O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN"

Transkriptio

1 f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2<i ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KKUS 41/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, ulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, ulu Jäsenet: Vili Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) (este) Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen SA Toiviainen KVJA Juntura (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokous Lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taru Torssonen ja Ville Siikaluoma. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. t! (5j) SihtJ\ Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL2S, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: +358

2 0 \VAV// ULUN C)) J(( j( j KUNTA Hallituksen kokoukse) 5 ILmoitusasiat Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Sopovaliokunnan kokous (vieraana PSAS:n hpj Milja Seppälä) SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa Aamupalavieraana ulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias jalehto SA Toiviainen hyvinvointityöryhmän kokouksessa SA Toiviainen TE-toimiston asiakasraadin kokouksessa YYE 9/ Kysy opintotuesta -tilaisuus lkkarissa (vieraana suunnittelija, opintotukilautakunnan sihteeri Anita Pirilä) SA Toiviainen mukana humanistisen tiedekunnan omaopettajien koulutuksessa Yliopiston Missä mennään -tilaisuus salissa L SA Toiviainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa SYL:n liittokokous Korpilammetia SA Toiviainen terveystyöryhmän kokouksessa SA Toiviainen opintotuki[autakunnan kokouksessa SA Toiviainen mukana humanistisen tiedekunnan opiskeluympäristösetvityksessä SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa SA Toiviainen ja KVJA Juntura mukana kauppakorkeakoulun opiskeluympäristöselvityksessä YYE1/ YY:n väen ja yliopiston johdon yhteinen joulusauna Työntekijäkokous PS Manninen Nordean Pohjois-Pohjanmaan neuvottelukunnan joulupäivällisellä HPJ Koistinen, HPJ215 Nousiainen ja PS Manninen SYL:n glögeil[ä Universitas ulu -hankkeen viisivuotissynttärit lkkarissa PJ-klubi lkkarissa HJ Torssonen, HJ Väisänen, PS Manninen ja KVJA Juntura tapasivat uiuses:n edustajia (yhteinen tapahtuma vuosijuhlaviikolla) Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Projektiavustukset 3/2014 Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 10/2012 talousarvion vuodelle Talousarviossa toiminta- ja projektiavustuksiin on varattu rahaa yhteensä euroa. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain talousarviossa määritellyn avustussumman jakautumisesta eri avustusmomenteille. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2014 päättänyt jakaa vuoden 2014 projektiavustuksia yhteensä 6000 euroa. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/29014 päättänyt projektiavustusten hakuajoiksi 16.3., 28.9.ja Hakukierroksella 3/2014 projektiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 9 kappaletta: ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät RMY ry, ulun yliopiston koneinsinöörikilta ry, Gieku ry, ulun ylioppilasteatteri, Blanko ry, Verba ry, ulun Arkkitehtikilta ry, ulun lääketieteellinen kilta ry, ulun Teekkarihenkiset Akateemikot snapsi ry. Liite: Projektiavustushakemukset 3/2014 ja hallituksen päätös Esittetijä: KVJA Juntura Päätös: Päätettiin myöntää projektiavustuksia seuraavasti: ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry 50 ii t;;:e:: : Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KI : L250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , fl.fi, WVfW.YY.Fl

3 o \V/AV// ULUN Tri Tr ( YLiPFLASKUNTA HaUituksen ulun yliopiston koneinsinöörikilta ry 100 Gieku ry 0 ulun ylioppilasteatteri 500 Blanko ry 124 Verbary 50 ulun Arkkitehtikilta ry 500 ulun lääketieteellinen kilta ry 217,49 ulun Teekkarihenkiset P1kateemikot sn/psi ry 200 Yhteensä 1741,49 euroa. 7 5 Ylioppilaskunnan kieliohjelma Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toirneenpanovaltaa. Ylioppilaskunnan vuoden 2014 toimintasuunnitelmaprojektin Kielipolitiikka kuntoon mukaan ylioppilaskunta laatu omat kieliperiaatteensa. Vuonna 2014 ulun yliopisto laati kielipoliittisen strategian, jonka sisältöön myös ylioppilaskunta on vaikuttanut. Vuoden 2014 aikana HJ Siikaluoma, HJ Määttä, KVJA Saarela ja myöhemmin KVJA Juntura ovat valmistelleet ylioppilaskunnan kieliohjelmaa, jossa linjataan englannin kielen käytöstä ylioppilaskunnassa. Valmistelutyöhön on osallistunut myös kansainvälisiä opiskelijoita. Esittetijä: KVJA Juntura HJ Määttä esitti, että pa autetaan asia vamiste1uun. HPJ Koistinen kannatti esitystä. Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskusteu ja pa autettiin asia valmisteluun. 8 Kannanotto ulun yliopiston tilamuutoksista Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on-- 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. HJ Jusola ja HJ Määttä ovat valmistelleet kannanottoa liittyen ulun yliopistolla käynnissä oleviin tilamuutoksiin, niistä viestimiseenja opiskelijoiden päätöksentekoon osallistumiseen. Liite: Kannanotto tiamuutoksista EsitteLijät: HJ Jusoa & HJ Määttä Annetaan liitteen mukainen kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkilö: PS Manninen Sih( Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILAS tinta KIRJEET; PL250, ULUN YLIPIST. VIERAILQ3ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH; , 0.FI, WV/W.YY.FI

4 4) 0 f A\v ULUN Trf 7 KUNTA Hallituksen kokoukse 9 Terveystyöryhmän opiskelijajäsenten valinta vuodelle 2015 YY:n hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan, hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. YTHS:n ulun terve yspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä YY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. piskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terve ystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä t yö ryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopisto yhteisölle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa YY:n hallitus nimeää kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta sekä tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskel ijajäsenen. Hallitus avasi kokouksessaan 3 9/2014 avoimen haun kahdesta terve ystyöryhmän opiskelijajäsenestä. Haku oli auki klo asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Virpi Puska ja Niina Nissinen. Liite: Hakemukset EsitteLijä: SA Toiviainen Päätetään kokouksessa. HJ Torssonen esitti, että valitaan terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Virpi Puska ja Niina Nissinen. Päätös: Valittiin terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Virpi Puska ja Niina Nissinen. VastuuhenkiLö: SA Toiviainen 10 ulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksenkehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen eronpyyntö ja varajäsenen nimeäminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin YYH on kokouksessaan 7/2013 valinnut kieli- ja viestintäkeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäseniksi Elisa Vesterbackan (Tiia Kokko) ja Jaana lsohätälän (Henna Lehto la). YYH on kokouksessaan 27/2013 päättänyt myöntää eron Tiia Koko lie ja nimetä Elisa Vesterbackan varajäseneksi Juuli Junturan. Jaana Isohätälä on toimittanut eronpyyntönsä PS Mannise lie , syynä valmistuminen filosofian maisteri ksi. Juuli Juntura on toimittanut eronpyyntönsä P5 r 4anniselle 17.6., syynä valmistuminen filosofian maisteriks i. YYH on kokouksessaan 22/2014 myöntänyt eron Jaana Isohätälälle ja Juuli Junturalle ja valinnut heidän tilalleen Ville Siikal uoman ja Marko Määtän. SihZ Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASK TA KIRJE : PL250, ULUN YLIPIST. VIERAlt1 l; ERKKI KIS KANTTILAN KATU, xi ovi, 2. KRS, ULU. PUH; , Y.FI, WMAI.YY.FI

5 4) \\VIA\VII ULUN W V1i YLIPISTN Pöytäkirja III III YLIPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 41/2014 Tällä hetkellä KVK:n KTR:ssä toimivat siis opiskelijajäseninä Elisa Vesterbacka (Marko Määttä) ja Ville Siikaluoma (Henna L.ehtola). Etisa Vesterbacka ja Henna Lehtoia ovat ilmoittaneet eroavansa ryhmästä. Esittetijä: PS Manninen Päätetään ko kou ksessa. Päätös: Päätettiin vauta EUsa Vesterbackan tialle varsinaiseksi jäseneksi Liisa Väisänen ja varajäseneksi Henna Lehtoan tiade Taru Torssonen. Vastuuhenkitö: PS Manninen 11 Hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenten valinta, haun avaaminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin Hyvinvointityöryhmän varsinaisina opiskelijajäseninä toimivat asti jatkuvalla kaudella Laura Pistemaa (varalla Liisä Väisänen) sekä llyana Belonina (varalla Taru Torssonen). Molemmat varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet pääsihteerille eroavansa tehtävästään. Esittetijä: PS Manninen Merkitään tiedoksi eroilmoitukset ja avataan haku hyvinvointityöryhmän kahden opiskeujajäsenen paikkaan jäljellä oevalle kaudelle asti. Haku päättyy ko Päätös: Merkittiin tiedoksi eroimoitukset ja päätettiin avataan haku hyvinvaintityöryhmän kahden opiskeujajäsenen paikkaan jäljellä oevalle kaudelle asti. Haku päättyy ko PJ Siht Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST, vierailut: ERKKI KIS KANTTILAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WMN.YY.FI

6 250, Y ULUN ( KUNTA Hallituksen kokoukse.1 12 Edustajiston kokouksen 10/2014 päätösten toim een pano Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 täytäntöön panemisesta. mukaan hallituksen tehtävänä on -- 3) huolehtia edustajiston päätösten Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan jos hallituksen mielestä edustajiston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai edustajisto on ylittänyt toimivaltansa taikka päätös muutoin on lainvastainen, hallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panemattaja saattaa asia viipyrnättä edustajiston uudelleen käsiteltäväksi. Edustajiston kokous 10/2014 pidettiin EsitteLijä: PS Manninen Päätetään edustajiston kokouksen 10/2014 seuraavat täytäntäönpanot: 7 Keskusvaalilautakunnan vaunta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin keskusvaalilautakunta vuodelle 2015: Puheenjohtaja Diana Jusola (HuKa) Varapuheenjohtaja Panu Isomursu (TieteelUset) Jäsen Jenna Sallanko (TeTa) Jäsen Ville Tyrväinen (Kokoomus) Jäsen Liisa Väisänen (HuKa) Varajäsenet: Lassi Kurtelius (Lääkis) Ville Siikaluoma (HuKa) Henri Vehkala (TeTa) Matti Karjalainen (HuKa) Marjut Lehtonen (Keskusta) ona Kivelä (Tieteelliset) Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. 8 Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 sekä kolmen jäsenen valinta kaudelle Edustajiston päätös: Valittiin talousvaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Sami Sovio sekä jäseniksi kaudelle Markku Hentilä, Marko Määttä ja Jaana Isohätälä. Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. (1/j Siht Pkt Pkt(_3..e... ULUN YLIPISTN YLIPPILA5KUNTA KIRi. ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , ftfl, Y.FI

7 0 \VAVII ULUN. Ylh Yt ( YLIPISTN II III YLIPPILASKUNTA Poytakirja Hallituksen kokouksen 41/ Talousarvio vuodelle 2015 ja jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Edustajiston päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen talousarvio vuodelle Päätettiin lisäksi jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa / jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa / jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 27 euroa / jäsen lukukautta kohden sekä jatko-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa /jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa / jäsen. Merkitään tiedoksi ja lähetetään edustajiston päätös jäsenmaksusta rehtorille vahvistettavaksi sekä asetetaan nähtäville ilmoitustaululle. 10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma käsiteltyine muutoksineen vuodelle Merkitään tiedoksi. 11 Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Päätettiin myöntää erityistoiminta avustuksia vuodelle 2015 hallituksen pohjan mukaisesti: TeeKu 1400 Cassiopeia Pahkiry 1100 YUS 1600 Ylioppilaskamerat 800 Kamariorkesteri 800 Rattoradio 500 YT 500 Teekkaritorvet Yhteensä Ponsi: Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa vuoden 2015 hallitusta tarkastamaan erityistoiminta-avustusten kriteeristön ja tuomaan sen edustajiston käsittelyyn keväällä Lähetään päätös tiedoksi erityistoiminta-avustusta hakeneille. Merkitään ponsi tiedoksi. 12 Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin Vili Koistinen ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi vuodelle Koistinen jatkaa sääntömuutoksen vahvistamisen jälkeen edustajiston puheenjohtajana. Lähetään päätös tiedoksi valitu lie. (/ 4 SIh Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA K : PL2S, ULUN YLIPIST, vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl Vi, 2. KRS, ULU. PUH: +358S , Cf.FI, WWW. fy.fi

8 0 A\v ULUN f T rf KUNTA Ha[[ituksen kokoukse. 13 Edustajiston varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2015 Liisa Väisänen. Väisänen jatkaa sääntömuutoksen vahvistamisen jälkeen edustajiston varapuheenjohtajana. Lähetään päätös tiedoksi valitulle. 14 Ylioppilaskunnan hallituksen valinta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin yksimielisesti ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Sun Nousiainen ja hallituksen jäseniksi Henri Fröjdholm, Kati Hannila, Moona Haverinen, Nico Numminen, Susanna Maununiemi, Joni llikainen sekä Anniina Pyhäjärvi. Lähetään päätös tiedoksi valitulle hallitukselle ja määräaikaan mennessä hallitukseen hakeneille. 1S Tilintarkastajan valinta Päätettiin hallituksen pohjan mukaisesti palauttaa asia talousvaliokunnan valmisteltavaksi. Lähetään päätös tiedoksi talousvaliokunnalle. 16 Inspehtorin valinta Edustajiston päätös: Päätettiin hallituksen pohjan mukaisesti valita ylioppilaskunnan inspehtoriksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle professori Sanna Järvelä. Lähetään onnittelukirje valitulle inspehtorille. Päätös: Hyväksyttiin päätäsesitykset. PJ Siht.- Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRi : 250,90014 ULUN YLIPIST. VIERAI : ER KIS KAN1LAN KATU, xi ovi 2. KRS, ULU. PUH: , WVvW.YY.FI

9 4) 0 ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 41/ KaLenteri LukuvuodeLte Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä -- hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Kahtena edellisenä vuonna ylioppilaskunnan kalenteri on toteutettu yhteistyössä RC-kustannuksen kanssa siten, että he ovat toimittaneet YY:n haluaman määrän kalentereita ja maksaneet siitä, mutta ovat saaneet vastavuoroisesti hoitaa mainosmyynnin kai enteriin kokonaan itse. PS Manninen ja YLPT Koivuniemi ovat saaneet tarjouksen RC:n Markku Räisäseltä koskien lukuvuoden kalenteria. Esittetijä: PS Manninen Päätetään kokouksessa. HJ Määttä esitti, että valtuutetaan PS Manninen hoitamaan asia loppuun. Päätös: Päätettiin valtuuttaa PS Manninen hoitamaan asia. 14 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin mahdollisista pysyväismääräyksistä. 15 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi ulussa(. j ulu a %-? 2014 i2 Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja n n i ne n Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi ulussa ulussa Vr.! L irssonen Pöytäkirjantarkastaja Ville Siika luoma Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Projektiavustushakemukset 3/2014 ja hallituksen päätös Liite 2: Kannanotto tilamuutoksista Liite 3: Hakemukset terveystyöryhmään 1 Pkt Pkt 5ih ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU. Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WWW,YY.FI

10 Y(( ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA Kampuskehittämistä käyttäjät edellä ulun yliopiston ylioppilaskunta haluaa kiittää tilapalveluita yliopiston tilojen kehittämisestä viihtyisämmiksi, turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Tilapalve[uilla on ollut hyviä ajatuksia opetustilojen uudistamisesta nykyaikaisemmiksi. YLioppilaskunta on kiitollinen tilapalveluiden ehdotuksesta ottaa opiskelijaedustus tuleviin tilahankkeisiin. Toivomme, että opiskelijoiden ääni kuuluu myös suunnitteluvaiheessa ja kokonaiskuvan [aadinnassa. Haluamme kuitenkin ilmaista huolemme yliopiston jo suunnitteilla olevista tilamuutoksista ja asiaan kuuluvan vie5tinnän vähäisyyde5tä. Tilamuutoksia tehdään todella paljon, joten on tärkeää kuulla, millaisia tiloja opiskelijat toivovat ja tarvitsevat. Yliopiston tilat vaikuttavat suuresti yliopiston houkuttelevuuteen ja yliopistossa viihtymiseen. Nykyaikaiset tilat myös edistävät opiskelumotivaatiota ja vaikuttavat näin positiivisesti myös opintojen sujuvuuteen. Tilojen kehittäminen opiskelijaystävällisiksi on erittäin tärkeää ja opiskelijoiden kuuleminen asiassa on kehittämisen edellytys. Ylioppilaskunta on huolestunut päätöksestä lakkauttaa tiedekirjasto Tellus ja keskittää kirjastopalvelut Pegasukseen. Pystyykö yksi kirjasto takaamaan käyttäjilleen heidän tarpeitaan palvelevat ryhmä- ja itseopiskelutilat sekä kattavat ja tasokkaat kokoelmat? Liian vähäiset opiskelutilat hankaloittavat ja hidastavat opintojen etenemistä monin tavoin. Y[ioppilaskunta toivoo, että Telluksen tiloihin tulisi entistä enemmän sekä hiljaisia itseopiskelu- että ryhmätyöskente[ytiloja. Entisessä Cursus-kirjastossa toiminut mikroluokka on jo suljettu, mikä aiheuttaa kasvavaa painetta jo nyt liian vähäisiin työskentelytiloihin. Myös Luna-kirjaston Lakkauttaminen muutostöiden tieltä ja arkkitehtuurin aineistojen siirto Linnanmaalle tekee tilanteesta kestämättömän. piskelumahdollisuuksien kaventaminen yliopiston tiloissa aiheuttaa epätasa-arvoa opiskelijoiden välillä, koska kaikilla ei ole mahdollisuuksia opiskella kotoa käsin johtuen muun muassa laitteistojen ja erikoisohjelmistojen kalleudesta. Kampuksella tarvitaan runsaasti sekä luku- ja ryhmätyötiloja että hiljaisia työskentelyalueita sujuvan ja kokopäiväisen opiskelun mahdo[[istamiseksi. Tällä hetkellä Linnanmaan kampuksen opiskeluti[oihin ei ole pääsyäilta- ja yöaikaan. Ylioppilaskunta toivoo, että yliopisto viimein mahdollistaisi jokaiselle opiskelijal.le mahdollisuuden käyttää opiskeluun tarkoitettuja tiloja ja laitteistoja joustavasti heidän omien tarpeidensa mukaan kellonajasta riippumatta. Ytioppitaskunta ihmettelee titapalvetuiden suunnitelmia siirtää yliopiston kellareissa sijaitsevat kitta- ja harrastetilat ensimmäiseen kerrokseen. Yliopistolla on suuret säästöpaineet juuri tilojen suhteen, eikä hyvien ja edullisten kellaritilojen vaihtaminen kalliimpiin ole perusteltua. Ylioppitaskunta epäilee onko yliopisto valmis tarjoamaan ensimmäisestä kerroksesta yhtä kookkaat ja monikäyttöiset tilat jokaiselle kellareissa sijainneetle killalle ja harrastejärjestölle. Nykyiset kiltatilat toimivat tällä hetkellä niin vapaa-ajan käytössä kuin opiskelutiloinakin ja ne ovat kiltojen toiminnan elinehto. Ylioppilaskunta toivoo, että yliopisto muistaa opiskelijajärjestöjen merkityksen yliopiston perustoiminnan kannalta. Ylioppilaskunta kokee, että tilamuutoksia on säästöpaineiden alla tehty liikaa tilat edellä. Kampuksen kehittämisen tulisi aina lähteä käyttäjien tarpeista ja toiminnan kehittämisestä. Tilamuutokset tulisi suunnitella kokonaisuutena niin, että toisen tilan väistyessä korvaava tila on jo valmiina käyttöön. Muutoksista pitäisi myös kertoa hyvissä ajoin ja niiden tulisi olla avoimia koko y[iopistoyhteisölle. Epämääräiset aikataulut, heikko keskusteluyhteys ja kokonaisvaltaisen viestinnän puute eivät luo positiivista kuvaa yliopiston toiminnasta yliopistoyhteisön sisällä eikä ulkopuolella. ulussa Eero Manninen Pääsihteeri Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja : ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KI PL 250,90014 ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI KIS KANTRLAN KAJ Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: WIMN.YY.FI

11 Projektiavustukset 3/2014 HaLlituksen kokous 41/2014 Pöytäkirjan Liite tf1 ULUN 1 11 YLIPISTN 1 II YLIPPILASKUNTA Järjestö Myönnetäan rahoitus aloittavan yhdistyksen toiminnan tukemiseen tappiontakauksena. Jatkossa Myönnetään rahoitus, perustelu i n a talkoohenkinen projektitoiminta, merkittävä ja näkyvä osa oululaista Ei myönnetä projektiavustusta Kriteereiden mukaan Hanke Haettu summa Myönnetään Huomioita ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry Bändi-ilta 50 Sei bileisiin. ulun yliopiston koneinsinöörikilta ry Ykän sähköremontti 100 lllopiskelijakulttuuria Gieku ry l-vuotisjuhlat 500 vuosijuhliin. Sirkus ja akrobatiaohjaus/suuri Myönnetään haettu ulun ylioppilasteatteri Peto 500 Slrahoitus. Blankon yhteistyökumppani- Myönnetään avustus Bianko ry ilta 137 l24tilavuokraan. Alakko nää voidaan myöntää avustusta Verba ry kääntäjäksi? 100 tapahtuman kuluista. Kiltatalon Myönnetään rahoitus, ulun Arkkitehtikilta ry kaukolämpö-ja perusteluina 5lpuolet ULUN YLIPISTN YLIPPILA5KUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YUPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH; , MMN.YY.FI

12 Projektiavustukset 3/2014 ( / // YLIPISTN HaWtuksen kokous 41/ II YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan tiite Merkittävä ja näkyvä osa oululaista opiskelijakulttuuria. Myönnetään haettu Myönnetään haettu pintaremontti talkoohenkinen projekti. ulun lääketieteellinen kuta ry Alumnipäivä 217,49 217,49 rahoitus. ulun Teekkarihenkiset Akateemikot snaps1 ry Naisteekkariexcu rahoitus. Yhteensä 2304, ,49 ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1TILAN KATU, XI VI, 2. KRS, ULU. PUH: +358 MMN.YY.FI

13 0 \\V/A\Vfl ULUN W YLIPISTN HaWtuksen kokous 41/2014 III III YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan [lite Koonti projektiavustushakemuksista Rahaa myöntämättä 2650 euroa 1. ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry Hankkeen nimi: Bä n di- ilta Haettava summa: 50 euroa Ajankohta: Tammi-helmikuu Alustavaksi keikkapäiväksi on sovittu Lisätied o t: Bändi-iliat ovat uunituoreen ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry:n sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on sen sääntöjen mukaan bändi-iltojen ja muiden musiikkitapahtumien järjestäminen, oululaisen musiikkikulttuurin rikastuttaminen, raskaamman musiikin hyväksynnän ja tuntemuksen kasvattaminen sekä samanhenkisten kuuntelijoiden saattaminen yhteen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa järjestää musiikkitapahtumia, kuten tässä on tarkoitus. RMYII.ä ei aivan uutena yhdistyksenä ole vielä starttirahaa tämän kokoluokan tapahtumien järjestämiseen, sillä se ei ole saanut olemassaolonsa aikana vielä mitään avustusrahoja. ÖRMY järjestää nyt ensimmäisen bändi-iltansa, joten tapahtuma on vielä täysin uusi ja ainutkertainen. Siksi haetaan 50 euron arvosta projektiavustusta tapahtumalle, jonka sekä tuloiksi että menoiksi on yhdistyksen talousarviossa budjetoitu 100 euroa. Projektin tulot: Noin 100 euroa (lipputulot) Projektin menot: Noin 100 euroa. Yhtyeille maksetaan matkakuluja ja mahdollista muuta pientä kompensaatiota sopimuksen mukaan. Huomioitavaa: Lasketaanko tapahtuma bileiksi? Toisaalta sääntömääräistä toimintaa ja uudella yhdistyksellä vaikeuksia aloittaa toimintaansa ilman jonkinlaista rahallista tukea. 2. ulun Yliopiston Koneinsinöörikitta ry Hankkeen nimi: Ykän sähköremontti Haettava summa: 100 euroa Ajankohta: ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIPJEET: PL250, ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , fl.fi, W\MN.YY.FI

14 o \\VIA\VII ULUN W YLIPISTN Hallituksen kokous 41/2014 III III YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan liite Lisätied ot: Kiltamme vanhin jäsen, 86-vuotias paloauto Ykä, on piristänyt ulun katukuvaa ja rikastuttanut opiskelijatapahtumia jo useiden vuosikymmenten ajan. Ykä on kiltamme tapahtumien ja sääntömääräisten tempausten lisäksi merkittävässä roolissa myös koko yliopiston yhteisissä tapahtumissa, joten Ykän kyyti ja läsnäolo ei ole koskaan ollut pelkästään Konekillan jäsenten etuoikeus. Vanha auto vaatii luonnollisesti ylläpitoa ja pientä remonttia jatkuvasti. Ykän toiminta on ollut viime aikoina hieman epävarmaa ja syyskuussa Ykän sähköt pettivätkin lopullisesti. Ykään täytyy tehdä yksi laajimmista ja kalleimmista yksittäisistä viimeaikaisista kunnostusprojekteista sen toimintakuntoon saamiseksi. Päävastuussa projektista on kiilan nimeämä Ykävastaava. Käytännössä korjaus toteutetaan talkoovoimin kiilan jäsenten avustuksella. Korjausprojekti aloitetaan heti, ja tavoitteena on saada Ykä liikenteeseen tammikuun loppuun mennessä. Tekniikan akateemiset TEK on lupautunut myös avustamaan kunnostusta rahallisesti. Toivoisimme siis YY:n osallistuvan omalla panoksellaan yhden oululaisten opiskelijoiden näkyvimpien keulakuvien elämän jatkumiseen. Projektin tulot: Tekniikan Akateemiset TEK on lupautunut kustantamaan projektin kustannuksista jäljelle jäävän loppusumman, jos YY myöntää sadan euron projektiavustuksen. Projektin menot: sien hankintaan 387 euroa 3. Giekury Hankkeen nimi: l-vuotisvuosiju hlat Haettava summa: 500 euroa Ajankohta: loka-marraskuussa 2015 Lisätiedot: Gieku ry. on järjestämässä nyt ensimmäistä kertaa omia 10-vuotis vuosijuhlia. Haluamme tuoda omilla vuosijuhlillamme esille omaleimaista saamelaiskulttuuria ja sen erityispiirteitä. Sen vuoksi haluamme tapahtumaan esiintyjäksi saamelaisartisteja. Artisteiksi olemme suunnitelleet saamenkielistä räppäriä, Ailu Vallea ja nuorta joikaajaa, Sunna Länsmania. Artistit tuovat esille saamenkieltä ja kulttuuria nuorten omasta näkökulmasta, esim. nykyaikaisia nuorten joikutapoja ja lyriikoita heille tärkeistä aiheista. ULUN YUPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11Lt\N KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WWW. (YFI

15 o \\VI II ULUN W (1 YLIPISTN HaDituksen kokous 41/2014 II II YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan liite Projektin tulot: Giellagas-instituutilta on haettu avustusta tapahtuman järjestämiseen 3000, joista osa käytetään tarvittaessa artistien palkkioihin, mikäli Giekun omavastuu summa vielä ylittyy. YY:n osuus 500 käytetään äänilaitteiden vuokraan. Giekun omavastuu on maksimissaan 1000, jolla maksetaan matkakulut, majoitukset ja artistien palkkiot. Projektin menot: artistien palkkiot vielä sopimatta Matkakulut 2:lle bändin jäsenell.e 300 Hotellihuoneet 60 äänitekniikka45l H uomioitavaa: vuosijuhlat 4. ulun ylioppilasteatteri Hankkeen nimi: Sirkus- ja akrobatiaohjaus/suuri Peto Haettava summa: 500 Ajankohta: Kurssit toteutetaan syksyllä Harjoituskausi alkaa kesällä 2015 ja näytelmän ensi-ilta on alkukeväästä Lisätiedot: Suuri peto (työnimi) on naamioteatteria ja sirkusta yhdistävä nykyteatteriesitys, joka perustuu 1900 luvulla eläneen okkultisti ja maagikko Aleister Crowleyn elämään ja kirjoituksiin. Näytelmä toteutetaan alkuvuodesta Esitys on yhdistelmä visuaalista ja fyysistä teatteria, jossa on myös mukana sirkuselementtejä (mm. akrobatiaa). Esiintyjäkaartia perehdytetään/koulutetaan naamioteatteri-ilmaisuun ja akrobatiaan harjoituskauden alkuvaiheessa. Avustusta haetaan akrobatia/ sirkustyöpaja kurssille (tai muulle vastaavalle kurssille). Projektin tulot: Arvio: Lipputulot (15 x 50 hiö x 15 esitystä) :11 250e Avustukset: 6250e Yhteensä: 17500e Projektin menot: ohjaajan, visuaalisen suunnittelun, akrobatiaohjauksen, äänisuunnittelun palkkioihin, esituotantoryhmän matkoihin, tilavuokriin, lavastukseen, puvustukseen, maskeeraukseen ja markkinointiin yhteensä euroa ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI KIS KAN11][J\N KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: ,

16 0 \\VI II ULUN W (1 YLIPISTN Hallituksen kokous 41/2014 YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan Uite 5. Bianko ry Hankkeen nimi: Bl.ankon yhteistyökumppani-il.ta Haettava summa: 137e Ajankohta: Lisätiedot: Bl.anko järjestää ensimmäistä kertaa yhteistyökumppani-illan yhdessä lt-aan yritysten kanssa, jotka ovat osa Liistuneet haal.areihimme tai tehneet muuten yhteistyötä kanssamme. Illan aikana yritykset pitävät puheenvuoroja toiminnastaan ja siitä millaisia ominaisuuksia ja osaamista he hawavat nuorilla opiske[ijoil.ta, jotka ovat hakemassa heille töihin. Tiaisuus järjestetään yl.iopistolla Koneen saunalla. Illan aikana on tarjolla hieman ruokaa ja saunajuomat osau.istujille. Tapahtumassa esittäytymässä ol.evat yritykset ja muut yhteisöt: Solita, Hal.tian, Netpl,aza, Tieto, Tivia, TEK. Projektilla ei ol.e tul.oja. Projektin tulot: TEK tukee tapahtuman tarjoil.uja 100 eurolla. Projektin menot: TiakuIijt Koneen saunan vuokratl.e ovat 124e. Ruokien ja juomien budjetti on 250e. H uomioitavaa: al.kohol.ijuomia ei voida tukea. Hakemuksessa ei tule ilmi, mikä on juomien budjetti. 6. Verba ry Hankkeen nimi: ALakko nää kääntäjäksi? Haettava summa: 100 Ajankohta: ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI KIS KANTEILAN KATU, XI VI, 2. KRS, ULU. PUH: , M VW.YY.FI

17 o \\V/A\Vll ULUN w YLIPISTN Hallituksen kokous 41/2014 III III YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan liite Lisätiedot: Verbaja KäännösaLan asiantuntijat KAJ ry järjestävät ul.un yl.iopistol.l.a kääntäjän ammattia käsittelevän l.uento- ja keskustelutil.aisuuden. TiLaisuus on osa Verban koulutus- ja työel.ämäpoliittista toimintaa. Tapahtuman tarkoituksena on antaa opiskelijoillemme konkreettista tietoa siitä, miten käännösalalle pääsee ja mikä siellä odottaa. Tapahtuma ei tuota VerbaLl.e tul.oja, mutta menoja tapahtuman järjestämisestä koituu jonkin verran. Menot on jaettu Verban ja KAJ:n välillä siten, että KAJ vastaa til.aisuuden puhujan ja sisällön järjestämisestä, Verba markkinoinnista, sal.ivarauksesta ja kahvitarjoilusta. ALakko nää kääntäjäksi? on kaikille avoin tilaisuus. Projektin tulot: 0 Projektin menot: Sal.ivuokra 69,60 EUR, Julistemainonta 1,90 EUR, Tilaisuuden tarjoilut + 28,50 EUR Yhteensä 100,00 EUR Huomioitavaa: tappiontakauksena toteutettuun projektiin kriteeristön mukaan voidaan myöntää puol.et projektin tuloista 7. ulun Arkkitehtikilta ry Hankkeen nimi: Kiltatalon kaukolämpö-ja pintaremontti Haettava summa: 500 Ajankohta: Val.mistelut al.koivatjo kaksi vuotta sitten. Varsinainen toteutusvaihe on käynnistynyt tänä syksynä, syyskuun alussa ja remontin on tarkoitus valmistua joul.u kuun alkuun Lisätiedot: Arkkitehtikillan omistama, ul.un Pikisaaressa sijaitseva talo on ulun kolmanneksi vanhin puutalo. Talo siirrettiin Heinäpäästä nykyiselle sijainnil.leen ja on val.mistunut vuonna 1994, jonka jälkeen ollaan tehty Lähinnä pintaremonttia. Kiltatalon tulevaisuuden kannalta tärkeää on saada talotekniikka ajantasalle ja Lämmitys tehokkaammaksi. Esimerkiksi juhlasalin seinät ja Lattia on jo uudistettu, seuraavana vuorossa on miesten WC ja lämpökeskuksen kaapin rakentaminen. Kaukol.ämpöön Liittyvä urakointi ja suunnittelu ollaan osaksi jouduttu tilaamaan, mutta suurin osa toteutettavasti töistä pyritään hoitamaan kiltalaisten voimin. ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIPJEET: PL250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI KIS KANI11LAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: ,

18 0 \\V/A\Vh ULUN W YLIPISTN HaWtuksen kokous 41/2014 II II YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan Liite Marraskuun I.opuLl.a järjestetään vielä pitkä tal.kooviikonl.oppu kiltalaisille. TaI.koissa on tarkoitus laittaa uusi miesten WC kuntoon, hioa ja maalata portaat, ja yleisesti laittaa tal.o edustuskuntoon! Projektiavustuksen kohdistaisimmekin nimenomaan tuolle yhteiselle talkooviikonl.opulle: niin rakennustarvikkeiden hankkimiseen kuin myös talkooporukan ruokkimiseen. Projektin tulot: 0. Projektia varten ouaan kerätty sponsoreita jo vuodesta 2011, mutta suurimmaksi osaksi projekti rahoitetaan lainalla. Projektin menot: (kaukolämpö kaukol.ämpöön I.iittyminen pintaremontti ja muut itse toteutettavat +4000) 8. ulun LääketieteeLlinen kilta ry Hankkeen nimi: Alumnipäivä Haettava summa: 217,49 Ajankohta: Lisätiedot: Järjestimme ulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneille lääkäreille alumnipäivän kiltatalollamme Walhallassa tapahtuma alkoi koko perheen tapahtumalla klo 15, jolloin tarjoilimme vieraille mm. grillimakkaraa, perunasalaattia, mehua ja keksejä. hjelmassa oli myös ongintaa perheen pienimmille. Klo 18 ohjelma jatkui sauna-illan merkeissä ja petanki turnauksella. Tapahtumassa vieraili mm vuotta sitten valmistuneita lääkäreitä seka Illan pimetessä myös vastavalmistuneita lääkäreitä eksyi paikalle. Tarjolla oli illalla myös mietoja alkoholijuomia, mutta näiden hankintaan emme hae tukea. Projektin tulot: 200e lääketieteelliseltä tiedekunnalta kutsujen postitukseen Projektin menot: 200e kutsujen postituskulut 21,27e ongintatarvikkeet (karkkia, tarroja, pieniä koriste-esineitä) 46,22e ruokaa (makkaraa, perunasalaattia, pillimehuja, keksejä) 150e Walhallan siivous yht. 417,49 euroa ULIJN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI KIS KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, ULU. PUH: , VVWW.YY.FI

19 0 \\V/A\Vll ULUN Y(( W YLIPISTN Hallituksen kokous 41/2014 fli II YLIPPILASKUNTA Päytäkirjan 9. ulun Teekkarihenkiset Akateemikot snapsi ry Hankkeen nimi: Naisteekkariexcu Haettava summa: 200 Toteutusaika: Helmikuussa 2015 Lisätietoja: TA snapsi ry fl suunnitellut järjestävänsä kaikkien teekkarikiltojen naisteekkareil.le suunnatun excursion. Excursio suuntautuu Tornioon ja kohteena on Nanso Groupin tuotantotehdas sekä Aromtech y. Excursion ajankohdaksi on alustavasti yritysten kanssa sovittu helmikuu AromtechiLle pääsee osallistumaan max. 15 hlö. Nanson tehtaalla voidaan kiertää kahdessa ryhmässä ja siten osallistujamäärä on max. 30 hlö, joka on myös excursion osallistujamäärä enimmillään. 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta pääsee vierailulle molempiin tehtaisiin, loput pelkästään Nanson tehtaalle. Samalla reissulla käymme myös Ruotsin puolella IKEAssa. Projektin menot: Bussikyyti ulu-tornio-ulu, hinta-arvio 400 Projektin tulot: sallistumismaksut, joilla katetaan bussikuljetus. sallistumismaksun suuruus riippuu osallistujamäärästä. Projektiavustuksella katettaisiin osa bussikuljetuksen hinnasta, loppu maksettaisiin osallistumismaksuilla. Huomioitavaa: kriteeristön mukaan excuille voidaan myöntää 15 euroa/hlö. Haettu 200 e, joten enempää ei voida myöntää. ULUN YUPISTN YLIPPILASKLJNTA KIRJEET: PL 250,90014 ULUN YUPIST.VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111IAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WWvV.YY.FI

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y( T f( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2012 Aika: 26.4.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012 Aika: 13.9.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 4/

KOKOUSKUTSU 4/ 22.4.2016 Sivu 1(5) KOKOUSKUTSU 4/2016 21.4.2016 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 27.4.2016, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2012 Aika: 27.9.2012 klo 08:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016

PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 PÖYTÄKIRJA 1.12.2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 AIKA: 8.12.2016, klo 15.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet: 1. Amanda

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (12 ) Nuorisoasiain neuvottelukunta 24.10.2013 AIKA 24.10.2013 klo 18:00-19:11 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2012 Aika: 15.3.2012 klo 12:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 26 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 2.12.2011 kello 14 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Kurronen Laura jäsen (saapui

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 41/2013 Aika: 27.11.2013 klo 15.00 Paikka: OYY:n toimisto,

Lisätiedot

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600 o,\\v/a\v!! OULUN Pöytäkirja (((Wf(( ((( YLIOPISTON Kokouksen nro 02/2014 %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014 Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016. AIKA: , klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16.5.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: 18.4.2016, klo 12:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08. Todetaan läsnäolijat.

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.08. Todetaan läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS ESITYSLISTA Aika: 10.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen

Lisätiedot

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat.

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 17 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 29.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen Tiina

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 O,kX\VIA\VII OULUN Pöytä kirja ((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2014 Aika: Torstaina 27. maaliskuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42 Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2012 Aika: 4.12.2012 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 29 B 00180 Helsinki Hallituksen kokous 10/15 Pöytäkirja Aika: 10.3.2015 klo 10:00 Paikka: Bulevardi 29 B, K-409 Läsnä: Heinilä, Jemi hallituksen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 19.6.2012 kello 17.00 Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot