O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN"

Transkriptio

1 f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2<i ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KKUS 41/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, ulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, ulu Jäsenet: Vili Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) (este) Lisäksi: EPJ Marin PS Manninen SA Toiviainen KVJA Juntura (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLLisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokous Lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taru Torssonen ja Ville Siikaluoma. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. t! (5j) SihtJ\ Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL2S, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: +358

2 0 \VAV// ULUN C)) J(( j( j KUNTA Hallituksen kokoukse) 5 ILmoitusasiat Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Sopovaliokunnan kokous (vieraana PSAS:n hpj Milja Seppälä) SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa Aamupalavieraana ulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias jalehto SA Toiviainen hyvinvointityöryhmän kokouksessa SA Toiviainen TE-toimiston asiakasraadin kokouksessa YYE 9/ Kysy opintotuesta -tilaisuus lkkarissa (vieraana suunnittelija, opintotukilautakunnan sihteeri Anita Pirilä) SA Toiviainen mukana humanistisen tiedekunnan omaopettajien koulutuksessa Yliopiston Missä mennään -tilaisuus salissa L SA Toiviainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa SYL:n liittokokous Korpilammetia SA Toiviainen terveystyöryhmän kokouksessa SA Toiviainen opintotuki[autakunnan kokouksessa SA Toiviainen mukana humanistisen tiedekunnan opiskeluympäristösetvityksessä SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa SA Toiviainen ja KVJA Juntura mukana kauppakorkeakoulun opiskeluympäristöselvityksessä YYE1/ YY:n väen ja yliopiston johdon yhteinen joulusauna Työntekijäkokous PS Manninen Nordean Pohjois-Pohjanmaan neuvottelukunnan joulupäivällisellä HPJ Koistinen, HPJ215 Nousiainen ja PS Manninen SYL:n glögeil[ä Universitas ulu -hankkeen viisivuotissynttärit lkkarissa PJ-klubi lkkarissa HJ Torssonen, HJ Väisänen, PS Manninen ja KVJA Juntura tapasivat uiuses:n edustajia (yhteinen tapahtuma vuosijuhlaviikolla) Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Projektiavustukset 3/2014 Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 10/2012 talousarvion vuodelle Talousarviossa toiminta- ja projektiavustuksiin on varattu rahaa yhteensä euroa. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain talousarviossa määritellyn avustussumman jakautumisesta eri avustusmomenteille. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11/2014 päättänyt jakaa vuoden 2014 projektiavustuksia yhteensä 6000 euroa. Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5/29014 päättänyt projektiavustusten hakuajoiksi 16.3., 28.9.ja Hakukierroksella 3/2014 projektiavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 9 kappaletta: ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät RMY ry, ulun yliopiston koneinsinöörikilta ry, Gieku ry, ulun ylioppilasteatteri, Blanko ry, Verba ry, ulun Arkkitehtikilta ry, ulun lääketieteellinen kilta ry, ulun Teekkarihenkiset Akateemikot snapsi ry. Liite: Projektiavustushakemukset 3/2014 ja hallituksen päätös Esittetijä: KVJA Juntura Päätös: Päätettiin myöntää projektiavustuksia seuraavasti: ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry 50 ii t;;:e:: : Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KI : L250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , fl.fi, WVfW.YY.Fl

3 o \V/AV// ULUN Tri Tr ( YLiPFLASKUNTA HaUituksen ulun yliopiston koneinsinöörikilta ry 100 Gieku ry 0 ulun ylioppilasteatteri 500 Blanko ry 124 Verbary 50 ulun Arkkitehtikilta ry 500 ulun lääketieteellinen kilta ry 217,49 ulun Teekkarihenkiset P1kateemikot sn/psi ry 200 Yhteensä 1741,49 euroa. 7 5 Ylioppilaskunnan kieliohjelma Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toirneenpanovaltaa. Ylioppilaskunnan vuoden 2014 toimintasuunnitelmaprojektin Kielipolitiikka kuntoon mukaan ylioppilaskunta laatu omat kieliperiaatteensa. Vuonna 2014 ulun yliopisto laati kielipoliittisen strategian, jonka sisältöön myös ylioppilaskunta on vaikuttanut. Vuoden 2014 aikana HJ Siikaluoma, HJ Määttä, KVJA Saarela ja myöhemmin KVJA Juntura ovat valmistelleet ylioppilaskunnan kieliohjelmaa, jossa linjataan englannin kielen käytöstä ylioppilaskunnassa. Valmistelutyöhön on osallistunut myös kansainvälisiä opiskelijoita. Esittetijä: KVJA Juntura HJ Määttä esitti, että pa autetaan asia vamiste1uun. HPJ Koistinen kannatti esitystä. Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskusteu ja pa autettiin asia valmisteluun. 8 Kannanotto ulun yliopiston tilamuutoksista Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on-- 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. HJ Jusola ja HJ Määttä ovat valmistelleet kannanottoa liittyen ulun yliopistolla käynnissä oleviin tilamuutoksiin, niistä viestimiseenja opiskelijoiden päätöksentekoon osallistumiseen. Liite: Kannanotto tiamuutoksista EsitteLijät: HJ Jusoa & HJ Määttä Annetaan liitteen mukainen kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkilö: PS Manninen Sih( Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILAS tinta KIRJEET; PL250, ULUN YLIPIST. VIERAILQ3ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH; , 0.FI, WV/W.YY.FI

4 4) 0 f A\v ULUN Trf 7 KUNTA Hallituksen kokoukse 9 Terveystyöryhmän opiskelijajäsenten valinta vuodelle 2015 YY:n hallituksen johtosäännön 9 :n mukaan, hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. YTHS:n ulun terve yspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä YY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. piskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terve ystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä t yö ryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopisto yhteisölle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa YY:n hallitus nimeää kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta sekä tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskel ijajäsenen. Hallitus avasi kokouksessaan 3 9/2014 avoimen haun kahdesta terve ystyöryhmän opiskelijajäsenestä. Haku oli auki klo asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Virpi Puska ja Niina Nissinen. Liite: Hakemukset EsitteLijä: SA Toiviainen Päätetään kokouksessa. HJ Torssonen esitti, että valitaan terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Virpi Puska ja Niina Nissinen. Päätös: Valittiin terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Virpi Puska ja Niina Nissinen. VastuuhenkiLö: SA Toiviainen 10 ulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksenkehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen eronpyyntö ja varajäsenen nimeäminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin YYH on kokouksessaan 7/2013 valinnut kieli- ja viestintäkeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäseniksi Elisa Vesterbackan (Tiia Kokko) ja Jaana lsohätälän (Henna Lehto la). YYH on kokouksessaan 27/2013 päättänyt myöntää eron Tiia Koko lie ja nimetä Elisa Vesterbackan varajäseneksi Juuli Junturan. Jaana Isohätälä on toimittanut eronpyyntönsä PS Mannise lie , syynä valmistuminen filosofian maisteri ksi. Juuli Juntura on toimittanut eronpyyntönsä P5 r 4anniselle 17.6., syynä valmistuminen filosofian maisteriks i. YYH on kokouksessaan 22/2014 myöntänyt eron Jaana Isohätälälle ja Juuli Junturalle ja valinnut heidän tilalleen Ville Siikal uoman ja Marko Määtän. SihZ Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASK TA KIRJE : PL250, ULUN YLIPIST. VIERAlt1 l; ERKKI KIS KANTTILAN KATU, xi ovi, 2. KRS, ULU. PUH; , Y.FI, WMAI.YY.FI

5 4) \\VIA\VII ULUN W V1i YLIPISTN Pöytäkirja III III YLIPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 41/2014 Tällä hetkellä KVK:n KTR:ssä toimivat siis opiskelijajäseninä Elisa Vesterbacka (Marko Määttä) ja Ville Siikaluoma (Henna L.ehtola). Etisa Vesterbacka ja Henna Lehtoia ovat ilmoittaneet eroavansa ryhmästä. Esittetijä: PS Manninen Päätetään ko kou ksessa. Päätös: Päätettiin vauta EUsa Vesterbackan tialle varsinaiseksi jäseneksi Liisa Väisänen ja varajäseneksi Henna Lehtoan tiade Taru Torssonen. Vastuuhenkitö: PS Manninen 11 Hyvinvointityöryhmän opiskelijajäsenten valinta, haun avaaminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin Hyvinvointityöryhmän varsinaisina opiskelijajäseninä toimivat asti jatkuvalla kaudella Laura Pistemaa (varalla Liisä Väisänen) sekä llyana Belonina (varalla Taru Torssonen). Molemmat varsinaiset jäsenet ovat ilmoittaneet pääsihteerille eroavansa tehtävästään. Esittetijä: PS Manninen Merkitään tiedoksi eroilmoitukset ja avataan haku hyvinvointityöryhmän kahden opiskeujajäsenen paikkaan jäljellä oevalle kaudelle asti. Haku päättyy ko Päätös: Merkittiin tiedoksi eroimoitukset ja päätettiin avataan haku hyvinvaintityöryhmän kahden opiskeujajäsenen paikkaan jäljellä oevalle kaudelle asti. Haku päättyy ko PJ Siht Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST, vierailut: ERKKI KIS KANTTILAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WMN.YY.FI

6 250, Y ULUN ( KUNTA Hallituksen kokoukse.1 12 Edustajiston kokouksen 10/2014 päätösten toim een pano Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 täytäntöön panemisesta. mukaan hallituksen tehtävänä on -- 3) huolehtia edustajiston päätösten Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan jos hallituksen mielestä edustajiston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai edustajisto on ylittänyt toimivaltansa taikka päätös muutoin on lainvastainen, hallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panemattaja saattaa asia viipyrnättä edustajiston uudelleen käsiteltäväksi. Edustajiston kokous 10/2014 pidettiin EsitteLijä: PS Manninen Päätetään edustajiston kokouksen 10/2014 seuraavat täytäntäönpanot: 7 Keskusvaalilautakunnan vaunta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin keskusvaalilautakunta vuodelle 2015: Puheenjohtaja Diana Jusola (HuKa) Varapuheenjohtaja Panu Isomursu (TieteelUset) Jäsen Jenna Sallanko (TeTa) Jäsen Ville Tyrväinen (Kokoomus) Jäsen Liisa Väisänen (HuKa) Varajäsenet: Lassi Kurtelius (Lääkis) Ville Siikaluoma (HuKa) Henri Vehkala (TeTa) Matti Karjalainen (HuKa) Marjut Lehtonen (Keskusta) ona Kivelä (Tieteelliset) Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. 8 Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 sekä kolmen jäsenen valinta kaudelle Edustajiston päätös: Valittiin talousvaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Sami Sovio sekä jäseniksi kaudelle Markku Hentilä, Marko Määttä ja Jaana Isohätälä. Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valituille. (1/j Siht Pkt Pkt(_3..e... ULUN YLIPISTN YLIPPILA5KUNTA KIRi. ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 (ANTTILAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , ftfl, Y.FI

7 0 \VAVII ULUN. Ylh Yt ( YLIPISTN II III YLIPPILASKUNTA Poytakirja Hallituksen kokouksen 41/ Talousarvio vuodelle 2015 ja jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle Edustajiston päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen talousarvio vuodelle Päätettiin lisäksi jäsenmaksun suuruudeksi perustutkinto-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa / jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa / jäsen lisättynä YTHS:n terveydenhoitomaksun osuudella 27 euroa / jäsen lukukautta kohden sekä jatko-opiskelijoille syyslukukaudella ,5 euroa /jäsen ja kevätlukukaudella ,5 euroa / jäsen. Merkitään tiedoksi ja lähetetään edustajiston päätös jäsenmaksusta rehtorille vahvistettavaksi sekä asetetaan nähtäville ilmoitustaululle. 10 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma käsiteltyine muutoksineen vuodelle Merkitään tiedoksi. 11 Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Päätettiin myöntää erityistoiminta avustuksia vuodelle 2015 hallituksen pohjan mukaisesti: TeeKu 1400 Cassiopeia Pahkiry 1100 YUS 1600 Ylioppilaskamerat 800 Kamariorkesteri 800 Rattoradio 500 YT 500 Teekkaritorvet Yhteensä Ponsi: Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa vuoden 2015 hallitusta tarkastamaan erityistoiminta-avustusten kriteeristön ja tuomaan sen edustajiston käsittelyyn keväällä Lähetään päätös tiedoksi erityistoiminta-avustusta hakeneille. Merkitään ponsi tiedoksi. 12 Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin Vili Koistinen ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi vuodelle Koistinen jatkaa sääntömuutoksen vahvistamisen jälkeen edustajiston puheenjohtajana. Lähetään päätös tiedoksi valitu lie. (/ 4 SIh Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA K : PL2S, ULUN YLIPIST, vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl Vi, 2. KRS, ULU. PUH: +358S , Cf.FI, WWW. fy.fi

8 0 A\v ULUN f T rf KUNTA Ha[[ituksen kokoukse. 13 Edustajiston varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2015 Liisa Väisänen. Väisänen jatkaa sääntömuutoksen vahvistamisen jälkeen edustajiston varapuheenjohtajana. Lähetään päätös tiedoksi valitulle. 14 Ylioppilaskunnan hallituksen valinta vuodelle 2015 Edustajiston päätös: Valittiin yksimielisesti ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Sun Nousiainen ja hallituksen jäseniksi Henri Fröjdholm, Kati Hannila, Moona Haverinen, Nico Numminen, Susanna Maununiemi, Joni llikainen sekä Anniina Pyhäjärvi. Lähetään päätös tiedoksi valitulle hallitukselle ja määräaikaan mennessä hallitukseen hakeneille. 1S Tilintarkastajan valinta Päätettiin hallituksen pohjan mukaisesti palauttaa asia talousvaliokunnan valmisteltavaksi. Lähetään päätös tiedoksi talousvaliokunnalle. 16 Inspehtorin valinta Edustajiston päätös: Päätettiin hallituksen pohjan mukaisesti valita ylioppilaskunnan inspehtoriksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle professori Sanna Järvelä. Lähetään onnittelukirje valitulle inspehtorille. Päätös: Hyväksyttiin päätäsesitykset. PJ Siht.- Pkt Pkt ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRi : 250,90014 ULUN YLIPIST. VIERAI : ER KIS KAN1LAN KATU, xi ovi 2. KRS, ULU. PUH: , WVvW.YY.FI

9 4) 0 ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 41/ KaLenteri LukuvuodeLte Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 1) käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä -- hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Kahtena edellisenä vuonna ylioppilaskunnan kalenteri on toteutettu yhteistyössä RC-kustannuksen kanssa siten, että he ovat toimittaneet YY:n haluaman määrän kalentereita ja maksaneet siitä, mutta ovat saaneet vastavuoroisesti hoitaa mainosmyynnin kai enteriin kokonaan itse. PS Manninen ja YLPT Koivuniemi ovat saaneet tarjouksen RC:n Markku Räisäseltä koskien lukuvuoden kalenteria. Esittetijä: PS Manninen Päätetään kokouksessa. HJ Määttä esitti, että valtuutetaan PS Manninen hoitamaan asia loppuun. Päätös: Päätettiin valtuuttaa PS Manninen hoitamaan asia. 14 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin mahdollisista pysyväismääräyksistä. 15 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi ulussa(. j ulu a %-? 2014 i2 Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja n n i ne n Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi ulussa ulussa Vr.! L irssonen Pöytäkirjantarkastaja Ville Siika luoma Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Projektiavustushakemukset 3/2014 ja hallituksen päätös Liite 2: Kannanotto tilamuutoksista Liite 3: Hakemukset terveystyöryhmään 1 Pkt Pkt 5ih ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU. Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WWW,YY.FI

10 Y(( ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA Kampuskehittämistä käyttäjät edellä ulun yliopiston ylioppilaskunta haluaa kiittää tilapalveluita yliopiston tilojen kehittämisestä viihtyisämmiksi, turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Tilapalve[uilla on ollut hyviä ajatuksia opetustilojen uudistamisesta nykyaikaisemmiksi. YLioppilaskunta on kiitollinen tilapalveluiden ehdotuksesta ottaa opiskelijaedustus tuleviin tilahankkeisiin. Toivomme, että opiskelijoiden ääni kuuluu myös suunnitteluvaiheessa ja kokonaiskuvan [aadinnassa. Haluamme kuitenkin ilmaista huolemme yliopiston jo suunnitteilla olevista tilamuutoksista ja asiaan kuuluvan vie5tinnän vähäisyyde5tä. Tilamuutoksia tehdään todella paljon, joten on tärkeää kuulla, millaisia tiloja opiskelijat toivovat ja tarvitsevat. Yliopiston tilat vaikuttavat suuresti yliopiston houkuttelevuuteen ja yliopistossa viihtymiseen. Nykyaikaiset tilat myös edistävät opiskelumotivaatiota ja vaikuttavat näin positiivisesti myös opintojen sujuvuuteen. Tilojen kehittäminen opiskelijaystävällisiksi on erittäin tärkeää ja opiskelijoiden kuuleminen asiassa on kehittämisen edellytys. Ylioppilaskunta on huolestunut päätöksestä lakkauttaa tiedekirjasto Tellus ja keskittää kirjastopalvelut Pegasukseen. Pystyykö yksi kirjasto takaamaan käyttäjilleen heidän tarpeitaan palvelevat ryhmä- ja itseopiskelutilat sekä kattavat ja tasokkaat kokoelmat? Liian vähäiset opiskelutilat hankaloittavat ja hidastavat opintojen etenemistä monin tavoin. Y[ioppilaskunta toivoo, että Telluksen tiloihin tulisi entistä enemmän sekä hiljaisia itseopiskelu- että ryhmätyöskente[ytiloja. Entisessä Cursus-kirjastossa toiminut mikroluokka on jo suljettu, mikä aiheuttaa kasvavaa painetta jo nyt liian vähäisiin työskentelytiloihin. Myös Luna-kirjaston Lakkauttaminen muutostöiden tieltä ja arkkitehtuurin aineistojen siirto Linnanmaalle tekee tilanteesta kestämättömän. piskelumahdollisuuksien kaventaminen yliopiston tiloissa aiheuttaa epätasa-arvoa opiskelijoiden välillä, koska kaikilla ei ole mahdollisuuksia opiskella kotoa käsin johtuen muun muassa laitteistojen ja erikoisohjelmistojen kalleudesta. Kampuksella tarvitaan runsaasti sekä luku- ja ryhmätyötiloja että hiljaisia työskentelyalueita sujuvan ja kokopäiväisen opiskelun mahdo[[istamiseksi. Tällä hetkellä Linnanmaan kampuksen opiskeluti[oihin ei ole pääsyäilta- ja yöaikaan. Ylioppilaskunta toivoo, että yliopisto viimein mahdollistaisi jokaiselle opiskelijal.le mahdollisuuden käyttää opiskeluun tarkoitettuja tiloja ja laitteistoja joustavasti heidän omien tarpeidensa mukaan kellonajasta riippumatta. Ytioppitaskunta ihmettelee titapalvetuiden suunnitelmia siirtää yliopiston kellareissa sijaitsevat kitta- ja harrastetilat ensimmäiseen kerrokseen. Yliopistolla on suuret säästöpaineet juuri tilojen suhteen, eikä hyvien ja edullisten kellaritilojen vaihtaminen kalliimpiin ole perusteltua. Ylioppitaskunta epäilee onko yliopisto valmis tarjoamaan ensimmäisestä kerroksesta yhtä kookkaat ja monikäyttöiset tilat jokaiselle kellareissa sijainneetle killalle ja harrastejärjestölle. Nykyiset kiltatilat toimivat tällä hetkellä niin vapaa-ajan käytössä kuin opiskelutiloinakin ja ne ovat kiltojen toiminnan elinehto. Ylioppilaskunta toivoo, että yliopisto muistaa opiskelijajärjestöjen merkityksen yliopiston perustoiminnan kannalta. Ylioppilaskunta kokee, että tilamuutoksia on säästöpaineiden alla tehty liikaa tilat edellä. Kampuksen kehittämisen tulisi aina lähteä käyttäjien tarpeista ja toiminnan kehittämisestä. Tilamuutokset tulisi suunnitella kokonaisuutena niin, että toisen tilan väistyessä korvaava tila on jo valmiina käyttöön. Muutoksista pitäisi myös kertoa hyvissä ajoin ja niiden tulisi olla avoimia koko y[iopistoyhteisölle. Epämääräiset aikataulut, heikko keskusteluyhteys ja kokonaisvaltaisen viestinnän puute eivät luo positiivista kuvaa yliopiston toiminnasta yliopistoyhteisön sisällä eikä ulkopuolella. ulussa Eero Manninen Pääsihteeri Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja : ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KI PL 250,90014 ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI KIS KANTRLAN KAJ Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: WIMN.YY.FI

11 Projektiavustukset 3/2014 HaLlituksen kokous 41/2014 Pöytäkirjan Liite tf1 ULUN 1 11 YLIPISTN 1 II YLIPPILASKUNTA Järjestö Myönnetäan rahoitus aloittavan yhdistyksen toiminnan tukemiseen tappiontakauksena. Jatkossa Myönnetään rahoitus, perustelu i n a talkoohenkinen projektitoiminta, merkittävä ja näkyvä osa oululaista Ei myönnetä projektiavustusta Kriteereiden mukaan Hanke Haettu summa Myönnetään Huomioita ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry Bändi-ilta 50 Sei bileisiin. ulun yliopiston koneinsinöörikilta ry Ykän sähköremontti 100 lllopiskelijakulttuuria Gieku ry l-vuotisjuhlat 500 vuosijuhliin. Sirkus ja akrobatiaohjaus/suuri Myönnetään haettu ulun ylioppilasteatteri Peto 500 Slrahoitus. Blankon yhteistyökumppani- Myönnetään avustus Bianko ry ilta 137 l24tilavuokraan. Alakko nää voidaan myöntää avustusta Verba ry kääntäjäksi? 100 tapahtuman kuluista. Kiltatalon Myönnetään rahoitus, ulun Arkkitehtikilta ry kaukolämpö-ja perusteluina 5lpuolet ULUN YLIPISTN YLIPPILA5KUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YUPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH; , MMN.YY.FI

12 Projektiavustukset 3/2014 ( / // YLIPISTN HaWtuksen kokous 41/ II YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan tiite Merkittävä ja näkyvä osa oululaista opiskelijakulttuuria. Myönnetään haettu Myönnetään haettu pintaremontti talkoohenkinen projekti. ulun lääketieteellinen kuta ry Alumnipäivä 217,49 217,49 rahoitus. ulun Teekkarihenkiset Akateemikot snaps1 ry Naisteekkariexcu rahoitus. Yhteensä 2304, ,49 ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1TILAN KATU, XI VI, 2. KRS, ULU. PUH: +358 MMN.YY.FI

13 0 \\V/A\Vfl ULUN W YLIPISTN HaWtuksen kokous 41/2014 III III YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan [lite Koonti projektiavustushakemuksista Rahaa myöntämättä 2650 euroa 1. ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry Hankkeen nimi: Bä n di- ilta Haettava summa: 50 euroa Ajankohta: Tammi-helmikuu Alustavaksi keikkapäiväksi on sovittu Lisätied o t: Bändi-iliat ovat uunituoreen ulun yliopiston raskaan musiikin ystävät ÖRMY ry:n sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on sen sääntöjen mukaan bändi-iltojen ja muiden musiikkitapahtumien järjestäminen, oululaisen musiikkikulttuurin rikastuttaminen, raskaamman musiikin hyväksynnän ja tuntemuksen kasvattaminen sekä samanhenkisten kuuntelijoiden saattaminen yhteen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa järjestää musiikkitapahtumia, kuten tässä on tarkoitus. RMYII.ä ei aivan uutena yhdistyksenä ole vielä starttirahaa tämän kokoluokan tapahtumien järjestämiseen, sillä se ei ole saanut olemassaolonsa aikana vielä mitään avustusrahoja. ÖRMY järjestää nyt ensimmäisen bändi-iltansa, joten tapahtuma on vielä täysin uusi ja ainutkertainen. Siksi haetaan 50 euron arvosta projektiavustusta tapahtumalle, jonka sekä tuloiksi että menoiksi on yhdistyksen talousarviossa budjetoitu 100 euroa. Projektin tulot: Noin 100 euroa (lipputulot) Projektin menot: Noin 100 euroa. Yhtyeille maksetaan matkakuluja ja mahdollista muuta pientä kompensaatiota sopimuksen mukaan. Huomioitavaa: Lasketaanko tapahtuma bileiksi? Toisaalta sääntömääräistä toimintaa ja uudella yhdistyksellä vaikeuksia aloittaa toimintaansa ilman jonkinlaista rahallista tukea. 2. ulun Yliopiston Koneinsinöörikitta ry Hankkeen nimi: Ykän sähköremontti Haettava summa: 100 euroa Ajankohta: ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIPJEET: PL250, ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , fl.fi, W\MN.YY.FI

14 o \\VIA\VII ULUN W YLIPISTN Hallituksen kokous 41/2014 III III YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan liite Lisätied ot: Kiltamme vanhin jäsen, 86-vuotias paloauto Ykä, on piristänyt ulun katukuvaa ja rikastuttanut opiskelijatapahtumia jo useiden vuosikymmenten ajan. Ykä on kiltamme tapahtumien ja sääntömääräisten tempausten lisäksi merkittävässä roolissa myös koko yliopiston yhteisissä tapahtumissa, joten Ykän kyyti ja läsnäolo ei ole koskaan ollut pelkästään Konekillan jäsenten etuoikeus. Vanha auto vaatii luonnollisesti ylläpitoa ja pientä remonttia jatkuvasti. Ykän toiminta on ollut viime aikoina hieman epävarmaa ja syyskuussa Ykän sähköt pettivätkin lopullisesti. Ykään täytyy tehdä yksi laajimmista ja kalleimmista yksittäisistä viimeaikaisista kunnostusprojekteista sen toimintakuntoon saamiseksi. Päävastuussa projektista on kiilan nimeämä Ykävastaava. Käytännössä korjaus toteutetaan talkoovoimin kiilan jäsenten avustuksella. Korjausprojekti aloitetaan heti, ja tavoitteena on saada Ykä liikenteeseen tammikuun loppuun mennessä. Tekniikan akateemiset TEK on lupautunut myös avustamaan kunnostusta rahallisesti. Toivoisimme siis YY:n osallistuvan omalla panoksellaan yhden oululaisten opiskelijoiden näkyvimpien keulakuvien elämän jatkumiseen. Projektin tulot: Tekniikan Akateemiset TEK on lupautunut kustantamaan projektin kustannuksista jäljelle jäävän loppusumman, jos YY myöntää sadan euron projektiavustuksen. Projektin menot: sien hankintaan 387 euroa 3. Giekury Hankkeen nimi: l-vuotisvuosiju hlat Haettava summa: 500 euroa Ajankohta: loka-marraskuussa 2015 Lisätiedot: Gieku ry. on järjestämässä nyt ensimmäistä kertaa omia 10-vuotis vuosijuhlia. Haluamme tuoda omilla vuosijuhlillamme esille omaleimaista saamelaiskulttuuria ja sen erityispiirteitä. Sen vuoksi haluamme tapahtumaan esiintyjäksi saamelaisartisteja. Artisteiksi olemme suunnitelleet saamenkielistä räppäriä, Ailu Vallea ja nuorta joikaajaa, Sunna Länsmania. Artistit tuovat esille saamenkieltä ja kulttuuria nuorten omasta näkökulmasta, esim. nykyaikaisia nuorten joikutapoja ja lyriikoita heille tärkeistä aiheista. ULUN YUPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11Lt\N KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: , WWW. (YFI

15 o \\VI II ULUN W (1 YLIPISTN HaDituksen kokous 41/2014 II II YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan liite Projektin tulot: Giellagas-instituutilta on haettu avustusta tapahtuman järjestämiseen 3000, joista osa käytetään tarvittaessa artistien palkkioihin, mikäli Giekun omavastuu summa vielä ylittyy. YY:n osuus 500 käytetään äänilaitteiden vuokraan. Giekun omavastuu on maksimissaan 1000, jolla maksetaan matkakulut, majoitukset ja artistien palkkiot. Projektin menot: artistien palkkiot vielä sopimatta Matkakulut 2:lle bändin jäsenell.e 300 Hotellihuoneet 60 äänitekniikka45l H uomioitavaa: vuosijuhlat 4. ulun ylioppilasteatteri Hankkeen nimi: Sirkus- ja akrobatiaohjaus/suuri Peto Haettava summa: 500 Ajankohta: Kurssit toteutetaan syksyllä Harjoituskausi alkaa kesällä 2015 ja näytelmän ensi-ilta on alkukeväästä Lisätiedot: Suuri peto (työnimi) on naamioteatteria ja sirkusta yhdistävä nykyteatteriesitys, joka perustuu 1900 luvulla eläneen okkultisti ja maagikko Aleister Crowleyn elämään ja kirjoituksiin. Näytelmä toteutetaan alkuvuodesta Esitys on yhdistelmä visuaalista ja fyysistä teatteria, jossa on myös mukana sirkuselementtejä (mm. akrobatiaa). Esiintyjäkaartia perehdytetään/koulutetaan naamioteatteri-ilmaisuun ja akrobatiaan harjoituskauden alkuvaiheessa. Avustusta haetaan akrobatia/ sirkustyöpaja kurssille (tai muulle vastaavalle kurssille). Projektin tulot: Arvio: Lipputulot (15 x 50 hiö x 15 esitystä) :11 250e Avustukset: 6250e Yhteensä: 17500e Projektin menot: ohjaajan, visuaalisen suunnittelun, akrobatiaohjauksen, äänisuunnittelun palkkioihin, esituotantoryhmän matkoihin, tilavuokriin, lavastukseen, puvustukseen, maskeeraukseen ja markkinointiin yhteensä euroa ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, ULUN YLIPIST.VIERAILUT: ERKKI KIS KAN11][J\N KATU, Xl VI, 2. KRS, ULU. PUH: ,

16 0 \\VI II ULUN W (1 YLIPISTN Hallituksen kokous 41/2014 YLIPPILASKUNTA Pöytäkirjan Uite 5. Bianko ry Hankkeen nimi: Bl.ankon yhteistyökumppani-il.ta Haettava summa: 137e Ajankohta: Lisätiedot: Bl.anko järjestää ensimmäistä kertaa yhteistyökumppani-illan yhdessä lt-aan yritysten kanssa, jotka ovat osa Liistuneet haal.areihimme tai tehneet muuten yhteistyötä kanssamme. Illan aikana yritykset pitävät puheenvuoroja toiminnastaan ja siitä millaisia ominaisuuksia ja osaamista he hawavat nuorilla opiske[ijoil.ta, jotka ovat hakemassa heille töihin. Tiaisuus järjestetään yl.iopistolla Koneen saunalla. Illan aikana on tarjolla hieman ruokaa ja saunajuomat osau.istujille. Tapahtumassa esittäytymässä ol.evat yritykset ja muut yhteisöt: Solita, Hal.tian, Netpl,aza, Tieto, Tivia, TEK. Projektilla ei ol.e tul.oja. Projektin tulot: TEK tukee tapahtuman tarjoil.uja 100 eurolla. Projektin menot: TiakuIijt Koneen saunan vuokratl.e ovat 124e. Ruokien ja juomien budjetti on 250e. H uomioitavaa: al.kohol.ijuomia ei voida tukea. Hakemuksessa ei tule ilmi, mikä on juomien budjetti. 6. Verba ry Hankkeen nimi: ALakko nää kääntäjäksi? Haettava summa: 100 Ajankohta: ULUN YLIPISTN YLIPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 ULUN YLIPIST. VIERAILUT: ERKKI KIS KANTEILAN KATU, XI VI, 2. KRS, ULU. PUH: , M VW.YY.FI

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot