LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004"

Transkriptio

1 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

2 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 3 3. OSTOKSILLA KÄYNTI JA SHOPPAILU 4 4. LOHJALAISTEN KULUTUSTOTTUMUKSET Asiointi Lohjan keskustassa Muualla asiointi Syyt muualla asiointiin Muualle tehtävien ostosmatkojen suuntautuminen 8 5. OSTOVOIMAN VALUMINEN SEKÄ KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN Joululahjojen hankinta Ostopaikan tuote- ja palveluryhmäkohtainen tarkastelu Keskustan tarjonnan riittävyys tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti Tuotteiden saatavuus ja ei oon myyminen MIELIPITEET LOHJAN KESKUSTASTA JA SEN PALVELUSTA Keskusta ja sen liikkeet palvelu, tarjonta ja viihtyvyys Tapahtumat keskustan elävöittäjänä Kulkeminen Lohjan keskustassa Liikennejärjestelyt ja pysäköinti keskustassa Pääkauppakatu NÄKEMYKSIÄ PALVELUN LAADUSTA Palvelun korostuminen Valikoimat Lisää liikkeitä ja palvelun tarjoajia Ulkoinen ilme ja viihtyvyys Hinnat Aukioloajat Keskustan viihtyvyys KULUTTAJIEN KIINNOSTUS SÄHKÖISEEN KAUPANKÄYNTIIN YHTEENVETO 28 Liitteet Kyselylomake

3 1. JOHDANTO 3 Lohjan kaupungin toiminta-ajatuksen mukaan kaupungin tarkoituksena on turvata lohjalaisille elämän perusedellytykset ja inhimilliset olosuhteet, jotta kaupunki voisi edelleen kehittyä läntisen Uudenmaan vetovoimaisimpana keskuksena. Lohjan kehittäminen perustuu kaupungin strategian perusteella muun ohella myös ydinkeskustan ja yritystoiminnan kehittäminen. Kaupungin ydinkeskustan kehittäminen sisältää: keskusrakenteen tiivistämisen ja keskustakuvion kohentamisen keskustan hyvän tavoitettavuuden ja liikkumisen sujuvuuden monipuoliset kaupalliset palvelut keskustakuvaa tukevien julkisten rakennusten sijoittamisen keskustaa tukevan ja monimuotoisesti eri väestöryhmien tarpeet huomioivan asumisen Lohjan kaupungin kaupallisten palvelujen kehittäminen ja turvaaminen kuuluvat vuosille asetettuihin elinkeinopoliittisiin päämääriin. Vuonna 1998 toteutettiin yrittäjien keskuudessa Lohjan keskustan kaupan ja palveluiden kehittämiskartoitus. Yrittäjien keskuudessa toteutettua tutkimusta täydennettiin vuonna 2000 toteutetulla Lohjalainen kuluttaja tutkimuksella. Vuoden 2000 jälkeen on kaupan ja palveluiden tarjonnassa tapahtunut muutoksia sekä Lohjan kaupungin alueella että toimintaympäristössä laajemminkin. Vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia muutoksilla on ollut lohjalaisten kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen ja Lohjan keskustan vetovoimaan. 2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT 2.1. Tutkimuksen tavoitteet Vuonna 2000 toteutettu Lohjalainen kuluttaja -tutkimus kuvaa lohjalaisen kuluttajan rationaaliseksi ja hyvää palvelua arvostavaksi. Valtaosa lohjalaisista asioi vuonna 2000 keskustassa useita kertoja viikossa. Kuluttajien asiointipaikkana Lohja Virkkala Nummela muodostivat vuonna 2000 kotikentän. Aukkojen kotikaupungin keskustan liikkeiden tarjonnassa katsottiin, vuoden 2000 tutkimuksessa, kuitenkin muodostavan ongelman myös niiden tuotteiden kohdalla, joita Lohjalla on saatavilla; kuluttajat haluavat saada kaiken tarvitsemansa samasta paikasta. Pääasiallinen syy keskustassa asiointiin oli päivittäis- tai erikoistavarakaupassa asiointi. Suurinta ostovoiman valuminen Lohjalta ulos oli tutkimuksen mukaan vaatteiden, jalkineiden sekä huonekalujen ja kodinsisustukseen liittyvien tavaroiden sekä kahvila- ja ravintolapalveluiden osalta. Vuoden 2004 seurantatutkimuksen tavoitteena on vuoden 2000 tutkimuksen tavoin selvittää lohjalaisten nykyiset ostotottumukset Lohjan keskustan nykyisen tarjonnan taso toimialakohtaisesti ostovoiman valuminen Lohjan ulkopuolelle Lohjan keskustan vetovoima: keskustan tapahtumien tunnettuun ja vaikutus keskustan elävöittämiseen 2.2. Tutkimuksen aineisto ja menetelmät Tutkimus suoritettiin Lohjalaisiin kotitalouksiin lähetettynä postikyselynä. Kyselyn pohjana käytettiin vuonna 2000 toteutettua vastaavaa kyselytutkimusta. Lomaketta muokattiin vastaamaan tämän hetken tietotarvetta.

4 4 Lomakkeet (liite 1.) postitettiin lokakuun 2004 alussa postitoimipaikoittain joka viidenteen kotitalouteen (yhteensä lomaketta). Kyselyä ei osoitettu kenellekään tietylle henkilölle. Lomakkeeseen liitetyssä saatekirjeessä pyydettiin kyselyyn vastaamaan ketä tahansa talouteen kuuluvaa 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ennen kyselyjen postitusta kyselystä tiedotettiin paikallisessa sanomalehdessä. Uusintakysely postitettiin lokakuun 2004 loppupuolella. Kaiken kaikkiaan lomakkeita palautettiin kappaletta. Kaikkiaan vastausprosentti nousi 47 prosenttiin. Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin SPSS for Windows tilasto ohjelmistoa. Kaikki vastaajat eivät olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja analyyseissä käytetyt prosenttijakaumat ovat osuuksia ko. kysymykseen vastanneista. Lohjalainen kuluttaja 2004 toteutettiin Laurea -ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta osana Asiakasanalyysit ja tutkimukset ja Työelämäprojekti opintojaksoja. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat seuraavat opiskelijat: Kanasuo Linda, Koskinen Jarno, Lahtonen Lauri, Mansikkamäki Janne, Moisala Martti, Nikander Jukka, Nivukoski Anne-Mari, Ryhänen Tommi, Sällsten Kim, Takanen Teemu Toikka Kimmo, Toivonen Maija, Tranberg Tero, Välimäki Nina. Tutkimushankkeen koordinoinnista vastasivat lehtori Riso Kallio sekä yliopettaja Susanna Kivelä. 3. OSTOKSILLA KÄYNTI JA SHOPPAILU Lohjalainen kuluttaja 2004 kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa neljään shoppilua ja ostotottumuksia ja arvostuksia kartoittavaan väittämään. Kulutusorientaatiota koskevat väittämät Haluan käydä ostoksilla paikassa, josta tiedän saavani kaiken tarvitsemani En halua tuhlata paljon aikaa ostoksilla käymiseen ja siksi minulle on tärkeää, että saan tarvitsemani tuotteet ja palvelut läheltä asuinpaikkaa Nautin ostoksilla käymisestä ja minusta on hauska kierrellä kaupoissa, vaikka en varsinaisesti ostaisikaan mitään Erikoisliikkeissä hyvä palvelu on minulle tärkeämpää kuin hinta % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Kuvio 1. Kulutusorientaatiota koskevat väittämät (n = ) Vastausten (kuvio 1.) perusteella kuluttajat (86 %) haluavat käydä ostoksilla pakassa, josta tietävät saavansa kaiken tarvitsemansa. Kuluttajat (77 %) eivät myöskään halua tuhlata paljon aikaa ostoksilla käymiseen vaan haluavat mieluummin asioida lähellä asuinpaikkaa. Erikoisliikkeen hyvää palvelua arvostaa 70 % vastanneista. Puolet kuluttajista ilmoittaa nauttivansa ostoksilla käynnistä vaikka heillä ei

5 olisikaan mitään varsinaista ostettavaa. Vuoden 2004 tulokset ovat yhdenmukaisia vuoden 2000 tulosten kanssa. Lohjalaisten kuluttajien kulutusorientaatiossa ei ole tapahtunut kuluneiden neljän vuoden aikana muutoksia LOHJALAISTEN KULUTUSTOTTUMUKSET Lohjalaisten kulutustottumuksia tarkasteltiin selvittämällä sitä, kuinka usein lohjalaiset asioivat Lohjan keskustassa. Muualla asioinnin osalta selvitettiin sitä, kuinka usein muualla asioidaan, milloin muualla asioidaan ja tapahtuuko asiointi jonkin muun matkan yhteydessä vai onko kysymyksessä nimen omaa ostoksilla käynti Asiointi Lohjan keskustassa Suurin osa kyselyyn vastaajista asioi Lohjan keskustan liikkeissä useita kertoja viikossa tai vähintään kerran viikossa. Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin asioivia kuluttajia on vastanneista yhteensä noin kymmenes vastanneista. Tutkimustulos (kuvio 2.) kuvaa selvästi sitä, että vaikka Lohjan keskustan liikkeissä koettaisiinkin olevan kehitettävää, niiden käyttö on kuitenkin todella aktiivista. 8 % 3 % useita kertoja viikossa noin kerran viikossa 39 % 50 % noin kerran kuukaudessa harvemmin Kuvio 2. Kuinka usein Lohjan keskustassa asioidaan (n =1.405) Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna useita kertoja viikossa keskustassa asioivien osuus on kuitenkin laskenut vuoden %:sta 50 %:iin. Toisaalta noin kerran viikossa asioivien osuus on noussut yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Noin kerran kuukaudessa asioivien osuus on noussut kahdella prosenttiyksiköllä ja harvemmin asioivien samoin kahdella prosenttiyksiköllä. Pääasiallinen syy (kuvio 3) Lohjan keskustassa asiointiin on ruoka- tai päivittäistavarakaupassa asiointi (61 %). Toiseksi yleisin syy on erikoisliikkeessä tai palveluliikkeessä asiointi (16 %).

6 6 1 % 3 % 4 % 4 % 11 % Pääasiallinen syy Lohjan keskustassa asiointiin ruoka- tai päivittäistavarakaupassa asiointi erikoisliikkeessä tai palveluliikkeessä asiointi työssäkäynti opiskelu tai koulut 16 % 61 % virastossa asiointi harrastus muu Kuvio 3. Pääasiallinen syy Lohjan keskustassa asiointiin (n = 1.347) 4.2. Muualla asiointi Lohjalaiset asioivat Lohja ulkopuolella huomattavasti harvemmin kuin Lohjan keskustassa (kuvio 4). Reilu kolmannes (36 %) lohjalaisista asioi Lohjan keskustan ulkopuolella harvemmin kuin kerran kuussa. Noin kerran kuussa asioi 40 % lohjalaisista ja kerran viikossa 18 %. Useita kertoja viikossa Lohjan keskustan ulkopuolella asioi vain noin 8 % kyselyyn vastanneista lohjalaisista. useita kertoja viikossa 6 % harvemmin 36 % noin kerran viikossa 18 % noin kerran kuussa 40 % Kuvio 4. Muualla asiointi (n = 1.382) Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna useita kertoja viikossa Lohjan ulkopuolella asioivien osuus on vähentynyt kahdella prosenttiyksiköllä mutta noin kerran viikossa asioivien osuus on lisääntynyt viidellä prosenttiyksiköllä. On mahdollista, että kerran viikossa tehtäviin ostoksiin kuuluvat viikonloppuisin autolla tehtävät suuremmat päivittäistavarahankinnat. Noin kerran kuussa Lohjan ulkopuolella asioivien määrä on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä ja harvemmin asioivien osuus vähentynyt yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että Lohjan ulkopuolella asioidaan useammin kuin vuonna Tulos on yhdenmukainen Lohjan keskustassa asioinnin useutta mittaavan kysymyksen kanssa.

7 Puolet (56 %) kyselyyn vastanneista (kuvio 5) tekee Lohjan ulkopuolelle puhtaasti ostosmatkoja. Noin 16 % vastaajista käy asioillaan Lohjan ulkopuolella työmatkansa yhteydessä. Vajaa kolmannes (28 %) käy asioilla Lohjan ulkopuolella jonkin muun matkan yhteydessä. Muut matkat olivat mm.: huviajelut, kyläreissut, lomamatkat, mökkireissut ja sukulaisten luona vierailu. 7 jonkin muun matkan yhteydessä 28 % työmatkan yhteydessä 16 % ei; pelkkä ostoksilla käynti 56 % Kuvio 5. Lohjan ulkopuolelle suuntautuva asiointi (n = 1.425) Vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen verrattuna huomio kiinnittyy siihen, että pelkkien ostoksilla käyntien osuus on lisääntynyt 10 prosenttiyksiköllä. Kysyttäessä, milloin lohjalaiset käyvät asioilla Lohjan ulkopuolella (kuvio 6), vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti. 37 % vastaajista ilmoitti käyvänsä ostoksilla Lohjan ulkopuolella viikonloppuisin ja arkisin 26 % kyselyyn vastanneista lohjalaisista. Sekä viikonloppuisin ja arkisin Lohjan ulkopuolella käy ostoksilla noin 37 % vastanneista. sekä että 37 % arkisin 26 % viikonloppuisin 37 % Kuvio 6. Milloin käydään ostoksilla Lohjan ulkopuolella (n = 1.336) Viikonloppuisin asioivien osuus on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä ja arkisin asioivien osuus vastaavasti vähentynyt kahdeksalla prosenttiyksiköllä Syyt muualla asiointiin Tuloksista (kuvio 7.) käy ilmi, että suurin syy tuotteiden ja palvelujen hankkimiseen muualta kuin Lohjalta on puutteelliset valikoimat, tätä mieltä oli 25 % kyselyyn vastanneista. Toiseksi yleisin syy oli saman tuotteen muualta saaminen edullisempaan

8 hintaan, tätä mieltä oli 16 % vastanneista. Kolmanneksi yleisin syy pysäköinnin hankaluus Lohjan keskustassa 15 % osuudella. 8 Seuraavaksi yleisimmät vastaukset olivat, että isoissa ostoskeskuksissa on hauskempi shoppailla, muu syy tai en osaa sanoa, kukin 10 % osuudella. 6 % vastanneista koki saatavuuden olevan Lohjan keskustan liikkeissä huonompi, vaikka tuotetta/palvelua myyviä liikkeitä onkin. Kolme pienintä syytä muualla asiointiin olivat liikkeiden epäsopivat aukioloajat, laadukkaampien tuotteiden muualta saaminen, sekä parempi palvelu muualla. Hankin tuotteet/palvelut muualta kuin Lohjan keskustan liikkeistä, koska 10 % 6 % 10 % 25 % Saatavuus on heikko, vaikka tuotetta/palvelua myyviä liikkeitä onkin Tuotevalikoimat ovat puutteelliset Liikkeiden aukioloajat ovat minulle epäsopivat Pysäköinti Lohjan keskustassa on hankalaa Muualta saan laadukkaampia tuotteita 10 % Muualta saan paremman palvelun Saan saman tuotteen/palvelun edullisemmin muualta 3 % Isoissa ostoskeskuksissa on hauskempi shoppailla Muu syy 16 % 2 % 3 % 15 % En osaa sanoa Kuvio 7. Syyt muualta tehtäviin hankintoihin (n = 1.216) Syyt muualla asiointiin ovat samoja kuin neljä vuotta sitten. Niiden osuus, jotka kokevat pysäköinnin Lohjan keskustassa vaikeaksi on kuitenkin noussut yhdeksästä prosentista viiteentoista prosenttiin Muualle tehtävien ostosmatkojen suuntautuminen Selvitettäessä Lohjan ulkopuolelle suuntautuvien ostosmatkojen kohteita (kuvio 8), vastaajia pyydettiin numeroimaan tärkeysjärjestyksessä 1-3 kolme itselleen tärkeintä kohdetta Lohjan ulkopuolella. Suosituimmaksi kohteeksi nousi ehdottomasti Helsingin keskusta, jonka 32 % vastaajista nimesi tärkeimmäksi ostospaikakseen Lohjan ulkopuolella. Toiseksi tärkein Helsingin keskusta oli 14,5 %:lle ja kolmanneksi tärkein 12 %:lle vastaajista. Helsingin keskustan jälkeen ensimmäiseksi tärkeimpinä ostospaikkoina Lohjan ulkopuolella melko tasaväkisinä erottuvat Nummela ja pääkaupunkiseudun kauppakeskukset. Kun verrataan nyt saatuja tuloksia aiemmin tehdyn tutkimuksen tuloksiin, voidaan huomata Helsingin keskustan suosion ensisijaisena ostospaikkana Lohjan ulkopuolella laskeneen melkein 10 %:lla, kun vastaavasti Nummelan merkitys on kasvanut 10 %:lla. Myös pääkaupunkiseudun ostoskeskukset ensisijaisena ostospaikkana ovat lisänneet hieman merkitystään. Näitä muutoksi voidaan todennäköisesti selittää 2000-luvun ensimmäisinä vuosina Nummelaan valmistuneilla isoilla marketeilla, sekä pääkaupunkiseudun uusilla suurilla kauppakeskuksilla. Vuosien 2000 ja 2004 tulosten vertailua vaikeuttaa se, että Virkkala ei sisälly erillisenä asiointikohteena vuoden 2004 tutkimuksessa. On epäselvää miten tämä poikkeama vaikuttaa tuloksiin! Kaiken kaikkiaan, Helsingin keskusta, Nummela ja pääkaupunkiseudun ostoskeskukset veivät kaikissa tarkasteltavissa kategorioissa (1. tärkein 3. tärkein) kolme ensimmäistä sijaa. Nämä ovat siis selkeästi Lohjalaisten merkittävimpiä ostospaikkoja Lohjan keskustan ulkopuolella. Tapiolan keskusta on puolestaan menettänyt suosiotaan ensi- ja toissijaisena ostospaikkana Lohjan ulkopuolella. Myös Salon

9 suosio on laskenut verrattaessa nyt saatuja tuloksia edellisen Lohjalainen kuluttaja tutkimuksen tuloksiin tärkein 1. Helsingin keskusta (32 %) 2. Nummela (18 %) 3. Pk-seudun ostoskeskukset (17 %) 4. Muu (9 %) 5. Salo (3 %) 6. Tapiolan keskusta (2 %) 7. Karjaa (1 %) 2. tärkein 3. tärkein 1. Pk-seudun ostoskeskukset (20 %) 2. Nummela (19 %) 3. Helsingin keskusta (15 %) 4. Tapiolan keskusta (6 %) 5. Salo (6 %) 6. Muu (5 %) 7. Karjaa (3 %) 1. Nummela (14 %) 2. Pk-seudun kauppakeskukset (13 %) 3. Helsingin keskusta (12 %) 4. Tapiolan keskusta (8 %) 5. Salo (7 %) 6. Muu (7 %) 7. Karjaa (3 %) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 1. Tärkein 2. Tärkein 3. Tärkein Helsingin keskusta Karjaa Nummela Pk-seudun kauppakeskukset Salo Tapiolan keskusta Muu Kuvio 8. Muualle suuntautuvien ostosmatkojen kohteet. ( n = 1.382) Muu -vastausvaihtoehto valittiin kysymyksessä yhteensä 290 kertaa. Näistä 290:stä kerrasta 29 kertaa muuna ostospaikkana mainittiin ulkomaat. Seuraavina tulivat melko tasaisin tuloksin Turku, erilaiset internet- ja postimyynti palvelut, sekä Espoo. Kuviosta (kuvio 8) käyvät ilmi kaikki ne kyseisen avoimen kysymyksen vastaukset, joissa mainittiin sellainen paikkakunta tai muu ostostentekopaikka, joka mainittiin 15 kertaa tai useammin. Näitä tuloksia ei ole tarkasteltu tärkeysjärjestysjaon mukaan (1. tärkein 3. tärkein).

10 10 Tammisaari Virkkala Tampere Espoo Internet ja postimyynti Turku Ulkomaat Kuvio 9. Muu -kohtaan vastanneiden useammin mainitsemia ostospaikkoja. 5. OSTOVOIMAN VALUMINEN SEKÄ KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN Ostovoiman valumista sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista selvitettiin kartoittamalla tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti sitä, mistä tuotteet ja palvelut hankitaan ja kuinka tyytyväisiä kuluttajat ovat eri tuote- ja palveluryhmäkohtaiseen tarjontaan. Tutkimuksessa tiedusteltiin myös joululahjojen ostopaikkaa. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää sitä, miten puutteet tuote- ja palvelutarjonnassa vaikuttavat ostovoiman valumiseen Joululahjojen hankinta Joululahjojen ostopaikkaa koskevaan kysymykseen (kuvio 10) vastanneista 52 % oli ostanut kaikki tai lähes kaikki joululahjansa Lohjalta. Noin puolet lahjoistaan oli Lohjalta ostanut 37 % kysymykseen vastanneista. 11 % puolestaan oli ostanut kaikki tai lähes kaikki joululahjansa Lohjan ulkopuolelta. 11 % kaikki tai lähes kaikki Lohjalta 37 % 52 % noin puolet Lohjalta noin puolet muualta kaikki tai lähes kaikki muualta Kuvio 10. Kuinka suuren osan joululahjoista ostatte yleensä Lohjan ulkopuolelta (n = 1.425) Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna niiden osuus, jotka ostavat kaikki tai lähes kaikki joululahjat Lohjalta, osuus on laskenut yhdeksän prosenttiyksikköä. Niiden osuus jotka ostavat puolet Lohjalta ja puolet muualta osuus on vastaavasi kasvanut yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Lohjan ulkopuolelta ostettavien joululahjojen pääasiallisia ostopaikkoja ovat: 1) Helsingin keskusta 2) Muu pääkaupunkiseutu ja sen kauppakeskukset (Espoo, Vantaa ) 3) Muut paikkakunnat (ulkomaat, laivat, Salo, Turku, Tampere ) 4) Postimyynti ja internet 5) Nummela (+Vihti)

11 Lohjan ulkopuolelta ostettujen joululahjojen pääasiallinen ostopaikka on esitetty kuviossa 11 suosituimmuus järjestyksessä. Ylivoimaisesti suosituin ostopaikka Lohjan ulkopuolella on Helsinki. Noin puolet vähemmän ääniä on saanut pääkaupunkiseutu ja sen ostoskeskukset. Kolmanneksi susituin olivat muut paikkakunnat. Postimyynti ja Nummela olivat melkein yhtä suosittuja ostopaikkoja. Kysymyksiin oli tullut 932 vastausta, mutta näiden viiden vaihtoehdon yhteenlaskettu vastausmäärä oli vain noin ,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % Helsinki Muu pääkaupunkiseu tu Muut paikkakunnat Postimyynti ja internet Nummela 0,00 % Kuvio 11. Lohjan ulkopuolelta ostettujen joululahjojen ostopaikka 5.2. Ostopaikan tuote- ja palveluryhmäkohtainen tarkastelu Lohjalaiset näyttäisivät hankkivan (kuvio 12) pankki- ja vakuutuspalvelut (70 %), terveyspalvelut (60 %), elintarvikkeet (53 %), kukat (50 %), kampaamo- ja kauneudenhoitotuotteet (49 %) aina Lohjalta. Useimmiten tai aina Lohjan ulkopuolelta hankitaan muun muassa huonekalut (37 %), kodin sisustus (36 %), atk- laitteet ja tarvikkeet (34 %), sekä musiikkiäänitteet (31 %) ja atk-ohjelmistot (31 %). Sellaisia tuotteita, jotka hankittaisiin aina muualta, oli kuitenkin vain vähän. Suurin aina muualta hankittava tuoteryhmä on atk- tarvikkeet; nekin vain 10 % haki aina muualta. Yleisimmin aina Lohjalta hankittavat tuotetyhmät ovat samoja kuin neljä vuotta sitten. Pankkipalveluiden osalta on tapahtunut laskua kaksi prosenttiyksikköä, terveyspalveluiden osalta yksi prosenttiyksikkö, kampaamo- ja kauneudenhoitotuotteiden osalta kahdeksan prosenttiyksikköä ja kukkien osalta yksitoista prosenttiyksikköä. Elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden osalta aina Lohjalta ostoksensa tekevien määrä on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä. Tulos on yhdenmukainen luvun 4. tulosten kanssa. Vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna huonekaluja ja kodinsisustustarvikkeita ostetaan aikaisempaa useammin Lohjan ulkopuolelta. Neljä vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa naisten vaatteita Lohjan ulkopuolelta hankki useimmiten tai aina 23 % - nyt osuus on 25 %. Miesten vaatteita muualta osti 19 % - nyt 23.

12 12 Mistä hankitte seuraavat tuotteet Pankki- ja vakuutuspalvelut Terveyspalelut Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat Kukat Kauneudenhoito- ja kampaamopalvelut Optikkopalvelut ja optikkoalan tuotteet Liikuntapalvelut Videovuokraus Kirjat ja paperitavarat Kemikaliotuotteet Korut ja kellot Valokuvausalan tuotteet Kodinkoneet ja kodin viihde-elektroniikka Rakennus ja remonttitarvikkeet Luontaistuotteet Lahjatavarat ja askartelutarvikkeet Elokuvateatteritarjonta Jalkineet ja laukut % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Aina Lohjalta Useimmiten Lohjalta Useimmiten muualta Aina muualta En käytä Kuvio 12 a. Mistä Lohjalaiset hankkivat tuotteet / palvelut (n = )

13 13 Mistä hankitte seuraavat tuotteet Miesten vaatteet Huonekalut Urheiluvälineet Kahvila- ja ravintolapalvelut Kodin sisustus Naisten vaatteet ATK-asennus- ja huoltopalvelut ATK-laitteet ja tarvikkeet Musiikkiäänitteet Lasten lelut ATK-tukipalvelut Lasten vaatteet Lastentarvikkeet ATK-ohjelmistot Nuorisovaatteet Musiikki-instrumentit, nuotit, yms % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Aina Lohjalta Useimmiten Lohjalta Useimmiten muualta Aina muualta En käytä Kuvio 12 b. Mistä Lohjalaiset hankkivat tuotteet / palvelut (n = )

14 5.3. Keskustan tarjonnan riittävyys tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti 14 Kuluttajilta kysyttiin 34 tuoteryhmän osalta heidän tyytyväisyyttään tarjonnan nykyiseen määrälliseen ja laadulliseen tasoon Lohjalla. Tyytyväisimpiä (kuvio 13) lohjalaiset olivat kukkien (78 %), pankki- ja vakuutuspalveluiden (78 %), korujen ja kellojen (73 %), kauneudenhoito ja kampaamopalveluiden (73 %), kirja ja paperitavaroiden (71 %), optikkopalveluiden ja optikkoalan tuotteiden (70 %), elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden (67 %), sekä kemikaliotuotteiden (61 %), liikuntapalveluiden (61 %) ja videovuokrauksen (62 %) tarjontaan. Elintarvikkeisiin ja muihin päivittäistavaroihin kaivattiin kuitenkin tarjonnan laadun lisäystä. Eniten lohjalaiset kuluttajat toivoivat parannusta naisten ja miesten vaate-, kodinsisustus-, kahvila- ja ravintolapalvelu-, huonekalu-, jalkine ja laukku- sekä elokuvateatteritarjontaan. Näiden tuoteryhmien osalta noin 10 % (7-12 %) vastaajista oli sitä mieltä, että tarjontaa on ehdottomasti lisättävä. Samojen tuoteryhmien osalta myös vastaukset, joissa toivottiin joko tarjonnan laadun tai määrän lisäämistä olivat muita tuoteryhmiä korkeammat. En osaa sanoa vastausten osuudet olivat korkeat musiikkiinstrumenttien ja nuottien, tietokoneisiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden, nuorisovaatteiden sekä lastentarvikkeiden, -lelujen ja -vaatteiden osalta. Kovin suurta muutosta edelliseen tutkimukseen verrattuna ei ole tapahtunut, sillä kaikkien vastausten prosentuaalinen jakautuminen on lähes yksi yhteen samankaltainen. Kukat 78,4 % 1,14,9 % % 7,4 % 8,2 % Pankki- ja vakuutuspalvelut 78,0 % 2,02,7 %% 8,8 % 8,5 % Korut ja kellot 73,4 % 1,14,5 % % 10,4 % 10,6 % Kauneudenhuolto- ja kampaamopalvelut 73,3 % 1,0 3,2 %% 9,6 % 12,9 % Kirjat ja paperitavarat 71,4 % 1,8 6,5 % % 10,8 % 9,5 % Optikkopalvelut ja optikkoalan tuotteet 69,5 % 0,74,1 %% 8,1 % 17,6 % Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat 66,6 % 2,1 % 9,1 % 19,3 % 2,9 % Videovuokraus 61,5 % 0,6 3,6 % 4,4 % % 29,9 % Kemikaliotuotteet 61,1 % 1,3 % 9,2 % 13,3 % 15,1 % Liikuntapalvelut 61,0 % 3,3 % 9,5 % 11,5 % 14,7 % Valokuvausalan tuotteet 58,0 % 1,64,1 % % 7,6 % 28,7 % Terveyspalvelut 57,4 % 4,2 % 9,5 % 19,3 % 9,6 % Kodinkoneet ja kodin viihde-elektroniikka 55,6 % 4,4 % 13,3 % 13,1 % 13,6 % Luontaistuotteet 55,0 % 1,15,2 % % 6,2 % 32,5 % Lahjatavarat ja askartelutarvikkeet 47,2 % 4,6 % 18,3 % 17,3 % 12,6 % Urheiluvälineet 41,6 % 4,5 % 14,4 % 16,2 % 23,3 % Jalkineet ja laukut 40,4 % 6,7 % 20,7 % 27,0 % 5,2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei tarpeen lisätä ehdottomasti lisää lisää tarjontaa (määrää) lisää tarjontaa (laatua) en osaa sanoa

15 15 Rakennus- ja remonttitarvikkeet 39,1 % 6,0 % 14,9 % 16,6 % 23,4 % Musiikkiäänitteet 33,0 % 7,0 % 17,4 % 10,7 % 31,9 % Huonekalut 32,9 % 10,5 % 22,9 % 22,6 % 11,1 % Kahvila- ja ravintolapalvelut 31,9 % 12,1 % 21,3 % 26,7 % 8,0 % Elokuvateatteritarjonta 30,9 % 10,9 % 20,5 % 21,9 % 15,8 % Lasten lelut 29,0 % 3,9 % 14,2 % 9,6 % 43,3 % Miesten vaatteet 28,8 % 7,3 % 21,2 % 25,8 % 16,9 % ATK-laitteet ja tarvikkeet 26,8 % 5,4 % 10,9 % 8,7 % 48,2 % Kodin sisustus 26,7 % 11,3 % 25,6 % 24,2 % 12,2 % ATK-ohjelmistot 24,8 % 4,2 % 7,7 % 7,4 % 55,9 % Naisten vaatteet 24,0 % 8,9 % 24,0 % 29,3 % 13,8 % ATK-asennus- ja huoltopalvelut 23,2 % 4,6 % 7,1 % 7,3 % 57,8 % ATK-tukipalvelut 22,5 % 4,9 % 6,9 % 6,8 % 58,9 % Lastentarvikkeet 21,6 % 5,8 % 15,5 % 10,4 % 46,7 % Lasten vaatteet 21,2 % 6,1 % 17,3 % 13,9 % 41,5 % Nuorisovaatteet 15,4 % 7,7 % 18,4 % 14,4 % 44,1 % Musiikki-instrumentit, nuotit yms. 15,3 % 9,1 % 7,5 % 3,7 % 64,4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ei tarpeen lisätä ehdottomasti lisää lisää tarjontaa (määrää) lisää tarjontaa (laatua) en osaa sanoa Kuvio 13. Kuluttajien tyytyväisyys Lohjan keskustan tarjontaan toimialakohtaisesti (n= ) 5.4. Tuotteiden saatavuus ja ei oon myyminen Kyselyssä selvitettiin kuluttajien kokemuksia siitä, onko Lohjan keskustan liikkeissä asioitaessa koskaan käynyt niin, että kuluttajan haluama tuote/koko/väri olisi päässyt loppumaan (kuvio 14).

16 Vastaajista melkein puolet (45 %) vastasi, että tuote oli päässyt loppumaan silloin tällöin. Ainoastaan alle kymmenen prosenttia (7 %) vastaajista vastasi, että tuote ei ollut koskaan loppunut. 16 Haluttu tuote/väri/koko on jäänyt saamatta 7 % 27 % 21 % Kyllä, usein Kyllä, silloin tällöin Kyllä, mutta harvoin Ei koskaan 45 % Kuvio 14 Ei oon myyminen (n = 1.399) Vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen verrattuna tilanne tuotteiden loppumisen osalta on pysynyt samankaltaisena. Myös kauppiaiden valmius (kuvio 15) hankkia tuote puuttuvan tuotteen tilalle, on samankaltainen kuin neljä vuotta sitten. Kauppias tarjoutuu hankkimaan loppuneen tuotteen.. 17 % 34 % 23 % Kyllä, mutta harvoin Kyllä, silloin tällöin Ei koskaan Kyllä, usein 26 % Kuvio 15. Onko kauppias tarjoutunut hankkimaan tuotetta, joka on päässyt loppumaan? (n = 1.293) Mikäli tuote / koko / väri on päässyt loppumaan, eikä tilalle lupauduta hankkimaan uutta tuotetta, menisi suuri osa vastaajista sillä kertaa toiseen lohjalaiseen liikkeeseen ja ostaisi tuotteen sieltä. Neljäsosa kuluttajista menisi Lohjan ulkopuolelle hankkimaan puuttuvan tuotteen. Tuotteen, koon tai värin loppuminen ei kuitenkaan, tutkimuksen mukaan, johda pysyvään ostospaikan vaihtamiseen.

17 17 Mikäli tuote on loppunut... Mikäli mahdollista ostan samasta liikkeestä jonkun korvaavan tuotteet 9 % Hankin tuotteen Lohjan ulkopuolelta ja pyrin jatkossakin hankkimaan tuotteen sieltä 12 % Menen toiseen Lohjan keskustan liikkeeseen ja pyrin jatkossakin hankkimaan tuotteen tästä liikkeestä 13 % Menen tällä kertaa Lohjan ulkopuolelle ja hankin tuotteen sieltä 26 % Menen tällä kertaa toiseen Lohjan keskustan liikkeeseen ja ostan tuotteen sieltä 39 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Kuvio 16. Mikäli kysymänne tuote on loppunut, eikä kauppias tarjoudu tilaamaan uusia, mitä teette? (n = 1320) 6. MIELIPITEET LOHJAN KESKUSTASTA JA SEN PALVELUISTA Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää keskustan vetovoimaa, ja millä keinoin sitä voisi kehittää. Keskustan vetovoimaan vaikuttaa tarjonnan lisäksi kuluttajien kokemukset keskustan yleisestä viihtyvyydestä ja liikennejärjestelyistä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös sitä, miten tunnettuja keskustan tapahtumat ovat lohjalaisten keskuudessa Keskusta ja sen liikkeet palvelu, tarjonta ja viihtyvyys Osatavoitteena Lohjalainen kuluttaja tutkimuksessa oli selvittää lohjalaisten suhtautumista keskustaan ostopaikkana (kuvio 17), jotta voitaisiin kartoittaa ne toimenpiteet, joilla tyydytettäisiin parhaiten kuluttajia. Tarkastelun kohteena olivat mm. erilaisten tuotteiden tarjonta, palvelun laatu, liikkeiden viihtyvyys sekä liikkeiden ulkoasu ja houkuttavuus. Saadut tulokset ovat hyvin samankaltaisia neljä vuotta sitten toteutetun tutkimuksen tuloksien kanssa. Kuluttajien silmissä keskusta on kuitenkin menettänyt arvoaan ostospaikkana. Tässä kenties tärkeimmässä väittämässä (Keskusta on hyvä ostospaikka) täysin samaa mieltä olevien osuus on laskenut noin puoleen neljän vuoden takaisesta tilanteesta. Osasyynä kehitykseen voi olla se, että noin puolet vastanneista piti keskustassa liikennöintiä hankalana. Ei ole siis yllätys, että noin 70 % vastanneista pitäisi kävelykadun rakentamista keskustan viihtyvyyden kannalta hyvänä parannuksena. Kysely myös paljastaa, että valtaosa vastanneista asioi keskustassa, koska se on lähellä. Silmiinpistävää on lohjalaisten tyytymättömyys liikkeiden ulkoasuun ja koettuun palveluun. Suurin osa vastanneista kokee saavansa parempaa palvelua keskustan ulkopuolella. Lähes puolet pitäisi keskustaa parempana ostospaikkana, jos palvelu olisi parempaa. Liikkeiden tulisi parantaa palvelun laatua, sillä hyvä palvelu ei ole enää etu, vaan edellytys tuottavalle liiketoiminnalle. Vain noin joka

18 neljäs taas piti keskustan liikkeiden ilmettä modernina ja tyylikkäänä. Yli 70 prosenttia vastanneista haluaisi kauppiaiden kiinnittävän enemmän huomiota liikkeidensä ulkoasuun. 18 Lasten vaatteiden tarjontaa koskevassa kysymyksessä en osaa sanoa vastauksia oli lähes puolet. Muut - todennäköisesti lähes kaikki lapsiperheet - haluaisivat lisää lastenvaatetarjontaa. Myös naiset haluaisivat parempaa valikoimaa laadukkaista vaatteista. Noin 60 prosenttia uskoisi myös käyvänsä enemmän elokuvissa, jos vain elokuvateatteri olisi nykyaikaisempi ja viihdyttävämpi. Lohjalaisena yrittäjänä olisin huolestunut neljän vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä ja ryhtyisin välittömästi miettimään keinoja liikkeeni vetovoiman ja palvelun parantamiseksi. Keskustaan tarvittaisiin lisää viihtyisiä kahviloita, jotka olisi auki myös iltaisin 55,9 % 23,9 % 5,7 % 3,4 % 11,1 % Kävelypainotteinen katu lisäisi keskustan viihtyvyyttä Asioin mielelläni Lohjan keskustassa, koska se on lähellä Kävisin useammin elokuvissa Lohjalla, jos elokuvateatteri olisi nykyaikaisempia ja viihtyisämpi Kaipaisin lisää tarjontaa laadukkaista naisten vaatteista 39,6 % 39,5 % 38,2 % 37,1 % 29,3 % 13,4 % 10,4 % 7,3 % 5,1 % 2,5 % 42,1 % 7,7 % 10,7 % 20,9 % 12,1 % 21,2 % 3,3 % 25,3 % 10,1 % 24,2 % Puutteet liikkeiden tarjonnassa saavat minut hakemaan muualta myös sellaiset tuotteet, jotka saisin myös Lohjalta Kauppiaiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota liikkeidensä ja ympäristön viihtyvyyteen 30,3 % 29,6 % 31,5 % 43,9 % 15,3 % 6,7 % 16,2 % 2,8 % 13,6 % 10,1 % En mielelläni asioi keskustan liikkeissä, koska pysäköinti on hankalaa Lasten vaatteiden tarjontaa tulisi monipuolistaa 25,6 % 24,3 % 26,9 % 1,6 % 19,7 % 6,6 % 20,3 % 16,5 % 47,8 % 10,8 % Keskustan liikkeiden näyteikkunat ovat tylsiä, eivätkä houkuttele liikkeeseen 20,5 % 41,2 % 22 % 5,5 % 10,8 % Asioisin enemmän keskustan liikkeissä mikäli liikkeet olisivat iltaisin auki pidempään 18,9 % 26,3 % 24,7 % 20,3 % 9,7 % 5,8 % 1,1 % Keskusta on hyvä ostospaikka 18,6 % 53,2 % 21,3 % 2,7 % Keskustassa on hyviä erikoisliikkeitä 13,1 % 47,4 % 29,2 % 7,7 % Keskusta olisi parempi ostospaikka, jos liikkeistä saisi parempaa palvelua 12,5 % 32,4 % 29,7 % 8,2 % 17,1 % On tärkeää, että liikkeistä saa palvelua myös ruotsin kielellä 12,1 % 24,6 % 15,3 % 20,6 % 27,5 % Kauppiaat ottavat hyvin huomioon asiakkaiden toiveet 6,4 % 40,7 % 27,9 % 6,1 % 18,9 % Keskusta ja sen liikkeet tarjoavat hyvät puitteet shoppailuun Keskustan liikkeissä saa paremman palvelun kuin muualla Keskustan liikkeiden ilme on tyylikäs ja moderni 6 % 31,9 % 3,1 % 11,1 % 40,5 % 2,8 % 21,4 % 37,4 % 13,5 % 11,2 % 23,7 % 21,6 % 44,3 % 18,6 % 12,8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Kuvio 17. Keskustaa sen palveluja ja viihtyvyyttä koskevat väittämät

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011 Yleistä Valtakunnallisen Suuren Vaikutusaluetutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus

Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Pro gradu Oulun kaupallisten palveluiden koettu saavutettavuus Oulun Yliopisto Taloustieteet, Logistiikka kauppat. yo Marko Peltoniemi marko.peltoniemi@pp2.inet.fi Kaupan tutkimuspäivä erikoiskaupan teemapäivä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Joulukauppa 2012 Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 3 pendelöinti, asiointi Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultti: Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat.

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Kyselyn toteutus Gigantti toteutti verkkokyselyn jouluun liittyvistä toiveista ja mieltymyksistä. Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Joulukauppa Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa

Joulukauppa Kuluttajakysely. Viikot 47 ja 48. Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 - Kuluttajakysely Viikot 47 ja 48 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Joulukauppa 2009 Kuluttajakysely Innolink Research Oy haastattelee

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu

KYSELYLOMAKE. Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu KUMU2011 LUOTTAMUKSELLINEN KYSELYLOMAKE 1. Kuinka usein taloudessanne tehdään elintarvike- ja muita ostoksia seuraavissa paikoissa? kerran viikossa tai useammin 2-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki

Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät 2016 Uusimaa 5: Hyvinkää-Riihimäki 1 Alueellinen Ostokäyttäytyminen kevät 2016 Toteutus Alueellinen ostokäyttäytyminen 2016 -tutkimuksen tiedot kerättiin valtakunnallisena

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Turun seudulla (Mylly-projekti)

Kaupan rakennemuutos Turun seudulla (Mylly-projekti) Kaupan rakennemuutos Turun seudulla (Mylly-projekti) professori Heli Marjanen heli.marjanen@tukkk.fi Keskustan kehittämisilta 28.04.2004 Vallitsevia trendejä: uudet liikeideat ja toimintatavat elämysten

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.2011 Joulukauppa 11 - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.11 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 3 Taloustilanteen (odotukset omasta tai

Lisätiedot

Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012

Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012 1 Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012 Teosto tuntee taustamusiikin 25 000 taustamusiikkiasiakasta 2000 puhelinhaastattelua taustamusiikkia käyttäville yrityksille 2 1700 webkyselyvastaajaa

Lisätiedot

Tutkittua tosiasiaa ja vahvaa faktaa keskustakaupasta Turussa

Tutkittua tosiasiaa ja vahvaa faktaa keskustakaupasta Turussa Tutkittua tosiasiaa ja vahvaa faktaa keskustakaupasta Turussa professori Heli Marjanen heli.marjanen@tukkk.fi Turun keskustakaupan ilta 12.10.2004 Mylly projekti Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Kaupassakäyntitutkimus

Kaupassakäyntitutkimus Tutkija: Ossi Taavitsainen Kaupassakäyntitutkimus Koillis-Savo, kevät 2015 Yleistä Tutkimusalue: Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi Otannan koko: 1940 kotitaloutta Vastaajien määrä: 692 Vastausprosentti:

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Magazine the Link to Online 30.9.2010

Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online Eri medioiden kyky ohjata kuluttajia verkkoon Verkko-ostaminen ja aikakauslehdet osana ostoprosessia SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu Tutkimus

Lisätiedot

Erikoiskaupan asiointisuuntautuminen Suuri vaikutusaluetutkimus

Erikoiskaupan asiointisuuntautuminen Suuri vaikutusaluetutkimus Erikoiskaupan asiointisuuntautuminen Suuri vaikutusaluetutkimus KAUPAN TUTKIMUSPÄIVÄ 31.1.2007 Tero Moijanen, TNS Gallup Oy Teemat Suuri Vaikutusaluetutkimus: mitä selvittää ja miten liittyy kaupan alueen

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Salon kaupallinen vetovoima

Salon kaupallinen vetovoima Salon kaupallinen vetovoima Salon ydinkeskustan kehittämisen suuntaviivat Keskustelutilaisuus 7.6.2012 Taina Ollikainen FCG Finnish Consulting Group Oy 1 Selvityksen sisältö Selvitys väestörakenteesta,

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot