Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sataman yhtiöittäminen 226/ /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sataman yhtiöittäminen 226/ /2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin periaatteiden nojalla eduskunta on hyväksynyt kuntalain muutoksen , joka velvoittaa yhtiöittämään kilpailutilanteessa toimivat kunnalliset liikelaitokset. Loviisan kaupungin kohdalla velvollisuus koskee sataman toimintaa. Yhtiöittämisen tulee toteutua asetetun aikarajan puitteissa, eli viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunki on valmistautunut yhtiöittämisvaatimuksiin tutkimalla eri yhtiöittämismuotojen mahdollisuuksia. Analyysit yhtiöittämisen taloudellisista ja verotuksellisista vaikutuksista on tehnyt KPMG. Analyysit ovat sisältäneet sekä Loviisan kaupungin, että tulevan yhtiön kannalta eri ratkaisuvaihtoehtojen, kuten maa-alueiden ja infrastruktuurin omistamisen tai vuokraamisen taloudellisten vaikutusten arvion ja skenaariot. Herkkyysanalyysi päivitettiin tammikuussa Valtuutetuille on järjestetty asiasta kaksi iltakoulua ja KPMG:n laatima raportti (salassa pidettävä JulkL 24 1 mom 17 k) on nähtävillä Loviisan kaupungin Raatihuoneella asian valmistelijalla ennen Kaupunginvaltuuston kokousta. Kaupunginhallitus on tehnyt strategisen päätöksen sataman yhtiöittämisen lähtökohdista niin, että yhtiöittäminen on päätetty toteuttaa pääsääntöisesti apporttiluovutuksena, jossa nykyiset sataman liiketoiminnan käytössä olevat maa- ja vesialueet siirtyvät perustettavalle osakeyhtiölle. Loviisan kaupungin edun mukaista on, että sen 100 % omistamalla osakeyhtiöllä on mahdollisuus toimia kannattavasti, kehittää toimintaansa ja tulla toimeen omalla kassavirrallaan. Kaupasta muodostuva maa-alueiden myyntivoitto tulee lisäämään kaupungin taseen ylijäämää n. 5,5 miljoonaa euroa. Sataman perustamissopimus on laadittu siitä lähtökohdasta, että ensimmäisen vuoden aikana Satama Oy:n hallituksena toimii virkamiehistä koostuva hallitus, joka toimitusjohtajan tukena tulee hoitamaan käytännön asiat aloittavan yhtiön perustamiseen liittyen. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuoden 2015 yhtiökokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus. Tämä järjestely antaa kaupungille aikaa hioa konserniohjettaan uuteen konsernirakenteeseen soveltuvaksi ja myös poliittisille päättäjille aikaa tutustua osakeyhtiölain vaatimuksiin osakeyhtiön hallituksen toimintaan, sen vastuisiin,

2 velvoitteisiin ja oikeuksiin. Konserniohjeessa tulee kiinnittää erityistä huomioita perustettavan satamayhtiön toiminnan ohjaamiseen niin, että kaupungin edun ja määräysvallan säilyttäminen huomioidaan olennaisissa liiketoimintaratkaisuissa. Uusi konserniohje tulee saattaa hallituksen käsittelyyn vuoden 2014 aikana. Yhtiöittämiseen liittyvä henkilöstön siirto uuteen yhtiöön on edennyt yhteistyöneuvottelujen kautta lain säännösten mukaisesti. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaan vanhoina työntekijöinä Satama Oy:n palvelukseen. Yhtiön avaavan taseen loppusumman ennakoidaan olevan n. 13,6 miljoonaa euroa. Avaava tase muodostetaan niin, että sataman toimintaan liittyvät käyttöomaisuuserät siirretään perustettavalle yhtiölle kirjanpitoarvostaan ja maaomaisuuserät käyvästä arvosta, lisäksi yhtiön kassaan siirretään euroa, joka on osa kauppahintaa ja merkitään saamiseksi kaupungin taseeseen. Satamayhtiölle ei siirretä vieraan pääoman eriä. Oman pääoman määräksi on laskettu euroa, joka jakautuu osakepääomaan euroa ja sidottuun vapaaseen pääomaan euroa. Se maksetaan kokonaisuudessaan yhtiölle apporttiluovutuksena yhtiön osakkeita vastaan ja loppuosa kauppahinnasta euroa kirjataan yhtiön velaksi Loviisan kaupungille. Kauppahinta on euroa, ja se perustuu luovutettavien tonttien käypään arvoon ( euroa), josta viimeisimmän arvion on suorittanut LandPro Oy , sekä käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvoihin per ( ,59 euroa) ja kassaan panosta ( euroa). Kaupungin myyntivoitoksi kaupasta kirjautuu n. 5,5 miljoonaa euroa. Varainsiirtoveron alaisen omaisuuden katsotaan sisältyvän apporttiluovutukseen, jolloin voidaan hakea vapautusta varainsiirtoverosta. Tästä haetaan vielä erillinen ennakkopäätös verottajalta. Apporttiluovutus ja liiketoimintakauppa ovat arvonlisäverolain 19 a :n mukaisia liikkeenluovutuksia, joista ei seuraa arvolisäveroseuraamuksia. Perustettavan yhtiön yhtiöittäminen on suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan osakeyhtiö minimiosakepääomalla, joka on euroa ja yhtiö tulee perustaa aikaisintaan Toisessa vaiheessa perustettu yhtiö valmistelee osakepääoman korottamisen ja osakeantipäätöksen apporttia vastaan. Varsinainen liiketoiminta aloitetaan , jolloin myös luovutettavan omaisuuden ja liiketoiminnan omistus-, hallinta- ja käyttöoikeudet siirtyvät yhtiölle. Myös henkilökunta siirtyy yhtiön palvelukseen

3 Laadittujen laskelmien, kassavirtaennusteen ja liiketoiminnan ennustetun kehityksen mukaan, perustettava yhtiö on taloudellisesti hyvällä ja terveellä pohjalla, mikä antaa uudelle osakeyhtiölle hyvät lähtökohdat liiketoiminnan ja satamatoiminnan kehittämiselle. Liitteet: - Loviisan Sataman kauppakirja liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 1 mom 17 k) - Loviisan Sataman yhtiöjärjestys - Loviisan Sataman perustamissopimus - Loviisan Sataman lainasopimus liite 6 (salassa pidettävä JulkL 24 1 mom 17 k) - Kauppahinnan muodostuminen (salassa pidettävä JulkL 24 1 mom 17 k) Liite nro 46. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se - päättää lakkauttaa Loviisan sataman omana toimintonaan ja yhtiöittää sataman toiminnot alkaen - päättää perustaa satamaliiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön Loviisan Satama Oy, ruotsiksi Lovisa Hamn Ab, englanniksi Port of Lovisa Ltd. - päättää merkitä yhtiön kaikki osakkeet 100 kpl á 25 euroa, yhteensä osakepääoma euroa - valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen kolme jäsentä Loviisan kaupungilta: Kristina Lönnfors, Ulf Blomberg ja Kirsi Kettunen - oikeuttaa talouspäällikkö Siv Gustafssonin avaamaan perustettavalle satamayhtiölle pankkitilin - päättää hyväksyä yhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoihin liittyvät asiakirjat: kauppakirja, yhtiöjärjestys, lainasopimus ja perustamissopimus - valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset tai tarkennukset - valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan yksin tai kaksi yhdessä edustamaan Loviisan kaupunkia ja käyttämään äänivaltaa Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa - merkitsee perustettavan satamayhtiön tulevassa osakeannissa kaupungille merkittäväksi tarjotut osakkeet ja päättää maksaa osakkeiden kauppahinnan kauppakirjan mukaisesti Päätös: Kokous keskeytettiin klo ja sataman yhtiöittämisestä ja sen eri vaihtoehdoista käytiin yleistä keskustelua. Asian kokouskäsittelyä jatkettiin klo

4 Hallintojohtaja Kristina Lönnfors sekä talousjohtaja Kirsi Kettunen ilmoittivat jääväävänsä itsensä tämän pykälän käsittelystä. Jääviysperuste on, että heitä on ehdotettu perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi. Asian käsittelyn ajaksi kutsuttiin sihteeriksi kehittämisjohtaja Sten Frondén. Kaupunginhallituksen jäsen Nina Pere ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Pere muutti ehdotustaan ja ehdotti pöydällepanoa, jäsen Lepola kannatti tehtyä esitystä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. --- KH 117 Liite nro 53. Päätös: Hallintojohtaja Kristina Lönnfors sekä talousjohtaja Kirsi Kettunen ilmoittivat jääväävänsä itsensä tämän pykälän käsittelystä. Jääviysperuste on, että heitä on ehdotettu perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi. Asian käsittelyn ajaksi kutsuttiin sihteeriksi kehittämisjohtaja Sten Frondén. Keskustelun aikana esittelijä teki ehdotukseensa seuraavan muutoksen: Hallituksen kokoonpanoa muutetaan siten, että hallituksen jäseniä valitaan viisi. Ehdotettujen kolmen viranhaltijan lisäksi valitaan kaksi luottamushenkilöä. Jäsen Janne Lepola ehdotti valittavaksi hallitukseen kolme luottamushenkilöä ja kaksi viranhaltijaa. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti ehdotusta. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus jaa, vastaehdotus ei Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ei -ääntä ja yksi tyhjä ääni. Jäsen Agneta Alm ehdotti Mats Lobbasta hallituksen jäseneksi, jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti ehdotusta. Jäsen Merja Grönberg ehdotti Kalevi Lappalaista hallituksen jäseneksi, jäsen Veikko Ekström kannatti ehdotusta. Jäsen Janne Lepola ehdotti Jouni Malmivaaraa hallituksen jäseneksi. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti ehdotusta ja esitti, että viranhaltijoista Ulf

5 Blombergiä ei valita hallitukseen, jolloin myös sukupuolten tasa-arvoperiaate hallituksessa toteutuu. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se - päättää lakkauttaa Loviisan sataman omana toimintonaan ja yhtiöittää sataman toiminnot alkaen - päättää perustaa satamaliiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön Loviisan Satama Oy, ruotsiksi Lovisa Hamn Ab, englanniksi Port of Lovisa Ltd. - päättää merkitä yhtiön kaikki osakkeet 100 kpl á 25 euroa, yhteensä osakepääoma euroa - valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen viisi jäsentä: Mats Lobbas, Kalevi Lappalainen, Jouni Malmivaara, Kristina Lönnfors ja Kirsi Kettunen - oikeuttaa talouspäällikkö Siv Gustafssonin avaamaan perustettavalle satamayhtiölle pankkitilin - päättää hyväksyä yhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoihin liittyvät asiakirjat: kauppakirja, yhtiöjärjestys, lainasopimus ja perustamissopimus - valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset tai tarkennukset - valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan yksin tai kaksi yhdessä edustamaan Loviisan kaupunkia ja käyttämään äänivaltaa Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa - merkitsee perustettavan satamayhtiön tulevassa osakeannissa kaupungille merkittäväksi tarjotut osakkeet ja päättää maksaa osakkeiden kauppahinnan kauppakirjan mukaisesti. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. ---

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot