HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA"

Transkriptio

1 HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ProAgria Uusimaa Auli Teppinen ProAgria Uusimaa ry

2 TYÖNANTAJANA TOIMIVAN YRITTÄJÄN TOIMINTAVERKOSTO MTA, Työnantajaliitto -työehdot -neuvonta Terveyskeskus -työterveyshuolto Verottaja -ennakonpidätys -sos.turvamaksu Hevosyrittäjä työnantajana KELApäivärahakorvauk set Te-toimisto -rekrytointi Työsuojelupiiri -neuvonta, tarkastus Vakuutusyhtiö -työeläke -tapaturma työttömyys ProAgria Uusimaa ry

3 Onnistunut rekrytointi Hakuvaiheessa tärkeää on toimenkuvan määrittely, jotta saadaan oikeanlaiset hakukriteerit tehtävään. ( esim. oma-aloitteisuus, asiakaspalvelutyö-kokemus, kyky itsenäiseen työhön, kielitaito, Työt vaativat osaavat tekijänsä. Työntekijän tulisi olla sosiaalinen, tiimityöhön sopiva ja ns. hyvä tyyppi. Uutta työntekijää ei arvioi vain työnantaja, vaan myös ne työntekijät, joiden kanssa hän tulee työskentelemään. Työpaikkailmoituksen laadinnassa on hyvä muistaa, että sen perusteella hakija tekee ratkaisun kiinnostuksestaan avointa tehtävää kohtaan. Ilmoituskanavana sanomalehti on yhä arvostettu internetin rinnalla. Valintaprosessin tärkeitä alueita ovat haastattelut ja psykologiset soveltuvuustestaukset Valmistaudu haastattelutilanteeseen ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

4 Onnistunut rekrytointi Valmistaudu haastattelutilanteeseen Mieti mitä kerrot yrityksestäsi, työntehtävästä aluksi ennen haastattelua Mieti kysymykset valmiiksi, mitä haluat esittää työpaikan hakijalle Anna haastateltavalle mahdollisuus esittää myös kysymyksiä Opinto- ja työtodistukset kannattaa pyytää ennakkoon nähtäväksi ennen haastattelua HUOM!Työntekijän kiinnostunut myös saamaan lisätietoja; työtehtävän luonne, työn suoritustapa ja paikka, työsuhteen arvioitu pituus ja palkka. Työnhakija haluaa tietää myös mitkä ovat muut henkilöstöedut, suorituspalkkamahdollisuudet, miten tulosta mitataan, mahdollisuudet ylläpitää ja parantaa osaamistaan Kuka on lähiesimies ja ketkä työtovereita (voiko heidän kanssaan mahdollisesti keskustella), Mitkä ovat työnantajan arvot ja onko niillä todellista merkitystä työssä ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

5 Työnantajaksi rekisteröityminen Rekisteröity työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut esitäytetyillä tilityslomakkeilla viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksetut palkat ilmoitetaan valvontailmoituksella, joka annetaan verovirastolle viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Rekisteröinti: Rekisteriin ei merkitä työnantajaa, joka maksaa palkkoja vain satunnaisesti. Tällöin työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut postista, verotoimistoista ja verohallinnon wwwsivuilta saatavalla oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

6 Työsuhteen tunnusmerkit Sopimuksen perusteella Tehdään työtä työnantajalle Työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa Palkka tai muu vastikkeellisuus -> työsuhde vai yrittäjänä tehty työ? -> työsuhde vai harrastus? ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

7 Kirjallinen työsopimus Työsuhteen osapuolet Koeaika enintään 4 kk 8 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta Työsuhteen voimassaolo Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde määräaikainen työsuhde: oltava aina peruste Työaika Kokoaikainen Osa-aikainen ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

8 Määräaikainen työsopimus Määräaikainen vain perustelluista syistä esim. työ lyhytkestoinen, sijaisuus ym. Useista määräaikaisista työsopimuksista työnantajan ja työntekijä välillä katsotaan muodostuvan ns. yhdenjaksoinen työsuhde -> kartuttaa työntekijälle kestosta riippuen työsuhde-etuuksia kuten lomia, ikälisiä Työnantajan on noudatettava vähintään asianomaisen alan yleissitovaa työehtosopimusta Työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

9 Miksi kannattaa tehdä kirjallinen sopimus? Laki vaatii: Kaikille yli kuukauden kestävissä työsuhteissa on annettava tt:lle kirjallinen selvitys työehdoista ellei sopimusta tehdä kirjallisena Koeajan käyttö Koeajan käytöstä voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti Kiistojen välttäminen Ei synny turhia kiistoja työsuhteen kestosta, työtehtävistä, palkasta ym., koska ehdot ovat todettavissa Työnantajan kannatta aina tehdä sopimus kirjallisena! ProAgria Uusimaa

10 Kirjallinen työsopimus Kirjallinen työsopimus: Työtehtävät Palkkaus vaativuusryhmä Palkka työsuhteen alkaessa Noudatettava työehtosopimus Muut ehdot Luontaisedut, arvo Päiväys ja allekirjoitukset ProAgria Uusimaa

11 Työntekijän perehdyttäminen Suunnitelmallista Uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa tavat, työpaikan ihmiset ja työnsä sekä mitä häneltä vaaditaan Jatkuva prosessi, myös vanhoille työntekijöille Vastuuhenkilö(t) Koulutus/opastus tehtävään Tarvittava aineisto Avoin keskustelu työyhteisössä ja suunnitelmien jatkuvaa kehittämistä Suunnitelman tarkistaminen ajoittain ProAgria Uusimaa

12 Yleiset velvollisuudet: Työntekijän velvollisuudet Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet.

13 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on laadittu Mm. ravitallit, ratsastustallit ja koulut, eläinhoitolat, puutarhaala, viherala, turkistuotantoala, turveteollisuus kuuluvat sopimusalan piiriin. Työsuhteessa sovellettavissa työehdoissa noudatetaan työnantajan päätoimialaa koskevaa työehtosopimusta. Esim. Esim. Hevosalan yrittäjä palkkaa rakennusmiehen -> noudatetaan maas. elink. työehtosopimusta ProAgria Uusimaa

14 Nuoret työntekijät Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 koskee alle 18 - vuotiaita Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa Jos työntekijä 14 v., työ ei saa haitata koulunkäyntiä ja koulun loma-ajasta saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti Nuorta työntekijää ei saa käyttää töihin, jotka ovat ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi Ks. STM:n asetus 128/2002 (vaaralliset työt) ja TM:n päätös 1431/1993 ( kevyet työt, joita on lupa teettää 14 v. täyttäneellä ProAgria Uusimaa/

15 ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

16 Työaika Yleissäännöksen mukaisesti työaika on enintään 8 t/vrk ja 40 t/vko Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa on mahdollisuus käyttää keskimääräistä työaikaa 4-10 t/vrk Enint. 50 h/vko Tasoittuminen tunti tunnista - periaatteella Tasoittumisjakso enintään vuosi 10 tunnin työpäiviä yhtäjaksoisesti enintään kahden viikon ajan, kylvöja sadonkorjuutöissä enintään kolmen viikon ajan, minkä jälkeen vähintään viikon ajan 8 tunnin työpäiviä tai vähintään 2 vapaapäivää työajan tasaamiseksi. Laki nuorista työntekijöistä määrittää alle 18-vuotiaiden työajan ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

17 Vapaapäivien siirrot Tarvetta erityisesti eläintenhoitotöissä Viikon toisen vapaapäivän ( la) siirto -> 1 työvuoro lisää Viikkolepopäivän ( su) siirto sopimalla -> 1 työvuoro lisää Toinen siirretyistä vapaista annettava kahden viikon kuluessa Eläintenhoitotöissä usein käytössä 4 viikon työvuoroluettelo Eläintenhoitotöissä päivittäisen työajan pituus vaikuttaa vapaapäivien lukumäärään ProAgria Uusimaa

18 Työajan suunnittelu ennakolta Työaikasuunnitelma vuositasolla käytettäessä keskimääräistä työaikaa eripituisten viikkotyöaikojen sijoittelu tasoittumisjakson sijoittuminen Työvuoroluettelo Työaikalain säännös Työvuorot ja niiden pituudet Laadittava 4 viikon jaksolle, jollei se työn epäsäännöllisyyden vuoksi mahdotonta Oltava nähtävillä viim. 4 pv ennen sen alkamista Kuultava luottamusmiestä tai työntekijöiden edustajaa Muuttaminen paikallisesti sovitulla tavalla ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

19 Työaikakirjanpito Työaikalain mukaan työnantajalla oltava työaikakirjanpito tehdystä työajasta Työntekijäkohtaisesti merkittävä säännölliset työtunnit sekä lisä-,yli- ja sunnuntaityöt ja niistä maksetut korvaukset Järjestämistapa: työntekijä merkitsee tunnit tuntilapulle, jonka työnantaja tarkastaa ja säilyttää Työsuojelutarkastajalla oikeus saada nähtäväkseen Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on oikeus saada kirjalliset tiedot häntä koskevista merkinnöistä Säilytettävä vähintään lain muainen kanneaika -> 2 v. ProAgria Uusimaa

20 Palkkausjärjestelmä Työntekijän palkka muodostuu kahdesta osasta: A) Työn vaativuuden perusteella määräytyvä peruspalkka: töiden vaativuusluokittelu tapahtuu työpaikalla (tes: 5 vaativuusryhmää) -> työn vaatima osaaminen, vastuu, kuormitus + B) Työtuloksen perusteella tulee henkilökohtainen palkanosa: työnantaja määrittelee -> kehityskeskustelu Lisäksi palkkaan voi sisältyä yrityskohtaista lisää tai palkkaliukumaa ProAgria Uusimaa

21 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus Taulukkopalkat Vähimmäispalkka Palkkaryhmittely työn vaativuuden perusteella Palkkaryhmä /tunti /tunti ( ) 1 7,91 8,04 2 8,31 8,46 3 8,73 8,90 4 9,17 9,37 5 9,63 9,86 Kuukausipalkka= 172 x tuntipalkka ( 40 t / vk ) ProAgria Uusimaa

22 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkatieto Koululaiset 70 % 1. palkkaryhmän palkasta Oppisopimusoppilaat 1. vuonna 85 % 1. palkkaryhmän palkasta 2. vuonna 95 % 1. palkkaryhmän palkasta 3. vuonna 1. palkkaryhmän palkka Harjoittelijat oppilaitoksesta ( amk) 75 % 1.palkkaryhmän palkasta Perehdyttämisajan palkka Ilman alan työkokemusta olevalle vähintään 90 % 1.palkkaryhmän palkasta enintään 2 kk ProAgria Uusimaa

23 Yli- ja sunnuntaityö Sunnuntaityökorotus +100 %, kun työskennellään sunnuntaina, pyhäpäivänä sekä juhannuksena- ja jouluaattona ja pääsiäislauantaina Viikonlopputyötekijä Työntekijälle, joka työsopimuksen perusteella työskentelee ainoastaan viikonloppuisin ( la-su), voidaan maksaa palkkaa samansuuruisena kaikilta tunneilta -> kokonaispalkka Sovittava kirjallisesti Ylityökorvaukset Päivittäinen ylityö: 2h/+50%, seuraavat +100 % Viikottainen ylityö: 8 h/+50%, seuraavat +100 % ProAgria Uusimaa

24 Työnjohtajan tai vastaavan palkkaus Työntekijä, joka toimii työnjohtajana tai yrityksen tuotannosta vastaavassa työtehtävässä ja joka voi itse päättää työaikojensa järjestelystä Palkkaus: kuukausipalkka + kiinteä kuukausikorvaus mahdollisesta yli- ja sunnuntaityöstä Ei työaikakirjanpidon piirissä Maatilalla tilanhoitaja tai työnjohtaja Voidaan soveltaa esim. ratsastuksenopettajiin ProAgria Uusimaa

25 Luontaisedut palkkauksessa Palkka voidaan maksaa rahassa, luontoisetuna tai muina vastikkeina Luontoisetuja: asunto, ravinto, täyshoito, auto, puhelin, vaatetus, hevosen tallipaikka Esim. ravintoetu 5,60 / ateria Matkapuhelinetu 20 /kk Luontoisetujen arvo rahassa 1. Verotusarvo ( verohallituksen päätös) 2. Käypä arvo Luontoisetu / ennakonpidätys ja sava-maksu ennakonpidätyksen alaista Sava-maksu ja muut sosiaalivakutusmaksut Luontoisedun arvo otetaan mukaan yli- ja sunnuntaityön korotusosia laskettaessa ProAgria Uusimaa

26 Palkan maksu Kahdesti kuukaudessa ellei toisin sovittu Palkan laskenta-aika 5 työpaivää Työntekijän palkkalaskelma, josta ilmenee tehty työaika ja sitä vastaava palkka Palkan korotusosat ja lisät eriteltävä. Huom! Ei voida sisällyttää peruspalkkaan Rahapalkan lisäksi on huomioitava mahdolliset luontaisedut Käytettäessä keskimääräistä työaikaa voidaan niin sovittaessa palkka maksaa 40-tuntisen viikkotyöajan mukaan -> tasoitusvapaa paikallista Lopputilitys maksettava viimeistään 4 työpäivän kuluessa, muutoin tt:llä oikeus odotusajan palkkaan ProAgria Uusimaa

27 Työttömyysajan palkka Sairaus, työtapaturma tai vapaa-ajan tapaturma Työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus Työsuhteen kesto Väh. 1 kk väh. 3 v. Väh. 5 v. Väh. 10 v. Palkanmaksujakson pituus 28 pv 35 pv 42 pv 56 pv Jos työsuhde alle kuukauden, mutta väh. viikon -> 50 % palkasta 1+ 9 arkipäivän jaksolta Mahdollinen palkaton karenssipäivä Kelan päiväraha työnantajalle palkanmaksuajalta Lääkärintodistus poissaolosta ProAgria Uusimaa

28 Määräaikaiseen työsuhteeseen liittyvää Määräaikainen työsopimus edellyttää perustetta esim. kausiluontoinen tai projektiluontoinen työ tai sijaisuus Koeaika 8 kuukautta lyhyemmässä työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta. Koeaika edellyttää kirjallista työsopimusta Palkkausjärjestelmän soveltaminen: henkilökohtaisen palkanosan määrittely 4 kk kuluttua työsuhteen alkamisesta Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 12,5 % työansiosta alle vuoden työsuhteissa ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

29 Sairausajan palkka Työsuhde kestänyt vähintään viikon -> 50 % enintään 10 arkipäivän jaksolta Työsuhde kestänyt vähintää 1 kk -> normaali palkka enintään 4 viikolta Lopputilin maksaminen 4 työpäivän kuluessa, ellei toisin sovita Työtodistus ja palkkatodistus annetaan pyydettäessä. Työtodistuksen arvostelu vain pyydettäessä ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

30 Työsuhteen päättyminen ja irtisanomisajat Toistaiseksi jatkumaan tarkoitetussa työsuhteessa irtisanomisajat ovat työnantajan irtisanoessa seuraavat: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään 1 vuoden Yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta Yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta Yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta Yli 12 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen, irtisanomisajat ovat seuraavat: Työsuhde jatkunut keskytyksettä Enintään 5 vuotta Yli 5 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

31 Irtisanomisperusteet Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain työsopimuslain 7 luvun 2 mukaisesta asiallisesta ja painavasta syystä Tällaisena irtisanomisperusteena pidetään syitä, joiden johdosta työsopimuksen purkaminen työsopimuslain mukaan on mahdollista, samoin kuin sellaisia työntekijästä itsestään riippuvia syitä kuin töiden laiminlyönnistä, työnantajan työnjohto-oikeutensa rajoissa antamien määräysten noudattamatta jättämistä, järjestysmääräysten rikkomista, perusteetonta poissaoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen mukaan myös, kun tarjolla oleva työ on työsopimuslain 7 luvun 3 tarkoittamalla tavalla taloudellista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

32 Varoitus ennen irtisanomista Työsopimuslain mukaan työnantajan on varoitettava aluksi työntekijää. Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata moitittavaa menettelyään ennen irtisanomista. Irtisanomisperuste on yleensä esillä, jos työntekijä varoituksen jälkeen menettelee jälleen varoituksessa yksilöidyn mukaisesti. Annetulla varoituksella ja uudella työntekijän rikkeellä tulisi olla asiallinen yhteys. Täysin eri asiasta annettu varoitus ei lähtökohtaisesti oikeuta irtisanomiseen jos uusi moitittava menettely koskee kokonaan eri asiaa. Myös jos annetusta varoituksesta on kulunut pitkähkö aika, sillä ei ole enää välttämättä asian arvioinnissa suurta merkitystä. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

33 Irtisanominen On aina suoritettava kirjallisesti tai muuten todistettavasti Työnantajan puolelta tapahtuvassa työsopimuksen päättämisessä on ilmoitettava irtisanomisen tai työsopimuksen purkamisen syyn. Irtisanomispäivä lasketaan irtisanomisaikaan Pitämättä olevat, kulumassa olevalta lomanmääräytymisvuodelta kertyneet vuosilomapäivät saadaan sisällyttää irtisanomisaikaan edellyttäen, että on sovittu TA ja TT välillä Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työntekijälle täyden palkan irtisanomisajalta Jos työntekijä eroaa työstä irtisanomisaikaa noudattamatta, hän on velvollinen suorittamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän työntekijälle maksettavasta lopputilistä noudattaen työsopimuslain 2 luvun 17 :ssä säädetty työnantajan kuittausoikeudesta. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

34 Työnantajan työsuojeluun liittyvät velvoitteet Työturvallisuuslaki Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite työntekijän työturvallisuudesta Työympäristön jatkuva tarkkailu Työsuojelun toimintaohjelma jokaisella työpaikalla Tapaturmavakuutuslaki Vakuuttamisvelvollisuus, jos teetetään yli 12 työpäivää kalenterivuodessa ProAgria Uusimaa

35 Työnantajan työsuojeluun liittyvät velvoitteet Laki työsuojelun valvonnasta Työsuojeluyhteistyö työpaikalla Työsuojelupäällikkö jokaisella työpaikalla, pienillä työpaikoilla työnantaja itse Jos väh. 10 työntekijää, valittava työsuojeluvaltuutettu MTA PL: Työsuojelusopimus Pienemmillä työpaikoilla voidaan valita työsuojeluasiamies Laki nuorista työntekijöistä Alle 18 vuotiaille sopivat työt Vaaralliset työt -> 16 vuotias saa tehdä, kun huolehdittu työturvallisuudesta Kielletyt työt Ohjeistus: työsuojeluviranomaiset, ProAgria Uusimaa

36 Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palveluksessaan oleville työntekijöille Työterveyshuollon järjestämistapa: Kunnallinen terveyskeskus Yksityinen lääkäriasema tai lääkäri Sopimus työterveyshuollosta Kustannusten korvaus ta:lle (KELA) : 60 % tai 50 % ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista Haettava 6 kk kuluessa tilikauden päättämisestä ProAgria Uusimaa

37 Työturvallisuus- ja työsuojeluinformaatiota Mm. maatalousyrittäjien työterveyshuolto, suojaimet Työsuojeluhallinto Työturvallisuuskeskus Mm. työhyvinvointi, työturvallisuuskortti Mm. opas työntekijän perehdyttämiseen Mm. työterveyshuolto ProAgria Uusimaa

38 Työnantajan palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet v Ennakonpidätys Työntekijän esittämän verokortin mukaisesti, verokortit tulleet Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12 % Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely Maksettava palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12.päivään mennessä Verotili ja kausiveroilmoitus Vakuutetun sosiaaliturvamaksu 2,04 % Ulkomaalaisen palkasta, kun tt Suomessa 4 6 kk ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

39 Tapaturmavakuutusmaksu Vakuutus työtapaturmien varalta Työnantajalla ei ole vakuutusvelvollisuutta, jos teetettyjen työpäivien lukumäärä enintään 12 vuodessa Pakollinen vakuutus, jossa työnantajan omavastuu tai täydellinen vakuutus, jossa ei omavastuuta Vakuutusyhtiökohtainen hinnoittelu, eli työnantaja voi tiedustella maksun suuruuden omasta tapaturmavakuutusyhtiöstään Maatalous- ja eläintenhoitotyössä n. 8 % ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

40 Työeläkevakuutusmaksu, TyEL Vakuuttamisvelvollisuus: vuotiaat työntekijät Suoritettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä TyEL:n ansion alaraja 54,08 / kk Sopimustyönantaja -> 23,30 % Asiakashyvitys vaikuttaa maksuun Tilapäinen työnantaja ( palkkasumma alle / 6 kk tai ei vakinaisia työntekijöitä ) -> 23,30 % Maksu lopullinen, ei asiakashyvitystä Työntekijän osuus työeläkemaksusta v. 5,15 % v 6,50 % ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

41 Työttömyysvakuutusmaksu Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä Työnantajan maksu on 0,8 % palkkasummasta Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 %, minkä työnantaja pidättää palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä Ei makseta alle 17-vuotiaista eikä yli 65 vuotiaista Ryhmähenkivakutuusmaksu Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä 0,07 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

42 Esimerkkilaskelma työntekijän palkasta pidätettävistä maksuista sekä työnantajan sivukulut Palkan muodostuminen: Rahapalkka (palkka + lomapalkka /-korvaus) 1900,00 Ennakonpidätys (esim. 21 %) -399,00 Työntekijältä perittävä eläkemaksu (5,15 %) - 97,85 Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % - 11,40 KÄTEEN MAKSETTAVA MÄÄRÄ 1391, Työnantajan maksettava palkan sivukulut: TyEL- eläkevakuutusmaksu 18,15 % x ,85 Sosiaaliturvamaksu 2,12 % x ,28 Tapaturmavakuutusmaksu esim. 8 % x ,00 Työttömyysvakuutusmaksu 0,80 % x ,20 Mahd. tes:in mukainen ryhmähenkivakuuutus 0,07% 13,30 YHTEENSÄ 565,63 ProAgria Uusimaa

43 Pientyönantajan maksupalvelu palvelu on maksuton palvelu, jota valtio ja vakuutusyhtiöt ylläpitävät Palvelu soveltuu palkanlaskentaan,jossa työntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 1-5 henkeä. Lisätietoja työnantajakuluista Internetissä mm. osoitteissa Maaseudun työnantajaliitto MTL ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

44 Maaseudun työnantajaliitto ( MTA) Yrittäjä voi liittyä Maaseudun työnantajaliiton jäseneksi ja saa silloin kaiken maas. elink. Työsopimuksiin liittyvän tiedon ko. liitolta Jäsenmaksu on 0,52 % ulkopuolisen työvoiman vuotuisesta palkkasummasta, minimijäsenmaksu 95 Työsuhdekansio Jäsentiedotteet Puhelinneuvonta työsuhdekysymyksissä Koulutustilaisuuksia Jäsentiedotteet ja lomakkeet sekä tes sähköisessä muodossa jäsensivuilla ( extranet) ProAgria Uusimaa

45 Rekrytoinnin tukipalveluja Työ- ja elinkeinotoimistojen rekrytoinnin tukipalvelut: - Palkkatuki: - Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen - Tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti - Palkkatuetun työn tulee edistää työttömän sijoittumista avoimille työmarkkinoille - Haetaan pääsääntöisesti siitä TE-toimistosta, missä työtön työnhakija on asiakkaana - Maksetaan kuukausittain jälkikäteen - TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin voidaan myöntää ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

46 Rekrytoinnin tukipalveluja Työ- ja elinkeinotoimistojen rekrytoinnin tukipalvelut: Palkkatuki oppisopimukseen: Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Perustuen vähimmäismäärä on 23,50 euroa/pv eli noin 505 euroa/kk. Lisäosa on enintään 60 % perustuen määrästä. Vaikeasti työllistyvän osalta lisäosan määrä voi olla 90 % perustuen määrästä. Enimmillään palkkatuki voi olla 44,65 euroa/pv (n.960 euroa/kk). Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

47 Rekrytoinnin tukipalveluja Työharjoittelu ja työelämävalmennus: Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville henkilöille, jotka kuuluvat työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille tai perus- tai ansiopäivärahan piiriin kuuluville henkilöille. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

48 Rekrytoinnin tukipalveluja Työelämävalmennus ja työharjoittelu ovat työhallinnon palveluita, joiden avulla työnhakija voi kartuttaa työkokemustaan, kokeilla uutta ammattialaa tai solmia työnhaussa tarvittavia työnantajakontakteja. Sekä työharjoittelu että työelämävalmennus ovat työnantajalle maksuttomia eikä kyseessä ole työsuhde. Työelämävalmennuksen tai työharjoittelun päivittäinen kesto on tehtävästä riippuen 4 8 tuntia, viitenä päivänä viikossa. Valmennus- tai harjoittelujakson kesto kokonaisuudessaan voi vaihdella 1 6 kuukauteen. Ennen kuin työharjoittelu tai työelämävalmennus voidaan aloittaa, siitä tehdään kirjallinen sopimus TE -toimistossa. Samalla työvoimavirkailija tarkistaa sopimuksen ehdot. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

49 Yritystuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Käynnistystuki Tuetaan ensimmäisen/ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkausta maatalous- tai mikroyrityksen aloittaessa tai laajentaessa toimintaansa muuhun yritystoimintaan Voidaan palkata säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen Tukea voidaan myöntää vähintään 6 kk:n ja enintään 24 kk:n palkkakustannuksiin (välilliset työvoimakustannukset eivät kuulu tuen piiriin) Tuki enintään 50 % palkkakustannuksista Tukikelpoinen, kun työntekijöiden määrä ei ole (yrittäjää lukuunottamatta) ylittänyt 0,5 htv hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna Ei kausityöntekijöiden lyhytaikaisten työsuhteiden kustannuksiin

50 Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoitustuesta: Yritystukea haetaan alueellisilta ELY-keskuksilta tai paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä. Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla ohjelmakaudelle tarkoitetulla hakulomakkeella nro 2305, 2305S tai 2305Y, joka on täyttöohjeineen saatavilla internetissä osoitteessa lomake.mmm.fi. Lisäksi lomakkeita saa alueellisista ELYkeskuksista. Lisätietoja:

51 ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen!

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 09 1728 5600, Faksi 09 175 814 www.sosiaaliala.fi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitto Työsuhdeasiat Maiju Kettunen 09 1728

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot