HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA"

Transkriptio

1 HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ProAgria Uusimaa Auli Teppinen ProAgria Uusimaa ry

2 TYÖNANTAJANA TOIMIVAN YRITTÄJÄN TOIMINTAVERKOSTO MTA, Työnantajaliitto -työehdot -neuvonta Terveyskeskus -työterveyshuolto Verottaja -ennakonpidätys -sos.turvamaksu Hevosyrittäjä työnantajana KELApäivärahakorvauk set Te-toimisto -rekrytointi Työsuojelupiiri -neuvonta, tarkastus Vakuutusyhtiö -työeläke -tapaturma työttömyys ProAgria Uusimaa ry

3 Onnistunut rekrytointi Hakuvaiheessa tärkeää on toimenkuvan määrittely, jotta saadaan oikeanlaiset hakukriteerit tehtävään. ( esim. oma-aloitteisuus, asiakaspalvelutyö-kokemus, kyky itsenäiseen työhön, kielitaito, Työt vaativat osaavat tekijänsä. Työntekijän tulisi olla sosiaalinen, tiimityöhön sopiva ja ns. hyvä tyyppi. Uutta työntekijää ei arvioi vain työnantaja, vaan myös ne työntekijät, joiden kanssa hän tulee työskentelemään. Työpaikkailmoituksen laadinnassa on hyvä muistaa, että sen perusteella hakija tekee ratkaisun kiinnostuksestaan avointa tehtävää kohtaan. Ilmoituskanavana sanomalehti on yhä arvostettu internetin rinnalla. Valintaprosessin tärkeitä alueita ovat haastattelut ja psykologiset soveltuvuustestaukset Valmistaudu haastattelutilanteeseen ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

4 Onnistunut rekrytointi Valmistaudu haastattelutilanteeseen Mieti mitä kerrot yrityksestäsi, työntehtävästä aluksi ennen haastattelua Mieti kysymykset valmiiksi, mitä haluat esittää työpaikan hakijalle Anna haastateltavalle mahdollisuus esittää myös kysymyksiä Opinto- ja työtodistukset kannattaa pyytää ennakkoon nähtäväksi ennen haastattelua HUOM!Työntekijän kiinnostunut myös saamaan lisätietoja; työtehtävän luonne, työn suoritustapa ja paikka, työsuhteen arvioitu pituus ja palkka. Työnhakija haluaa tietää myös mitkä ovat muut henkilöstöedut, suorituspalkkamahdollisuudet, miten tulosta mitataan, mahdollisuudet ylläpitää ja parantaa osaamistaan Kuka on lähiesimies ja ketkä työtovereita (voiko heidän kanssaan mahdollisesti keskustella), Mitkä ovat työnantajan arvot ja onko niillä todellista merkitystä työssä ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

5 Työnantajaksi rekisteröityminen Rekisteröity työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut esitäytetyillä tilityslomakkeilla viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksetut palkat ilmoitetaan valvontailmoituksella, joka annetaan verovirastolle viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Rekisteröinti: Rekisteriin ei merkitä työnantajaa, joka maksaa palkkoja vain satunnaisesti. Tällöin työnantaja tilittää ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut postista, verotoimistoista ja verohallinnon wwwsivuilta saatavalla oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

6 Työsuhteen tunnusmerkit Sopimuksen perusteella Tehdään työtä työnantajalle Työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa Palkka tai muu vastikkeellisuus -> työsuhde vai yrittäjänä tehty työ? -> työsuhde vai harrastus? ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

7 Kirjallinen työsopimus Työsuhteen osapuolet Koeaika enintään 4 kk 8 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta Työsuhteen voimassaolo Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde määräaikainen työsuhde: oltava aina peruste Työaika Kokoaikainen Osa-aikainen ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

8 Määräaikainen työsopimus Määräaikainen vain perustelluista syistä esim. työ lyhytkestoinen, sijaisuus ym. Useista määräaikaisista työsopimuksista työnantajan ja työntekijä välillä katsotaan muodostuvan ns. yhdenjaksoinen työsuhde -> kartuttaa työntekijälle kestosta riippuen työsuhde-etuuksia kuten lomia, ikälisiä Työnantajan on noudatettava vähintään asianomaisen alan yleissitovaa työehtosopimusta Työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

9 Miksi kannattaa tehdä kirjallinen sopimus? Laki vaatii: Kaikille yli kuukauden kestävissä työsuhteissa on annettava tt:lle kirjallinen selvitys työehdoista ellei sopimusta tehdä kirjallisena Koeajan käyttö Koeajan käytöstä voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti Kiistojen välttäminen Ei synny turhia kiistoja työsuhteen kestosta, työtehtävistä, palkasta ym., koska ehdot ovat todettavissa Työnantajan kannatta aina tehdä sopimus kirjallisena! ProAgria Uusimaa

10 Kirjallinen työsopimus Kirjallinen työsopimus: Työtehtävät Palkkaus vaativuusryhmä Palkka työsuhteen alkaessa Noudatettava työehtosopimus Muut ehdot Luontaisedut, arvo Päiväys ja allekirjoitukset ProAgria Uusimaa

11 Työntekijän perehdyttäminen Suunnitelmallista Uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa tavat, työpaikan ihmiset ja työnsä sekä mitä häneltä vaaditaan Jatkuva prosessi, myös vanhoille työntekijöille Vastuuhenkilö(t) Koulutus/opastus tehtävään Tarvittava aineisto Avoin keskustelu työyhteisössä ja suunnitelmien jatkuvaa kehittämistä Suunnitelman tarkistaminen ajoittain ProAgria Uusimaa

12 Yleiset velvollisuudet: Työntekijän velvollisuudet Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet.

13 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on laadittu Mm. ravitallit, ratsastustallit ja koulut, eläinhoitolat, puutarhaala, viherala, turkistuotantoala, turveteollisuus kuuluvat sopimusalan piiriin. Työsuhteessa sovellettavissa työehdoissa noudatetaan työnantajan päätoimialaa koskevaa työehtosopimusta. Esim. Esim. Hevosalan yrittäjä palkkaa rakennusmiehen -> noudatetaan maas. elink. työehtosopimusta ProAgria Uusimaa

14 Nuoret työntekijät Laki nuorista työntekijöistä 998/1993 koskee alle 18 - vuotiaita Vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa Jos työntekijä 14 v., työ ei saa haitata koulunkäyntiä ja koulun loma-ajasta saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti Nuorta työntekijää ei saa käyttää töihin, jotka ovat ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingoksi Ks. STM:n asetus 128/2002 (vaaralliset työt) ja TM:n päätös 1431/1993 ( kevyet työt, joita on lupa teettää 14 v. täyttäneellä ProAgria Uusimaa/

15 ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

16 Työaika Yleissäännöksen mukaisesti työaika on enintään 8 t/vrk ja 40 t/vko Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa on mahdollisuus käyttää keskimääräistä työaikaa 4-10 t/vrk Enint. 50 h/vko Tasoittuminen tunti tunnista - periaatteella Tasoittumisjakso enintään vuosi 10 tunnin työpäiviä yhtäjaksoisesti enintään kahden viikon ajan, kylvöja sadonkorjuutöissä enintään kolmen viikon ajan, minkä jälkeen vähintään viikon ajan 8 tunnin työpäiviä tai vähintään 2 vapaapäivää työajan tasaamiseksi. Laki nuorista työntekijöistä määrittää alle 18-vuotiaiden työajan ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

17 Vapaapäivien siirrot Tarvetta erityisesti eläintenhoitotöissä Viikon toisen vapaapäivän ( la) siirto -> 1 työvuoro lisää Viikkolepopäivän ( su) siirto sopimalla -> 1 työvuoro lisää Toinen siirretyistä vapaista annettava kahden viikon kuluessa Eläintenhoitotöissä usein käytössä 4 viikon työvuoroluettelo Eläintenhoitotöissä päivittäisen työajan pituus vaikuttaa vapaapäivien lukumäärään ProAgria Uusimaa

18 Työajan suunnittelu ennakolta Työaikasuunnitelma vuositasolla käytettäessä keskimääräistä työaikaa eripituisten viikkotyöaikojen sijoittelu tasoittumisjakson sijoittuminen Työvuoroluettelo Työaikalain säännös Työvuorot ja niiden pituudet Laadittava 4 viikon jaksolle, jollei se työn epäsäännöllisyyden vuoksi mahdotonta Oltava nähtävillä viim. 4 pv ennen sen alkamista Kuultava luottamusmiestä tai työntekijöiden edustajaa Muuttaminen paikallisesti sovitulla tavalla ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

19 Työaikakirjanpito Työaikalain mukaan työnantajalla oltava työaikakirjanpito tehdystä työajasta Työntekijäkohtaisesti merkittävä säännölliset työtunnit sekä lisä-,yli- ja sunnuntaityöt ja niistä maksetut korvaukset Järjestämistapa: työntekijä merkitsee tunnit tuntilapulle, jonka työnantaja tarkastaa ja säilyttää Työsuojelutarkastajalla oikeus saada nähtäväkseen Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on oikeus saada kirjalliset tiedot häntä koskevista merkinnöistä Säilytettävä vähintään lain muainen kanneaika -> 2 v. ProAgria Uusimaa

20 Palkkausjärjestelmä Työntekijän palkka muodostuu kahdesta osasta: A) Työn vaativuuden perusteella määräytyvä peruspalkka: töiden vaativuusluokittelu tapahtuu työpaikalla (tes: 5 vaativuusryhmää) -> työn vaatima osaaminen, vastuu, kuormitus + B) Työtuloksen perusteella tulee henkilökohtainen palkanosa: työnantaja määrittelee -> kehityskeskustelu Lisäksi palkkaan voi sisältyä yrityskohtaista lisää tai palkkaliukumaa ProAgria Uusimaa

21 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus Taulukkopalkat Vähimmäispalkka Palkkaryhmittely työn vaativuuden perusteella Palkkaryhmä /tunti /tunti ( ) 1 7,91 8,04 2 8,31 8,46 3 8,73 8,90 4 9,17 9,37 5 9,63 9,86 Kuukausipalkka= 172 x tuntipalkka ( 40 t / vk ) ProAgria Uusimaa

22 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkatieto Koululaiset 70 % 1. palkkaryhmän palkasta Oppisopimusoppilaat 1. vuonna 85 % 1. palkkaryhmän palkasta 2. vuonna 95 % 1. palkkaryhmän palkasta 3. vuonna 1. palkkaryhmän palkka Harjoittelijat oppilaitoksesta ( amk) 75 % 1.palkkaryhmän palkasta Perehdyttämisajan palkka Ilman alan työkokemusta olevalle vähintään 90 % 1.palkkaryhmän palkasta enintään 2 kk ProAgria Uusimaa

23 Yli- ja sunnuntaityö Sunnuntaityökorotus +100 %, kun työskennellään sunnuntaina, pyhäpäivänä sekä juhannuksena- ja jouluaattona ja pääsiäislauantaina Viikonlopputyötekijä Työntekijälle, joka työsopimuksen perusteella työskentelee ainoastaan viikonloppuisin ( la-su), voidaan maksaa palkkaa samansuuruisena kaikilta tunneilta -> kokonaispalkka Sovittava kirjallisesti Ylityökorvaukset Päivittäinen ylityö: 2h/+50%, seuraavat +100 % Viikottainen ylityö: 8 h/+50%, seuraavat +100 % ProAgria Uusimaa

24 Työnjohtajan tai vastaavan palkkaus Työntekijä, joka toimii työnjohtajana tai yrityksen tuotannosta vastaavassa työtehtävässä ja joka voi itse päättää työaikojensa järjestelystä Palkkaus: kuukausipalkka + kiinteä kuukausikorvaus mahdollisesta yli- ja sunnuntaityöstä Ei työaikakirjanpidon piirissä Maatilalla tilanhoitaja tai työnjohtaja Voidaan soveltaa esim. ratsastuksenopettajiin ProAgria Uusimaa

25 Luontaisedut palkkauksessa Palkka voidaan maksaa rahassa, luontoisetuna tai muina vastikkeina Luontoisetuja: asunto, ravinto, täyshoito, auto, puhelin, vaatetus, hevosen tallipaikka Esim. ravintoetu 5,60 / ateria Matkapuhelinetu 20 /kk Luontoisetujen arvo rahassa 1. Verotusarvo ( verohallituksen päätös) 2. Käypä arvo Luontoisetu / ennakonpidätys ja sava-maksu ennakonpidätyksen alaista Sava-maksu ja muut sosiaalivakutusmaksut Luontoisedun arvo otetaan mukaan yli- ja sunnuntaityön korotusosia laskettaessa ProAgria Uusimaa

26 Palkan maksu Kahdesti kuukaudessa ellei toisin sovittu Palkan laskenta-aika 5 työpaivää Työntekijän palkkalaskelma, josta ilmenee tehty työaika ja sitä vastaava palkka Palkan korotusosat ja lisät eriteltävä. Huom! Ei voida sisällyttää peruspalkkaan Rahapalkan lisäksi on huomioitava mahdolliset luontaisedut Käytettäessä keskimääräistä työaikaa voidaan niin sovittaessa palkka maksaa 40-tuntisen viikkotyöajan mukaan -> tasoitusvapaa paikallista Lopputilitys maksettava viimeistään 4 työpäivän kuluessa, muutoin tt:llä oikeus odotusajan palkkaan ProAgria Uusimaa

27 Työttömyysajan palkka Sairaus, työtapaturma tai vapaa-ajan tapaturma Työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus Työsuhteen kesto Väh. 1 kk väh. 3 v. Väh. 5 v. Väh. 10 v. Palkanmaksujakson pituus 28 pv 35 pv 42 pv 56 pv Jos työsuhde alle kuukauden, mutta väh. viikon -> 50 % palkasta 1+ 9 arkipäivän jaksolta Mahdollinen palkaton karenssipäivä Kelan päiväraha työnantajalle palkanmaksuajalta Lääkärintodistus poissaolosta ProAgria Uusimaa

28 Määräaikaiseen työsuhteeseen liittyvää Määräaikainen työsopimus edellyttää perustetta esim. kausiluontoinen tai projektiluontoinen työ tai sijaisuus Koeaika 8 kuukautta lyhyemmässä työsuhteessa enintään puolet työsuhteen kestosta. Koeaika edellyttää kirjallista työsopimusta Palkkausjärjestelmän soveltaminen: henkilökohtaisen palkanosan määrittely 4 kk kuluttua työsuhteen alkamisesta Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 12,5 % työansiosta alle vuoden työsuhteissa ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

29 Sairausajan palkka Työsuhde kestänyt vähintään viikon -> 50 % enintään 10 arkipäivän jaksolta Työsuhde kestänyt vähintää 1 kk -> normaali palkka enintään 4 viikolta Lopputilin maksaminen 4 työpäivän kuluessa, ellei toisin sovita Työtodistus ja palkkatodistus annetaan pyydettäessä. Työtodistuksen arvostelu vain pyydettäessä ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

30 Työsuhteen päättyminen ja irtisanomisajat Toistaiseksi jatkumaan tarkoitetussa työsuhteessa irtisanomisajat ovat työnantajan irtisanoessa seuraavat: Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Enintään 1 vuoden Yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta Yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta Yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta Yli 12 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen, irtisanomisajat ovat seuraavat: Työsuhde jatkunut keskytyksettä Enintään 5 vuotta Yli 5 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

31 Irtisanomisperusteet Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain työsopimuslain 7 luvun 2 mukaisesta asiallisesta ja painavasta syystä Tällaisena irtisanomisperusteena pidetään syitä, joiden johdosta työsopimuksen purkaminen työsopimuslain mukaan on mahdollista, samoin kuin sellaisia työntekijästä itsestään riippuvia syitä kuin töiden laiminlyönnistä, työnantajan työnjohto-oikeutensa rajoissa antamien määräysten noudattamatta jättämistä, järjestysmääräysten rikkomista, perusteetonta poissaoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen mukaan myös, kun tarjolla oleva työ on työsopimuslain 7 luvun 3 tarkoittamalla tavalla taloudellista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

32 Varoitus ennen irtisanomista Työsopimuslain mukaan työnantajan on varoitettava aluksi työntekijää. Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata moitittavaa menettelyään ennen irtisanomista. Irtisanomisperuste on yleensä esillä, jos työntekijä varoituksen jälkeen menettelee jälleen varoituksessa yksilöidyn mukaisesti. Annetulla varoituksella ja uudella työntekijän rikkeellä tulisi olla asiallinen yhteys. Täysin eri asiasta annettu varoitus ei lähtökohtaisesti oikeuta irtisanomiseen jos uusi moitittava menettely koskee kokonaan eri asiaa. Myös jos annetusta varoituksesta on kulunut pitkähkö aika, sillä ei ole enää välttämättä asian arvioinnissa suurta merkitystä. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

33 Irtisanominen On aina suoritettava kirjallisesti tai muuten todistettavasti Työnantajan puolelta tapahtuvassa työsopimuksen päättämisessä on ilmoitettava irtisanomisen tai työsopimuksen purkamisen syyn. Irtisanomispäivä lasketaan irtisanomisaikaan Pitämättä olevat, kulumassa olevalta lomanmääräytymisvuodelta kertyneet vuosilomapäivät saadaan sisällyttää irtisanomisaikaan edellyttäen, että on sovittu TA ja TT välillä Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työntekijälle täyden palkan irtisanomisajalta Jos työntekijä eroaa työstä irtisanomisaikaa noudattamatta, hän on velvollinen suorittamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän työntekijälle maksettavasta lopputilistä noudattaen työsopimuslain 2 luvun 17 :ssä säädetty työnantajan kuittausoikeudesta. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

34 Työnantajan työsuojeluun liittyvät velvoitteet Työturvallisuuslaki Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite työntekijän työturvallisuudesta Työympäristön jatkuva tarkkailu Työsuojelun toimintaohjelma jokaisella työpaikalla Tapaturmavakuutuslaki Vakuuttamisvelvollisuus, jos teetetään yli 12 työpäivää kalenterivuodessa ProAgria Uusimaa

35 Työnantajan työsuojeluun liittyvät velvoitteet Laki työsuojelun valvonnasta Työsuojeluyhteistyö työpaikalla Työsuojelupäällikkö jokaisella työpaikalla, pienillä työpaikoilla työnantaja itse Jos väh. 10 työntekijää, valittava työsuojeluvaltuutettu MTA PL: Työsuojelusopimus Pienemmillä työpaikoilla voidaan valita työsuojeluasiamies Laki nuorista työntekijöistä Alle 18 vuotiaille sopivat työt Vaaralliset työt -> 16 vuotias saa tehdä, kun huolehdittu työturvallisuudesta Kielletyt työt Ohjeistus: työsuojeluviranomaiset, ProAgria Uusimaa

36 Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palveluksessaan oleville työntekijöille Työterveyshuollon järjestämistapa: Kunnallinen terveyskeskus Yksityinen lääkäriasema tai lääkäri Sopimus työterveyshuollosta Kustannusten korvaus ta:lle (KELA) : 60 % tai 50 % ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista Haettava 6 kk kuluessa tilikauden päättämisestä ProAgria Uusimaa

37 Työturvallisuus- ja työsuojeluinformaatiota Mm. maatalousyrittäjien työterveyshuolto, suojaimet Työsuojeluhallinto Työturvallisuuskeskus Mm. työhyvinvointi, työturvallisuuskortti Mm. opas työntekijän perehdyttämiseen Mm. työterveyshuolto ProAgria Uusimaa

38 Työnantajan palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet v Ennakonpidätys Työntekijän esittämän verokortin mukaisesti, verokortit tulleet Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12 % Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely Maksettava palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12.päivään mennessä Verotili ja kausiveroilmoitus Vakuutetun sosiaaliturvamaksu 2,04 % Ulkomaalaisen palkasta, kun tt Suomessa 4 6 kk ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

39 Tapaturmavakuutusmaksu Vakuutus työtapaturmien varalta Työnantajalla ei ole vakuutusvelvollisuutta, jos teetettyjen työpäivien lukumäärä enintään 12 vuodessa Pakollinen vakuutus, jossa työnantajan omavastuu tai täydellinen vakuutus, jossa ei omavastuuta Vakuutusyhtiökohtainen hinnoittelu, eli työnantaja voi tiedustella maksun suuruuden omasta tapaturmavakuutusyhtiöstään Maatalous- ja eläintenhoitotyössä n. 8 % ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

40 Työeläkevakuutusmaksu, TyEL Vakuuttamisvelvollisuus: vuotiaat työntekijät Suoritettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä TyEL:n ansion alaraja 54,08 / kk Sopimustyönantaja -> 23,30 % Asiakashyvitys vaikuttaa maksuun Tilapäinen työnantaja ( palkkasumma alle / 6 kk tai ei vakinaisia työntekijöitä ) -> 23,30 % Maksu lopullinen, ei asiakashyvitystä Työntekijän osuus työeläkemaksusta v. 5,15 % v 6,50 % ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

41 Työttömyysvakuutusmaksu Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä Työnantajan maksu on 0,8 % palkkasummasta Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 %, minkä työnantaja pidättää palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä Ei makseta alle 17-vuotiaista eikä yli 65 vuotiaista Ryhmähenkivakutuusmaksu Vakuutusyhtiö laskuttaa tapaturmavakuutuksen yhteydessä 0,07 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

42 Esimerkkilaskelma työntekijän palkasta pidätettävistä maksuista sekä työnantajan sivukulut Palkan muodostuminen: Rahapalkka (palkka + lomapalkka /-korvaus) 1900,00 Ennakonpidätys (esim. 21 %) -399,00 Työntekijältä perittävä eläkemaksu (5,15 %) - 97,85 Työttömyysvakuutusmaksu 0,6 % - 11,40 KÄTEEN MAKSETTAVA MÄÄRÄ 1391, Työnantajan maksettava palkan sivukulut: TyEL- eläkevakuutusmaksu 18,15 % x ,85 Sosiaaliturvamaksu 2,12 % x ,28 Tapaturmavakuutusmaksu esim. 8 % x ,00 Työttömyysvakuutusmaksu 0,80 % x ,20 Mahd. tes:in mukainen ryhmähenkivakuuutus 0,07% 13,30 YHTEENSÄ 565,63 ProAgria Uusimaa

43 Pientyönantajan maksupalvelu palvelu on maksuton palvelu, jota valtio ja vakuutusyhtiöt ylläpitävät Palvelu soveltuu palkanlaskentaan,jossa työntekijämäärä on samanaikaisesti keskimäärin 1-5 henkeä. Lisätietoja työnantajakuluista Internetissä mm. osoitteissa Maaseudun työnantajaliitto MTL ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

44 Maaseudun työnantajaliitto ( MTA) Yrittäjä voi liittyä Maaseudun työnantajaliiton jäseneksi ja saa silloin kaiken maas. elink. Työsopimuksiin liittyvän tiedon ko. liitolta Jäsenmaksu on 0,52 % ulkopuolisen työvoiman vuotuisesta palkkasummasta, minimijäsenmaksu 95 Työsuhdekansio Jäsentiedotteet Puhelinneuvonta työsuhdekysymyksissä Koulutustilaisuuksia Jäsentiedotteet ja lomakkeet sekä tes sähköisessä muodossa jäsensivuilla ( extranet) ProAgria Uusimaa

45 Rekrytoinnin tukipalveluja Työ- ja elinkeinotoimistojen rekrytoinnin tukipalvelut: - Palkkatuki: - Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen - Tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti - Palkkatuetun työn tulee edistää työttömän sijoittumista avoimille työmarkkinoille - Haetaan pääsääntöisesti siitä TE-toimistosta, missä työtön työnhakija on asiakkaana - Maksetaan kuukausittain jälkikäteen - TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin voidaan myöntää ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

46 Rekrytoinnin tukipalveluja Työ- ja elinkeinotoimistojen rekrytoinnin tukipalvelut: Palkkatuki oppisopimukseen: Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Perustuen vähimmäismäärä on 23,50 euroa/pv eli noin 505 euroa/kk. Lisäosa on enintään 60 % perustuen määrästä. Vaikeasti työllistyvän osalta lisäosan määrä voi olla 90 % perustuen määrästä. Enimmillään palkkatuki voi olla 44,65 euroa/pv (n.960 euroa/kk). Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

47 Rekrytoinnin tukipalveluja Työharjoittelu ja työelämävalmennus: Työharjoittelu on tarkoitettu alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville henkilöille, jotka kuuluvat työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Työelämävalmennus on tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille tai perus- tai ansiopäivärahan piiriin kuuluville henkilöille. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

48 Rekrytoinnin tukipalveluja Työelämävalmennus ja työharjoittelu ovat työhallinnon palveluita, joiden avulla työnhakija voi kartuttaa työkokemustaan, kokeilla uutta ammattialaa tai solmia työnhaussa tarvittavia työnantajakontakteja. Sekä työharjoittelu että työelämävalmennus ovat työnantajalle maksuttomia eikä kyseessä ole työsuhde. Työelämävalmennuksen tai työharjoittelun päivittäinen kesto on tehtävästä riippuen 4 8 tuntia, viitenä päivänä viikossa. Valmennus- tai harjoittelujakson kesto kokonaisuudessaan voi vaihdella 1 6 kuukauteen. Ennen kuin työharjoittelu tai työelämävalmennus voidaan aloittaa, siitä tehdään kirjallinen sopimus TE -toimistossa. Samalla työvoimavirkailija tarkistaa sopimuksen ehdot. ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen

49 Yritystuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Käynnistystuki Tuetaan ensimmäisen/ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkausta maatalous- tai mikroyrityksen aloittaessa tai laajentaessa toimintaansa muuhun yritystoimintaan Voidaan palkata säännöllistä liiketoimintaa varten vähintään 25 viikkotuntia käsittävään jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen Tukea voidaan myöntää vähintään 6 kk:n ja enintään 24 kk:n palkkakustannuksiin (välilliset työvoimakustannukset eivät kuulu tuen piiriin) Tuki enintään 50 % palkkakustannuksista Tukikelpoinen, kun työntekijöiden määrä ei ole (yrittäjää lukuunottamatta) ylittänyt 0,5 htv hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna Ei kausityöntekijöiden lyhytaikaisten työsuhteiden kustannuksiin

50 Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoitustuesta: Yritystukea haetaan alueellisilta ELY-keskuksilta tai paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä. Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla ohjelmakaudelle tarkoitetulla hakulomakkeella nro 2305, 2305S tai 2305Y, joka on täyttöohjeineen saatavilla internetissä osoitteessa lomake.mmm.fi. Lisäksi lomakkeita saa alueellisista ELYkeskuksista. Lisätietoja:

51 ProAgria Uusimaa/ Auli Teppinen!

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Työehtojen soveltaminen työsuhteessa työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta. Työnantajalla tulkintaetuoikeus.

Lisätiedot

Tervetuloa työnantajapäivään! Maaseudun Työnantajaliitto MTA Siipikarjaliitto

Tervetuloa työnantajapäivään! Maaseudun Työnantajaliitto MTA Siipikarjaliitto Tervetuloa työnantajapäivään! Maaseudun Työnantajaliitto MTA Siipikarjaliitto Ajankohtaista Suomen työmarkkinoilla Mitä kiky-sopimuksen jälkeen? Liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut Parhaillaan vientisektorin

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet marjatilalla

Työnantajan velvollisuudet marjatilalla Työnantajan velvollisuudet marjatilalla Jyväskylä 26.1.2017 Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA (Materiaali tilaisuuden osallistujille) Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työnantajan oikeuksia

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014. Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA

Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014. Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014 Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA MTA-Suonenjoki-1-2014 1 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus 2014-2017 Osapuolet: Maaseudun

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2007

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2007 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2007 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2015

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2015 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2015 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana (EdyBerry) Suonenjoki

Maaseutuyrittäjä työnantajana (EdyBerry) Suonenjoki Maaseutuyrittäjä työnantajana (EdyBerry) Suonenjoki 2.3.2017 Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA MTA-EdyBerry-2-3-2017 1 Miksi työnantaja-asiat tärkeitä? Työnantajan asemaan liittyy monia

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 2/2007 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT ALKAEN

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI MAATALOUS 2/2007 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2015 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2016

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2016 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI MAATALOUS 1/2016 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo

Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo 24.-25.11.2012 Y-tunnus Lähtökohta: Hanki y-tunnus, jos sitä ei vielä ole. Tarvitaan, kun tehdään

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Veli-Matti Rekola JÄSENKIRJE P/2/2014 19.2.2004 1(6) PUUTARHA-ALAN UUSI TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 MTA:n ja Puuliiton välinen Puutarha-alan

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Pidä kiinni oikeuksistasi!

Pidä kiinni oikeuksistasi! Työssä Suomessa Pidä kiinni oikeuksistasi! 2 Maahanmuuttovirasto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Joutsenon vastaanottokeskus www.ihmiskauppa.fi 0295 463 177 2014, suomi Työssä Suomessa Turvapaikanhakijan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna

Työnantajan velvollisuudet Suomessa. Tarkastaja Kristiina Linna Työnantajan velvollisuudet Suomessa Tarkastaja Kristiina Linna kristiina.linna@avi.fi Työnteko-oikeus Työnantajan on varmistettava virallisesta matkustusasiakirjasta (passi tai ID-kortti ja mahdollinen

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA

13.3.2013 Paula Pylkkänen YHDISTYS TYÖNANTAJANA 1 YHDISTYS TYÖNANTAJANA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Työsuhdetta säätelevät mm. Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki Myös seuraavien lakien sisältö ainakin pääpiirteissään tulisi tuntea: Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Työsuhteet ja henkilöstöasiat

Työsuhteet ja henkilöstöasiat Työsuhteet ja henkilöstöasiat Pienosuuskuntaforum 2016 Helsinki 26.9.2016 Merja Hiltunen, KTM Idekoop Osuuskunta 26.9.2016/mh 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimukset Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

MARJANVILJELIJÄ TYÖNANTAJANA. Sovellettava työehtosopimus. Työsopimus

MARJANVILJELIJÄ TYÖNANTAJANA. Sovellettava työehtosopimus. Työsopimus MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO TIEDOTE HML 1/2008 Annankatu 31-33 C 48, 00100 Helsinki Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi Helmikuu 2008

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot