ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Yleiskatsaus Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (ISVY) on Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteishanke, jota koordinoi Joensuun yliopisto. Hankkeessa tuotetaan verkko-opetuskursseja, tehdään tutkimus- ja kehitystyötä sekä koulutetaan yliopistojen henkilökuntaa. Osana Suomen virtuaaliyliopistohanketta ISVY:n kehitys- ja tutkimustyö palvelee valtakunnallista yliopisto-opetuksen kehittämistä. Itä-Suomen virtuaaliyliopisto -hankkeen kolmas toimintavuosi sujui suotuisissa merkeissä. Hanke on saanut tunnustusta eri tahoilta ja toiminta laitoksilla on ollut varsin vakiintunutta. Sisältötuotannossa opetusministeriön selvityksen mukaan ISVY on ollut johtava verkkokurssien tuottaja. Pienimuotoinen verkosto on ollut suotuisa kehittämis- ja yhteistyöympäristö. Monialaisen hankkeen vahvuutena on ollut se, että toiminnot tukevat toisiaan koulutuksen, tutkimuksen ja sisältötuotannon alueilla. Eräitten opetushankkeitten osalta ongelmallisena on koettu se, että hankkeessa kouliintuneet työntekijät ovat joutuneet lyhyitten määräysten ja rajallisten resurssien vuoksi siirtymään muihin tehtäviin. Toivottu asiantuntijuuden syntyminen ainelaitoksille on ollut sen vuoksi vaivalloista. Opettajien sitoutuminen pitempiaikaiseen koulutukseen on monissa tapauksissa hankalaa. Lyhytkurssien hyöty pitkäjänteisen kehittämistoiminnan kannalta taas on epäselvää. Kysymys oppimisalustaohjelmistojen ja niitten lisenssihinnoittelun tulevaisuudesta luo epävarmaa tulevaisuudenkuvaa välineitten osalta. Lisenssihintojen kurissa pitämiseksi ja valintamahdollisuuksien lisäämiseksi asiassa toivotaan valtakunnallista koordinaatiota ja neuvotteluja opetusministeriön taholta oppimisympäristöalustojen edustajien kanssa. Toimintavuoden aikana saatu tieto resurssien rajusta supistuksesta vuonna 2004 vaikutti mielialoihin lamaannuttavasti. Kuvaavaa on yhden laitosjohtajan kommentti, jonka mukaan vähennys tuntuu iskulta hyvin alkanutta toimintaa kohtaan. Kaikilla laitoksilla ei näytä olevan myöskään itsestään selvää se, että olisi resursseja pitää tuotettuja verkkokursseja opetuskäytössä projektirahoituksen päätyttyä. Virtuaaliyliopiston kehittämisen kannalta avainkysymys on sisältötuotannon resurssi ja osaava henkilöstö. Tällä hetkellä toiminta on edelleen liian satunnaista ja pienimuotoista ja osittain määrällistä tuottamista laadun kustannuksella. ISVY:llä on hyvät yhteydet ja yhteistyötä alan suurten ja tunnustettujen toimijoitten Open Universityn ja Fern-Uni Hagenin kanssa. Vaikka Suomen oloissa ei vastaaviin tuottamistapoihin ja laadukkuuteen päästäisi pienen käyttäjämäärän vuoksi, olisi kuitenkin tietoisesti kehitettävä ja resurssoitava laadukasta verkkokurssien tuottamista. Virtuaaliyliopiston yleisen kehittämistyön piirissä on keskeisenä kysymyksenä pidetty, miten eri hankkeet tukevat virtuaaliyliopistokonsortiota. ISVY:ssä on haluttu panostaa laadukkaaseen verkkokurssien tuottamiseen. Muodollisia esteitä verkkokurssien laajaan leviämiseen haittasi pitkään jatkunut epäselvyys tekijänoikeuskysymyksistä ja opiskelijoiden liikkuvuudesta. Niihin liittyviin kysymyksiin on vasta äskettäin tullut ratkaisuja. Silti opetushankkeitten vastuuhenkilöitten lyhytkin haastattelukierros osoittaa, että todellisuudessa liikkuvuuteen ja opintojen laajamuotoisempaan tarjoamiseen ei uskota; lähinnä syynä ovat työläät käytännöt ja korvauskysymykset.

2 1 ISVY:n toimintavuosi 2003: konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset Henkilöstökoulutusta toteutettiin vuonna 2003 kaikilla ope.fi -tasoilla. Ope.fi I -tasolla järjestettiin yliopistokohtaisesti tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja edistäviä kursseja. Ope.fi II ja Ope.fi III -tason koulutukset toteutettiin osin kolmen yliopiston yhteistyönä. II tason koulutukseen, Verkko-opetuksen perusteet (3 ov), osallistui 12 opiskelijaa Kuopion yliopistosta. III tason koulutus, Verkko-opetuksen asiantuntija (10-12 ov), käynnistyi vuonna 2002 ja jatkui kolmella moduulilla kuluneena vuonna. Koulutuksessa oli mukana 13 opiskelijaa kolmesta yliopistosta. Yhteensä vuonna 2003 toteutettiin 41 kurssia kolmessa yliopistossa yhteistyössä oppimiskeskuksen/opetusteknologiakeskuksen kanssa ja niihin osallistui 359 henkilöä. Lisäksi Kuopion yliopisto toimi vastaavana järjestäjänä Itä-suomalaista opetusteknologiaa (ISOT) - messuilla Aiheina messuilla, joille osallistui 237 esiintyjää ja kuulijaa, olivat mm. verkko-opetuksen tutkimus, teknologian mahdollisuudet opetuksessa, prosessien ja ohjauksen laatu.. Vuonna 2003 toimivat ympäristötekniikan, sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan sekä tietojenkäsittelytieteen opetushankkeet. Kauppatieteen osahankkeelle ei budjetoitu rahoitusta vuodelle 2003, mutta osahankkeella oli käytettävissään siirtyvää rahoitusta vuodelta Tämän rahoituksen turvin kehitettiin vuonna 2002 tuotettuja verkkokursseja edelleen sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Lappeenrannassa toteutettiin myös ensimmäistä kertaa vuonna 2002 tuotettu Yrityksen strategiaprosessi -verkkokurssi. Vuoden aikana ISVY:n opetushankkeissa toteutettiin 29 kurssia, joilla oli opiskelijoita yhteensä Opintoviikkoja näillä kursseilla suoritettiin Lisäksi kehitettiin aikaisemmin tuotettuja verkko-oppimateriaaleja ja käynnistettiin verkkomateriaalien tuottaminen uusille kursseille. Ympäristötekniikan osahankkeessa tuotettiin verkko-oppimisympäristöt viiteen opintojaksoon: ympäristötekniikan perusteet, päästökaupan hallinta, rakennusten LVItekniikka (perusopintojakso), GIS-peruskurssi ja Sustainable Water Management. Lisäksi kehitettiin aiemmin tuotettua verkko-oppimateriaalia animaatioesityksin ja videoitiin luentomateriaalia seuraavaksi rakennettavien verkko-oppimisympäristöjen pohjaksi. Verkko-oppimisympäristöjen suunnitteluperiaatteista sovittiin yliopistojen yhteyshenkilöiden kesken ympäristöjen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Osahankkeessa tuotettiin verkkoon myös ilmoittautumispohja. Sen avulla opiskelijat voivat varata seminaarityöaiheen, ilmoittautua harjoitustyöryhmiin tai suullisiin kuulusteluihin. Näin etäopiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi seminaarityöaiheita varattaessa. Sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan -osahankkeessa tuotettiin vuonna 2003 verkko-oppimateriaalia seuraaville kursseille: Elementtimenetelmät, Diskreetti matematiikka, Sumea logiikka ja Statistical Demography and Forecasting. Osassa materiaaleja on pyritty täyteen itseopiskelumahdollisuuteen, osassa sähköinen materiaaliosio on täydentävä lisä, esimerkiksi harjoitustehtäviä tai visualisointeja. Hankkeen osapuolten kesken on sovittu varsinaisen luentomateriaalin saatavuudesta LaTeX-formaatissa, mikä takaa mahdollisuudet materiaalin jatkokehittämiselle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston sovelletun matematiikan laitoksella otettiin vuonna 2003 käyttöön erityinen verkkokurssien tuotantostrategia, joka on havaittu hyvin toimivaksi tavaksi tuottaa matematiikan verkkokursseja. Osahankkeessa on tehty myös

3 2 oppimateriaaleihin ja verkko-opetukseen liittyvää tutkimustoimintaa (mm. vuorovaikutteiset visualisoinnit ja tehtävien kehittäminen ja testaus, digitaalisen informaation käytettävyys). Tutkimustuloksia on esitelty konferensseissa ja julkaisuissa. Tietojenkäsittelytieteen osahankkeessa Joensuun yliopistossa käynnistyi vuonna 2003 neljäs vuosikurssi tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur-opiskelijoita. Kuopion yliopiston virtuaaliapprobatur-opinnoissa oli mukana 10 lukiota Pohjois-Savosta. Kolme vuotta jatkunut yhteistyö yliopistojen ja lukioiden välillä on hioutunut tiiviiksi ja toimii hyvin. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotettu aineisto on käytössä normaalissa perusopetuksessa osana luento-opetusta ja opiskelijoiden omatoimisessa verkkoopiskelussa. Toteutettujen virtuaaliapprobatur-kurssien lisäksi osahankkeessa jatkettiin materiaalien, opetusmenetelmien ja -välineiden kehittämistyötä, huomioiden mm. monikielisyys. Osahankkeen tutkimus- ja kehitystyö keskittyi Joensuussa projektin hallintavälineen (PPA, Project Processing Assistant) ja ohjelmakoodien visualisointiohjelman kehittämiseen sekä virtuaaliapprobatur-opintojen keskeyttämisen analysointiin. Kuopiossa kehitystyö keskittyi kurssimateriaalien käytettävyyden kehittämiseen mm. Flash-animaatioilla. Lappeenrannassa käynnistettiin puolestaan vuoden 2003 aikana selvitystyö, jossa kartoitetaan ohjelmoinnin oppimisen ja opetuksen tukityökaluja. Kussakin yliopistossa on toiminut ISVY:n rahoituksella sisältötuotannon tukihenkilöt. Tehtäväkenttä tukihenkilöillä on laaja sisältäen WebCT neuvontaa, teknistä tukea ja koulutustehtäviä. Vuoden aikana tukihenkilöt ja verkkokurssien tekijät ovat kokoontuneet yhteisiin seminaareihin, joissa on hankittu uutta tietoa ja osaamista sekä vahvistettu verkoston yhteydenpitoa. Seminaarien eritysteemoja olivat ohjaus verkossa, oppimisaihiot verkkokurssien tuottamisessa, evaluointi sekä oppimisalustat. Sisältötuotannon ja opetushankkeiden julkaisu "Projektina verkko-oppiminen. Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä" ilmestyi vuodenvaihteessa Yhteistyö alan suurten toimijoitten Open Universityn ja Fern-Uni Hagenin kanssa tiivistyi. Vuoden aikana käytiin verkostosopimusneuvottelut kaikkien opetushankkeiden kanssa. ISVY:ssä on tehty kehittävää tutkimusta opetushankkeiden tukemiseksi. Tutkimusverkostossa on ollut mukana parikymmentä tutkijaa, jotka ovat julkaisseet hankkeen tukemana verkkooppimisen kehittämistyöhön liittyviä artikkeleita ja opinnäytetöitä. Tutkijaverkoston yhteinen tutkimusjulkaisu ilmestyi vuoden aikana. ISVY:n vuoden 2003 teemallisessa tutkimushankkeessa tarkasteltiin verkko-oppimisen vaikuttavuutta ja tuottamistapoja eri näkökulmista. Tutkimusjulkaisu valmistuu alkuvuodesta ISVY oli myös mukana järjestämässä kansainvälistä opetusteknologian kontekstuaalisuuskysymyksiin liittyvää konferenssia sekä opetusteknologian kesäkoulua elo-syyskuussa. Näiden kautta syntyi arvokkaita kansainvälisiä tutkimusyhteistyösuhteita, jotka vahvistavat ISVY:n tutkimusverkostoa.

4 3 ISVY suhteessa Suomen virtuaaliyliopiston strategiaan ISVY:n toiminnassa on keskitytty teema-alueisiin, jotka ovat tärkeitä virtuaaliyliopistotoimintojen vakiinnuttamisessa yliopistoissa. Pienenä verkostona toimittaessa toiminta on ollut monialaista, ja luonteeltaan harjoitteluympäristö suuremman konsortion yhteistyötä varten. Verkostoitunut opetus ja tutkimus, asiantuntijuuden jakaminen ja resurssien säästäminen ovat toiminnan keskeisiä vaikuttimia ISVY-yliopistojen yhteistyössä, jonka reunaehtoina ovat maantieteelliset etäisyydet ja pienet laitosresurssit. Kehittämistarpeena laajan konsortion toimintaa varten on vielä verkkokurssien saattaminen koko yliopistoketjun käyttöön. Tätä on kuluneen toimintavuoden kannalta hidastanut kysymys korvauksista ja opiskelijaliikkuvuudesta, joka tosin nyt on periaatteessa ratkaistu. Verkostohankkeitten tekijänoikeussopimuksien solmimiseen ISVY:ssä on paneuduttu perusteellisesti, erityisesti silmälläpitäen moniulotteista sopimustilannetta joka virtuaaliyliopistotoiminnassa on tyypillistä. Osaamisen kehittäminen henkilöstökoulutuksessa luo jatkuvuutta toiminnalle, samoin kuin erityinen panostus laadukkaan verkko-oppimisen kehittämiseen. Verkkokurssien tuottajana ISVY on virtuaaliyliopistokonsortiossa eturivissä. ISVY:n toteuttamassa syventävässä verkkoopetuksen asiantuntijakoulutuksessa yksi kurssikokonaisuus on ollut verkko-opetuksen eettiset ja filosofiset perusteet. Tällä on pyritty takaamaan, että tehdyt opetukselliset ja opintojärjestelyihin liittyvät ratkaisut ovat eettisiä sekä opiskelijan että opettajan kannalta, kaiken kaikkiaan kestävän kehityksen mukaisia. Kansainvälisyys on ISVY-hankkeen keskeisiä tavoitteita ja sitä on pidetty itsestäänselvyytenä. ISVY toimii keskeisten kansainvälisten toimijoitten kanssa. Alkuvaiheessa suomalaiset ovat olleet saavana osapuolena, mutta toiminnan kehittyessä esille nostetut painoalueet ovat herättäneet entistä enemmän kansainvälistä kiinnostusta. ISVY:n toiminnassa opetusteknologian käytön kontekstuaalisuuskysymyksiä on tullut jo kahtena vuonna pohtimaan kansainvälinen osallistujajoukko alan erikoiskonferenssiin. Jatkuva itsearviointi on ollut ISVY:n toiminnassa mukana alusta lähtien. Yliopistoyhteisölle näkyväksi tätä on tehnyt myös ISVY:n kehittävän tutkimuksen toiminta, jossa on paneuduttu erityisesti opetuksen kehittämishankkeitten kysymyksiin. Määrällinen raportointi Taulukossa 1 on esitetty henkilöstökoulutuksen määrällinen raportointi. Koulutus on järjestetty yhteistyössä oppimiskeskusten/opetusteknologiakeskuksen kanssa. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto opetushankkeissa toteutetuista verkkokursseista.

5 4 Taulukko 1. Henkilöstökoulutus: järjestetyt kurssit, osallistujien määrä ja suoritetut opintoviikot. Taso (OPE.FI I Kurssin nimi - OPE.FI II) Järjestäjä Osallistujien määrä/oma yliopisto Osallistujien määrä/muu yliopisto Suoritetut opintoviikot ope.fi I Power Point perusteet LTY Ope.fi I Taulukkolaskenta -perusteet LTY ope.fi II WebCT-esittely JoY ope.fi II WebCT-työvälineet JoY ope.fi II WWW-sivujen tuottamismahdollisuudet JoY Ope.fi II Frontpage JoY Ope.fi II Pdf - dokumentit JoY Ope.fi II Videoneuvottelu JoY Ope.fi II WebCT-työvälineet 0,5 ov JoY 9-4,5 Ope.fi II WWW-sivujen tekeminen Frontpageohjelmalla JoY 5-2,5 Ope.fi II Pdf - perusteet JoY Ope.fi II Effective e-moderating verkkokurssi 2,5 ov JoY ,5 Ope.fi II Word -jatko LTY Ope.fi II PDF-perusteet LTY ope.fi II Kuvankäsittely LTY ope.fi II Veppisivut-perusteet LTY ope.fi II HTML ja WebCT LTY Ope.fi II Kotisivujen julkaiseminen LTY ope.fi II Taulukkolaskenta-jatko LTY ope.fi II Digitaalikuvaus LTY ope.fi II Tietokanta perusteet LTY ope.fi II WebCT-työpaja LTY ope.fi II Verkko-opetuksen perusteet 3 ov KuY ope.fi III Ääntä verkkosivuille JoY ope.fi III Videota verkkoon JoY ope.fi III Videota verkkoon jatkokurssi JoY ope.fi III Verkkolomakkeet JoY ope.fi III Pdf - lomakkeet ja multimedia JoY ope.fi III Multimedia - Flash LTY ope.fi III PDF-jatko LTY ope.fi III Veppisivut-jatko LTY ope.fi III Videoeditointi LTY ope.fi III Kuvankäsittely -jatkokurssi LTY ope.fi III Tietokanta -jatkokurssi LTY ope.fi III Power Point ja multimedia LTY ope.fi III Videokuvaus ja editointi 1 ov LTY 7-7 ope.fi III ope.fi III Verkko-opetuksen asiantuntija ov (KuY koordinaattori): Verkko-opetuksen filosofiset ja kulttuuriset lähtökohdat 1 ov KuY KuY 5 10* 15 ope.fi III Verkko-opetuksen prosessit hallintaan 2 ov KuY 5 10* 20 ope.fi III Verkkodidaktiset käytännöt 3 ov KuY 4 4* 24 Jatkuu seuraavalla sivulla

6 5 Taso (OPE.FI I Kurssin nimi - OPE.FI II) Järjestäjä Osallistujien määrä/oma yliopisto Osallistujien määrä/muu yliopisto Suoritetut opintoviikot ope.fi III Verkot ja viestintä 2 ov KuY 3 6* 8 Itä-Suomalaista Opetusteknologiaa, ISOT-messut KuY YHTEENSÄ * JoY, LTY

7 Taulukko 2. Vuonna 2003 toteutuneet verkko-opintojaksot. 6 Opintojakson nimi Opintojakson laajuus (ov) Opintojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden määrä ISVYyliopistoista Muiden (ISVY-verkostoon kuulumattomien) opiskelijoiden määrä Ympäristötekniikan perusteet Päästökaupan hallinta 2 kurssi alkaa 01/04 ( ilmoittautuneita 30) Suoritetut opintoviikot yhteensä verkko-oppimisymp. käytössä lkv Virtuaaliopetuksen %- osuus (arvio) Rakennusten LVI-tekniikan POJ, laaja Rakennusten LVI-tekniikan POJ, suppea lkv 02-03: verkkooppimisymp.ei vielä käytössä lkv 02-03: verkkooppimisymp.ei vielä käytössä Ympäristövahingot (kesken) Tuotanto- ja palveluprosessit Ympäristöjohtaminen, laaja Ympäristöjohtaminen, suppea Sustainable Water Management (ulkom. vaihto-opiskeijoita) Elementtimenetelmät Diskreetti matematiikka (v. 2002) Ohjelmointi, osa 2 (vuosikurssi 2002) Tietokäsittelytieteen tutkimusaloja (vk ) Perusopintojen harjoitustyö (vk 2002) Tietotekniikan perusteet (vk 2003) Ohjelmointi, osa 1 (vk 2003) Johdatus algoritmiikkaan (vk 2002) Johdatus tietojenkäsittelyn etiikkaan (vk ) Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmä (vk 2002) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, osa 1 (järjestetty erikseen yhdessä lukiossa) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa Ohjelmointi I, osa 1 (järjestetty erikseen yhdessä lukiossa) Ohjelmointi I, osa Jatkuu seuraavalla sivulla

8 7 Opintojakson nimi Opintojakson laajuus (ov) Opintojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden määrä ISVYyliopistoista Muiden (ISVY-verkostoon kuulumattomien) opiskelijoiden määrä Suoritetut opintoviikot yhteensä Virtuaaliopetuksen %- osuus (arvio) Ohjelmointi I, osa kurssi vasta alussa Perusopintojen harjoitustyö (järjestetty erikseen yhdessä lukiossa) Tietojenkäsittelyn perusteet, osa Tietojenkäsittelyn perusteet, osa Yrityksen strategiaprosessi

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa VY- päivät 22.-23.3.05 Ulla Ritvanen Kuopion yliopisto / Oppimiskeskus Esityksen sisältö Hankkeen esittely Koulutusten suunnittelu ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa 8.1.2004 Hyväksytty johtoryhmässä 2004 1 Talouslukuihin sisältyy Joensuun yliopiston osalta menot marraskuun loppuun

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus VELMU-seminaari 7.12.2010 Johanna Mattila Tutkimus, kehitys ja koulutus on jaettu kahteen osaan Toteuttajat: Tutkimus Koulutus Åbo Akademi (vetovastuu), kaikki VELMU

Lisätiedot

Itä-Suomen Virtuaaliyliopistohanke RAPORTTI OPETUSMINISTERIÖLLE 2002

Itä-Suomen Virtuaaliyliopistohanke RAPORTTI OPETUSMINISTERIÖLLE 2002 1 Itä-Suomen Virtuaaliyliopistohanke RAPORTTI OPETUSMINISTERIÖLLE 2002 1. Hankkeen nimi ja kuvaus ydinsisällöstä Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Tieteiden ja teknologian historian verkkoopetushanke:

Tieteiden ja teknologian historian verkkoopetushanke: Tieteiden ja teknologian historian verkkoopetushanke: Torus www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto koordinaattori & verkko-opettaja Anita Honkala Taustatietoja monitieteinen yhdeksän yliopiston verkosto: OY,

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 2002

TOIMINTAKERTOMUS 1 2002 ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 1 2002 Käsitelty ohjausryhmän kokouksessa 14.1.2003 Hyväksytty johtoryhmässä tammikuussa 2003 1 Toimintakertomukseen sisältyviin talouslukuihin ei ole vielä

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

"Kiirehdi hitaasti" - Co-op Network Studies - opetusverkoston oppivuodet

Kiirehdi hitaasti - Co-op Network Studies - opetusverkoston oppivuodet "Kiirehdi hitaasti" - Co-op Network Studies - opetusverkoston oppivuodet Pekka Hytinkoski Verkkopedagogi Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli Co-op Studies Network -yliopisto-opetusverkosto

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa SVY:n opettajien palvelukokonaisuutta varten syksyllä 2002 tehdyn tutkimus- ja selvitysprojektin tuloksia ITK 03 Areena 10.4.2003 klo 12.30 Anne Nevgi & Annukka

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Opettajan työtä tukevia verkkopalveluja

Opettajan työtä tukevia verkkopalveluja Opettajan työtä tukevia verkkopalveluja 24.09.2004 Opettajan työtä ohjaavan palvelukokonaisuuden rakentaminen Tukea monimuoto- ja verkko-opetukseen: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?alasivu=kurssituotto

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin!yliopiston!Opettajien!akatemian!kriteerit!

Helsingin!yliopiston!Opettajien!akatemian!kriteerit! HelsinginyliopistonOpettajienakatemiankriteerit 1.#Oman#opetus.#ja#ohjausosaamisen#jatkuva#kehittäminen## Erinomaisuusnäkyymm.siten,ettäopettajaarvioijakehittääsystemaattisestiopettamiseenjaohjaukseenliittyviätoimintatapojaansekäammatillistaosaamistaan.

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan?

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Paula Mattila, opetusneuvos (Anu Halvaria mukaillen) Opetushallitus Mitä tässä esityksessä: Miten tähän

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan. Insinöörikoulutuksen foorumi

MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan. Insinöörikoulutuksen foorumi MALog-projekti kehittää oppimateriaalia matemaattiseen logiikkaan Insinöörikoulutuksen foorumi 5.10.2012 Taustaa - MALog Huoli (matematiikan ja) matemaattisen logiikan osaamisen tasosta Oppimateriaalien

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Paula Vaskuri Opetuksen kehittämisyksikkö Oulun yliopisto Taustaa suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen suomen kielen

Lisätiedot