MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA MAATALOUSLOMITUS Annankatu C 48, HELSINKI TIEDOTE 1/2015 Puhelin (09) , Faksi (09) Sähköposti: Kotisivu: (10) MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT Lomituspalvelulain mukaan maatalousyrittäjä voi valita käyttääkö hän kunnan palveluksessa olevaa lomittajaa vai järjestääkö hän itse lomituksensa. Silloin kun viljelijä päättää itse järjestää lomituksensa ja palkkaa lomittajan, toimii viljelijä lomittajan työnantajana. Työnantajan on otettava huomioon työsuhdetta koskevat säännökset, jotka on määritelty lainsäädännössä ja työehtosopimuksessa. Tässä tiedotteessa käsitellään keskeisimpiä lomittajan työsuhteeseen liittyviä asioita. Erityisesti on huomattava, että silloin kun lomituksen hoitaa ammatinharjoittaja tai lomituspalveluyrittäjä, ei ole kysymys työsuhteesta vaan muusta sopimussuhteesta viljelijän ja lomituspalvelun tarjoajan välillä. Sovellettava työehtosopimus Työsopimus Työaika Viljelijän ollessa lomittajan työnantajana sovelletaan lomitustyössä Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen liiton välistä Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää määräyksiä mm. työajasta, palkoista ja lomakorvauksesta. Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus, jolloin sen mukaisia vähimmäisehtoja tulee jokaisen työnantajan noudattaa palkatessaan lomittajan. Nykyinen työehtosopimus on voimassa asti. Lyhyessäkin työsuhteessa on suositeltavaa tehdä työsopimus kirjallisena. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työsuhteen kestosta, työajasta ja palkasta. Kirjallisessa työsopimuksessa on myös mahdollista sopia koeajasta, joka määräaikaisessa työsuhteessa (alle 8 kk) saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Tiedotteen liitteenä on työsopimuslomake. Eläintenhoitotöissä noudatettava säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa. Mikäli viljelijälle määritelty vuosiloma- tai viikkovapaapäivän kesto on lyhyempi kuin 8 tuntia, voidaan myös lomittajan työsopimuksessa sopia 8 tuntia lyhyemmästä päivittäisestä työajasta. Viljelijälle, joka järjestää itse lomituksensa, ei ole säädetty velvollisuutta tarjota lomittajalle aina kokopäiväistä työsuhdetta, mikäli viljelijän lomituspäivän kesto ei sitä edellytä. Toisaalta viljelijän on mahdollista tarjota lomittajalle muitakin maatilalla esiintyviä töitä varsinaiseen lomitukseen kuuluvien töiden lisäksi, mikäli lomittajalle pyritään tarjoamaan kokopäiväinen työsuhde.

2 2(10) Päivittäisen työajan alkamisesta ja työpäivän jakamisesta sovitaan viljelijän ja lomittajan välisessä työsopimuksessa. Suositeltavaa on, että työnantaja laatii työaikasuunnitelman, josta ilmenevät lomittajan työpäivät ja työsuhteen aikana annettavat vapaapäivät. Työajaksi luetaan varsinaiseen työhön käytetty aika. Näin ollen esim. työvaatteiden vaihtoon käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. Palkka Lomitustyössä noudatetaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaista työn vaativuuteen perustuvaa palkkaryhmittelyä ja tuntipalkkoja. Sovellettavaksi tulevat lähinnä seuraavat vaativuusryhmät: alkaen Vaativuusryhmä euroa/h 2. 8, ,06 Palkkausjärjestelmä perustuu työn edellyttämään osaamiseen, vastuuseen ja kuormitukseen. Edellä mainitut vaativuusryhmät on määritelty seuraavasti: 2. Työ, jonka osaaminen edellyttää aiempaa kokemusta. Työn kuormitus on vähäinen ja vastuu normaali. 3. Työ, jonka osaaminen edellyttää alan ammatillista koulutusta tai vastaavaa kokemusta. Työn vastuu ja kuormitus on normaali. Koululaiset, harjoittelijat ja alan töihin perehtyvät - koululaiset peruskoulussa, lukiossa tai muussa oppilaitoksessa 5,73 euroa/h - harjoittelijat, amk 6,96 euroa/h - perehdyttämisajan palkka (enintään 2 kk:n ajan) 7,37 euroa/h Työntekijän palkkaukseen sisältyy myös ammattitaitolisä, jonka työnantaja määrittelee. Ammattitaitolisä on työntekijälle määriteltävä ja otettava käyttöön viimeistään silloin, kun työsuhde on kestänyt 10 kuukautta. Täten lyhyissä lomitustyösuhteissa työnantaja ei ole velvollinen määrittelemään työntekijälle ammattitaitolisää. Niissä tapauksissa, joissa sama henkilö on toistuvasti saman työnantajan palveluksessa, lasketaan em. 10 kuukauden määräaikaa kerryttävästi mukaan myös aiemmat työsuhteet. Ammattitaitolisä on vähintään 3 % henkilön vaativuusryhmän palkasta. Ammattitaitolisä voidaan palkkauksessa määritellä myös heti työsuhteen alkaessa, mikäli se esim. aiempi työkokemus huomion ottaen on perusteltua.

3 3(10) Sunnuntaityö Mikäli lomittajan työjaksoon sisältyy sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona tehtyä työtä, maksetaan siitä 100 %:lla korotettu palkka (= kaksinkertainen tuntipalkka). Sunnuntaityöstä maksettava korotus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Ruokailu- ja virkistystauot Työpäivänä, jona työaika on vähintään 6 tuntia, annetaan työntekijälle vähintään puolen tunnin pituinen ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan. 8 tunnin pituisena työpäivänä lomittajalle annetaan kaksi työaikaan luettavaa virkistystaukoa (2x12 minuuttia). Tätä lyhyempänä päivänä annetaan yksi virkistystauko. Viikkolepo- ja vapaapäivät Työajan lyhennys Määräaikaisessakin työsuhteessa työnantajan on huolehdittava, että työntekijälle annetaan laissa säädetyt lepoajat. Työaikalaissa on säädetty työntekijälle täyttä työviikkoa kohti annettavasta viikkolepopäivästä, joka normaalisti on sunnuntai. Viikkolepopäivän lisäksi työntekijälle annetaan lisävapaapäivä työviikkoa kohti. Jos päivittäiseksi työajaksi on sovittu 6 t 40 min tai vähemmän viikkotyöajan ollessa 40 tuntia, sisältyy työviikkoon kuusi työpäivää ja viikkolepopäivä. Vapaapäivien ajankohdasta tulee viljelijän ja lomittajan sopia ennen lomitusjakson alkamista ja merkitä ne lomitusjaksoa koskevaan työaikasuunnitelmaan. Vapaapäivät on annettava viimeistään lomituspäivien jälkeen ennen työsuhteen päättymistä. Ellei viikkolepopäivää ole annettu, maksetaan palkan lisäksi erillinen viikkolepokorvaus viikkolepopäivänä tehtyjen työtuntien mukaisesti. Mikäli lomittaja on tehnyt 40 -tuntista työviikkoa, tulee työehtosopimuksessa määritelty työajan lyhennys sovellettavaksi (ns. Pekkaspäivät). Mikäli lomittaja on työsuhteen aikana tehnyt vähintään 17, mutta alle 34 työpäivää, maksetaan hänelle lopputilissä korvauksena kertyneestä työajan lyhennysvapaasta 8 tunnin palkka. Jos lomittajan viikkotyöaika on alle 40 tuntia tai työpäiviä kertyy vähemmän kuin 17, ei työajan lyhennys tule sovellettavaksi. Edellä mainittua pitempien (vähintään 34 työpäivää) työsuhteiden osalta ja muissakin työaikaa koskevissa soveltamiskysymyksissä pyydämme työnantajia ottamaan yhteyttä neuvontapalveluumme.

4 4(10) Lomakorvaus Sairausajan palkka Määräaikaisessa työsuhteessa, jollainen lomittajan työsuhde luonteeltaan on, maksetaan lomakorvaus työsuhteen päättyessä. Työnantajan ja lomittajan välillä voidaan myös sopia lomakorvauksen maksamisesta kunkin palkanmaksun yhteydessä. Lomakorvaus on 12,5 % työsuhteen aikana kertyneestä työansiosta. Lomakorvauksen saaminen ei edellytä mitään työpäivien vähimmäismäärää, vaan se maksetaan kaikissa lyhyissäkin työsuhteissa. Kun työsuhde on jatkunut vähintään yhden viikon mutta alle kuukauden, työnantaja maksaa sairausajan palkkana 50 % työajan palkasta, kuitenkin enintään niiltä työvuoroluettelon mukaisilta työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän ja yhdeksän sitä seuraavan arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä. Työsuhteen kestettyä vähintään kuukauden työnantaja maksaa sairausajan palkkaa enintään 28 päivän ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Työntekijällä on palkaton omavastuupäivä niissä sairaustapauksissa, jotka kestävät enintään sairastumispäivän ja kuusi sitä seuraavaa arkipäivää. Edellä kerrottu sairausajan palkanmaksuvelvollisuus koskee myös työtapaturman aiheuttamia työkyvyttömyystapauksia. Omavastuupäivää ei tapaturmatapauksissa sovelleta. Työtapaturman osalta korvaushakemus osoitetaan työnantajan vakuutusyhtiöön. Asunnon ja tilan välinen matka Palkanmaksu Lomittaja vastaa itse asuntonsa ja tilan välisistä matkakustannuksista. Lomitustyössä työpäivä on usein jaettu kahteen osaan, jolloin työpäivään sisältyy kaksi asunnon ja työpaikan välistä edestakaista matkaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat tällöin toisen edestakaisen matkan korvaamisesta. Jollei muusta korvauksesta sovita, maksetaan 26 snt/km. Verottaja katsoo tämän matkakustannusten korvauksen veronalaiseksi palkaksi. Lomittajalle on työsuhteen päättyessä maksettava palkka niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään neljän työpäivän kuluessa. Palkanmaksun yhteydessä lomittajalle tulee antaa palkkalaskelma, josta ilmenee työtuntien ja ansion määrä ja erikseen esim. sunnuntaityökorotukset. Tiedotteen liitteenä on esimerkki palkanmaksuun liittyvistä toimenpiteistä. Mikäli on kyse pitemmästä lomituksesta esim. sijaisavun muodossa, maksetaan palkka työsuhteen aikana kaksi kertaa kuukaudessa, ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu.

5 5(10) Sosiaalivakuutusmaksut Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2015 seuraavat: Prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (bruttopalkasta) Työnantajan Työntekijän maksuosuus % maksuosuus % Sairausvakuutusmaksu 2,08 - koskee vuotiaita työntekijöitä Työeläkemaksu TyEL - koskee vuotiaita työntekijöitä - TyEL-maksu palkkasumman mukaan - alle 53-vuotiaat katso jäljempänä 5,70-53 vuotta täyttäneet 7,20 Työttömyysvakuutusmaksu - koskee vuotiaita työntekijöitä - yrityksen palkkasummasta euroon asti 0,80 0,65 Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,07 Tapaturmavakuutusmaksu - vakuutusyhtiökohtainen hinnoittelu - työnantajan tiedusteltava maksun suuruus omasta vakuutusyhtiöstään Työnantajan tulee periä em. työntekijän maksuosuudet (5,70 % + 0,65 % tai 7,20 % + 0,65 %) jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Verotili ja kausiveroilmoitus Kaikki työnantajat, myös satunnaiset, ilmoittavat työnantajasuorituksia koskevat tiedot verohallinnolle kausiveroilmoituksella. Työnantajasuorituksia maksettaessa on käytettävä pysyvää asiakaskohtaista verotilin viitenumeroa ja ne on maksettava viimeistään palkanmaksukautta seuraavan kalenterikuukauden 12. päivänä. Lisätietoja työnantajille: > Vero-ohjeet. TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja on 57,10 euroa kuukaudessa. Vuoden 2015 TyEL-maksut ovat vuoden 2013 palkkasummasta riippuen seuraavat: palkkasumma enintään euroa TyEL-maksu 24,70 % - mahdollinen asiakashyvitys alentaa maksua tilapäinen työnantaja, kun palkkasumma alle e/6kk tai ei vakinaisia työntekijöitä TyEL-maksu 24,70 % - maksu lopullinen, ei asiakashyvitystä

6 6(10) Työttömyysvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät palkansaajille maksettujen palkkojen mukaan. Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkansaajilta jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja vastaa sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen suorittamisesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Kaikki ilmoitukset ja hakemukset voi toimittaa Työttömyysvakuutusrahastolle sekä sähköisesti että postitse. Pien- ja kotitaloustyönantajat voivat hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa myös osoitteessa Työttömyysvakuutusrahasto antaa myös neuvontaa kaikissa työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvissä asioissa. Lisää informaatiota löytyy rahaston kotisivuilta > Vakuutusmaksut > Ohjeet. Työnantajan on otettava tapaturmavakuutus työtapaturmien varalle, mikäli teetettyjen työpäivien kokonaismäärä ylittää 12 päivää vuodessa. Ryhmähenkivakuutuksen vakuutuksenottovelvollisuus koskee työnantajia yleissitovan työehtosopimuksen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa työntekijöillä ei ole edunsaajia vakuutuksen tarkoittamassa mielessä eli käytännössä nuorten työntekijöiden osalta, työnantajan on syytä vakuutusyhtiöstä selvittää onko ryhmähenkivakuutus välttämätön. Sosiaalivakuutusmaksut perheyrityksen jäsenen ollessa lomittajana Lomituspalvelulain mukaan myös sellainen samalla tilalla asuva tai työskentelevä henkilö, jolla itsellään ei ole lomaoikeutta, voi toimia lomittajana. Sosiaalivakuutusten (eläkevakuutus, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus) osalta työnantajavelvollisuudet poikkeavat perheyrityksen jäsenen kohdalla verrattuna täysin "ulkopuoliseen" lomittajaan. Työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan edellä kerrotulla tavalla myös perheyrityksen jäsenelle maksetusta palkasta. Maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin kuuluvat yrittäjän itsensä lisäksi sellaiset maatalousyrittäjän lähisukulaiset, jotka täyttävät laissa säädetyt sukulaisuutta, asumista ja työskentelyä koskevat edellytykset. Mikäli lomitustyötä tekevä henkilö kuuluu MYEL-vakuutuksen piiriin, ei TyEL-maksua suoriteta. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita koululainen, joka koulun loma-aikana lomittaa vanhempaansa. Viljelijä voi tarvittaessa tiedustella paikalliselta Melan asiamieheltä, kuuluuko lomitusta suorittava henkilö MYEL:n piiriin. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen (MATA) piirissä ovat ensinnäkin henkilöt, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus. Vapaaehtoisen MATAvakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti MYEL-vakuutettu ja lisäksi mm. perheyrityksen jäsen, joka ei esimerkiksi iän perusteella (alle 18-vuotias) täytä MYEL-vakuutuksen edellytyksiä. Mikäli lomittajalla on MATA-vakuutus, ei viljelijän tarvitse ottaa yleistä työntekijäin tapaturmavakuutusta.

7 7(10) Työttömyysvakuutusmaksu on sidoksissa tapaturmavakuutukseen. Koska perheyrityksen jäsenet kuuluvat MATA:n piiriin, ei työttömyysvakuutusmaksua makseta. Työnantajan työsuojeluvastuu Työtodistus Palkkatodistus Työnantajalla on työsuojeluvastuu myös lyhytaikaisessa lomitustyösuhteessa. Työnantajan työsuojeluvastuusta on säädetty mm. työturvallisuuslaissa, jossa todetaan, että työnantajan on otettava huomioon kaikki työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja muihin edellytyksiin liittyvät seikat, jotta työntekijälle ei aiheutuisi tapaturman vaaraa tai haittaa hänen terveydelleen. Työnantajalla on myös työympäristön jatkuva seurantavelvollisuus. Työntekijän on vastaavasti noudatettava hänelle annettuja ohjeita ja mm. käytettävä annettuja henkilönsuojaimia. Lomituspalveluasetuksessa on lisäksi todettu, että työnantajan on huolehdittava siitä, että maatila lomitustyössä tarvittavine koneineen ja laitteineen täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset. Ennen työn aloittamista lomittaja on perehdytettävä työpaikan olosuhteisiin ja käytettäviin koneisiin. Mikäli työssä tarvitaan henkilökohtaisia suojaimia, esim. hengityksensuojainta, on työnantajan annettava nämä lomittajan käyttöön. Lomittajalle on myös ilmoitettava, mistä työnantaja tai tämän edustaja on tavoitettavissa lomituksen aikana. Työnantajan velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseksi koskee kaikkea työtä, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Työterveyshuollon järjestämisessä työnantaja voi ottaa yhteyttä paikalliseen terveyskeskukseen. Työsuhteen päättyessä lomittajalle annetaan työtodistus, mikäli hän sitä pyytää. Työtodistukseen merkitään työsuhteen kesto ja työtehtävät. Arvostelu työtaidosta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syy merkitään vain, jos työntekijä sitä erikseen pyytää. Tiedotteen liitteenä on ns. lyhytmuotoinen työtodistuslomake. Työnantajan on pyydettäessä annettava työntekijälle palkkatodistus esim. ansiosidonnaisen päivärahan hakemista varten. Kun on kysymyksessä lyhyt määräaikainen lomitustyösuhde, palkkatodistuksesta tulee ilmetä koko työsuhteen ajalta maksetut palkat sekä erikseen työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus. Palkkatodistuksessa tulee olla työnantajan allekirjoitus ja yhteystiedot. Tiedotteen liitteenä on palkkatodistusmalli.

8 8(10) Viljelijälle maksettava korvaus Viljelijän saama korvaus, 12,89 e/h saakka ja 13,25 e/h alkaen, on mitoitettu niin, että se palkan lisäksi kattaa lomakorvauksen ja muita palkan sivukustannuksia, vaikkakaan ei täysimääräisesti. Korvauksen suuruus on määritelty siten, että se on kunnallisen tuntipalkkaisen lomittajan alin peruspalkka + 20 %. Neuvonta työsuhdeasioissa Lomitukseen liittyvissä työsuhdeasioissa viljelijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä työnantajaliiton toimistoon. Jokainen työnantajana toimiva viljelijä on myös tervetullut MTA:n varsinaiseksi jäseneksi. Varsinkin sellainen maatalousyrittäjä, jolla on vakinaisia työntekijöitä tai kausityöntekijöitä tilallaan, tarvitsee ajan tasalla olevaa tietoa työsuhdeasioista. Työnantajaliitto tiedottaa jäsenilleen mm. työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa tapahtuvista muutoksista ja tarjoaa jäsentensä käyttöön puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun työsuhdekysymyksissä. Pyydämme jäsenyydestä kiinnostuneita yrittäjiä tutustumaan kotisivuihimme (www.tyonantajat.fi) ja ottamaan yhteyttä toimistoomme. MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA Veli-Matti Rekola toimitusjohtaja

9 9(10) ESIMERKKI PALKAN LASKEMISEEN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ LOMITTAJAN TYÖSUHTEESSA Oletetaan, että lomittaja on työsuhteessa , johon on sisältynyt 12 työpäivää. Päivittäinen työaika on 6,5 tuntia, jolloin lomittajalle työehtosopimuksen mukaan annetaan 1 viikkolepopäivä viikossa. Lomittajan työpäiviin on sisältynyt yksi sunnuntai Palkka on maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen vaativuusryhmä 3. mukaan 9,06 euroa tunnissa. Työntekijän ennakonpidätysprosentti on 28. Kyseessä on ns. tilapäinen työnantaja. Työtunnit 78 Palkka 78 x 9,06 = 706,68 Sunnuntaityökorotus 6,5 x 9,06 = 58,89 Yhteensä 765,57 Lomakorvaus 12,5 % työansiosta 95,70 Lomittajan bruttopalkka 861,27 =========== Ennakonpidätys (esim. 28 %) - 241,16 Työntekijän eläkemaksu TyEL 5,70 % bruttopalkasta - 49,09 Palkansaajan tyött.vak.maksu 0,65 % bruttopalkasta - 5,60 Lomittajalle maksettava nettopalkka yht. 565,42 =========== PALKAN SIVUKUSTANNUKSET Työnantaja maksaa bruttopalkasta laskettuna seuraavat maksut: 1. Sairausvakuutusmaksu 2,08 % 17,91 - tilitetään verovirastolle palkanmaksukautta seuraavan kalenterikuukauden 12. päivään mennessä - samanaikaisesti työnantaja tilittää verovirastolle lomittajan ennakonpidätyksen 241,16 2. Työeläkemaksu 24,70 % 212,73 - tilitetään vakuutusyhtiölle tai Eteralle - palkanmaksun yhteydessä työnantaja on pidättänyt itselleen työntekijän maksuosuuden 3. Tapaturmavakuutusmaksu n. 7 % 60,29 - tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa

10 10(10) 4. Työttömyysvakuutusmaksu 1,45 % 12,49 - maksu maksetaan työttömyysvakuutusrahaston laskutuksen mukaisesti - palkanmaksun yhteydessä työnantaja on pidättänyt itselleen työntekijän maksuosuuden 5. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07 % 0,60 - tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa työnantajalta tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä Maksetun palkan ja viljelijän saaman korvauksen suhde Lomittajan bruttopalkka 861,27 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 249,33 Lomittajan työvoimakustannus yhteensä 1.110,60 Viljelijälle maksettava korvaus lomitusajalta: 78 h x 13,25 euroa/h 1.033,50 Erotus 77,10 Tässä esimerkissä laissa säädetty korvaus ei riitä kattamaan kaikkia todellisia työvoimakustannuksia.

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Mediarinki Oy:n palveluksessa olevien

Lisätiedot

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys MATKAILU-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot