gør maskinen i tide opmærksom på et behov for afkalkning. Sådan vælger du vandets hårdhedsgrad: BEMÆRK! For at få størst mulig glæde af din maskine skal du indstille hårdhedsgraden i overensstemmelse med oplysningerne fra dit vandværk og med teststriben til vandets hårdhedsgrad. 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet APPARATMENU. 2. Vælg derefter menupunktet VANDHÅRDHED. Displayet viser: HÅRDHEDSGRAD 4. INDSTIL HÅRDHEDSGRAD 3. Drej e-select for at ændre indstillingen, og bekræft din indlæsning ved at trykke på e-select, eller afbryd ændringen med betjeningsknappen under displayfeltet Vandfilter Hvis du vil indsætte et vandfilter, skal du indstille maskinen til den ønskede anvendelse. Vandfilteret forbedrer vandkvaliteten på det anvendte vand, og din maskine skal, når den anvendes rigtigt, afkalkes sjældnere. BEMÆRK! SEVERIN anbefaler at bruge et SEVERIN-BWT-vandfilter for at opnå en god vandkvalitet. Vandfiltrene virker i ca. 4 uger, før de skal udskiftes. Sådan indstiller du maskinen til anvendelse af et vandfilter: 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet APPARATMENU. 2. Vælg derefter menupunktet VANDFILTER. Displayet viser: BRUG FILTER? 3. Vælg med e-select JA, hvis du benytter et vandfilter i vandtanken, eller NEJ, hvis du ikke bruger vandfilter. 4. Følg aktiviteterne i afsnit Skift af vandfilter Energisparemuligheder Maskinen kan slukkes automatisk, hvis den ikke benyttes i længere tid. Du kan indstille tiden. Sådan indstiller du energisparemulighederne:

17 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet MASKINMENU. 2. Vælg derefter menupunktet AUT. SLUKNING. Displayet viser den aktuelt indstillede tid for den automatiske slukning. 3. Drej e-select for at ændre indstillingen, og bekræft din indlæsning ved at trykke på e-select, eller afbryd ændringen med betjeningsknappen under displayfeltet Nulstilling af maskine Du kan nulstille maskinen til fabriksindstillingerne. Derved går alle personlige indstillinger for kaffetilberedningen tabt, og maskinen starter igen som ved ibrugtagningen ( 5. Første ibrugtagning ). Nulstilling af maskinen via menuen Sådan nulstiller du maskinen til fabriksindstillingerne. 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet APPARATMENU. 2. Vælg derefter menupunktet FABRIKSINDST. 3. Tryk på Displayet viser: NULSTILLE MASKINEN TIL FABRIKSINDSTILLINGER? betjeningsknappen under displayfeltet, hvis du vil hente fabriksindstillingerne, eller betjeningsknappen under displayfeltet, hvis du vil beholde dine personlige indstillinger. Displayet viser kortvarigt bemærkningen: DEVICE SET TO FACTORY DEFAULTS. Alle indstillinger nulstilles. Nu skal du igen foretage alle grundindstillinger ( 5. Første ibrugtagning ). Nulstilling af maskine ved forkert sprogindstilling Hvis du ved et uheld har indstillet et forkert sprog, og en nulstilling via menuen ikke er mulig, kan du stille maskinen tilbage til udleveringstilstanden på følgende måde: 1. Sluk maskinen. 2. Tryk på de to yderste betjeningsknapper under displayet, og hold dem inde. 3. Tænd maskinen, og fortsæt med at holde betjeningsknapperne inde, til oplysningen DEVICE SET TO FACTORY DEFAULTS. vises på displayet. Alle indstillinger nulstilles. Nu skal du igen foretage alle grundindstillinger ( 5. Første ibrugtagning ). DK 17

18 DK 8. Pleje For at få glæde af din maskine i lang tid og for at kunne nyde en konstant god kaffe skal du rengøre maskinen regelmæssigt. Den følgende oversigt giver et overblik over alle nødvendige rengøringsaktiviteter. Nogle af maskinens dele skal rengøres manuelt, mens andre rengøres automatisk af maskinen ved hjælp af et tilhørende rengøringsprogram. Oversigt Dagligt Når det vises på maskinen Senest efter 2 måneder Efter behov Rengøring af drypbakke, kaffe-/mælkeudløb og mælkeskummer ( 8.1 Daglig rengøring ). Skift vandet i vandtanken, og hæld det vand, der ikke skal bruges, ud. Rengøring af mælkesystem ( Rengøring af mælkesystem ) Gennemførelse af rengøringsprogram ( Rengøringsprogram ) Afkalkning ( Afkalkning ) Udskiftning af vandfilter ( Udskiftning af vandfilter ) Bortskaf den brugte mælkeslange, og montér en ny. Rengøring af bønnebeholder ( 8.4 Rengøring af bønnebeholder ) Skylning af kaffesystem ( Skylning af kaffesystem ) Rengøring af bryggeenhed ( 8,3 Rengøring af bryggeenhed ) Maskinens kabinet tørres af med en fugtet, blød klud uden skuremiddel. Plejeanvisninger Via en oplysning på displayet gør maskinen dig opmærksom på vigtige plejeintervaller (se oversigt). I så fald kan du starte rengøringsprogrammet direkte: Tryk på betjeningsknappen under displayfeltet og udfør de handlingstrin fra og med trin 3, der er beskrevet i de pågældende kapitler i denne vejledning. Hvis du vil køre rengøringsprogrammet senere, skal du trykke på betjeningsknappen under displayfeltet. FORSIGTIG! Hvis du ikke kører rengøringsprogrammet direkte, vises et advarselssymbol i displayet som påmindelse om, at du mangler at starte et rengøringsprogram. Efter at der er vist en plejeanvisning, kan du stadig bruge maskinen uden begrænsninger. Anvisningen vises imidlertid igen og igen for at minde dig om, at plejearbejdet bør udføres for at undgå skader på maskinen. Udfør rengøringen snarest muligt. BEMÆRK! Mælk er et fordærveligt levnedsmiddel. Af hensyn til din sundhed bør du derfor altid rengøre mælkesystemet hurtigst muligt. 8.1 Daglig rengøring Rengør vandtanken, drypbakken, kaffe-/mælkeudløbet og den benyttede mælkeskummer dagligt. 1. Sluk maskinen. 2. Tag vandtanken af, og udtag et evt. indsat vandfilter. 3. Rengør vandtanken med rent vand og et mildt opvaskemiddel, og tør den af indefra og ud med en fnugfri klud. 18

19 1. 2. DK Fig. 9: Fjern kaffe-/mælkeudløb Fig. 10: Fjern mælkeskummerdyse Fig. 11: Saml drypbakke 4. Indsæt et evt. vandfilter igen. 5. Træk drypbakken ud af maskinen. 6. Tag grumsbeholderen ud, og tøm den for kaffegrums. 7. Rengør de to dele og koppladsen med rent vand og et mildt opvaskemiddel. 8. Udtag kaffe-/mælkeudløbet, idet du tager fat i fordybningerne og trækker hele delen ud af styreskinnen nedefter (fig. 9). 9. Hold i tilslutningen for indløbet, og træk mælkeskummerdysen ud af kaffe-/mælkeudløbet opefter (fig. 10). 10. Rengør de to dele med rent vand og et mildt opvaskemiddel. 11. Saml drypbakken (fig. 11) og de andre dele igen, og skub drypbakken og kaffe-/ mælkeudløbet på plads i maskinen. BEMÆRK! Drypskålen inklusive grumsbeholderen og kaffe-/mælkeudløbet tåler maskinvask. 8.2 Plejeprogrammer Maskinen har automatiske plejeprogrammer. Disse kan til enhver tid startes via menuen Skylning af kaffesystem Bryggeenheden skal skylles regelmæssigt for at sikre en konstant høj kvalitet ved kaffetilberedningen. 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet PLEJE. 2. Vælg derefter menupunktet SKYLNING og tryk på e-select. Displayet viser: SKYL Skylningen er afsluttet, så snart der igen vises Vælg drik. 19

20 DK Rengøring af mælkesystem Mælkesystemet skal af hygiejniske og sikkerhedstekniske årsager, og for at sikre en ensartet høj kvalitet ved tilberedningen af kaffe-/mælkespecialiteter, rengøres dagligt. 1. Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet PLEJE. 2. Vælg derefter menupunktet MÆLKESYSTE Mog tryk på e-select. Displayet viser: HÆNG MÆLKESLANGEN NED I VANDBEHOLDEREN 3. Sæt mælkeslangen på tilslutningen på kaffe-/mælkeudløbet, og lad den anden ende af slangen hænge ned i en beholder med 200 ml rent, koldt vand. 4. Tryk på e-select for at bekræfte. Displayet viser: STIL EN OPSAMLINGSBEHOLDER UNDER 5. Stil en kop, der kan rumme mindst 200 ml, på koppladsen under maskinens kaffe-/mælkeudløb, og indstil kaffe-/mælkeudløbets højde til koppens størrelse. 6. Tryk på e-select for at bekræfte. Displayet viser: SKYL Rengøringen af mælkesystemet er afsluttet, så snart der igen vises Vælg drik Rengøringsprogram Maskinen har et rengøringsprogram, der kan skylle og rengøre kaffesystemet intensivt med en rengøringstablet. BEMÆRK! Hvis du kører rengøringsprogrammet umiddelbart efter, at der er vist en plejeanvisning, bortfalder trin 1 til Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet PLEJE. 2. Vælg derefter menupunktet RENGØRING og tryk på e-select. Displayet viser: PÅFYLD VAND. 3. Fyld vandtanken med vand op til Max.-mærket, og sæt den på maskinen. 4. Tryk på e-select for at bekræfte. Displayet viser: TØM RESTSKÅL 5. Tag drypskålen ud, og tøm den sammen med grumsbeholderen. 6. Saml alle dele igen, og skub drypbakken på plads i maskinen. 7. Stil en 500 ml-beholder på koppladsen under kaffe-/mælkeudløbet. 8. Tryk på e-select. Displayet viser: RENGØRING 9. Så snart opfordringen INDKAST RENGØRINGSTABLET vises på displayet, skal du åbne bønnebeholderens dæksel, lægge rengøringstabletten i pulverdoseringsvippen og vende pulverdoseringsvippen om. BEMÆRK! Brug SEVERIN rengøringstabletter til fuldautomatiske kaffeautomater. Rengøringstabletterne fra SEVERIN er optimalt tilpasset til maskinen og kan købes hos din SEVERIN-forhandler. 10. Vip pulverdoseringsvippen tilbage i udgangsstilling, og luk bønnebeholderens dæksel. 11. Tryk på e-select for at fortsætte. Displayet viser: RENGØRING 20

21 BEMÆRK! Rengøringsprocessen varer op til 15 minutter. 12. Så snart opfordringen TØM RESTSKÅL vises på displayet, skal du gentage trin 5 og 6. Rengøringsprogrammet er afsluttet, så snart der igen vises Vælg drik Afkalkning Afhængigt af det benyttede drikkevands hårdhedsgrad og om der anvendes vandfilter, skal maskinen afkalkes med jævne mellemrum, så der ikke kan aflejres kalk i systemet. FORSIGTIG! Hvis der bruges uegnede afkalkningsmidler, eller maskinen ikke afkalkes regelmæssigt, kan maskinen blive beskadiget. Brug fortrinsvis SEVERIN afkalkningsmiddel, aldrig eddike eller eddikesyreholdige midler. Afkalk maskinen regelmæssigt. BEMÆRK! Afkalkningsprocessen varer op til 30 minutter. Producenten yder ingen garanti ved skader som følge af, at maskinen ikke er afkalket regelmæssigt. Hvis du udfører afkalkningen umiddelbart efter, at der er vist en plejeanvisning, bortfalder trin 1 til Tryk på menuknappen i mindst 3 sekunder, og vælg med e-select menupunktet PLEJE. 2. Vælg derefter menupunktet AFKALKNING og tryk på e-select. Displayet viser: TØM DRYPSKÅLEN 3. Tag drypskålen ud, og tøm den sammen med grumsbeholderen. 4. Saml alle dele igen, og skub drypbakken på plads i maskinen. 5. Tryk på e-select for at fortsætte. Displayet viser: LÆG AFKALKNINGSTABLETTER I 6. Fyld vandtanken halvt med lunkent vand, og tilsæt afkalkningstabletterne til vandet i vandtanken. 7. Vent, til afkalkningstabletterne er helt opløst, og sæt så vandtanken på maskinen. 8. Tryk på e-select for at fortsætte. Displayet viser: AFKALK 9. Så snart opfordringen TØM DRYPSKÅLR vises på displayet, skal du tømme drypskålen og grumsbeholderen igen. Rengør delene med rent vand, og sæt dem ind i maskinen igen. 10. Tryk på e-select for at fortsætte. Displayet viser: SKYL TANKEN OG PÅFYLD VAND 11. Skyl vandtanken grundigt med rent vand, fyld den derefter helt og sæt den på maskinen igen. 12. Tryk på e-select for at fortsætte. Displayet viser: AFKALKNING Afkalkningen er afsluttet, så snart der igen vises Vælg drik. DK 21

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Register your product and get support at

Register your product and get support at DANSK SUOMI Type HD8914 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2536.2 HD8914 INCANTO AMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 16:12 MILK FROTH 1 2 3 ESPRESSO ESPRESSO LUNGO

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

TE 6... siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

TE 6... siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TE 6... siemens-home.com/welcome da no sv fi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Register your product online da Dansk 6 no Norsk 29 sv Svenska 51 fi Suomi 73 A Pakken indeholder (se

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Kære kunde! DANSK. Hjertelig tillykke med købet af din CAFFEO fuldautomatiske kaffemaskine.

Kære kunde! DANSK. Hjertelig tillykke med købet af din CAFFEO fuldautomatiske kaffemaskine. Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af din CAFFEO fuldautomatiske kaffemaskine. Det glæder os, at byde dig velkommen som kaffeliebhaver og CAFFEO - nyder. DANSK Med dit nye kvalitetsprodukt CAFFEO

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki Finland

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki Finland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41

Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...2 Käyttöohje... 15 Bruksveiledning... 28 Bruksanvisning... 41 HF25M2L2 HF25M2R2 HF25M6L2 HF25M6R2 HF25M5L2 HF25M5R2 Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn Mikro

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53

EDH3674PW3. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 EDH3674PW3 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 FI Kuivausrumpu Käyttöohje 19 NO Tørketrommel Bruksanvisning 36 SV Torktumlare Bruksanvisning 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1

cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 2 cafetie?re

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 70 HB33G1.45S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...

Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U. [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning... Fritstående komfur HCE7442.3U Spis HCE7442.3U Vapaasti seisova liesi HCE7442.3U Komfyr HCE7442.3U [da] Brugsanvisning...3 [sv] Bruksanvisning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [no] Bruksveiledning... 74 Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Always there to help you Register your product and get support from

Always there to help you Register your product and get support from Always there to help you Register your product and get support from www.philips.com/welcome Question? Contact Philips AC4080 1 A E 2 B D C DA Brugervejledning 1 FI Käyttöopas 19 NO Brukerhåndbok 37 SV

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti

start 2.0 Brugsvejledning Käyttöohje Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti start 2.0 Universelt sikkerhedssystem for børn godkendt i henhold til ECE R44/04 Universaali lasten turvaistuin hyväksytty ECE R44/04:n mukaisesti Brugsvejledning Käyttöohje Kun egnet til brug i køretøjer,

Lisätiedot

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food

Food Sealer Supreme. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer. Protects food against freezer burns. Suitable for both moist and dry food Food Sealer Supreme Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer marinate Keeps food fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Roll storage

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot