4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Matemaattisten aineiden MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin Fysiikan vastuuhenkilö: dosentti Matti Lindroos, huone Sk305, puhelin Matematiikan vastuuhenkilö: professori Eero Saksman, huone Sg304.2, puhelin Kemian vastuuhenkilö: professori Helge Lemmetyinen, huone FC244, puhelin Tietotekniikan vastuuhenkilö: professori Hannu-Matti Järvinen, huone HB224, puhelin Matemaattisten aineiden opettajankoulutus antaa diplomi-insinööritutkinnon lisäksi pätevyyden toimia opettajana Suomen koululaitoksessa. Yhteisvalinnassa opettajankoulutuksen opiskelijat valitaan sähkötekniikan an. Tällöin he valitsevat pääaineekseen matematiikan tai fysiikan. Valitessaan kemian pääaineekseen opiskelijat hyväksytään hakemuksesta joko ympäristö- ja energiatekniikan tai materiaalitekniikan an. Myös muut kuin opettajankoulutukseen valitut opiskelijat voivat myöhemmin valita opettajankoulutuksen Tutkinnon rakenne Asetuksen (no 986) mukaan : Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka 1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon 2) on suorittanut 55 ov laajuiset opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja 35 ov laajuiset opinnot muissa opetettavissa aineissa. 3) on suorittanut 35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Koska TTKK:ta ei ole mainittu asetuksessa (221/1994) koulutusvastuussa olevana yksikkönä, aineenopettajan pätevyys vahvistetaan Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston antamin kelpoisuustodistuksin. Opettajan pätevyyden tuottavaan diplomi-insinöörin tutkintoon 180 ov kuuluu pääaine 55 ov, kaksi sivuainetta 2 x 35 ov, joista toinen on opettajan pedagogiset opinnot sekä diplomityö 20 ov ja muita opintoja. Pää/sivuaineeksi voi valita matematiikan, fysiikan, kemian tai tietotekniikan. Opettajan pedagogiset opinnot opiskellaan Tampereen yliopistossa. Käytännössä opettajankoulutuksen rakenne noudattaa kuvan mukaista DI-tutkinnon rakennetta. Opettajaksi aikovan on suoritettava DI-koulutusohjelmien pakolliset perusopinnot (45 ov) sekä näiden lisäksi JOKO sähkötekniikan kohtaiset

2 yleisopinnot (14 ov) ja opettajankoulutuksen suunnatut opinnot, TAI materiaalitekniikan tai ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmien kohtaiset opinnot. Sen jälkeen suoritetaan pää- ja sivuaine, lopuksi tehdään diplomityö. Kasvatustieteen opinnot voi aloittaa, kun opetettavana aineena olevassa matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa on suoritettu 30 ov. Edellytyksenä on lisäksi menestyminen soveltuvuustestissä Tutkinnon suorittaminen Opettajan pätevyyden antavan DI-tutkinnon suorittaminen on periaatteessa yksinkertaista. DI-tutkintoon on vain sisällytettävä opettajankoulutuksen pääaine 55 ov, kasvatustieteiden sivuaine 35 ov ja toinen sivuaine 35 ov. Sähkötekniikan n opettajankoulutuksen opintosuunnalla DI-tutkinnon 180 opintoviikkoon mahtuu pääaineeksi matematiikka tai fysiikka ja sivuaineeksi fysiikka tai matematiikka. Jos sivuaine on tietotekniikka tai kemia, tutkinto on hieman yli 180 ov. Matematiikan ja/tai fysiikan opinnot karttuvat opiskeltaessa sähkötekniikan DIn perusopintoja ja yhteisiä opintoja. Sen jälkeen suoritetaan aineenopettajakoulutuksen suunnatut opinnot ja valitaan DI-tutkinnon pääaineeksi teknillinen matematiikka ja/tai fysiikka. Materiaalitekniikan sekä ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmissa menetellään vastaavasti suorittamalla kemian pääaineopinnot tutkintovaatimusten mukaisesti. Näissä koulutusohjelmissa tutkinnon laajuus nousee kuitenkin, sivuaineesta riippuen, opintoviikkoon. Opettajan pätevyyden voi saavuttaa myös muissa koulutusohjelmissa. Tällöin noudatetaan ylläolevia periaatteita soveltaen. 83 Matemaattisten aineiden

3 Matemaattisten aineiden 84 Pääaine kemia Kuva. Aineenopettajakoulutuksen pääaine (55 ov) ja sivuaineet (35 ov) karttuvat DItutkintoa suoritettaessa.

4 Pääaine matematiikka 55 ov Matematiikan pääaineopinnot suoritetaan sähkötekniikan ssa. Opinnot ovat seuraavat: Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 16 ov Laajan matematiikan opintokokonaisuus (suositellaan) 16 ov tai Insinöörimatematiikan opintokokonaisuus 16 ov Sähkötekniikan n yhteiset opinnot 14ov Elektroniikan perusteet I Elektroniikan perusteet II Piirianalyysi I Sähkömagneettiset kentät ja aallot I Ohjelmointi I 3 Matematiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 9 ov Matriisilaskenta Differentiaaliyhtälöt Kompleksimuuttujan funktiot 3 Matematiikan pääaine opettajankoulutuksessa 30 ov Pakolliset (15 ov) Johdatus funktionaalianalyysiin Matematiikan historia Matemaattinen analyysi Algebra Matematiikan erikoistyö 3 tai Sovelletun matematiikan erikoistyö 3 85 Valinnaiset. Valitaan seuraavista opintojaksoista, kunnes vähintään 15 ov tulee täyteen. Laajan tilastomatematiikan tai laajan vektorianalyysin suorittaneet saavat lukea hyväkseen yhden ov:n kustakin Algoritmimatematiikka Numeerinen analyysi Numeerinen analyysi Vektorianalyysin jatkokurssi Finite Fields Matriisilaskenta Matemaattinen optimointiteoria Symbolinen analyysi Stokastiset prosessit Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset menetelmät Graafiteoria Automaattiteoria Formaaliset kielet Koodausteoria Informaatioteoria Matemaattinen optimointiteoria Mitta- ja integraaliteoria Funktionaalianalyysin jatkokurssi Kryptologia Mathematical Logic 5 tai muita soveltuvia teknillisen matematiikan syventäviä kursseja Sivuaine fysiikka 35 ov Kun matematiikka on pääaineena ja fysiikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Matemaattisten aineiden

5 Matemaattisten aineiden 86 Sähkötekniikan Matematiikka/fysiikka MAT FYS MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, pääaine Fysiikka, sivuaine Valinnaiset Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 10 ov Laaja fysiikka I Laaja fysiikka II Fysiikan työt I 2 Fysiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 10 ov Fysiikan työt II Atomifysiikka Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan 3 Fysiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 15 ov Valitaan 15 ov seuraavista Statistinen fysiikka Termofysiikka Johdatus ydinfysiikkaan Fysiikan työt III Kvanttimekaniikka I Fysiikan seminaari Optiikka Kiinteän olomuodon fysiikka Sivuaine kemia 35 ov Kun matematiikka on pääaineena ja kemia sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Matematiikka/kemia MAT KEM MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, pääaine Kemia, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 6 ov Laaja kemia I Laaja kemia II 3 Kemian sivuaine opettajankoulutuksessa 29 ov Pakolliset (25 ov) Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Laaja kemia III Fysikaalinen kemia I Fysikaalinen kemia II Ympäristökemia Orgaanisen kemian työt I Fysikaalisen kemian työt Polymeerikemia 3

6 Valinnaiset Valitaan seuraavista kursseista vähintään 4 ov Orgaanisen kemian työt II Spektroskopia Polymeerikemian työt Metallien kemia Analyyttiset mittausmenetelmät Pinta- ja katalyyttikemia I Pinta- ja katalyyttikemia II Valokemia Supramolekylaarinen kemia Biokemia Mikrobiologia Sivuaine tietotekniikka 35 ov Kun matematiikka on pääaineena ja tietotekniikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekn. koul.ohjelma Matematiikka/tietotekniikka MAT TITE MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, pääaine Tietotekniikka, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 2 ov Tietotekniikan perusteet 2 Sähkötekniikan yhteiset opinnot 3 ov Ohjelmointi I 3+ Tietotekniikan sivuaine 30 ov Tietoturvallisuuden perusteet Ohjelmointi II Ohjelmistotuotannon peruskurssi Mikroprosessorit A Internetin verkkotekniikat Johdatus tietokantajärjestelmiin Tietorakenteet ja algoritmit 5 tai Tietorakenteiden käyttö 3 87 Lisäksi valitaan seuraavista siten että sivuaineen 30 ov tulee täyteen: Johdatus signaalinkäsittelyyn Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät Ohjelmistotuotannon menetelmät Ohjelmointikielten periaatteet Sulautetut järjestelmät Käyttöjärjestelmät Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan Ohjelmistojen testaus Olio-ohjelmointi Hajautettujen järjestelmien suunn Käytettävyys Algoritmimatematiikka 3* * Jos ei sisälly matematiikkaan +kurssit Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II voidaan korvata yhdellä kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov Matemaattisten aineiden

7 Matemaattisten aineiden Pääaine fysiikka 55 ov Fysiikan pääaineopinnot suoritetaan sähkötekniikan ssa. Opinnot ovat seuraavat: Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 10 ov Laaja fysiikka I/Mekaniikka Laaja fysiikka/aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi Fysiikan työt I 2 Sähkötekniikan n yhteiset opinnot 14 ov Elektroniikan perusteet I Elektroniikan perusteet II Piirianalyysi I Sähkömagneettiset kentät ja aallot I Ohjelmointi I 3 Fysiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 15 ov Fysiikan työt II Atomifysiikka Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan Johdatus ydinfysiikkaan Termofysiikka 3 Fysiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 30 ov Pakolliset Statistinen fysiikka Fysiikan työt III Kvanttimekaniikka I Fysiikan seminaari Optiikka Kiinteän olomuodon fysiikka 3 Valinnaisia fysiikan opintojaksoja 14 ov ks. fysiikan pääaineopinnot s. xxx Sivuaine matematiikka 35 ov Kun fysiikka on pääaineena ja matematiikka sivuaineena karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Fysiikka/matematiikka FYS MAT MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, sivuaine Fysiikka, pääaine Valinnaiset Yhteensä Matematiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 6 ov Matriisilaskenta Differentiaaliyhtälöt 3 Matematiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 13 ov Pakolliset (3 ov) Kompleksimuuttujan funktiot 3 Valinnaiset. Valitaan kunnes vähintään 10 ov on koossa. Laajan tilastomatematiikan tai laajan vektorianalyysin suorittaneet saavat lukea hyväkseen yhden ov:n kustakin Vektorianalyysin jatkokurssi Funktionaalianalyysin jatkokurssi Matemaattinen analyysi Matematiikan erikoistyö Finite Fields 2

8 73110 Numeerinen analyysi Matemaattinen optimointiteoria Johdatus funktionaalianalyysiin Algebra Algoritmimatematiikka Automaattiteoria Formaaliset kielet Graafiteoria Koodausteoria Informaatioteoria Matemaattinen optimointiteoria Stokastiset prosessit Mitta- ja integraaliteoria Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset menetelmät Matriisilaskenta Kryptologia Symbolinen analyysi Mathematical Logic 5 tai muita soveltuvia teknillisen matematiikan syventäviä kursseja Sivuaine kemia 35 ov Kun fysiikka on pääaineena ja kemia sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Fysiikka/kemia FYS KEM MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Fysiikka, pääaine Kemia, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 6 ov Laaja kemia I Laaja kemia II 3 Kemian sivuaine opettajankoulutuksessa 29 ov Pakolliset 25 ov Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Laaja kemia III Fysikaalinen kemia I Fysikaalinen kemia II Ympäristökemia Orgaanisen kemian työt I Fysikaalisen kemian työt Polymeerikemia 3 Valitaan seuraavista kursseista vähintään 4 ov Orgaanisen kemian työt II Spektroskopia Polymeerikemian työt Metallien kemia Analyyttiset mittausmenetelmät Pinta- ja katalyyttikemia I Pinta- ja katalyyttikemia II Valokemia Supramolekylaarinen kemia Biokemia Mikrobiologia 2 Matemaattisten aineiden

9 Matemaattisten aineiden Sivuaine tietotekniikka 35 ov Kun fysiikka on pääaineena ja tietotekniikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Fysiikka/tietotekniikka FYS TITE MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Fysiikka, pääaine Tietotekniikka, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 2 ov Tietotekniikan perusteet 2 Sähkötekniikan yhteiset opinnot 3 ov Ohjelmointi I 3+ Tietotekniikan sivuaine 30 ov Tietoturvallisuuden perusteet Ohjelmointi II Ohjelmistotuotannon peruskurssi Mikroprosessorit A Internetin verkkotekniikat Johdatus tietokantajärjestelmiin Tietorakenteet ja algoritmit 5 tai Tietorakenteiden käyttö 3 Lisäksi valitaan seuraavista siten että sivuaineen 30 ov tulee täyteen: Johdatus signaalinkäsittelyyn Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät Ohjelmistotuotannon menetelmät Ohjelmointikielten periaatteet Sulautetut järjestelmät Käyttöjärjestelmät Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan Ohjelmistojen testaus Olio-ohjelmointi Hajautettujen järjestelmien suunn Käytettävyys Algoritmimatematiikka 3* * Jos ei sisälly matematiikkaan +kurssit Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II voidaan korvata yhdellä kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov Pääaine kemia 55 ov Kemian pääaineopinnot suoritetaan ympäristö- ja energiatekniikan tai materiaalitekniikan koulutusohjelmissa. Kemian opinnot muodostuvat seuraavista opinnoista: Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 6 ov Laaja kemia I Laaja kemia II 3 JOKO Ympäristö- ja energiatekniikan kohtaiset opinnot 39 ov Teknillisen mekaniikan perusteet Konepiirustus ja CAD-perusteet Energiatekniikan perusteet Ilmansuojelu Teollisuuden prosessit Ympäristöriskien analysointi Ympäristönsuojelutekniikan perusteet Automaatio- ja säätötekniikka Ohjelmointi I 3*

10 35111 Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Ympäristöoikeuden perusteet Laaja kemia III Fysikaalinen kemia I (termodynamiikka) 2 TAI Materiaalitekniikan kohtaiset opinnot 27ov Statiikan perusteet Lujuusopin perusteet I Koneenpiirustus ja CAD-perusteet Orientoituminen opintoihin Materiaaliopin perusteet I Materiaaliopin perusteet II Keraamit Metallit Polymeerit Komposiitit Ohjelmointi I 3* * voidaan korvata myös kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov, josta kohtaisiin opintoihin lasketaan 3 ov Koulutusohjelmakohtaisia opintoja täydentävät kemian opintojaksot 11 ov Laaja kemia III Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Fysikaalinen kemia I 2 SEKÄ Kemian pääaine opettajankoulutuksessa 29 ov Metallien kemia Ympäristökemia Orgaanisen kemian työt I Orgaanisen kemian työt II Fysikaalisen kemian työt Fysikaalinen kemia II Polymeerikemia Polymeerikemian työt Analyyttiset mittausmenetelmät Spektroskopia 4 JA Valinnaiset opinnot molemmissa koulutusohjelmissa Valitaan seuraavista opintojaksoista vähintään 9 ov Pinta- ja katalyyttikemia I Pinta- ja katalyyttikemia II Valokemia Supramolekylaarinen kemia Kemian erikoistyö Biokemia Mikrobiologia Instrumentaalianalytiikka Sivuaine fysiikka 35 ov 91 Kun kemia on pääaineena ja fysiikka sivuaineena karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Y/M Kemia/fysiikka KEM FYS MUUT YHT Perusopinnot Koulutusohjelma /28 40/39 kohtaiset opinnot tai 27 tai 38 Kemia, pääaine Fysiikka, sivuaine Yhteensä / /202 tai 111 tai 201 Matemaattisten aineiden

11 Matemaattisten aineiden 92 Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 10 ov Laaja fysiikka I Laaja fysiikka II Fysiikan työt I 2 Fysiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 10 ov Fysiikan työt Atomifysiikka Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan 3 Fysiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 15 ov Statistinen fysiikka Termofysiikka Johdatus ydinfysiikkaan Fysiikan työt III Kvanttimekaniikka I Fysiikan seminaari Optiikka Kiinteän olomuodon fysiikka Sivuaine matematiikka 35 ov Kun kemia on pääaineena ja matematiikka sivuaineena karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Y/M Kemia/matematiikka KEM MAT MUUT YHT Perusopinnot Koulutusohjelmakohtaiset /28 40/39 opinnot tai 27 tai 38 Kemia, pääaine Matematiikka, sivuaine Yhteensä / /196 tai 105 tai 195 Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 16 ov Laajan matematiikan opintokokonaisuus (suositellaan) 16 tai Insinöörimatematiikan opintokokonaisuus 16 Matematiikan ammattiaine opettajankoulutuksessa 19 ov Pakolliset 9 ov Kompleksimuuttujan funktiot Matriisilaskenta Differentiaaliyhtälöt 1 3 Valinnaiset Laajan tilastomatematiikan ja laajan vektorianalyysin suorittaneet saavat lukea hyväkseen yhden ov:n kustakin. Valitaan seuraavista, kunnes vähintään 10 ov tulee täyteen Vektorianalyysin jatkokurssi Funktionaalianalyysin jatkokurssi Matemaattinen analyysi Matematiikan erikoistyö Finite Fields Numeerinen analyysi Matemaattinen optimointiteoria Johdatus funktionaalianalyysiin Algebra Algoritmimatematiikka Automaattiteoria Formaaliset kielet Graafiteoria Koodausteoria Informaatioteoria Matemaattinen optimointiteoria Stokastiset prosessit Mitta- ja integraaliteoria Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset menetelmät 3

12 73162 Matriisilaskenta Kryptologia Symbolinen analyysi Mathematical Logic 5 tai muita soveltuvia teknillisen matematiikan syventäviä kursseja Sivuaine tietotekniikka 35 ov Kun kemia on pääaineena ja tietotekniikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Y/M Kemia/tietotekniikka KEM TITE MUUT YHT Perusopinnot Koulutusohjelmakohtaiset /23 38/37 opinnot tai 22 tai 36 Kemia, pääaine Tietotekniikka, sivuaine Yhteensä / /202 tai 111 tai 201 Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 2 ov Tietotekniikan perusteet 2 Koulutusohjelmakohtaiset opinnot 3 ov Ohjelmointi I 3+ Tietotekniikan sivuaine 30 ov Tietoturvallisuuden perusteet Ohjelmointi II Ohjelmistotuotannon peruskurssi Mikroprosessorit A Internetin verkkotekniikat Johdatus tietokantajärjestelmiin Tietorakenteet ja algoritmit 5 tai Tietorakenteiden käyttö 3 93 Lisäksi valitaan seuraavista siten että sivuaineen 30 ov tulee täyteen: Johdatus signaalinkäsittelyyn Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät Ohjelmistotuotannon menetelmät Ohjelmointikielten periaatteet Sulautetut järjestelmät Käyttöjärjestelmät Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan Ohjelmistojen testaus Olio-ohjelmointi Hajautettujen järjestelmien suunn Käytettävyys Algoritmimatematiikka 3* * Jos ei sisälly matematiikkaan +kurssit Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II voidaan korvata yhdellä kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov Matemaattisten aineiden

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA 134 12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Rolf Hernberg huone: SK108, puhelin: 31152364 rolf.hernberg@tut.fi Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen

Lisätiedot

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA 12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Rolf Hernberg huone SK108 puhelin 3115 2364 email rolf.hernberg@tut.fi Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka 4.11. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Jari Nurmi huone HC304, puhelin 365 3884 email: jari.nurmi@tut.fi Sihteeri Irmeli Lehto huone HD326, puhelin 365 3366 email:

Lisätiedot

Opintojakson nimi ja laajuus. Suositeltu suoritusajankohta. 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi. 1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3.

Opintojakson nimi ja laajuus. Suositeltu suoritusajankohta. 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi. 1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. Oulun yliopisto Opintojen rakennekaavio 2018 2019 Tutkinto-ohjelman nimi, Kemian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Luonnontieteiden kandidaatti (3 vuotta, 180 op)/ Kemisti Koodi Opintojakson nimi ja laajuus

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA 12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Rolf Hernberg huone: SK108, puhelin: 3115 2364 E-mail: rolf.hernberg@tut.fi Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 168 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Markku Renfors huone TG108, puhelin 3115 3937 email: markku.renfors@tut.fi Sihteeri Kirsi Järnström huone TA211, puhelin

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 30.6.2005/akh Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, teknillinen

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 6.9.2018 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

TUTKINTO vm. 1995. TF-koulutusohjelma. o Suoritusaika. o 3 suuntaa o yhteensä 9 pääainetta VALINNAISET OPINNOT HARJOITTELU DIPLOMITYÖ 20 OV 20 OV

TUTKINTO vm. 1995. TF-koulutusohjelma. o Suoritusaika. o 3 suuntaa o yhteensä 9 pääainetta VALINNAISET OPINNOT HARJOITTELU DIPLOMITYÖ 20 OV 20 OV VALINNAISET OPINNOT HARJOITTELU DIPLOMITYÖ TUTKINTO vm. 1995 PÄÄAINE SIVUAINE o DI-tutkinto o 1 ov o Suoritusaika 180 ov 40 h 5 v SUUNNAN OPINNOT 30 OV TUTKINNON I OSA 70 OV TF-koulutusohjelma o 3 suuntaa

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

TFM-osaston tuottamat vain sivuaineet lv

TFM-osaston tuottamat vain sivuaineet lv TFM-osaston tuottamat vain sivuaineet lv 2006-2007 Diskreetti matematiikka Laskennallinen tiede ja tekniikka 18.7.2006/akh t vain sivuaineet F303-2 F500-2 Diskteetti matematiikka F400-2 LTT Xxxx-2 Perustieteiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of 1 of 12 15.12.2015 17:38 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op 2 of 12 15.12.2015 17:38 Pääaine: Fysiikka Vuosi/lukukausi 1. syksy

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op)

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op) KORVAVUUSLISTA 31.10.2005/RR 1 KURSSIT, jotka luennoidaan 2005-2006 : Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat-1.1010 Matematiikan peruskurssi L 1 (10 op) Mat-1.401 Mat-1.1020 Matematiikan peruskurssi L

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti:

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti: 1 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 8.9.2009 Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

TUTKINTO-OHJELMAINFO Sivuainemahdollisuudet Kesäopinnot KV-vaihtomahdollisuus

TUTKINTO-OHJELMAINFO Sivuainemahdollisuudet Kesäopinnot KV-vaihtomahdollisuus TUTKINTO-OHJELMAINFO 3.5.2018 Sivuainemahdollisuudet Kesäopinnot KV-vaihtomahdollisuus SIVUAINEEN VALINTA Kolme näkökulmaa sivuaineopintojen ja valinnaisten opintojen valitsemiseen 1. Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus TFM:n kandivaiheen iskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineisiin Tärkeää huomioitavaa:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1.1 Perusopinnot P (80 op) Perusrakenteeltaan samanlaisia kaikille kandidaatinohjelmille, vaihtelevat ohjelmakohtaisten tarpeiden mukaan Vahva matemaattis luonnontieteellinen pohja opinnoille: matematiikka,

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET

TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET Versiohistoria Ensimmäinen versio 14.3.2005 / Ilkka Niemelä Koulutusohjelmatoimikunnan kokouksessa 4.4.2005 esitetyt muutokset tehty 8.4.2005. TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska Matematiikka (30 op) Mat-1.1010

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

Fysiikan laitos. http://www.jyu.fi/fysiikka

Fysiikan laitos. http://www.jyu.fi/fysiikka http://www.jyu.fi/fysiikka 3 Yliopiston suurimpia laitoksia n. 500 perusopiskelijaa Matem.-luonnontieteellinen tiedekunta n. 2 000 Koko yliopisto n. 12 000 n. 60 vakinaista virkaa + muu henkilökunta Ylistörinteen

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011->

OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011-> OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011-> KANDIDAATIN TUTKINTO 2011-> Perusopinnot 27 op KEMP010 Alkukeitos, 2 op KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op KEMP112 Kemian perusteet

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka 7.8.2006/akh Perustetut kurssit Tfy-0 Korvaavat vastaavat opintojaksot Tfy-0.1011 Fysiikka IA (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I alkuosa Tfy-0.1012 Fysiikka IB (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I loppuosa Tfy-0.1023

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Fysikaaliset tieteet. Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine?

Fysikaaliset tieteet. Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine? Fysikaaliset tieteet Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine? Oletko fysiikan opiskelija? Tässä olevia kokonaisuuksia ei tarjota sinulle aivan tälläisenään.

Lisätiedot

10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN

10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN 80 10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN Teknillisen korkeakoulun tutkinto-ohjelmat esittelevät tässä luvussa moduulit siltä osin, kuin ne ovat

Lisätiedot

9. MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

9. MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 79 9. MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja, professori Tuomo Tiainen huone: K3427, puhelin: 31152290 email: tuomo.tiainen@tut.fi Osaston sihteeri Mervi Lehtonen huone: K3449, puhelin:

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

18. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

18. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 18. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Ympäristötekniikan osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Helge Lemmetyinen huone FC224, puhelin 3115 2565 email: lemme@cc.tut.fi. Osaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 207 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 17.1. Tavoitteet Koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä teollisuustalouden alueella tuotannon, yritystalouden, strategisen johtamisen, markkinoinnin sekä

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma AALTO UNIVERSITY Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma 2013-2014 Opintojen tavoitteet ja sisältö 5/6/2013 1 (7) Sisältö Sähkötekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot (70 op ) ELEC.A...

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteena on vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan omaavien tekniikan kandidaattien ja diplomi-insinöörien kouluttaminen. Koulutusohjelman kandidaatin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 60 8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koneosaston johtaja professori Reijo Karvinen huone: K1429, puhelin: 31152021 reijo.karvinen@tut.fi Osaston sihteeri Kirsti Karjalainen huone: K1447, puhelin: 31152226

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

4.9. TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tavoite. vaatetustekniikka. Tekstiili- ja

4.9. TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tavoite. vaatetustekniikka. Tekstiili- ja 4.9. TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Pertti Nousiainen huone 4427, puhelin 365 2505 email: pertti.nousiainen@tut.fi Opintoneuvoja Huone K1446, puhelin 365

Lisätiedot

Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineen 2. vuosikurssi Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineen 2. vuosikurssi Mallilukujärjestys I periodi / viikot / Mallilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 11.9.-20.10.2017 1 of 1 30.6.2017 12:58 MUISTA, ETTÄ PERUSOPINTOJEN PAKOLLINEN, AALTO-OPINTOJEN VALINNAINEN 3-4 OP:N KURSSI ON TARKOITUS SUORITTAA TOISENA

Lisätiedot

MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA

MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA LUMAT 3(6), 2015 MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA Terhi Hautala & Juha Oikkonen Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Tiivistelmä Kirjoituksessa kuvaillaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot