MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu C 48, HELSINKI TIEDOTE 2/2007 Puhelin (09) , Faksi (09) Sähköposti: Kotisivu: (8) MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT Lomituspalvelulain mukaan maatalousyrittäjä voi valita käyttääkö hän kunnan palveluksessa olevaa lomittajaa vai järjestääkö hän itse lomituksensa. Silloin kun viljelijä päättää itse järjestää lomituksensa ja palkkaa lomittajan, toimii viljelijä lomittajan työnantajana. Työnantajan on otettava huomioon työsuhdetta koskevat säännökset, jotka on määritelty lainsäädännössä ja työehtosopimuksessa. Tässä tiedotteessa käsitellään keskeisimpiä lomittajan työsuhteeseen liittyviä asioita. Erityisesti on huomattava, että silloin kun lomituksen hoitaa ammatinharjoittaja tai lomituspalveluyrittäjä, ei ole kysymys työsuhteesta vaan muusta sopimussuhteesta viljelijän ja lomituspalvelun tarjoajan välillä. Sovellettava työehtosopimus Työsopimus Työaika Viljelijän ollessa lomittajan työnantajana sovelletaan lomitustyössä Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen liiton välistä Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää määräyksiä mm. työajasta, palkoista ja lomakorvauksesta. Työsuojeluhallinto on katsonut maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen yleissitovaksi sopimukseksi, jolloin sen mukaisia vähimmäisehtoja tulee jokaisen työnantajan noudattaa palkatessaan lomittajan. Nykyinen työehtosopimus on voimassa Lyhyessäkin työsuhteessa on suositeltavaa tehdä työsopimus kirjallisena. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työsuhteen kestosta, työajasta ja palkasta. Kirjallisessa työsopimuksessa on myös mahdollista sopia koeajasta, joka määräaikaisessa työsuhteessa (alle 8 kk) saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Tiedotteen liitteenä on työsopimuslomake. Eläintenhoitotöissä noudatettava säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa. Mikäli viljelijälle määritelty vuosiloma- tai viikkovapaapäivän kesto on lyhyempi kuin 8 tuntia, voidaan myös lomittajan työsopimuksessa sopia 8 tuntia lyhyemmästä päivittäisestä työajasta. Viljelijälle, joka järjestää itse lomituksensa, ei ole säädetty velvollisuutta tarjota lomittajalle aina kokopäiväistä työsuhdetta, mikäli viljelijän lomituspäivän kesto ei sitä edellytä. Toisaalta viljelijän on mahdollista tarjota lomittajalle muitakin maatilalla esiintyviä töitä varsinaiseen lomitukseen kuuluvien töiden lisäksi, mikäli lomittajalle pyritään tarjoamaan kokopäiväinen työsuhde.

2 2 Päivittäisen työajan alkamisesta ja työpäivän jakamisesta sovitaan viljelijän ja lomittajan välisessä työsopimuksessa. Suositeltavaa on, että työnantaja laatii työaikasuunnitelman, josta ilmenevät lomittajan työpäivät ja työsuhteen aikana annettavat vapaapäivät. Työajaksi luetaan varsinaiseen työhön käytetty aika. Näin ollen esim. työvaatteiden vaihtoon käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. Palkka Lomitustyössä noudatetaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaista työn vaativuuteen perustuvaa palkkaryhmittelyä ja tuntipalkkoja. Sovellettavaksi tulevat lähinnä seuraavat vaativuusryhmät Vaativuusryhmä euroa/h 2. 7, ,83 Koululaiset, harjoittelijat ja alan töihin perehtyvät - peruskoulussa, lukiossa ym. 4,98 - alan ammattioppilaitoksessa 5,34 - vailla alan työkokemusta 6,41 (enintään 4 kk:n ajaksi) Palkkausjärjestelmä perustuu työn edellyttämään osaamiseen, vastuuseen ja kuormitukseen. Edellä mainitut vaativuusryhmät on määritelty seuraavasti: 2. Työ, jonka osaaminen edellyttää aiempaa kokemusta. Työn kuormitus on vähäinen ja vastuu normaali. 3. Työ, jonka osaaminen edellyttää alan ammatillista koulutusta tai vastaavaa kokemusta. Työn vastuu ja kuormitus on normaali. Työntekijän palkkaukseen sisältyy myös henkilökohtainen palkanosa, jonka työnantaja määrittelee. Henkilökohtainen palkanosa on työntekijälle määriteltävä ja otettava käyttöön viimeistään silloin, kun työsuhde on kestänyt neljä kuukautta. Täten lyhyissä lomitustyösuhteissa työnantaja ei ole velvollinen määrittelemään työntekijälle henkilökohtaista palkanosaa. Niissä tapauksissa, joissa sama henkilö on toistuvasti saman työnantajan palveluksessa, lasketaan em. neljän kuukauden määräaikaa kerryttävästi kaikki ne työsuhteet, jotka ovat kestäneet vähintään kuukauden. Henkilökohtainen palkanosa on vähintään 2 % henkilön vaativuusryhmän palkasta. Viljelijälle maksettava korvaus Todettakoon, että lomalautakunnan viljelijälle maksamaa korvausta lomituskustannuksista ei kokonaisuudessaan ole tarkoitettu lomittajalle maksettavan palkan määräksi. Viljelijän saama korvaus, joka on 10,71 /h on mitoitettu niin, että se palkan lisäksi kattaa lomakorvauksen ja muita palkan sivukustannuksia, vaikkakaan ei täysimääräisesti. Korvauksen suuruus on määritelty siten, että se on kunnallisen tuntipalkkaisen lomittajan alin peruspalkka + 20 %.

3 3 Sunnuntaityö Mikäli lomittajan työjaksoon sisältyy sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona tehtyä työtä, maksetaan siitä 100 %:lla korotettu palkka (= kaksinkertainen tuntipalkka). Sunnuntaityöstä maksettava korotus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Ruokailu- ja virkistystauot Työpäivänä, jona työaika on vähintään 6 tuntia, annetaan työntekijälle vähintään puolen tunnin pituinen ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan. 8 tunnin pituisena työpäivänä lomittajalle annetaan kaksi työaikaan luettavaa virkistystaukoa (2x12 minuuttia). Tätä lyhyempänä päivänä annetaan yksi virkistystauko. Viikkolepo- ja vapaapäivät Määräaikaisessakin työsuhteessa työnantajan on huolehdittava, että työntekijälle annetaan laissa säädetyt lepoajat. Työaikalaissa on säädetty työntekijälle täyttä työviikkoa kohti annettavasta viikkolepopäivästä. Viikkolepopäivän lisäksi lomittajalle annetaan viikkoa kohti yksi lisävapaapäivä. Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa on määritelty vapaapäivien lukumäärä neljän viikon jaksoa kohti seuraavasti, kun viikkotyöaika on 40 tuntia: Päivittäinen Viikkolepopäivien Lisävapaatyöaika määrä päivien määrä Yhteensä a) 6 t 40 min tai vähemmän 4-4 b) 7 tuntia c) 7 ½ tuntia 4 2 ½ 6 ½ d) 8 tuntia Vapaapäivien ajankohdasta tulee viljelijän ja lomittajan sopia ennen lomitusjakson alkamista ja merkitä ne lomitusjaksoa koskevaan työaikasuunnitelmaan. Vapaapäivät on annettava viimeistään lomituspäivien jälkeen ennen työsuhteen päättymistä. Ellei viikkolepopäivää ole annettu, maksetaan viikkolepopäivänä tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka. Mikäli pitämättä jäänyt viikkolepopäivä olisi ollut sunnuntai, maksetaan lisäksi sunnuntaityökorotus. Ellei lisävapaapäivää ole pidetty, maksetaan lisävapaapäivänä tehdystä työstä 50 %:lla korotettu palkka.

4 4 Työajan lyhennys Lomakorvaus Sairausajan palkka Mikäli lomittaja on tehnyt 40 -tuntista työviikkoa, sovelletaan lomittajaankin työehtosopimuksessa määriteltyä työajan lyhennystä (ns. Pekkaspäivät). Mikäli lomittaja on työsuhteen aikana tehnyt vähintään 17, mutta alle 34 työpäivää, maksetaan hänelle lopputilissä korvauksena kertyneestä työajan lyhennysvapaasta 8 tunnin palkka. Jos lomittajan viikkotyöaika on alle 40 tuntia tai työpäiviä kertyy vähemmän kuin 17, ei työajan lyhennys tule sovellettavaksi. Edellä mainittua pitempien (vähintään 34 työpäivää) työsuhteiden osalta ja muissakin työaikaa koskevissa soveltamiskysymyksissä pyydämme työnantajia ottamaan yhteyttä neuvontapalveluumme. Määräaikaisessa työsuhteessa, jollainen lomittajan työsuhde luonteeltaan on, maksetaan lomakorvaus työsuhteen päättyessä. Työnantajan ja lomittajan välillä voidaan myös sopia lomakorvauksen maksamisesta kunkin palkanmaksun yhteydessä. Lomakorvaus on 12,5 % työsuhteen aikana kertyneestä työansiosta. Lomakorvauksen saaminen ei edellytä mitään työpäivien vähimmäismäärää, vaan se maksetaan kaikissa lyhyissäkin työsuhteissa. Kun työsuhde on jatkunut vähintään yhden viikon mutta alle kuukauden, työnantaja maksaa sairausajan palkkana 50 % työajan palkasta, kuitenkin enintään niiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän ja yhdeksän sitä seuraavan arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä. Työsuhteen kestettyä vähintään kuukauden työnantaja maksaa sairausajan palkkaa enintään 28 päivän ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Työntekijällä on palkaton omavastuupäivä niissä sairaustapauksissa, jotka kestävät enintään sairastumispäivän ja kuusi sitä seuraavaa arkipäivää. Edellä kerrottu sairausajan palkanmaksuvelvollisuus koskee myös työtapaturman aiheuttamia työkyvyttömyystapauksia. Omavastuupäivää ei tapaturmatapauksissa sovelleta. Työtapaturman osalta korvaushakemus osoitetaan työnantajan vakuutusyhtiöön. Asunnon ja tilan välinen matka Lomittaja vastaa itse asuntonsa ja tilan välisistä matkakustannuksista. Mikäli lomittajalle halutaan maksaa matkakustannusten korvauksia, on niiden mahdollinen verovapaus syytä selvittää verotoimistosta etukäteen. Lisäksi on huomattava, että matkakustannusten korvausta ei voida katsoa osaksi työntekijän palkkaa, vaan se on palkan lisäksi maksettava kustannusten korvaus.

5 5 Palkanmaksu Lomittajalle on työsuhteen päättyessä maksettava palkka niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään neljän työpäivän kuluessa. Palkanmaksun yhteydessä lomittajalle tulee antaa palkkalaskelma, josta ilmenee työtuntien ja ansion määrä ja erikseen esim. sunnuntaityökorotukset. Tiedotteen liitteenä on esimerkki palkanmaksuun liittyvistä toimenpiteistä. Mikäli on kyse pitemmästä lomituksesta esim. sijaisavun muodossa, maksetaan palkka työsuhteen aikana kaksi kertaa kuukaudessa, ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu. Sosiaalivakuutusmaksut Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2007 seuraavat: Prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (bruttopalkasta) Työnantajan maksuosuus Työntekijän maksuosuus Sosiaaliturvamaksu 2, Työeläkemaksu TyEL - koskee vuotiaita työntekijöitä - alle 53-vuotiaat katso jäljempänä 4,3-53 vuotta täyttäneet 5,4 Työttömyysvakuutusmaksu 0,75 0,58 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 -- Tapaturmavakuutusmaksu - vakuutusyhtiökohtainen hinnoittelu - työnantajan tiedusteltava maksun suuruus omasta vakuutusyhtiöstään Työnantajan tulee periä em. työntekijän maksuosuudet (4,3 % + 0,58 % tai 5,4 % + 0,58 %) jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun maksukäytännössä on eroa säännöllisesti palkkaa maksavan ja satunnaisesti palkkaa maksavan työnantajan välillä. Satunnainen työnantaja maksaa kyseiset työnantajasuoritukset sekä arvonlisäveron verohallinnon lomakkeella (lomake VEROH 7619) oma-aloitteiset verot palkanmaksua seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Työnantajan on lisäksi annettava verovirastolle palkansaajakohtainen vuosierittely (lomake VEROH 7801) maksamistaan palkoista. Em. lomakkeita on saatavissa verotoimistosta.

6 6 Säännölliselle työnantajalle verovirasto lähettää esitäytetyt maksulomakkeet. Säännöllinen työnantaja tekee lisäksi kuukausittain valvontailmoituksen maksamistaan palkoista. Lisätietoja työnantajille: Uutta työeläkelakia TyEL:a sovelletaan kaikilla yksityisillä aloilla alkaen. TyEL korvaa entiset TEL-, LEL- ja TaEL-lait. TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja on 46,08 euroa kuukaudessa. Vuoden 2007 TyEL-maksut ovat vuoden 2005 palkkasummasta riippuen seuraavat: palkkasumma alle euroa TyEL-maksu 21,44 % - mahdollinen asiakashyvitys alentaa maksua palkkasumma vähintään euroa TyEL-maksu 22,04 % - maksuluokat työkyvyttömyyseläkkeen perusteella - mahdollinen asiakashyvitys ym. tekijät alentavat maksua tilapäinen työnantaja TyEL-maksu 22,04 % - maksu lopullinen, ei asiakashyvitystä Työttömyysvakuutusmaksun on yhteensä 1,33 %, jonka tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa työnantajalta. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan vuotiaista työntekijöistä. Jos työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma vuonna 2007 on enintään vuodessa, työnantajan työttömyysvakuutusmaksua ei peritä. Palkansaajamaksut peritään työntekijöiltä, mutta vakuutuslaitokset eivät peri niitä työnantajalta, jos saman työnantajan palveluksessa olevien palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat palkkasummat yhteenlaskettuina ovat enintään euroa. Työnantajan on otettava tapaturmavakuutus työtapaturmien varalle, mikäli teetettyjen työpäivien kokonaismäärä ylittää 12 päivää vuodessa. Ryhmähenkivakuutuksen vakuutuksenottovelvollisuus koskee työnantajia yleissitovan työehtosopimuksen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa työntekijöillä ei ole edunsaajia vakuutuksen tarkoittamassa mielessä eli käytännössä nuorten työntekijöiden osalta, työnantajan on syytä vakuutusyhtiöstä selvittää onko ryhmähenkivakuutus välttämätön. Sosiaalivakuutusmaksut perheyrityksen jäsenen ollessa lomittajana Lomituspalvelulain mukaan myös sellainen samalla tilalla asuva tai työskentelevä henkilö, jolla itsellään ei ole lomaoikeutta, voi toimia lomittajana. Sosiaalivakuutusten (eläkevakuutus, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus) osalta työnantajavelvollisuudet poikkeavat perheyrityksen jäsenen kohdalla verrattuna täysin "ulkopuoliseen" lomittajaan. Sosiaaliturvamaksu suoritetaan edellä kerrotulla tavalla myös perheyrityksen jäsenelle maksetusta palkasta.

7 7 Maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin kuuluvat yrittäjän itsensä lisäksi sellaiset maatalousyrittäjän lähisukulaiset, jotka täyttävät laissa säädetyt sukulaisuutta, asumista ja työskentelyä koskevat edellytykset. Mikäli lomitustyötä tekevä henkilö kuuluu MYEL-vakuutuksen piiriin, ei TyEL-maksua suoriteta. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita koululainen, joka koulun loma-aikana lomittaa vanhempaansa. Viljelijä voi tarvittaessa tiedustella paikalliselta Melan asiamieheltä, kuuluuko lomitusta suorittava henkilö MYEL:n piiriin. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen (MATA) piirissä ovat ensinnäkin henkilöt, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus. Vapaaehtoisen MATAvakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti MYEL-vakuutettu ja lisäksi mm. perheyrityksen jäsen, joka ei esimerkiksi iän perusteella (alle 18-vuotias) täytä MYEL-vakuutuksen edellytyksiä. Mikäli lomittajalla on MATA-vakuutus, ei viljelijän tarvitse ottaa yleistä työntekijäin tapaturmavakuutusta. Työttömyysvakuutusmaksu on sidoksissa tapaturmavakuutukseen. Koska perheyrityksen jäsenet kuuluvat MATA:n piiriin, ei työttömyysvakuutusmaksua makseta. Työnantajan työsuojeluvastuu Työnantajalla on työsuojeluvastuu myös lyhytaikaisessa lomitustyösuhteessa. Työnantajan työsuojeluvastuusta on säädetty mm. työturvallisuuslaissa, jossa todetaan, että työnantajan on otettava huomioon kaikki työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja muihin edellytyksiin liittyvät seikat, jotta työntekijälle ei aiheutuisi tapaturman vaaraa tai haittaa hänen terveydelleen. Työnantajalla on myös työympäristön jatkuva seurantavelvollisuus. Työntekijän on vastaavasti noudatettava hänelle annettuja ohjeita ja mm. käytettävä annettuja henkilönsuojaimia. Lomituspalveluasetuksessa on lisäksi todettu, että työnantajan on huolehdittava siitä, että maatila lomitustyössä tarvittavine koneineen ja laitteineen täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset. Ennen työn aloittamista lomittaja on perehdytettävä työpaikan olosuhteisiin ja käytettäviin koneisiin. Mikäli työssä tarvitaan henkilökohtaisia suojaimia, esim. hengityksensuojainta, on työnantajan annettava nämä lomittajan käyttöön. Lomittajalle on myös ilmoitettava, mistä työnantaja tai tämän edustaja on tavoitettavissa lomituksen aikana. Työnantajan velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseksi koskee kaikkea työtä, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Työterveyshuollon järjestämisessä työnantaja voi ottaa yhteyttä paikalliseen terveyskeskukseen. Maatalouslomituksen edellyttämän työsuojelutoimenpiteiden ja työterveyshuollon tulokset koituvat pitemmällä tähtäimellä myös yrittäjän itsensä ja hänen perheenjäsentensä hyväksi.

8 8 Työtodistus Palkkatodistus Työsuhteen päättyessä lomittajalle annetaan työtodistus, mikäli hän sitä pyytää. Työtodistukseen merkitään työsuhteen kesto ja työtehtävät. Arvostelu työtaidosta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syy merkitään vain, jos työntekijä sitä erikseen pyytää. Tiedotteen liitteenä on ns. lyhytmuotoinen työtodistuslomake. Työnantajan on pyydettäessä annettava työntekijälle palkkatodistus esim. ansiosidonnaisen päivärahan hakemista varten. Kun on kysymyksessä lyhyt määräaikainen lomitustyösuhde, palkkatodistuksesta tulee ilmetä koko työsuhteen ajalta maksetut palkat sekä erikseen työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus. Palkkatodistuksessa tulee olla työnantajan allekirjoitus ja yhteystiedot. Tiedotteen liitteenä on palkkatodistusmalli. Neuvonta työsuhdeasioissa Lomitukseen liittyvissä työsuhdeasioissa viljelijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä työnantajaliiton toimistoon. Jokainen työnantajana toimiva viljelijä on myös tervetullut työnantajaliiton varsinaiseksi jäseneksi. Varsinkin sellainen maatalousyrittäjä, jolla on vakinaisia työntekijöitä tai kausityöntekijöitä tilallaan, tarvitsee ajan tasalla olevaa tietoa työsuhdeasioista. Työnantajaliitto tiedottaa jäsenilleen mm. työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa tapahtuvista muutoksista ja tarjoaa jäsentensä käyttöön puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun työsuhdekysymyksissä. Pyydämme jäsenyydestä kiinnostuneita yrittäjiä tutustumaan kotisivuihimme (www.tyonantajat.fi) ja ottamaan yhteyttä toimistoomme. MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO Veli-Matti Rekola toimitusjohtaja

9 9 LIITE 1(2) ESIMERKKI PALKAN LASKEMISEEN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ LOMITTAJAN TYÖSUHTEESSA Oletetaan, että lomittaja on ollut välisen ajan työsuhteessa, johon on sisältynyt 16 työpäivää. Palkka on maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen vaativuusryhmä 3. mukaan 7,83 euroa tunnissa. Päivittäinen työaika on 6,5 tuntia, jolloin lomittajalle on työehtosopimuksen mukaan annettava 1 viikkolepopäivä viikossa. Edellä mainitut viikkolepopäivät on pidetty Työntekijän ennakonpidätysprosentti on 28. Kyseessä on ns. tilapäinen työnantaja. Työtunnit 104 Palkka 104 x 7,83 = 814,32 Sunnuntaityökorotus 13 x 7,83 = 101,79 (7.10. ja ) yht. 916,11 Vuosilomakorvaus 12,5 % työansiosta 114,51 Lomittajan bruttopalkka yht. 1030,62 =========== Ennakonpidätys 28 % - 288,57 Työntekijän eläkemaksu TyEL 4,3 % bruttopalkasta - 44,32 Palkansaajan tyött.vak.maksu 0,58 % bruttopalkasta - 5,98 Lomittajalle maksettava nettopalkka yht. 691,75 =========== PALKAN SIVUKUSTANNUKSET Työnantaja maksaa bruttopalkasta laskettuna seuraavat maksut: 1. Sosiaaliturvamaksu 2,951 % 30,41 - Tilitetään verovirastolle palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivään mennessä - samanaikaisesti työnantaja tilittää verovirastolle lomittajan ennakonpidätyksen 288,57 2. Työeläkemaksu 22,04 % 227,15 - tilitetään vakuutusyhtiölle - palkanmaksun yhteydessä työnantaja on pidättänyt itselleen työntekijän maksuosuuden

10 10 2(2) 3. Tapaturmavakuutusmaksu 4,63 % 47,72 (erään tapaturmavak.yhtiön maksuprosentti) - esimerkissä oletettu täydellinen vakuutus - maksu maksetaan laskun mukaan 4. Työttömyysvakuutusmaksu 1,33 % 13,71 - maksu maksetaan tapaturmavakuutusyhtiön laskutuksen mukaisesti vakuutusmaksun yhteydessä - palkanmaksun yhteydessä työnantaja on pidättänyt itselleen työntekijän maksuosuuden 5. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 % 0,82 - tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa työnantajalta tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä Maksetun palkan ja viljelijän saaman korvauksen suhde Lomittajan bruttopalkka 1030,62 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 269,51 Lomittajan työvoimakustannus yhteensä 1300,13 Lomalautakunnan maksama korvaus 16 lomapäivältä 1113,84 Erotus 186,29 Tässä esimerkissä laissa säädetty korvaus ei riitä täysin kattamaan kaikkia todellisia työvoimakustannuksia.

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2015 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2007

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2007 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2007 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2015

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2015 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2015 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2016

MAATALOUSHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT VUONNA 2016 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI MAATALOUS 1/2016 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

MARJANVILJELIJÄ TYÖNANTAJANA. Sovellettava työehtosopimus. Työsopimus

MARJANVILJELIJÄ TYÖNANTAJANA. Sovellettava työehtosopimus. Työsopimus MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO TIEDOTE HML 1/2007 Annankatu 31-33 C 48, 00100 Helsinki Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi Maaliskuu

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

MARJANVILJELIJÄ TYÖNANTAJANA. Sovellettava työehtosopimus. Työsopimus

MARJANVILJELIJÄ TYÖNANTAJANA. Sovellettava työehtosopimus. Työsopimus MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO TIEDOTE HML 1/2008 Annankatu 31-33 C 48, 00100 Helsinki Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi Helmikuu 2008

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE Y/9/2008 18.12.2008 1(6) VUOKRATYÖTÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET VOIMAAN VUODEN 2009 ALUSTA Koeaika Vuokratyöllä tarkoitetaan

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Työehtojen soveltaminen työsuhteessa työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta. Työnantajalla tulkintaetuoikeus.

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat:

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014. Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA

Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014. Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014 Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA MTA-Suonenjoki-1-2014 1 Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus 2014-2017 Osapuolet: Maaseudun

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen

Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen Tekstimuutokset farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen 1.11.2010 alkaen Seuraavassa selostetaan tärkeimmät muuttuvat tekstikohdat. Tekstin jälkeen on lyhyt selostus asiasta. 5 Työaika 2. Säännöllisen

Lisätiedot

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Tuen yhtenä muotona liitto

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi SUOSITUS 2012 Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi I YLEINEN OSA 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän suosituksen piiriin kuuluvat työsuhteisina työskentelevät työntekijät tapahtumatoiminnassa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Pidä kiinni oikeuksistasi!

Pidä kiinni oikeuksistasi! Työssä Suomessa Pidä kiinni oikeuksistasi! 2 Maahanmuuttovirasto Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Joutsenon vastaanottokeskus www.ihmiskauppa.fi 0295 463 177 2014, suomi Työssä Suomessa Turvapaikanhakijan

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0

TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 TYÖNANTAJAN VUOSIKELL0 Liisa Karhu Käsiteltäviä asioita Yhdistys työnantajana Erityistilanteita Verohallinnon ilmoitukset ja maksut Työnantajasuoritukset Verotili Työnantajan vuosikello Tärkeitä päivämääriä

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Veli-Matti Rekola JÄSENKIRJE P/2/2014 19.2.2004 1(6) PUUTARHA-ALAN UUSI TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 MTA:n ja Puuliiton välinen Puutarha-alan

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry Suomen Teatteritekninen Liitto ry Suomen Valo- ja Äänisuunnittelijoiden Liitto ry Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi I YLEINEN OSA 1 Sopimuksen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 Työmarkkinat Asiantuntija Antti Kondelin 8.11.2007. Liite ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1/9 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSIA Selvitys työsuhteen ehdoista Liite Työnantajan on annettava ilman eri pyyntöä kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus

Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus JÄSENTIEDOTE 2/2015 Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus A. Ennen uuden työvoiman palkkaamista huomioitava työsopimuslain määräykset, jotka koskevat lomautettuja, taloudellisilla

Lisätiedot

Marjanviljelyyn ja muuhun avomaaviljelyyn sovelletaan Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017.

Marjanviljelyyn ja muuhun avomaaviljelyyn sovelletaan Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO TIEDOTE SSMY 1/2015 Annankatu 31-33 C 48, 00100 Helsinki Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi Tammikuu

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE V/2/2015 27.4.2015 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä.

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä. PALKANLASKENTA Palkansaajaa ja työantajaa sitovat lukuisat lait, sopimukset ja työehdot. Näistä ehdoista on ensimmäiseksi sovittava työntekijän kanssa. Muista, että työlainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017.

Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Säännöllinen työaika 2-viikkojakson säännöllinen työaika on 80 tuntia.

Lisätiedot

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus)

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) LIITE 5.1 OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) 1 OSA-AIKATYÖNTEKIJÄ Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, johon sovelletaan merityöaikalakia (296/76) ja jonka säännöllinen

Lisätiedot

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika: 23.1.2012 Paikka: Puu- ja erityisalojen liiton toimisto,

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvat jäljempänä mainituin rajoituksin ammattiteattereiden palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot