LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004"

Transkriptio

1 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

2 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 3 3. OSTOKSILLA KÄYNTI JA SHOPPAILU 4 4. LOHJALAISTEN KULUTUSTOTTUMUKSET Asiointi Lohjan keskustassa Muualla asiointi Syyt muualla asiointiin Muualle tehtävien ostosmatkojen suuntautuminen 8 5. OSTOVOIMAN VALUMINEN SEKÄ KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN Joululahjojen hankinta Ostopaikan tuote- ja palveluryhmäkohtainen tarkastelu Keskustan tarjonnan riittävyys tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti Tuotteiden saatavuus ja ei oon myyminen MIELIPITEET LOHJAN KESKUSTASTA JA SEN PALVELUSTA Keskusta ja sen liikkeet palvelu, tarjonta ja viihtyvyys Tapahtumat keskustan elävöittäjänä Kulkeminen Lohjan keskustassa Liikennejärjestelyt ja pysäköinti keskustassa Pääkauppakatu NÄKEMYKSIÄ PALVELUN LAADUSTA Palvelun korostuminen Valikoimat Lisää liikkeitä ja palvelun tarjoajia Ulkoinen ilme ja viihtyvyys Hinnat Aukioloajat Keskustan viihtyvyys KULUTTAJIEN KIINNOSTUS SÄHKÖISEEN KAUPANKÄYNTIIN YHTEENVETO 28 Liitteet Kyselylomake

3 1. JOHDANTO 3 Lohjan kaupungin toiminta-ajatuksen mukaan kaupungin tarkoituksena on turvata lohjalaisille elämän perusedellytykset ja inhimilliset olosuhteet, jotta kaupunki voisi edelleen kehittyä läntisen Uudenmaan vetovoimaisimpana keskuksena. Lohjan kehittäminen perustuu kaupungin strategian perusteella muun ohella myös ydinkeskustan ja yritystoiminnan kehittäminen. Kaupungin ydinkeskustan kehittäminen sisältää: keskusrakenteen tiivistämisen ja keskustakuvion kohentamisen keskustan hyvän tavoitettavuuden ja liikkumisen sujuvuuden monipuoliset kaupalliset palvelut keskustakuvaa tukevien julkisten rakennusten sijoittamisen keskustaa tukevan ja monimuotoisesti eri väestöryhmien tarpeet huomioivan asumisen Lohjan kaupungin kaupallisten palvelujen kehittäminen ja turvaaminen kuuluvat vuosille asetettuihin elinkeinopoliittisiin päämääriin. Vuonna 1998 toteutettiin yrittäjien keskuudessa Lohjan keskustan kaupan ja palveluiden kehittämiskartoitus. Yrittäjien keskuudessa toteutettua tutkimusta täydennettiin vuonna 2000 toteutetulla Lohjalainen kuluttaja tutkimuksella. Vuoden 2000 jälkeen on kaupan ja palveluiden tarjonnassa tapahtunut muutoksia sekä Lohjan kaupungin alueella että toimintaympäristössä laajemminkin. Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut lohjalaisten kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen ja Lohjan keskustan vetovoimaan. 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT 2.1. Tutkimuksen tavoitteet Vuonna 2000 toteutettu Lohjalainen kuluttaja -tutkimus kuvaa lohjalaisen kuluttajan rationaaliseksi ja hyvää palvelua arvostavaksi. Valtaosa lohjalaisista asioi vuonna 2000 keskustassa useita kertoja viikossa. Kuluttajien asiointipaikkana Lohja Virkkala Nummela muodostivat vuonna 2000 kotikentän. Aukkojen kotikaupungin keskustan liikkeiden tarjonnassa katsottiin, vuoden 2000 tutkimuksessa, kuitenkin muodostavan ongelman myös niiden tuotteiden kohdalla, joita Lohjalla on saatavilla; kuluttajat haluavat saada kaiken tarvitsemansa samasta paikasta. Pääasiallinen syy keskustassa asiointiin oli päivittäis- tai erikoistavarakaupassa asiointi. Suurinta ostovoiman valuminen Lohjalta ulos oli tutkimuksen mukaan vaatteiden, jalkineiden sekä huonekalujen ja kodinsisustukseen liittyvien tavaroiden sekä kahvila- ja ravintolapalveluiden osalta. Vuoden 2004 seurantatutkimuksen tavoitteena on vuoden 2000 tutkimuksen tavoin selvittää lohjalaisten nykyiset ostotottumukset Lohjan keskustan nykyisen tarjonnan taso toimialakohtaisesti ostovoiman valuminen Lohjan ulkopuolelle Lohjan keskustan vetovoima: keskustan tapahtumien tunnettuun ja vaikutus keskustan elävöittämiseen 2.2. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät Tutkimus suoritettiin Lohjalaisiin kotitalouksiin lähetettynä postikyselynä. Kyselyn pohjana käytettiin vuonna 2000 toteutettua vastaavaa kyselytutkimusta. Lomaketta muokattiin vastaamaan tämän hetken tietotarvetta.

4 4 Lomakkeet (liite 1.) postitettiin lokakuun 2004 alussa postitoimipaikoittain joka viidenteen kotitalouteen (yhteensä lomaketta). Kyselyä ei osoitettu kenellekään tietylle henkilölle. Lomakkeeseen liitetyssä saatekirjeessä pyydettiin kyselyyn vastaamaan ketä tahansa talouteen kuuluvaa 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ennen kyselyjen postitusta kyselystä tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä. Uusintakysely postitettiin lokakuun 2004 loppupuolella. Kaiken kaikkiaan lomakkeita palautettiin kappaletta. Kaikkiaan vastausprosentti nousi 47 prosenttiin. Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin SPSS for Windows tilasto ohjelmistoa. Kaikki vastaajat eivät olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja analyyseissä käytetyt prosenttijakaumat ovat osuuksia ko. kysymykseen vastanneista. Lohjalainen kuluttaja 2004 toteutettiin Laurea -ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta osana Asiakasanalyysit ja tutkimukset ja Työelämäprojekti opintojaksoja. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat seuraavat opiskelijat: Kanasuo Linda, Koskinen Jarno, Lahtonen Lauri, Mansikkamäki Janne, Moisala Martti, Nikander Jukka, Nivukoski Anne-Mari, Ryhänen Tommi, Sällsten Kim, Takanen Teemu Toikka Kimmo, Toivonen Maija, Tranberg Tero, Välimäki Nina. Tutkimushankkeen koordinoinnista vastasivat lehtori Riso Kallio sekä yliopettaja Susanna Kivelä. 3. OSTOKSILLA KÄYNTI JA SHOPPAILU Lohjalainen kuluttaja 2004 kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa neljään shoppilua ja ostotottumuksia ja arvostuksia kartoittavaan väittämään. Kulutusorientaatiota koskevat väittämät Haluan käydä ostoksilla paikassa, josta tiedän saavani kaiken tarvitsemani En halua tuhlata paljon aikaa ostoksilla käymiseen ja siksi minulle on tärkeää, että saan tarvitsemani tuotteet ja palvelut läheltä asuinpaikkaa Nautin ostoksilla käymisestä ja minusta on hauska kierrellä kaupoissa, vaikka en varsinaisesti ostaisikaan mitään Erikoisliikkeissä hyvä palvelu on minulle tärkeämpää kuin hinta % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Kuvio 1. Kulutusorientaatiota koskevat väittämät (n = ) Vastausten (kuvio 1.) perusteella kuluttajat (86 %) haluavat käydä ostoksilla pakassa, josta tietävät saavansa kaiken tarvitsemansa. Kuluttajat (77 %) eivät myöskään halua tuhlata paljon aikaa ostoksilla käymiseen vaan haluavat mieluummin asioida lähellä asuinpaikkaa. Erikoisliikkeen hyvää palvelua arvostaa 70 % vastanneista. Puolet kuluttajista ilmoittaa nauttivansa ostoksilla käynnistä vaikka heillä ei

5 olisikaan mitään varsinaista ostettavaa. Vuoden 2004 tulokset ovat yhdenmukaisia vuoden 2000 tulosten kanssa. Lohjalaisten kuluttajien kulutusorientaatiossa ei ole tapahtunut kuluneiden neljän vuoden aikana muutoksia LOHJALAISTEN KULUTUSTOTTUMUKSET Lohjalaisten kulutustottumuksia tarkasteltiin selvittämällä sitä, kuinka usein lohjalaiset asioivat Lohjan keskustassa. Muualla asioinnin osalta selvitettiin sitä, kuinka usein muualla asioidaan, milloin muualla asioidaan ja tapahtuuko asiointi jonkin muun matkan yhteydessä vai onko kysymyksessä nimen omaa ostoksilla käynti Asiointi Lohjan keskustassa Suurin osa kyselyyn vastaajista asioi Lohjan keskustan liikkeissä useita kertoja viikossa tai vähintään kerran viikossa. Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin asioivia kuluttajia on vastanneista yhteensä noin kymmenes vastanneista. Tutkimustulos (kuvio 2.) kuvaa selvästi sitä, että vaikka Lohjan keskustan liikkeissä koettaisiinkin olevan kehitettävää, niiden käyttö on kuitenkin todella aktiivista. 8 % 3 % useita kertoja viikossa noin kerran viikossa 39 % 50 % noin kerran kuukaudessa harvemmin Kuvio 2. Kuinka usein Lohjan keskustassa asioidaan (n =1.405) Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna useita kertoja viikossa keskustassa asioivien osuus on kuitenkin laskenut vuoden %:sta 50 %:iin. Toisaalta noin kerran viikossa asioivien osuus on noussut yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Noin kerran kuukaudessa asioivien osuus on noussut kahdella prosenttiyksiköllä ja harvemmin asioivien samoin kahdella prosenttiyksiköllä. Pääasiallinen syy (kuvio 3) Lohjan keskustassa asiointiin on ruoka- tai päivittäistavarakaupassa asiointi (61 %). Toiseksi yleisin syy on erikoisliikkeessä tai palveluliikkeessä asiointi (16 %).

6 6 1 % 3 % 4 % 4 % 11 % Pääasiallinen syy Lohjan keskustassa asiointiin ruoka- tai päivittäistavarakaupassa asiointi erikoisliikkeessä tai palveluliikkeessä asiointi työssäkäynti opiskelu tai koulut 16 % 61 % virastossa asiointi harrastus muu Kuvio 3. Pääasiallinen syy Lohjan keskustassa asiointiin (n = 1.347) 4.2. Muualla asiointi Lohjalaiset asioivat Lohja ulkopuolella huomattavasti harvemmin kuin Lohjan keskustassa (kuvio 4). Reilu kolmannes (36 %) lohjalaisista asioi Lohjan keskustan ulkopuolella harvemmin kuin kerran kuussa. Noin kerran kuussa asioi 40 % lohjalaisista ja kerran viikossa 18 %. Useita kertoja viikossa Lohjan keskustan ulkopuolella asioi vain noin 8 % kyselyyn vastanneista lohjalaisista. useita kertoja viikossa 6 % harvemmin 36 % noin kerran viikossa 18 % noin kerran kuussa 40 % Kuvio 4. Muualla asiointi (n = 1.382) Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna useita kertoja viikossa Lohjan ulkopuolella asioivien osuus on vähentynyt kahdella prosenttiyksiköllä mutta noin kerran viikossa asioivien osuus on lisääntynyt viidellä prosenttiyksiköllä. On mahdollista, että kerran viikossa tehtäviin ostoksiin kuuluvat viikonloppuisin autolla tehtävät suuremmat päivittäistavarahankinnat. Noin kerran kuussa Lohjan ulkopuolella asioivien määrä on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä ja harvemmin asioivien osuus vähentynyt yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että Lohjan ulkopuolella asioidaan useammin kuin vuonna Tulos on yhdenmukainen Lohjan keskustassa asioinnin useutta mittaavan kysymyksen kanssa.

7 Puolet (56 %) kyselyyn vastanneista (kuvio 5) tekee Lohjan ulkopuolelle puhtaasti ostosmatkoja. Noin 16 % vastaajista käy asioillaan Lohjan ulkopuolella työmatkansa yhteydessä. Vajaa kolmannes (28 %) käy asioilla Lohjan ulkopuolella jonkin muun matkan yhteydessä. Muut matkat olivat mm.: huviajelut, kyläreissut, lomamatkat, mökkireissut ja sukulaisten luona vierailu. 7 jonkin muun matkan yhteydessä 28 % työmatkan yhteydessä 16 % ei; pelkkä ostoksilla käynti 56 % Kuvio 5. Lohjan ulkopuolelle suuntautuva asiointi (n = 1.425) Vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen verrattuna huomio kiinnittyy siihen, että pelkkien ostoksilla käyntien osuus on lisääntynyt 10 prosenttiyksiköllä. Kysyttäessä, milloin lohjalaiset käyvät asioilla Lohjan ulkopuolella (kuvio 6), vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti. 37 % vastaajista ilmoitti käyvänsä ostoksilla Lohjan ulkopuolella viikonloppuisin ja arkisin 26 % kyselyyn vastanneista lohjalaisista. Sekä viikonloppuisin ja arkisin Lohjan ulkopuolella käy ostoksilla noin 37 % vastanneista. sekä että 37 % arkisin 26 % viikonloppuisin 37 % Kuvio 6. Milloin käydään ostoksilla Lohjan ulkopuolella (n = 1.336) Viikonloppuisin asioivien osuus on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä ja arkisin asioivien osuus vastaavasti vähentynyt kahdeksalla prosenttiyksiköllä Syyt muualla asiointiin Tuloksista (kuvio 7.) käy ilmi, että suurin syy tuotteiden ja palvelujen hankkimiseen muualta kuin Lohjalta on puutteelliset valikoimat, tätä mieltä oli 25 % kyselyyn vastanneista. Toiseksi yleisin syy oli saman tuotteen muualta saaminen edullisempaan

8 hintaan, tätä mieltä oli 16 % vastanneista. Kolmanneksi yleisin syy pysäköinnin hankaluus Lohjan keskustassa 15 % osuudella. 8 Seuraavaksi yleisimmät vastaukset olivat, että isoissa ostoskeskuksissa on hauskempi shoppailla, muu syy tai en osaa sanoa, kukin 10 % osuudella. 6 % vastanneista koki saatavuuden olevan Lohjan keskustan liikkeissä huonompi, vaikka tuotetta/palvelua myyviä liikkeitä onkin. Kolme pienintä syytä muualla asiointiin olivat liikkeiden epäsopivat aukioloajat, laadukkaampien tuotteiden muualta saaminen, sekä parempi palvelu muualla. Hankin tuotteet/palvelut muualta kuin Lohjan keskustan liikkeistä, koska 10 % 6 % 10 % 25 % Saatavuus on heikko, vaikka tuotetta/palvelua myyviä liikkeitä onkin Tuotevalikoimat ovat puutteelliset Liikkeiden aukioloajat ovat minulle epäsopivat Pysäköinti Lohjan keskustassa on hankalaa Muualta saan laadukkaampia tuotteita 10 % Muualta saan paremman palvelun Saan saman tuotteen/palvelun edullisemmin muualta 3 % Isoissa ostoskeskuksissa on hauskempi shoppailla Muu syy 16 % 2 % 3 % 15 % En osaa sanoa Kuvio 7. Syyt muualta tehtäviin hankintoihin (n = 1.216) Syyt muualla asiointiin ovat samoja kuin neljä vuotta sitten. Niiden osuus, jotka kokevat pysäköinnin Lohjan keskustassa vaikeaksi on kuitenkin noussut yhdeksästä prosentista viiteentoista prosenttiin Muualle tehtävien ostosmatkojen suuntautuminen Selvitettäessä Lohjan ulkopuolelle suuntautuvien ostosmatkojen kohteita (kuvio 8), vastaajia pyydettiin numeroimaan tärkeysjärjestyksessä 1-3 kolme itselleen tärkeintä kohdetta Lohjan ulkopuolella. Suosituimmaksi kohteeksi nousi ehdottomasti Helsingin keskusta, jonka 32 % vastaajista nimesi tärkeimmäksi ostospaikakseen Lohjan ulkopuolella. Toiseksi tärkein Helsingin keskusta oli 14,5 %:lle ja kolmanneksi tärkein 12 %:lle vastaajista. Helsingin keskustan jälkeen ensimmäiseksi tärkeimpinä ostospaikkoina Lohjan ulkopuolella melko tasaväkisinä erottuvat Nummela ja pääkaupunkiseudun kauppakeskukset. Kun verrataan nyt saatuja tuloksia aiemmin tehdyn tutkimuksen tuloksiin, voidaan huomata Helsingin keskustan suosion ensisijaisena ostospaikkana Lohjan ulkopuolella laskeneen melkein 10 %:lla, kun vastaavasti Nummelan merkitys on kasvanut 10 %:lla. Myös pääkaupunkiseudun ostoskeskukset ensisijaisena ostospaikkana ovat lisänneet hieman merkitystään. Näitä muutoksi voidaan todennäköisesti selittää 2000-luvun ensimmäisinä vuosina Nummelaan valmistuneilla isoilla marketeilla, sekä pääkaupunkiseudun uusilla suurilla kauppakeskuksilla. Vuosien 2000 ja 2004 tulosten vertailua vaikeuttaa se, että Virkkala ei sisälly erillisenä asiointikohteena vuoden 2004 tutkimuksessa. On epäselvää miten tämä poikkeama vaikuttaa tuloksiin! Kaiken kaikkiaan, Helsingin keskusta, Nummela ja pääkaupunkiseudun ostoskeskukset veivät kaikissa tarkasteltavissa kategorioissa (1. tärkein 3. tärkein) kolme ensimmäistä sijaa. Nämä ovat siis selkeästi Lohjalaisten merkittävimpiä ostospaikkoja Lohjan keskustan ulkopuolella. Tapiolan keskusta on puolestaan menettänyt suosiotaan ensi- ja toissijaisena ostospaikkana Lohjan ulkopuolella. Myös Salon

9 suosio on laskenut verrattaessa nyt saatuja tuloksia edellisen Lohjalainen kuluttaja tutkimuksen tuloksiin tärkein 1. Helsingin keskusta (32 %) 2. Nummela (18 %) 3. Pk-seudun ostoskeskukset (17 %) 4. Muu (9 %) 5. Salo (3 %) 6. Tapiolan keskusta (2 %) 7. Karjaa (1 %) 2. tärkein 3. tärkein 1. Pk-seudun ostoskeskukset (20 %) 2. Nummela (19 %) 3. Helsingin keskusta (15 %) 4. Tapiolan keskusta (6 %) 5. Salo (6 %) 6. Muu (5 %) 7. Karjaa (3 %) 1. Nummela (14 %) 2. Pk-seudun kauppakeskukset (13 %) 3. Helsingin keskusta (12 %) 4. Tapiolan keskusta (8 %) 5. Salo (7 %) 6. Muu (7 %) 7. Karjaa (3 %) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1. Tärkein 2. Tärkein 3. Tärkein Helsingin keskusta Karjaa Nummela Pk-seudun kauppakeskukset Salo Tapiolan keskusta Muu Kuvio 8. Muualle suuntautuvien ostosmatkojen kohteet. ( n = 1.382) Muu -vastausvaihtoehto valittiin kysymyksessä yhteensä 290 kertaa. Näistä 290:stä kerrasta 29 kertaa muuna ostospaikkana mainittiin ulkomaat. Seuraavina tulivat melko tasaisin tuloksin Turku, erilaiset internet- ja postimyynti palvelut, sekä Espoo. Kuviosta (kuvio 8) käyvät ilmi kaikki ne kyseisen avoimen kysymyksen vastaukset, joissa mainittiin sellainen paikkakunta tai muu ostostentekopaikka, joka mainittiin 15 kertaa tai useammin. Näitä tuloksia ei ole tarkasteltu tärkeysjärjestysjaon mukaan (1. tärkein 3. tärkein).

10 10 Tammisaari Virkkala Tampere Espoo Internet ja postimyynti Turku Ulkomaat Kuvio 9. Muu -kohtaan vastanneiden useammin mainitsemia ostospaikkoja. 5. OSTOVOIMAN VALUMINEN SEKÄ KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN Ostovoiman valumista sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista selvitettiin kartoittamalla tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti sitä, mistä tuotteet ja palvelut hankitaan ja kuinka tyytyväisiä kuluttajat ovat eri tuote- ja palveluryhmäkohtaiseen tarjontaan. Tutkimuksessa tiedusteltiin myös joululahjojen ostopaikkaa. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää sitä, miten puutteet tuote- ja palvelutarjonnassa vaikuttavat ostovoiman valumiseen Joululahjojen hankinta Joululahjojen ostopaikkaa koskevaan kysymykseen (kuvio 10) vastanneista 52 % oli ostanut kaikki tai lähes kaikki joululahjansa Lohjalta. Noin puolet lahjoistaan oli Lohjalta ostanut 37 % kysymykseen vastanneista. 11 % puolestaan oli ostanut kaikki tai lähes kaikki joululahjansa Lohjan ulkopuolelta. 11 % kaikki tai lähes kaikki Lohjalta 37 % 52 % noin puolet Lohjalta noin puolet muualta kaikki tai lähes kaikki muualta Kuvio 10. Kuinka suuren osan joululahjoista ostatte yleensä Lohjan ulkopuolelta (n = 1.425) Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna niiden osuus, jotka ostavat kaikki tai lähes kaikki joululahjat Lohjalta, osuus on laskenut yhdeksän prosenttiyksikköä. Niiden osuus jotka ostavat puolet Lohjalta ja puolet muualta osuus on vastaavasi kasvanut yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Lohjan ulkopuolelta ostettavien joululahjojen pääasiallisia ostopaikkoja ovat: 1) Helsingin keskusta 2) Muu pääkaupunkiseutu ja sen kauppakeskukset (Espoo, Vantaa ) 3) Muut paikkakunnat (ulkomaat, laivat, Salo, Turku, Tampere ) 4) Postimyynti ja internet 5) Nummela (+Vihti)

11 Lohjan ulkopuolelta ostettujen joululahjojen pääasiallinen ostopaikka on esitetty kuviossa 11 suosituimmuus järjestyksessä. Ylivoimaisesti suosituin ostopaikka Lohjan ulkopuolella on Helsinki. Noin puolet vähemmän ääniä on saanut pääkaupunkiseutu ja sen ostoskeskukset. Kolmanneksi susituin olivat muut paikkakunnat. Postimyynti ja Nummela olivat melkein yhtä suosittuja ostopaikkoja. Kysymyksiin oli tullut 932 vastausta, mutta näiden viiden vaihtoehdon yhteenlaskettu vastausmäärä oli vain noin ,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % Helsinki Muu pääkaupunkiseu tu Muut paikkakunnat Postimyynti ja internet Nummela 0,00 % Kuvio 11. Lohjan ulkopuolelta ostettujen joululahjojen ostopaikka 5.2. Ostopaikan tuote- ja palveluryhmäkohtainen tarkastelu Lohjalaiset näyttäisivät hankkivan (kuvio 12) pankki- ja vakuutuspalvelut (70 %), terveyspalvelut (60 %), elintarvikkeet (53 %), kukat (50 %), kampaamo- ja kauneudenhoitotuotteet (49 %) aina Lohjalta. Useimmiten tai aina Lohjan ulkopuolelta hankitaan muun muassa huonekalut (37 %), kodin sisustus (36 %), atk- laitteet ja tarvikkeet (34 %), sekä musiikkiäänitteet (31 %) ja atk-ohjelmistot (31 %). Sellaisia tuotteita, jotka hankittaisiin aina muualta, oli kuitenkin vain vähän. Suurin aina muualta hankittava tuoteryhmä on atk- tarvikkeet; nekin vain 10 % haki aina muualta. Yleisimmin aina Lohjalta hankittavat tuotetyhmät ovat samoja kuin neljä vuotta sitten. Pankkipalveluiden osalta on tapahtunut laskua kaksi prosenttiyksikköä, terveyspalveluiden osalta yksi prosenttiyksikkö, kampaamo- ja kauneudenhoitotuotteiden osalta kahdeksan prosenttiyksikköä ja kukkien osalta yksitoista prosenttiyksikköä. Elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden osalta aina Lohjalta ostoksensa tekevien määrä on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä. Tulos on yhdenmukainen luvun 4. tulosten kanssa. Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna huonekaluja ja kodinsisustustarvikkeita ostetaan aikaisempaa useammin Lohjan ulkopuolelta. Neljä vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa naisten vaatteita Lohjan ulkopuolelta hankki useimmiten tai aina 23 % - nyt osuus on 25 %. Miesten vaatteita muualta osti 19 % - nyt 23.

12 12 Mistä hankitte seuraavat tuotteet Pankki- ja vakuutuspalvelut Terveyspalelut Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Kukat Kauneudenhoito- ja kampaamopalvelut Optikkopalvelut ja optikkoalan tuotteet Liikuntapalvelut Videovuokraus Kirjat ja paperitavarat Kemikaliotuotteet Korut ja kellot Valokuvausalan tuotteet Kodinkoneet ja kodin viihde-elektroniikka Rakennus ja remonttitarvikkeet Luontaistuotteet Lahjatavarat ja askartelutarvikkeet Elokuvateatteritarjonta Jalkineet ja laukut % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Aina Lohjalta Useimmiten Lohjalta Useimmiten muualta Aina muualta En käytä Kuvio 12 a. Mistä Lohjalaiset hankkivat tuotteet / palvelut (n = )

13 13 Mistä hankitte seuraavat tuotteet Miesten vaatteet Huonekalut Urheiluvälineet Kahvila- ja ravintolapalvelut Kodin sisustus Naisten vaatteet ATK-asennus- ja huoltopalvelut ATK-laitteet ja tarvikkeet Musiikkiäänitteet Lasten lelut ATK-tukipalvelut Lasten vaatteet Lastentarvikkeet ATK-ohjelmistot Nuorisovaatteet Musiikki-instrumentit, nuotit, yms % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Aina Lohjalta Useimmiten Lohjalta Useimmiten muualta Aina muualta En käytä Kuvio 12 b. Mistä Lohjalaiset hankkivat tuotteet / palvelut (n = )

14 5.3. Keskustan tarjonnan riittävyys tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti 14 Kuluttajilta kysyttiin 34 tuoteryhmän osalta heidän tyytyväisyyttään tarjonnan nykyiseen määrälliseen ja laadulliseen tasoon Lohjalla. Tyytyväisimpiä (kuvio 13) lohjalaiset olivat kukkien (78 %), pankki- ja vakuutuspalveluiden (78 %), korujen ja kellojen (73 %), kauneudenhoito ja kampaamopalveluiden (73 %), kirja ja paperitavaroiden (71 %), optikkopalveluiden ja optikkoalan tuotteiden (70 %), elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden (67 %), sekä kemikaliotuotteiden (61 %), liikuntapalveluiden (61 %) ja videovuokrauksen (62 %) tarjontaan. Elintarvikkeisiin ja muihin päivittäistavaroihin kaivattiin kuitenkin tarjonnan laadun lisäystä. Eniten lohjalaiset kuluttajat toivoivat parannusta naisten ja miesten vaate-, kodinsisustus-, kahvila- ja ravintolapalvelu-, huonekalu-, jalkine ja laukku- sekä elokuvateatteritarjontaan. Näiden tuoteryhmien osalta noin 10 % (7-12 %) vastaajista oli sitä mieltä, että tarjontaa on ehdottomasti lisättävä. Samojen tuoteryhmien osalta myös vastaukset, joissa toivottiin joko tarjonnan laadun tai määrän lisäämistä olivat muita tuoteryhmiä korkeammat. En osaa sanoa vastausten osuudet olivat korkeat musiikkiinstrumenttien ja nuottien, tietokoneisiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden, nuorisovaatteiden sekä lastentarvikkeiden, -lelujen ja -vaatteiden osalta. Kovin suurta muutosta edelliseen tutkimukseen verrattuna ei ole tapahtunut, sillä kaikkien vastausten prosentuaalinen jakautuminen on lähes yksi yhteen samankaltainen. Kukat 78,4 % 1,14,9 % % 7,4 % 8,2 % Pankki- ja vakuutuspalvelut 78,0 % 2,02,7 %% 8,8 % 8,5 % Korut ja kellot 73,4 % 1,14,5 % % 10,4 % 10,6 % Kauneudenhuolto- ja kampaamopalvelut 73,3 % 1,0 3,2 %% 9,6 % 12,9 % Kirjat ja paperitavarat 71,4 % 1,8 6,5 % % 10,8 % 9,5 % Optikkopalvelut ja optikkoalan tuotteet 69,5 % 0,74,1 %% 8,1 % 17,6 % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat 66,6 % 2,1 % 9,1 % 19,3 % 2,9 % Videovuokraus 61,5 % 0,6 3,6 % 4,4 % % 29,9 % Kemikaliotuotteet 61,1 % 1,3 % 9,2 % 13,3 % 15,1 % Liikuntapalvelut 61,0 % 3,3 % 9,5 % 11,5 % 14,7 % Valokuvausalan tuotteet 58,0 % 1,64,1 % % 7,6 % 28,7 % Terveyspalvelut 57,4 % 4,2 % 9,5 % 19,3 % 9,6 % Kodinkoneet ja kodin viihde-elektroniikka 55,6 % 4,4 % 13,3 % 13,1 % 13,6 % Luontaistuotteet 55,0 % 1,15,2 % % 6,2 % 32,5 % Lahjatavarat ja askartelutarvikkeet 47,2 % 4,6 % 18,3 % 17,3 % 12,6 % Urheiluvälineet 41,6 % 4,5 % 14,4 % 16,2 % 23,3 % Jalkineet ja laukut 40,4 % 6,7 % 20,7 % 27,0 % 5,2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei tarpeen lisätä ehdottomasti lisää lisää tarjontaa (määrää) lisää tarjontaa (laatua) en osaa sanoa

15 15 Rakennus- ja remonttitarvikkeet 39,1 % 6,0 % 14,9 % 16,6 % 23,4 % Musiikkiäänitteet 33,0 % 7,0 % 17,4 % 10,7 % 31,9 % Huonekalut 32,9 % 10,5 % 22,9 % 22,6 % 11,1 % Kahvila- ja ravintolapalvelut 31,9 % 12,1 % 21,3 % 26,7 % 8,0 % Elokuvateatteritarjonta 30,9 % 10,9 % 20,5 % 21,9 % 15,8 % Lasten lelut 29,0 % 3,9 % 14,2 % 9,6 % 43,3 % Miesten vaatteet 28,8 % 7,3 % 21,2 % 25,8 % 16,9 % ATK-laitteet ja tarvikkeet 26,8 % 5,4 % 10,9 % 8,7 % 48,2 % Kodin sisustus 26,7 % 11,3 % 25,6 % 24,2 % 12,2 % ATK-ohjelmistot 24,8 % 4,2 % 7,7 % 7,4 % 55,9 % Naisten vaatteet 24,0 % 8,9 % 24,0 % 29,3 % 13,8 % ATK-asennus- ja huoltopalvelut 23,2 % 4,6 % 7,1 % 7,3 % 57,8 % ATK-tukipalvelut 22,5 % 4,9 % 6,9 % 6,8 % 58,9 % Lastentarvikkeet 21,6 % 5,8 % 15,5 % 10,4 % 46,7 % Lasten vaatteet 21,2 % 6,1 % 17,3 % 13,9 % 41,5 % Nuorisovaatteet 15,4 % 7,7 % 18,4 % 14,4 % 44,1 % Musiikki-instrumentit, nuotit yms. 15,3 % 9,1 % 7,5 % 3,7 % 64,4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei tarpeen lisätä ehdottomasti lisää lisää tarjontaa (määrää) lisää tarjontaa (laatua) en osaa sanoa Kuvio 13. Kuluttajien tyytyväisyys Lohjan keskustan tarjontaan toimialakohtaisesti (n= ) 5.4. Tuotteiden saatavuus ja ei oon myyminen Kyselyssä selvitettiin kuluttajien kokemuksia siitä, onko Lohjan keskustan liikkeissä asioitaessa koskaan käynyt niin, että kuluttajan haluama tuote/koko/väri olisi päässyt loppumaan (kuvio 14).

16 Vastaajista melkein puolet (45 %) vastasi, että tuote oli päässyt loppumaan silloin tällöin. Ainoastaan alle kymmenen prosenttia (7 %) vastaajista vastasi, että tuote ei ollut koskaan loppunut. 16 Haluttu tuote/väri/koko on jäänyt saamatta 7 % 27 % 21 % Kyllä, usein Kyllä, silloin tällöin Kyllä, mutta harvoin Ei koskaan 45 % Kuvio 14 Ei oon myyminen (n = 1.399) Vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen verrattuna tilanne tuotteiden loppumisen osalta on pysynyt samankaltaisena. Myös kauppiaiden valmius (kuvio 15) hankkia tuote puuttuvan tuotteen tilalle, on samankaltainen kuin neljä vuotta sitten. Kauppias tarjoutuu hankkimaan loppuneen tuotteen.. 17 % 34 % 23 % Kyllä, mutta harvoin Kyllä, silloin tällöin Ei koskaan Kyllä, usein 26 % Kuvio 15. Onko kauppias tarjoutunut hankkimaan tuotetta, joka on päässyt loppumaan? (n = 1.293) Mikäli tuote / koko / väri on päässyt loppumaan, eikä tilalle lupauduta hankkimaan uutta tuotetta, menisi suuri osa vastaajista sillä kertaa toiseen lohjalaiseen liikkeeseen ja ostaisi tuotteen sieltä. Neljäsosa kuluttajista menisi Lohjan ulkopuolelle hankkimaan puuttuvan tuotteen. Tuotteen, koon tai värin loppuminen ei kuitenkaan, tutkimuksen mukaan, johda pysyvään ostospaikan vaihtamiseen.

17 17 Mikäli tuote on loppunut... Mikäli mahdollista ostan samasta liikkeestä jonkun korvaavan tuotteet 9 % Hankin tuotteen Lohjan ulkopuolelta ja pyrin jatkossakin hankkimaan tuotteen sieltä 12 % Menen toiseen Lohjan keskustan liikkeeseen ja pyrin jatkossakin hankkimaan tuotteen tästä liikkeestä 13 % Menen tällä kertaa Lohjan ulkopuolelle ja hankin tuotteen sieltä 26 % Menen tällä kertaa toiseen Lohjan keskustan liikkeeseen ja ostan tuotteen sieltä 39 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Kuvio 16. Mikäli kysymänne tuote on loppunut, eikä kauppias tarjoudu tilaamaan uusia, mitä teette? (n = 1320) 6. MIELIPITEET LOHJAN KESKUSTASTA JA SEN PALVELUISTA Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää keskustan vetovoimaa, ja millä keinoin sitä voisi kehittää. Keskustan vetovoimaan vaikuttaa tarjonnan lisäksi kuluttajien kokemukset keskustan yleisestä viihtyvyydestä ja liikennejärjestelyistä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös sitä, miten tunnettuja keskustan tapahtumat ovat lohjalaisten keskuudessa Keskusta ja sen liikkeet palvelu, tarjonta ja viihtyvyys Osatavoitteena Lohjalainen kuluttaja tutkimuksessa oli selvittää lohjalaisten suhtautumista keskustaan ostopaikkana (kuvio 17), jotta voitaisiin kartoittaa ne toimenpiteet, joilla tyydytettäisiin parhaiten kuluttajia. Tarkastelun kohteena olivat mm. erilaisten tuotteiden tarjonta, palvelun laatu, liikkeiden viihtyvyys sekä liikkeiden ulkoasu ja houkuttavuus. Saadut tulokset ovat hyvin samankaltaisia neljä vuotta sitten toteutetun tutkimuksen tuloksien kanssa. Kuluttajien silmissä keskusta on kuitenkin menettänyt arvoaan ostospaikkana. Tässä kenties tärkeimmässä väittämässä (Keskusta on hyvä ostospaikka) täysin samaa mieltä olevien osuus on laskenut noin puoleen neljän vuoden takaisesta tilanteesta. Osasyynä kehitykseen voi olla se, että noin puolet vastanneista piti keskustassa liikennöintiä hankalana. Ei ole siis yllätys, että noin 70 % vastanneista pitäisi kävelykadun rakentamista keskustan viihtyvyyden kannalta hyvänä parannuksena. Kysely myös paljastaa, että valtaosa vastanneista asioi keskustassa, koska se on lähellä. Silmiinpistävää on lohjalaisten tyytymättömyys liikkeiden ulkoasuun ja koettuun palveluun. Suurin osa vastanneista kokee saavansa parempaa palvelua keskustan ulkopuolella. Lähes puolet pitäisi keskustaa parempana ostospaikkana, jos palvelu olisi parempaa. Liikkeiden tulisi parantaa palvelun laatua, sillä hyvä palvelu ei ole enää etu, vaan edellytys tuottavalle liiketoiminnalle. Vain noin joka

18 neljäs taas piti keskustan liikkeiden ilmettä modernina ja tyylikkäänä. Yli 70 prosenttia vastanneista haluaisi kauppiaiden kiinnittävän enemmän huomiota liikkeidensä ulkoasuun. 18 Lasten vaatteiden tarjontaa koskevassa kysymyksessä en osaa sanoa vastauksia oli lähes puolet. Muut - todennäköisesti lähes kaikki lapsiperheet - haluaisivat lisää lastenvaatetarjontaa. Myös naiset haluaisivat parempaa valikoimaa laadukkaista vaatteista. Noin 60 prosenttia uskoisi myös käyvänsä enemmän elokuvissa, jos vain elokuvateatteri olisi nykyaikaisempi ja viihdyttävämpi. Lohjalaisena yrittäjänä olisin huolestunut neljän vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä ja ryhtyisin välittömästi miettimään keinoja liikkeeni vetovoiman ja palvelun parantamiseksi. Keskustaan tarvittaisiin lisää viihtyisiä kahviloita, jotka olisi auki myös iltaisin 55,9 % 23,9 % 5,7 % 3,4 % 11,1 % Kävelypainotteinen katu lisäisi keskustan viihtyvyyttä Asioin mielelläni Lohjan keskustassa, koska se on lähellä Kävisin useammin elokuvissa Lohjalla, jos elokuvateatteri olisi nykyaikaisempia ja viihtyisämpi Kaipaisin lisää tarjontaa laadukkaista naisten vaatteista 39,6 % 39,5 % 38,2 % 37,1 % 29,3 % 13,4 % 10,4 % 7,3 % 5,1 % 2,5 % 42,1 % 7,7 % 10,7 % 20,9 % 12,1 % 21,2 % 3,3 % 25,3 % 10,1 % 24,2 % Puutteet liikkeiden tarjonnassa saavat minut hakemaan muualta myös sellaiset tuotteet, jotka saisin myös Lohjalta Kauppiaiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota liikkeidensä ja ympäristön viihtyvyyteen 30,3 % 29,6 % 31,5 % 43,9 % 15,3 % 6,7 % 16,2 % 2,8 % 13,6 % 10,1 % En mielelläni asioi keskustan liikkeissä, koska pysäköinti on hankalaa Lasten vaatteiden tarjontaa tulisi monipuolistaa 25,6 % 24,3 % 26,9 % 1,6 % 19,7 % 6,6 % 20,3 % 16,5 % 47,8 % 10,8 % Keskustan liikkeiden näyteikkunat ovat tylsiä, eivätkä houkuttele liikkeeseen 20,5 % 41,2 % 22 % 5,5 % 10,8 % Asioisin enemmän keskustan liikkeissä mikäli liikkeet olisivat iltaisin auki pidempään 18,9 % 26,3 % 24,7 % 20,3 % 9,7 % 5,8 % 1,1 % Keskusta on hyvä ostospaikka 18,6 % 53,2 % 21,3 % 2,7 % Keskustassa on hyviä erikoisliikkeitä 13,1 % 47,4 % 29,2 % 7,7 % Keskusta olisi parempi ostospaikka, jos liikkeistä saisi parempaa palvelua 12,5 % 32,4 % 29,7 % 8,2 % 17,1 % On tärkeää, että liikkeistä saa palvelua myös ruotsin kielellä 12,1 % 24,6 % 15,3 % 20,6 % 27,5 % Kauppiaat ottavat hyvin huomioon asiakkaiden toiveet 6,4 % 40,7 % 27,9 % 6,1 % 18,9 % Keskusta ja sen liikkeet tarjoavat hyvät puitteet shoppailuun Keskustan liikkeissä saa paremman palvelun kuin muualla Keskustan liikkeiden ilme on tyylikäs ja moderni 6 % 31,9 % 3,1 % 11,1 % 40,5 % 2,8 % 21,4 % 37,4 % 13,5 % 11,2 % 23,7 % 21,6 % 44,3 % 18,6 % 12,8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Kuvio 17. Keskustaa sen palveluja ja viihtyvyyttä koskevat väittämät

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu KUMU2011 LUOTTAMUKSELLINEN KYSELYLOMAKE 1. Kuinka usein taloudessanne tehdään elintarvike- ja muita ostoksia seuraavissa paikoissa? kerran viikossa tai useammin 2-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Kaupassakäyntitutkimus

Kaupassakäyntitutkimus Tutkija: Ossi Taavitsainen Kaupassakäyntitutkimus Koillis-Savo, kevät 2015 Yleistä Tutkimusalue: Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi Otannan koko: 1940 kotitaloutta Vastaajien määrä: 692 Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kuluttajakysely 2009

Kuluttajakysely 2009 Kuluttajakysely 2009 - Ostospaikan valinta ja käsitys itsestä kuluttajana Viikot 47-52 Kuluttajakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Kuluttajakysely 2009 Innolink

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Joulukauppa 2011 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Joulukauppa 2010 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko?

RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS kiekko vai kolikko? RANTAKATU PYSÄKÖINTI -SELVITYS 2016 - kiekko vai kolikko? RANTAKATU muuttui maksulliseksi kesällä 2015 TAUSTAA Rantakatu 1999 Keskustan vahvoista pääkauppakaduista Rantakatu on leveä ja yksisuuntainen.

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt

Joulukauppa Kuluttaja- ja yrityskyselyt Joulukauppa 21 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 9.12.21 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Joulukauppa 2009. - Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa

Joulukauppa 2009. - Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 - Kuluttajakysely Viikot 47 ja 48 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 Kuluttajakysely Innolink Research Oy haastattelee

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Muuttuva kuluttaja ja ostopaikan valinta. professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos

Muuttuva kuluttaja ja ostopaikan valinta. professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Muuttuva kuluttaja ja ostopaikan valinta professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Liikenne 2007: Kauppa, liikenne ja pysäköinti Helsinki 10.10.2007 Kuluttajako ratkaisee? Kuluttajien

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot