APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ (7)

2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: Luovuttaja: Kokkolan kaupunki, Y-tunnus Osoite: PL 43, Kokkola (jäljempänä Luovuttaja ) Luovutuksensaaja: Kokkolan Satama Oy, Y-tunnus Osoite: Kantasatamantie 59, Kokkola (jäljempänä Luovutuksensaaja ) 1. Tausta ja tarkoitus Kuntalain ( /626) 2 a :n mukaisesti kunnan hoitaessa kuntalain mukaista tehtäväänsä kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain edellä mainittu muutos on tullut voimaan 1. päivänä syyskuuta Koska Luovuttaja on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut satamaliiketoimintaa omana toimintanaan liikelaitosmuodossa, kilpailutilanteessa markkinoilla, Luovuttajan on kuntalain ( /626) muutoksen seurauksena viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin. Edellä mainittuun yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyen, Luovuttaja on päättänyt osaltaan yhtiöittää Kokkolan kaupungin satamaliikelaitoksen hoitaman satamaliiketoimintansa. Luovutuksensaaja on perustettu tämän tarkoituksen toteuttamista varten. Tällä Luovutuskirjalla Luovutuksensaajaan yhtiöitetään Luovuttajan satamaliiketoiminta (jäljempänä Liiketoiminta ) luovuttamalla Liiketoiminta Luovutuksensaajalle. Tämä luovutus kattaa kaiken Luovuttajan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman satamaliiketoiminnan eikä luovutukseen sisälly muita kuin em. lain yhtiöittämisvelvoitteen piiriin kuuluvia tai niitä välittömästi tukevia toimintoja. Luovuttaja luovuttaa Liiketoiminnan apporttina täysin omistamalle Luovutuksensaajalleen laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52d :ssä tarkoitettuna liiketoimintasiirtona. Tätä apporttia vastaan Luovuttaja saa oikeuden merkitä Luovutuksensaajan liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Vastaavasti tällä Luovutuskirjalla Luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen Liiketoimintaan liittyvät velat ja vastuut tämän Luovutuskirjan ehtojen mukaisesti ja sitoutuu jatkamaan siirtyvän Liiketoiminnan harjoittamista luovutuksen toteutumisen jälkeen entiseen tapaan ja vähintään entisessä laajuudessa arvonlisäverovähennykseen (AVL 19 a ) oikeuttavaan tarkoitukseen. 2. Luovutuksen kohde Luovutuksen kohteena on Luovuttajan liikelaitos Kokkolan sataman tuottamien satamapalveluiden liiketoiminta ja kaikki siihen liittyvä omaisuus ja siihen liittyvät varat, velat, vastuut sekä velvoitteet, mikäli määrättyjen erien jättämisestä luovutuksen kohteena olevan Liiketoiminnan ulkopuolelle ei ole nimenomaisesti sovittu. Liiketoiminta käsittää siten erityisesti jäljempänä yksilöidyt erät: 2(7)

3 (a) Koneet, laitteet ja rakennelmat (Muu Käyttöomaisuus) Liiketoimintaan kuuluvat kaikki satamakokonaisuuteen liittyvät kiinteät koneet ja laitteet, kuten esimerkiksi sataman laiturit, junaradat, laituri- ja varastokentät ja satama-altaat, sekä muut koneet ja muu kalusto, kuten nosturit ja raskaat ajoneuvot (Muu Käyttöomaisuus). Liiketoimintaan kuuluva muu käyttöomaisuus, eli satamakokonaisuuteen kuuluvat tuotantovälineet ja satamaliiketoiminnassa käytetty tavanomainen irtaimisto, on olennaisilta osin luetteloitu liitteessä 2 (a). Siltä osin kuin Muu Käyttöomaisuus sisältää varainsiirtoveron alaiseksi katsottavaa omaisuutta, todetaan erityisesti, että siirtyvä omaisuus on jo ennen kuntalain voimaantuloa ollut pääasiallisesti välittömästi laissa tarkoitetussa Luovuttajan satamaliiketoiminnan käytössä ja tulee Luovutuksensaajalle vastaavaan käyttöön luovutuksen jälkeen. (b) Rakennukset Liiketoimintaan kuuluvat kaikki satamakokonaisuuteen liittyvät rakennukset, kuten varasto-, tehdas-, hallinto- ja tuotantorakennukset sekä terminaalirakennukset, kuten tarkemmin eritelty liitteessä 2(a) ja merkitty liitteessä 2 (b) olevaan karttaan satama-alueesta. Siltä osin kuin Rakennukset sisältävät varainsiirtoveron alaiseksi katsottavaa kiinteää omaisuutta, todetaan erityisesti, että siirtyvä omaisuus on jo ennen kuntalain voimaantuloa ollut pääasiallisesti välittömästi laissa tarkoitetussa Luovuttajan satamaliiketoiminnan käytössä ja tulee Luovutuksensaajalle vastaavaan käyttöön luovutuksen jälkeen. (c) Osakkeet ja osuudet Liiketoimintaan kuuluvat Luovuttajan taseessa olevat, satamaliikelaitokseen liittyvät Kiinteistö Oy Port Handlingin osakkeet (nrot [ ]/[ ] kpl vastaten [ ] % osakekannasta) siirtyvät Luovutuksensaajalle. (d) Aineettomat oikeudet Luovutuksen kohteeseen kuuluvat kaikki Liiketoimintaan liittyvät rekisteröidyt ja rekisteröimättömät aineettomat oikeudet, kuten tavaramerkit, domain-nimet, tietotaito, asiakastiedot sekä muut Liiketoiminnassa tarvittavat ja Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät asiakirjat ja tiedot. Liiketoimintaan liittyvät aineettomat oikeudet ovat olennaisilta osin luetteloitu liitteessä 2 (d). (e) Rahoitusomaisuus; takuut ja vakuudet Luovutuksen kohteeseen kuuluu kaikki Liiketoimintaan liittyvä rahoitusomaisuus, kuten esimerkiksi satamaliikelaitoksen konttokuranttitilin saldo sekä laina-siirto- ja myyntisaamiset. Liiketoimintaan liittyviin eri investointihankkeisiin urakoitsijoilta saadut pankkitakuut ja vakuudet, kuten eritelty liitteessä 2 (e) (arvot per ), siirtyvät Luovutuksensaajalle. (f) Sopimukset Luovutuksen kohteeseen kuuluvat kaikki Liiketoimintaan liittyvät sopimukset. Liiketoimintaan liittyvät sopimukset ovat olennaisilta osin luetteloitu liitteessä 2 (f). 3(7)

4 (g) Viranomaisluvat ja -hyväksynnät Luovutuksensaajalle siirtyvät kaikki Liiketoiminnan harjoittamista varten voimassa ja vireillä olevat, tarpeelliset viranomaisluvat ja -hyväksynnät, jotka ovat luetteloitu liitteessä 2 (g), edellyttäen, että viranomaiset hyväksyvät ko. siirrot. (h) Velat ja vastuut Luovutuksensaajalle siirtyvät vastuut kaikista Liiketoimintaan liittyvistä lakiin tai sopimuksiin perustuvista veloista, vastuista, sitoumuksista ja velvoitteista riippumatta siitä, mihin vastuut perustuvat tai milloin ne ovat syntyneet, paitsi siltä osin kun on nimenomaan sovittu toisin kohdassa 3 (b). Luovutuksensaaja vastaa siten myös Liiketoimintaan liittyvistä veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista ja veloista. Velat siirtyvät Luovutuksen saajalle sellaisina kuin ne on hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kirjattu Luovuttajan kirjanpitoon Luovutuspäivänä. Luovutuksen lopullinen kohde (siirtyvät varat ja velat) määräytyy tilanteesta per vahvistettavien kirjanpitoarvojen mukaan. Luovutuksen kohteen omaisuus- ja velkaerien lopulliset liitteet laaditaan mennessä. Edellä mainitun lisäksi Luovutuksen kohteeseen kuuluvat satamaliiketoiminnan henkilökunta, joka siirtyy Luovutuksensaajalle ns. vanhoina työntekijöinä siten kun on tarkemmin sovittu kohdassa Luovutuksen ulkopuolelle jäävät erät Liiketoiminnan luovutuksen ulkopuolelle jäävät jäljempänä yksilöidyt erät: (a) Maa- ja vesialueet Luovutuksen kohde ei sisällä maa- tai vesialueita vaan maapohja (raakamaa) ja vesialueet jäävät Luovuttajan omistukseen kuitenkin siten, että Luovutuksensaaja saa erillisen, liitteenä 3 (a) olevan, vuokrasopimuksen perusteella käyttöoikeuden niihin. (b) Luovuttajan vastuulle jäävät erät Luovutuksensaajalle ei siirry tämän Luovutuskirjan nojalla vastuu liitteessä 3 (b) mainituista vastuista ja veloista. 4. Apporttiomaisuuden arvo ja arvostus Luovutettavan apporttiomaisuuden arvo määräytyy Liiketoimintaan kohdistuvien hyvän kirjanpitotavan mukaisesti arvostettujen, siirtyvien varojen ja siirtyvien velkojen erotuksesta per (jäljempänä Nettoapportti ). 5. Vastike Luovutuksensaaja on osakkeenomistajan päätöksellä päättänyt osakepääoman korottamisesta osakeannilla laskemalla liikkeelle kappaletta uusia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta on yhteensä vähintään euroa, josta euroa merkitään osakepääomaan ja vähintään euroa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Nettoapportin arvioitu arvo per on siten euroa. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Luovutuksensaajan ainoalle osakkeenomistajalle, eli Luovuttajalle. 4(7)

5 Luovuttaja merkitsee edellä mainitut osakkeet luovuttamalla Liiketoiminta Luovutuksensaajalle apporttina. Siltä osin kuin Nettoapportin lopullinen arvo ylittää Nettoapportin em. arvioidun arvon per , ylimenevä osa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden lopullinen merkintähinta tarkentuu, kun Nettoapportin täsmällisen määrän selvittämiseksi tarvittavat jaksotukset ja yksilöinnit on tehty mennessä Luovuttajan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus Liiketoimintaan siirtyvät luovutuspäivänä klo , josta alkaen Luovutuksensaaja tulee harjoittamaan Liiketoimintaa omaan lukuunsa ( Luovutuspäivä ). Luovutuksensaaja vapauttaa Luovuttajan kaikista vastuistaan Liiketoimintaa koskien Luovutuspäivästä lukien. 7. Vahingonvaaran siirtyminen Vahingonvaara luovutuksen kohteeseen siirtyy Luovutuksensaajalle Luovutuspäivänä klo Luovutuksensaaja vastaa Liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden vakuuttamisesta Luovutuspäivästä alkaen. 8. Kiinteistöinvestointien arvonlisävero Luovuttaja on vuosien aikana tehnyt kiinteistöinvestointeja Liiketoimintaan kuuluviin rakennuksiin ja rakennusten käyttöä palveleviin laitteisiin, joiden osalta on tehty arvonlisäverolaissa tarkoitettuja arvonlisäverovähennyksiä. Oikeus ja velvollisuus tarkistaa arvonlisäverolaissa tarkoitetut vähennykset siirretään tällä Luovutuskirjalla Luovuttajalta Luovutuksensaajalle. Luovuttajan arvonlisäverolain 209 l :ssä tarkoitettu selvitys kiinteistöinvestointien arvonlisäverosta on liitteenä Liiketoimintaan liittyvät yksityisoikeudelliset ja julkisoikeudelliset maksut Luovutuksensaajalla on Luovutuspäivästä lähtien oikeus päättää satamatoimintaan liittyvistä yksityisoikeudellisista ja julkisoikeudellisista maksuista ja veloittaa niitä asianomaisilta tahoilta. Liiketoiminnassa Luovutuspäivänä käytössä olevat yksityisoikeudelliset ja julkisoikeudelliset maksut on tarkemmin eritelty liitteessä Liiketoiminnan kunto ja Luovuttajan vastuu Luovutuksensaajalla on ollut mahdollisuus tutustua ja Luovutuksensaaja on tutustunut Liiketoimintaan sekä siihen liittyviin sitoumuksiin ja velvoitteisiin ja hyväksyy sekä vastaanottaa luovutuksen kohteen siinä kunnossa, kuin se on Luovutuspäivänä. Luovutuksensaajalle siirtyvät Luovutuspäivästä lukien vastuut kaikista Liiketoimintaan liittyvistä lakiin, sopimuksiin tai viranomaislupiin perustuvista veloista, vastuista, sitoumuksista ja velvoitteista riippumatta siitä, mihin vastuut perustuvat tai milloin ne ovat syntyneet, paitsi siltä osin kun on nimenomaan sovittu toisin kohdassa 3 (b). Siinä tapauksessa, että yksittäisen velan, sopimuksen, viranomaisluvan, oikeuden, vastuun tai velvoitteen siirto edellyttää kolmannen suostumusta eikä sellaista saada, Luovuttaja ja Luovutuksensaaja vastaavat yhdessä velan, sopimuksen, oikeuden, vastuun tai velvoitteen täyttämi- 5(7)

6 sestä kuitenkin niin, että sopijapuolten keskinäisessä suhteessa niistä vastaa Luovutuksensaaja, joka saa myös hyväkseen niistä tulevat edut. Sopijapuolet ovat tietoisia siitä, että viranomaislupien siirtäminen Luovuttajalle edellyttää viranomaisten suostumusta. Luovuttaja pyrkii myötävaikuttamaan Liiketoimintaan liittyvien voimassaolevien viranomaislupien ja vireillä olevien lupahakemusten siirtoon Luovuttajalle. Ellei suostumusta Luovuttajalle myönnettyjen viranomaislupien ja/tai Luovuttajan tekemien lupahakemusten siirtoon myönnetä, Luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Luovuttajalle myönnettyjä viranomaislupien ehtoja siihen saakka, kunnes Luovuttajalle on myönnetty korvaavat viranomaisluvat Liiketoimintaa varten. 11. Henkilöstö Luovutuksensaaja ottaa Liiketoimintaan liittyvän Luovutuspäivän olevan koko henkilöstön palvelukseensa vanhoina työntekijöinä entisin työsopimusehdoin Luovutuspäivästä lukien ottaen huomioon lainsäädännön liikkeenluovutusta koskevat määräykset. Liitteessä 11 (a) on luettelo siirtyvistä työntekijöistä ja tarkat tiedot kunkin työntekijän keskeisistä palkka- ja työehdoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että jo eläkkeelle siirtyneet työntekijät eivät kuulu siirtyvän henkilöstön piiriin ja että vastuu mahdollisista eläkemaksuista, jotka liittyvät jo eläkkeellä olevien työntekijöihin, jää Luovuttajalle. Luovutuspäivään saakka ansaittujen vuosilomien lomakorvaukset ja lomaltapaluurahat sekä säästövapaat samoin kuin muut vastaavat erät ja näiden sivukustannukset sekä Liiketoimintaan kohdistuvat muut sellaiset työnantajamaksut, jotka perustuvat Liiketoiminnan siirtämistä edeltävään aikaan ja ovat maksamatta Luovutuspäivänä, sisältyvät täysimääräisinä Luovutuksensaajalle kohdassa 4. (Apporttiomaisuuden arvo ja arvostus) kuvatulla tavalla siirtyviin velkoihin. Lomakorvausten ja lomaltapaluurahojen määrä, samoin kuin muut työnantajamaksut määräytyvät sovellettavien lakien ja työehtosopimusten mukaan. Luovuttaja ja Luovutuksensaaja ovat ennen Luovutuspäivää hoitaneet liiketoiminnan siirtoon liittyvät lakien mukaiset neuvotteluvelvoitteensa henkilöstön kanssa. Luovutuksensaaja sopii erikseen siirtyvän henkilöstön kanssa liitteenä 11 (b) olevan henkilöstösopimuksen, joka määrittelee tarkemmin ne työehdot, joita sovelletaan henkilöstöön, ja myös ottaa huomioon, että työntekijät siirtyvät kunnallisesta palvelusuhteesta työsopimuslain mukaiseen työsopimussuhteeseen. 12. Allekirjoitukset Tätä Luovutuskirjaa on laadittu kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Kokkolassa 31. päivänä joulukuuta 2014 KOKKOLAN KAUPUNKI KOKKOLAN SATAMA OY [ ] [ ] 6(7)

7 LIITTEET Liite 2 (a) Muu käyttöomaisuus, ml rakennukset Liite 2 (b) Kartta liiketoimintaan kuuluvien rakennusten sijainnista satamaalueella Liite 2 (d) Aineettomat oikeudet Liite 2 (e) Takuut ja vakuudet (per ) Liite 2 (f) Olennaiset sopimukset Liite 2 (g) Viranomaisluvat ja -hyväksynnät Liite 3 (a) Maa- ja vesialueiden vuokrasopimus Liite 3 (b) Luovuttajan vastuulle jäävät erät Liite 8 Selvitys kiinteistöinvestointien arvonlisäverosta Liite 9 Yksityisoikeudelliset ja julkisoikeudelliset maksut Liite 11 (a) Henkilöstö ja niiden keskeiset palkka- ja työehdot Liite 11 (b) Henkilöstösopimus 7(7)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot