HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA"

Transkriptio

1 HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ProAgria Uusimaa Auli Teppinen ProAgria Uusimaa ry

2 TYÖNANTAJANA TOIMIVAN YRITTÄJÄN TOIMINTAVERKOSTO MTA, Työnantajaliitto -työehdot -neuvonta Terveyskeskus -työterveyshuolto Verottaja -ennakonpidätys -sos.turvamaksu Hevosyrittäjä työnantajana KELApäivärahakorvauk set Te-toimisto -rekrytointi Työsuojelupiiri -neuvonta, tarkastus Vakuutusyhtiö -työeläke -tapaturma työttömyys ProAgria Uusimaa ry

3 Onnistunut rekrytointi Hakuvaiheessa tärkeää on toimenkuvan määrittely, jotta saadaan oikeanlaiset hakukriteerit tehtävään. ( esim. oma-aloitteisuus, asiakaspalvelutyö-kokemus, kyky itsenäiseen työhön, kielitaito, Työt vaativat osaavat tekijänsä. Työntekijän tulisi olla sosiaalinen, tiimityöhön sopiva ja ns. hyvä tyyppi. Uutta työntekijää ei arvioi vain työnantaja, vaan myös ne työntekijät, joiden kanssa hän tulee työskentelemään. Työpaikkailmoituksen laadinnassa on hyvä muistaa, että sen perusteella hakija tekee ratkaisun kiinnostuksestaan avointa tehtävää kohtaan. Ilmoituskanavana sanomalehti on yhä arvostettu internetin rinnalla. Valintaprosessin tärkeitä alueita ovat haastattelut ja psykologiset soveltuvuustestaukset Valmistaudu haastattelutilanteeseen ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

4 Onnistunut rekrytointi Valmistaudu haastattelutilanteeseen Mieti mitä kerrot yrityksestäsi, työntehtävästä aluksi ennen haastattelua Mieti kysymykset valmiiksi, mitä haluat esittää työpaikan hakijalle Anna haastateltavalle mahdollisuus esittää myös kysymyksiä Opinto- ja työtodistukset kannattaa pyytää ennakkoon nähtäväksi ennen haastattelua HUOM!Työntekijän kiinnostunut myös saamaan lisätietoja; työtehtävän luonne, työn suoritustapa ja paikka, työsuhteen arvioitu pituus ja palkka. Työnhakija haluaa tietää myös mitkä ovat muut henkilöstöedut, suorituspalkkamahdollisuudet, miten tulosta mitataan, mahdollisuudet ylläpitää ja parantaa osaamistaan Kuka on lähiesimies ja ketkä työtovereita (voiko heidän kanssaan mahdollisesti keskustella), Mitkä ovat työnantajan arvot ja onko niillä todellista merkitystä työssä ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

5 Työnantajaksi rekisteröityminen Rekisteröity työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut esitäytetyillä tilityslomakkeilla viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksetut palkat ilmoitetaan valvontailmoituksella, joka annetaan verovirastolle viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Rekisteröinti: Rekisteriin ei merkitä työnantajaa, joka maksaa palkkoja vain satunnaisesti. Tällöin työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut postista, verotoimistoista ja verohallinnon wwwsivuilta saatavalla oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

6 Työsuhteen tunnusmerkit Sopimuksen perusteella Tehdään työtä työnantajalle Työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa Palkka tai muu vastikkeellisuus -> työsuhde vai yrittäjänä tehty työ? -> työsuhde vai harrastus? ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

7 Kirjallinen työsopimus Työsuhteen osapuolet Koeaika enintään 4 kk 8 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta Työsuhteen voimassaolo Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde määräaikainen työsuhde: oltava aina peruste Työaika Kokoaikainen Osa-aikainen ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

8 Määräaikainen työsopimus Määräaikainen vain perustelluista syistä esim. työ lyhytkestoinen, sijaisuus ym. Useista määräaikaisista työsopimuksista työnantajan ja työntekijä välillä katsotaan muodostuvan ns. yhdenjaksoinen työsuhde -> kartuttaa työntekijälle kestosta riippuen työsuhde-etuuksia kuten lomia, ikälisiä Työnantajan on noudatettava vähintään asianomaisen alan yleissitovaa työehtosopimusta Työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

9 Miksi kannattaa tehdä kirjallinen sopimus? Laki vaatii: Kaikille yli kuukauden kestävissä työsuhteissa on annettava tt:lle kirjallinen selvitys työehdoista ellei sopimusta tehdä kirjallisena Koeajan käyttö Koeajan käytöstä voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti Kiistojen välttäminen Ei synny turhia kiistoja työsuhteen kestosta, työtehtävistä, palkasta ym., koska ehdot ovat todettavissa Työnantajan kannatta aina tehdä sopimus kirjallisena! ProAgria Uusimaa

10 Kirjallinen työsopimus Kirjallinen työsopimus: Työtehtävät Palkkaus vaativuusryhmä Palkka työsuhteen alkaessa Noudatettava työehtosopimus Muut ehdot Luontaisedut, arvo Päiväys ja allekirjoitukset ProAgria Uusimaa

11 Työntekijän perehdyttäminen Suunnitelmallista Uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa tavat, työpaikan ihmiset ja työnsä sekä mitä häneltä vaaditaan Jatkuva prosessi, myös vanhoille työntekijöille Vastuuhenkilö(t) Koulutus/opastus tehtävään Tarvittava aineisto Avoin keskustelu työyhteisössä ja suunnitelmien jatkuvaa kehittämistä Suunnitelman tarkistaminen ajoittain ProAgria Uusimaa

12 Yleiset velvollisuudet: Työntekijän velvollisuudet Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet.

13 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on laadittu Mm. ravitallit, ratsastustallit ja koulut, eläinhoitolat, puutarhaala, viherala, turkistuotantoala, turveteollisuus kuuluvat sopimusalan piiriin. Työsuhteessa sovellettavissa työehdoissa noudatetaan työnantajan päätoimialaa koskevaa työehtosopimusta. Esim. Esim. Hevosalan yrittäjä palkkaa rakennusmiehen -> noudatetaan maas. elink. työehtosopimusta ProAgria Uusimaa

14 Nuoret työntekijät Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 koskee alle 18 - vuotiaita Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa Jos työntekijä 14 v., työ ei saa haitata koulunkäyntiä ja koulun loma-ajasta saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti Nuorta työntekijää ei saa käyttää töihin, jotka ovat ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi Ks. STM:n asetus 128/2002 (vaaralliset työt) ja TM:n päätös 1431/1993 ( kevyet työt, joita on lupa teettää 14 v. täyttäneellä ProAgria Uusimaa/

15 ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

16 Työaika Yleissäännöksen mukaisesti työaika on enintään 8 t/vrk ja 40 t/vko Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa on mahdollisuus käyttää keskimääräistä työaikaa 4-10 t/vrk Enint. 50 h/vko Tasoittuminen tunti tunnista - periaatteella Tasoittumisjakso enintään vuosi 10 tunnin työpäiviä yhtäjaksoisesti enintään kahden viikon ajan, kylvöja sadonkorjuutöissä enintään kolmen viikon ajan, minkä jälkeen vähintään viikon ajan 8 tunnin työpäiviä tai vähintään 2 vapaapäivää työajan tasaamiseksi. Laki nuorista työntekijöistä määrittää alle 18-vuotiaiden työajan ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

17 Vapaapäivien siirrot Tarvetta erityisesti eläintenhoitotöissä Viikon toisen vapaapäivän ( la) siirto -> 1 työvuoro lisää Viikkolepopäivän ( su) siirto sopimalla -> 1 työvuoro lisää Toinen siirretyistä vapaista annettava kahden viikon kuluessa Eläintenhoitotöissä usein käytössä 4 viikon työvuoroluettelo Eläintenhoitotöissä päivittäisen työajan pituus vaikuttaa vapaapäivien lukumäärään ProAgria Uusimaa

18 Työajan suunnittelu ennakolta Työaikasuunnitelma vuositasolla käytettäessä keskimääräistä työaikaa eripituisten viikkotyöaikojen sijoittelu tasoittumisjakson sijoittuminen Työvuoroluettelo Työaikalain säännös Työvuorot ja niiden pituudet Laadittava 4 viikon jaksolle, jollei se työn epäsäännöllisyyden vuoksi mahdotonta Oltava nähtävillä viim. 4 pv ennen sen alkamista Kuultava luottamusmiestä tai työntekijöiden edustajaa Muuttaminen paikallisesti sovitulla tavalla ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

19 Työaikakirjanpito Työaikalain mukaan työnantajalla oltava työaikakirjanpito tehdystä työajasta Työntekijäkohtaisesti merkittävä säännölliset työtunnit sekä lisä-,yli- ja sunnuntaityöt ja niistä maksetut korvaukset Järjestämistapa: työntekijä merkitsee tunnit tuntilapulle, jonka työnantaja tarkastaa ja säilyttää Työsuojelutarkastajalla oikeus saada nähtäväkseen Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on oikeus saada kirjalliset tiedot häntä koskevista merkinnöistä Säilytettävä vähintään lain muainen kanneaika -> 2 v. ProAgria Uusimaa

20 Palkkausjärjestelmä Työntekijän palkka muodostuu kahdesta osasta: A) Työn vaativuuden perusteella määräytyvä peruspalkka: töiden vaativuusluokittelu tapahtuu työpaikalla (tes: 5 vaativuusryhmää) -> työn vaatima osaaminen, vastuu, kuormitus + B) Työtuloksen perusteella tulee henkilökohtainen palkanosa: työnantaja määrittelee -> kehityskeskustelu Lisäksi palkkaan voi sisältyä yrityskohtaista lisää tai palkkaliukumaa ProAgria Uusimaa

21 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus Taulukkopalkat Vähimmäispalkka Palkkaryhmittely työn vaativuuden perusteella Palkkaryhmä /tunti /tunti ( ) 1 7,91 8,04 2 8,31 8,46 3 8,73 8,90 4 9,17 9,37 5 9,63 9,86 Kuukausipalkka= 172 x tuntipalkka ( 40 t / vk ) ProAgria Uusimaa

22 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkatieto Koululaiset 70 % 1. palkkaryhmän palkasta Oppisopimusoppilaat 1. vuonna 85 % 1. palkkaryhmän palkasta 2. vuonna 95 % 1. palkkaryhmän palkasta 3. vuonna 1. palkkaryhmän palkka Harjoittelijat oppilaitoksesta ( amk) 75 % 1.palkkaryhmän palkasta Perehdyttämisajan palkka Ilman alan työkokemusta olevalle vähintään 90 % 1.palkkaryhmän palkasta enintään 2 kk ProAgria Uusimaa

23 Yli- ja sunnuntaityö Sunnuntaityökorotus +100 %, kun työskennellään sunnuntaina, pyhäpäivänä sekä juhannuksena- ja jouluaattona ja pääsiäislauantaina Viikonlopputyötekijä Työntekijälle, joka työsopimuksen perusteella työskentelee ainoastaan viikonloppuisin ( la-su), voidaan maksaa palkkaa samansuuruisena kaikilta tunneilta -> kokonaispalkka Sovittava kirjallisesti Ylityökorvaukset Päivittäinen ylityö: 2h/+50%, seuraavat +100 % Viikottainen ylityö: 8 h/+50%, seuraavat +100 % ProAgria Uusimaa

24 Työnjohtajan tai vastaavan palkkaus Työntekijä, joka toimii työnjohtajana tai yrityksen tuotannosta vastaavassa työtehtävässä ja joka voi itse päättää työaikojensa järjestelystä Palkkaus: kuukausipalkka + kiinteä kuukausikorvaus mahdollisesta yli- ja sunnuntaityöstä Ei työaikakirjanpidon piirissä Maatilalla tilanhoitaja tai työnjohtaja Voidaan soveltaa esim. ratsastuksenopettajiin ProAgria Uusimaa

25 Luontaisedut palkkauksessa Palkka voidaan maksaa rahassa, luontoisetuna tai muina vastikkeina Luontoisetuja: asunto, ravinto, täyshoito, auto, puhelin, vaatetus, hevosen tallipaikka Esim. ravintoetu 5,60 / ateria Matkapuhelinetu 20 /kk Luontoisetujen arvo rahassa 1. Verotusarvo ( verohallituksen päätös) 2. Käypä arvo Luontoisetu / ennakonpidätys ja sava-maksu ennakonpidätyksen alaista Sava-maksu ja muut sosiaalivakutusmaksut Luontoisedun arvo otetaan mukaan yli- ja sunnuntaityön korotusosia laskettaessa ProAgria Uusimaa

26 Palkan maksu Kahdesti kuukaudessa ellei toisin sovittu Palkan laskenta-aika 5 työpaivää Työntekijän palkkalaskelma, josta ilmenee tehty työaika ja sitä vastaava palkka Palkan korotusosat ja lisät eriteltävä. Huom! Ei voida sisällyttää peruspalkkaan Rahapalkan lisäksi on huomioitava mahdolliset luontaisedut Käytettäessä keskimääräistä työaikaa voidaan niin sovittaessa palkka maksaa 40-tuntisen viikkotyöajan mukaan -> tasoitusvapaa paikallista Lopputilitys maksettava viimeistään 4 työpäivän kuluessa, muutoin tt:llä oikeus odotusajan palkkaan ProAgria Uusimaa

27 Työttömyysajan palkka Sairaus, työtapaturma tai vapaa-ajan tapaturma Työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus Työsuhteen kesto Väh. 1 kk väh. 3 v. Väh. 5 v. Väh. 10 v. Palkanmaksujakson pituus 28 pv 35 pv 42 pv 56 pv Jos työsuhde alle kuukauden, mutta väh. viikon -> 50 % palkasta 1+ 9 arkipäivän jaksolta Mahdollinen palkaton karenssipäivä Kelan päiväraha työnantajalle palkanmaksuajalta Lääkärintodistus poissaolosta ProAgria Uusimaa

28 Määräaikaiseen työsuhteeseen liittyvää Määräaikainen työsopimus edellyttää perustetta esim. kausiluontoinen tai projektiluontoinen työ tai sijaisuus Koeaika 8 kuukautta lyhyemmässä työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta. Koeaika edellyttää kirjallista työsopimusta Palkkausjärjestelmän soveltaminen: henkilökohtaisen palkanosan määrittely 4 kk kuluttua työsuhteen alkamisesta Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 12,5 % työansiosta alle vuoden työsuhteissa ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

29 Sairausajan palkka Työsuhde kestänyt vähintään viikon -> 50 % enintään 10 arkipäivän jaksolta Työsuhde kestänyt vähintää 1 kk -> normaali palkka enintään 4 viikolta Lopputilin maksaminen 4 työpäivän kuluessa, ellei toisin sovita Työtodistus ja palkkatodistus annetaan pyydettäessä. Työtodistuksen arvostelu vain pyydettäessä ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

30 Työsuhteen päättyminen ja irtisanomisajat Toistaiseksi jatkumaan tarkoitetussa työsuhteessa irtisanomisajat ovat työnantajan irtisanoessa seuraavat: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään 1 vuoden Yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta Yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta Yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta Yli 12 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen, irtisanomisajat ovat seuraavat: Työsuhde jatkunut keskytyksettä Enintään 5 vuotta Yli 5 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

31 Irtisanomisperusteet Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain työsopimuslain 7 luvun 2 mukaisesta asiallisesta ja painavasta syystä Tällaisena irtisanomisperusteena pidetään syitä, joiden johdosta työsopimuksen purkaminen työsopimuslain mukaan on mahdollista, samoin kuin sellaisia työntekijästä itsestään riippuvia syitä kuin töiden laiminlyönnistä, työnantajan työnjohto-oikeutensa rajoissa antamien määräysten noudattamatta jättämistä, järjestysmääräysten rikkomista, perusteetonta poissaoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen mukaan myös, kun tarjolla oleva työ on työsopimuslain 7 luvun 3 tarkoittamalla tavalla taloudellista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

32 Varoitus ennen irtisanomista Työsopimuslain mukaan työnantajan on varoitettava aluksi työntekijää. Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata moitittavaa menettelyään ennen irtisanomista. Irtisanomisperuste on yleensä esillä, jos työntekijä varoituksen jälkeen menettelee jälleen varoituksessa yksilöidyn mukaisesti. Annetulla varoituksella ja uudella työntekijän rikkeellä tulisi olla asiallinen yhteys. Täysin eri asiasta annettu varoitus ei lähtökohtaisesti oikeuta irtisanomiseen jos uusi moitittava menettely koskee kokonaan eri asiaa. Myös jos annetusta varoituksesta on kulunut pitkähkö aika, sillä ei ole enää välttämättä asian arvioinnissa suurta merkitystä. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

33 Irtisanominen On aina suoritettava kirjallisesti tai muuten todistettavasti Työnantajan puolelta tapahtuvassa työsopimuksen päättämisessä on ilmoitettava irtisanomisen tai työsopimuksen purkamisen syyn. Irtisanomispäivä lasketaan irtisanomisaikaan Pitämättä olevat, kulumassa olevalta lomanmääräytymisvuodelta kertyneet vuosilomapäivät saadaan sisällyttää irtisanomisaikaan edellyttäen, että on sovittu TA ja TT välillä Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työntekijälle täyden palkan irtisanomisajalta Jos työntekijä eroaa työstä irtisanomisaikaa noudattamatta, hän on velvollinen suorittamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän työntekijälle maksettavasta lopputilistä noudattaen työsopimuslain 2 luvun 17 :ssä säädetty työnantajan kuittausoikeudesta. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

34 Työnantajan työsuojeluun liittyvät velvoitteet Työturvallisuuslaki Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite työntekijän työturvallisuudesta Työympäristön jatkuva tarkkailu Työsuojelun toimintaohjelma jokaisella työpaikalla Tapaturmavakuutuslaki Vakuuttamisvelvollisuus, jos teetetään yli 12 työpäivää kalenterivuodessa ProAgria Uusimaa

35 Työnantajan työsuojeluun liittyvät velvoitteet Laki työsuojelun valvonnasta Työsuojeluyhteistyö työpaikalla Työsuojelupäällikkö jokaisella työpaikalla, pienillä työpaikoilla työnantaja itse Jos väh. 10 työntekijää, valittava työsuojeluvaltuutettu MTA PL: Työsuojelusopimus Pienemmillä työpaikoilla voidaan valita työsuojeluasiamies Laki nuorista työntekijöistä Alle 18 vuotiaille sopivat työt Vaaralliset työt -> 16 vuotias saa tehdä, kun huolehdittu työturvallisuudesta Kielletyt työt Ohjeistus: työsuojeluviranomaiset, ProAgria Uusimaa

36 Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palveluksessaan oleville työntekijöille Työterveyshuollon järjestämistapa: Kunnallinen terveyskeskus Yksityinen lääkäriasema tai lääkäri Sopimus työterveyshuollosta Kustannusten korvaus ta:lle (KELA) : 60 % tai 50 % ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista Haettava 6 kk kuluessa tilikauden päättämisestä ProAgria Uusimaa

37 Työturvallisuus- ja työsuojeluinformaatiota Mm. maatalousyrittäjien työterveyshuolto, suojaimet Työsuojeluhallinto Työturvallisuuskeskus Mm. työhyvinvointi, työturvallisuuskortti Mm. opas työntekijän perehdyttämiseen Mm. työterveyshuolto ProAgria Uusimaa

38 Työnantajan palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet v Ennakonpidätys Työntekijän esittämän verokortin mukaisesti, verokortit tulleet Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12 % Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely Maksettava palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12.päivään mennessä Verotili ja kausiveroilmoitus Vakuutetun sosiaaliturvamaksu 2,04 % Ulkomaalaisen palkasta, kun tt Suomessa 4 6 kk ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

39 Tapaturmavakuutusmaksu Vakuutus työtapaturmien varalta Työnantajalla ei ole vakuutusvelvollisuutta, jos teetettyjen työpäivien lukumäärä enintään 12 vuodessa Pakollinen vakuutus, jossa työnantajan omavastuu tai täydellinen vakuutus, jossa ei omavastuuta Vakuutusyhtiökohtainen hinnoittelu, eli työnantaja voi tiedustella maksun suuruuden omasta tapaturmavakuutusyhtiöstään Maatalous- ja eläintenhoitotyössä n. 8 % ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

40 Työeläkevakuutusmaksu, TyEL Vakuuttamisvelvollisuus: vuotiaat työntekijät Suoritettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä TyEL:n ansion alaraja 54,08 / kk Sopimustyönantaja -> 23,30 % Asiakashyvitys vaikuttaa maksuun Tilapäinen työnantaja ( palkkasumma alle / 6 kk tai ei vakinaisia työntekijöitä ) -> 23,30 % Maksu lopullinen, ei asiakashyvitystä Työntekijän osuus työeläkemaksusta v. 5,15 % v 6,50 % ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

41 Työttömyysvakuutusmaksu Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä Työnantajan maksu on 0,8 % palkkasummasta Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 %, minkä työnantaja pidättää palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä Ei makseta alle 17-vuotiaista eikä yli 65 vuotiaista Ryhmähenkivakutuusmaksu Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä 0,07 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

42 Esimerkkilaskelma työntekijän palkasta pidätettävistä maksuista sekä työnantajan sivukulut Palkan muodostuminen: Rahapalkka (palkka + lomapalkka /-korvaus) 1900,00 Ennakonpidätys (esim. 21 %) -399,00 Työntekijältä perittävä eläkemaksu (5,15 %) - 97,85 Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % - 11,40 KÄTEEN MAKSETTAVA MÄÄRÄ 1391, Työnantajan maksettava palkan sivukulut: TyEL- eläkevakuutusmaksu 18,15 % x ,85 Sosiaaliturvamaksu 2,12 % x ,28 Tapaturmavakuutusmaksu esim. 8 % x ,00 Työttömyysvakuutusmaksu 0,80 % x ,20 Mahd. tes:in mukainen ryhmähenkivakuuutus 0,07% 13,30 YHTEENSÄ 565,63 ProAgria Uusimaa

43 Pientyönantajan maksupalvelu palvelu on maksuton palvelu, jota valtio ja vakuutusyhtiöt ylläpitävät Palvelu soveltuu palkanlaskentaan,jossa työntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 1-5 henkeä. Lisätietoja työnantajakuluista Internetissä mm. osoitteissa Maaseudun työnantajaliitto MTL ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

44 Maaseudun työnantajaliitto ( MTA) Yrittäjä voi liittyä Maaseudun työnantajaliiton jäseneksi ja saa silloin kaiken maas. elink. Työsopimuksiin liittyvän tiedon ko. liitolta Jäsenmaksu on 0,52 % ulkopuolisen työvoiman vuotuisesta palkkasummasta, minimijäsenmaksu 95 Työsuhdekansio Jäsentiedotteet Puhelinneuvonta työsuhdekysymyksissä Koulutustilaisuuksia Jäsentiedotteet ja lomakkeet sekä tes sähköisessä muodossa jäsensivuilla ( extranet) ProAgria Uusimaa

45 Rekrytoinnin tukipalveluja Työ- ja elinkeinotoimistojen rekrytoinnin tukipalvelut: - Palkkatuki: - Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen - Tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti - Palkkatuetun työn tulee edistää työttömän sijoittumista avoimille työmarkkinoille - Haetaan pääsääntöisesti siitä TE-toimistosta, missä työtön työnhakija on asiakkaana - Maksetaan kuukausittain jälkikäteen - TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin voidaan myöntää ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

46 Rekrytoinnin tukipalveluja Työ- ja elinkeinotoimistojen rekrytoinnin tukipalvelut: Palkkatuki oppisopimukseen: Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Perustuen vähimmäismäärä on 23,50 euroa/pv eli noin 505 euroa/kk. Lisäosa on enintään 60 % perustuen määrästä. Vaikeasti työllistyvän osalta lisäosan määrä voi olla 90 % perustuen määrästä. Enimmillään palkkatuki voi olla 44,65 euroa/pv (n.960 euroa/kk). Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

47 Rekrytoinnin tukipalveluja Työharjoittelu ja työelämävalmennus: Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville henkilöille, jotka kuuluvat työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille tai perus- tai ansiopäivärahan piiriin kuuluville henkilöille. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

48 Rekrytoinnin tukipalveluja Työelämävalmennus ja työharjoittelu ovat työhallinnon palveluita, joiden avulla työnhakija voi kartuttaa työkokemustaan, kokeilla uutta ammattialaa tai solmia työnhaussa tarvittavia työnantajakontakteja. Sekä työharjoittelu että työelämävalmennus ovat työnantajalle maksuttomia eikä kyseessä ole työsuhde. Työelämävalmennuksen tai työharjoittelun päivittäinen kesto on tehtävästä riippuen 4 8 tuntia, viitenä päivänä viikossa. Valmennus- tai harjoittelujakson kesto kokonaisuudessaan voi vaihdella 1 6 kuukauteen. Ennen kuin työharjoittelu tai työelämävalmennus voidaan aloittaa, siitä tehdään kirjallinen sopimus TE -toimistossa. Samalla työvoimavirkailija tarkistaa sopimuksen ehdot. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

49 Yritystuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Käynnistystuki Tuetaan ensimmäisen/ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkausta maatalous- tai mikroyrityksen aloittaessa tai laajentaessa toimintaansa muuhun yritystoimintaan Voidaan palkata säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen Tukea voidaan myöntää vähintään 6 kk:n ja enintään 24 kk:n palkkakustannuksiin (välilliset työvoimakustannukset eivät kuulu tuen piiriin) Tuki enintään 50 % palkkakustannuksista Tukikelpoinen, kun työntekijöiden määrä ei ole (yrittäjää lukuunottamatta) ylittänyt 0,5 htv hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna Ei kausityöntekijöiden lyhytaikaisten työsuhteiden kustannuksiin

50 Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoitustuesta: Yritystukea haetaan alueellisilta ELY-keskuksilta tai paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä. Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla ohjelmakaudelle tarkoitetulla hakulomakkeella nro 2305, 2305S tai 2305Y, joka on täyttöohjeineen saatavilla internetissä osoitteessa lomake.mmm.fi. Lisäksi lomakkeita saa alueellisista ELYkeskuksista. Lisätietoja:

51 ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen!

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT ALKAEN

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI MAATALOUS 2/2007 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2016

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2016 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI MAATALOUS 1/2016 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2016 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 11.1.2016 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA

Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA 1 YHDISTYS TYÖNANTAJANA SÄÄNNÖLLINEN TYÖNANTAJA Jos yhdistys alkaa maksaa säännöllisesti palkkaa, sen on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi, jos: Kaksi tai useampi vakituisesti

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen

Työlainsäädäntö uudistuu Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 Helsingin seudun kauppakamari Sini Järvinen Kilpailukykysopimukseen perustuvat muutokset 2 1) Nykyisten tes:n voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella Tällä aikavälillä ei

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Palkkatuen uudistamisen tavoitteet Pyritään parantamaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua tukipäätösten ennakoitavuutta palkkatuetun työn vaikuttavuutta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika: 23.1.2012 Paikka: Puu- ja erityisalojen liiton toimisto,

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot