MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT"

Transkriptio

1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu C 48, HELSINKI TIEDOTE 2/2007 Puhelin (09) , Faksi (09) Sähköposti: Kotisivu: (8) MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT Lomituspalvelulain mukaan maatalousyrittäjä voi valita käyttääkö hän kunnan palveluksessa olevaa lomittajaa vai järjestääkö hän itse lomituksensa. Silloin kun viljelijä päättää itse järjestää lomituksensa ja palkkaa lomittajan, toimii viljelijä lomittajan työnantajana. Työnantajan on otettava huomioon työsuhdetta koskevat säännökset, jotka on määritelty lainsäädännössä ja työehtosopimuksessa. Tässä tiedotteessa käsitellään keskeisimpiä lomittajan työsuhteeseen liittyviä asioita. Erityisesti on huomattava, että silloin kun lomituksen hoitaa ammatinharjoittaja tai lomituspalveluyrittäjä, ei ole kysymys työsuhteesta vaan muusta sopimussuhteesta viljelijän ja lomituspalvelun tarjoajan välillä. Sovellettava työehtosopimus Työsopimus Työaika Viljelijän ollessa lomittajan työnantajana sovelletaan lomitustyössä Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen liiton välistä Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää määräyksiä mm. työajasta, palkoista ja lomakorvauksesta. Työsuojeluhallinto on katsonut maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen yleissitovaksi sopimukseksi, jolloin sen mukaisia vähimmäisehtoja tulee jokaisen työnantajan noudattaa palkatessaan lomittajan. Nykyinen työehtosopimus on voimassa Lyhyessäkin työsuhteessa on suositeltavaa tehdä työsopimus kirjallisena. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työsuhteen kestosta, työajasta ja palkasta. Kirjallisessa työsopimuksessa on myös mahdollista sopia koeajasta, joka määräaikaisessa työsuhteessa (alle 8 kk) saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Tiedotteen liitteenä on työsopimuslomake. Eläintenhoitotöissä noudatettava säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa. Mikäli viljelijälle määritelty vuosiloma- tai viikkovapaapäivän kesto on lyhyempi kuin 8 tuntia, voidaan myös lomittajan työsopimuksessa sopia 8 tuntia lyhyemmästä päivittäisestä työajasta. Viljelijälle, joka järjestää itse lomituksensa, ei ole säädetty velvollisuutta tarjota lomittajalle aina kokopäiväistä työsuhdetta, mikäli viljelijän lomituspäivän kesto ei sitä edellytä. Toisaalta viljelijän on mahdollista tarjota lomittajalle muitakin maatilalla esiintyviä töitä varsinaiseen lomitukseen kuuluvien töiden lisäksi, mikäli lomittajalle pyritään tarjoamaan kokopäiväinen työsuhde.

2 2 Päivittäisen työajan alkamisesta ja työpäivän jakamisesta sovitaan viljelijän ja lomittajan välisessä työsopimuksessa. Suositeltavaa on, että työnantaja laatii työaikasuunnitelman, josta ilmenevät lomittajan työpäivät ja työsuhteen aikana annettavat vapaapäivät. Työajaksi luetaan varsinaiseen työhön käytetty aika. Näin ollen esim. työvaatteiden vaihtoon käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. Palkka Lomitustyössä noudatetaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaista työn vaativuuteen perustuvaa palkkaryhmittelyä ja tuntipalkkoja. Sovellettavaksi tulevat lähinnä seuraavat vaativuusryhmät Vaativuusryhmä euroa/h 2. 7, ,83 Koululaiset, harjoittelijat ja alan töihin perehtyvät - peruskoulussa, lukiossa ym. 4,98 - alan ammattioppilaitoksessa 5,34 - vailla alan työkokemusta 6,41 (enintään 4 kk:n ajaksi) Palkkausjärjestelmä perustuu työn edellyttämään osaamiseen, vastuuseen ja kuormitukseen. Edellä mainitut vaativuusryhmät on määritelty seuraavasti: 2. Työ, jonka osaaminen edellyttää aiempaa kokemusta. Työn kuormitus on vähäinen ja vastuu normaali. 3. Työ, jonka osaaminen edellyttää alan ammatillista koulutusta tai vastaavaa kokemusta. Työn vastuu ja kuormitus on normaali. Työntekijän palkkaukseen sisältyy myös henkilökohtainen palkanosa, jonka työnantaja määrittelee. Henkilökohtainen palkanosa on työntekijälle määriteltävä ja otettava käyttöön viimeistään silloin, kun työsuhde on kestänyt neljä kuukautta. Täten lyhyissä lomitustyösuhteissa työnantaja ei ole velvollinen määrittelemään työntekijälle henkilökohtaista palkanosaa. Niissä tapauksissa, joissa sama henkilö on toistuvasti saman työnantajan palveluksessa, lasketaan em. neljän kuukauden määräaikaa kerryttävästi kaikki ne työsuhteet, jotka ovat kestäneet vähintään kuukauden. Henkilökohtainen palkanosa on vähintään 2 % henkilön vaativuusryhmän palkasta. Viljelijälle maksettava korvaus Todettakoon, että lomalautakunnan viljelijälle maksamaa korvausta lomituskustannuksista ei kokonaisuudessaan ole tarkoitettu lomittajalle maksettavan palkan määräksi. Viljelijän saama korvaus, joka on 10,71 /h on mitoitettu niin, että se palkan lisäksi kattaa lomakorvauksen ja muita palkan sivukustannuksia, vaikkakaan ei täysimääräisesti. Korvauksen suuruus on määritelty siten, että se on kunnallisen tuntipalkkaisen lomittajan alin peruspalkka + 20 %.

3 3 Sunnuntaityö Mikäli lomittajan työjaksoon sisältyy sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona tehtyä työtä, maksetaan siitä 100 %:lla korotettu palkka (= kaksinkertainen tuntipalkka). Sunnuntaityöstä maksettava korotus voidaan sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Ruokailu- ja virkistystauot Työpäivänä, jona työaika on vähintään 6 tuntia, annetaan työntekijälle vähintään puolen tunnin pituinen ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan. 8 tunnin pituisena työpäivänä lomittajalle annetaan kaksi työaikaan luettavaa virkistystaukoa (2x12 minuuttia). Tätä lyhyempänä päivänä annetaan yksi virkistystauko. Viikkolepo- ja vapaapäivät Määräaikaisessakin työsuhteessa työnantajan on huolehdittava, että työntekijälle annetaan laissa säädetyt lepoajat. Työaikalaissa on säädetty työntekijälle täyttä työviikkoa kohti annettavasta viikkolepopäivästä. Viikkolepopäivän lisäksi lomittajalle annetaan viikkoa kohti yksi lisävapaapäivä. Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksessa on määritelty vapaapäivien lukumäärä neljän viikon jaksoa kohti seuraavasti, kun viikkotyöaika on 40 tuntia: Päivittäinen Viikkolepopäivien Lisävapaatyöaika määrä päivien määrä Yhteensä a) 6 t 40 min tai vähemmän 4-4 b) 7 tuntia c) 7 ½ tuntia 4 2 ½ 6 ½ d) 8 tuntia Vapaapäivien ajankohdasta tulee viljelijän ja lomittajan sopia ennen lomitusjakson alkamista ja merkitä ne lomitusjaksoa koskevaan työaikasuunnitelmaan. Vapaapäivät on annettava viimeistään lomituspäivien jälkeen ennen työsuhteen päättymistä. Ellei viikkolepopäivää ole annettu, maksetaan viikkolepopäivänä tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka. Mikäli pitämättä jäänyt viikkolepopäivä olisi ollut sunnuntai, maksetaan lisäksi sunnuntaityökorotus. Ellei lisävapaapäivää ole pidetty, maksetaan lisävapaapäivänä tehdystä työstä 50 %:lla korotettu palkka.

4 4 Työajan lyhennys Lomakorvaus Sairausajan palkka Mikäli lomittaja on tehnyt 40 -tuntista työviikkoa, sovelletaan lomittajaankin työehtosopimuksessa määriteltyä työajan lyhennystä (ns. Pekkaspäivät). Mikäli lomittaja on työsuhteen aikana tehnyt vähintään 17, mutta alle 34 työpäivää, maksetaan hänelle lopputilissä korvauksena kertyneestä työajan lyhennysvapaasta 8 tunnin palkka. Jos lomittajan viikkotyöaika on alle 40 tuntia tai työpäiviä kertyy vähemmän kuin 17, ei työajan lyhennys tule sovellettavaksi. Edellä mainittua pitempien (vähintään 34 työpäivää) työsuhteiden osalta ja muissakin työaikaa koskevissa soveltamiskysymyksissä pyydämme työnantajia ottamaan yhteyttä neuvontapalveluumme. Määräaikaisessa työsuhteessa, jollainen lomittajan työsuhde luonteeltaan on, maksetaan lomakorvaus työsuhteen päättyessä. Työnantajan ja lomittajan välillä voidaan myös sopia lomakorvauksen maksamisesta kunkin palkanmaksun yhteydessä. Lomakorvaus on 12,5 % työsuhteen aikana kertyneestä työansiosta. Lomakorvauksen saaminen ei edellytä mitään työpäivien vähimmäismäärää, vaan se maksetaan kaikissa lyhyissäkin työsuhteissa. Kun työsuhde on jatkunut vähintään yhden viikon mutta alle kuukauden, työnantaja maksaa sairausajan palkkana 50 % työajan palkasta, kuitenkin enintään niiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän ja yhdeksän sitä seuraavan arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä. Työsuhteen kestettyä vähintään kuukauden työnantaja maksaa sairausajan palkkaa enintään 28 päivän ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä. Työntekijällä on palkaton omavastuupäivä niissä sairaustapauksissa, jotka kestävät enintään sairastumispäivän ja kuusi sitä seuraavaa arkipäivää. Edellä kerrottu sairausajan palkanmaksuvelvollisuus koskee myös työtapaturman aiheuttamia työkyvyttömyystapauksia. Omavastuupäivää ei tapaturmatapauksissa sovelleta. Työtapaturman osalta korvaushakemus osoitetaan työnantajan vakuutusyhtiöön. Asunnon ja tilan välinen matka Lomittaja vastaa itse asuntonsa ja tilan välisistä matkakustannuksista. Mikäli lomittajalle halutaan maksaa matkakustannusten korvauksia, on niiden mahdollinen verovapaus syytä selvittää verotoimistosta etukäteen. Lisäksi on huomattava, että matkakustannusten korvausta ei voida katsoa osaksi työntekijän palkkaa, vaan se on palkan lisäksi maksettava kustannusten korvaus.

5 5 Palkanmaksu Lomittajalle on työsuhteen päättyessä maksettava palkka niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään neljän työpäivän kuluessa. Palkanmaksun yhteydessä lomittajalle tulee antaa palkkalaskelma, josta ilmenee työtuntien ja ansion määrä ja erikseen esim. sunnuntaityökorotukset. Tiedotteen liitteenä on esimerkki palkanmaksuun liittyvistä toimenpiteistä. Mikäli on kyse pitemmästä lomituksesta esim. sijaisavun muodossa, maksetaan palkka työsuhteen aikana kaksi kertaa kuukaudessa, ellei työsopimuksessa ole toisin sovittu. Sosiaalivakuutusmaksut Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2007 seuraavat: Prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (bruttopalkasta) Työnantajan maksuosuus Työntekijän maksuosuus Sosiaaliturvamaksu 2, Työeläkemaksu TyEL - koskee vuotiaita työntekijöitä - alle 53-vuotiaat katso jäljempänä 4,3-53 vuotta täyttäneet 5,4 Työttömyysvakuutusmaksu 0,75 0,58 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 -- Tapaturmavakuutusmaksu - vakuutusyhtiökohtainen hinnoittelu - työnantajan tiedusteltava maksun suuruus omasta vakuutusyhtiöstään Työnantajan tulee periä em. työntekijän maksuosuudet (4,3 % + 0,58 % tai 5,4 % + 0,58 %) jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun maksukäytännössä on eroa säännöllisesti palkkaa maksavan ja satunnaisesti palkkaa maksavan työnantajan välillä. Satunnainen työnantaja maksaa kyseiset työnantajasuoritukset sekä arvonlisäveron verohallinnon lomakkeella (lomake VEROH 7619) oma-aloitteiset verot palkanmaksua seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Työnantajan on lisäksi annettava verovirastolle palkansaajakohtainen vuosierittely (lomake VEROH 7801) maksamistaan palkoista. Em. lomakkeita on saatavissa verotoimistosta.

6 6 Säännölliselle työnantajalle verovirasto lähettää esitäytetyt maksulomakkeet. Säännöllinen työnantaja tekee lisäksi kuukausittain valvontailmoituksen maksamistaan palkoista. Lisätietoja työnantajille: Uutta työeläkelakia TyEL:a sovelletaan kaikilla yksityisillä aloilla alkaen. TyEL korvaa entiset TEL-, LEL- ja TaEL-lait. TyEL:n piiriin kuuluvan ansion alaraja on 46,08 euroa kuukaudessa. Vuoden 2007 TyEL-maksut ovat vuoden 2005 palkkasummasta riippuen seuraavat: palkkasumma alle euroa TyEL-maksu 21,44 % - mahdollinen asiakashyvitys alentaa maksua palkkasumma vähintään euroa TyEL-maksu 22,04 % - maksuluokat työkyvyttömyyseläkkeen perusteella - mahdollinen asiakashyvitys ym. tekijät alentavat maksua tilapäinen työnantaja TyEL-maksu 22,04 % - maksu lopullinen, ei asiakashyvitystä Työttömyysvakuutusmaksun on yhteensä 1,33 %, jonka tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa työnantajalta. Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan vuotiaista työntekijöistä. Jos työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma vuonna 2007 on enintään vuodessa, työnantajan työttömyysvakuutusmaksua ei peritä. Palkansaajamaksut peritään työntekijöiltä, mutta vakuutuslaitokset eivät peri niitä työnantajalta, jos saman työnantajan palveluksessa olevien palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat palkkasummat yhteenlaskettuina ovat enintään euroa. Työnantajan on otettava tapaturmavakuutus työtapaturmien varalle, mikäli teetettyjen työpäivien kokonaismäärä ylittää 12 päivää vuodessa. Ryhmähenkivakuutuksen vakuutuksenottovelvollisuus koskee työnantajia yleissitovan työehtosopimuksen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa työntekijöillä ei ole edunsaajia vakuutuksen tarkoittamassa mielessä eli käytännössä nuorten työntekijöiden osalta, työnantajan on syytä vakuutusyhtiöstä selvittää onko ryhmähenkivakuutus välttämätön. Sosiaalivakuutusmaksut perheyrityksen jäsenen ollessa lomittajana Lomituspalvelulain mukaan myös sellainen samalla tilalla asuva tai työskentelevä henkilö, jolla itsellään ei ole lomaoikeutta, voi toimia lomittajana. Sosiaalivakuutusten (eläkevakuutus, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus) osalta työnantajavelvollisuudet poikkeavat perheyrityksen jäsenen kohdalla verrattuna täysin "ulkopuoliseen" lomittajaan. Sosiaaliturvamaksu suoritetaan edellä kerrotulla tavalla myös perheyrityksen jäsenelle maksetusta palkasta.

7 7 Maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin kuuluvat yrittäjän itsensä lisäksi sellaiset maatalousyrittäjän lähisukulaiset, jotka täyttävät laissa säädetyt sukulaisuutta, asumista ja työskentelyä koskevat edellytykset. Mikäli lomitustyötä tekevä henkilö kuuluu MYEL-vakuutuksen piiriin, ei TyEL-maksua suoriteta. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita koululainen, joka koulun loma-aikana lomittaa vanhempaansa. Viljelijä voi tarvittaessa tiedustella paikalliselta Melan asiamieheltä, kuuluuko lomitusta suorittava henkilö MYEL:n piiriin. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen (MATA) piirissä ovat ensinnäkin henkilöt, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus. Vapaaehtoisen MATAvakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti MYEL-vakuutettu ja lisäksi mm. perheyrityksen jäsen, joka ei esimerkiksi iän perusteella (alle 18-vuotias) täytä MYEL-vakuutuksen edellytyksiä. Mikäli lomittajalla on MATA-vakuutus, ei viljelijän tarvitse ottaa yleistä työntekijäin tapaturmavakuutusta. Työttömyysvakuutusmaksu on sidoksissa tapaturmavakuutukseen. Koska perheyrityksen jäsenet kuuluvat MATA:n piiriin, ei työttömyysvakuutusmaksua makseta. Työnantajan työsuojeluvastuu Työnantajalla on työsuojeluvastuu myös lyhytaikaisessa lomitustyösuhteessa. Työnantajan työsuojeluvastuusta on säädetty mm. työturvallisuuslaissa, jossa todetaan, että työnantajan on otettava huomioon kaikki työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja muihin edellytyksiin liittyvät seikat, jotta työntekijälle ei aiheutuisi tapaturman vaaraa tai haittaa hänen terveydelleen. Työnantajalla on myös työympäristön jatkuva seurantavelvollisuus. Työntekijän on vastaavasti noudatettava hänelle annettuja ohjeita ja mm. käytettävä annettuja henkilönsuojaimia. Lomituspalveluasetuksessa on lisäksi todettu, että työnantajan on huolehdittava siitä, että maatila lomitustyössä tarvittavine koneineen ja laitteineen täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset. Ennen työn aloittamista lomittaja on perehdytettävä työpaikan olosuhteisiin ja käytettäviin koneisiin. Mikäli työssä tarvitaan henkilökohtaisia suojaimia, esim. hengityksensuojainta, on työnantajan annettava nämä lomittajan käyttöön. Lomittajalle on myös ilmoitettava, mistä työnantaja tai tämän edustaja on tavoitettavissa lomituksen aikana. Työnantajan velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseksi koskee kaikkea työtä, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Työterveyshuollon järjestämisessä työnantaja voi ottaa yhteyttä paikalliseen terveyskeskukseen. Maatalouslomituksen edellyttämän työsuojelutoimenpiteiden ja työterveyshuollon tulokset koituvat pitemmällä tähtäimellä myös yrittäjän itsensä ja hänen perheenjäsentensä hyväksi.

8 8 Työtodistus Palkkatodistus Työsuhteen päättyessä lomittajalle annetaan työtodistus, mikäli hän sitä pyytää. Työtodistukseen merkitään työsuhteen kesto ja työtehtävät. Arvostelu työtaidosta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syy merkitään vain, jos työntekijä sitä erikseen pyytää. Tiedotteen liitteenä on ns. lyhytmuotoinen työtodistuslomake. Työnantajan on pyydettäessä annettava työntekijälle palkkatodistus esim. ansiosidonnaisen päivärahan hakemista varten. Kun on kysymyksessä lyhyt määräaikainen lomitustyösuhde, palkkatodistuksesta tulee ilmetä koko työsuhteen ajalta maksetut palkat sekä erikseen työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus. Palkkatodistuksessa tulee olla työnantajan allekirjoitus ja yhteystiedot. Tiedotteen liitteenä on palkkatodistusmalli. Neuvonta työsuhdeasioissa Lomitukseen liittyvissä työsuhdeasioissa viljelijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä työnantajaliiton toimistoon. Jokainen työnantajana toimiva viljelijä on myös tervetullut työnantajaliiton varsinaiseksi jäseneksi. Varsinkin sellainen maatalousyrittäjä, jolla on vakinaisia työntekijöitä tai kausityöntekijöitä tilallaan, tarvitsee ajan tasalla olevaa tietoa työsuhdeasioista. Työnantajaliitto tiedottaa jäsenilleen mm. työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa tapahtuvista muutoksista ja tarjoaa jäsentensä käyttöön puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun työsuhdekysymyksissä. Pyydämme jäsenyydestä kiinnostuneita yrittäjiä tutustumaan kotisivuihimme (www.tyonantajat.fi) ja ottamaan yhteyttä toimistoomme. MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO Veli-Matti Rekola toimitusjohtaja

9 9 LIITE 1(2) ESIMERKKI PALKAN LASKEMISEEN LIITTYVISTÄ TOIMENPITEISTÄ LOMITTAJAN TYÖSUHTEESSA Oletetaan, että lomittaja on ollut välisen ajan työsuhteessa, johon on sisältynyt 16 työpäivää. Palkka on maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen vaativuusryhmä 3. mukaan 7,83 euroa tunnissa. Päivittäinen työaika on 6,5 tuntia, jolloin lomittajalle on työehtosopimuksen mukaan annettava 1 viikkolepopäivä viikossa. Edellä mainitut viikkolepopäivät on pidetty Työntekijän ennakonpidätysprosentti on 28. Kyseessä on ns. tilapäinen työnantaja. Työtunnit 104 Palkka 104 x 7,83 = 814,32 Sunnuntaityökorotus 13 x 7,83 = 101,79 (7.10. ja ) yht. 916,11 Vuosilomakorvaus 12,5 % työansiosta 114,51 Lomittajan bruttopalkka yht. 1030,62 =========== Ennakonpidätys 28 % - 288,57 Työntekijän eläkemaksu TyEL 4,3 % bruttopalkasta - 44,32 Palkansaajan tyött.vak.maksu 0,58 % bruttopalkasta - 5,98 Lomittajalle maksettava nettopalkka yht. 691,75 =========== PALKAN SIVUKUSTANNUKSET Työnantaja maksaa bruttopalkasta laskettuna seuraavat maksut: 1. Sosiaaliturvamaksu 2,951 % 30,41 - Tilitetään verovirastolle palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivään mennessä - samanaikaisesti työnantaja tilittää verovirastolle lomittajan ennakonpidätyksen 288,57 2. Työeläkemaksu 22,04 % 227,15 - tilitetään vakuutusyhtiölle - palkanmaksun yhteydessä työnantaja on pidättänyt itselleen työntekijän maksuosuuden

10 10 2(2) 3. Tapaturmavakuutusmaksu 4,63 % 47,72 (erään tapaturmavak.yhtiön maksuprosentti) - esimerkissä oletettu täydellinen vakuutus - maksu maksetaan laskun mukaan 4. Työttömyysvakuutusmaksu 1,33 % 13,71 - maksu maksetaan tapaturmavakuutusyhtiön laskutuksen mukaisesti vakuutusmaksun yhteydessä - palkanmaksun yhteydessä työnantaja on pidättänyt itselleen työntekijän maksuosuuden 5. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 % 0,82 - tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa työnantajalta tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä Maksetun palkan ja viljelijän saaman korvauksen suhde Lomittajan bruttopalkka 1030,62 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut yhteensä 269,51 Lomittajan työvoimakustannus yhteensä 1300,13 Lomalautakunnan maksama korvaus 16 lomapäivältä 1113,84 Erotus 186,29 Tässä esimerkissä laissa säädetty korvaus ei riitä täysin kattamaan kaikkia todellisia työvoimakustannuksia.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut

TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017. Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut TASKUTES 1.5.2014 31.1.2017 Matkailu-, ravintolaja vapaa-ajan palvelut Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys MATKAILU-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Mediarinki Oy:n palveluksessa olevien

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot