SMAKRIK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://ikea-club.com.ua SMAKRIK"

Transkriptio

1 SMAKRIK EM

2

3 SVENSKA 4 DANSK 2 NORSK 36 SUOMI 52

4 SVENSKA 4 Innehåll Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 6 Första användning 7 Daglig användning 8 Rengöring och underhåll 12 Felsökning 14 Tekniska data 16 Miljöhänsyn 17 IKEA-GARANTI 18 Säkerhetsinformation Före första användning Denna produkt är endast avsedd för användning i hushållet! Använd grytlappar eller ugnsvantar för att undvika brännskador när du tar i heta delar. Denna produkt är konstruerad för att tillaga kaffe eller värma upp drycker. Var försiktig så att du inte skållas av utströmmande vattenånga eller genom felaktig användning av produkten. Säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom bruksanvisningen, inklusive dessa säkerhetsföreskrifter, och spara den för framtida bruk. Värm inte upp och använd inte brandfarliga vätskor i närheten av produkten. Ångor kan medföra risk för brand eller explosion. Lämna inte produkten utan tillsyn. Använd inte korrosiva material eller ångor i denna produkt. Denna typ av produkt är speciellt avsedd för att värma upp vatten. Den är inte avsedd för användning inom industri eller på laboratorier. Låt inte barn använda produkten utan tillsyn och inte förrän de kan hantera den på ett säkert och korrekt sätt och förstår riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida den inte används under tillsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet. Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Håll därför barn på avstånd. Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer Installation och nätanslutning Före anslutning till elnätet Kontrollera att nätspänningen i ditt hem överensstämmer med produktens nätspänning som anges på typskylten. Kontrollera att produkten inte är skadad. Använd inte denna produkt om den har en skadad nätkabel eller stickkontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Doppa inte ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror. Efter nätanslutning Det är obligatoriskt att jorda denna produkt. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller egendom som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts. Tillverkaren ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

5 SVENSKA 5 Säkerhet När emballaget har avlägsnats, kontrollera att produkten är komplett och oskadad. Om du är osäker på någonting, använd inte produkten och kontakta kundtjänst. Den elektriska installationen och anslutningen måste utföras av en behörig tekniker enligt tillverkarens instruktioner och lokala säkerhetsbestämmelser. Delar av emballaget (plastpåsar, polystyren, etc.) måste hållas utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med. Installera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka till 0 C eller lägre (produkten kan skadas om vattnet fryser). Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med produktens nätspänning som anges på typskylten. Produkten får endast anslutas till ett korrekt jordat eluttag med en lägsta märkström på 10 ampere. Tillverkaren ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att elnätet inte är korrekt jordat. Om produktens stickkontakt inte passar i eluttaget, låt en behörig servicetekniker installera ett lämpligt eluttag. För att följa säkerhetsföreskrifterna måste en flerpolig strömbrytare med ett minsta kontaktavstånd på 3 mm installeras i nätkretsen. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Produktens nätkabel får inte bytas ut av användaren eftersom detta kräver specialverktyg. Om nätkabeln skadas eller behöver bytas ut, kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika eventuella säkerhetsrisker. För att använda produkten på rätt sätt när du använder den första gången, följ steg-för-steg-instruktionerna i följande kapitel.

6 SVENSKA 6 Beskrivning av produkten Kontrollpanel Kontrollpanel 2 Ångratt 3 Vattenbehållare 4 Nätkabel 5 Rör för ånga/varmvatten 6 Droppgaller 7 Droppbricka 8 Cappuccinoenhet 9 Munstycke 10 Kokarutlopp 11 Tryckenhet 12 Filterhållare 13 Litet filter för en kopp eller dosettfilter 14 Stort filter för två koppar C D B E A F A Knapp för att välja ånga B Knapp för kaffe/varmvatten C Strömbrytare På/Av D Nätindikator E Indikator för temperatur OK (kaffe eller varmvatten) F Ångindikator

7 SVENSKA 7 Första användning Fylla på vattenbehållaren Avlägsna vattenbehållaren genom att dra ut den (mot dig). inte på bryggkaffe (kontrollera att ångratten är avstängd). För att montera filterhållaren, placera den under kokarens utlopp med handtaget åt vänster. Tryck den sedan uppåt och vrid samtidigt handtaget åt höger med en bestämd rörelse. Fyll på behållaren med friskt, rent vatten, men inte över MAX-nivån. Sätt tillbaka behållaren på plats. Max Max Använd aldrig produkten utan vatten i behållaren och tänk på att alltid fylla på vatten när nivån sjunker till några centimeter från botten. Förvärma kaffemaskinen För att tillaga espressokaffe med den rätta temperaturen måste kaffemaskinen förvärmas. Tryck på strömbrytaren minst 30 minuter innan du tillagar kaffet. Se till att filterhållaren är på plats i maskinen, men fyll Vänta en halvtimme och tillaga sedan kaffet enligt beskrivning i nästa avsnitt. Du kan alternativt förvärma maskinen snabbare på följande sätt: Sätt på maskinen genom att trycka på strömbrytaren och sätt filterhållaren på plats utan att fylla på bryggkaffe. Ställ en kopp under filterhållaren. Använd samma kopp som kommer att användas för att tillaga kaffet för att förvärma den. Vänta tills OK-indikatorn tänds och tryck sedan omedelbart på kaffeknappen. Tappa av vatten tills OK-indikatorn slocknar och avbryt sedan avtappningen genom att trycka på kaffeknappen igen. Töm koppen. Vänta tills OK-indikatorn tänds igen och upprepa sedan samma procedur. (Det är normalt att maskinen avger en liten och ofarlig ångpuff när filterhållaren avlägsnas.)

8 SVENSKA 8 Daglig användning Tillaga espressokaffe med filterhållaren för bryggkaffe När du har förvärmt maskinen enligt ovanstående beskrivning, placera filtret för bryggkaffe i filterhållaren. Var noga med att föra in utsprånget korrekt i öppningen. Använd det mindre filtret för att laga en kopp kaffe eller det större filtret för två koppar. OBSERVERA: Det är viktigt att pressa ned bryggkaffet korrekt för att få en god espresso. För kraftig pressning gör att kaffeutmatningen sker långsammare och skummet blir mörkare. För lätt pressning gör att kaffeutmatningen sker för snabbt och skummet blir torftigt och ljusfärgat. För att laga endast en kopp kaffe, häll ett mått fyllt till första nivån (cirka 7 gram) med bryggkaffe i filtret. För att laga två koppar, häll två löst fyllda mått (cirka 6+6 gram) med bryggkaffe i filtret. Fyll på filtret lite i taget så att det bryggkaffet inte rinner över. VIKTIGT: För korrekt funktion, rengör filtret från rester av bryggkaffe från förra gången du lagade kaffe innan du fyller på bryggkaffe i filterhållaren. Avlägsna överflödigt kaffe från kanten av filterhållaren och sätt filterhållaren på plats i maskinen. Vrid med en bestämd rörelse för att undvika vattenläckage. Placera koppen eller kopparna under filterhållarens utlopp. Vi rekommenderar att du värmer kopparna innan du tillagar kaffet genom att skölja dem med lite hett vatten. Fördela bryggkaffet jämnt och tryck lätt med pressaren.

9 SVENSKA 9 Kontrollera att OK-indikatorn är tänd (om den är släckt, vänta tills den tänds) och tryck sedan på kaffeknappen. När önskad mängd kaffe har hällts upp, tryck på samma knapp igen. Du bör inte hälla upp kaffe mer än 45 sekunder åt gången. För att avlägsna filterhållaren, vrid handtaget från höger till vänster. VIKTIGT: För att undvika stänk, avlägsna aldrig filterhållaren medan maskinen levererar kaffe. För att avlägsna kaffesumpen, blockera filtret på plats med spaken som sitter i handtaget och töm kaffet genom att vända filterhållaren upp och ned och knacka den mot ett hårt underlag. För att stänga av kaffemaskinen, tryck på strömbrytaren. VIKTIGT: Innan produkten används första gången för att laga kaffe måste alla tillbehör och interna kretsar spolas genom att laga minst fem koppar "kaffe" utan bryggkaffe. Tillaga espresso med dosetter Förvärm maskinen enligt beskrivning i avsnittet Förvärma kaffemaskinen med filterhållaren på plats. Detta ger ett hetare kaffe. OBSERVERA: Använd dosetter som följer ESE-standarden (Easy Serving Espresso) som anges på paketet med följande logotyp: möjligt i filtret. Följ alltid instruktionerna på dosettpaketet om korrekt placering i filtret. Sätt filterhållaren på plats i maskinen. Vrid den alltid så långt det går. Tillaga cappuccino Tillaga espresso enligt beskrivning i föregående avsnitt med tillräckligt stora koppar. Tryck på ångknappen och vänta tills OKindikatorn tänds. Detta indikerar att kokaren har uppnått den idealiska temperaturen för att producera ånga. Under tiden, fyll en behållare med cirka 100 gram mjölk för varje cappuccino som du vill tillaga. Mjölken måste hålla kylskåpstemperatur (ej varm!). När du väljer storlek på behållaren, tänk på att mjölkens volym fördubblas eller tredubblas. OBSERVERA: Vi rekommenderar att du använder "halvskummad" mjölk som håller kylskåpstemperatur. Placera behållaren med mjölken under cappuccinodispensern. Doppa ned cappuccinodispensern i mjölken cirka 5 mm och vrid ångknappen moturs. Var noga med att inte doppa ned den upphöjda randen på cappuccinodispensern (markerad med pilen). ESE-standarden är ett system som har godkänts av ledande dosettproducenter och möjliggör en enkel och hygienisk tillagning av espresso. Placera det lilla filtret (1 kopp eller dosett) i filterhållaren. Var noga med att föra in utsprånget korrekt i öppningen. För in och centrera en dosett så långt som

10 SVENSKA 10 Vrid ångknappen minst ett halvt varv moturs. Ånga avges från cappuccinomdispensern och ger mjölken en krämig och skummig konsistens. För att erhålla ett krämigare skum, doppa ned cappuccinodispensern i mjölken och rotera behållaren med långsamma rörelser från botten och uppåt. När önskad temperatur (60 C är idealiskt) har uppnåtts, avbryt ångtillförseln genom att vrida ångratten medurs och tryck samtidigt på ångknappen. Låt lite ånga strömma ut under några sekunder genom att vrida på ångratten. Detta tömmer ut eventuell mjölk som är kvar i ångpipen. VIKTIGT: För att säkerställa en god hygien rekommenderar vi att du följer denna procedur varje gång du tillagar cappuccino för att förhindra att mjölk stelnar och ansamlas i mjölkkretsen. Håll cappuccinoröret i ett bestämt grepp med ena handen och skruva loss cappuccinodispensern med den andra handen genom att vrida den medurs och avlägsna den nedåt. Häll den skummade mjölken i kopparna med den tidigare tillagade espresson. Cappuccinon är klar. Söta efter smak och, om du så önskar, beströ skummet med lite kakaopulver. OBSERVERA: För att göra mer än en cappuccino, tillaga först allt kaffe och sedan skummjölken för alla cappuccino. OBSERVERA: För att åter tillaga kaffe när mjölken har skummats, kyl först ned kokaren, annars kommer kaffet att brännas vid. För att kyla kokaren, placera en behållare under kokarens utlopp, tryck på ångknappen och tappa av vatten tills OK-indikatorn slocknar. Tillaga kaffet enligt beskrivning i ovanstående avsnitt. VIKTIGT: Rengör alltid cappuccinoenheten efter varje användningstillfälle. Gör så här: Avlägsna munstycket från ångröret genom att dra det nedåt. Tvätta cappuccinodispensern och ångmunstycket noga med varmt vatten. Kontrollera att de två markerade hålen inte är igentäppta. Rengör vid behov med en knappnål eller liknande.

11 SVENSKA 11 Sätt tillbaka ångmunstycket på plats genom att föra in det i ångröret och vrida det med bestämda rörelser mot rörets topp. Sätt tillbaka cappuccinodispensern på plats genom att föra in den och vrida den moturs. Tillverka hett vatten Sätt på maskinen genom att trycka på strömbrytaren. Vänta tills OK-indikatorn tänds. Ställ en behållare under cappuccinodispensern. Tryck på kaffeknappen och vrid samtidigt ångratten moturs. Vatten kommer ut från cappuccinodispensern. För att avbryta tillförseln av hett vatten, stäng av ångratten genom att vrida den medurs och tryck på kaffeknappen igen. Du bör inte tappa av hett vatten mer än 45 sekunder åt gången.

12 SVENSKA 12 Rengöring och underhåll Låt maskinen kallna innan du utför någon form av rengöring. Använd inte lösningsmedel eller abrasiva rengöringsprodukter för att rengöra maskinen. Det räcker med en mjuk och fuktig duk. Rengör droppbrickan och droppgallret ofta. Rengör vattenbehållaren regelbundet. VIKTIGT: Doppa aldrig ned maskinen i vatten. Det är en elektrisk apparat. Rengöra filterhållaren Efter ungefär var 200:e kaffekopp, rengör filterhållaren för bryggkaffe på följande sätt: Avlägsna filtret med skumbildaren. Rengör insidan av filterhållaren. Rengör aldrig i diskmaskin. Skruva loss locket på skumbildaren genom att vrida det moturs. Avlägsna skumbildaren från behållaren genom att trycka på den från lockänden. Avlägsna packningen. Skölj alla delar och rengör metallfiltret noga i varmt vatten med en borste. Sätt tillbaka filtret och packningen på plastskivan. Var noga med att föra in plastskivans tapp i hålet i packningen som handen pekar på. Sätt tillbaka enheten i stålfilterbehållaren och se till att tappen förs in i hålet i stödet. Skruva slutligen på locket genom att vrida det medurs. Underlåtenhet att utföra ovan beskrivna rengöring medför att garantin förfaller. Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är igentäppta. Rengör vid behov med en knappnål eller liknande.

13 SVENSKA 13 Rengöra kokarens utlopp Efter var 300:e kaffekopp måste espressokokarens utlopp rengöras på följande sätt. Koppla loss maskinen från eluttaget och låt den kallna. Skruva loss skruven som fäster espressokokarens utlopp med en skruvmejsel. Rengör kokaren med en fuktig duk. Rengör utloppet noga i varmt vatten med en borste. Kontrollera att hålen inte är igentäppta. Rengör vid behov med en knappnål eller liknande. Skölj under rinnande vatten och skrubba hela tiden. Skruva fast kokarens utlopp på plats. Underlåtenhet att utföra ovan beskrivna rengöring medför att garantin förfaller. Avkalkning Vi rekommenderar att du avkalkar kaffemaskinen efter ungefär var 200:e kaffekopp eller åtminstone varannan månad. Du bör använda en produkt som finns i handeln och som är speciellt avsedd för att avkalka espressomaskiner. Gör på följande sätt om en sådan produkt inte är tillgänglig. Fyll behållaren med en halv liter vatten. Lös upp 2 matskedar (cirka 30 gram) citronsyra (kan inhandlas på apotek eller i kemikalieaffärer). Tryck på strömbrytaren och vänta tills OKindikatorn tänds. Se till att filterhållaren inte sitter i maskinen och placera en behållare under kokarens utlopp. Tryck på kaffeknappen och töm hälften av innehållet behållaren genom att vrida på ångknappen då och då för att tappa av lite lösning. Stoppa tömningen genom att trycka på knappen igen. Stäng av maskinen. Låt lösningen verka i 15 minuter och sätt sedan på maskinen igen. Tryck på kaffeknappen för att tömma behållaren helt. För att ta bort rester av lösning och kalk, skölj behållaren noga med rent vatten (utan citronsyra) och sätt tillbaka den på plats. Tryck på kaffeknappen och tappa av vatten tills behållaren är helt tom. Vrid på ångknappen då och då för att tappa av lite vatten. Avbryt tömningen och upprepa steg 9, 10 och 11. Reparation av skador på kaffemaskinen orsakade av kalkbeläggningar täcks inte av garantin, såvida inte avkalkning utförs regelbundet enligt ovanstående beskrivning.

14 SVENSKA 14 Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Ingen espresso kommer ut. Vattenbehållaren är Fyll behållaren med vatten. tom. Hålen i filterhållarens pipor är igentäppta. Rengör hålen. Espressokokarens utlopp är igentäppt. Filtret är igentäppt. Vattenbehållaren sitter fel. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra kokarens utlopp. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra filterhållaren. Placera behållaren korrekt. Espressokaffet droppar från filterhållarens kanter och inte från hålen. Espressokaffet är kallt. Pumpen bullrar ovanligt mycket. Filterhållaren sitter fel. Espressokokarens packning har förlorat sin elasticitet. Hålen i filterhållarens pipor är igentäppta. Espressoenhetens OKindikator var ej tänd när kaffeknappen trycktes in. Förvärmning har inte utförts. Kopparna har inte förvärmts. Vattenbehållaren är tom. Vattenbehållaren sitter fel. Placera filterhållaren korrekt och vrid med ett bestämt grepp så långt det går. Låt en serviceverkstad byta ut packningen. Rengör hålen. Vänta tills OK-indikatorn tänds innan du trycker på kaffeknappen. Förvärm enligt beskrivning i avsnittet Förvärma maskinen. Förvärm kopparna genom att skölja dem med hett vatten eller låt dem stå minst 20 minuter på koppvärmarbrickan på locket. Fyll på behållaren. Placera behållaren korrekt.

15 SVENSKA 15 Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Kaffeskummet är för ljust Bryggkaffet trycks inte Tryck ihop kaffet hårdare. (dispenseras från pipen för snabbt). ihop tillräckligt hårt. Det finns inte tillräckligt med bryggkaffe. Öka mängden bryggkaffe. Bryggkaffet är för grovkornigt. Fel typ av kaffe. Använd endast kaffe som är avsett för espressomaskiner. Byt typ av kaffe. Kaffeskummet är för mörkt (dispenseras från pipen för sakta). Bryggkaffet trycks ihop för hårt. Det finns för mycket bryggkaffe. Espressokokarens utlopp är igentäppt. Filtret är igentäppt. Bryggkaffet är för finkornigt. Kaffet är fuktigt eller för finkornigt. Fel typ av kaffe. Tryck ihop kaffet med ett lättare tryck. Minska mängden kaffe. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra kokarens utlopp. Rengör enligt beskrivning i avsnittet Rengöra filterhållaren. Använd endast kaffe som är avsett för espressomaskiner. Använd endast kaffe som är avsett för espressomaskiner. Kontrollera att kaffet inte är fuktigt. Byt typ av kaffe. Inget mjölkskum bildas vid tillagning av cappuccino. Mjölken är inte tillräckligt kall. Cappuccinoenheten är smutsig. Använd alltid "halvskummad" mjölk som håller kylskåpstemperatur. Rengör noga hålen i cappuccinoenheten, särskilt de som är markerade med pilar.

16 Max SVENSKA 16 Tekniska data Mått (mm) Bredd 595 Höjd 348 Längd 305 Pumptryck (bar) 15 Effekt (W) 1100 Volym vattenbehållare (liter) 1,5 Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter på maskinens insida och på energietiketten.

17 SVENSKA 17 Miljöhänsyn Denna produkt är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EC beträffande kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Försäkran om överensstämmelse Denna produkt, vilken är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, uppfyller kraven enligt EU-direktiv ( ) nr 1935/2004 och är utformad och tillverkad och säljs enligt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG och efterföljande ändringar) samt skyddskraven enligt EMCdirektiv 2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet). Symbolen på produkten eller i medföljande dokumentation anger att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in hos en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

18 SVENSKA 18 IKEA GARANTI - VITVAROR Hur länge gäller garantin? Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköpsdatum. Orginalkvittot gäller som inköpsbevis. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna. Vilka produkter omfattas inte av denna garanti? Alla vitvaror som köpts på IKEA före den 1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN serien. Vem utför service? IKEA serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners. Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar den här garantin? Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken Vad omfattas inte av den här garantin. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA. Vad gör IKEA för att åtgärda problemet? Det av IKEA utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. Om så är fallet kommer IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. Om IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersättare vitvaran inom villkoren för denna garanti, kommer denna att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera den nya vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation. Om produkten är installerad i en icke-standardmässig inbyggd lösning måste kunden göra produkten tillgänglig före servicebesöket. Vad omfattas inte av den här garantin? Normalt slitage. Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller en anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden. Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor. Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inklusive repor och eventuella färgskillnader. Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller diskmedelsfack. Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar tillförsel- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.

19 SVENSKA 19 Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker. Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner, eller om andra reservdelar än orginaldelar använts. Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte utförts enligt anvisningarna. Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk. Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice på Ikea.se. Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran. Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland. Så här tillämpas nationella och regionala lagar I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamationsrätt. Den här garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten. Garantins internationella giltighet För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service enligt garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra service enligt garantin finns endast om vitvaran överensstämmer med: - de tekniska specifikationerna för det landdär garantianspråket görs; - monterings- och installationsanvisningarna samt säkerhetsinformationen som medföljer vitvaran. Så här når du oss om du behöver hjälp efter ditt köp Kontakta IKEA kundservice på Ikea.se eller ring För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp, läs först noggrant igenom bruksanvisingen innan du kontaktar oss. Se också till att du har det aktuella IKEA artikelnumret för din vitvara till hands innan du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret hittar du på ditt kvitto. Vänligen titta på sista sidan i denna manual för den fullständiga listan med IKEA kundservice och nationella telefonnummer. För att kunna ge dig snabbare service ber vi att du använder det telefonnummer som anges i bruksanvisningen. Se till att du har IKEA-artikelnumret, (den 8-siffriga koden) och det 12-siffriga servicenumret som anges på produktens typskylt till hands. SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Detta kvitto anger också IKEAs namn och artikelnummer (8 siffror) för varje produkt du har köpt. Behöver ni extra hjälp? För övriga frågor som är relaterade till teknisk service av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är inköpt. Läs alltid produktens bruksanvising innan ni kontaktar oss.

20 DANSK 20 Indhold Oplysninger om sikkerhed 20 Beskrivelse af produktet 22 Betjeningspanel 22 Første brug 23 Daglig brug 24 Rengøring og vedligeholdelse 28 Fejlfindingsoversigt 30 Tekniske data 32 Miljøhensyn 33 IKEAs GARANTI 34 Oplysninger om sikkerhed Før ibrugtagning Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug! Brug grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene, når varme dele berøres. Dette apparat er beregnet til at lave kaffe eller opvarme drikkevarer. Sørg for ikke at blive skoldet af vandstænk og damp eller pga. forkert brug af apparatet. Vigtige anvisninger vedrørende sikkerhed Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den til senere brug. Opvarm eller anvend ikke brændbare væsker i eller tæt ved apparatet. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. Efterlad ikke apparatet uden opsyn. Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i apparatet. Denne type apparat er specielt konstrueret til at opvarme vand. Det er ikke beregnet til industrieller laboratoriebrug. Lad kun børn bruge apparatet under opsyn af en voksen, og når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge det på betryggende måde, så de er klar over risikoen ved forkert brug. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmende, medmindre de er under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn bør ikke opholde sig i nærheden af apparatet, når det er i brug, da de tilgængelige dele kan blive meget varme. Advarsler og generelle råd Opstilling og tilslutning Før tilslutning Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikket i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare. Efter tilslutning Dette apparat skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

21 DANSK 21 Sikkerhed Når apparatet er taget ud af emballagen, skal det kontrolleres, at alle dele medfølger, og at apparatet er ubeskadiget. Brug ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men kontakt en tekniker. Den elektriske installation og tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende lovgivning. Emballagen (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare. Apparat må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan komme ned på 0 C eller lavere (apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet fryser). Kontrollér, at netspændingen svarer til spændingen angivet på apparatets typeplade. Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med lovpligtig ekstrabeskyttelse og med en nominel strømstyrke på mindst 10 A. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer, der skyldes manglende ekstrabeskyttelse. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal stikkontakten udskiftes af en autoriseret elinstallatør. For at opfylde sikkerhedsdirektiverne skal der anvendes en afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst 3 mm til installationen. Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. Strømforsyningskablet på dette apparat må ikke udskiftes af brugeren, da udskiftningen kræver brug af specielt værktøj. Hvis kablet er beskadiget, eller udskiftning er nødvendig, skal du henvende dig til et autoriseret servicecenter for at undgå enhver risiko. Følg anvisningerne i de følgende afsnit trin for trin for at lære, hvordan apparatet bruges korrekt, når du bruger det første gang.

22 DANSK 22 Beskrivelse af produktet Betjeningspanel Betjeningspanel 2 Dampknap 3 Vandbeholder 4 Strømforsyningskabel 5 Rør til damp/varmt vand 6 Rist 7 Dryppebakke 8 Mælkeskummer 9 Dyse 10 Varmtvandsafløb 11 Presser 12 Filterholder 13 Lille filter til én kop eller kapsel 14 Stort filter til to kopper C D B E A F A Dampknap B Knap til kaffe/varmt vand C Tænd/sluk-knap D Kontrollampe for tændt E Kontrollampe for temperatur ok (kaffe eller varmt vandt) F Kontrollampe for damp

23 DANSK 23 Første brug Fyldning af vandbeholderen Fjern vandbeholderen ved at trække den ud mod forsiden. være fastgjort til maskinen (kontrollér, at dampknappen er lukket). Filterholderen fastgøres ved at anbringe den under bryggehovedet med håndtaget drejet mod venstre. Løft den opad, og drej samtidigt håndtaget mod højre. Fyld beholderen med frisk, rent vand. Vandet må ikke nå over linjen MAX. Sæt beholderen på plads igen. Max Max Brug aldrig apparatet uden vand i beholderen, og husk altid at fylde op, når der kun er vand et par centimeter fra beholderens bund. Forvarmning af apparatet For at få en kop espresso med den rigtige temperatur skal kaffemaskinen forvarmes. Tryk på Tænd/sluk-knappen mindst 30 minutter, før du tilbereder kaffen. Filterholderen uden formalet kaffe skal Vent en halv time, og bryg kaffen som beskrevet i næste afsnit. Du kan også forvarme hurtigere på denne måde: Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/ sluk-knappen, og fastgør filterholderen uden at tilsætte formalet kaffe. Anbring en kop under filterholderen. Brug den samme kop, som du vil bruge til kaffen, så den bliver forvarmet. Vent, til kontrollampen for temperatur ok tænder, og tryk straks på kaffeknappen. Lad vandet løbe ud, indtil kontrollampen for OK slukker. Afbryd vandleveringen ved at trykke på kaffeknappen igen. Tøm koppen. Vent, til kontrollampen for OK tænder igen, og gentag ovenstående. (Det er helt normalt og ufarligt, at der kommer lidt damp ud, når filterholderen fjernes).

24 DANSK 24 Daglig brug Brygning af espresso med filterholderen til formalet kaffe Når apparatet er forvarmet som beskrevet herover, anbringes filteret til formalet kaffe i filterholderen. Sørg for, at fremspringet er anbragt korrekt i hullet. Brug det lille filter til at brygge én kop espresso eller det store filter til at brygge to kopper. Fordel den formalede kaffe jævnt, og pres den let med presseren. BEMÆRK: Korrekt presning af den formalede kaffe er meget vigtig for at få en god espresso. Hvis du presser for meget, brygges kaffen meget langsomt, og cremaen bliver mørkt. Hvis du presser for lidt, brygges kaffen for hurtigt, og cremaen bliver tyndt og får en lys farve. Kom én strøget måleske (ca. 7 g) formalet kaffe i filteret for at brygge én kop espresso. Kom to letfyldte måleskeer (ca. 6+6 g) formalet kaffe i filteret for at brygge to kopper. Kom den formalede kaffe i filteret lidt af gangen for at undgå, at den falder uden for. VIGTIGT: Før den formalede kaffe fyldes i filterholderen, skal filteret renses for kaffegrums fra den foregående kaffebrygning, så kaffen brygges korrekt. Fjern overskydende kaffe fra filterholderens kant, og sæt filterholderen i apparatet. Drej filterholderen, så der ikke løber vand ud. Placer koppen eller kopperne under filterholderens dyser. Vi anbefaler, at du varmer kopperne ved at skylle dem med lidt varmt vand, før du brygger kaffen.

25 DANSK 25 Kontrollér, at kontrollampen for OK lyser (vent, til den tænder, hvis den er slukket), og tryk derefter på kaffeknappen. Når den ønskede mængde kaffe er brygget, trykker du på den samme knap igen. Du bør ikke brygge kaffe i mere end 45 sekunder ad gangen. Filterholderen fjernes ved at dreje håndtaget fra højre til venstre. VIGTIGT: Fjern aldrig filterholderen, mens maskinen brygger kaffe for at undgå stænk. For at fjerne den brugte kaffe skal filteret blokeres ved hjælp af grebet i håndtaget. Tøm herefter den brugte kaffe ud ved at vende filterholderen med bunden i vejret og banke på den. Kaffemaskinen slukkes ved at trykke på Tænd/sluk-knappen. VIGTIGT: Første gang kaffemaskinen bruges, skal alt tilbehør og de interne kredsløb skylles igennem ved at lave mindst fem kopper kaffe uden brug af formalet kaffe. Brygning af espresso med kapsler Forvarm apparatet som beskrevet i afsnittet Forvarmning af apparatet. Sørg for, at filterholderen er fastgjort. På denne måde bliver kaffen varmere. BEMÆRK: Brug kapsler, der er i overensstemmelse med E.S.E.-standarden, angivet på emballagen med følgende logo: lægge kapslen korrekt i filteret. Fastgør filterholderen til apparatet. Drej den, til den ikke kan komme længere. Tilberedning af cappuccino Bryg espressokaffen som beskrevet i de foregående afsnit. Brug kopper af passende størrelse. Tryk på dampknappen, og vent til kontrollampen for OK tænder. Dette er en angivelse af, at den optimale temperatur til dampproduktion er nået. Fyld i mellemtiden en beholder med ca. 1 dl mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Mælken skal være kold (køleskabstemperatur), den må ikke være varm! Når du vælger beholder, skal du huske på, at mælken fylder to eller tre gange så meget, når den er tilberedt. BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger letmælk med køleskabstemperatur. Anbring beholderen med mælken under mælkeskummeren. Dyp mælkeskummeren ca. 5 mm ned i mælken, og drej dampknappen mod uret. Sørg for, at den fremhævede linje på mælkeskummeren (angivet af pilen) ikke når ned i mælken. E.S.E.-standarden er et system, der er accepteret af førende kapselproducenter, og som gør brygning af espresso let og ren. Anbring det lille filter (1 kop eller kapsler) i filterholderen. Sørg for, at fremspringet er anbragt korrekt i hullet. Læg en kapsel midt i filteret. Følg altid anvisningerne på kapselemballagen for at Drej dampknappen mindst en halv omgang mod uret.

26 DANSK 26 Der kommer damp ud af mælkeskummeren, og mælken bliver cremet og skummet. For at få et mere cremet skum skal du dyppe mælkeskummeren ned i mælken og dreje beholderen med langsomme bevægelser nedefra og opad. Når den nødvendige temperatur er nået (60 C er optimalt), skal du afbryde leveringen af damp ved at dreje dampknappen med uret samtidigt med at du trykker på dampknappen. Drej dampknappen, så der kommer lidt damp ud i et par sekunder. På denne måde tømmes resterende mælk i dampdysen ud. VIGTIGT: Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at du følger denne procedure, hver gang du har lavet cappuccino, så mælken ikke tørrer ind i mælkekredsløbet. Hold cappuccinorøret fast med den ene hånd, og skru selve mælkeskummeren af ved at dreje den med uret og trække den nedad. Tag dysen ud af damprøret ved at trække det nedad. Hæld mælkeskummet i kopperne med den allerede tilberedte espressokaffe. Cappuccinoen er klar. Tilsæt sukker efter smag, og drys eventuelt med lidt kakao. BEMÆRK: Hvis du vil lave flere kopper cappuccino, skal du først brygge al kaffen og derefter tilberede mælkeskummet til alle cappuccinoerne. BEMÆRK: Når du vil brygge kaffe igen, efter at mælken er blevet skummet, skal bryggeenheden køle af først, da kaffen ellers bliver brændt. For at køle den af skal du anbringe en beholder under varmtvandsafløbet, trykke på dampknappen og lade vandet løbe ud, til kontrollampen for OK slukker. Bryg derefter kaffen som beskrevet i de foregående afsnit. VIGTIGT: Rengør altid mælkeskummeren efter brug. Gå frem på følgende måde: Skyl mælkeskummeren og dampdysen omhyggeligt med varmt vand. Kontrollér, at de to huller ikke er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en nål. Sæt dampdysen på plads igen ved at føre den ind i damprøret og dreje den op mod rørets top.

27 DANSK 27 Sæt mælkeskummeren på plads igen ved at føre den ind og dreje den mod uret. Tilberedning af varmt vand Tænd for apparatet ved at trykke på Tænd/ sluk-knappen. Vent, til kontrollampen for OK tænder. Anbring en beholder under mælkeskummeren. Tryk på kaffeknappen, og drej samtidigt dampknappen mod uret. Der kommer vand ud af mælkeskummeren. Leveringen af varmt vand afbrydes ved at dreje dampknappen med uret og trykke på kaffeknappen igen. Du bør ikke lade varmt vand løbe ud i mere end 45 sekunder ad gangen.

28 DANSK 28 Rengøring og vedligeholdelse Apparatet skal være afkølet, før enhver form for rengøring udføres. Apparatet må ikke rengøres med opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler. En blød, fugtig klud er nok. Tøm og vask dryppebakken og risten ofte. Rengør vandbeholderen regelmæssigt. VIGTIGT: Sænk aldrig apparatet ned i vand. Det er et elektrisk apparat. Rengøring af filterholderen Rengør filterholderen for formalet kaffe for hver 200 kopper kaffe således: Fjern filteret med skummeenheden. Rengør filterholderen indvendigt. Må aldrig vaskes i opvaskemaskine. Skru hætten af skummeenheden ved at dreje den mod uret. Tag skummeenheden af beholderen ved at skubbe den fra hætteenden. Fjern pakningen. Skyl alle dele, og rens metalfilteret omhyggeligt i varmt vand ved hjælp af en børste. Sæt filteret og pakningen på plads igen på plastskiven. Sørg for at føre stiften på plastskiven ind i hullet i pakningen angivet af pilen. Sæt enheden på plads igen i stålfilterbeholderen. Sørg for, at stiften er ført ind i hullet i holderen. Skru til sidst hætten på igen ved at dreje den med uret. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger i rengøring medfører bortfald af garantien. Kontrollér, at ingen af hullerne i metalfilteret er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en nål.

29 DANSK 29 Rengøring af bryggehovedet For hver 300 kopper kaffe skal bryggehovedet rengøres således. Sørg for, at apparatet ikke er varmt, og at stikket er taget ud af stikkontakten. Brug en skruetrækker til at skrue den skrue af, der fastgør bryggehovedets filter. Rengør udvendigt med en fugtig klud. Rengør omhyggeligt indvendigt med varmt vand ved hjælp af en børste. Kontrollér, at hullerne ikke er tilstoppede. Rens dem eventuelt med en nål. Skyl filteret under rindende vand, mens du gnider det hele tiden. Skru filteret på bryggehovedet igen. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger i rengøring medfører bortfald af garantien. Afkalkning Vi anbefaler, at du afkalker kaffemaskinen for hver 200 kopper kaffe eller mindst hver anden måned. Du skal bruge et afkalkningsmiddel, der er specielt beregnet til espressomaskiner. Gå frem som beskrevet herunder, hvis du ikke kan købe et specielt afkalkningsmiddel. Kom en halv liter vand i vandbeholderen. Opløs 2 spsk. (ca. 30 gram) citronsyre (kan købes hos Matas) i vandet Tryk på Tænd/sluk-knappen, og vent til kontrollampen for OK tænder. Kontrollér, at filterholderen er fjernet, og anbring en beholder under bryggehovedet. Tryk på kaffeknappen, og lad halvdelen af opløsningen i beholderen løbe igennem ved at dreje dampknappen nu og da, så opløsningen løber igennem lidt ad gangen. Stop udtømningen ved at trykke på knappen igen. Sluk for apparatet. Lad opløsningen virke i 15 minutter, og tænd for apparatet igen. Tryk på kaffeknappen for at tømme vandbeholderen helt. Skyl vandbeholderen omhyggeligt, så rester af opløsningen og kalk fjernes, fyld den med rent vand (uden citronsyre), og sæt den på plads. Tryk på kaffeknappen, og lad vandet løbe igennem, indtil vandbeholderen er helt tom ved at dreje dampknappen nu og da, så vandet løber igennem lidt ad gangen. Afbryd udtømningen af vand ved at trykke på knappen igen. Gentag denne skylning. Beskadigelser, der skyldes kalkaflejringer, dækkes ikke af garantien, medmindre afkalkning er udført regelmæssigt som beskrevet herover.

30 DANSK 30 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Espressoen kommer ikke ud Intet vand i vandbeholderen Hullerne i filterholderens dyser er tilstoppede Fyld vandbeholderen med vand Rengør afløbsdyserne. Bryggehovedet er tilstoppet Filteret er tilstoppet Beholderen er ikke sat korrekt i Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af bryggehovedet Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af filterholderen. Sæt beholderen korrekt i. Espressokaffen drypper ud af filterholderens sider og ikke af hullerne. Espressoen er for kold Filterholderen sidder ikke korrekt Pakningen er slap Hullerne i filterholderens dyser er tilstoppede Kontrollampen for OK lyste ikke, da der blev trykket på kaffeknappen Ingen forvarmning udført Kopperne blev ikke forvarmet Fastgør filterholderen korrekt, og drej det så langt som muligt. Pakningen skal udskiftes. Køb en ny fra et servicecenter Rengør dysehullerne. Vent, til kontrollampen for OK tænder, før du trykker på kaffeknappen. Forvarm som beskrevet i afsnittet Forvarmning af apparatet. Forvarm kopperne ved at skylle dem i varmt vand, eller lad dem stå i mindst 20 minutter på bakken til varmning af kopper. Pumpen støjer for meget Vandbeholderen er tom Fyld beholderen Beholderen er ikke sat korrekt i. Sæt beholderen korrekt i.

31 DANSK 31 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Kaffen er ikke cremet nok (kom for hurtigt ud af dysen) Den formalede kaffe er ikke presset nok Der er ikke nok formalet kaffe Kaffen er malet for groft Forkert kaffetype. Pres den formalede kaffe fastere. Kom mere formalet kaffe i Brug udelukkende formalet kaffe til espressomaskiner Skift til en anden type kaffe. Espressocremaen er for mørk (kom for langsomt ud af dysen) Den formalede kaffe er presset for meget Der er for meget formalet kaffe Bryggehovedet er tilstoppet Filteret er tilstoppet Kaffen er malet for fint Kaffen er fugtig eller malet for fint Forkert kaffetype. Pres den formalede kaffe mindre. Kom mindre formalet kaffe i Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af bryggehovedet Rengør som beskrevet i afsnittet Rengøring af filterholderen. Brug udelukkende formalet kaffe til espressomaskiner Brug udelukkende formalet kaffe til espressomaskiner. Sørg for, at den ikke er fugtig Skift til en anden type kaffe. Mælken skummer ikke, når der tilberedes cappuccino Mælken er ikke kold nok. Mælkeskummeren er snavset. Brug altid letmælk med køleskabstemperatur. Rens mælkeskummerens huller omhyggeligt, specielt hullerne angivet af pilene.

32 Max DANSK 32 Tekniske data Mål (mm) Bredde 595 Højde 348 Længde 305 Pumpetryk (bar) 15 Effekt (W) 1100 Vandbeholderens kapacitet (l) 1,5 De tekniske data er angivet på typepladen, der er anbragt på indersiden af apparatet, samt på energimærket.

33 DANSK 33 Miljøhensyn Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på de medfølgende dokumenter angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Overensstemmelseserklæring Dette apparat er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF.

34 DANSK 34 IKEAs GARANTI Hvor længe gælder IKEA garantien? Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet. Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti? Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA. Hvem står for servicen? IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk. Hvad er dækket under denne garanti? Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften Hvad er ikke dækket under denne garanti? Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU s retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA. Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet? IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt. Hvad er ikke dækket af garantien? Normalt slid. Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold. Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer. Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle. Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer. Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl. I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg. Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele. Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt. Brugen af produktet uden for almindelig

35 DANSK 35 husholdningsbrug, dvs. til professionel brug. Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA. Omkostninger for at udføre installation af produktet. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt. Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land. Gældende lokal lovgivning IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov. Gyldighedsområde For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med: - De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes. - Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen. SERVICEAFDELING for IKEA-produkter Tøv ikke med at kontakte IKEAs kundeservice for at: anmode om service under garantien; få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel; få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet. For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os. Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov? Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs kundeserviceafdelinger og telefonnumre. For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade. GEM KØBSKVITTERINGEN! Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt. Har du brug for ekstra hjælp? For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SE BEJUBLAD DK NO RAFFINERAD FI

SE BEJUBLAD DK NO RAFFINERAD FI BEJUBLAD RAFFINERAD SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN IFU Krups XP52 SERIE (EO) 0828143:0828143 23/02/09 16:57 Page C1 www.krups.com XP52 SERIE www.krups.com Français................. p. 1 Italiano.................. p. 13 Español................. p. 25 Português...............

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 GRILJERA DK NO FI SE Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 Vennligst se siste side i denne

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 DE A H DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN B EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 C 1 FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH

Lisätiedot

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre.

DANSK 4 SUOMI 33. Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. GRILJERA DK FI Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 SUOMI 33 Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6 7 5 8 4 3 9 10 B C 2 11 D E 1 A Kære kunde!

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

SUOMI NORSK SVENSKA DANSK. Bruksanvisning Käyttöohje. Brugsanvisning Bruksanvisning. Version 2.1 08/2011. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 8 9 10 7 11 6 5 4 12 13 14 3 2 C D F G H J 15

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

HUSHÅLLA FRAMTID MW3 FI

HUSHÅLLA FRAMTID MW3 FI HUSHÅLLA FRAMTID MW3 SE DK NO FI SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 8 Rengöring och

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje AUX adapter Lyssningsadapter Liitäntäyksikkö Your local dealer: europe: +45 3917 7101 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-001 008 010/Rev. D 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

DK NO FROSTIG FI SE SC155

DK NO FROSTIG FI SE SC155 DK FROSTIG NO FI SE SC155 DANSK 4 NORSK 13 SUOMI 22 SVENSKA 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Ør ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Rengøring og

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SE REALISTISK DK NO TJÄNLIG FI

SE REALISTISK DK NO TJÄNLIG FI REALISTISK TJÄNLIG SE DK NO FI Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. SVENSKA 4 DANSK

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 38

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 38 TREVLIG DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 38 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 5 Daglig brug 6 Rengøring og vedligeholdelse 8 Fejlfindingsoversigt

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje

DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje Lysgiver Ljusindikator Valohälytin Your local dealer: europe: +45 397 70 website: www.phonicear.com 009 Phonic Ear #9-00 008 004/Rev. C 0909 DK Brugervejledning S Bruksanvisning SF Käyttöohje other resources

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41

DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41 FOLKLIG DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 16 SUOMI 28 SVENSKA 41 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 5 Daglig brug 6 Rengøring og vedligeholdelse 9 Fejlfindingsoversigt

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 FÖLJANDE DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

DK NO FROSTIG FI SE BF91

DK NO FROSTIG FI SE BF91 DK FROSTIG NO FI SE BF91 DANSK 4 NORSK 13 SUOMI 22 SVENSKA 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Kontrolknapper 6 Før ibrugtagning 7 Daglig brug 7 Oplysninger

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

KYLIG DK NO KYLD FI SE

KYLIG DK NO KYLD FI SE KYLIG KYLD DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

Huom: Tämän ohjeen kuvat ovat viitteellisiä ja voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Huom: Tämän ohjeen kuvat ovat viitteellisiä ja voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Huom: Tämän ohjeen kuvat ovat viitteellisiä ja voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Obs: Bilderna i denna bruksanvisning är vägledande och kan avvika från produkten. Käyttöohje // Bruksanvisning Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 LAGAN DK NO FI SE Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 Vennligst se siste side i denne manualen

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36

EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 EN3453OOX DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37

DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 MOLNIGT DK NO FI SE Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs autoriserede servicecenter og telefonnumre. DANSK 4 NORSK 15 SUOMI 26 SVENSKA 37 Vennligst se siste side i denne

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34

DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 UTDRAG DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Innholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger om

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KAHVINKEITIN KAFFEBRYGGARE UAA1048 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 080616 KAHVINKEITIN

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot