ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Yleiskatsaus Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (ISVY) on Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteishanke, jota koordinoi Joensuun yliopisto. Hankkeessa tuotetaan verkko-opetuskursseja, tehdään tutkimus- ja kehitystyötä sekä koulutetaan yliopistojen henkilökuntaa. Osana Suomen virtuaaliyliopistohanketta ISVY:n kehitys- ja tutkimustyö palvelee valtakunnallista yliopisto-opetuksen kehittämistä. Itä-Suomen virtuaaliyliopisto -hankkeen kolmas toimintavuosi sujui suotuisissa merkeissä. Hanke on saanut tunnustusta eri tahoilta ja toiminta laitoksilla on ollut varsin vakiintunutta. Sisältötuotannossa opetusministeriön selvityksen mukaan ISVY on ollut johtava verkkokurssien tuottaja. Pienimuotoinen verkosto on ollut suotuisa kehittämis- ja yhteistyöympäristö. Monialaisen hankkeen vahvuutena on ollut se, että toiminnot tukevat toisiaan koulutuksen, tutkimuksen ja sisältötuotannon alueilla. Eräitten opetushankkeitten osalta ongelmallisena on koettu se, että hankkeessa kouliintuneet työntekijät ovat joutuneet lyhyitten määräysten ja rajallisten resurssien vuoksi siirtymään muihin tehtäviin. Toivottu asiantuntijuuden syntyminen ainelaitoksille on ollut sen vuoksi vaivalloista. Opettajien sitoutuminen pitempiaikaiseen koulutukseen on monissa tapauksissa hankalaa. Lyhytkurssien hyöty pitkäjänteisen kehittämistoiminnan kannalta taas on epäselvää. Kysymys oppimisalustaohjelmistojen ja niitten lisenssihinnoittelun tulevaisuudesta luo epävarmaa tulevaisuudenkuvaa välineitten osalta. Lisenssihintojen kurissa pitämiseksi ja valintamahdollisuuksien lisäämiseksi asiassa toivotaan valtakunnallista koordinaatiota ja neuvotteluja opetusministeriön taholta oppimisympäristöalustojen edustajien kanssa. Toimintavuoden aikana saatu tieto resurssien rajusta supistuksesta vuonna 2004 vaikutti mielialoihin lamaannuttavasti. Kuvaavaa on yhden laitosjohtajan kommentti, jonka mukaan vähennys tuntuu iskulta hyvin alkanutta toimintaa kohtaan. Kaikilla laitoksilla ei näytä olevan myöskään itsestään selvää se, että olisi resursseja pitää tuotettuja verkkokursseja opetuskäytössä projektirahoituksen päätyttyä. Virtuaaliyliopiston kehittämisen kannalta avainkysymys on sisältötuotannon resurssi ja osaava henkilöstö. Tällä hetkellä toiminta on edelleen liian satunnaista ja pienimuotoista ja osittain määrällistä tuottamista laadun kustannuksella. ISVY:llä on hyvät yhteydet ja yhteistyötä alan suurten ja tunnustettujen toimijoitten Open Universityn ja Fern-Uni Hagenin kanssa. Vaikka Suomen oloissa ei vastaaviin tuottamistapoihin ja laadukkuuteen päästäisi pienen käyttäjämäärän vuoksi, olisi kuitenkin tietoisesti kehitettävä ja resurssoitava laadukasta verkkokurssien tuottamista. Virtuaaliyliopiston yleisen kehittämistyön piirissä on keskeisenä kysymyksenä pidetty, miten eri hankkeet tukevat virtuaaliyliopistokonsortiota. ISVY:ssä on haluttu panostaa laadukkaaseen verkkokurssien tuottamiseen. Muodollisia esteitä verkkokurssien laajaan leviämiseen haittasi pitkään jatkunut epäselvyys tekijänoikeuskysymyksistä ja opiskelijoiden liikkuvuudesta. Niihin liittyviin kysymyksiin on vasta äskettäin tullut ratkaisuja. Silti opetushankkeitten vastuuhenkilöitten lyhytkin haastattelukierros osoittaa, että todellisuudessa liikkuvuuteen ja opintojen laajamuotoisempaan tarjoamiseen ei uskota; lähinnä syynä ovat työläät käytännöt ja korvauskysymykset.

2 1 ISVY:n toimintavuosi 2003: konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset Henkilöstökoulutusta toteutettiin vuonna 2003 kaikilla ope.fi -tasoilla. Ope.fi I -tasolla järjestettiin yliopistokohtaisesti tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja edistäviä kursseja. Ope.fi II ja Ope.fi III -tason koulutukset toteutettiin osin kolmen yliopiston yhteistyönä. II tason koulutukseen, Verkko-opetuksen perusteet (3 ov), osallistui 12 opiskelijaa Kuopion yliopistosta. III tason koulutus, Verkko-opetuksen asiantuntija (10-12 ov), käynnistyi vuonna 2002 ja jatkui kolmella moduulilla kuluneena vuonna. Koulutuksessa oli mukana 13 opiskelijaa kolmesta yliopistosta. Yhteensä vuonna 2003 toteutettiin 41 kurssia kolmessa yliopistossa yhteistyössä oppimiskeskuksen/opetusteknologiakeskuksen kanssa ja niihin osallistui 359 henkilöä. Lisäksi Kuopion yliopisto toimi vastaavana järjestäjänä Itä-suomalaista opetusteknologiaa (ISOT) - messuilla Aiheina messuilla, joille osallistui 237 esiintyjää ja kuulijaa, olivat mm. verkko-opetuksen tutkimus, teknologian mahdollisuudet opetuksessa, prosessien ja ohjauksen laatu.. Vuonna 2003 toimivat ympäristötekniikan, sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan sekä tietojenkäsittelytieteen opetushankkeet. Kauppatieteen osahankkeelle ei budjetoitu rahoitusta vuodelle 2003, mutta osahankkeella oli käytettävissään siirtyvää rahoitusta vuodelta Tämän rahoituksen turvin kehitettiin vuonna 2002 tuotettuja verkkokursseja edelleen sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Lappeenrannassa toteutettiin myös ensimmäistä kertaa vuonna 2002 tuotettu Yrityksen strategiaprosessi -verkkokurssi. Vuoden aikana ISVY:n opetushankkeissa toteutettiin 29 kurssia, joilla oli opiskelijoita yhteensä Opintoviikkoja näillä kursseilla suoritettiin Lisäksi kehitettiin aikaisemmin tuotettuja verkko-oppimateriaaleja ja käynnistettiin verkkomateriaalien tuottaminen uusille kursseille. Ympäristötekniikan osahankkeessa tuotettiin verkko-oppimisympäristöt viiteen opintojaksoon: ympäristötekniikan perusteet, päästökaupan hallinta, rakennusten LVItekniikka (perusopintojakso), GIS-peruskurssi ja Sustainable Water Management. Lisäksi kehitettiin aiemmin tuotettua verkko-oppimateriaalia animaatioesityksin ja videoitiin luentomateriaalia seuraavaksi rakennettavien verkko-oppimisympäristöjen pohjaksi. Verkko-oppimisympäristöjen suunnitteluperiaatteista sovittiin yliopistojen yhteyshenkilöiden kesken ympäristöjen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Osahankkeessa tuotettiin verkkoon myös ilmoittautumispohja. Sen avulla opiskelijat voivat varata seminaarityöaiheen, ilmoittautua harjoitustyöryhmiin tai suullisiin kuulusteluihin. Näin etäopiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi seminaarityöaiheita varattaessa. Sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan -osahankkeessa tuotettiin vuonna 2003 verkko-oppimateriaalia seuraaville kursseille: Elementtimenetelmät, Diskreetti matematiikka, Sumea logiikka ja Statistical Demography and Forecasting. Osassa materiaaleja on pyritty täyteen itseopiskelumahdollisuuteen, osassa sähköinen materiaaliosio on täydentävä lisä, esimerkiksi harjoitustehtäviä tai visualisointeja. Hankkeen osapuolten kesken on sovittu varsinaisen luentomateriaalin saatavuudesta LaTeX-formaatissa, mikä takaa mahdollisuudet materiaalin jatkokehittämiselle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston sovelletun matematiikan laitoksella otettiin vuonna 2003 käyttöön erityinen verkkokurssien tuotantostrategia, joka on havaittu hyvin toimivaksi tavaksi tuottaa matematiikan verkkokursseja. Osahankkeessa on tehty myös

3 2 oppimateriaaleihin ja verkko-opetukseen liittyvää tutkimustoimintaa (mm. vuorovaikutteiset visualisoinnit ja tehtävien kehittäminen ja testaus, digitaalisen informaation käytettävyys). Tutkimustuloksia on esitelty konferensseissa ja julkaisuissa. Tietojenkäsittelytieteen osahankkeessa Joensuun yliopistossa käynnistyi vuonna 2003 neljäs vuosikurssi tietojenkäsittelytieteen virtuaaliapprobatur-opiskelijoita. Kuopion yliopiston virtuaaliapprobatur-opinnoissa oli mukana 10 lukiota Pohjois-Savosta. Kolme vuotta jatkunut yhteistyö yliopistojen ja lukioiden välillä on hioutunut tiiviiksi ja toimii hyvin. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotettu aineisto on käytössä normaalissa perusopetuksessa osana luento-opetusta ja opiskelijoiden omatoimisessa verkkoopiskelussa. Toteutettujen virtuaaliapprobatur-kurssien lisäksi osahankkeessa jatkettiin materiaalien, opetusmenetelmien ja -välineiden kehittämistyötä, huomioiden mm. monikielisyys. Osahankkeen tutkimus- ja kehitystyö keskittyi Joensuussa projektin hallintavälineen (PPA, Project Processing Assistant) ja ohjelmakoodien visualisointiohjelman kehittämiseen sekä virtuaaliapprobatur-opintojen keskeyttämisen analysointiin. Kuopiossa kehitystyö keskittyi kurssimateriaalien käytettävyyden kehittämiseen mm. Flash-animaatioilla. Lappeenrannassa käynnistettiin puolestaan vuoden 2003 aikana selvitystyö, jossa kartoitetaan ohjelmoinnin oppimisen ja opetuksen tukityökaluja. Kussakin yliopistossa on toiminut ISVY:n rahoituksella sisältötuotannon tukihenkilöt. Tehtäväkenttä tukihenkilöillä on laaja sisältäen WebCT neuvontaa, teknistä tukea ja koulutustehtäviä. Vuoden aikana tukihenkilöt ja verkkokurssien tekijät ovat kokoontuneet yhteisiin seminaareihin, joissa on hankittu uutta tietoa ja osaamista sekä vahvistettu verkoston yhteydenpitoa. Seminaarien eritysteemoja olivat ohjaus verkossa, oppimisaihiot verkkokurssien tuottamisessa, evaluointi sekä oppimisalustat. Sisältötuotannon ja opetushankkeiden julkaisu "Projektina verkko-oppiminen. Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä" ilmestyi vuodenvaihteessa Yhteistyö alan suurten toimijoitten Open Universityn ja Fern-Uni Hagenin kanssa tiivistyi. Vuoden aikana käytiin verkostosopimusneuvottelut kaikkien opetushankkeiden kanssa. ISVY:ssä on tehty kehittävää tutkimusta opetushankkeiden tukemiseksi. Tutkimusverkostossa on ollut mukana parikymmentä tutkijaa, jotka ovat julkaisseet hankkeen tukemana verkkooppimisen kehittämistyöhön liittyviä artikkeleita ja opinnäytetöitä. Tutkijaverkoston yhteinen tutkimusjulkaisu ilmestyi vuoden aikana. ISVY:n vuoden 2003 teemallisessa tutkimushankkeessa tarkasteltiin verkko-oppimisen vaikuttavuutta ja tuottamistapoja eri näkökulmista. Tutkimusjulkaisu valmistuu alkuvuodesta ISVY oli myös mukana järjestämässä kansainvälistä opetusteknologian kontekstuaalisuuskysymyksiin liittyvää konferenssia sekä opetusteknologian kesäkoulua elo-syyskuussa. Näiden kautta syntyi arvokkaita kansainvälisiä tutkimusyhteistyösuhteita, jotka vahvistavat ISVY:n tutkimusverkostoa.

4 3 ISVY suhteessa Suomen virtuaaliyliopiston strategiaan ISVY:n toiminnassa on keskitytty teema-alueisiin, jotka ovat tärkeitä virtuaaliyliopistotoimintojen vakiinnuttamisessa yliopistoissa. Pienenä verkostona toimittaessa toiminta on ollut monialaista, ja luonteeltaan harjoitteluympäristö suuremman konsortion yhteistyötä varten. Verkostoitunut opetus ja tutkimus, asiantuntijuuden jakaminen ja resurssien säästäminen ovat toiminnan keskeisiä vaikuttimia ISVY-yliopistojen yhteistyössä, jonka reunaehtoina ovat maantieteelliset etäisyydet ja pienet laitosresurssit. Kehittämistarpeena laajan konsortion toimintaa varten on vielä verkkokurssien saattaminen koko yliopistoketjun käyttöön. Tätä on kuluneen toimintavuoden kannalta hidastanut kysymys korvauksista ja opiskelijaliikkuvuudesta, joka tosin nyt on periaatteessa ratkaistu. Verkostohankkeitten tekijänoikeussopimuksien solmimiseen ISVY:ssä on paneuduttu perusteellisesti, erityisesti silmälläpitäen moniulotteista sopimustilannetta joka virtuaaliyliopistotoiminnassa on tyypillistä. Osaamisen kehittäminen henkilöstökoulutuksessa luo jatkuvuutta toiminnalle, samoin kuin erityinen panostus laadukkaan verkko-oppimisen kehittämiseen. Verkkokurssien tuottajana ISVY on virtuaaliyliopistokonsortiossa eturivissä. ISVY:n toteuttamassa syventävässä verkkoopetuksen asiantuntijakoulutuksessa yksi kurssikokonaisuus on ollut verkko-opetuksen eettiset ja filosofiset perusteet. Tällä on pyritty takaamaan, että tehdyt opetukselliset ja opintojärjestelyihin liittyvät ratkaisut ovat eettisiä sekä opiskelijan että opettajan kannalta, kaiken kaikkiaan kestävän kehityksen mukaisia. Kansainvälisyys on ISVY-hankkeen keskeisiä tavoitteita ja sitä on pidetty itsestäänselvyytenä. ISVY toimii keskeisten kansainvälisten toimijoitten kanssa. Alkuvaiheessa suomalaiset ovat olleet saavana osapuolena, mutta toiminnan kehittyessä esille nostetut painoalueet ovat herättäneet entistä enemmän kansainvälistä kiinnostusta. ISVY:n toiminnassa opetusteknologian käytön kontekstuaalisuuskysymyksiä on tullut jo kahtena vuonna pohtimaan kansainvälinen osallistujajoukko alan erikoiskonferenssiin. Jatkuva itsearviointi on ollut ISVY:n toiminnassa mukana alusta lähtien. Yliopistoyhteisölle näkyväksi tätä on tehnyt myös ISVY:n kehittävän tutkimuksen toiminta, jossa on paneuduttu erityisesti opetuksen kehittämishankkeitten kysymyksiin. Määrällinen raportointi Taulukossa 1 on esitetty henkilöstökoulutuksen määrällinen raportointi. Koulutus on järjestetty yhteistyössä oppimiskeskusten/opetusteknologiakeskuksen kanssa. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto opetushankkeissa toteutetuista verkkokursseista.

5 4 Taulukko 1. Henkilöstökoulutus: järjestetyt kurssit, osallistujien määrä ja suoritetut opintoviikot. Taso (OPE.FI I Kurssin nimi - OPE.FI II) Järjestäjä Osallistujien määrä/oma yliopisto Osallistujien määrä/muu yliopisto Suoritetut opintoviikot ope.fi I Power Point perusteet LTY Ope.fi I Taulukkolaskenta -perusteet LTY ope.fi II WebCT-esittely JoY ope.fi II WebCT-työvälineet JoY ope.fi II WWW-sivujen tuottamismahdollisuudet JoY Ope.fi II Frontpage JoY Ope.fi II Pdf - dokumentit JoY Ope.fi II Videoneuvottelu JoY Ope.fi II WebCT-työvälineet 0,5 ov JoY 9-4,5 Ope.fi II WWW-sivujen tekeminen Frontpageohjelmalla JoY 5-2,5 Ope.fi II Pdf - perusteet JoY Ope.fi II Effective e-moderating verkkokurssi 2,5 ov JoY ,5 Ope.fi II Word -jatko LTY Ope.fi II PDF-perusteet LTY ope.fi II Kuvankäsittely LTY ope.fi II Veppisivut-perusteet LTY ope.fi II HTML ja WebCT LTY Ope.fi II Kotisivujen julkaiseminen LTY ope.fi II Taulukkolaskenta-jatko LTY ope.fi II Digitaalikuvaus LTY ope.fi II Tietokanta perusteet LTY ope.fi II WebCT-työpaja LTY ope.fi II Verkko-opetuksen perusteet 3 ov KuY ope.fi III Ääntä verkkosivuille JoY ope.fi III Videota verkkoon JoY ope.fi III Videota verkkoon jatkokurssi JoY ope.fi III Verkkolomakkeet JoY ope.fi III Pdf - lomakkeet ja multimedia JoY ope.fi III Multimedia - Flash LTY ope.fi III PDF-jatko LTY ope.fi III Veppisivut-jatko LTY ope.fi III Videoeditointi LTY ope.fi III Kuvankäsittely -jatkokurssi LTY ope.fi III Tietokanta -jatkokurssi LTY ope.fi III Power Point ja multimedia LTY ope.fi III Videokuvaus ja editointi 1 ov LTY 7-7 ope.fi III ope.fi III Verkko-opetuksen asiantuntija ov (KuY koordinaattori): Verkko-opetuksen filosofiset ja kulttuuriset lähtökohdat 1 ov KuY KuY 5 10* 15 ope.fi III Verkko-opetuksen prosessit hallintaan 2 ov KuY 5 10* 20 ope.fi III Verkkodidaktiset käytännöt 3 ov KuY 4 4* 24 Jatkuu seuraavalla sivulla

6 5 Taso (OPE.FI I Kurssin nimi - OPE.FI II) Järjestäjä Osallistujien määrä/oma yliopisto Osallistujien määrä/muu yliopisto Suoritetut opintoviikot ope.fi III Verkot ja viestintä 2 ov KuY 3 6* 8 Itä-Suomalaista Opetusteknologiaa, ISOT-messut KuY YHTEENSÄ * JoY, LTY

7 Taulukko 2. Vuonna 2003 toteutuneet verkko-opintojaksot. 6 Opintojakson nimi Opintojakson laajuus (ov) Opintojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden määrä ISVYyliopistoista Muiden (ISVY-verkostoon kuulumattomien) opiskelijoiden määrä Ympäristötekniikan perusteet Päästökaupan hallinta 2 kurssi alkaa 01/04 ( ilmoittautuneita 30) Suoritetut opintoviikot yhteensä verkko-oppimisymp. käytössä lkv Virtuaaliopetuksen %- osuus (arvio) Rakennusten LVI-tekniikan POJ, laaja Rakennusten LVI-tekniikan POJ, suppea lkv 02-03: verkkooppimisymp.ei vielä käytössä lkv 02-03: verkkooppimisymp.ei vielä käytössä Ympäristövahingot (kesken) Tuotanto- ja palveluprosessit Ympäristöjohtaminen, laaja Ympäristöjohtaminen, suppea Sustainable Water Management (ulkom. vaihto-opiskeijoita) Elementtimenetelmät Diskreetti matematiikka (v. 2002) Ohjelmointi, osa 2 (vuosikurssi 2002) Tietokäsittelytieteen tutkimusaloja (vk ) Perusopintojen harjoitustyö (vk 2002) Tietotekniikan perusteet (vk 2003) Ohjelmointi, osa 1 (vk 2003) Johdatus algoritmiikkaan (vk 2002) Johdatus tietojenkäsittelyn etiikkaan (vk ) Tietokoneen rakenne ja käyttöjärjestelmä (vk 2002) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, osa 1 (järjestetty erikseen yhdessä lukiossa) Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen osa Ohjelmointi I, osa 1 (järjestetty erikseen yhdessä lukiossa) Ohjelmointi I, osa Jatkuu seuraavalla sivulla

8 7 Opintojakson nimi Opintojakson laajuus (ov) Opintojaksolle osallistuneiden opiskelijoiden määrä ISVYyliopistoista Muiden (ISVY-verkostoon kuulumattomien) opiskelijoiden määrä Suoritetut opintoviikot yhteensä Virtuaaliopetuksen %- osuus (arvio) Ohjelmointi I, osa kurssi vasta alussa Perusopintojen harjoitustyö (järjestetty erikseen yhdessä lukiossa) Tietojenkäsittelyn perusteet, osa Tietojenkäsittelyn perusteet, osa Yrityksen strategiaprosessi

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista

Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista Selvitys Merenkurkun korkeakouluyhteistyön organisoinnista Sari Tarvonen 13.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1 TAUSTA 3 TAVOITTEET 3 TEEMAT 3 I KORKEAKOULUYHTEISTYÖN YHTEISET SISÄLTÖALUEET 3 II YHTEISTYÖN

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 91

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 91 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 91 Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja 91 Research reports in biological and environmental sciences

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle

Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet. Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet Selvitys tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle ja tietoyhteiskuntaneuvostolle Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2006 Tietoyhteiskunnan esteet ja haasteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot