Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit"

Transkriptio

1 ETLA Raportit ETLA Reports No 40 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit Niku Määttänen * Olli Ropponen ** * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ** Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Suositeltava lähdeviittaus: Määttänen, Niku & Ropponen, Olli ( ). Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit. ETLA Raportit No 40.

2 Tämä tutkimus on osa valtiontalouden tarkastusviraston rahoittamaa hanketta Yhteisö- ja pääomatuloverotuksen dynaamiset vaikutukset Suomessa. Kirjoittajat kiittävät VTV:tä rahoituksesta sekä ohjausryhmää, Seppo Karia ja Tarmo Valkosta hyödyllisistä kommenteista. ISSN-L ISSN (print) ISSN (online)

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 Abstract 2 1 Johdanto 3 2 Listaamattomien osakeyhtiöiden verokohtelu Suomessa Osinkotulon verotus Nykyjärjestelmään liittyvät ongelmat 4 3 Yritysten voitonjako ja nettovarallisuuden jakauma 5 4 Malli 9 5 Analyyttisiä tuloksia Lineaarinen osinkoverotus Euromääräinen osinkotuloraja Suhteellinen tuottoraja 13 6 Numeerisia tuloksia Kalibrointi Euromääräinen osinkoraja Osinkotuottoon liittyvä raja 18 7 Johtopäätöksiä 22 Viitteet 24

4 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit Tiivistelmä Tarkastelemme listaamattomien osakeyhtiöiden ja niiden omistajien verotusta Suomessa. Kuvaamme ensin listaamattomien osakeyhtiöiden nykyisen osinkoverotuksen pääpiirteet ja niihin mahdollisesti liittyviä ongelmia. Havainnollistamme yritysaineiston avulla, miten yrittäjät huomioivat verotuksen luomat kannustimet voitonjakoa koskevissa päätöksissään. Lisäksi arvioimme dynaamisen mallin avulla, miten listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen liittyvät erityispiirteet vaikuttavat investointi- ja rahoituspäätöksiä koskeviin kannustimiin. Mallissa yritys rahoittaa investoinnit pidätetyillä voitoilla tai lainarahalla. Yritys kohtaa luottorajoitteen, ja yrityksen omistaja pyrkii tasoittamaan kulutustaan yli ajan. Tulokset havainnollistavat, miten nykyinen osinkoverojärjestelmä ohjaa investointeja tavalla, joka ei ole kaikissa tilanteissa kokonaistaloudellisesti järkevä. Asiasanat: Osinkoverotus, listaamattomat osakeyhtiöt, yritysten investoinnit JEL: D92, G35, H24 Taxation, Profit Distribution and Investment of Non-listed Companies in Finland Abstract This paper studies the taxation of non-listed companies and their owners in Finland. We first describe the main features of the Finnish tax system regarding the taxation of dividends from non-listed companies. We use firm-level data to illustrate how the tax incentives are reflected in firms profit distribution policies. We then build a dynamic investment model that features the main characteristics of the Finnish dividend taxation. In the model, entrepreneurs face a borrowing constraint and have a consumption smoothing motive. We use the model to investigate how the current dividend taxation affects the investment incentives. The results illustrate how the current dividend taxation in certain cases distorts firms investment decisions. Key words: Dividend taxation, non-listed companies, firm investment JEL: D92, G35, H24

5 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit 3 1 Johdanto Tarkastelemme tässä tutkimusraportissa, miten eräät suomalaisten listaamattomien osakeyhtiöiden verotukseen liittyvät erityispiirteet vaikuttavat yhtiöiden voitonjakoon, rahoitukseen ja investointeihin. Tulokset perustuvat osittain uuteen, yrittäjän päätöksentekotilannetta kuvaavaan dynaamiseen malliin. Mallissa yrityksen investoinnit rahoitetaan osin pidätetyillä voitoilla ja osin lainarahalla. Yrittäjä (yrityksen omistaja) pyrkii tasoittamaan kulutustaan yli ajan. Tulokset täydentävät aikaisempia suomalaisten listaamattomien yhtiöiden verokohteluun liittyviä tutkimuksia. Siinä missä monet aikaisemmat analyysit, esimerkiksi Ropponen (2012), ovat keskittyneet tulolajin valintaan, me keskitymme mallianalyysissä erityisesti siihen, miten verotus vaikuttaa investointeja koskeviin kannustimiin. Suomalaisen verojärjestelmän erityispiirteiden vaikutusta investointikannustimiin ovat aikaisemmin tarkastelleet erityisesti Kari ja Laitila (2012). Tuloksemme täydentävät heidän analyysiään esimerkiksi siten, että tarkastelemme suomalaista verojärjestelmää hieman yksityiskohtaisemmin. 1 Lisäksi, toisin kuin meidän mallissamme, Karin ja Laitilan (2012) mallissa yritys ei kohtaa luottorajoitetta eikä yrittäjä välitä siitä, miten osinkotulot jakautuvat yli ajan. Seuraavassa luvussa kuvaamme lyhyesti keskeisiä listaamattomien osakeyhtiöiden verokohteluun vaikuttavia piirteitä erityisesti osinkojen verotuksen osalta ja arvioimme, minkälaisia ongelmia niihin voi liittyä. Luvussa 3 kuvaamme empiirisen yritysaineiston avulla, miten listaamattomien yhtiöiden verotus heijastuu voitonjakoon. Luvussa 4 esitämme yrittäjän ongelmaa kuvaavan dynaamisen mallin. Luvussa 5 johdamme eräitä analyyttisiä tuloksia. Luvussa 6 täydennämme analyyttisiä tuloksia numeeristen tulosten avulla. Luvussa 7 esitämme yhteenvedon tuloksista sekä johtopäätöksiä. 2 Listaamattomien osakeyhtiöiden verokohtelu Suomessa 2.1 Osinkotulon verotus Keskitymme tässä tutkimuksessa listaamattomista osakeyrityksistä nostettujen osinkojen verotukseen. Sitä muutettiin Suomessa viimeksi vuoden 2014 alussa. Tällä hetkellä osinkotulosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta tuloa siltä osin, kun osinkotulo ei ylitä 8 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta ja on enintään euroa. Kahdeksan prosentin enimmäisrajan ylittävät osingot ovat 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa euron rajan ylittävät, mutta nettovarallisuudesta enintään 8 prosenttia olevat osingot ovat puolestaan 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Silloin kun osinkotuotto ylittää molemmat rajat, tuotto verotetaan 75-prosenttisesti ansiotulona. Molemmat osinkotuottoon liittyvät rajat ovat osakaskohtaisia. Osinkotuottoa laskettaessa osingot suhteutetaan osakaskohtaiseen nettovarallisuuteen (osakkaan nettovarallisuus = osakkeiden lukumäärä * yhtä osaketta vastaava osuus yhtiön koko nettovarallisuudesta). 1 Kari ja Laitila (2012) keskittyvät kysymykseen siitä, miten huojennettuun osinkoverotukseen liittyvä euromääräinen raja vaikuttaa investointikannustimiin ja sitä kautta yritysten kasvuun. Me tarkastelemme myös huojennettuun osinkoverotukseen liittyvän osinkotuottoprosenttia koskevan rajan merkitystä.

6 4 ETLA Raportit ETLA Reports No 40 Pääomatulovero on pääomatulojen määrästä riippuen prosenttia (kynnys euron kohdalla). Siltä osin kun osinkotulo ei ylitä 8 prosentin tuottorajaa eikä euron rajaa, osinkojen veroaste on näin ollen 7.5 prosentin (0.25 * 30 %) ja 8.0 prosentin (0.25 * 32 %) välillä euron rajan ylittävien osinkojen veroaste on puolestaan prosenttia. Kahdeksan prosentin rajan ylittävien osinkojen verotus riippuu ansiotulojen veroprogression vuoksi oleellisesti muiden ansiotulojen määrästä. Ennen osingonmaksua yrityksen voitosta on maksettu yhteisövero. Osinkojen veroaste riippuu siis sekä osinkojen euromäärästä, että yrityksen nettovarallisuuteen suhteutetusta osinkotuotosta. Listaamattomasta yrityksestä saatuihin osinkoihin sovelletaan kevennettyä verotusta siltä osin kun ne eivät ylitä euron rajaa eivätkä edellä kuvattua 8 prosentin tuottorajaa. 2.2 Nykyjärjestelmään liittyvät ongelmat Sille, että osaa osinkotuloista verotetaan suhteellisen kevyesti, on olemassa hyvät perusteet. Muussa tapauksessa yritysten kautta tehtäviin investointeihin liittyisi täysi kaksinkertainen verotus, sillä investointien tuottoja verotetaan sekä yritys- että henkilötasolla. Tämä nostaisi omalla pääomalla rahoitettujen investointien tuoton verotuksen huomattavan korkeaksi. Useat asiantuntijat ovat kuitenkin kritisoineet nykyistä listaamattomien yhtiöiden verokohtelua. Erityisiä ongelmakohtia on ainakin kolme. Ensinnäkin, siltä osin kun osinkotuotto jää alle edellä mainittujen rajojen, jaetun voiton verotus on listaamattomien yhtiöiden osalta selvästi matalampi kuin listattujen yhtiöiden osalta. Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Tässä suhteessa verotus siis suosii monia listaamattomia yrityksiä suhteessa listattuihin (julkisesti noteerattuihin) yrityksiin. Toiseksi, edellä kuvattua, ns. huojennettuun osinkoverotukseen liittyvää euromääräistä osinkorajaa voidaan pitää enemmän tai vähemmän keinotekoisena. Se tarkoittaa, että verotus suosii suhteellisen pieniä yrityksiä suurempiin verrattuna. Tällainen pienten yhtiöiden suosiminen voi olla tuottavuuden kannalta sinänsä haitallista. 2 Kuten Kari ja Laitila (2012) osoittavat, euromääräinen raja luo myös kannustimen pyrkiä hyödyntämään verottomat osingot täysimääräisesti siinäkin tapauksessa, että se edellyttää investoinneista tinkimistä. Kolmanneksi, huojennettuun osinkoverotukseen liittyvä tuottoraja on suhteellisen korkea. Sen vuoksi yrittäjällä on tietyissä tilanteissa voimakas kannustin kasvattaa yrityksen nettovarallisuutta siinäkin tapauksessa, että yritykseen sijoitetut varat tuottavat (ennen veroja) huonosti. Jos osinkotuotto on lähtötilanteessa 8 prosenttia, yrityksen nettovarallisuuden kasvattaminen 100 eurolla mahdollistaa sen, että yrittäjä saa nostaa kevyesti verotettuja osinkoja 8 euroa lisää. Tästä saatava verohyöty voi olla niin merkittävä, että nettovarallisuutta kasvattava investointi voi olla houkutteleva, vaikka sen tuotto ilman verohyötyä olisi hyvin matala. Matalampi tuottoraja tarkoittaisi, että tietyn suuruinen nettovarallisuuden kasvu lisäisi kevyesti verotettujen osinkojen määrää vähemmän, jolloin verohyöty jäisi vähäisemmäksi. 2 Kuten edellä jo todettiin, euromääräinen raja on kuitenkin osakaskohtainen. Menestyvä yritys voi siis kasvaa ilman että euromääräinen raja tulee vastaan, jos yrityksen omistuspohja samalla laajenee. Omistuspohjan laajentaminen ei kuitenkaan ole välttämättä alkuperäisten omistajien kannalta muuten tarkoituksenmukaista.

7 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit 5 Valtiovarainministeriön vuonna 2008 asettama verotuksen kehittämistyöryhmä esitti, että euromääräisestä rajasta luovutaan kokonaan ja edellä kuvattua nettovarallisuutteen suhteutettua tuottorajaa lasketaan (Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 2010). Esityksen mukaan huojennettuun osinkoverotukseen liittyvä tuottoraja vastaa ns. normaalituottoa. Normaalituotolla tarkoitetaan tuottoa, jonka kaikki sijoittavat voivat saada (lähes) riskittömästi rahoitusmarkkinoilta. 3 Työryhmän esityksessä normaalituoton alittaviin osinkoihin sovelletaan kevennettyä verotusta, niin että kokonaisveroaste (yhteisö- ja osinkovero huomioiden) vastaa pääomatuloverokantaa. Normaalituoton ylimenevä osa puolestaan verotettaisiin täysimääräisesti pääomatulona. 3 Yritysten voitonjako ja nettovarallisuuden jakauma Edellä kuvatut osinkoverotukseen liittyvät piirteet vaikuttavat usein ainakin siihen, missä suhteessa yrittäjän kannattaa nostaa yrityksestään saamansa tulot palkkana ja osinkona. Ropponen (2012) on tarkastellut tätä valintaa yksityiskohtaisesti. Yrittäjän kannattaa yleensä maksaa itselleen jonkin verran palkkaa, koska pienten ansiotulojen verotus on hyvin kevyttä ja koska palkka vähennetään yrityksen tuloksesta ennen yhteisöveron maksamista. Niinpä jos yrityksestä nostettava tulo on suhteellisen pieni, yrittäjän ei kannata nostaa osinkoja lainkaan. Kun yrityksestä nostettava tulo kasvaa, osinkoja kannattaa usein kasvattaa, siihen asti kun osinkojen määrä vastaa huojennettuun osinkoverotukseen liittyvää tuottorajaa. Seuraavassa kuvataan ensin missä määrin verotus heijastuu listaamattomien yhtiöiden omistajien päätöksiin. Aineisto käsittää pääosakkaat sellaisten yhtiöiden osalta, jotka ovat ylipäätään maksaneet osinkoa vuonna Vuonna 2011 listaamattomien yhtiöiden verokohtelu poikkesi jonkin verran nykyisestä. Oleellisimmat erot ovat, että edellä kuvattuja, huojennettuun osinkoverotukseen liittyviä 8 prosentin ja euron rajoja vastasivat 9 prosentin ja euron rajat ja että huojennettu osinko oli täysin verovapaa. 5 Kuviossa 1 havainnollistetaan yhtiöiden pääosakkailleen maksamia osinkoja sekä näiden pääomistajien euromääräistä, osakeomistuksen perusteella laskettua osuutta yritysten nettovarallisuudesta (osakkeiden ns. matemaattista arvoa), johon jatkossa viittaamme yksinkertaisuuden vuoksi termillä nettovarallisuus. Yrityksen pääosakas on yrityksen omistaja, jonka omistusosuus yrityksestä on suurin. Kuviossa esitetään osingon ja nettovarallisuuden yhteisjakaumaa tällaisten Suomessa verovelvollisten yhtiöiden osalta. Kuviota on rajattu sekä osingon että nettovarallisuuden osalta, jotta yksittäiset erityisen suuret havainnot eivät hankaloittaisi kuvion tulkitsemista. Kuviossa on havaintoja Jokainen kuviossa näkyvä piste liittyy yksittäiseen yritykseen ja kertoo yhtä aikaa pääosakkaan nettovarallisuuden ja osinkotulon kyseisestä yrityksestä. Nettovarallisuuksien mediaani on koko aineistossa noin euroa ja osinkojen noin euroa. Kuviosta havaitaan muutamia selkeitä piirteitä, jotka ovat selvästi Suomen osinkoverotuksen tarjoamien kannustimien mukaisia. Ensiksi, noin miljoonan euron nettovarallisuuteen asti 3 Työryhmä ehdotti, että normaalituotto laskettaisiin käytännössä vuosittain Suomen valtionlainakorkojen perusteella. Normaalituotto olisi ainakin yleensä huomattavasti matalampi kuin nykyisessä järjestelmässä käytetty kahdeksan prosentin tuottoraja. 4 On syytä huomata, että osa niistä yrityksistä, jotka eivät ole maksaneet osinkoa, ei ole pystynyt maksamaan osinkoa, osa on valinnut, ettei maksa. Ne yritykset, jotka eivät ole maksaneet osinkoja, ovat kuitenkin voineet maksaa yrittäjälle palkkaa. 5 Huojennetun osingon verovapaus teki eron tällaisen ja muunlaisen osingon verottamisen välillä suuremmaksi kuin nykyinen osittainen verovapaus.

8 osingon että nettovarallisuuden osalta, jotta yksittäiset erityisen suuret havainnot eivät hankaloittaisi kuvion tulkitsemista. Kuviossa on havaintoja Jokainen kuviossa näkyvä piste liittyy yksittäiseen yritykseen ja kertoo yhtä aikaa pääosakkaan nettovarallisuuden ja osinkotulon 6 kyseisestä yrityksestä. Nettovarallisuuksien mediaani on koko aineistossa ETLA noin Raportit ETLA euroa Reports ja No 40 osinkojen noin euroa. Kuvio 1 Osingon ja nettovarallisuuden yhteisjakauma, pääosakkaat Kuvio 1. Osingon ja nettovarallisuuden yhteisjakauma, pääosakkaat kuviossa hahmottuu osingon keskittymistä tasolle, joka vastaa varsin tarkkaan 9 prosenttia nettovarallisuudesta (havainnot ovat keskittyneet nousevalle suoralle). Kuviosta havaitaan muutamia selkeitä piirteitä, jotka ovat selvästi Suomen osinkoverotuksen 6 Miljoonan euron nettovarallisuuden alapuolella olevista yrityksistä 51 prosenttia maksaa osinkoa (9 prosentin) tarjoamien kannustimien mukaisia. Ensiksi, noin miljoonan euron nettovarallisuuteen asti kuviossa tuottorajan mukaisesti. 7 Näillä nettovarallisuuksilla rajan ylittävä osinko on yrittäjälle monesti (riippuu osingon muun keskittymistä muassa muista tasolle, ansiotuloista) joka vastaa selvästi varsin tarkkaan kalliimpaa 9 prosenttia kuin palkan maksaminen ja hahmottuu tästä syystä kannustin välttää rajan ylittämistä on suuri. 6 Toiseksi, nettovarallisuudesta euroa alkaen havaitaan osinkojen keskittyminen toisaalta 9 prosenttiin nettovarallisuudesta, toisaalta myös euron tasolle. 8 Miljoonan euron nettovarallisuuden ylittävistä pääosakkaista 61 prosenttia optimoi vähintään toisen rajan mukaisesti. 9 Euromääräisen rajan ylittävät, mutta tuottorajan alittavat osingot olivat (70 prosenttisesti veronalaista) pääomatuloa, kun taas molemmat rajat ylittävä osinko oli ansiotuloa. Riippuen muun muassa pääosakkaan muista tuloista, toisinaan euromääräisen rajan suuruinen osinko on ollut hänen kannaltaan parempi vaihtoehto, toisinaan prosenttirajan suuruinen. 6 Tuolle tasolle asti osinkotulo oli vuonna 2011 verovapaata pääomatuloa ja tämän ylittävältä osalta 70 prosenttisesti ansiotuloa (nk. ansiotulo-osinkoa). Luonnollisesti yrityksen tuloksesta maksettiin aina yhteisövero. 7 Kuviossa on alle miljoonan euron nettovarallisuuksia kpl. Näistä (51 %) maksaa osinkoa sen verran, että se poikkeaa enintään kolmen prosenttia tuottorajasta. 8 Kuviossa näkyy myös erityisesti pienillä nettovarallisuuksilla osinkojen keskittymistä tasasummiin, kuten euroa. 9 Kuviossa on vähintään miljoonan euron nettovarallisuuksia kpl. Näistä 515 optimoi (eli valitsee kolmen prosentin tarkkuudella) tuottorajan mukaisesti ja 402 euromääräisen rajan mukaisesti. Vähintään toisen rajan mukaan optimoivia vähintään miljoonan nettovarallisuuden pääosakkaita on 854, eli 61 prosenttia.

9 vain pienellä osalla (5 %) tämä ylittää euroa. Henkilöstön osalta kuviosta havaitaan, että nettovarallisuuden mukaan pienimmät (alle miljoona euroa) 95 prosenttia yrityksistä vastaavat noin 83 prosentista henkilöstöä. Tämä tarkoittaa, että suurimmat 5 prosenttia yrityksistä vastaa noin 17 prosentista koko henkilöstön määrästä (niiden henkilöstön osuus on yli kolminkertainen Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit suhteessa niiden osuuteen kaikista yrityksistä). Henkilöstön suhteellinen osuus kasvaa entisestään, jos tarkastellaan vieläkin suurempia yrityksiä. Esimerkiksi 10 miljoonan ylittävät nettovarallisuudet, joita on 0.4 prosenttia, vastaavat noin 2.8 prosentista koko henkilöstöstä (nämä kuvion ulkopuolella; henkilöstön osuus seitsenkertainen suhteessa yritysten osuuteen). Kuvio 2 Yritysten ja henkilöstön kertymät pääosakkaan nettovarallisuuden mukaan 7 Vaikka keskittyminen tuottorajan ja euromääräisen rajan ympärille on suurta, myös havaittujen keskittymien ulkopuoliset osingot 8 voivat olla optimaalisesti valittu. Esimerkiksi usean omistajan yrityksissä kaikki eivät voi samanaikaisesti olla euromääräisen rajan tai tuottorajan kohdalla, koska omistajien omistusosuudet voivat poiketa toisistaan. Kuviossa 2 havainnollistetaan yritysten pääosakkaiden (katkoviivoitettu käyrä) ja näiden yritysten henkilöstön (yhtenäinen käyrä) kertymiä nettovarallisuuden mukaan. Aineistossa on tieto henkilöstön määrästä yhteensä yritykseltä. Näissä yrityksissä on henkilöstöä yhteensä Kuvio on rajattu alle 2 miljoonan nettovarallisuuksiin, jotta se pysyy mahdollisimman selkeänä. Kuvion katkoviivoitettu käyrä kertoo kullakin nettovarallisuuden tasolla osuuden niistä yrityksistä, joiden pääosakkaiden nettovarallisuudet ovat enintään tämän varallisuustason suuruiset. Kuvion yhtenäinen käyrä kertoo vastaavan henkilöstön osalta. Kuviosta nähdään, että nettovarallisuus on alle euroa noin 60 prosentissa tapauksista ja vain pienellä osalla (5 %) tämä ylittää euroa. 10 Henkilöstön osalta kuviosta havaitaan, että nettovarallisuuden mukaan pienimmät (alle miljoona euroa) 95 prosenttia yrityksistä vastaavat noin 83 prosentista henkilöstöä. Tämä tarkoittaa, että suurimmat 5 prosenttia yrityksistä vastaavat noin 17 prosentista koko henkilöstön määrästä (niiden henkilöstön osuus 10 Osingon euromääräinen raja ei tullut vuonna 2011 vastaan euroa pienemmillä nettovarallisuuksilla ja siksi tämä voi olla sitova ainoastaan tätä suuremmilla.

10 kertymiä osinkojen mukaan. Kuviosta nähdään, että 51 prosentille pääomistajista maksetaan osinkoa enintään euroa, 91 prosentille enintään euroa ja vain neljälle prosentille yrityksistä yli nykyisen euromääräisen huojennetun osingon ylärajan euroa. Henkilöstön 8 osalta kuvasta nähdään seuraavaa. Enintään euroa osinkoa saavien (51 %) pääosakkaiden ETLA Raportit ETLA Reports No 40 yritysten henkilöstöt ovat noin 10 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä, enintään euroa saavien (91 %) noin 42 prosenttia ja enintään euroa saavien (96 %) hieman yli puolet. Pääosakkaalleen suurimpia osinkoa maksaneet 4 prosenttia yrityksistä vastaa noin puolta kaikesta henkilöstöstä. Kuvio 3 Yritysten ja henkilöstön kertymät pääosakkaan osinkojen mukaan 9 on yli kolminkertainen suhteessa niiden osuuteen kaikista yrityksistä). Henkilöstön suhteellinen osuus kasvaa entisestään, jos tarkastellaan vieläkin suurempia yrityksiä. Esimerkiksi 10 miljoonan ylittävät nettovarallisuudet, joita on 0.4 prosenttia, vastaavat noin 2.8 prosentista koko henkilöstöstä (nämä kuvion ulkopuolella; henkilöstön osuus seitsenkertainen suhteessa yritysten osuuteen). Kuviossa 3 havainnollistetaan yritysten pääosakkaiden (katkoviivoitettu käyrä) ja näiden yritysten henkilöstön (yhtenäinen käyrä) kertymiä osinkojen mukaan. Kuviosta nähdään, että 51 prosentille pääomistajista maksetaan osinkoa enintään euroa, 91 prosentille enintään euroa ja vain neljälle prosentille yli nykyisen euromääräisen huojennetun osingon ylärajan euroa. Henkilöstön osalta kuvasta nähdään seuraavaa. Enintään euroa osinkoa saavien (51 %) pääosakkaiden yritysten henkilöstöt ovat noin 10 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä, enintään euroa saavien (91 %) noin 42 prosenttia ja enintään euroa saavien (96 %) hieman yli puolet. Pääosakkaalleen suurimpia osinkoa maksaneet 4 prosenttia yrityksistä vastaavat noin puolta kaikesta henkilöstöstä.

11 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit 9 Ensimmäinen yhtälö Ensimmäinen on ns. Bellmanin yhtälö on yhtälö. ns. Bellmanin Funktio on yhtälö. ns. Funktio arvofunktio. V on ns. Se arvofunktio. kertoo yrittäjän Se kertoo yrittäjän on hyötyvirran ns. Bellmanin arvon yhtälö. annettuna Funktio yrityksen on nykyinen ns. arvofunktio. pääomakanta Se kertoo ja velka yrittäjän (tai rahoitusva- Ensimmäinen yhtälö hyötyvirran arvon annettuna yrityksen nykyinen pääomakanta ja velka (tai rahoitusvarallisuus). rallisuus). Yhtälön oikean puolen ensimmäinen termi on tämän periodin hyöty ja toinen termi hyötyvirran arvon annettuna tulevan hyötyvirran yrityksen arvo nykyinen seuraavasta pääomakanta periodista ja eteenpäin. velka (tai Heittomerkki rahoitusvarallisuus). Yhtälön oikean puolen ensimmäinen termi on tämän periodin hyöty ja toinen termi tulevan viittaa muuttujan Yhtälön oikean puolen arvoon ensimmäinen seuraavalla periodilla. termi on Parametri tämän periodin r > 0 on hyöty subjektiivinen ja toinen diskonttokorko, termi tulevan joka määrää, hyötyvirran arvo seuraavasta kuinka paljon periodista yrittäjä arvostaa eteenpäin. nykyhetken Heittomerkki kulutuksesta viittaa saatavaa muuttujan hyötyä arvoon suhteessa tulevaisuu- hyötyvirran arvo seuraavasta periodista eteenpäin. Heittomerkki viittaa muuttujan arvoon seuraavalla periodilla. Parametri >0 on subjektiivinen diskonttokorko, joka määrää kuinka seuraavalla periodilla. Parametri >0 on subjektiivinen diskonttokorko, joka määrää kuinka paljon yrittäjä arvostaa nykyhetken kulutuksesta saatavaa hyötyä suhteessa tulevaisuuden paljon yrittäjä arvostaa nykyhetken kulutuksesta saatavaa hyötyä suhteessa tulevaisuuden kulutuksesta saatavaan hyötyyn. Joissakin tapauksissa on luontevaa olettaa, että vastaa tuottoa, kulutuksesta saatavaan hyötyyn. Joissakin tapauksissa on luontevaa olettaa, että vastaa tuottoa, jonka yrittäjä saisi sijoittamalla suoraan rahoitusmarkkinoille. neiston avulla, miten ispiirteet heijastuvat 4 Malli verotus vaikuttaa investointeihin. Edellä kuvattiin aikaisemman kirjallisuuden ja empiirisen aineiston avulla, miten listaamattomien osakeyhtiöiden verokohteluun liittyvät erityispiirteet heijastuvat osingonjakoon. Seuraa- lyttää verotuksen vaikutusten e mallin, jonka tavoitteena on vassa siirrytään tarkastelemaan, miten verotus vaikuttaa investointeihin. Tämä on lähtökohtaisesti hankalampi kysymys, sillä se edellyttää verotuksen vaikutusten arvioimista dynaami- overotus vaikuttaa yritysten sessa kehikossa. Tässä luvussa kuvaamme mallin, jonka tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miten listaamattomien yritysten osinkoverotus vaikuttaa yritysten investointeja ja rahoitusta koskeviin päätöksiin. yksin. Yrittäjä saa hyötyä kulutuksesta, Mallin päätöksentekijä on yrittäjä, joka omistaa yrityksensä yksin. Yrittäjä saa hyötyä kulutuksesta, ja jonka hän rahoittaa yrityksestään nostamilla osinko- ja palkkatuloilla. Hän päättää atuloilla. Hän päättää investoinneista investoinneista ja velanotosta, osingoista ja omasta palkastaan maksimoiden periodittaisten eriodittaisten hyötyjen nykyarvoa. hyötyjen nykyarvoa. Yrittäjän päätöshorisontti on ääretön. Hyötyfunktio on u(c), jossa c > 0 on kulutus. Yrityksen tuotantofunktio on f(k), jossa k > 0 on tantofunktio on ( ), jossa >0 yrityksen on pääomakannan (esim. koneet ja laitteet) suuruus. Merkitsemme yleisesti yrityksen erkitsemme yleisesti yrityksen nettorahoitusvarallisuutta muuttujalla b. Negatiivinen b tarkoittaa, että yrityksellä on velkaa oittaa, että yrityksellä on velkaa enemmän kuin rahoitusvarallisuutta. Positiivinen b tarkoittaa, että yrityksellä on rahoitusvarallisuutta enemmän kuin velkaa. Yritys kohtaa luottorajoitteen, jonka mukaan yrityksen nettovelka saa olla enintään tietty osuus g yrityksen pääomakannasta. a, että yrityksellä on ottorajoitteen, jonka mukaan yrityksen kannasta. Lähtötilanteessa yrityksellä on tietty pääomakanta k 0 > 0 ja tietty nettorahoitusvarallisuus tietty nettorahoitusvarallisuus b 0 gk 0. Yrittäjän ongelma on rekursiivisessa muodossa seuraava: Yrittäjän ongelma Yrittäjän on rekursiivisessa ongelma on rekursiivisessa muodossa seuraava: muodossa seuraava: rajoitteilla rajoitteilla, = + 1, 1+, = + 1, 1+ rajoitteilla =, (, ) =, (, ), = +, = + = +,,, = +,,, = 1 + = 1 + = + = +, 0, 0

12 10 ETLA Raportit ETLA Reports No 40 den kulutuksesta saatavaan hyötyyn. Joissakin tapauksissa on luontevaa olettaa, että r vastaa tuottoa, jonka yrittäjä saisi sijoittamalla suoraan rahoitusmarkkinoille. Ensimmäinen rajoite on yrityksen periodittainen budjettirajoite. Osingot (d), yrittäjän palkka (w), investoinnit pääomakantaan (i k ) ja nettorahoitussäästäminen (i b ) katetaan yrityksen verojen jälkeisellä voitolla. Parametri t f < 1 on yhteisöveroaste. Yhteisöveroa maksetaan tuloksesta, josta on vähennetty yrittäjän oma palkka ja pääoman kulumiseen liittyvät poistot. Yrityksen maksamat palkat muille työntekijöille sisältyvät yrityksen tulokseen. Toinen rajoite kertoo, miten yrityksen tulos määräytyy. Yrityksen tulos sisältää rahoituskustannukset. Kolmas rajoite kertoo, miten yrittäjän kulutus määräytyy. Funktio T kuvaa yrittäjän henkilökohtaisesti maksamia veroja. Seuraavat kaksi yhtälöä määrittelevät, miten pääoma- ja lainakanta kehittyvät. Ensimmäinen epäyhtälö on luottorajoite: yrityksen lainan määrä saa olla korkeintaan osuus g pääomakannan arvosta. Toinen epäyhtälö edellyttää, että investoinnit ovat aina ei-negatiivisia. Tässä mallissa yrittäjällä on periaatteessa kaksi tapaa kasvattaa tulevaisuuden kulutusmahdollisuuksia: Yrittäjä voi kasvattaa joko tuotannollista pääomaa tai yrityksen rahoitusvarallisuutta. Kuten myöhemmin osoitamme, jos mahdollisuus säästää rahoitusvarallisuuteen jätetään pois, yrittäjän kannattaa kasvattaa pääomakantaa kunnes pääoman rajatuottavuus (viimeisen koneisiin ja laitteisiin investoidun euron tuotto) verojen jälkeen vastaa yrittäjän omaa subjektiivista diskonttokorkoa. On luontevaa olettaa, että pääoman rajatuottavuus laskee pääomakannan kasvaessa. Näin ollen yrittäjän ei kannatta kasvattaa yrityksen pääomakantaa rajatta. Rahoitusvarallisuuden mukaan tuominen avaa mahdollisuuden, että yrittäjä kasvattaa tulevia kulutusmahdollisuuksiaan kasvattamalla yrityksen rahoitusvarallisuutta. Koska rahoitusvarallisuuden tuotto ei mallissa riipu rahoitusvarallisuuden määrästä, on mahdollista, että yrittäjän kannattaa kasvattaa rahoitusvarallisuutta rajatta. Näin tapahtuu, mikäli rahoitusvarallisuuden tuotto (verojen jälkeen) on korkeampi kuin yrittäjän subjektiivinen diskonttokorko r. Oletamme jatkossa aina, että rahoitusvarallisuuden tuotto ei ole niin korkea, että rahoitusvarallisuutta kannattaisi kasvattaa rajatta. 5 Analyyttisiä tuloksia Seuraavassa tarkastelemme analyyttisesti (ilman parametriarvojen kiinnittämistä), miten verotus vaikuttaa yrityksen optimaalisiin investointi- ja rahoituspäätöksiin edellä kuvatussa mallissa. Tarkastelemme tässä hyvin yksinkertaisia verojärjestelmiä. Tavoitteena on ymmärtää, millä tavoin tietyt keskeiset listaamattomien yhtiöiden verotukseen liittyvät piirteet vaikuttavat investointi- ja rahoituspäätöksiä koskeviin kannustimiin. Oletamme, että yrittäjä nostaa yrityksestä tuloa ainoastaan osinkojen muodossa, ts w = 0. Tämä yksinkertaistus tarkoittaa, että sivuutamme tulolajin valintaan liittyvät kysymykset.

13 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit Yrittäjän ongelman ratkaisun yleinen karakterisointi on hieman hankalaa edes tällaisen yksinkertaisen verojärjestelmän puitteissa. Yksi hankaluus on se, että luottorajoitteeseen liittyvä Yrittäjän ongelman 5.1 ratkaisun Lineaarinen yleinen osinkoverotus rajoite epäyhtälö, joka voi olla karakterisointi sitova tai sitten on hieman ei. Joitakin hankalaa hyödyllisiä edes tällaisen analyyttisiä tuloksia yksinkertaisen voidaan Tarkastelemme kuitenkin verojärjestelmän johtaa ensin olettamalla, lineaarista puitteissa. osinkoverotusta. Yksi että luottorajoite hankaluus Se on tarjoaa on se, sitova. että luontevan luottorajoitteeseen Tämä vertailukohdan oletus on luonteva liittyvä tarkasteltaessa osinkoverotukseen liittyvän euromääräisen rajan sekä osinkotuottoon liittyvän rajan osin sen rittäjän ongelman rajoite vuoksi, on ratkaisun epäyhtälö, että merkitystä yleinen oman joka pääoman investointikannustimiin. karakterisointi voi olla verotus sitova on tai on hieman sitten yleensä ei. Lineaarinen hankalaa Joitakin ankarampaa osinkoverotus edes hyödyllisiä kuin tällaisen vieraan analyyttisiä pääoman tuloksia verotus. Tämän Yrittäjän ongelman ratkaisun yleinen karakterisointi on hieman hankalaa tarkoittaa, edes että tällaisen osinkoja verotetaan listaamattomien johtaa aina puitteissa. samalla olettamalla, Yksi veroasteella. yritysten hankaluus että luottorajoite Tällöin verokohteluun on se, siis että kolmas on luottorajoitteeseen sitova. Suomessa, rajoite Tämä edellä vaikkakin oletus kuvatussa liittyvä on huojennetun luonteva yrittäjän osin ongel- sen ksinkertaisen voidaan verojärjestelmän pätee kuitenkin myös yksinkertaisen massa on verojärjestelmän yksinkertaisesti c = puitteissa. (1 t d )d. Yksi hankaluus on se, että luottorajoitteeseen liittyvä joite on epäyhtälö, vuoksi, osinkoverotuksen että joka oman voi olla pääoman sitova takia verotus tai sitten on on varsin ei. yleensä Joitakin pieni. ankarampaa hyödyllisiä kuin analyyttisiä vieraan pääoman tuloksia verotus. Tämän rajoite on epäyhtälö, joka voi olla sitova tai sitten ei. Joitakin hyödyllisiä analyyttisiä tuloksia oidaan kuitenkin pätee myös Luottorajoitteen johtaa listaamattomien Yrittäjän olettamalla, ongelman ollessa että yritysten luottorajoite sitova ratkaisun verokohteluun = yleinen on sitova. karakterisointi ja Tämä Suomessa, = ( oletus on vaikkakin hieman ). on luonteva Edellä hankalaa huojennetun mainittujen osin edes sen tällaisen yksinkertaisen kuitenkin johtaa verojärjestelmän olettamalla, puitteissa. että luottorajoite Yksi hankaluus on sitova. on se, Tämä että luottorajoitteeseen oletus on luonteva liitty- osin sen voidaan uoksi, että oman osinkoverotuksen yksinkertaistavien pääoman vä rajoite verotus takia on on ero epäyhtälö, oletusten yleensä on varsin joka vallitessa ankarampaa pieni. voi olla yrittäjän sitova kuin tai vieraan ongelma sitten ei. pääoman voidaan Joitakin verotus. hyödyllisiä kirjoittaa Tämän seuraavasti: vuoksi, että oman pääoman verotus on yleensä ankarampaa kuin vieraan pääoman analyyttisiä verotus. tuloksia voidaan yritysten ollessa kuitenkin sitova verokohteluun johtaa = olettamalla, Suomessa, ja = ( että vaikkakin luottorajoite ). huojennetun Edellä on sitova. mainittujen Tämä oletus on luonte- Tämän ätee myös listaamattomien Luottorajoitteen pätee myös va osin listaamattomien sen vuoksi, että oman yritysten pääoman verokohteluun verotus on Suomessa, yleensä ankarampaa vaikkakin kuin huojennetun vieraan pääoman sinkoverotuksen yksinkertaistavien takia ero verotus. on varsin oletusten Tämän pieni. pätee vallitessa myös yrittäjän listaamattomien ongelma yritysten voidaan verokohteluun kirjoittaa seuraavasti: Suomessa, vaikkakin osinkoverotuksen takia ero on varsin pieni. = + 1 uottorajoitteen ollessa sitova huojennetun = osinkoverotuksen ja = ( takia ero ). on Edellä varsin mainittujen pieni. 1+ Luottorajoitteen ollessa sitova = ja = ( ). Edellä mainittujen rajoitteilla ksinkertaistavien oletusten Luottorajoitteen vallitessa yrittäjän ollessa sitova ongelma b = gk voidaan ja i b = kirjoittaa g (k k). seuraavasti: Edellä mainittujen yksinkertaistavien yksinkertaistavien oletusten vallitessa = yrittäjän ongelma + 1 voidaan kirjoittaa seuraavasti: oletusten vallitessa + 1 yrittäjän = ongelma voidaan kirjoittaa ( 1+ seuraavasti: )+ 1 rajoitteilla = + 1 = (1 ) + 1 = = 1+ ( + 1 ) joitteilla Ratkaisemalla rajoitteilla rajoitteillarajoitteista kulutus, sijoittamalla = (1 se ) hyötyfunktioon ja johtamalla ensimmäisen + kertaluvun 1 ehto = ( :n suhteen) sekä ( arvofunktion )+ 1 derivaatta ( :n suhteen ja hyödyntäen ns. + 1 = ( )+ 1 Ratkaisemalla verhokäyräteoreemaa) rajoitteista kulutus saadaan, = sijoittamalla (1 tulokseksi: ) se hyötyfunktioon ja johtamalla ensimmäisen = (1 ) kertaluvun ehto ( :n suhteen) sekä arvofunktion derivaatta ( :n suhteen ja hyödyntäen ns. Ratkaisemalla rajoitteista kulutus c, sijoittamalla se hyötyfunktioon ja johtamalla ensimmäisen kulutus kertaluvun, saadaan sijoittamalla ehto (k :n tulokseksi: suhteen) hyötyfunktioon sekä arvofunktion ja johtamalla derivaatta ensimmäisen (k:n suhteen ja hyödyntäen ns. atkaisemalla verhokäyräteoreemaa) rajoitteista Ratkaisemalla rajoitteista kulutus, 1 sijoittamalla 1 se hyötyfunktioon = 1 ja johtamalla ensimmäisen verhokäyräteoreemaa) saadaan tulokseksi: ertaluvun ehto ( :n suhteen) sekä arvofunktion derivaatta ( :n suhteen ja hyödyntäen 1+ ( ) ns. kertaluvun ehto ( :n suhteen) sekä arvofunktion derivaatta ( :n suhteen ja hyödyntäen ns. erhokäyräteoreemaa) saadaan tulokseksi: = 1 verhokäyräteoreemaa) saadaan 1 tulokseksi: 1 1 = 1 1+ ( ) +1 = = ( ) = 1 +1 Edistämällä jälkimmäistä yhtälöä yhdellä periodilla (asettamalla = ja = ) ja yhdistämällä yhtälöt, Edistämällä saadaan seuraava jälkimmäistä optimaalisuusehto: yhtälöä yhdellä periodilla (asettamalla 1+ ( k = k ) ja c = c ) ja yhdistämällä jälkimmäistä yhtälöt, = 1 saadaan yhtälöä seuraava 1 yhdellä optimaalisuusehto: periodilla (asettamalla +1 = ja = ) ja yhdistämällä Edistämällä = yhtälöt, saadaan seuraava optimaalisuusehto: = [(1 )( ( ) ) + 1 ], distämällä jälkimmäistä yhtälöä yhdellä periodilla (asettamalla = ja = ) ja yhdistämällä Edistämällä jossa u jälkimmäistä ja f viittaavat yhtälöä hyöty- ja yhdellä tuotantofunktion periodilla (asettamalla derivaattaan. Tästä = nähdään ja = ensinnäkin, ) ja yhdistämällä että optimaalisuusehto: osinkoveroaste 1 1 ei vaikuta + = investointeihin [(1 lainkaan. )( ( 11 ) Tämä johtuu ) + siitä, 1 että ], pidätetyllä voi- htälöt, saadaan seuraava yhtälöt, tolla saadaan rahoitetut seuraava investoinnit optimaalisuusehto: vähentävät investointivuonna maksettavaa osinkoveroa. Yhteisöveroaste sen sijaan vaikuttaa investointeihin = [(1 )( ( ) ) + 1 ], 11 On syytä korostaa, 1 että tämä 1 tulos + koskee vain = olemassa [(1 olevaa yritystä, )( ( joka rahoittaa ) investointinsa ) lainarahalla + 1 tai ], pidätetyillä voitoilla. Osinkoverotus todennäköisesti vähentää esimerkiksi uusien yritysten syntymistä nostamalla oman pääoman tuottovaatimusta ennen veroja

14 osinkoveroaste ei vaikuta investointeihin lainkaan. Tämä johtuu siitä, että pidätetyllä voitolla rahoitetut investoinnit vähentävät investointivuonna maksettavaa osinkoveroa. Yhteisöveroaste sen 12 sijaan vaikuttaa investointeihin. ETLA Raportit ETLA Reports No 40 Olettamalla, että kulutus on vakio yli ajan, saadaan seuraava, optimaalisen pitkän aikavälin pääomakannan Olettamalla, määrittelevä että ehto: kulutus on vakio yli ajan, saadaan seuraava, optimaalisen pitkän aikavälin pääomakannan määrittelevä ehto: 1 ( ) = ( (1 )) (1) (1) Yhtälöstä (1) nähdään ensinnäkin, että vaadittu pääoman rajatuotto f (k) on sitä korkeampi, Yhtälöstä (1) mitä nähdään korkeampi ensinnäkin, on yhteisöveroaste että vaadittu t f. Mikäli pääoman pääoman rajatuotto rajatuotto laskee on sitä pääomakannan korkeampi, kasvaessa, kuten yleensä oletetaan, tästä voidaan päätellä, että yhteisövero vähentää investointeja. mitä korkeampi on yhteisöveroaste. Mikäli pääoman rajatuotto laskee pääomakannan kasvaessa, kuten yleensä Yllä oletetaan, olevasta tästä yhtälöstä voidaan nähdään päätellä, myös, että että yhteisövero lainakorko vaikuttaa vähentää steady investointeja. state -pääomakantaan. Niin kauan kun r > r(1 t f ), pääoman rajatuoton (yhtälön vasen puoli) täytyy laskea parametrin g kasvaessa. Toisin sanoen pitkän aikavälin optimaalinen pääomakanta on sitä korkeampi, yhtälöstä mitä enemmän nähdään yritys myös, voi että lainata. lainakorko Mahdollisuus vaikuttaa rahoittaa steady investoinnit state -pääomakantaan. osittain lainarahalla Niin Yllä olevasta kompensoi yhteisöveron vaikutusta pääomakantaan: Annettuna r > 0, yhtälön oikean puolen kauan kun arvo > (1 on sitä pienempi ), pääoman mitä rajatuoton suurempi on (yhtälön t f. Tämä vasen heijastaa puoli) sitä, täytyy että lainakorot laskea parametrin vähennetään tuloksesta ennen yhteisöveron maksamista. kasvaessa. Toisin sanoen pitkän aikavälin optimaalinen pääomakanta on sitä korkeampi, mitä enemmän yritys Voidaan voi toisaalta lainata. myös Mahdollisuus osoittaa, että rahoittaa lainarajoite investoinnit on pitkällä aikavälillä osittain lainarahalla sitova nimenomaan kompensoi silloin kun r > r(1 t f ) on voimassa. Jos taas r < r(1 t f ), yrittäjän oma subjektiivinen diskonttokorko on matalampi kuin rahoitusvarallisuuden tarjoama tuotto. Kuten edellä todettiin, täl- yhteisöveron vaikutusta pääomakantaan: Annettuna >0, yhtälön oikean puolen arvo on sitä laisessa tilanteessa yrittäjän kannattaisi kasvattaa yrityksen rahoitusvarallisuutta aikaa myöten rajattomasti. äräinen pienempi osinkotuloraja mitä suurempi on. Tämä heijastaa sitä, että lainakorot vähennetään tuloksesta ennen yhteisöveron maksamista. vussa 2 kuvattiin, listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen liittyy sekä euromääräinen 5.2 Euromääräinen osinkotuloraja Voidaan 000 euroa toisaalta vuonna myös 2014) osoittaa, että osinkotuottoon että lainarajoite liittyvä on raja pitkällä (8 prosenttia Euromääräinen osinkotuloraja aikavälillä sitova nimenomaan silloin allisuudesta). kun > (1 Näiden Kuten luvussa ) rajojen on 2 voimassa. kuvattiin, alle jäävään listaamattomien Jos osinkotuloon taas yhtiöiden < sovelletaan (1 osinkoverotukseen ), huojennettua yrittäjän oma liittyy sekä subjektiivinen euromääräinen raja ( euroa vuonna 2014) että osinkotuottoon liittyvä raja (8 prosenttia nettovarallisuudesta). on matalampi Näiden kuin rajojen rahoitusvarallisuuden alle jäävään osinkotuloon tarjoama sovelletaan tuotto. Kuten huojennettua edellä todettiin, erotusta. Kuten luvussa 2 kuvattiin, listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen liittyy sekä euromääräinen diskonttokorko n yhtiöiden osinkoverotukseen liittyy osinkoverotusta. raja sekä (150 euromääräinen 000 euroa vuonna 2014) että osinkotuottoon liittyvä raja (8 prosenttia nkotuottoon tällaisessa liittyvä tilanteessa raja (8 yrittäjän prosenttia kannattaisi kasvattaa yrityksen rahoitusvarallisuutta aikaa myöten nettovarallisuudesta). Näiden rajojen alle jäävään osinkotuloon sovelletaan huojennettua jäävään llaan rajattomasti. ensin osinkotuloon euromääräisen Tarkastellaan sovelletaan rajan ensin huojennettua merkitystä. euromääräisen Jos rajan sivuutamme, merkitystä. osinkotuottoon Jos sivuutamme, liittyvän osinkotuottoon rajan, osinkoverotusta. liittyvän verot rajan, (funktio henkilötasolla yrittäjän maksetut ongelmassa) verot (funktio riippuvat T yrittäjän osinkojen ongelmassa) määrästä riippuvat osinkojen asolla maksetut määrästä seuraavalla tavalla: lla tavalla: Tarkastellaan ensin euromääräisen rajan merkitystä. Jos sivuutamme, osinkotuottoon liittyvän rajan, erkitystä. Jos sivuutamme, osinkotuottoon henkilötasolla liittyvän, maksetut rajan, verot < (funktio yrittäjän ongelmassa) riippuvat osinkojen määrästä rittäjän ongelmassa) riippuvat osinkojen = seuraavalla määrästä tavalla: +, >, < on osinkoraja ja huojennetun osinkotulon veroaste. = d, missä < on huojennetun osingon euromääräinen yläraja (osinkoraja) ja + huojennetun, > osinkotulon, veroaste. > + missä on osinkoraja ja huojennetun osinkotulon veroaste. osinkotulon osoittaa, että veroaste. euromääräisellä rajalla ei ole vaikutusta yrityksen investointeihin ja Voidaan osoittaa, että euromääräisellä rajalla ei ole vaikutusta yrityksen investointeihin ja antaan pitkällä pääomakantaan aikavälillä. (Osinkoraja pitkällä Voidaan aikavälillä. osoittaa, häviää että yrityksen (Osinkoraja 14 euromääräisellä pitkän häviää aikavälin rajalla yrityksen ei ole pääomakannan vaikutusta pitkän aikavälin yrityksen pääomakannan määrittelevästä optimointiehdosta.) Yrityksen kasvuvaiheessa tilanne voi kuitenkin investointeihin ja levästä alla ei ole optimointiehdosta.) vaikutusta yrityksen investointeihin Yrityksen pääomakantaan kasvuvaiheessa ja pitkällä aikavälillä. tilanne voi (Osinkoraja kuitenkin häviää olla yrityksen toinen, pitkän aikavälin pääomakannan olla toinen, mikäli euromääräinen raja tulee jossakin vaiheessa yrityksen elinkaarta vastaan. koraja häviää yrityksen pitkän aikavälin uromääräinen raja Tämä tulee johtuu jossakin siitä, määrittelevästä pääomakannan että vaiheessa yrittäjän yrityksen kohtaama optimointiehdosta.) elinkaarta keskimääräinen Yrityksen vastaan. osinkoveroprosentti kasvuvaiheessa Tämä johtuu tilanne siitä, muuttuu voi kuitenkin yrityksen tilanne kasvaessa. voi kuitenkin Tätä mikäli havainnollistetaan olla euromääräinen toinen, raja seuraavassa tulee jossakin luvussa vaiheessa numeerisen yrityksen esimerkin elinkaarta avulla. vastaan. Tämä johtuu siitä, olla toinen, ksen kasvuvaiheessa äjän kohtaama keskimääräinen osinkoveroprosentti muuttuu yrityksen kasvaessa. Tätä vaiheessa yrityksen elinkaarta vastaan. että Tämä yrittäjän johtuu kohtaama siitä, keskimääräinen osinkoveroprosentti muuttuu yrityksen kasvaessa. Tätä ollistetaan seuraavassa luvussa numeerisen esimerkin avulla. sinkoveroprosentti muuttuu yrityksen havainnollistetaan kasvaessa. Tätä seuraavassa luvussa numeerisen esimerkin avulla. meerisen esimerkin avulla. linen tuottoraja Suhteellinen tuottoraja

15 Tarkastellaan ensin euromääräisen rajan merkitystä. Jos sivuutamme, osinkotuottoon liittyvän rajan, sellä rajalla ei ole vaikutusta että henkilötasolla yrittäjän yrityksen kohtaama maksetut investointeihin verot keskimääräinen (funktio ja yrittäjän osinkoveroprosentti ongelmassa) riippuvat muuttuu osinkojen yrityksen määrästä kasvaessa. Tätä ä. (Osinkoraja häviää havainnollistetaan seuraavalla yrityksen pitkän tavalla: aikavälin seuraavassa pääomakannan luvussa numeerisen esimerkin avulla..) Yrityksen kasvuvaiheessa tilanne voi kuitenkin olla toinen,, < Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, = voitonjako ja investoinnit ssakin vaiheessa yrityksen elinkaarta vastaan. Tämä johtuu siitä, +, > äinen osinkoveroprosentti Suhteellinen missä muuttuu on osinkoraja yrityksen tuottoraja kasvaessa. huojennetun Tätä osinkotulon veroaste. ussa numeerisen esimerkin avulla. 13 Seuraavaksi 5.3 tarkastelemme Suhteellinen tuottoraja miten osinkotuottoon liittyvä huojennetun osinkoverotuksen raja Voidaan osoittaa, että euromääräisellä rajalla ei ole vaikutusta yrityksen investointeihin ja vaikuttaa pääomakantaan Seuraavaksi investointikannustimiin. pitkällä tarkastelemme, aikavälillä. miten (Osinkoraja Tuotto osinkotuottoon häviää lasketaan yrityksen liittyvä suhteessa pitkän huojennetun yrityksen aikavälin osinkoverotuksen pääomakannan nettovarallisuuteen. raja vaikuttaa investointikannustimiin. Tuotto lasketaan suhteessa yrityksen nettovarallisuuteen. Oletetaan määrittelevästä siis, optimointiehdosta.) että osinkoverotus Yrityksen määräytyy kasvuvaiheessa seuraavasti: tilanne voi kuitenkin olla toinen, Oletetaan siis, että osinkoverotus määräytyy seuraavasti: osinkotuottoon liittyvä mikäli huojennetun euromääräinen osinkoverotuksen raja tulee jossakin raja vaiheessa yrityksen elinkaarta vastaan. Tämä johtuu siitä, Tuotto lasketaan suhteessa että Oletetaan yrittäjän yrityksen lisäksi, kohtaama nettovarallisuuteen. että keskimääräinen yritys ei voi osinkoveroprosentti lainata tai sijoittaa muuttuu rahoitusvarallisuuteen yrityksen kasvaessa. lainkaan. Tätä Tässä, /( + ) < määräytyy seuraavasti: havainnollistetaan tapauksessa yrityksen, seuraavassa, nettovarallisuus = luvussa numeerisen on siis esimerkin yhtä suuri avulla. kuin tuotannollisen pääoman arvo , /( + ),, Oletetaan lisäksi, että yritys ei voi lainata tai sijoittaa rahoitusvarallisuuteen lainkaan. Tässä tapauksessa, /( + missä ) < on tuottoraja. Suhteellinen Oletetaan yrityksen ensin, tuottoraja nettovarallisuus että osinkotuotto on siis ylittää yhtä aina suuri tuottorajan kuin tuotannollisen. Yrittäjän pääoman ongelma arvo on nyt. seuraavaa Oletetaan + + missä lisäksi, +, on että tuottoraja. yritys /( + ei ) voi, lainata tai sijoittaa rahoitusvarallisuuteen lainkaan. Tässä etetaan lisäksi, että muotoa yritys On ei hyödyllistä voi lainata johtaa tai sijoittaa ensin investointeja rahoitusvarallisuuteen koskeva ensimmäisen lainkaan. kertaluvun Tässä ehto yksinkertaistavien yritys tarkastelemme oletusten nettovarallisuus ei voi lainata vallitessa. miten tai on Oletetaan sijoittaa osinkotuottoon siis yhtä rahoitusvarallisuuteen edelleen, suuri liittyvä kuin että huojennetun tuotannollisen yrittäjä nostaa osinkoverotuksen lainkaan. yrityksestä pääoman Tässä ainoastaan arvo raja. Oletetaan tapauksessa lisäksi, Seuraavaksi että yrityksen auksessa yrityksen osinkoja. investointikannustimiin. Oletetaan johtaa lisäksi, ensin että investointeja Tuotto yritys lasketaan ei voi koskeva lainata suhteessa ensimmäisen tai sijoittaa yrityksen rahoitusvarallisuuteen nettovarallisuuteen. kertaluvun ehto yksinkertaistavien lainkaan. Oletetaan nettovarallisuus ensin, että osinkotuotto on siis yhtä ylittää suuri aina kuin tuottorajan tuotannollisen. Yrittäjän pääoman ongelma arvo. on nyt seuraavaa On vaikuttaa hyödyllistä tapauksessa yrityksen nettovarallisuus on siis yhtä suuri kuin tuotannollisen pääoman arvo. muotoa Tässä tapauksessa yrityksen nettovarallisuus on siis yhtä suuri kuin tuotannollisen pääoman oletusten Oletetaan arvo vallitessa. siis, että osinkoverotus k. Oletetaan määräytyy edelleen, seuraavasti: Oletetaan ensin, että osinkotuotto ylittää aina tuottorajan että = yrittäjä max. Yrittäjän nostaa + yrityksestä 1 ongelma on ainoastaan osinkoja. etetaan ointeja koskeva ensin, ensimmäisen että osinkotuotto kertaluvun ylittää ehto aina yksinkertaistavien tuottorajan. Yrittäjän ongelma on 1+ nyt seuraavaa nyt seuraavaa lleen, Oletetaan muotoa otoa että yrittäjä ensin, nostaa rajoitteilla että yrityksestä osinkotuotto Oletetaan ainoastaan ylittää ensin, että osinkoja. aina tuottorajan. Yrittäjän osinkotuotto ylittää, aina /( tuottorajan 15 ongelma on nyt seuraavaa + ) <. Yrittäjän ongelma on nyt seuraavaa muotoa = max 1,, = muotoa + + +, /( + ), 15 + = ( ( ) ) rajoitteilla = max missä on tuottoraja. = max = 1 1+ = max = + 1 ( ( ) ) rajoitteilla 1+ oitteilla Yhdistämällä rajoitteilla yllä olevat kaksi rajoitetta, = saadaan On hyödyllistä johtaa ensin investointeja koskeva ensimmäisen kertaluvun ehto yksinkertaistavien rajoitteilla + = + 1 ( ( ) ) oletusten vallitessa. + = Oletetaan + edelleen, 1 että yrittäjä ( ( ) ) nostaa yrityksestä ainoastaan osinkoja. + = + 1 = ( ( ) ) Yhdistämällä yllä olevat kaksi = rajoitetta, = 1 saadaan 1 15 ( )+ +. = Yhdistämällä yllä olevat kaksi rajoitetta, saadaan distämällä yllä olevat kaksi Yhdistämällä rajoitetta, yllä saadaan olevat kaksi rajoitetta, saadaan Sijoittamalla tämä = suoraan 1 hyötyfunktioon 1 ( ja johtamalla )+ ensimmäisen +. kertaluvun ehto ( :n Yhdistämällä yllä olevat kaksi rajoitetta, saadaan suhteen) sekä arvofunktion derivaatta ( :n suhteen) saadaan tulokseksi: = 1 1 ( )+ +. Sijoittamalla = tämä 1 suoraan 1 hyötyfunktioon ( ja )+ johtamalla ensimmäisen +. kertaluvun ehto ( :n = 1 1 ( )+ +. suhteen) sekä Sijoittamalla arvofunktion tämä derivaatta suoraan hyötyfunktioon ( :n suhteen) saadaan ja johtamalla tulokseksi: ensimmäisen kertaluvun ehto (k :n Sijoittamalla tämä suhteen) suoraan sekä hyötyfunktioon arvofunktion derivaatta ja johtamalla 1 (k:n suhteen) ensimmäisen saadaan = 1 kertaluvun tulokseksi: ehto ( :n joittamalla tämä suoraan hyötyfunktioon ja johtamalla ensimmäisen kertaluvun 1+ ( ) ehto ( :n Sijoittamalla suhteen) tämä sekä suoraan arvofunktion hyötyfunktioon derivaatta ja ( :n johtamalla suhteen) ensimmäisen saadaan tulokseksi: kertaluvun ehto ( :n hteen) sekä arvofunktion derivaatta ( :n suhteen) = saadaan 1 tulokseksi: 1 suhteen) sekä arvofunktion derivaatta ( :n suhteen) 1 saadaan = 1 tulokseksi: 1+ ( ) = 1 1+ ( = 1 Edistämällä jälleen = jälkimmäistä 1 yhtälöä 1 ) 1 = 1 yhdellä 1+ periodilla ( ) ja +1 yhdistämällä + yhtälöt saadaan seuraava optimaalisuusehto: Edistämällä jälleen = jälkimmäistä 1 yhtälöä 1 1+ ( ) yhdellä periodilla +1 ja yhdistämällä + yhtälöt saadaan seuraava = optimaalisuusehto: Edistämällä jälleen jälkimmäistä yhtälöä yhdellä periodilla ja yhdistämällä yhtälöt saadaan seuraava = optimaalisuusehto: Edistämällä jälleen jälkimmäistä 1 yhtälöä (1 yhdellä + ) = periodilla 1 ja yhdistämällä 1 yhtälöt saadaan +1 seuraava + istämällä jälleen jälkimmäistä yhtälöä yhdellä periodilla ja yhdistämällä yhtälöt saadaan seuraava Edistämällä optimaalisuusehto: jälleen jälkimmäistä yhtälöä yhdellä periodilla ja yhdistämällä yhtälöt saadaan seuraava timaalisuusehto: 1 (1 + ) = optimaalisuusehto: Tämän yhtälön ns. vakaan tilan versio voidaan sieventää muotoon : 1 (1 + ) = (1 + ) =

16 +, > 14 missä on osinkoraja ja huojennetun (1 osinkotulon )( veroaste. ) =. (2) Voidaan osoittaa, että euromääräisellä rajalla ei ole vaikutusta ETLA Raportit yrityksen ETLA investointeihin Reports No 40ja pääomakantaan Vertaamalla pitkällä yhtälöitä aikavälillä. (1) ja (2) (Osinkoraja (asettaen häviää ensimmäisessä yrityksen pitkän yhtälössä aikavälin pääomakannan =0) havaitaan, että mikäli määrittelevästä tuottoraja on optimointiehdosta.) nollaa suurempi Yrityksen ja sitova, kasvuvaiheessa se synnyttää tilanne kannustimen voi kuitenkin kasvattaa olla toinen, investointeja verrattu mikäli Tämän yhtälön lineaariseen euromääräinen ns. vakaan tilan osinkoverotukseen. raja tulee jossakin versio voidaan sieventää Tämä vaiheessa johtuu yrityksen muotoon kahdesta elinkaarta 12 : vähän vastaan. erilaisesta Tämä johtuu mekanismista. siitä, Ensinnäki että niin yrittäjän kauan kohtaama kun yrityksen keskimääräinen osinkotuotto osinkoveroprosentti ylittää tuottorajan, muuttuu yrityksen investoiminen kasvaessa. kasvattaa Tätä verovapaiden (1havainnollistetaan )(. seuraavassa ) = luvussa. numeerisen (2) esimerkin avulla. (2) osinkojen määrää tulevaisuudessa. Nettovarallisuuden kasvun myötä osinkotuotto laskee, jolloin Vertaamalla yhtälöitä suurempi (1) osa ja (2) osingoista (asettaen on ensimmäisessä huojennettuun yhtälössä osinkoverotukseen g = 0) havaitaan, liittyvän että mikäli tuottorajan alapuolella. amalla yhtälöitä (1) tuottoraja ja (2) on nollaa suurempi ja sitova, se synnyttää kannustimen kasvattaa investointeja Suhteellinen (asettaen verrattuna lineaariseen Toiseksi, tuottoraja ensimmäisessä osinkoverotukseen. pidätetyillä voitolla yhtälössä Tämä investoiminen =0) havaitaan, johtuu kahdesta vähentää että vähän suoraan mikäli erilaisesta osinkoa mekanismista. suurempi Ensinnäkin, ja perusteena sitova, niin se kauan synnyttää käytettävää kun yrityksen kannustimen osinkotuottoa. osinkotuotto kasvattaa ylittää investointeja tuottorajan, verrattuna investoiminen ja sitä kautta verotuksen raja on nollaa kasvattaa verovapaiden Seuraavaksi tarkastelemme osinkojen määrää miten tulevaisuudessa. osinkotuottoon liittyvä Nettovarallisuuden huojennetun osinkoverotuksen kasvun myötä raja ariseen osinkoverotukseen. Tämä johtuu kahdesta vähän erilaisesta mekanismista. Ensinnäkin, osinkotuotto vaikuttaa laskee, investointikannustimiin. jolloin suurempi osa osingoista Tuotto lasketaan on huojennettuun suhteessa yrityksen osinkoverotukseen nettovarallisuuteen. liittyvän tuottorajan osinkotuotto Oletetaan Yhtälö alapuolella. siis, ylittää (2) että johdettiin tuottorajan, osinkoverotus Toiseksi, siis pidätetyillä olettamalla, investoiminen määräytyy voitoilla seuraavasti: että kasvattaa osinkotuotto investoiminen verovapaiden ylittää vähentää tuottorajan suoraan. Jos tuottoraja on auan kun yrityksen osinkoa ja sitä kautta verotuksen perusteena käytettävää osinkotuottoa. ojen määrää tulevaisuudessa. suhteellisen Nettovarallisuuden korkea, se kasvun ei tietenkään myötä ole osinkotuotto välttämättä laskee, sitova. jolloin Siinä tapauksessa tuottorajalla ei ole mpi osa osingoista Yhtälö on (2) huojennettuun johdettiin siis olettamalla, osinkoverotukseen että osinkotuotto liittyvän ylittää, tuottorajan /( tuottorajan + alapuolella. ) <. Jos tuottoraja on vaikutusta, investointeihin., = On kuitenkin syytä huomata, että laskennallinen osinkotuotto on yleen suhteellisen korkea, se ei tietenkään ole välttämättä + sitova. + Siinä tapauksessa +, /( tuottorajalla + ), ei ksi, pidätetyillä ole voitolla vaikutusta investoiminen selvästi investointeihin. korkeampi vähentää On kuin kuitenkin suoraan pääoman syytä osinkoa rajatuotto. huomata, ja sitä että Jos kautta laskennallinen esimerkiksi verotuksen tuotantofunktio osinkotuotto on osinkotuottoa. yleensä selvästi korkeampi kuin pääoman rajatuotto. Jos esimerkiksi tuotantofunktio on muotoa = teena käytettävää on muotoa missä pääoman f(k) = kon a, pääoman tuottoraja. rajatuotto on. Olettaen, että investoinnit kattavat tarkalleen pääoman rajatuotto on ak a 1 d. Olettaen, että investoinnit kattavat tar- kalleen pääoman kulumisen, laskennallinen osinkotuotto on puolestaan =.. Näin ollen tuottoraja, jo lö (2) johdettiin siis olettamalla, Näin ollen On tuottoraja, hyödyllistä että osinkotuotto joka johtaa vastaa ensin yrittäjän investointeja ylittää tuottorajan tuottovaatimusta koskeva ensimmäisen. Jos tuottoraja lineaarisen kertaluvun on osinkoveron ehto yksinkertaistavien puitteissa, se on tietenkään todennäköisesti oletusten ole vallitessa. välttämättä matalampi Oletetaan sitova. kuin edelleen, laskennallinen Siinä että tapauksessa yrittäjä osinkotuotto. nostaa tuottorajalla yrityksestä Tällöin ainoastaan ei ole siis tuottoraja osinkoja. vastaa yrittäjän tuottovaatimusta lineaarisen osinkoveron puitteissa, on todennäköisesti matalamp ellisen korkea, kasvattaa investointikannustimia kuin laskennallinen verrattuna osinkotuotto. lineaariseen Tällöin osinkoverotukseen. siis tuottoraja kasvattaa investointikannustimia verrattu tusta investointeihin. On kuitenkin syytä huomata, että laskennallinen 15 osinkotuotto on yleensä Oletimme myös, lineaariseen että yritys osinkoverotukseen. sti korkeampi kuin pääoman rajatuotto. voi Jos investoida esimerkiksi ainoastaan tuotantofunktio tuotannolliseen on muotoa pääomaan eikä = voi, edes lainata. Yleisemmässä tapauksessa yrittäjä voi kasvattaa yrityksen tasetta paitsi investoimalla on tuotannolliseen. Olettaen, pääomaan että myös investoinnit lyhentämällä kattavat velkaa tarkalleen tai kasvattamalla pääoman rahoitusvarallisuut- man rajatuotto ta. Jos lainarahan Oletimme tai rahoitussijoitusten myös, että yritys tuotto voi on investoida korkeampi ainoastaan kuin pääoman tuotannolliseen rajatuotto, yrittäjän kannattaa pääomaan eikä voi edes isen, laskennallinen osinkotuotto kasvattaa on yrityksen puolestaan tasetta joko = lyhentämällä. Näin lainaa ollen tai kasvattamalla tuottoraja, joka lainata. Yleisemmässä tapauksessa yrittäjä voi kasvattaa yrityksen rahoitusvarallisuutta. tasetta paitsi investoimalla a yrittäjän tuottovaatimusta tuotannolliseen lineaarisen osinkoveron pääomaan puitteissa, myös lyhentämällä on todennäköisesti velkaa tai matalampi kasvattamalla rahoitusvarallisuutta. Jos laskennallinen osinkotuotto. lainarahan Tällöin siis tai tuottoraja rahoitussijoitusten kasvattaa tuotto investointikannustimia on korkeampi kuin verrattuna pääoman rajatuotto, yrittäjän kannatta 6 Numeerisia tuloksia ariseen osinkoverotukseen. kasvattaa yrityksen tasetta joko lyhentämällä lainaa tai kasvattamalla rahoitusvarallisuutta. Seuraavassa tarkastelemme numeerisesti, miten verotus vaikuttaa investointipäätöksiin. Numeerinen tarkastelu mahdollistaa esimerkiksi yritysten optimaalisen kasvu-uran ratkaisemisen. mme myös, että yritys Lisäksi voi numeerinen investoida tarkastelu ainoastaan voi tuotannolliseen antaa osviittaa erilaisten pääomaan kannustinvaikutusten eikä voi edes suuruudesta. tapauksessa On kuitenkin yrittäjä syytä voi korostaa, kasvattaa että numeeriset yrityksen tasetta tuloksemme paitsi ovat investoimalla ta. Yleisemmässä esimerkinomaisia. 6. Numeerisia tuloksia nnolliseen pääomaan myös lyhentämällä velkaa tai kasvattamalla rahoitusvarallisuutta. Jos rahan tai rahoitussijoitusten 6.1 Kalibrointi Seuraavassa tuotto on korkeampi tarkastelemme kuin pääoman numeerisesti rajatuotto, miten yrittäjän verotus vaikuttaa kannattaa investointipäätöksiin. Numeerin ttaa yrityksen Jotta tasetta voimme joko tarkastelu lyhentämällä ratkaista yrittäjän mahdollistaa lainaa ongelman tai kasvattamalla esimerkiksi numeerisesti, rahoitusvarallisuutta. yritysten meidän on optimaalisen määritettävä kaikki kasvu-uran funk- ratkaisemisen. Lisä tiomuodot ja parametriarvot. Oletamme seuraavat hyöty- ja tuotantofunktiot: umeerisia tuloksia 12 Vakaalla tilalla (steady state) tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa yrityksen ei kannata sen paremmin kasvattaa kuin pienentääkään pääomakantaansa. avassa tarkastelemme numeerisesti miten verotus vaikuttaa investointipäätöksiin. Numeerinen stelu mahdollistaa esimerkiksi yritysten optimaalisen kasvu-uran ratkaisemisen. Lisäksi 17

17 Kalibrointi Jotta voimme ratkaista Listaamattomien yrittäjän ongelman osakeyhtiöiden numeerisesti, verotus, voitonjako meidän ja investoinnit on määritettävä kaikki funktiomuodot ja parametriarvot. Oletamme seuraavat hyöty- ja tuotantofunktiot: 15 =, 0, 1 1 = log, =1 =, ä >0 0 < <1 Nämä funktiomuodot ovat vastaavanlaisissa malleissa hyvin yleisesti käytettyjä. Parametri s Nämä funktiomuodot ovat määrittää, vastaavanlaisissa kuinka paljon malleissa yrittäjä arvostaa hyvin yleisesti kulutuksen käytettyjä. tasaisuutta Parametri yli ajan (tai kärsii kulutuksen vaihteluista). Mitä suuremman arvon tämä parametri saa, sitä tärkeämpää yrittäjälle on määrittää, kuinka paljon pyrkiä yrittäjä tasoittamaan arvostaa omaa kulutuksen kulutustaan. tasaisuutta Toisessa yli ääripäässä ajan (tai kärsii s = 0. Tällöin kulutuksen yrittäjän hyvinvointi riippuu ainoastaan kulutuksen nykyarvosta (tulevien periodittaisten kulutuksien diskontatusta summasta). Tuotantofunktiossa parametri 0 < a < 1 määrää tuotannon skaalatuotot (kuinka vaihteluista). Mitä suuremman arvon tämä parametri saa, sitä tärkeämpää yrittäjälle on pyrkiä tasoittamaan omaa kulutustaan. paljon tuotanto Toisessa kasvaa, ääripäässä kun molemmat =0. tuotantopanokset Tällöin yrittäjän kaksinkertaistetaan). hyvinvointi riippuu Tapaus a = 1 vastaa vakioisia skaalatuottoja. Siinä tapauksessa yrittäjän ongelma ei olisi välttämättä hyvin ainoastaan kulutuksen nykyarvosta (tulevien periodittaisten kulutuksien diskontatusta summasta). määritelty, koska laskeva pääoman rajatuottavuus ei rajoittaisi yrityksen kasvua. Parametri A Tuotantofunktiossa parametri vaikuttaa 0 vain < siihen, <1 määrää kuinka tuotannon suureksi pääomakanta skaalatuotot kasvaa. (kuinka Oletamme, paljon tuotanto että malliperiodi vastaa yhtä vuotta ja asetamme pääoman kulumisasteeksi d = 10 %. kasvaa kun molemmat tuotantopanokset kaksinkertaistetaan). Tapaus =1 vastaa vakioisia skaalatuottoja. Siinä tapauksessa Tuotannon yrittäjän skaalatuottojen ongelma arvioidaan ei olisi välttämättä yleensä olevan hyvin lähellä, määritelty, mutta hieman koska alle vakioisia skaalatuottoja (ks. esim. Burnside, 1996; Syverson, 2004). Laskemme tulokset kahdelle eri arvolle: a = 0.8 ei rajoittaisi ja a = 0.9. yrityksen kasvua. Parametri vaikuttaa vain siihen, laskeva pääoman rajatuottavuus kuinka suureksi pääomakanta kasvaa. Oletamme, että malliperiodi vastaa yhtä vuotta ja asetamme Kulutuksen tasaamismotiivia kuvaavaa arvoa on vaikea empiirisesti määrittää: yleisin oletus pääoman kulumisasteeksi Valitsemme on logaritminen = 10 %. Valitsemme parametrin hyötyfunktio, parametrin A A havainnollisuuden eli A tapaus havainnollisuuden s vuoksi = 1. Jotta siten, näemme vuoksi että että miten siten, lineaarisen tämä että lineaarisen osinkoverotuksen parametri vaikuttaa osinkoverotuksen tapauksessa tuloksiin, varioimme myös tätä parametria. Laskemme tulokset arvoille ja s = 0.5 ja s = 1.0. tapauksessa pitkän aikavälin pitkän optimaalinen aikavälin optimaalinen pääomakanta pääomakanta on on Oletamme, on 10. Oletamme, että että yrittäjällä että on yrittäjällä on on Tuotannon skaalatuottojen lähtötilanteessa Valitsemme lähtötilanteessa arvioidaan käytössä parametrin yksi yleensä yksi käytössä A yksikkö havainnollisuuden olevan yksi pääomakantaa yksikkö lähellä, pääomakantaa vuoksi josta mutta puolet siten, josta hieman on että on rahoitettu puolet lineaarisen alle on lainalla. rahoitettu vakioisia osinkoverotuksen Oletamme lainalla. Oletamme myös, tapauksessa että että yritys pitkän aikavälin optimaalinen pääomakanta on 10. Oletamme, että yrittäjällä on skaalatuottoja (ks. esim. Burnside, myös, voi että voi rahoittaa 1996 yritys ja voi investoinneista Syverson, rahoittaa investoinneista puolet lainalla, 2004). Laskemme puolet ts. ts. lainalla, = = tulokset ts. = kahdelle 0.5. eri lähtötilanteessa käytössä yksi yksikkö pääomakantaa, josta puolet on rahoitettu lainalla. Oletamme 0.9. myös, että yritys voi rahoittaa investoinneista puolet lainalla, ts. g = 0.5. arvolle: = 0.8 ja = Asetamme yrittäjän Asetamme omaksi yrittäjän tuottovaatimukseksi omaksi tuottovaatimukseksi (subjektiiviseksi (subjektiiviseksi diskonttotekijäksi) diskonttotekijäksi) =7 =7 % ja ja =7 % ja lainakoroksi Asetamme lainakoroksi =4 yrittäjän =4 %. %. Sen, omaksi =4 että että %. yrittäjän tuottovaatimukseksi Sen, että oma oma yrittäjän tuottovaatimus oma (subjektiiviseksi tuottovaatimus on on lainakorkoa on diskonttotekijäksi) lainakorkoa selvästi korkeampi, selvästi r voi korkeampi, = voi 7 % voi Kulutuksen tasaamismotiivia ajatella ja lainakoroksi heijastavan kuvaavaa r = 4 arvoa %. Sen, on että vaikea yrittäjän empiirisesti oma tuottovaatimus määrittää: on yleisin lainakorkoa oletus selvästi on korkeampi, voi ajatella yrittäjäriskiä. ajatella heijastavan heijastavan yrittäjäriskiä. Siitä seuraa yrittäjäriskiä. Siitä myös, Siitä seuraa että että luottorajoite seuraa myös, myös, että luottorajoite on on sitova, mikä että luottorajoite on sitova, on mikä sitova, mikä eli tapaus logaritminen hyötyfunktio, yksinkertaistaa mallin =1. Jotta näemme miten tämä parametri vaikuttaa yksinkertaistaa mallin ratkaisemista. mallin ratkaisemista. Asetamme yhteisöveroksi Asetamme Valitsemme yhteisöveroksi parametrin = = Asetamme A = havainnollisuuden Asetamme osin- vuoksi siten, että l tuloksiin, varioimme osinkoveroksi myös tätä osinkoveroksi parametria. = = 0.23 ja ja ja Laskemme huojennetun = 0.23 ja huojennetun osinkotulon tulokset tapauksessa arvoille osinkotulon veroksi pitkän = veroksi = 0.5 = aikavälin ja Nämä = veroasteet optimaalinen Nämä veroasteet vastaavat pääomakanta on 10. O vastaavat melko melko tarkasti osinkojen nykyistä verotusta, kun otetaan huomioon, että pääomatuloveroaste on vastaavat tarkasti % ja melko osinkojen että vain tarkasti nykyistä osa osinkotuloista osinkojen verotusta nykyistä lähtötilanteessa kun kun on veronalaista verotusta otetaan kun huomioon, käytössä tuloa otetaan yksi että (huojennetun huomioon, että yksikkö että pääomakantaa josta puolet on osinkotulon pääomatuloveroaste tapauksessa pääomatuloveroaste 25 %). on on 30 32% ja on ja että 30 32% että vain vain osa ja osa että osinkotuloista myös, vain osa että osinkotuloista yritys on on veronalaista voi rahoittaa on veronalaista tuloa investoinneista (huojennetun tuloa (huojennetun puolet lainalla, ts. = 0 osinkotulon osinkotulon tapauksessa tapauksessa %). %). 25 %). 6.2 Euromääräinen osinkoraja 18 Asetamme yrittäjän omaksi tuottovaatimukseksi (subjektiiviseksi disko Euromääräinen Euromääräinen osinkoraja osinkoraja lainakoroksi =4 %. Sen, että yrittäjän oma tuottovaatimus on lainak Kuviossa 4 esitetään, miten euromääräinen, huojennettuun ajatella heijastavan osinkoverotukseen yrittäjäriskiä. Siitä liittyvä seuraa raja myös, vai-ettkuttaa 4 yrityksen 4 esitetään luottorajoite o Kuviossa Kuviossa miten 4 investointikannustimiin. esitetään euromääräinen, miten euromääräinen, huojennettuun Kuviossa huojennettuun osinkoverotukseen verrataan osinkoverotukseen yrittäjän liittyvä kannalta raja raja vaikuttaa liittyvä optimaalista raja vaikuttaa pääomakannan kehitystä kahden eri osinkoverojärjestelmän yksinkertaistaa mallin puitteissa. ratkaisemista. Ensimmäisessä Asetamme järjestelmässä kaikkia osinkoja verotetaan samalla osinkoveroksi veroasteella = ja Viittaamme huojennetun tähän osinkotulon järjes- veroksi = 0 yhteisöveroksi = 0 yrityksen investointikannustimiin. yrityksen investointikannustimiin. Kuviossa verrataan Kuviossa yrittäjän verrataan kannalta yrittäjän optimaalista kannalta optimaalista pääomakannan telmään pääomakannan kehitystä kahden termillä lineaarinen kehitystä eri eri osinkoverojärjestelmän (osinkoverotus). kahden eri osinkoverojärjestelmän puitteissa. Ensimmäisessä Toisessa järjestelmässä puitteissa. ( epälineaarinen ) Ensimmäisessä vastaavat melko tarkasti osinkojen nykyistä verotusta ve- kun otetaan huom järjestelmässä järjestelmässä kaikkia osinkoja kaikkia verotetaan osinkoja samalla verotetaan veroasteella samalla veroasteella = = Viittaamme = Viittaamme tähän tähän pääomatuloveroaste on 30 32% ja että vain osa osinkotuloista on vero järjestelmään järjestelmään termillä lineaarinen termillä lineaarinen (osinkoverotus). (osinkoverotus). Toisessa järjestelmässä Toisessa järjestelmässä ( epälineaarinen ) ( epälineaarinen ) osinkotulon tapauksessa 25 %). verotukseen verotukseen liittyy euromääräinen liittyy euromääräinen osinkoraja niin osinkoraja niin että että rajan niin alittavia että rajan osinkoja alittavia verotetaan osinkoja verotetaan veroasteella veroasteella = = Osinkoraja = on Osinkoraja on tässä esimerkissä on tässä esimerkissä puolet niistä puolet osingoista, niistä joita osingoista, yrittäjä joita yrittäjä Euromääräinen osinkoraja lineaarisen osinkoverotuksen vallitessa nostaisi sen sen jälkeen, kun kun pääomakanta on on saavuttanut pitkän

18 kkö pääomakantaa josta puolet on rahoitettu lainalla. Oletamme stoinneista puolet lainalla, ts. = aatimukseksi (subjektiiviseksi diskonttotekijäksi) =7 % ja ttäjän oma tuottovaatimus on lainakorkoa selvästi korkeampi, voi iitä seuraa myös, että luottorajoite on sitova, mikä ETLA Raportit ETLA Reports No 40 a. Asetamme yhteisöveroksi rotukseen liittyy = euromääräinen Asetamme osinkoraja niin, että rajan alittavia osinkoja verotetaan veroasteella veroksi = Nämä Osinkoraja veroasteet on tässä esimerkissä puolet niistä osingoista, joita yrittäjä netun osinkotulon nykyistä verotusta lineaarisen kun otetaan osinkoverotuksen huomioon, että vallitessa nostaisi sen jälkeen, kun pääomakanta on saavuttanut pitkän aikavälin optimaalisen tason (vakaan tilan). Esitämme tulokset vaihdellen sekä kulutuksen tasaamismotiivia että vain osa osinkotuloista on veronalaista että tuloa teknologian (huojennetun skaalatuottoja (ks. edellä). Kuten edellä jo todettiin, euromääräinen osinkoraja ei vaikuta yrityksen optimaaliseen steady Mallissa nämä osingot rahoitetaan investoinneista tinkimällä. Kari ja Laitila (2012) johtavat saman state -pääomakantaan. Euromääräinen raja voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tuloksen yritys kasvattaa analyyttisesti pääomakantaansa mallissa, jossa yrittäjä kohti pitkän maksimoi aikavälin verojenjälkeisten optimaalista osinkojen pääomakantaa. nykyarvoa. Kuviosta nähdään, 4 osoittaa, että euromääräinen heidän tuloksensa kevennettyyn pätee myös tilanteessa, osinkoverotukseen jossa yrittäjä liittyvä kohtaa raja luottorajoitteen voi hidastaa Kuvio äräinen, huojennettuun merkittävästi osinkoverotukseen yrityksen optimaalista liittyvä raja vaikuttaa pääomakannan kasvua. Minimoidakseen verotaakkaansa, yrittäjän kannalta ei kannata optimaalista jättää hyödyntämättä mahdollisuutta nostaa kevyesti verotettuja osin- ja joutuu huolehtimaan oman kulutuksensa tasaamisesta. Kuviossa verrataan i osinkoverojärjestelmän koja yrityksen puitteissa. kasvuvaiheessa. Ensimmäisessä Siksi epälineaarinen osinkoverotus kannustaa kasvattamaan Kulutuksen osinkoja yrityksen tasaamismotiivin elinkaaren voimakkuus alkuvaiheessa. vaikuttaa Mallissa siihen, nämä kuinka osingot nopeasti rahoitetaan pääomakanta investoinneista tinkimällä. Kari = ja Laitila Viittaamme (2012) tähän johtavat saman tuloksen analyyttisesti mallissa, jossa yrit- kasvaa otetaan samalla veroasteella yrityksen elinkaaren alkuvaiheessa. Kun kulutuksen tasaamismotiivi on verrattain pieni ( = 0.5), (osinkoverotus). täjä Toisessa maksimoi järjestelmässä verojenjälkeisten ( epälineaarinen ) osinkojen nykyarvoa. Kuvio 4 osoittaa, että heidän tuloksensa pätee myös kasvaa tilanteessa, yrityksen jossa elinkaaren yrittäjä alussa kohtaa suhteellisen luottorajoitteen nopeasti, ja joutuu koska yrittäjä huolehtimaan on valmis pääomakanta osinkoraja niin että rajan alittavia osinkoja verotetaan oman tinkimään kulutuksensa kulutuksestaan tasaamisesta. huomattavasti voidakseen rahoittaa investointeja osin pidätetyillä a on tässä esimerkissä puolet niistä osingoista, joita yrittäjä voitoilla. Euromääräisen osinkorajan vaikutus yrityksen pääomakannan kasvuun näyttäisi olevan essa nostaisi sen jälkeen, kun pääomakanta on saavuttanut pitkän kaikkein Kuvio 4 suurin Huojennetun tässä tapauksessa. osinkoverotuksen euromääräinen raja ja optimaalinen an tilan). Esitämme tulokset vaihdellen sekä kulutuksen pääomakannan kehitys kaalatuottoja (ks. edellä). σ=0.5 and α= äinen osinkoraja ei vaikuta yrityksen optimaaliseen steady state - ja voi kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti yritys kasvattaa 15 välin optimaalista pääomakantaa. Kuviosta nähdään, että pääomakanta overotukseen liittyvä 10raja voi hidastaa merkittävästi yrityksen. Minimoidakseen verotaakkaansa, yrittäjän ei kannata jättää taa kevyesti verotettuja 5 osinkoja yrityksen kasvuvaiheessa. Siksi ustaa kasvattamaan osinkoja yrityksen elinkaaren alkuvaiheessa σ=0.5 and α= lineaarinen epälineaarinen 20 σ=1 and α= σ=1 and α=0.9 pääomakanta periodi periodi Kuvio 4: Huojennetun osinkoverotuksen euromääräinen raja ja optimaalinen pääomakannan kehitys. 20

19 Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit 17 Kulutuksen tasaamismotiivin voimakkuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti pääomakanta kasvaa yrityksen elinkaaren alkuvaiheessa. Kun kulutuksen tasaamismotiivi on verrattain pieni (s = 0.5), pääomakanta kasvaa yrityksen elinkaaren alussa suhteellisen nopeasti, koska yrittäjä on valmis tinkimään kulutuksestaan huomattavasti voidakseen rahoittaa investointeja osin pidätetyillä voitoilla. Euromääräisen osinkorajan vaikutus yrityksen pääomakannan kasvuun näyttäisi olevan kaikkein suurin tässä tapauksessa. Kuviossa 5 esitetään, miten epälineaarinen osinkoverotus heijastuu optimaaliseen osingonjakoon (olettaen s = 0.5 ja a = 0.8). Kuviosta nähdään, että verrattuna lineaariseen osinkoverotukseen epälineaarinen osinkoverotus ohjaa tässä tapauksessa kasvattamaan osinkoja ensimmäisillä periodeilla ja vähentämään niitä myöhemmin yrityksen kasvaessa. Osingot rahoitetaan tinkimällä investoinneista. Juuri tämän takia yrityksen pääomakanta kasvaa alussa hitaammin kuin lineaarisen osinkoverotuksen puitteissa. Lisäksi yrittäjän kannattaa usean periodin ajan nostaa sama määrä osinkoja. Kyseinen määrä vastaa täsmälleen huojennettuun osinkoverotukseen liittyvää euromääräistä rajaa. Kuviossa 5 esitetään miten epälineaarinen osinkoverotus heijastuu optimaaliseen osingonjakoon (olettaen Se, kuinka = suuresta 0.5 ja = vaikutuksesta 0.8). Kuviosta on nähdään, kyse, riippuu että verrattuna luonnollisesti lineaariseen siitä, osinkoverotukseen, kuinka korkealla tasolla kevennettyyn epälineaarinen osinkoverotus osinkoverotukseen ohjaa tässä liittyvä tapauksessa tuottoraja kasvattamaan on suhteessa osinkoja yrityksen ensimmäisillä voittoon pitkällä aikavälillä. Euromääräisellä osinkorajalla ei ole vaikutusta investointikannustimiin, jos se on periodeilla ja vähentämään niitä myöhemmin yrityksen kasvaessa. Osingot rahoitetaan tinkimällä niin korkea, että yrittäjä ei oleta saavuttavansa sitä missään tilanteessa. investoinneista. Juuri tämän takia yrityksen pääomakanta kasvaa alussa hitaammin kuin lineaarisen osinkoverotuksen puitteissa. Lisäksi yrittäjän kannattaa usean periodin ajan nostaa sama määrä osinkoja. Kyseinen määrä vastaa täsmälleen huojennettuun osinkoverotukseen liittyvää Kuvio 5 Huojennetun osinkoverotuksen euromääräinen raja ja optimaalinen osingonjako euromääräistä rajaa osingot lineaarinen epälineaarinen periodi Kuvio 5: Huojennetun osinkoverotuksen euromääräinen raja ja optimaalinen osingonjako. Se, kuinka suuresta vaikutuksesta on kyse, riippuu luonnollisesti siitä, kuinka korkealla tasolla kevennettyyn osinkoverotukseen liittyvä tuottoraja on suhteessa yrityksen voittoon pitkällä aikavälillä. Euromääräisellä osinkorajalla ei ole vaikutusta investointikannustimiin, jos se on niin

20 18 ETLA Raportit ETLA Reports No Osinkotuottoon liittyvä raja Kuviossa 6 verrataan optimaalista pääomakannan kehitystä lineaarisen osinkoverotuksen ja sellaisen epälineaarisen osinkoverotuksen puitteissa, jossa osingot ovat (henkilötasolla) lähes verovapaita siltä osin, kun ne ovat alle kahdeksan prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Kuviossa varioidaan kulutuksen tasaamismotiivia ja skaalatuottoja samalla tavalla kuin kuviossa 4. Kuten edellä jo kuvattiin, osinkotuoton perusteella huojennettu osinkoverotus voi vaikuttaa myös pitkän aikavälin pääomakantaan. Epälineaarinen osinkoverotus johtaa kaikissa kuvion 6 esittämissä tapauksissa selvästi korkeampaan pitkän aikavälin pääomakantaan kuin lineaarinen osinkoverotus. Kuvion esittämissä tapauksissa epälineaarinen osinkoverotus johtaa noin prosenttia korkeampaan pitkän aikavälin pääomakantaan kuin lineaarinen osinkoverotus. Vaikutuksen suuruus riippuu skaalatuottoja kuvaavasta parametrista a. Sen sijaan kulutuksen tasaamismotiivia kuvaava parametri vaikuttaa ainoastaan kasvu-uraan, ei pitkän aikavälin pääomakantaan. Kuvio 6 Huojennetun osinkoverotuksen tuottoraja ja optimaalinen pääomakannan kehitys 20 σ=0.5 and α= σ=1 and α=0.8 pääomakanta σ=0.5 and α=0.9 lineaarinen epälineaarinen 20 σ=1 and α=0.9 pääomakanta periodi periodi Kuvio 6: Huojennetun osinkoverotuksen tuottoraja ja optimaalinen pääomakannan kehitys. Luonnollisesti tuottorajaan perustuvan huojennetun osinkoverotuksen vaikutus investointikannustimiin riippuu tuottorajan tasosta. Jos esimerkiksi tuottoraja on niin korkea, että

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Muistiot 8. Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 8 Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet Jarkko Harju Hanna Karakallio Tuomas Matikka Muistiot 8 kesäkuu 21 VATT MUISTIOT 8 Listaamattomien

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 20 Yrittäjän verotuksen arviointi mallikehikko ja simulointituloksia Olli Ropponen Muistiot 20 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 20 Yrittäjän verotuksen arviointi

Lisätiedot

Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009. Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä

Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009. Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä Seppo Kari/VATT Luonnos Syyskuu 2009 Osinkojen, osakkeiden luovutusvoittojen verotus Havaintoja Suomen järjestelmästä 1. Johdanto Yritystoiminnan voittojen tuloverotus on toteutettu yleisesti teollisuusmaissa

Lisätiedot

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 1/2006 ARTIKKELEITA Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Ari Hyytinen KTT Suomen Pankki Niku Määttänen Ph. D. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä

Kaikissa OECD-maissa. Miten yrityksiä pitäisi. - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Miten yrityksiä pitäisi verottaa? Kuvat maarit kytöharju - (Lähes) kaikki mitä olet aina halunnut tietää yritysverotuksesta mutta et ole rohjennut kysyä Koetamme selvittää selvällä suomen kielellä, mitä

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE?

278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 278 LIIKEVAIHTORAJA ARVONLISÄ- VEROTUKSESSA PIENYRITYKSEN KASVUN ESTE? Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lassila,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot

Asumisen verotuksesta

Asumisen verotuksesta Asumisen verotuksesta 79 Asumisen verotuksesta Niku Mää änen 1 Johdanto Omistusasunto on useimpien kotitalouksien ylivoimaisesti tärkein yksi äinen varallisuuserä: Noin 60 prosentilla suomalaisista kotitalouksista

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö

Keskusteluaiheita Discussion papers. No. 654. Jyrki Ali-Yrkkö TUT- KIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ETLAELINKEINOELÄMÄN ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA Teemu Lyytikäinen Henrik Lönnqvist Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot