Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj , oheismateriaali nro 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1"

Transkriptio

1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj , oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus 15 5 Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys 17 6 Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset 18 7 Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 20 8 Johtopäätökset 23 9 Yhteyshenkilömme 24 2

2 1 Tausta ja nykyrakenne 1. Tausta ja nykyrakenne Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus & Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Kouvolan seudun ammattiopiston nykyrakenne Kouvolan seudun ammattiopisto () on Kouvolan kaupungin ylläpitämä toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa lakisääteistä perustutkintokoulutusta, aikuiskoulutusta, työvoimakoulutusta ja oppilastöiden myyntiä. :n toiminnalliset vastuualueet ovat Ammatillinen peruskoulutus, Aikuisopisto ja Rautatieala. Aikuisopisto tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta osana :n koulutustoimintaa. Aikuiskoulusta toteutetaan omaehtoisena, oppisopimuksella, henkilöstökoulutuksena tai työvoimakoulutuksena. Aikuisopisto työllistää tällä hetkellä noin 18 henkilöä erikseen käytettävien tuntiopettajien lisäksi, jotka toimivat osittain myös työvoimakoulutuksen resursseina. Rautatieala tarjoaa rautatiealan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta osana :n koulutustoimintaa. VR Koulutuskeskuksen (VRKK) toiminta on siirtynyt liiketoimintakaupalla :lle , jonka jälkeen Rautatieala on merkittävin rautatiealan ammattilaisten kouluttaja Suomessa. Tällä hetkellä koulutus jatkuu VR-Yhtymä Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Helsingissä Pasilassa, mutta se on tarkoitus siirtää vuoden 2015 aikana Kouvolaan. Rautatieala työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä, joista 3 on määräaikaisia. 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 2. Yhtiöittämisvelvollisuus Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuuden vaikutukset :n toimintaan Kuntalain ( /626) voimaan tulleen muutoksen mukaan kunnan on yhtiöitettävä sellainen toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla tai järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Yhtiöittämisvelvollisuuteen on laissa asetettu kuitenkin tiettyjä poikkeuksia. Kilpailutilanteessa markkinoilla ei katsota hoidettavan tehtävää esimerkiksi silloin, jos kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen järjestämislupaa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja tällaiseen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä. Tällaista toimintaa ei näin ollen ole välttämätöntä yhtiöittää. Kuitenkin yhtiöittämisvelvollisuus koskee hallituksen esityksen mukaan nimenomaisesti mm. työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen Kouvolan kaupungin on vähintään yhtiöitettävä Aikuisopiston järjestämä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus sekä Rautatiealan koulutustoiminta. Lisäksi jos :n piirissä harjoitettaisiin kilpailluilla markkinoilla muunlaista maksullista koulutustoimintaa, esim. yrityskoulutusta, tai laajuudeltaan edellä kuvatun ylittävää oppilastöiden myyntitoimintaa, tulisi tällaisen toiminnan yhtiöittämistä harkita. Saamiemme tietojen mukaan tällä hetkellä muuta maksullista toimintaa ei harjoiteta merkittävässä määrin. Myöhemmin käynnistettävän maksullisen toiminnan osalta tulee jatkossa erikseen harkita, käynnistetäänkö ko. toiminta perustetun osakeyhtiön vai :n piirissä. Yhtiöittäminen tulee työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta toteuttaa viimeistään mennessä. Muiden kilpailtujen koulutustoimintojen osalta yhtiöittämisvelvollisuus tulee kuitenkin täyttää viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. :n tavoitteet ja selvitystarve Teiltä saamiemme tietojen mukaan Kouvolan kaupungin tarkoituksena on tässä vaiheessa selvittää vaihtoehdot Rautatiealan koko koulutustoiminnan sekä Aikuisopiston harjoittaman työvoimakoulutustoiminnan tarkoituksenmukaiselle yhtiöittämiselle muiden toimintojen jäädessä edelleen :oon. Jäljempänä on käyty läpi yllä mainittujen toimintojen yhtiöittämisen verotukselliset ja oikeudelliset vaikutukset, toteutusvaihtoehdot sekä muut huomioitavat seikat. Tämän yleisen tason selvityksen on tarkoitus tuottaa riittävät tiedot yhtiöittämiseen liittyvälle päätöksenteolle sekä antaa tarvittaessa suuntaviivat tarkemmalle ja syvällisemmälle selvitykselle valitusta yhtiöittämisvaihtoehdosta ja yhtiöittämisen käytännön toteuttamisesta. Huomautamme, että verotuksen osalta on otettu huomioon vain tuloverotus ja arvonlisäverotus, sillä varainsiirtoverotus ei käsityksemme mukaan ole relevantti suunnitellun yhtiöittämisen osalta. Saamiemme tietojen mukaan yhtiöittämisessä ei siirry kiinteistöjä, osakeomistuksia eikä arvopapereita. Tässä esityksessä ei myöskään käsitellä tarkemmin mahdollisia hankintaoikeudelliseen statukseen liittyviä toimintaan vaikuttavia oikeudellisia kysymyksiä. Selvityksen tarkemman sisällön osalta viittaamme toimeksiantokirjeeseemme ( ). 4

3 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 3. Verokohtelu nykykäytännön valossa Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus & Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Tuloverotus ja arvonlisäverotus Tuloverolain ( /1535) 21 :n mukaan kunta on verovelvollinen ainoastaan elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Kunta ei ole kuitenkaan verovelvollinen omalla alueellaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta eikä omalla alueellaan sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta. Rautatiealan koulutustoiminta on katsottu päivätyn tuloverotuksen ennakkoratkaisun perusteella elinkeinotoiminnaksi ja arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisun perusteella arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Koska harjoittaa ko. koulutustoimintaa muun kuin oman kunnan alueella, on verovelvollinen koulutuspalvelujen myynnistä saamasta tulostaan. työvoimakoulutustoiminta on KHO:n antaman ratkaisun (KHO:2013:140) ja Verohallinnon antaman ohjeen (Dnro A182/200/2013) mukaan elinkeinotoimintaa ja myös arvonlisäverollista toimintaa lukien. Arvonlisäverollisuus koskee Verohallinnon ohjeen mukaan myös ennen tehtyjä koulutuspalvelusopimuksia siltä osin kun koulutuksia suoritetaan tai sen jälkeen. 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot 4. Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Yleistä Kouvolan kaupungin tarkoituksena on yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen selvittää Rautatiealan koko koulutustoiminnan sekä Aikuisopiston harjoittaman työvoimakoulutustoiminnan siirtämistä uuteen perustettavaan osakeyhtiöön vuoden 2014 aikana. Muiden :n tarjoamien koulutustoimintojen eli Aikuisopiston muun koulutustoiminnan sekä Ammattiopiston peruskoulutustoiminnan on tarkoitus jäädä edelleen :oon. Lisäksi konserni vastaisi edelleen konsernin yhteisistä palveluista (mm. talous- ja henkilöstöhallinto, toimitilat sekä IT). Yhtiöitettävässä toiminnassa tällä hetkellä käytetyt toimitilat ovat Kouvolan kaupungin ja VR-Yhtymä Oy:n omistuksessa eikä niitä ole tarkoitus siirtää uudelle perustettavalle osakeyhtiölle. Kouvolan kaupunki vuokraa ainakin Rautatiealan koulutustoiminnassa käytettävät toimitilat jatkossa uudelle osakeyhtiölle. Työvoimakoulutuksen käyttöön tulevia tiloja kaupunki ei käsityksemme mukaan vuokraa osakeyhtiölle yksinomaisella käyttöoikeudella, vaan työvoimakoulutuksessa tultaneen käyttämään samoja tiloja Aikuisopiston tai Ammattiopiston kanssa. Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi: 1. liiketoimintakauppana, 2. liiketoimintasiirtona tai 3. muuna apporttisijoituksena. Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa myös eri vaihtoehtojen yhdistelmänä. Jäljempänä käydään läpi vaihtoehtoiset toteutustavat sekä niiden osalta huomioitavat oikeudelliset ja verotukselliset näkökohdat. 6

4 4.1 Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (1/5) Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Kauppahinta (rahaa) Yleistä Liiketoimintakaupassa yhtiöitettävä toiminta ja omaisuus myydään perustettavalle yhtiölle ns. käyvin arvoin (toisistaan riippumattomien osapuolten käyttämä kauppahinta) ja vastike maksetaan rahana. Liiketoimintakaupassa tarvitaan rahoitus eli ostajan (perustettava yhtiö) tulee maksaa kauppahinta. Kauppahinta voi jäädä myös kokonaan tai osaksi velaksi. Lainaehtojen tulee olla markkinaehtoisia. / Tuloverotus Tuloverotuksen pääperiaatteen mukaan varallisuuden siirron perustettavalle yhtiölle tulee tapahtua ns. käyvällä arvolla. Luovutusvoitto ei ole Kouvolan kaupungin veronalaista tuloa siltä osin kuin se myy veronalaista elinkeinotoimintaa ja siihen kuuluvia varoja, jota harjoitetaan kunnan omalla alueella. Jos kyseessä on kunnan oman alueen ulkopuolella harjoittama elinkeinotoiminta, on verovelvollinen siitä saamasta tulostaan. Rautatiealan koulutustoiminta katsotaan Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnaksi ja sen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä tulo on veronlaista. Rautatiealan koulutustoiminta on hankittu VR- Yhtymä Oy:ltä ,81 euron kauppahintaan, joka vastaa kaupassa siirtyneiden koneiden ja kaluston kirjanpitoarvoa. Koulutustoimen hankinnasta ei ole kirjattu liikearvoa Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (2/5) Kun ko. koulutustoiminta luovutetaan perustettavalle osakeyhtiölle, voidaan kauppahintana lähtökohtaisesti käyttää samaa kauppahintaa kuin aiemmassa kaupassa eikä kaupassa tuloudu myöskään liikearvoa. Työvoimakoulutuksen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä voitto on verovapaa. Käsityksemme mukaan toimintaa harjoitetaan Kouvolan kaupungin alueella (lukuun ottamatta muutamia alueen ulkopuolisia yksittäisiä kursseja). Lähtökohtaisesti verovapaallekin kaupalle tulee määrittää käypä kauppahinta. / Arvonlisäverotus Arvonlisäverolain ( /1501, jäljempänä selvityksessä AVL ) 19a :n mukaan myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden tai palvelujen luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle. Tunnusomaista liiketoiminnan tai sen osan siirtämisen kannalta on, että siirtoon sisältyy kyseisen toiminnan käytössä ollut omaisuus, henkilöstö, myyntisaatavat, keskeneräiset sopimukset ja mahdolliset aineettomat oikeudet. Kaikkien em. tunnusmerkkien ei tarvitse täyttyä, jotta siirtoa pidettäisiin verottomana. Rautatiealan koulutustoiminta on katsottu kaupungin elinkeinotoiminnaksi ja siten myös arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Aikuisopiston työvoimakoulutustoiminta on arvonlisäverollista toimintaa viimeistään lukien. Arvonlisäverollisuus koskee myös ennen tehtyjä koulutuspalvelusopimuksia siltä osin kun koulutuksia suoritetaan tai sen jälkeen. Rautatiealan koulutustoiminta ja Aikuisopiston työvoimakoulutustoiminta muodostavat käsityksemme mukaan sellaiset liiketoimintakokonaisuudet, joiden siirtämiseen osakeyhtiölle soveltuu em. AVL 19a :n arvonlisäverottomuus. Koulutustoimintoja pidetään osakeyhtiön elinkeinotoimintoina, joten osakeyhtiö jatkaa kyseisten koulutusten myyntiä AVL 19a :n edellyttämällä tavalla arvonlisäverollisena toimintanaan (alv-vähennykseen oikeuttavana toimintana). Merkitystä ei ole sillä, että esim. toiminnan käytössä olevat kiinteistöt tai VR-Yhtymä Oy:n kanssa solmittu tilojen vuokrasopimus eivät siirry osakeyhtiölle. Verotuskäytännön perusteella merkitystä ei ole myöskään ollut sillä, että työvoimakoulutukseen osallistuvista työntekijöistä/opettajista kaikki eivät siirry, vaan osa koulutustyöstä tullaan toteuttamaan :n henkilöstöresursseilla. Merkitystä ei ole myöskään sillä, jos :n työvoimakoulutustoimintaa harjoitettaisiin KHO:n päätöksestä ja Verohallinnon ohjeesta huolimatta siirtohetkellä arvonlisäverottomana, koska toiminta on joka tapauksessa kaupungin kuntapalautukseen oikeuttavaa toimintaa, mikä rinnastetaan arvonlisäverotuksessa alvvähennykseen oikeuttavaan toimintaa. Mikäli luovutuksen ei katsottaisi täyttävän AVL 19a :n verottomuuden edellytyksiä, luovutus olisi arvonlisäverollinen ja osakeyhtiö saisi vähentää kauppahintaan sisältyvän arvonlisäveron. 8

5 4.1 Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (3/5) Osakeyhtiö / Tuloverotus Lähtökohtaisesti osakeyhtiö on normaalisti tuloverovelvollinen liiketoimintansa tulosta. Siltä osin kuin osakeyhtiön toiminta on veronalaista, se saa verotuksessa vähentää käyttöomaisuudesta poistoja. Ostajana olevassa osakeyhtiössä käyttöomaisuuden poistopohjaksi verotuksessa tulee kauppahintana käytetyt arvot. Mikäli kaupassa siirtyvän omaisuuden käypä arvo on poistamatonta hankintamenoa korkeampi, yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen omaisuuden hankintameno kasvaa. Osakeyhtiön mahdollista yleishyödyllisyyttä on käsitelty jäljempänä kohdassa Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan koulutustoiminnasta. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi ennen toimintojen siirtämisen ajankohtaa. Oikeudellinen menettely Liiketoimintakauppa on nopea ja yksinkertainen toteuttaa. Kaupan oikeudelliseksi toteuttamiseksi osapuolet laativat kauppakirjan, jossa yksilöidään riittävällä tarkkuudella siirtyvä omaisuus ja ulkopuolelle jäävät relevantit erät sekä sovitaan tarvittaessa yhtiöittämisen aiheuttamista erityistarpeista (esim. henkilöstö, kaluston siirtyminen, korvausvastuut jne.). Liiketoiminnan myymisestä päätetään Kouvolan kaupungin asianmukaisissa toimielimissä (kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus ja/tai konsernijaosto). Liiketoiminnan ostamisesta puolestaan päätetään perustetun uuden osakeyhtiön hallituksessa. Osakeyhtiön perustaminen Osakeyhtiö on suositeltavaa perustaa ja rekisteröidä hyvissä ajoin ennen varsinaista toimintojen ja varojen siirtämistä. Perustajana toimii osakeyhtiön tulevana omistajana. Yhtiön pääomarakenne voidaan räätälöidä halutunlaiseksi. Minimiosakepääoma on euroa. Sekä perustamisen että mahdollisten myöhempien osakeantien yhteydessä osa merkintähinnasta voidaan kirjata osakepääoman sijasta vapaaseen omaan pääomaan, ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto), jonka käyttäminen ja palauttaminen on joustavampaa kuin osakepääoman. Perustamisen yhteydessä osakeyhtiölle valitaan toimielimet, jotka voivat yhtiön nimissä käynnistää varsinaisen toiminnan siirtämiseen liittyvät valmistelutoimet. Näin varmistetaan varsinaisella siirtohetkellä toiminnan häiriötön jatkuminen yhteisömuotomuutoksesta huolimatta. Yhtiön perustamiseksi on laadittava perustamissopimus ja yhtiöjärjestys sekä rekisteröintiasiakirjat Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (4/5) Rekisteröintiä varten tarvitaan hallituksen jäsenten (ja toimitusjohtajan) vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain ( /624, OYL ) säännöksiä sekä tilintarkastajan todistus siitä, että osakkeiden maksamisessa on noudatettu OYL:n säännöksiä. Perustettavan yhtiön osakkeiden merkintähinta on maksettava (perustettavan yhtiön nimiin avatulle pankkitilille) perustamissopimuksessa mainittuun määräpäivään mennessä, jonka tulee olla alle 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoituspäivästä. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai muutoin perustaminen raukeaa. Kaupparekisterillä on yhteinen ilmoitusmenettely Verohallinnon kanssa, jolloin kaikki tarvittavat verorekisteröinnit voidaan tehdä perustamisen yhteydessä. Sopimusoikeudelliset asiat Koska liiketoimintakauppa ei ole juridiselta luonteeltaan ns. yleisseuraanto, tulee kaikki siirtyvään toimintaan liittyvät sopimukset (esim. asiakas-, toimitus-, vuokra- ja lainasopimukset) nimenomaisesti siirtää vastaanottavalle uudelle yhtiölle. Sopimuksia ei pääsääntöisesti ole mahdollista siirtää ilman sopimuskumppanin erikseen antamaan suostumusta, ellei siirtooikeutta ole nimenomaisesti varattu sopimuksessa. Suositeltavaa on näin ollen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käydä läpi siirtyviin toimintoihin liittyvä nykyinen sopimuskanta sekä käynnistää valmistelut tarvittavien sopimusten siirtämiseksi tai uusien sopimusten neuvottelemiseksi. Huomautamme, että tämä koskee myös VR-Yhtymä Oy:n kanssa tehtyä sopimusta koulutuspalveluista, joka sisältää sopimuksen siirtokiellon kolmannelle osapuolelle ilman molempien sopimuspuolten nimenomaista kirjallista suostumusta. Työoikeudelliset asiat Olemme ymmärtäneet, että Rautatiealan palveluksessa olevien työntekijöiden olisi kaikkien tarkoitus siirtyä yhtiöittämisen yhteydessä osakeyhtiön palvelukseen. Aikuiskoulutuksen palveluksessa taas ei ilmeisesti olisi sellaisia työntekijöitä, joiden pääasialliset työtehtävät liittyisivät työvoimakoulutukseen. Yhtiöittäminen liiketoimintakauppana toteuttaessa on työoikeudellisesta näkökulmasta lähtökohtaisesti liikkeen luovutus eli myytävään liiketoimintaan kuuluvat työntekijät siirtyvät uuteen työnantajayksikköön eli osakeyhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä eli voimassa olevin työsuhteen ehdoin. Kuntalain (626/2013) mukaan sellaisen toiminnan yhtiöittäminen, jota kunta tai kunnan liikelaitos on harjoittanut lain voimaantullessa ( ) ja jonka se joutuu lain perusteella yhtiöittämään (yhtiöittämisvelvollisuuden alainen toiminta), katsotaan suoraan lain perusteella liikkeen luovutukseksi. Yhtiöittämisen edellyttämät järjestelyt on lisäksi valmisteltava yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa YT-lakien mukaisesti, jos siirto koskee yli 20 työtekijää. 10

6 4.1 Liiketoimintakauppa 4.1. Liiketoimintakauppa (5/5) Huomautamme, että henkilöstöön sovellettavaan työ- tai virkaehtosopimukseen voi liittyä yhtiöittämisen osalta selvitettäviä erityiskysymyksiä. Mikäli yhtiöitettävään toimintaan kuuluu virkasuhteessa olevaa henkilöstöä, on myös heidän asemaan liittyvät mahdolliset erityiskysymykset selvitettävä. Uusi osakeyhtiö on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä sen voimassaolokauden loppuun. Nykyinen henkilöstö siirtyy siirron yhteydessä yksityisen alan työeläkejärjestelmän piiriin. Kuntalain (626/2013) mukaan vastaanottavan uuden yhtiön tulee turvata sellaisen henkilöstön lisäeläke-etuudet, jotka ovat olleet Kouvolan kaupungin palveluksessa lukien yhtäjaksoisesti eläketapahtumaan saakka (ns. lisäeläkkeeseen oikeutetut). Käytännössä tämä tarkoittanee Kevan jäsenyhteisönä säilymistä tai erillisen lisäeläkevakuutuksen ottamista. Myös eläkevastuut ja niiden vaikutukset uudelle yhtiölle (kirjanpidossa) tulee selvittää. Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja Liiketoimintakauppaan liittyen tulee huomioida myös muita oikeudellisia seikkoja, joita ovat muun muassa seuraavat: Myytävän liiketoiminnan mukana siirtyvien rekisteröityjen immateriaalioikeuksien rekisteröimisestä uudelle omistajalle tulee huolehtia. Siirtodokumentaation mukaisen siirtohetken tulee kuntalain (626/2013) mukaan olla viimeistään määrätyn siirtymäajan viimeisenä päivänä eli klo eikä esimerkiksi klo Selvitettäviä oikeudellisia seikkoja voivat olla myös toimintaan liittyviä lupia koskevat siirtomenettelyt. Lisäksi on suositeltavaa selvittää myös osapuolten (Kouvolan kaupunki ja uusi osakeyhtiö) tuleva asema hankintalain näkökulmasta sekä siihen liittyvät kilpailutus- /kilpailuttamisvelvoitteet. - Osakeyhtiö katsotaan todennäköisesti hankintalain tarkoittamaksi ns. julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja hankintayksiköksi, jota koskisi hankintalain mukainen kilpailuttamisvelvoite Liiketoimintasiirto 4.2. Liiketoimintasiirto (1/3) Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Suunnattu anti (uusia osakkeita) Yleistä Liiketoimintasiirrossa yhtiöitettävä toiminta ja omaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle (tai olemassa olevalle yhtiölle) apporttina eli muuna kuin rahasijoituksena yhtiöön laitettavalla omaisuudella ja vastikkeena annetaan yhtiön uusia osakkeita. Yhtiöoikeudellisesti liiketoimintasiirrossa on siis kyse apportista. Liiketoimintasiirto taas on verotuksellinen käsite, jonka mukaan liiketoimintasiirrossa siirretään kaikki yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvat varat, velat ja varaukset. Liiketoimintasiirrossa vastikkeena annetaan osakeyhtiön uusia osakkeita eikä erillistä rahoitusta näin ollen tarvita. / Tuloverotus Verotuksen näkökulmasta liiketoimintasiirto tehdään noudattaen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ( /360) 52 d :ssä säädettyjä edellytyksiä. Kouvolan kaupungille ei synny veronalaista luovutusvoittoa, koska varat katsotaan verotuksessa luovutetuksi tuloverotuksessa poistamattomien hankintamenojen arvolla. Kirjanpidossa voidaan käyttää joko kirjanpidon hankintamenoja tai käypiä arvoja. Liiketoimintasiirron edellytykset ovat tiukat, koska siinä vaaditaan sitä, että kaikki ja ainoastaan jonkin liiketoimintakokonaisuuden varat luovutetaan apporttina. Liiketoimintasiirron verokohtelu varmistetaan yleensä Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. 12

7 4.2 Liiketoimintasiirto 4.2. Liiketoimintasiirto (2/3) Kuntien osalta KHO:n antama tuore ratkaisu (KHO:2014:29) rajaa liiketoimintasiirron käyttömahdollisuuksia kuntien yhtiöittäessä toimintojaan. Tässä tilanteessa liiketoimintasiirto soveltunee vain Pasilassa nyt harjoitettuun Rautatiealan koulutustoimintaan. / Arvonlisäverotus Edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainittu / Arvonlisäverotus soveltuu vastaavasti myös toteutettaessa yhtiöittäminen liiketoimintasiirtona. Osakeyhtiö / Tuloverotus Lähtökohtaisesti osakeyhtiö on normaalisti tuloverovelvollinen liiketoimintansa tulosta. Luovutuksen saajana olevassa osakeyhtiössä käyttöomaisuuden poistopohjaksi tulee käyvät arvot. Siltä osin kuin osakeyhtiön toiminta on veronalaista, se saa verotuksessa vähentää käyttöomaisuudesta poistoja. Luovutuksessa mahdollisesta syntyvästä liikearvosta voidaan tehdä poistoja verotuksessa. Työvoimakoulutukseen liittyvät käyvät arvot tulee selvittää erikseen. Osakeyhtiön mahdollista yleishyödyllisyyttä on käsitelty jäljempänä kohdassa Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan koulutustoiminnasta. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi ennen toimintojen siirtämisen ajankohtaa. Yhtiöoikeudellinen menettely Osakeyhtiö on suositeltavaa perustaa ja rekisteröidä hyvissä ajoin ennen varsinaista toimintojen ja varojen siirtoa. Vaikka yhtiöoikeudellisesti yhtiön perustamisen yhteydessä tehtävä apportti olisi myös mahdollinen, ei se ole suositeltava vaihtoehto ottaen huomioon, että ns. väliaikana ennen yhtiön rekisteriin merkitsemistä sille siirretyt toiminnot olisivat yhtiön johdon henkilökohtaisella vastuulla. Siirron oikeudelliseksi toteuttamiseksi osapuolet laativat liiketoiminnan luovutus-/siirtokirjan, jossa yksilöidään riittävällä tarkkuudella siirtyvä omaisuus ja ulkopuolelle jäävät relevantit erät sekä sovitaan tarvittaessa yhtiöittämisen aiheuttamista erityistarpeista (esim. henkilöstö, kaluston siirtyminen, korvausvastuut jne.). Liiketoiminnan siirtämisestä päätetään Kouvolan kaupungin asianmukaisissa toimielimissä (kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus ja/tai konsernijaosto). Perustetun uuden osakeyhtiön osalta liiketoiminnan siirtämisestä ja siihen liittyvästä osakeannista päätetään perustetun uuden osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Kun vastaanottava yhtiö on jo perustettu ja rekisteröity ennen siirtoa, sovelletaan järjestelyyn OYL:n (suunnattua) osakeantia ja tarvittaessa osakepääoman korottamista koskevia säännöksiä Liiketoimintasiirto 4.2. Liiketoimintasiirto (3/3) Koko merkintähinta (eli nettoapportin arvo) voidaan myös kirjata vapaaseen omaan pääomaan, ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Osakeantipäätöksen lisäksi tulee laatia ns. apporttiselvitys, jossa yksilöidään siirrettävästä liiketoiminnasta muodostuva apportti ja sillä suoritettava maksu sekä omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät. Osakeantipäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kuukauden kuluessa päätöksestä. Merkityt uudet osakkeet tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi kaupparekisteriin, kun ne ovat täysin maksettu ja muut mahdolliset merkintäehdot ovat täyttyneet. Uudet osakkeet syntyvät rekisteröimisellä. Tilintarkastajan tulee antaa lausunto uusien osakkeiden rekisteröintiä varten edellä mainitusta apporttiselvityksestä sekä siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Rekisteröintiä varten tarvitaan myös hallituksen jäsenten (ja toimitusjohtajan) vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu OYL:n säännöksiä sekä tilintarkastajan todistus siitä, että osakkeiden maksamisessa on noudatettu OYL:n säännöksiä. Mahdollinen osakepääoman korotus voidaan rekisteröidä samanaikaisesti uusien osakkeiden kanssa. Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja Edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainitut Sopimusoikeudelliset asiat, Työoikeudelliset asiat sekä Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja soveltuvat vastaavasti myös toteutettaessa yhtiöittäminen liiketoimintasiirtona. 14

8 4.3 Muu apporttisijoitus 4.3. Muu apporttisijoitus (1/2) Rautatieala Kouvolan Seudun Ammattiopisto Aikuisopisto/ Työvoimakoulutus Uusi Oy 100 % Ammatillinen peruskoulutus Suunnattu anti (uusia osakkeita) Yleistä Muussa apporttisijoituksessa yhtiöitettävä toiminta ja omaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle (tai olemassa olevalle yhtiölle) apporttina eli muuna kuin rahasijoituksena yhtiöön laitettavalla omaisuudella ja vastikkeena annetaan yhtiön uusia osakkeita. Apporttiluovutuksessa, toisin kuin liiketoimintasiirrossa, ei edellytetä siirrettävän liiketoimintakokonaisuutta ja siirrettävien omaisuus- ja velkaerien valinta on vapaampaa. Muun apporttisijoituksen ero liiketoimintasiirtoon tulee pääosin esiin vain tuloverotuksessa, sillä yhtiöoikeudellisesti liiketoimintasiirto ja muu apporttisijoitus vastaavat toisiaan. Myös apporttisijoituksessa vastikkeena annetaan osakeyhtiön uusia osakkeita eikä erillistä rahoitusta näin ollen tarvita. / Tuloverotus Apporttiomaisuuden arvolla katetaan perustettavan yhtiön osakepääoman/sijoitetun vapaan oman pääoman korotus. Tuloverotuksen pääperiaatteen mukaan apporttiomaisuuden siirto tapahtuu käyvällä arvolla. Luovutusvoitto ei ole Kouvolan kaupungin veronalaista tuloa siltä osin kuin se luovuttaa veronalaista elinkeinotoimintaa ja siihen kuuluvia varoja, jota harjoitetaan kunnan omalla alueella. Jos kyseessä on kunnan oman alueen ulkopuolella harjoittama elinkeinotoiminta, on verovelvollinen siitä saamasta tulostaan Muu apporttisijoitus 4.3. Muu apporttisijoitus (2/2) Rautatiealan koulutustoiminta katsotaan Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnaksi ja sen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä tulo on veronlaista. Rautatiealan koulutustoiminta on hankittu VR- Yhtymä Oy:ltä ,81 euron kauppahintaan, joka vastaa kaupassa siirtyneiden koneiden ja kaluston kirjanpitoarvoa. Koulutustoimen hankinnasta ei ole kirjattu liikearvoa. Kun ko. koulutustoiminta luovutetaan perustettavalle osakeyhtiölle, voidaan kauppahintana lähtökohtaisesti käyttää samaa kauppahintaa kuin aiemmassa kaupassa eikä kaupassa tuloudu myöskään liikearvoa. Työvoimakoulutuksen luovutuksesta mahdollisesti syntyvä voitto on verovapaa. Käsityksemme mukaan toimintaa harjoitetaan vain Kouvolan kaupungin alueella. / Arvonlisäverotus Apporttisijoituksena tapahtuva omaisuuden luovutus rinnastetaan arvonlisäverotuksessa myyntiin. Jos luovutus täyttää AVL 19a :n edellytykset, apporttisijoituksen muodossa tapahtuva tavaroiden ja palvelujen luovutus on arvonlisäveroton. Edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainittu / Arvonlisäverotus soveltuu vastaavasti myös toteutettaessa yhtiöittäminen muuna apporttisijoituksena. Osakeyhtiö / Tuloverotus Lähtökohtaisesti osakeyhtiö on normaalisti tuloverovelvollinen liiketoimintansa tulosta. Luovutuksen saajana olevassa osakeyhtiössä käyttöomaisuuden poistopohjaksi tulee käyvät arvot. Siltä osin kuin osakeyhtiön toiminta on veronalaista, se saa verotuksessa vähentää käyttöomaisuudesta poistoja. Luovutuksessa mahdollisesta syntyvästä liikearvosta voidaan tehdä poistoja verotuksessa. Työvoimakoulutukseen liittyvät käyvät arvot tulee selvittää erikseen. Osakeyhtiön mahdollista yleishyödyllisyyttä on käsitelty jäljempänä kohdassa Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan koulutustoiminnasta. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä arvonlisäverovelvolliseksi ennen toimintojen siirtämisen ajankohtaa. Oikeudellinen menettely Yhtiöoikeudellinen menettely on apporttisijoituksena toteutettavassa yhtiöittämisessä vastaava kuin edellä on kuvattu Liiketoimintasiirtokohdassa Yhtiöoikeudellinen menettely. Vastaavasti myös edellä Liiketoimintakauppa-kohdassa mainitut Sopimusoikeudelliset asiat, Työoikeudelliset asiat sekä Muita huomioitavia oikeudellisia seikkoja soveltuvat vastaavasti toteutettaessa yhtiöittäminen muuna apporttisijoituksena. 16

9 5 Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys 5. Osakeyhtiön veronalaisuus ja yleishyödyllisyys Tuloverotus Osakeyhtiö on lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan tuloveroa koko toimintansa tuottamasta tuloksesta. Jos osakeyhtiö kuitenkin katsotaan yleishyödylliseksi yhteisöksi, se on saamistaan tuloista vain rajoitetusti verovelvollinen. Osakeyhtiö on yleishyödyllinen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 1) Se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) Sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; ja 3) Se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Osakeyhtiön yleishyödyllisyys edellyttää myös sitä, että sen yhtiöjärjestyksessä estetään varojen jako osakkaille. Lakisääteistä ammatillista aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävää osakeyhtiötä on pidetty eräässä tapauksessa yleishyödyllisenä (KVL 15/1998 ). Osakeyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua on pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä (KVL 44/1998). Yleishyödyllinen osakeyhtiö maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta sekä muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. Koska työvoima- ja rautatiealan koulutustoiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi, osakeyhtiötä ei katsota yleishyödylliseksi. Mikäli päädyttäisiin yhtiöittämään laajemmin myös muita kuin elinkeinotoiminnaksi katsottavia toimintoja, tulisi osakeyhtiön yleishyödyllisyyttä tarkastella tarkemmin erikseen Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset 6. Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset (1/2) Yleistä Yhtiöitettäessä toiminta sekä siihen liittyvät sopimukset tulee Kouvolan kaupungin veloittaa yhtiötä resurssien käytöstä (mm. hallintopalvelut, henkilökunta, koneet ja kalusto, IT, tilat). Keskinäisen hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista. Yhtiöltä veloitettavaa olisi muun muassa: Henkilöstökulut niiltä osin kuin Kouvolan kaupungin henkilökunta on maksullisen toiminnan käytössä (esim. opettajat); Tilakustannukset; Hallinnollisten kustannuksien veloittaminen (esim. kirjanpito, taloushallinto); Vastike koneiden ja kaluston käytön osalta (esim. IT-kustannukset); Laskutuksen jakoperuste arvioitava, se voi olla esimerkiksi oppilaslukumäärä ja/tai -tunnit. / Tuloverotus Elinkeinotoiminnan käyttöön kohdistuvat edellä mainitut veloitukset ovat Kouvolan kaupungin elinkeinotoiminnan tuloa. Näin ollen rautatiealan koulutustoiminnan käytöstä johtuvat veloitukset ovat Kouvolan kaupungin veronalaista tuloa, jos toimintaa harjoitetaan oman kunnan alueen ulkopuolella. Sen sijaan työvoimakoulutuksen käytössä olevien resurssien veloitukset eivät ole Kouvolan kaupungille veronalaista tuloa, jos koulutustoimintaa harjoitetaan oman kunnan alueella. Hinnoittelu voi perustua esimerkiksi voittolisämalliin. / Arvonlisäverotus Henkilöstökulujen, hallinnollisten kustannusten, koneiden ja kaluston käytöstä veloitettava vastike sekä esim. IT-kustannusten edelleenveloitukset osakeyhtiöltä tulee käsitellä arvonlisäverollisina veloituksina. saa tehdä vähennyksen veloitettavaan toimintaan liittyvistä hankinnoista. Näin ollen ostot tulee jakaa kuntapalautuskelpoisiin (mm. :lle jäävä verottomaan koulutustoimintaan liittyvät hankinnat) ja vähennyskelpoisiin hankintoihin (osakeyhtiöltä edelleenveloitettavat hankinnat). Kiinteistöjen ja tilojen vuokraaminen on arvonlisäverotonta. Vuokraustoiminnasta voidaan kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi silloin, jos huoneistoa käytetään vähennykseen oikeuttavassa toiminnassa (ts. arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa) taikka kuntapalautukseen oikeuttavassa toiminnassa, käyttäjänä on yliopisto ( alkaen myös ammattikorkeakoulu) tai valtio. Asuntokäyttöön tapahtuva vuokraaminen on aina arvonlisäverotonta. on vuokrannut Pasilassa sijaitsevan koulutustilan VR-Yhtymä Oy:ltä arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella. Näin ollen tämän tilan vuokraaminen edelleen osakeyhtiölle on niin ikään arvonlisäverollista. 18

10 6 Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset 6. Kaupungin ja osakeyhtiön keskinäiset veloitukset (2/2) Muutkin osakeyhtiön yksinomaiseen käyttöön mahdollisesti luovutettavat tilat voidaan vuokrata arvonlisäverollisina. Jos tilat vuokrattaisiin osakeyhtiön yksinomaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön arvonlisäverottomana, toiminta ei ole kaupungille kuntapalautukseen oikeuttavaa toimintaa (AVL mom.). Näin ollen tilojen verottomaan vuokraamiseen liittyviin mahdollisiin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot jäisivät vuokraan piileväksi kustannukseksi. Yhteiskäytössä olevien tilojen tilakustannusten veloittaminen on arvonlisäverollista tilapäisluonteista tilan käyttöoikeuden luovuttamista. Osakeyhtiö / Tuloverotus Veloitukset ovat osakeyhtiölle vähennyskelpoista kulua. Osakeyhtiö / Arvonlisäverotus Osakeyhtiö myy tuottamansa palvelut ja tavarat verollisena. Asiakkaina olevilla yrityksillä on vähennysoikeus, mutta yksityishenkilöillä ja muilla kuluttajan asemassa olevilla arvonlisävero jää kustannukseksi. Osakeyhtiö saa vähentää Kouvolan kaupungin veloituksiin ja ulkopuolisilta tehtävien hankintojen veloituksiin sisältyvät arvonlisäverot. Hankintojen verot eivät jää osakeyhtiön kustannukseksi Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 7. Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista (1/3) Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus Vastike Liiketoimintakaupassa osakeyhtiön on maksettava kauppahinta, jolle tarvitaan rahoitus. Kauppahinta voidaan jättää kokonaan tai osin velaksi. Myös liiketoimintakaupan ja apportin yhdistelmä on mahdollinen vaihtoehto. Liiketoimintasiirrossa ei tarvita erillistä rahoitusta. Osakeyhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeitaan, joita Kouvolan kaupunki saa vastikkeeksi siirrettävää toimintaa vastaan. Liiketoimintasiirrossa yhtiön rahoitus on oman pääoman ehtoista, eikä siltä osin velkasuhdetta synny. Apporttivaihtoehdossa ei tarvita erillistä rahoitusta. Osakeyhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeitaan, joita Kouvolan kaupunki saa vastikkeeksi siirrettävää toimintaa vastaan. Apportissa yhtiön rahoitus on oman pääoman ehtoista, eikä siltä osin velkasuhdetta synny. Tulovero Mahdollinen luovutusvoitto on veronalaista tuloa siltä osin kuin myydään veronalaista elinkeinotoimintaa ja elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvia varoja. Kauppa on tehtävä käyvin arvoin. Rautatiealan koulutustoiminnan luovutuksen osalta mahdollinen luovutusvoitto on veronalaista tuloa. Työvoimakoulutustoiminnan osalta mahdollinen luovutusvoitto verovapaa, jos toimintaa harjoitetaan oman kunnan alueella. Ei synny veronalaista luovutusvoittoa, jos liiketoimintasiirron edellytykset täyttyvät. Elinkeinoverolain edellytykset liiketoimintasiirrolle eivät todennäköisesti täyty. Sama kuin liiketoimintakaupassa. Varainsiirtoverotus Ei luovuteta varainsiirtoveronalaista omaisuutta. Ei luovuteta varainsiirtoveronalaista omaisuutta. Ei luovuteta varainsiirtoveronalaista omaisuutta. 20

11 7 Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 7. Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista (2/3) Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus ALV Rautatiealan koulutus ja työvoimakoulutus arvonlisäverollista ja vähennyskelpoista. Liiketoiminnan luovutus jatkajalle veroton (AVL 19a ). Edellytys, että liiketoiminnan luovutuksen tunnusmerkit täyttyvät. Jos eivät täyty, luovutus on verollinen ja osakeyhtiölle vähennyskelpoinen. Oikeudellinen menettely Nopea ja yksinkertainen toteuttaa. Laaditaan kauppakirja, jossa yksilöidään siirtyvä omaisuus ja ulkopuolelle jäävät relevantit erät sekä sovitaan erityisehdoista mm. henkilöstöä ja sopimuksia koskien. Liiketoiminnan myymisestä päätetään Kouvolan kaupungin asianmukaisissa toimielimissä (kaupunginvaltuusto ja/tai kaupunginhallitus ja/tai konsernijaosto). Liiketoiminnan ostamisesta päätetään perustetun uuden osakeyhtiön hallituksessa. Sama kuin liiketoimintakaupassa. Sama kuin liiketoimintakaupassa. Enemmän aikaa vievä ja dokumentaatiota vaativa johtuen osakeantimenettelystä ja rekisteröinneistä. Luovutus-/siirtokirja laaditaan pääosin kuten liiketoiminnan kaupassa. Kouvolan kaupungin päätöksenteko sama kuin liiketoimintakaupassa. Perustetun uuden osakeyhtiön osalta liiketoiminnan siirtämisestä ja siihen liittyvästä osakeannista päätetään yhtiökokouksessa. Vaaditaan ns. apporttiselvitys sekä tilintarkastajan lausunto selvityksestä ja omaisuuden arvosta. Uudet osakkeet tulee rekisteröidä. Sama kuin liiketoimintasiirrossa Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista 7. Yhteenveto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoista (3/3) Liiketoimintakauppa Liiketoimintasiirto Muu apporttisijoitus Osakeyhtiön rahoitus Kauppahinta voidaan rahoittaa kokonaan tai osin velalla. Käyttöpääoma voidaan rahoittaa lainalla tai oman pääoman sijoituksella. Lainaa ei voida käyttää vaan kyse on oman pääoman sijoituksesta. Käyttöpääoma voidaan rahoittaa lainalla tai oman pääoman sijoituksella. Lainaa ei voida käyttää vaan kyse on oman pääoman sijoituksesta. Käyttöpääoma voidaan rahoittaa lainalla tai oman pääoman sijoituksella. 22

12 8 Johtopäätökset 8. Johtopäätökset Tuloverotus Liiketoimintasiirto ei näytä tarkoituksenmukaiselta vaihtoehdolta tässä tilanteessa. Toteuttamistapana voi näin ollen olla liiketoiminta kauppa tai muu apporttisijoitus ja erot syntyvät lähinnä osakeyhtiön rahoitusmuodoista. Alustavan selvityksen perusteella näyttää siltä, että työvoimakoulutustoiminnan mahdollinen luovutusvoitto on verovapaa ja rautatiealan koulutustoiminnan luovutuksen osalta ei synny myyntivoittoa. Siirtyvän työvoimakoulutustoiminnan käypä arvo on syytä erikseen selvittää, koska sillä on vaikutusta ensisijaisesti perustettavan osakeyhtiön poistopohjaan. Arvonlisäverotus Arvonlisäverotuksen näkökulmasta toteuttamisvaihtoehtojen alvkäsittelyt ovat samat. Yhtiöittämisessä ei aiheudu missään vaihtoehdossa alv-kustannusta. Oikeudellinen menettely Liiketoimintakauppa on oikeudelliselta menettelyltään yksinkertaisin ja nopein yhtiöittämisen toteuttamistapa. Liiketoimintasiirtoon ja muuhun apporttisijoitukseen liittyy niihin sisältyvästä osakeannista johtuen enemmän laadittavaa dokumentaatiota ja rekisteröintimenettelyjä, mistä johtuen ne ovat myös enemmän aikaa vieviä. Työ- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta (työntekijöiden ja sopimusten siirtyminen) eri vaihtoehtojen vaatimukset ja vaikutukset ovat samat. Keskinäiset veloitukset Kouvolan kaupungin tulee veloittaa yhtiötä resurssien käytöstä (mm. hallintopalvelut, henkilökunta, koneet ja kalusto, IT, tilat). Keskinäisen hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista. Hinnoittelu voi perustua esimerkiksi voittolisämalliin Yhteyshenkilömme 9. Yhteyshenkilömme Lisätietoja: Tuloverotus: Kari Stenqvist, Partner p Arvonlisäverotus: Mirka Danielsson, Senior Tax Manager p Yhtiö-, työ- ja sopimusoikeus: Elina Kumpulainen, Legal Leader p PricewaterhouseCoopers Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. PricewaterhouseCoopers viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited - jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsen on itsenäinen juridinen yhtiö. 24

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 12.4.2016 Ville Schildt OMAISUUDEN JA METSÄTALOUSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMINEN VALTION METSÄTALOUSOSAKEYHTIÖLLE SEKÄ OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

[LUONNOS] APPORTTIKIRJA. Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ):

[LUONNOS] APPORTTIKIRJA. Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ): [LUONNOS] APPORTTIKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ): 1 OSAPUOLET (1) Maa- ja metsätalousministeriö Suomen valtion puolesta, edustajanaan: Metsähallitus

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN ESPOO CATERING OY:N VÄLILLÄ

APPORTTISOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN ESPOO CATERING OY:N VÄLILLÄ APPORTTISOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA ESPOO CATERING OY:N VÄLILLÄ 2 (14) APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus ): 1 Sopijapuolet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot