Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj , oheismateriaali nro 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1"

Transkriptio

1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj , oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus 15 5 Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys 17 6 Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset 18 7 Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 20 8 Johtopäätökset 23 9 Yhteyshenkilömme 24 2

2 1 Tausta ja nykyrakenne 1. Tausta ja nykyrakenne Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus & Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Kouvolan seudun ammattiopiston nykyrakenne Kouvolan seudun ammattiopisto () on Kouvolan kaupungin ylläpitämä toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa lakisääteistä perustutkintokoulutusta, aikuiskoulutusta, työvoimakoulutusta ja oppilastöiden myyntiä. :n toiminnalliset vastuualueet ovat Ammatillinen peruskoulutus, Aikuisopisto ja Rautatieala. Aikuisopisto tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta osana :n koulutustoimintaa. Aikuiskoulusta toteutetaan omaehtoisena, oppisopimuksella, henkilöstökoulutuksena tai työvoimakoulutuksena. Aikuisopisto työllistää tällä hetkellä noin 18 henkilöä erikseen käytettävien tuntiopettajien lisäksi, jotka toimivat osittain myös työvoimakoulutuksen resursseina. Rautatieala tarjoaa rautatiealan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta osana :n koulutustoimintaa. VR Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminta on siirtynyt liiketoimintakaupalla :lle , jonka jälkeen Rautatieala on merkittävin rautatiealan ammattilaisten kouluttaja Suomessa. Tällä hetkellä koulutus jatkuu VR-Yhtymä Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Helsingissä Pasilassa, mutta se on tarkoitus siirtää vuoden 2015 aikana Kouvolaan. Rautatieala työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä, joista 3 on määräaikaisia. 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 2. Yhtiöittämisvelvollisuus Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden vaikutukset :n toimintaan Kuntalain ( /626) voimaan tulleen muutoksen mukaan kunnan on yhtiöitettävä sellainen toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla tai järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Yhtiöittämisvelvollisuuteen on laissa asetettu kuitenkin tiettyjä poikkeuksia. Kilpailutilanteessa markkinoilla ei katsota hoidettavan tehtävää esimerkiksi silloin, jos kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä. Tällaista toimintaa ei näin ollen ole välttämätöntä yhtiöittää. Kuitenkin yhtiöittämisvelvollisuus koskee hallituksen esityksen mukaan nimenomaisesti mm. työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen Kouvolan kaupungin on vähintään yhtiöitettävä Aikuisopiston järjestämä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus sekä Rautatiealan koulutustoiminta. Lisäksi jos :n piirissä harjoitettaisiin kilpailluilla markkinoilla muunlaista maksullista koulutustoimintaa, esim. yrityskoulutusta, tai laajuudeltaan edellä kuvatun ylittävää oppilastöiden myyntitoimintaa, tulisi tällaisen toiminnan yhtiöittämistä harkita. Saamiemme tietojen mukaan tällä hetkellä muuta maksullista toimintaa ei harjoiteta merkittävässä määrin. Myöhemmin käynnistettävän maksullisen toiminnan osalta tulee jatkossa erikseen harkita, käynnistetäänkö ko. toiminta perustetun osakeyhtiön vai :n piirissä. Yhtiöittäminen tulee työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta toteuttaa viimeistään mennessä. Muiden kilpailtujen koulutustoimintojen osalta yhtiöittämisvelvollisuus tulee kuitenkin täyttää viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. :n tavoitteet ja selvitystarve Teiltä saamiemme tietojen mukaan Kouvolan kaupungin tarkoituksena on tässä vaiheessa selvittää vaihtoehdot Rautatiealan koko koulutustoiminnan sekä Aikuisopiston harjoittaman työvoimakoulutustoiminnan tarkoituksenmukaiselle yhtiöittämiselle muiden toimintojen jäädessä edelleen :oon. Jäljempänä on käyty läpi yllä mainittujen toimintojen yhtiöittämisen verotukselliset ja oikeudelliset vaikutukset, toteutusvaihtoehdot sekä muut huomioitavat seikat. Tämän yleisen tason selvityksen on tarkoitus tuottaa riittävät tiedot yhtiöittämiseen liittyvälle päätöksenteolle sekä antaa tarvittaessa suuntaviivat tarkemmalle ja syvällisemmälle selvitykselle valitusta yhtiöittämisvaihtoehdosta ja yhtiöittämisen käytännön toteuttamisesta. Huomautamme, että verotuksen osalta on otettu huomioon vain tuloverotus ja arvonlisäverotus, sillä varainsiirtoverotus ei käsityksemme mukaan ole relevantti suunnitellun yhtiöittämisen osalta. Saamiemme tietojen mukaan yhtiöittämisessä ei siirry kiinteistöjä, osakeomistuksia eikä arvopapereita. Tässä esityksessä ei myöskään käsitellä tarkemmin mahdollisia hankintaoikeudelliseen statukseen liittyviä toimintaan vaikuttavia oikeudellisia kysymyksiä. Selvityksen tarkemman sisällön osalta viittaamme toimeksiantokirjeeseemme ( ). 4

3 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 3. Verokohtelu nykykäytännön valossa Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus & Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Tuloverotus ja arvonlisäverotus Tuloverolain ( /1535) 21 :n mukaan kunta on verovelvollinen ainoastaan elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Kunta ei ole kuitenkaan verovelvollinen omalla alueellaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta eikä omalla alueellaan sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta. Rautatiealan koulutustoiminta on katsottu päivätyn tuloverotuksen ennakkoratkaisun perusteella elinkeinotoiminnaksi ja arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisun perusteella arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Koska harjoittaa ko. koulutustoimintaa muun kuin oman kunnan alueella, on verovelvollinen koulutuspalvelujen myynnistä saamasta tulostaan. työvoimakoulutustoiminta on KHO:n antaman ratkaisun (KHO:2013:140) ja Verohallinnon antaman ohjeen (Dnro A182/200/2013) mukaan elinkeinotoimintaa ja myös arvonlisäverollista toimintaa lukien. Arvonlisäverollisuus koskee Verohallinnon ohjeen mukaan myös ennen tehtyjä koulutuspalvelusopimuksia siltä osin kun koulutuksia suoritetaan tai sen jälkeen. 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot 4. Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Yleistä Kouvolan kaupungin tarkoituksena on yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen selvittää Rautatiealan koko koulutustoiminnan sekä Aikuisopiston harjoittaman työvoimakoulutustoiminnan siirtämistä uuteen perustettavaan osakeyhtiöön vuoden 2014 aikana. Muiden :n tarjoamien koulutustoimintojen eli Aikuisopiston muun koulutustoiminnan sekä Ammattiopiston peruskoulutustoiminnan on tarkoitus jäädä edelleen :oon. Lisäksi konserni vastaisi edelleen konsernin yhteisistä palveluista (mm. talous- ja henkilöstöhallinto, toimitilat sekä IT). Yhtiöitettävässä toiminnassa tällä hetkellä käytetyt toimitilat ovat Kouvolan kaupungin ja VR-Yhtymä Oy:n omistuksessa eikä niitä ole tarkoitus siirtää uudelle perustettavalle osakeyhtiölle. Kouvolan kaupunki vuokraa ainakin Rautatiealan koulutustoiminnassa käytettävät toimitilat jatkossa uudelle osakeyhtiölle. Työvoimakoulutuksen käyttöön tulevia tiloja kaupunki ei käsityksemme mukaan vuokraa osakeyhtiölle yksinomaisella käyttöoikeudella, vaan työvoimakoulutuksessa tultaneen käyttämään samoja tiloja Aikuisopiston tai Ammattiopiston kanssa. Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi: 1. liiketoimintakauppana, 2. liiketoimintasiirtona tai 3. muuna apporttisijoituksena. Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa myös eri vaihtoehtojen yhdistelmänä. Jäljempänä käydään läpi vaihtoehtoiset toteutustavat sekä niiden osalta huomioitavat oikeudelliset ja verotukselliset näkökohdat. 6

4 4.1 Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (1/5) Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Kauppahinta (rahaa) Yleistä Liiketoimintakaupassa yhtiöitettävä toiminta ja omaisuus myydään perustettavalle yhtiölle ns. käyvin arvoin (toisistaan riippumattomien osapuolten käyttämä kauppahinta) ja vastike maksetaan rahana. Liiketoimintakaupassa tarvitaan rahoitus eli ostajan (perustettava yhtiö) tulee maksaa kauppahinta. Kauppahinta voi jäädä myös kokonaan tai osaksi velaksi. Lainaehtojen tulee olla markkinaehtoisia. / Tuloverotus Tuloverotuksen pääperiaatteen mukaan varallisuuden siirron perustettavalle yhtiölle tulee tapahtua ns. käyvällä arvolla. Luovutusvoitto ei ole Kouvolan kaupungin veronalaista tuloa siltä osin kuin se myy veronalaista elinkeinotoimintaa ja siihen kuuluvia varoja, jota harjoitetaan kunnan omalla alueella. Jos kyseessä on kunnan oman alueen ulkopuolella harjoittama elinkeinotoiminta, on verovelvollinen siitä saamasta tulostaan. Rautatiealan koulutustoiminta katsotaan Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnaksi ja sen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä tulo on veronlaista. Rautatiealan koulutustoiminta on hankittu VR- Yhtymä Oy:ltä ,81 euron kauppahintaan, joka vastaa kaupassa siirtyneiden koneiden ja kaluston kirjanpitoarvoa. Koulutustoimen hankinnasta ei ole kirjattu liikearvoa Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (2/5) Kun ko. koulutustoiminta luovutetaan perustettavalle osakeyhtiölle, voidaan kauppahintana lähtökohtaisesti käyttää samaa kauppahintaa kuin aiemmassa kaupassa eikä kaupassa tuloudu myöskään liikearvoa. Työvoimakoulutuksen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä voitto on verovapaa. Käsityksemme mukaan toimintaa harjoitetaan Kouvolan kaupungin alueella (lukuun ottamatta muutamia alueen ulkopuolisia yksittäisiä kursseja). Lähtökohtaisesti verovapaallekin kaupalle tulee määrittää käypä kauppahinta. / Arvonlisäverotus Arvonlisäverolain ( /1501, jäljempänä selvityksessä AVL ) 19a :n mukaan myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden tai palvelujen luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle. Tunnusomaista liiketoiminnan tai sen osan siirtämisen kannalta on, että siirtoon sisältyy kyseisen toiminnan käytössä ollut omaisuus, henkilöstö, myyntisaatavat, keskeneräiset sopimukset ja mahdolliset aineettomat oikeudet. Kaikkien em. tunnusmerkkien ei tarvitse täyttyä, jotta siirtoa pidettäisiin verottomana. Rautatiealan koulutustoiminta on katsottu kaupungin elinkeinotoiminnaksi ja siten myös arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Aikuisopiston työvoimakoulutustoiminta on arvonlisäverollista toimintaa viimeistään lukien. Arvonlisäverollisuus koskee myös ennen tehtyjä koulutuspalvelusopimuksia siltä osin kun koulutuksia suoritetaan tai sen jälkeen. Rautatiealan koulutustoiminta ja Aikuisopiston työvoimakoulutustoiminta muodostavat käsityksemme mukaan sellaiset liiketoimintakokonaisuudet, joiden siirtämiseen osakeyhtiölle soveltuu em. AVL 19a :n arvonlisäverottomuus. Koulutustoimintoja pidetään osakeyhtiön elinkeinotoimintoina, joten osakeyhtiö jatkaa kyseisten koulutusten myyntiä AVL 19a :n edellyttämällä tavalla arvonlisäverollisena toimintanaan (alv-vähennykseen oikeuttavana toimintana). Merkitystä ei ole sillä, että esim. toiminnan käytössä olevat kiinteistöt tai VR-Yhtymä Oy:n kanssa solmittu tilojen vuokrasopimus eivät siirry osakeyhtiölle. Verotuskäytännön perusteella merkitystä ei ole myöskään ollut sillä, että työvoimakoulutukseen osallistuvista työntekijöistä/opettajista kaikki eivät siirry, vaan osa koulutustyöstä tullaan toteuttamaan :n henkilöstöresursseilla. Merkitystä ei ole myöskään sillä, jos :n työvoimakoulutustoimintaa harjoitettaisiin KHO:n päätöksestä ja Verohallinnon ohjeesta huolimatta siirtohetkellä arvonlisäverottomana, koska toiminta on joka tapauksessa kaupungin kuntapalautukseen oikeuttavaa toimintaa, mikä rinnastetaan arvonlisäverotuksessa alvvähennykseen oikeuttavaan toimintaa. Mikäli luovutuksen ei katsottaisi täyttävän AVL 19a :n verottomuuden edellytyksiä, luovutus olisi arvonlisäverollinen ja osakeyhtiö saisi vähentää kauppahintaan sisältyvän arvonlisäveron. 8

5 4.1 Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (3/5) Osakeyhtiö / Tuloverotus Lähtökohtaisesti osakeyhtiö on normaalisti tuloverovelvollinen liiketoimintansa tulosta. Siltä osin kuin osakeyhtiön toiminta on veronalaista, se saa verotuksessa vähentää käyttöomaisuudesta poistoja. Ostajana olevassa osakeyhtiössä käyttöomaisuuden poistopohjaksi verotuksessa tulee kauppahintana käytetyt arvot. Mikäli kaupassa siirtyvän omaisuuden käypä arvo on poistamatonta hankintamenoa korkeampi, yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen omaisuuden hankintameno kasvaa. Osakeyhtiön mahdollista yleishyödyllisyyttä on käsitelty jäljempänä kohdassa Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan koulutustoiminnasta. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi ennen toimintojen siirtämisen ajankohtaa. Oikeudellinen menettely Liiketoimintakauppa on nopea ja yksinkertainen toteuttaa. Kaupan oikeudelliseksi toteuttamiseksi osapuolet laativat kauppakirjan, jossa yksilöidään riittävällä tarkkuudella siirtyvä omaisuus ja ulkopuolelle jäävät relevantit erät sekä sovitaan tarvittaessa yhtiöittämisen aiheuttamista erityistarpeista (esim. henkilöstö, kaluston siirtyminen, korvausvastuut jne.). Liiketoiminnan myymisestä päätetään Kouvolan kaupungin asianmukaisissa toimielimissä (kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus ja/tai konsernijaosto). Liiketoiminnan ostamisesta puolestaan päätetään perustetun uuden osakeyhtiön hallituksessa. Osakeyhtiön perustaminen Osakeyhtiö on suositeltavaa perustaa ja rekisteröidä hyvissä ajoin ennen varsinaista toimintojen ja varojen siirtämistä. Perustajana toimii osakeyhtiön tulevana omistajana. Yhtiön pääomarakenne voidaan räätälöidä halutunlaiseksi. Minimiosakepääoma on euroa. Sekä perustamisen että mahdollisten myöhempien osakeantien yhteydessä osa merkintähinnasta voidaan kirjata osakepääoman sijasta vapaaseen omaan pääomaan, ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto), jonka käyttäminen ja palauttaminen on joustavampaa kuin osakepääoman. Perustamisen yhteydessä osakeyhtiölle valitaan toimielimet, jotka voivat yhtiön nimissä käynnistää varsinaisen toiminnan siirtämiseen liittyvät valmistelutoimet. Näin varmistetaan varsinaisella siirtohetkellä toiminnan häiriötön jatkuminen yhteisömuotomuutoksesta huolimatta. Yhtiön perustamiseksi on laadittava perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä rekisteröintiasiakirjat Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (4/5) Rekisteröintiä varten tarvitaan hallituksen jäsenten (ja toimitusjohtajan) vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain ( /624, OYL ) säännöksiä sekä tilintarkastajan todistus siitä, että osakkeiden maksamisessa on noudatettu OYL:n säännöksiä. Perustettavan yhtiön osakkeiden merkintähinta on maksettava (perustettavan yhtiön nimiin avatulle pankkitilille) perustamissopimuksessa mainittuun määräpäivään mennessä, jonka tulee olla alle 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoituspäivästä. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai muutoin perustaminen raukeaa. Kaupparekisterillä on yhteinen ilmoitusmenettely Verohallinnon kanssa, jolloin kaikki tarvittavat verorekisteröinnit voidaan tehdä perustamisen yhteydessä. Sopimusoikeudelliset asiat Koska liiketoimintakauppa ei ole juridiselta luonteeltaan ns. yleisseuraanto, tulee kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät sopimukset (esim. asiakas-, toimitus-, vuokra- ja lainasopimukset) nimenomaisesti siirtää vastaanottavalle uudelle yhtiölle. Sopimuksia ei pääsääntöisesti ole mahdollista siirtää ilman sopimuskumppanin erikseen antamaan suostumusta, ellei siirtooikeutta ole nimenomaisesti varattu sopimuksessa. Suositeltavaa on näin ollen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käydä läpi siirtyviin toimintoihin liittyvä nykyinen sopimuskanta sekä käynnistää valmistelut tarvittavien sopimusten siirtämiseksi tai uusien sopimusten neuvottelemiseksi. Huomautamme, että tämä koskee myös VR-Yhtymä Oy:n kanssa tehtyä sopimusta koulutuspalveluista, joka sisältää sopimuksen siirtokiellon kolmannelle osapuolelle ilman molempien sopimuspuolten nimenomaista kirjallista suostumusta. Työoikeudelliset asiat Olemme ymmärtäneet, että Rautatiealan palveluksessa olevien työntekijöiden olisi kaikkien tarkoitus siirtyä yhtiöittämisen yhteydessä osakeyhtiön palvelukseen. Aikuiskoulutuksen palveluksessa taas ei ilmeisesti olisi sellaisia työntekijöitä, joiden pääasialliset työtehtävät liittyisivät työvoimakoulutukseen. Yhtiöittäminen liiketoimintakauppana toteuttaessa on työoikeudellisesta näkökulmasta lähtökohtaisesti liikkeen luovutus eli myytävään liiketoimintaan kuuluvat työntekijät siirtyvät uuteen työnantajayksikköön eli osakeyhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä eli voimassa olevin työsuhteen ehdoin. Kuntalain (626/2013) mukaan sellaisen toiminnan yhtiöittäminen, jota kunta tai kunnan liikelaitos on harjoittanut lain voimaantullessa ( ) ja jonka se joutuu lain perusteella yhtiöittämään (yhtiöittämisvelvollisuuden alainen toiminta), katsotaan suoraan lain perusteella liikkeen luovutukseksi. Yhtiöittämisen edellyttämät järjestelyt on lisäksi valmisteltava yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa YT-lakien mukaisesti, jos siirto koskee yli 20 työtekijää. 10

6 4.1 Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (5/5) Huomautamme, että henkilöstöön sovellettavaan työ- tai virkaehtosopimukseen voi liittyä yhtiöittämisen osalta selvitettäviä erityiskysymyksiä. Mikäli yhtiöitettävään toimintaan kuuluu virkasuhteessa olevaa henkilöstöä, on myös heidän asemaan liittyvät mahdolliset erityiskysymykset selvitettävä. Uusi osakeyhtiö on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä sen voimassaolokauden loppuun. Nykyinen henkilöstö siirtyy siirron yhteydessä yksityisen alan työeläkejärjestelmän piiriin. Kuntalain (626/2013) mukaan vastaanottavan uuden yhtiön tulee turvata sellaisen henkilöstön lisäeläke-etuudet, jotka ovat olleet Kouvolan kaupungin palveluksessa lukien yhtäjaksoisesti eläketapahtumaan saakka (ns. lisäeläkkeeseen oikeutetut). Käytännössä tämä tarkoittanee Kevan jäsenyhteisönä säilymistä tai erillisen lisäeläkevakuutuksen ottamista. Myös eläkevastuut ja niiden vaikutukset uudelle yhtiölle (kirjanpidossa) tulee selvittää. Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja Liiketoimintakauppaan liittyen tulee huomioida myös muita oikeudellisia seikkoja, joita ovat muun muassa seuraavat: Myytävän liiketoiminnan mukana siirtyvien rekisteröityjen immateriaalioikeuksien rekisteröimisestä uudelle omistajalle tulee huolehtia. Siirtodokumentaation mukaisen siirtohetken tulee kuntalain (626/2013) mukaan olla viimeistään määrätyn siirtymäajan viimeisenä päivänä eli klo eikä esimerkiksi klo Selvitettäviä oikeudellisia seikkoja voivat olla myös toimintaan liittyviä lupia koskevat siirtomenettelyt. Lisäksi on suositeltavaa selvittää myös osapuolten (Kouvolan kaupunki ja uusi osakeyhtiö) tuleva asema hankintalain näkökulmasta sekä siihen liittyvät kilpailutus- /kilpailuttamisvelvoitteet. - Osakeyhtiö katsotaan todennäköisesti hankintalain tarkoittamaksi ns. julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja hankintayksiköksi, jota koskisi hankintalain mukainen kilpailuttamisvelvoite Liiketoimintasiirto 4.2. Liiketoimintasiirto (1/3) Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Suunnattu anti (uusia osakkeita) Yleistä Liiketoimintasiirrossa yhtiöitettävä toiminta ja omaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle (tai olemassa olevalle yhtiölle) apporttina eli muuna kuin rahasijoituksena yhtiöön laitettavalla omaisuudella ja vastikkeena annetaan yhtiön uusia osakkeita. Yhtiöoikeudellisesti liiketoimintasiirrossa on siis kyse apportista. Liiketoimintasiirto taas on verotuksellinen käsite, jonka mukaan liiketoimintasiirrossa siirretään kaikki yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset. Liiketoimintasiirrossa vastikkeena annetaan osakeyhtiön uusia osakkeita eikä erillistä rahoitusta näin ollen tarvita. / Tuloverotus Verotuksen näkökulmasta liiketoimintasiirto tehdään noudattaen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ( /360) 52 d :ssä säädettyjä edellytyksiä. Kouvolan kaupungille ei synny veronalaista luovutusvoittoa, koska varat katsotaan verotuksessa luovutetuksi tuloverotuksessa poistamattomien hankintamenojen arvolla. Kirjanpidossa voidaan käyttää joko kirjanpidon hankintamenoja tai käypiä arvoja. Liiketoimintasiirron edellytykset ovat tiukat, koska siinä vaaditaan sitä, että kaikki ja ainoastaan jonkin liiketoimintakokonaisuuden varat luovutetaan apporttina. Liiketoimintasiirron verokohtelu varmistetaan yleensä Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. 12

7 4.2 Liiketoimintasiirto 4.2. Liiketoimintasiirto (2/3) Kuntien osalta KHO:n antama tuore ratkaisu (KHO:2014:29) rajaa liiketoimintasiirron käyttömahdollisuuksia kuntien yhtiöittäessä toimintojaan. Tässä tilanteessa liiketoimintasiirto soveltunee vain Pasilassa nyt harjoitettuun Rautatiealan koulutustoimintaan. / Arvonlisäverotus Edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainittu / Arvonlisäverotus soveltuu vastaavasti myös toteutettaessa yhtiöittäminen liiketoimintasiirtona. Osakeyhtiö / Tuloverotus Lähtökohtaisesti osakeyhtiö on normaalisti tuloverovelvollinen liiketoimintansa tulosta. Luovutuksen saajana olevassa osakeyhtiössä käyttöomaisuuden poistopohjaksi tulee käyvät arvot. Siltä osin kuin osakeyhtiön toiminta on veronalaista, se saa verotuksessa vähentää käyttöomaisuudesta poistoja. Luovutuksessa mahdollisesta syntyvästä liikearvosta voidaan tehdä poistoja verotuksessa. Työvoimakoulutukseen liittyvät käyvät arvot tulee selvittää erikseen. Osakeyhtiön mahdollista yleishyödyllisyyttä on käsitelty jäljempänä kohdassa Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan koulutustoiminnasta. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi ennen toimintojen siirtämisen ajankohtaa. Yhtiöoikeudellinen menettely Osakeyhtiö on suositeltavaa perustaa ja rekisteröidä hyvissä ajoin ennen varsinaista toimintojen ja varojen siirtoa. Vaikka yhtiöoikeudellisesti yhtiön perustamisen yhteydessä tehtävä apportti olisi myös mahdollinen, ei se ole suositeltava vaihtoehto ottaen huomioon, että ns. väliaikana ennen yhtiön rekisteriin merkitsemistä sille siirretyt toiminnot olisivat yhtiön johdon henkilökohtaisella vastuulla. Siirron oikeudelliseksi toteuttamiseksi osapuolet laativat liiketoiminnan luovutus-/siirtokirjan, jossa yksilöidään riittävällä tarkkuudella siirtyvä omaisuus ja ulkopuolelle jäävät relevantit erät sekä sovitaan tarvittaessa yhtiöittämisen aiheuttamista erityistarpeista (esim. henkilöstö, kaluston siirtyminen, korvausvastuut jne.). Liiketoiminnan siirtämisestä päätetään Kouvolan kaupungin asianmukaisissa toimielimissä (kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus ja/tai konsernijaosto). Perustetun uuden osakeyhtiön osalta liiketoiminnan siirtämisestä ja siihen liittyvästä osakeannista päätetään perustetun uuden osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Kun vastaanottava yhtiö on jo perustettu ja rekisteröity ennen siirtoa, sovelletaan järjestelyyn OYL:n (suunnattua) osakeantia ja tarvittaessa osakepääoman korottamista koskevia säännöksiä Liiketoimintasiirto 4.2. Liiketoimintasiirto (3/3) Koko merkintähinta (eli nettoapportin arvo) voidaan myös kirjata vapaaseen omaan pääomaan, ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Osakeantipäätöksen lisäksi tulee laatia ns. apporttiselvitys, jossa yksilöidään siirrettävästä liiketoiminnasta muodostuva apportti ja sillä suoritettava maksu sekä omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät. Osakeantipäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kuukauden kuluessa päätöksestä. Merkityt uudet osakkeet tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi kaupparekisteriin, kun ne ovat täysin maksettu ja muut mahdolliset merkintäehdot ovat täyttyneet. Uudet osakkeet syntyvät rekisteröimisellä. Tilintarkastajan tulee antaa lausunto uusien osakkeiden rekisteröintiä varten edellä mainitusta apporttiselvityksestä sekä siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Rekisteröintiä varten tarvitaan myös hallituksen jäsenten (ja toimitusjohtajan) vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu OYL:n säännöksiä sekä tilintarkastajan todistus siitä, että osakkeiden maksamisessa on noudatettu OYL:n säännöksiä. Mahdollinen osakepääoman korotus voidaan rekisteröidä samanaikaisesti uusien osakkeiden kanssa. Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja Edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainitut Sopimusoikeudelliset asiat, Työoikeudelliset asiat sekä Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja soveltuvat vastaavasti myös toteutettaessa yhtiöittäminen liiketoimintasiirtona. 14

8 4.3 Muu apporttisijoitus 4.3. Muu apporttisijoitus (1/2) Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Suunnattu anti (uusia osakkeita) Yleistä Muussa apporttisijoituksessa yhtiöitettävä toiminta ja omaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle (tai olemassa olevalle yhtiölle) apporttina eli muuna kuin rahasijoituksena yhtiöön laitettavalla omaisuudella ja vastikkeena annetaan yhtiön uusia osakkeita. Apporttiluovutuksessa, toisin kuin liiketoimintasiirrossa, ei edellytetä siirrettävän liiketoimintakokonaisuutta ja siirrettävien omaisuus- ja velkaerien valinta on vapaampaa. Muun apporttisijoituksen ero liiketoimintasiirtoon tulee pääosin esiin vain tuloverotuksessa, sillä yhtiöoikeudellisesti liiketoimintasiirto ja muu apporttisijoitus vastaavat toisiaan. Myös apporttisijoituksessa vastikkeena annetaan osakeyhtiön uusia osakkeita eikä erillistä rahoitusta näin ollen tarvita. / Tuloverotus Apporttiomaisuuden arvolla katetaan perustettavan yhtiön osakepääoman/sijoitetun vapaan oman pääoman korotus. Tuloverotuksen pääperiaatteen mukaan apporttiomaisuuden siirto tapahtuu käyvällä arvolla. Luovutusvoitto ei ole Kouvolan kaupungin veronalaista tuloa siltä osin kuin se luovuttaa veronalaista elinkeinotoimintaa ja siihen kuuluvia varoja, jota harjoitetaan kunnan omalla alueella. Jos kyseessä on kunnan oman alueen ulkopuolella harjoittama elinkeinotoiminta, on verovelvollinen siitä saamasta tulostaan Muu apporttisijoitus 4.3. Muu apporttisijoitus (2/2) Rautatiealan koulutustoiminta katsotaan Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnaksi ja sen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä tulo on veronlaista. Rautatiealan koulutustoiminta on hankittu VR- Yhtymä Oy:ltä ,81 euron kauppahintaan, joka vastaa kaupassa siirtyneiden koneiden ja kaluston kirjanpitoarvoa. Koulutustoimen hankinnasta ei ole kirjattu liikearvoa. Kun ko. koulutustoiminta luovutetaan perustettavalle osakeyhtiölle, voidaan kauppahintana lähtökohtaisesti käyttää samaa kauppahintaa kuin aiemmassa kaupassa eikä kaupassa tuloudu myöskään liikearvoa. Työvoimakoulutuksen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä voitto on verovapaa. Käsityksemme mukaan toimintaa harjoitetaan vain Kouvolan kaupungin alueella. / Arvonlisäverotus Apporttisijoituksena tapahtuva omaisuuden luovutus rinnastetaan arvonlisäverotuksessa myyntiin. Jos luovutus täyttää AVL 19a :n edellytykset, apporttisijoituksen muodossa tapahtuva tavaroiden ja palvelujen luovutus on arvonlisäveroton. Edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainittu / Arvonlisäverotus soveltuu vastaavasti myös toteutettaessa yhtiöittäminen muuna apporttisijoituksena. Osakeyhtiö / Tuloverotus Lähtökohtaisesti osakeyhtiö on normaalisti tuloverovelvollinen liiketoimintansa tulosta. Luovutuksen saajana olevassa osakeyhtiössä käyttöomaisuuden poistopohjaksi tulee käyvät arvot. Siltä osin kuin osakeyhtiön toiminta on veronalaista, se saa verotuksessa vähentää käyttöomaisuudesta poistoja. Luovutuksessa mahdollisesta syntyvästä liikearvosta voidaan tehdä poistoja verotuksessa. Työvoimakoulutukseen liittyvät käyvät arvot tulee selvittää erikseen. Osakeyhtiön mahdollista yleishyödyllisyyttä on käsitelty jäljempänä kohdassa Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan koulutustoiminnasta. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi ennen toimintojen siirtämisen ajankohtaa. Oikeudellinen menettely Yhtiöoikeudellinen menettely on apporttisijoituksena toteutettavassa yhtiöittämisessä vastaava kuin edellä on kuvattu Liiketoimintasiirtokohdassa Yhtiöoikeudellinen menettely. Vastaavasti myös edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainitut Sopimusoikeudelliset asiat, Työoikeudelliset asiat sekä Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja soveltuvat vastaavasti toteutettaessa yhtiöittäminen muuna apporttisijoituksena. 16

9 5 Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys 5. Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys Tuloverotus Osakeyhtiö on lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan tuloveroa koko toimintansa tuottamasta tuloksesta. Jos osakeyhtiö kuitenkin katsotaan yleishyödylliseksi yhteisöksi, se on saamistaan tuloista vain rajoitetusti verovelvollinen. Osakeyhtiö on yleishyödyllinen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 1) Se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) Sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; ja 3) Se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Osakeyhtiön yleishyödyllisyys edellyttää myös sitä, että sen yhtiöjärjestyksessä estetään varojen jako osakkaille. Lakisääteistä ammatillista aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävää osakeyhtiötä on pidetty eräässä tapauksessa yleishyödyllisenä (KVL 15/1998 ). Osakeyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua on pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä (KVL 44/1998). Yleishyödyllinen osakeyhtiö maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta sekä muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Koska työvoima- ja rautatiealan koulutustoiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi, osakeyhtiötä ei katsota yleishyödylliseksi. Mikäli päädyttäisiin yhtiöittämään laajemmin myös muita kuin elinkeinotoiminnaksi katsottavia toimintoja, tulisi osakeyhtiön yleishyödyllisyyttä tarkastella tarkemmin erikseen Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset 6. Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset (1/2) Yleistä Yhtiöitettäessä toiminta sekä siihen liittyvät sopimukset tulee Kouvolan kaupungin veloittaa yhtiötä resurssien käytöstä (mm. hallintopalvelut, henkilökunta, koneet ja kalusto, IT, tilat). Keskinäisen hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista. Yhtiöltä veloitettavaa olisi muun muassa: Henkilöstökulut niiltä osin kuin Kouvolan kaupungin henkilökunta on maksullisen toiminnan käytössä (esim. opettajat); Tilakustannukset; Hallinnollisten kustannuksien veloittaminen (esim. kirjanpito, taloushallinto); Vastike koneiden ja kaluston käytön osalta (esim. IT-kustannukset); Laskutuksen jakoperuste arvioitava, se voi olla esimerkiksi oppilaslukumäärä ja/tai -tunnit. / Tuloverotus Elinkeinotoiminnan käyttöön kohdistuvat edellä mainitut veloitukset ovat Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnan tuloa. Näin ollen rautatiealan koulutustoiminnan käytöstä johtuvat veloitukset ovat Kouvolan kaupungin veronalaista tuloa, jos toimintaa harjoitetaan oman kunnan alueen ulkopuolella. Sen sijaan työvoimakoulutuksen käytössä olevien resurssien veloitukset eivät ole Kouvolan kaupungille veronalaista tuloa, jos koulutustoimintaa harjoitetaan oman kunnan alueella. Hinnoittelu voi perustua esimerkiksi voittolisämalliin. / Arvonlisäverotus Henkilöstökulujen, hallinnollisten kustannusten, koneiden ja kaluston käytöstä veloitettava vastike sekä esim. IT-kustannusten edelleenveloitukset osakeyhtiöltä tulee käsitellä arvonlisäverollisina veloituksina. saa tehdä vähennyksen veloitettavaan toimintaan liittyvistä hankinnoista. Näin ollen ostot tulee jakaa kuntapalautuskelpoisiin (mm. :lle jäävä verottomaan koulutustoimintaan liittyvät hankinnat) ja vähennyskelpoisiin hankintoihin (osakeyhtiöltä edelleenveloitettavat hankinnat). Kiinteistöjen ja tilojen vuokraaminen on arvonlisäverotonta. Vuokraustoiminnasta voidaan kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi silloin, jos huoneistoa käytetään vähennykseen oikeuttavassa toiminnassa (ts. arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa) taikka kuntapalautukseen oikeuttavassa toiminnassa, käyttäjänä on yliopisto ( alkaen myös ammattikorkeakoulu) tai valtio. Asuntokäyttöön tapahtuva vuokraaminen on aina arvonlisäverotonta. on vuokrannut Pasilassa sijaitsevan koulutustilan VR-Yhtymä Oy:ltä arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella. Näin ollen tämän tilan vuokraaminen edelleen osakeyhtiölle on niin ikään arvonlisäverollista. 18

10 6 Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset 6. Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset (2/2) Muutkin osakeyhtiön yksinomaiseen käyttöön mahdollisesti luovutettavat tilat voidaan vuokrata arvonlisäverollisina. Jos tilat vuokrattaisiin osakeyhtiön yksinomaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön arvonlisäverottomana, toiminta ei ole kaupungille kuntapalautukseen oikeuttavaa toimintaa (AVL mom.). Näin ollen tilojen verottomaan vuokraamiseen liittyviin mahdollisiin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot jäisivät vuokraan piileväksi kustannukseksi. Yhteiskäytössä olevien tilojen tilakustannusten veloittaminen on arvonlisäverollista tilapäisluonteista tilan käyttöoikeuden luovuttamista. Osakeyhtiö / Tuloverotus Veloitukset ovat osakeyhtiölle vähennyskelpoista kulua. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö myy tuottamansa palvelut ja tavarat verollisena. Asiakkaina olevilla yrityksillä on vähennysoikeus, mutta yksityishenkilöillä ja muilla kuluttajan asemassa olevilla arvonlisävero jää kustannukseksi. Osakeyhtiö saa vähentää Kouvolan kaupungin veloituksiin ja ulkopuolisilta tehtävien hankintojen veloituksiin sisältyvät arvonlisäverot. Hankintojen verot eivät jää osakeyhtiön kustannukseksi Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 7. Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista (1/3) Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus Vastike Liiketoimintakaupassa osakeyhtiön on maksettava kauppahinta, jolle tarvitaan rahoitus. Kauppahinta voidaan jättää kokonaan tai osin velaksi. Myös liiketoimintakaupan ja apportin yhdistelmä on mahdollinen vaihtoehto. Liiketoimintasiirrossa ei tarvita erillistä rahoitusta. Osakeyhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeitaan, joita Kouvolan kaupunki saa vastikkeeksi siirrettävää toimintaa vastaan. Liiketoimintasiirrossa yhtiön rahoitus on oman pääoman ehtoista, eikä siltä osin velkasuhdetta synny. Apporttivaihtoehdossa ei tarvita erillistä rahoitusta. Osakeyhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeitaan, joita Kouvolan kaupunki saa vastikkeeksi siirrettävää toimintaa vastaan. Apportissa yhtiön rahoitus on oman pääoman ehtoista, eikä siltä osin velkasuhdetta synny. Tulovero Mahdollinen luovutusvoitto on veronalaista tuloa siltä osin kuin myydään veronalaista elinkeinotoimintaa ja elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvia varoja. Kauppa on tehtävä käyvin arvoin. Rautatiealan koulutustoiminnan luovutuksen osalta mahdollinen luovutusvoitto on veronalaista tuloa. Työvoimakoulutustoiminnan osalta mahdollinen luovutusvoitto verovapaa, jos toimintaa harjoitetaan oman kunnan alueella. Ei synny veronalaista luovutusvoittoa, jos liiketoimintasiirron edellytykset täyttyvät. Elinkeinoverolain edellytykset liiketoimintasiirrolle eivät todennäköisesti täyty. Sama kuin liiketoimintakaupassa. Varainsiirtoverotus Ei luovuteta varainsiirtoveronalaista omaisuutta. Ei luovuteta varainsiirtoveronalaista omaisuutta. Ei luovuteta varainsiirtoveronalaista omaisuutta. 20

11 7 Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 7. Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista (2/3) Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus ALV Rautatiealan koulutus ja työvoimakoulutus arvonlisäverollista ja vähennyskelpoista. Liiketoiminnan luovutus jatkajalle veroton (AVL 19a ). Edellytys, että liiketoiminnan luovutuksen tunnusmerkit täyttyvät. Jos eivät täyty, luovutus on verollinen ja osakeyhtiölle vähennyskelpoinen. Oikeudellinen menettely Nopea ja yksinkertainen toteuttaa. Laaditaan kauppakirja, jossa yksilöidään siirtyvä omaisuus ja ulkopuolelle jäävät relevantit erät sekä sovitaan erityisehdoista mm. henkilöstöä ja sopimuksia koskien. Liiketoiminnan myymisestä päätetään Kouvolan kaupungin asianmukaisissa toimielimissä (kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus ja/tai konsernijaosto). Liiketoiminnan ostamisesta päätetään perustetun uuden osakeyhtiön hallituksessa. Sama kuin liiketoimintakaupassa. Sama kuin liiketoimintakaupassa. Enemmän aikaa vievä ja dokumentaatiota vaativa johtuen osakeantimenettelystä ja rekisteröinneistä. Luovutus-/siirtokirja laaditaan pääosin kuten liiketoiminnan kaupassa. Kouvolan kaupungin päätöksenteko sama kuin liiketoimintakaupassa. Perustetun uuden osakeyhtiön osalta liiketoiminnan siirtämisestä ja siihen liittyvästä osakeannista päätetään yhtiökokouksessa. Vaaditaan ns. apporttiselvitys sekä tilintarkastajan lausunto selvityksestä ja omaisuuden arvosta. Uudet osakkeet tulee rekisteröidä. Sama kuin liiketoimintasiirrossa Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 7. Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista (3/3) Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus Osakeyhtiön rahoitus Kauppahinta voidaan rahoittaa kokonaan tai osin velalla. Käyttöpääoma voidaan rahoittaa lainalla tai oman pääoman sijoituksella. Lainaa ei voida käyttää vaan kyse on oman pääoman sijoituksesta. Käyttöpääoma voidaan rahoittaa lainalla tai oman pääoman sijoituksella. Lainaa ei voida käyttää vaan kyse on oman pääoman sijoituksesta. Käyttöpääoma voidaan rahoittaa lainalla tai oman pääoman sijoituksella. 22

12 8 Johtopäätökset 8. Johtopäätökset Tuloverotus Liiketoimintasiirto ei näytä tarkoituksenmukaiselta vaihtoehdolta tässä tilanteessa. Toteuttamistapana voi näin ollen olla liiketoiminta kauppa tai muu apporttisijoitus ja erot syntyvät lähinnä osakeyhtiön rahoitusmuodoista. Alustavan selvityksen perusteella näyttää siltä, että työvoimakoulutustoiminnan mahdollinen luovutusvoitto on verovapaa ja rautatiealan koulutustoiminnan luovutuksen osalta ei synny myyntivoittoa. Siirtyvän työvoimakoulutustoiminnan käypä arvo on syytä erikseen selvittää, koska sillä on vaikutusta ensisijaisesti perustettavan osakeyhtiön poistopohjaan. Arvonlisäverotus Arvonlisäverotuksen näkökulmasta toteuttamisvaihtoehtojen alvkäsittelyt ovat samat. Yhtiöittämisessä ei aiheudu missään vaihtoehdossa alv-kustannusta. Oikeudellinen menettely Liiketoimintakauppa on oikeudelliselta menettelyltään yksinkertaisin ja nopein yhtiöittämisen toteuttamistapa. Liiketoimintasiirtoon ja muuhun apporttisijoitukseen liittyy niihin sisältyvästä osakeannista johtuen enemmän laadittavaa dokumentaatiota ja rekisteröintimenettelyjä, mistä johtuen ne ovat myös enemmän aikaa vieviä. Työ- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta (työntekijöiden ja sopimusten siirtyminen) eri vaihtoehtojen vaatimukset ja vaikutukset ovat samat. Keskinäiset veloitukset Kouvolan kaupungin tulee veloittaa yhtiötä resurssien käytöstä (mm. hallintopalvelut, henkilökunta, koneet ja kalusto, IT, tilat). Keskinäisen hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista. Hinnoittelu voi perustua esimerkiksi voittolisämalliin Yhteyshenkilömme 9. Yhteyshenkilömme Lisätietoja: Tuloverotus: Kari Stenqvist, Partner p Arvonlisäverotus: Mirka Danielsson, Senior Tax Manager p Yhtiö-, työ- ja sopimusoikeus: Elina Kumpulainen, Legal Leader p PricewaterhouseCoopers Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. PricewaterhouseCoopers viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited - jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsen on itsenäinen juridinen yhtiö. 24

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Yhtiöittämisen vaihtoehdot

Yhtiöittämisen vaihtoehdot Yhtiöittämisen vaihtoehdot Kuntien toimitilapäivät 28.10.2016 Tampere Riitta Ekuri 28.10.2016 Page 1 Kunnallisen tuotannon järjestämisvaihtoehdot -yhteisö Säätiö Yhdistys Kunta Konserniyhtiö/ Liikelaitos

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: liiketoimintakauppa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: liiketoimintakauppa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: liiketoimintakauppa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Liiketoimintakauppa» Menettely» Kauppakirjan sisältö ja ehtoja» Verotus

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS KOTKAN KAUPUNGIN KAAKKOIS-SUOMEN TIETO OY:N VÄLILLÄ

APPORTTISOPIMUS KOTKAN KAUPUNGIN KAAKKOIS-SUOMEN TIETO OY:N VÄLILLÄ APPORTTISOPIMUS KOTKAN KAUPUNGIN JA KAAKKOIS-SUOMEN TIETO OY:N VÄLILLÄ Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus tai Sopimus ): 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 15.9.2014 349. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2

Kaupunginhallitus 15.9.2014 349. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 Naantalin kaupungin satamaliiketoiminnan 1 Sisällysluettelo 1 Osapuolet 2 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 3 Luovutettava satamaliiketoiminta 2 3.1 Käyttöomaisuus 2 3.2 Rakennukset ja rakennelmat 2 3.3

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3.8.2015 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme selvittäneet

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA! SISÄLLYSLUETTELO Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI

TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI Päivitetty: Toiminta siirretään Työvoimapalvelu Soiva Oy:hyn (Valma Oy), rahoitustarve 2 milj., rakennusten arvo arviokirjojen mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä

Lisätiedot

MYYNTI TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA 2.10.2014. Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä. arvo arviokirjojen mukaan

MYYNTI TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA 2.10.2014. Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä. arvo arviokirjojen mukaan TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI Päivitetty: Toiminta siirretään Työvoimapalvelu Soiva Oy:hyn (Valma Oy), rahoitustarve 2 milj., rakennusten arvo arviokirjojen mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskuksen. Turtek Oy:n. välillä

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskuksen. Turtek Oy:n. välillä LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskuksen ja Turtek Oy:n välillä 1 Kaupan osapuolet 1.1 Myyjä Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskus (y-tunnus 0549497-8) Opistontie

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle (LUONNOS SITOUMUKSETTA)

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle (LUONNOS SITOUMUKSETTA) Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle (LUONNOS SITOUMUKSETTA) SISÄLLYSLUETTELO Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS 21.10.2014 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tällä omaisuuden luovutuskirjalla luovutetaan omaisuutta Toivakan Lämpö Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Luovuttaja Toivakan kunta Y-tunnus: 0177201-0 Toivakantie

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja:

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja: 1 APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET Luovuttaja: Helsingin kaupunki 0201256-6 Luovutuksensaaja: Helsingin kaupungin asunnot Oy 2379058-6 Viipurinkatu 2 00510 Helsinki Kaupunginvaltuusto [xx.xx.2015],

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.11.2014 450. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2

Kaupunginhallitus 24.11.2014 450. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 Naantalin kaupungin satamaliiketoiminnan 1 Sisällysluettelo 1 Osapuolet 2 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 3 Luovutettava satamaliiketoiminta 2 3.1 Käyttöomaisuus 2 3.2 Rakennukset ja rakennelmat 2 3.3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE Liikkeenluovutusasiakirja SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 12.4.2016 Ville Schildt OMAISUUDEN JA METSÄTALOUSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMINEN VALTION METSÄTALOUSOSAKEYHTIÖLLE SEKÄ OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt

Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt Itä-Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestelyt Info-ja keskustelutilaisuus 16.3.2017 17.3.2017 Page 1 Toimeksianto Työ koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Koulutuksen järjestäjien nykytila-analyysi

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot