4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Matemaattisten aineiden MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin Fysiikan vastuuhenkilö: dosentti Matti Lindroos, huone Sk305, puhelin Matematiikan vastuuhenkilö: professori Eero Saksman, huone Sg304.2, puhelin Kemian vastuuhenkilö: professori Helge Lemmetyinen, huone FC244, puhelin Tietotekniikan vastuuhenkilö: professori Hannu-Matti Järvinen, huone HB224, puhelin Matemaattisten aineiden opettajankoulutus antaa diplomi-insinööritutkinnon lisäksi pätevyyden toimia opettajana Suomen koululaitoksessa. Yhteisvalinnassa opettajankoulutuksen opiskelijat valitaan sähkötekniikan an. Tällöin he valitsevat pääaineekseen matematiikan tai fysiikan. Valitessaan kemian pääaineekseen opiskelijat hyväksytään hakemuksesta joko ympäristö- ja energiatekniikan tai materiaalitekniikan an. Myös muut kuin opettajankoulutukseen valitut opiskelijat voivat myöhemmin valita opettajankoulutuksen Tutkinnon rakenne Asetuksen (no 986) mukaan : Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka 1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon 2) on suorittanut 55 ov laajuiset opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja 35 ov laajuiset opinnot muissa opetettavissa aineissa. 3) on suorittanut 35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Koska TTKK:ta ei ole mainittu asetuksessa (221/1994) koulutusvastuussa olevana yksikkönä, aineenopettajan pätevyys vahvistetaan Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston antamin kelpoisuustodistuksin. Opettajan pätevyyden tuottavaan diplomi-insinöörin tutkintoon 180 ov kuuluu pääaine 55 ov, kaksi sivuainetta 2 x 35 ov, joista toinen on opettajan pedagogiset opinnot sekä diplomityö 20 ov ja muita opintoja. Pää/sivuaineeksi voi valita matematiikan, fysiikan, kemian tai tietotekniikan. Opettajan pedagogiset opinnot opiskellaan Tampereen yliopistossa. Käytännössä opettajankoulutuksen rakenne noudattaa kuvan mukaista DI-tutkinnon rakennetta. Opettajaksi aikovan on suoritettava DI-koulutusohjelmien pakolliset perusopinnot (45 ov) sekä näiden lisäksi JOKO sähkötekniikan kohtaiset

2 yleisopinnot (14 ov) ja opettajankoulutuksen suunnatut opinnot, TAI materiaalitekniikan tai ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmien kohtaiset opinnot. Sen jälkeen suoritetaan pää- ja sivuaine, lopuksi tehdään diplomityö. Kasvatustieteen opinnot voi aloittaa, kun opetettavana aineena olevassa matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa on suoritettu 30 ov. Edellytyksenä on lisäksi menestyminen soveltuvuustestissä Tutkinnon suorittaminen Opettajan pätevyyden antavan DI-tutkinnon suorittaminen on periaatteessa yksinkertaista. DI-tutkintoon on vain sisällytettävä opettajankoulutuksen pääaine 55 ov, kasvatustieteiden sivuaine 35 ov ja toinen sivuaine 35 ov. Sähkötekniikan n opettajankoulutuksen opintosuunnalla DI-tutkinnon 180 opintoviikkoon mahtuu pääaineeksi matematiikka tai fysiikka ja sivuaineeksi fysiikka tai matematiikka. Jos sivuaine on tietotekniikka tai kemia, tutkinto on hieman yli 180 ov. Matematiikan ja/tai fysiikan opinnot karttuvat opiskeltaessa sähkötekniikan DIn perusopintoja ja yhteisiä opintoja. Sen jälkeen suoritetaan aineenopettajakoulutuksen suunnatut opinnot ja valitaan DI-tutkinnon pääaineeksi teknillinen matematiikka ja/tai fysiikka. Materiaalitekniikan sekä ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmissa menetellään vastaavasti suorittamalla kemian pääaineopinnot tutkintovaatimusten mukaisesti. Näissä koulutusohjelmissa tutkinnon laajuus nousee kuitenkin, sivuaineesta riippuen, opintoviikkoon. Opettajan pätevyyden voi saavuttaa myös muissa koulutusohjelmissa. Tällöin noudatetaan ylläolevia periaatteita soveltaen. 83 Matemaattisten aineiden

3 Matemaattisten aineiden 84 Pääaine kemia Kuva. Aineenopettajakoulutuksen pääaine (55 ov) ja sivuaineet (35 ov) karttuvat DItutkintoa suoritettaessa.

4 Pääaine matematiikka 55 ov Matematiikan pääaineopinnot suoritetaan sähkötekniikan ssa. Opinnot ovat seuraavat: Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 16 ov Laajan matematiikan opintokokonaisuus (suositellaan) 16 ov tai Insinöörimatematiikan opintokokonaisuus 16 ov Sähkötekniikan n yhteiset opinnot 14ov Elektroniikan perusteet I Elektroniikan perusteet II Piirianalyysi I Sähkömagneettiset kentät ja aallot I Ohjelmointi I 3 Matematiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 9 ov Matriisilaskenta Differentiaaliyhtälöt Kompleksimuuttujan funktiot 3 Matematiikan pääaine opettajankoulutuksessa 30 ov Pakolliset (15 ov) Johdatus funktionaalianalyysiin Matematiikan historia Matemaattinen analyysi Algebra Matematiikan erikoistyö 3 tai Sovelletun matematiikan erikoistyö 3 85 Valinnaiset. Valitaan seuraavista opintojaksoista, kunnes vähintään 15 ov tulee täyteen. Laajan tilastomatematiikan tai laajan vektorianalyysin suorittaneet saavat lukea hyväkseen yhden ov:n kustakin Algoritmimatematiikka Numeerinen analyysi Numeerinen analyysi Vektorianalyysin jatkokurssi Finite Fields Matriisilaskenta Matemaattinen optimointiteoria Symbolinen analyysi Stokastiset prosessit Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset menetelmät Graafiteoria Automaattiteoria Formaaliset kielet Koodausteoria Informaatioteoria Matemaattinen optimointiteoria Mitta- ja integraaliteoria Funktionaalianalyysin jatkokurssi Kryptologia Mathematical Logic 5 tai muita soveltuvia teknillisen matematiikan syventäviä kursseja Sivuaine fysiikka 35 ov Kun matematiikka on pääaineena ja fysiikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Matemaattisten aineiden

5 Matemaattisten aineiden 86 Sähkötekniikan Matematiikka/fysiikka MAT FYS MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, pääaine Fysiikka, sivuaine Valinnaiset Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 10 ov Laaja fysiikka I Laaja fysiikka II Fysiikan työt I 2 Fysiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 10 ov Fysiikan työt II Atomifysiikka Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan 3 Fysiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 15 ov Valitaan 15 ov seuraavista Statistinen fysiikka Termofysiikka Johdatus ydinfysiikkaan Fysiikan työt III Kvanttimekaniikka I Fysiikan seminaari Optiikka Kiinteän olomuodon fysiikka Sivuaine kemia 35 ov Kun matematiikka on pääaineena ja kemia sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Matematiikka/kemia MAT KEM MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, pääaine Kemia, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 6 ov Laaja kemia I Laaja kemia II 3 Kemian sivuaine opettajankoulutuksessa 29 ov Pakolliset (25 ov) Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Laaja kemia III Fysikaalinen kemia I Fysikaalinen kemia II Ympäristökemia Orgaanisen kemian työt I Fysikaalisen kemian työt Polymeerikemia 3

6 Valinnaiset Valitaan seuraavista kursseista vähintään 4 ov Orgaanisen kemian työt II Spektroskopia Polymeerikemian työt Metallien kemia Analyyttiset mittausmenetelmät Pinta- ja katalyyttikemia I Pinta- ja katalyyttikemia II Valokemia Supramolekylaarinen kemia Biokemia Mikrobiologia Sivuaine tietotekniikka 35 ov Kun matematiikka on pääaineena ja tietotekniikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekn. koul.ohjelma Matematiikka/tietotekniikka MAT TITE MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, pääaine Tietotekniikka, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 2 ov Tietotekniikan perusteet 2 Sähkötekniikan yhteiset opinnot 3 ov Ohjelmointi I 3+ Tietotekniikan sivuaine 30 ov Tietoturvallisuuden perusteet Ohjelmointi II Ohjelmistotuotannon peruskurssi Mikroprosessorit A Internetin verkkotekniikat Johdatus tietokantajärjestelmiin Tietorakenteet ja algoritmit 5 tai Tietorakenteiden käyttö 3 87 Lisäksi valitaan seuraavista siten että sivuaineen 30 ov tulee täyteen: Johdatus signaalinkäsittelyyn Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät Ohjelmistotuotannon menetelmät Ohjelmointikielten periaatteet Sulautetut järjestelmät Käyttöjärjestelmät Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan Ohjelmistojen testaus Olio-ohjelmointi Hajautettujen järjestelmien suunn Käytettävyys Algoritmimatematiikka 3* * Jos ei sisälly matematiikkaan +kurssit Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II voidaan korvata yhdellä kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov Matemaattisten aineiden

7 Matemaattisten aineiden Pääaine fysiikka 55 ov Fysiikan pääaineopinnot suoritetaan sähkötekniikan ssa. Opinnot ovat seuraavat: Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 10 ov Laaja fysiikka I/Mekaniikka Laaja fysiikka/aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi Fysiikan työt I 2 Sähkötekniikan n yhteiset opinnot 14 ov Elektroniikan perusteet I Elektroniikan perusteet II Piirianalyysi I Sähkömagneettiset kentät ja aallot I Ohjelmointi I 3 Fysiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 15 ov Fysiikan työt II Atomifysiikka Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan Johdatus ydinfysiikkaan Termofysiikka 3 Fysiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 30 ov Pakolliset Statistinen fysiikka Fysiikan työt III Kvanttimekaniikka I Fysiikan seminaari Optiikka Kiinteän olomuodon fysiikka 3 Valinnaisia fysiikan opintojaksoja 14 ov ks. fysiikan pääaineopinnot s. xxx Sivuaine matematiikka 35 ov Kun fysiikka on pääaineena ja matematiikka sivuaineena karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Fysiikka/matematiikka FYS MAT MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Matematiikka, sivuaine Fysiikka, pääaine Valinnaiset Yhteensä Matematiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 6 ov Matriisilaskenta Differentiaaliyhtälöt 3 Matematiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 13 ov Pakolliset (3 ov) Kompleksimuuttujan funktiot 3 Valinnaiset. Valitaan kunnes vähintään 10 ov on koossa. Laajan tilastomatematiikan tai laajan vektorianalyysin suorittaneet saavat lukea hyväkseen yhden ov:n kustakin Vektorianalyysin jatkokurssi Funktionaalianalyysin jatkokurssi Matemaattinen analyysi Matematiikan erikoistyö Finite Fields 2

8 73110 Numeerinen analyysi Matemaattinen optimointiteoria Johdatus funktionaalianalyysiin Algebra Algoritmimatematiikka Automaattiteoria Formaaliset kielet Graafiteoria Koodausteoria Informaatioteoria Matemaattinen optimointiteoria Stokastiset prosessit Mitta- ja integraaliteoria Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset menetelmät Matriisilaskenta Kryptologia Symbolinen analyysi Mathematical Logic 5 tai muita soveltuvia teknillisen matematiikan syventäviä kursseja Sivuaine kemia 35 ov Kun fysiikka on pääaineena ja kemia sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Fysiikka/kemia FYS KEM MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Fysiikka, pääaine Kemia, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 6 ov Laaja kemia I Laaja kemia II 3 Kemian sivuaine opettajankoulutuksessa 29 ov Pakolliset 25 ov Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Laaja kemia III Fysikaalinen kemia I Fysikaalinen kemia II Ympäristökemia Orgaanisen kemian työt I Fysikaalisen kemian työt Polymeerikemia 3 Valitaan seuraavista kursseista vähintään 4 ov Orgaanisen kemian työt II Spektroskopia Polymeerikemian työt Metallien kemia Analyyttiset mittausmenetelmät Pinta- ja katalyyttikemia I Pinta- ja katalyyttikemia II Valokemia Supramolekylaarinen kemia Biokemia Mikrobiologia 2 Matemaattisten aineiden

9 Matemaattisten aineiden Sivuaine tietotekniikka 35 ov Kun fysiikka on pääaineena ja tietotekniikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Sähkötekniikan Fysiikka/tietotekniikka FYS TITE MUUT YHT Perusopinnot Sähkötekniikan yhteiset opinnot Opettajankoulutuksen suunnatut opinnot Fysiikka, pääaine Tietotekniikka, sivuaine Yhteensä Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 2 ov Tietotekniikan perusteet 2 Sähkötekniikan yhteiset opinnot 3 ov Ohjelmointi I 3+ Tietotekniikan sivuaine 30 ov Tietoturvallisuuden perusteet Ohjelmointi II Ohjelmistotuotannon peruskurssi Mikroprosessorit A Internetin verkkotekniikat Johdatus tietokantajärjestelmiin Tietorakenteet ja algoritmit 5 tai Tietorakenteiden käyttö 3 Lisäksi valitaan seuraavista siten että sivuaineen 30 ov tulee täyteen: Johdatus signaalinkäsittelyyn Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät Ohjelmistotuotannon menetelmät Ohjelmointikielten periaatteet Sulautetut järjestelmät Käyttöjärjestelmät Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan Ohjelmistojen testaus Olio-ohjelmointi Hajautettujen järjestelmien suunn Käytettävyys Algoritmimatematiikka 3* * Jos ei sisälly matematiikkaan +kurssit Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II voidaan korvata yhdellä kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov Pääaine kemia 55 ov Kemian pääaineopinnot suoritetaan ympäristö- ja energiatekniikan tai materiaalitekniikan koulutusohjelmissa. Kemian opinnot muodostuvat seuraavista opinnoista: Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 6 ov Laaja kemia I Laaja kemia II 3 JOKO Ympäristö- ja energiatekniikan kohtaiset opinnot 39 ov Teknillisen mekaniikan perusteet Konepiirustus ja CAD-perusteet Energiatekniikan perusteet Ilmansuojelu Teollisuuden prosessit Ympäristöriskien analysointi Ympäristönsuojelutekniikan perusteet Automaatio- ja säätötekniikka Ohjelmointi I 3*

10 35111 Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Ympäristöoikeuden perusteet Laaja kemia III Fysikaalinen kemia I (termodynamiikka) 2 TAI Materiaalitekniikan kohtaiset opinnot 27ov Statiikan perusteet Lujuusopin perusteet I Koneenpiirustus ja CAD-perusteet Orientoituminen opintoihin Materiaaliopin perusteet I Materiaaliopin perusteet II Keraamit Metallit Polymeerit Komposiitit Ohjelmointi I 3* * voidaan korvata myös kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov, josta kohtaisiin opintoihin lasketaan 3 ov Koulutusohjelmakohtaisia opintoja täydentävät kemian opintojaksot 11 ov Laaja kemia III Laboratoriotyöturvallisuus- ja työtavat Epäorgaanisen kemian työt Orgaaninen kemia Fysikaalinen kemia I 2 SEKÄ Kemian pääaine opettajankoulutuksessa 29 ov Metallien kemia Ympäristökemia Orgaanisen kemian työt I Orgaanisen kemian työt II Fysikaalisen kemian työt Fysikaalinen kemia II Polymeerikemia Polymeerikemian työt Analyyttiset mittausmenetelmät Spektroskopia 4 JA Valinnaiset opinnot molemmissa koulutusohjelmissa Valitaan seuraavista opintojaksoista vähintään 9 ov Pinta- ja katalyyttikemia I Pinta- ja katalyyttikemia II Valokemia Supramolekylaarinen kemia Kemian erikoistyö Biokemia Mikrobiologia Instrumentaalianalytiikka Sivuaine fysiikka 35 ov 91 Kun kemia on pääaineena ja fysiikka sivuaineena karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Y/M Kemia/fysiikka KEM FYS MUUT YHT Perusopinnot Koulutusohjelma /28 40/39 kohtaiset opinnot tai 27 tai 38 Kemia, pääaine Fysiikka, sivuaine Yhteensä / /202 tai 111 tai 201 Matemaattisten aineiden

11 Matemaattisten aineiden 92 Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 10 ov Laaja fysiikka I Laaja fysiikka II Fysiikan työt I 2 Fysiikan suunnatut opinnot opettajankoulutuksessa 10 ov Fysiikan työt Atomifysiikka Johdatus kiinteän olomuodon fysiikkaan 3 Fysiikan sivuaine opettajankoulutuksessa 15 ov Statistinen fysiikka Termofysiikka Johdatus ydinfysiikkaan Fysiikan työt III Kvanttimekaniikka I Fysiikan seminaari Optiikka Kiinteän olomuodon fysiikka Sivuaine matematiikka 35 ov Kun kemia on pääaineena ja matematiikka sivuaineena karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Y/M Kemia/matematiikka KEM MAT MUUT YHT Perusopinnot Koulutusohjelmakohtaiset /28 40/39 opinnot tai 27 tai 38 Kemia, pääaine Matematiikka, sivuaine Yhteensä / /196 tai 105 tai 195 Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 16 ov Laajan matematiikan opintokokonaisuus (suositellaan) 16 tai Insinöörimatematiikan opintokokonaisuus 16 Matematiikan ammattiaine opettajankoulutuksessa 19 ov Pakolliset 9 ov Kompleksimuuttujan funktiot Matriisilaskenta Differentiaaliyhtälöt 1 3 Valinnaiset Laajan tilastomatematiikan ja laajan vektorianalyysin suorittaneet saavat lukea hyväkseen yhden ov:n kustakin. Valitaan seuraavista, kunnes vähintään 10 ov tulee täyteen Vektorianalyysin jatkokurssi Funktionaalianalyysin jatkokurssi Matemaattinen analyysi Matematiikan erikoistyö Finite Fields Numeerinen analyysi Matemaattinen optimointiteoria Johdatus funktionaalianalyysiin Algebra Algoritmimatematiikka Automaattiteoria Formaaliset kielet Graafiteoria Koodausteoria Informaatioteoria Matemaattinen optimointiteoria Stokastiset prosessit Mitta- ja integraaliteoria Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriset menetelmät 3

12 73162 Matriisilaskenta Kryptologia Symbolinen analyysi Mathematical Logic 5 tai muita soveltuvia teknillisen matematiikan syventäviä kursseja Sivuaine tietotekniikka 35 ov Kun kemia on pääaineena ja tietotekniikka sivuaineena, karttuvat opintoviikot DI-tutkintoa suoritettaessa seuraavasti. Y/M Kemia/tietotekniikka KEM TITE MUUT YHT Perusopinnot Koulutusohjelmakohtaiset /23 38/37 opinnot tai 22 tai 36 Kemia, pääaine Tietotekniikka, sivuaine Yhteensä / /202 tai 111 tai 201 Kaikille DI-koulutusohjelmille yhteiset perusopinnot 2 ov Tietotekniikan perusteet 2 Koulutusohjelmakohtaiset opinnot 3 ov Ohjelmointi I 3+ Tietotekniikan sivuaine 30 ov Tietoturvallisuuden perusteet Ohjelmointi II Ohjelmistotuotannon peruskurssi Mikroprosessorit A Internetin verkkotekniikat Johdatus tietokantajärjestelmiin Tietorakenteet ja algoritmit 5 tai Tietorakenteiden käyttö 3 93 Lisäksi valitaan seuraavista siten että sivuaineen 30 ov tulee täyteen: Johdatus signaalinkäsittelyyn Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät Ohjelmistotuotannon menetelmät Ohjelmointikielten periaatteet Sulautetut järjestelmät Käyttöjärjestelmät Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan Ohjelmistojen testaus Olio-ohjelmointi Hajautettujen järjestelmien suunn Käytettävyys Algoritmimatematiikka 3* * Jos ei sisälly matematiikkaan +kurssit Ohjelmointi I ja Ohjelmointi II voidaan korvata yhdellä kurssilla Laaja ohjelmointi 6 ov Matemaattisten aineiden

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA

12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA 134 12. TEKNIS-LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Rolf Hernberg huone: SK108, puhelin: 31152364 rolf.hernberg@tut.fi Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

9. MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

9. MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 79 9. MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja, professori Tuomo Tiainen huone: K3427, puhelin: 31152290 email: tuomo.tiainen@tut.fi Osaston sihteeri Mervi Lehtonen huone: K3449, puhelin:

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska Matematiikka (30 op) Mat-1.1010

Lisätiedot

18. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

18. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 18. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Ympäristötekniikan osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Helge Lemmetyinen huone FC224, puhelin 3115 2565 email: lemme@cc.tut.fi. Osaston

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 60 8. KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koneosaston johtaja professori Reijo Karvinen huone: K1429, puhelin: 31152021 reijo.karvinen@tut.fi Osaston sihteeri Kirsti Karjalainen huone: K1447, puhelin: 31152226

Lisätiedot

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma Matematiikka on eksakti menetelmätiede, joka on ollut kautta historian merkittävä osa kulttuuriamme. Se on aina ollut läheisessä vuorovaikutuksessa luonnontieteiden

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Teknisten tieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden eteneminen opinnoissa lukuvuonna 2013 2014

Teknisten tieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden eteneminen opinnoissa lukuvuonna 2013 2014 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 9 Tampere University of Technology. University Services. Report 9 Ari Kurlin Teknisten tieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden eteneminen

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016 LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Biotekniikan opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys Biotekniikan 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma Haluatko Sinä suunnitella ja rakentaa laitteita satelliitteihin, mallintaa ionosfääriä ja revontulia, pureutua aineen rakenteeseen, tutkia nestekiteitä tai lasereita,

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

4.8.1. Tavoitteet 4.8. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS- OHJELMA. 4.8.2. Tutkinnon rakenne. Sähkötekniikka

4.8.1. Tavoitteet 4.8. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS- OHJELMA. 4.8.2. Tutkinnon rakenne. Sähkötekniikka 134 4.8. SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUS- OHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Kivikoski huone SL406, puhelin 365 2944 email: markku.kivikoski@tut.fi. Osastosihteeri, Riitta Myyryläinen, huone SC202,

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 1911 (vaihde), ohivalinta 191... Kotisivu: www.mathstat.helsinki.fi

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen

Tutkintorakenteen uudistaminen Tutkintorakenteen uudistaminen Tietoliikennealueen yhteisvastuualue Ma Prof Raimo Kantola 24.3.1998 http:/keskus.hut.fi/u/kantola Raimo Kantola Perusopetus 1 Teknologiaympäristö muuttuu Seuraavat asiat

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

Teoreettisen fysiikan esittely

Teoreettisen fysiikan esittely Teoreettisen fysiikan esittely Fysiikan laitos Oulun yliopisto 28.9.2012 Erkki Thuneberg Nämä kalvot on saatavissa osoitteessa http://www.oulu.fi/fysiikka/teoreettinen-fysiikka Sisältö Mitä on teoreettinen

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAIKKIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE

19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAIKKIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE 228 19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAIKKIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE 19.1. Hajautetut järjestelmät, sivuaine 8100400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 2 8304500 Tietoliikenneverkkojen perusteet 3 8305010

Lisätiedot

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 17.1.2012 vahvistama 1 Tiedekunnan koulutustehtävä Helsingin

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 1 OPINTO-OPAS 2005-2006 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Turun yliopisto 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimitus: Tiina Mäkynen Taitto: Helena Juusela Kansi: Mari Mero ISSN 058-4682 Painopaikka:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Oppiaine-esittely 15.11.2013 Simo Juvaste Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytiede? Tietotekniikka Informaatioteknologia Informaatiotekniikka Tietojenkäsittely ICT jne Painotukset

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAIKKIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE

19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAIKKIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE 232 19. SIVUAINEKOKONAISUUDET KAIKKIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE 19.1. Kieliteknologian sivuaine Ammattiaineen vastuuhenkilöt TkT Alpo Värri, huone TE308 Professori Jarmo Takala, huone TG408 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta Ilkka Virtanen Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta 25.11.2014 Tekniikan ala mukana suunnitelmissa Kauppakorkeakoulun alusta alkaen Muistio 7.2.1967, VKKK:n

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Opetushallitukselle Äidinkielen opettajain liitto ry:lle Opetusalan ammattijärjestö ry:lle Humanistisille tiedekunnille Eri yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden

Lisätiedot

Käyntiosoite Mattilanniemi, D-rakennus, 3. kerros PL 35 (MaD), 40014 Jyväskylän yliopisto (014) 260 1211 (vaihde) http://www.jyu.

Käyntiosoite Mattilanniemi, D-rakennus, 3. kerros PL 35 (MaD), 40014 Jyväskylän yliopisto (014) 260 1211 (vaihde) http://www.jyu. 171 MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE Käyntiosoite Mattilanniemi, D-rakennus, 3. kerros Postiosoite PL 35 (MaD), 40014 Jyväskylän yliopisto Puhelin (014) 260 1211 (vaihde) WWW http://www.jyu.fi/science/maths/

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

KEMIA. Laitos on avoinna lukukausien aikana ma pe 8 19. Heinäkuussa laitos on suljettu. Johtaja: Prof. Markku Räsänen puh. 191 50281 fax.

KEMIA. Laitos on avoinna lukukausien aikana ma pe 8 19. Heinäkuussa laitos on suljettu. Johtaja: Prof. Markku Räsänen puh. 191 50281 fax. KEMIA Kemian laitos PL 55 (A.I. Virtasen aukio 1) 00014 Helsingin yliopisto Puhelin 1911 (vaihde), ohivalinta 191 Internet-kotisivu: http://www.helsinki.fi/kemia Laitos on avoinna lukukausien aikana ma

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys teknis-luonnontieteellisen 1.

Lisätiedot