SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 luonnos SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä ) on velvollinen kuntalain 2 a ja 86 :ien (626/2013) nojalla siirtämään toimintansa osuuskunnan tai osakeyhtiön hoidettavaksi viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Jäsenkuntien tavoitteena on tulla uuden toiminnanharjoittajan omistajiksi samoin osuuksin kuin mitä on niiden osuus kuntayhtymän peruspääomasta ja purkaa kuntayhtymä. Tällä sopimuksella kuntayhtymän jäsenkunnat sopivat kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen toimittamisesta. Tällä sopimuksella sovitaan myös perussopimuksen muuttamisesta siltä osin kuin tässä sopimuksessa toiminnan uudelleen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa ja purkamismenettelyssä poiketaan perussopimuksen määräyksistä. Tämä sopimus perustuu seuraaviin jäsenkuntien valtuustojen päätöksiin: Kustavin kunnanvaltuusto x.x.2014 x Maskun kunnanvaltuusto x.x.2014 x Mynämäen kunnanvaltuusto x.x.2014 x Naantalin kaupunginvaltuusto x.x.2014 x Nousiaisten kunnanvaltuusto x.x.2014 x Taivassalon kunnanvaltuusto x.x.2014 x Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto x.x.2014 x Vehmaan kunnanvaltuusto x.x.2014 x

2 2. Kuntayhtymän purkaminen ja siirtyvän toiminnan järjestäminen 2.1. Uuden yhteisön perustaminen ja toiminnan siirto perustettavalle yhteisölle Kuntayhtymän yhtymähallitus valtuutetaan perustamaan osuuskunta tai osakeyhtiö, jonka kaikki osuudet tai osakkeet kuntayhtymä merkitsee ja maksamaan yhteisölle riittäväksi katsomansa perustamisvaiheen pääoma. Yhtymähallituksen jäsenet nimetään perustettavan yhteisön hallituksen jäseniksi suostumuksensa perusteella. Mikäli yhtymähallituksen nykyinen jäsen ei anna suostumustaan perustettavan yhteisön hallitusjäsenyydelle, jäsenkunnan kunnanhallitus on velvollinen tekemään yhtymähallitukselle esityksen hallitukseen nimettävästä henkilöstä. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto oikeutetaan luovuttamaan erillisin sopimuksin kuntayhtymän toimintaa jatkamaan perustetulle ja kuntayhtymän kokonaan omistamalle yhteisölle kuntayhtymän toiminta henkilöstöineen, varoineen ja velkoineen. Yhtymävaltuusto päättää luovutuksen ehdoista ja mikä osa omaisuudesta sijoitetaan perustettuun yhteisöön sen osuuksia tai osakkeita vastaan. Toiminta siirretään kuntalain mukaisesti uudelle yhteisölle viimeistään mennessä Henkilöstön asema Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy toimintaa jatkamaan perustettavan yhteisön palvelukseen. Henkilöstön siirrossa noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 :ssä tarkoitettua liikkeen luovutusta koskevaa sääntelyä ja mitä muutoin on kuntalaissa, laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja työehtosopimuslaissa määrätty.

3 Jäsenkunnat vastaavat mukaisten peruspääomaosuuksiensa mukaisessa suhteessa kuntayhtymän eläkemenoperusteisista maksuista. 3. Loppuselvityksen ja tilinpäätöksen laatiminen 3.1. Toimivalta loppuselvityksessä Perussopimuksesta poiketen kuntayhtymän yhtymähallitus vastaa loppuselvityksen valmistelusta ja allekirjoittaa jäsenkunnille annettavan loppuselvityksen. Loppuselvitykseen liitetään kuntayhtymän tilintarkastajan antama lausunto. Tilinpäätös ja loppuselvitys tilintarkastajan lausuntoineen toimitetaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi viipymättä niiden valmistuttua. Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomukset, hyväksyvät tilinpäätöksen ja loppuselvityksen ja myöntävät vastuuvapauden. Loppuselvitys sisältää muun muassa mahdollisten velkojen maksun ja kirjanpidon sekä tilinpäätöksen valmistelun ja allekirjoittamisen lisäksi kaikki kuntayhtymän tiedonantovelvollisuuksiin ja lopettamiseen liittyvät tehtävät, kuntayhtymän arkiston ja henkilöstörekistereiden siirtämiseen liittyvät tehtävät sekä liikkeenluovutuksen täytäntöönpanoon mahdollisesti vielä liittyvät jäljellä olevat tehtävät. Yhtymähallitus vastaa siitä, että kuntayhtymän sellaiset sopimukset ja sitoumukset, joita ei ole siirretty liikkeenluovutuksen yhteydessä, on irtisanottu päättymään mennessä. Jäsenkunnat oikeuttavat kuntayhtymän nykyisen yhtymähallituksen jatkamaan toimintaansa vuoden 2015 puolelle tarvittavan ajan. Yhtymähallitus valitsee esittelijän päätettävien asioidensa esittelyä varten. Loppuselvityksen aikana kuntayhtymän puolesta annettavat tiedonannot, sitoumukset ja sopimukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa hallituksen valitsema sihteeri.

4 3.2. Loppuselvityskustannusten maksaminen Loppuselvityksen, tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista sekä sellaisista kustannuksista, joita ei voida liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtää perustettavalle yhteisölle, vastaa kuntayhtymä. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätökseen kirjataan varaus tilinpäätöksestä ja loppuselvityksestä aiheutuvien ja myöhemmin esiin tulevien kustannusten kattamista varten. Varausta vastaava rahamäärä siirretään perustettavalle yhteisölle toimeksiantovaroina. Liikkeen luovutuksen jälkeen tapahtuvat loppuselvityksestä aiheutuvat toimet tehdään perustettavan yhteisön organisaatiossa kuntayhtymän ja perustettavan yhteisön tekemän sopimuksen mukaisesti. Vähintään yksi toimihenkilö nimetään sellaiseksi tilivelvolliseksi henkilöksi, jolla on oikeus hyväksyä kuntayhtymälle tulevat menot. Loppuselvitykseen liitetään tilitys varauksella katettavien menojen toteutumisesta. Mikäli loppuselvitysmenot ylittävät siihen varatut varat, jäsenkunnat vastaavat menoista peruspääomaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Mikäli varat ylittävät menot, yhtymähallitus oikeutetaan sijoittamaan ne perustettavan yhteisön vapaaseen omaan pääomaan Arviointikertomuksen valmistelu Jäsenkunnat oikeuttavat kuntayhtymän tarkastuslautakunnan suorittamaan loppuun tarkastuslautakunnalle kuntalain mukaan kuuluvat tehtävät sekä saattamaan arviointikertomuksen ja kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn. Tarkastuslautakunnan esitys jäsenkuntien tarkastuslautakunnille sisältää arviointikertomuksen sekä esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Jäsenkunnan valtuusto tekee päätöksensä kuntayhtymän osalta jäsenkunnan oman tarkastuslautakunnan esityksestä. 4. Nettovarallisuuden jakaminen Loppuselvityksessä omaisuus arvostetaan kirjanpitoarvoon. Loppuselvityksessä laaditaan laskelma kuntayhtymän nettovarallisuudesta ja kunkin kunnan osuudesta

5 nettovarallisuuteen. Kullekin jäsenkunnalle suoritetaan sen osuus kuntayhtymän nettovarallisuudesta eli varojen ja velkojen erotuksesta. Suoritus tapahtuu siirtämällä jäsenkunnalle sen peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa kuntayhtymän omistamat perustettavan yhteisön osuudet tai osakkeet ja muut jäljellä olevat varat tai velat. Jäsenkunta on velvollinen maksamaan osuuksista tai osakkeista varainsiirtoveron. Yhtymähallitus tekee kuntalain 23 :n 2 momentissa tarkoitetut omistajaohjausta koskevat päätökset, kunnes omistusoikeus perustettavaan yhteisöön on siirtynyt jäsenkunnille. 5. Muut vastuut 5.1. Vastuu purkamisen ja loppuselvityksen jälkeen ilmenevistä velvoitteista Jäsenkunnat vastaavat perussopimuksen 15 :n ja kuntalain 83 :n mukaisesti voimassa olleiden peruspääomaosuuksiensa suhteessa kuntayhtymän purkamisen jälkeen mahdollisesti ilmenevistä kuntayhtymän veloista ja vastuista. Peruspääomasuhteet ovat: Osuus perus pääomasta Jäsenkunta Kustavi 6,06 % Masku 15,15 % Mynämäki 24,24 % Naantali 12,12 % Nousiainen 12,12 % Taivassalo 9,09 % Uusikaupunki 12,12 % Vehmaa 9,09 % Yhteensä 100,00 % Perussopimusta muuttaen jäsenkunnat sopivat, että kuntayhtymästä eroaminen ei vapauta eroavaa jäsenkuntaa sellaisista kuntayhtymän purkamisen jälkeen ilmenevistä vastuista ja velvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen jäsenkunnan eroa Kuntayhtymän arkistot

6 Kuntayhtymän arkisto pyritään siirtämään perustettavan yhteisön säilytettäväksi. Jäsenkunnat sopivat, että Uudenkaupungin kaupunki voi kuntayhtymän purkamisen jälkeen tehdä asiakirjojen antamiseen arkistosta ja muut arkiston säilyttämiseen ja ylläpitoon liittyvät päätökset. Päätöksenteosta aiheutuvia kustannuksia lukuun ottamatta muut arkiston ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken kohdan 5.1. mukaisesti Tiedonannot Yhtymähallitus ilmoittaa kuntayhtymän purkautumisesta veroviranomaisille, Lounais Suomen aluehallintovirastolle, Kevalle, Suomen kuntaliitolle sekä muille viranomais ja sidosyhteistyötahoille. 6. Allekirjoitukset KUSTAVIN KUNTA MASKUN KUNTA MYNÄMÄEN KUNTA NAANTALIN KAUPUNKI NOUSIAISTEN KUNTA TAIVASSALON KUNTA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VEHMAAN KUNTA

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot