Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä N:o 3

2 JOENSUUN YLIOPISTON OPETUSTEKNOLOGIA- KESKUKSEN SELOSTEITA 3 UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTRE 3 Esko Kähkönen (toim.) PROJEKTINA VERKKO-OPPIMINEN Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen yhteistyönä JOENSUUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JOENSUU 2002

3 Julkaisija Joensuun yliopisto Opetusteknologiakeskus/Itä-Suomen virtuaaliyliopisto PublisherUniversity of Joensuu Educational Technology Centre/The Eastern Finland Virtual University Network Julkaisutoimikunta Editorial Staff Anu Haapala Marja Kallonen-Rönkkö (Chair) Katja Halmetoja (Secretary) Esko Kähkönen Satu Huikuri Myynti Sales Joensuun yliopiston kirjasto / Julkaisujen myynti PL 107, JOENSUU puh. (013) tai (013) , fax (013) Joensuu University Library / Sales of publications P.O.Box 107, FIN Joensuu, FINLAND tel or , fax ISBN X ISSN Joensuun yliopistopaino Joensuu 2002

4 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto SAATTEEKSI Käsissäsi on Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (ISVY) hankkeen sisältötuotannon julkaisu. Uusien hankkeitten myötä yliopistomaailmaan pyrkivät uudissanat kuten sisältötuotanto tai virtuaaliyliopisto. Aina ei ole tiedossa mistä ne tulevat ja miksi niitä kehitellään. Täytyy päästä kynnyksen yli, jotta uudissanaan voi tarttua. Tämän julkaisun tarkoituksena ei ole niinkään opettaa uusien sanojen käyttöön. Sanat ovat tämän päivän sanoja, mutta opetus ja sivistys ovat edelleen olemassa, sanojen takana. Itäsuomalaisessa virtuaaliyliopistohankkeessa on lähdetty opettelemaan verkostoitumista ja opetuksen järjestämistä yhteisesti tietoverkkoihin tukeutumalla. Takana on liki kahden vuoden harjoitukset. Laitoskulttuurien ja opetustraditioiden kannalta se ei ole paljon. Tieto- ja viestintätekniikan kehityksen kannalta sen katsotaan olevan pitkä aika. Kahdessa vuodessa ei ole kuitenkaan tapahtunut mitään sellaista, joka olisi merkittävästi helpottanut opetuksen toteuttamista tietoverkoissa. Nappulatietoa tarvitaan edelleen, ja sitä myös on jonkin verran opiskeltu. Kynnys on monelle edelleen korkea. Asenneilmaston kannalta olisi ikävää, jos verkko-opetusta tarkastellaan lähiopetuksen haastajana, kenties uhkaajana. Itä-Suomen virtuaaliyliopisto -hankkeen taustana ja perusteluna on voimavarojen yhdistäminen. Samojen yliopistollisten oppiaineitten opettaminen kolmessa pisteessä voi saada monipuolistavaa lisää, jos erikoistumisalueita ja osaamista pystytään hyödyntämään verkostona. Tietotekniikka ei tässä ole isännän vaan rengin asemassa. Pienen laitoksen suppeata opetustarjontaa voisi laajentaa vuorovaikutteisemmalla tavalla, mitä hyvin toteutettu verkkokurssi voi olla. Joskus kannattaa lähteä myös merta edemmäksi kalaan. Kansainvälinen yhteistyö niin opetuksen kuin tutkimuksen alalla alkaa olla pieni pakko. Siinä auttavat osaltaan verkko ja verkostot. Julkaisussa Itä-Suomen virtuaaliyliopiston opetuksen kehittämishankkeista esillä ovat ympäristötekniikka, soveltava matematiikka ja tietojenkäsittelytiede. Artikkeleissa kuvataan oppiaineen verkko-opetuksen järjestämistä, kurssisisältöjä ja toteutusta. Kullakin taholla on omat erityiskysymyksensä ja -kokemuksensa opetuksen virtuaalistamisesta. Opetuksen kehittämishankkeilla on pro-

5 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen jektissa käytössään tukipalvelut. Artikkelikokoelmassa ISVY:n tukihenkilöitten näkökulmalle on myös paikkansa. Yksi artikkeli käsittelee verkkokurssin suunnittelun didaktista prosessia. Tarkoituksena on luoda pedagogista sidettä eri oppiainelähtökohdista ponnistaville hankkeille. Ensin kuitenkin tarkastellaan verkkokurssien tuottamista, siihen vaikuttavia taustatekijöitä ja tavoitteita. Aineisto on kerätty opetushankkeissa mukana oleville verkko-oppimisen kehittäjille tehdyllä kyselyllä. Tarkoituksena on samalla arvioida tähänastista toimintaa, niin että syntyisi vielä parempaa verkko-opetusta ja -oppimista. Toivottavasti julkaisu on hyödyksi paitsi kirjoittajien omille yhteistyöverkostoille, myös laajemmin Suomen virtuaaliyliopistohankkeen ja muidenkin tahojen toimijoille. Vähintäänkin teos dokumentoi yhden sisältötuotantohankkeen tilannetta projektikauden puolivälin vaiheilla. Joensuussa joulukuussa 2002 Esko Kähkönen

6 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto SISÄLTÖ Saatteeksi Kirsi Karjalainen, Esko Kähkönen Hyvään tuottamiseen ja oppimiseen - Verkko-oppimisen kehittäjät tavoitteita toteuttamassa...7 Jarkko Suhonen, Sirpa Torvinen Virtuaaliapprobatur - Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot verkossa...23 Mari Kähkönen, Hanna Lehtola ja Martti E. Pesonen Sovelletun matematiikan ja tilastomatematiikan osahanke: Lisäarvoa oppimateriaaliin vuorovaikutteisuudella...36 Kati Koikkalainen, Heidi Lettojärvi, Olli-Pekka Penttinen, Risto Soukka Ympäristöoppiminen oppimisympäristöissä...50 Katja Halmetoja, Sami Jokelainen, Ismo Järvinen, Teija Räihä, Sari Tervonen Katse sisällöntuotantoon...64 Raimo Silkelä Verkkokurssin suunnittelu didaktisena prosessina...82 Kirjoittajat

7 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen HYVÄÄN TUOTTAMISEEN JA OPPIMISEEN - VERKKO-OPPIMISEN KEHITTÄJÄT TAVOITTEITA TOTEUTTAMASSA Kirsi Karjalainen, Esko Kähkönen JOHDANTO Tässä artikkelissa tarkastellaan Itä-Suomen virtuaaliyliopiston (ISVY) sisällöntuottajien näkemyksiä ja kokemuksia verkkokurssien tuottamisesta kesällä 2002 toteutetun kyselyn pohjalta. Seuraavassa kuvataan sisällöntuottajien näkemyksiä verkkokurssien tuottamisesta, pedagogisista kysymyksistä ja verkko-opetuksen ja -oppimisen laatuun liittyvistä kriittisistä tekijöistä. Lisäksi tarkastellaan sisällöntuottajien kokemuksia verkkokurssista opetusmenetelmänä. Lopussa esitettävät päätelmät nousevat toiminnan kehittämisen tarpeesta. Kyselyyn osallistui 14 ISVY:n sisällöntuottajaa. Sisällöntuottajia ovat ainelaitoksilla osa- tai kokoaikaisesti toimivat verkko-opetuksen kehittäjät, joista osa on opettajia, ja kunkin yliopiston oppimis- tai opetusteknologiakeskuksessa työskentelevät tukihenkilöt. TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Vastaajista kuusi (N=14) on Joensuun yliopistosta ja neljä sekä Kuopion yliopistosta että Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Yhdeksän vastaajaa edustaa ainelaitoksia, viisi yliopistojen oppimiskeskuksia/opetusteknologiakeskusta. Vastaajista viisi on ollut tekemässä verkkokursseja myös ennen ISVY-hanketta. Useimmilla heistä (4/5) on aikaisempaa kokemusta monen kurssin tekemisestä. Hankkeen aikana kaikki ovat olleet tekemässä verkkokursseja, joko päävastuullisena tekijänä ja/tai yhtenä tekijänä. Myös tukihenkilöt ovat toimineet päävastuullisina kurssintekijöinä. Kyselyssä selvitettiin miksi vastaajat ovat ryhtyneet tuottamaan verkkokursseja. Tarkasteltaessa niitä vastaajia, joilla oli verkkokurssien tuotantokokemusta 7

8 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto jo ennen ISVY-hanketta (n=5), ja niitä vastaajia, joilla aikaisempaa kokemusta ei ollut (n=9), havaittiin selviä eroja. Henkilöt, joilla oli aikaisempaa kokemusta, totesivat että tärkeimmät syyt verkkokurssien tekemiseen olivat halu kehittää opetusta ja pedagoginen sekä tietotekninen kiinnostus. Kaikki tässä ryhmässä mainitsivat näiden syiden vaikuttaneen verkkokurssien tuottamisen aloittamiseen. Kaksi aikaisempaa kokemusta omaavaa vastaajaa (2/5) sanoi syyksi myös sen, että verkkokurssien tekeminen oli määritelty silloisiin työtehtäviin. Henkilöille, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta verkkokurssien tuottamisesta (n=9) tärkein syy oli se, että verkkokurssien tekeminen oli määritelty henkilön työtehtäviin. Kuusi vastaajaa yhdeksästä mainitsi tämän tärkeimmäksi syykseen. Myös halu kehittää opetusta oli tälle ryhmälle tärkeä: kuudelle vastaajalle se oli kolmen tärkeimmän syyn joukossa. Tärkeä syy oli myös tietotekninen kiinnostus (7/9), pedagoginen kiinnostus oli taas tälle ryhmälle vähemmän tärkeää (3/7). Verkko-opetuksen suosittu asema, mahdollinen trendikkyys, ei ollut kummassakaan ryhmässä vaikuttanut motivoitumiseen. TAULUKKO 1. Syyt, jotka saivat vastaajat aloittamaan verkkokurssien tekemisen. Henkilöt, joilla oli aikaisempaa kokemusta (n=5) Mainintoja Vaihteluväli Henkilöt, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta (n=9) Mainintoja Vaihteluväli Esimiehen määräys Halu kehittää opetusta Verkko-opetus suosittua Aikaisempi kokemus av- tuotannosta Verkkokurssien tekeminen on määritelty työtehtäviini Pedagoginen kiinnostus Tietotekninen kiinnostus Huolimatta eri vaikuttimista, kaikki vastaajat pitävät verkkokurssien tekemistä mielekkäänä tai hyvin mielekkäänä. Erityisesti sisällöntuottajat, joilla on kokemusta opetustehtävistä, pitävät verkkokurssien tekemistä hyvin mielekkäänä (5/6). 8

9 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen Vastaajilla on monipuolista kokemusta kurssien tuotannosta. Kurssin tuottamisen eri rooleja ovat opettaja, tekninen toteuttaja, sisällön asiantuntija, graafinen suunnittelija ja administraattori. Kaikki vastaajat ovat toimineet ainakin kahdessa niistä, viidellä on kokemusta neljästä eri roolista. Parhaimmat tieto- ja viestintätekniikkataidot (tvt) vastaajilla on seuraavissa välineissä: www-sivujen luonti ja muokkaus, materiaalin siirto verkkoon (esim. FTP, Upload), eri ohjelmien yhteiskäyttö (esim. tekstien siirto) ja WebCT:n käyttö. Hyviksi tai kohtalaisiksi enemmistö vastaajista arvioi taitonsa sähköisten ilmoitustaulujen ja keskusteluryhmien käytössä, kuvankäsittelyssä ja oheislaitteiden käytössä (esim. videoneuvottelu). Heikoimmiksi taidot arvioitiin videon tuottamisessa verkkoon ja tietokantojen käytössä. TAULUKKO 2. Tieto- ja viestintätekniikkataidot. N=14 WWW-sivujen muokkaus luonti ja Materiaalin siirto verkkkoon (esim. FTP, Upload) Sähköiset ilmoitustaulut, keskusteluryhmät Erittäin hyvä Hyvä Kohta- lainen Heikko Yhteensä Kuvankäsittely Videota verkkoon Videon editointi Tietokannat Oheislaitteiden käyttö, esim. videoneuvottelu Eri ohjelmien yhteiskäyttö, esim. tekstien siirto WebCT:n käyttö ISVY:n sisällöntuottajien tvt-taitoja voidaan siis pitää varsin hyvinä tekstipohjaisten verkkokurssien tuottamiseen. Kaikki vastaajat arvioivat kuitenkin taitonsa joissakin välineissä, erityisesti videon käytön osalta, kohtalaisiksi tai heikoiksi. 9

10 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto TUOTANTOPROSESSI JA TEKNINEN YMPÄRISTÖ Työskentelytavat ja kokemukset Sisällöntuottajat totesivat, että tuotantoprosessissa painopiste on siirtynyt teknisestä näkökulmasta huolelliseen suunnitteluun ja kurssin toimivuuden tarkasteluun kokonaisuutena. Yhdeksän vastaajaa (N=14) totesi, että kurssin rakennetta ja kokonaisuutta hahmottava käsikirjoitus on yleensä tehty etukäteen. Myös teknisiin ratkaisuihin panostetaan siten, että tavoitteena on löytää jokaiselle kurssille paras mahdollinen tekninen ratkaisu huomioiden erityisesti käyttäjien taidot ja tekninen toteutettavuus. Huolellinen ennakkosuunnittelu on saanut entistä enemmän painoarvoa. Ensimmäisillä kerroilla lähti ns. soitellen sotaan eli ensin tekemään ja sitten miettimään. Ajattelen kokonaisuutta Kurssin pitää toimia kaikilta osin ja vastata opiskelijan tarvetta. Suurin muutos on suunnittelussa - toisaalta tekniikan korostaminen on jäänyt taka-alalle. (Jos jotain haluaa tehdä niin aina niistä jotenkin teknisesti selvitään - siis nykyisin tällaisella ajatuksella.) Ensimmäisissä kursseissa uudet välineet ja käytännöt veivät suuren osan huomiosta Nyt tiettyjen hyviksi havaittujen käytäntöjen vakiinnuttua kurssien toteutus on kokonaisvaltaisempaa ja keskittyy enemmänkin oppimisen tukemiseen. Sisällöntuottajilta kysyttiin myös kuinka he ovat päätyneet käsitykseen siitä miten kyseinen oppiaines soveltuu verkko-opetukseen. Vastaajista neljä mainitsi, että oppiaine itsessään ja olemassa oleva materiaali vakuuttivat osaltaan siitä, että kurssi voidaan rakentaa verkkokurssiksi. Joissakin aineissa, esim. tietojenkäsittelytieteessä, opetuksen muuttaminen verkko-opetukseksi tuntui erityisen luontevalta. Muutamat henkilöt totesivat perustaneensa käsityksensä intuitioon tai arvaukseen. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan ajankäyttöä kurssien tuotantoprosessissa. Useimpien (8/14) mielestä eniten aikaa tuotantoprosessissa vie materiaalin tuottaminen ja muokkaaminen sähköiseen muotoon siten, että se on mahdol- 10

11 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen lisimman selkeää ja havainnollista. Kolme vastaajaa arvioi suunnittelun vievän eniten aikaa, kaksi totesi tekniset ratkaisut eniten aikaa vieviksi. Ehdottomasti työläintä on varsinainen sisällöntuotanto - hyvin jäsennellyn, linkitetyn materiaalin, havainnollisten esimerkkien luominen. Tekniikan oppiminen siihen tottumattomalta vie alussa myös paljon aikaa. Aikaa uppoaa materiaalin tuottamiseen, kurssin rakentamiseen oppimisympäristöön. Suunnittelu eniten aikaa vievää, mutta niin pitää ollakin. Sisällöntuottajilta kysyttiin myös kuinka yhteistyö eri tahojen kanssa on toiminut verkkokurssien tuotantoprosessin aikana. Useimpien mielestä (10/12) yhteistyö työtovereiden kanssa omalla laitoksella on toiminut hyvin tai melko hyvin, kaksi arvioi yhteistyön kohtalaiseksi. Enemmistön (10/13) mielestä myös yhteistyö muissa yliopistoissa työskentelevien oman osahankkeen toimijoiden kanssa on onnistunut hyvin tai melko hyvin. Infrastruktuuri ja tukipalvelut Yliopistojen tämän hetkiseen infrastruktuuriin vastaajat ovat varsin tyytyväisiä. Selvä enemmistö vastaajista pitää yksikkönsä laitteistoa riittävänä tai melko riittävänä. Tukikeskuksissa työskentelevät pitävät käytössään olevaa laitteistoa hiukan parempana kuin ainelaitosten työntekijät. Lähes kaikki sisällöntuottajat arvioivat myös, että nykyinen tekninen taso kussakin yliopistossa mahdollistaa melko hyvin tai hyvin laadukkaan verkko-opetuksen toteuttamisen (13/14). Tässä suhteessa myös ainelaitosten konekantaa pidettiin melko riittävänä yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Kuten aikaisemmin mainittiin, kaikissa kolmessa yliopistossa toimii ns. tukiyksikkö (oppimiskeskus/opetusteknologiakeskus), joka palvelee yliopistonsa henkilökuntaa opetuksen kehittämisessä (mm. tekninen ja pedagoginen tuki). Ainelaitoksilla työskentelevistä useimmat (8/9) ovat käyttäneet tukiyksikköjen tarjoamia palveluita kurssien tuottamisessa. Pääasiassa he ovat käyttäneet keskuksen koneita ja laitteita (6/8) sekä keskuksissa tarjolla olevaa teknistä apua (6/8). Viisi henkilöä on käyttänyt ideointiapua ja kolme pedagogista apua. 11

12 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Verkkokurssien aineiston esittäminen Kyselyssä selvitettiin kuinka aineisto on esitetty toteutetuilla verkkokursseilla. Sisällöntuottajia pyydettiin merkitsemään tärkeysjärjestykseen ( sijaluku ) verkkokursseissa eniten käytetyt esittämistavat (teksti, video, animaatio, keskustelu ja verkossa tapahtuvat testit). Teksti on ollut toteutetuissa verkkokursseissa eniten käytetty väline (13/14). Tekstiä kuvattiin informatiiviseksi, perinteiseksi ja teknisesti (käytettävyys ja saatavuus) helpoksi esittämistavaksi. Toiseksi eniten on käytetty verkossa tapahtuvia testejä (9/14). Testejä arvostettiin erityisesti itsearvioinnin välineenä. Enemmistö (11/14) on käyttänyt myös verkkokeskustelu-ominaisuutta verkkokurssien toteuttamisessa, mutta hajonta on suurempi kuin tekstissä ja testeissä. Yli puolella (6/11) verkkokeskustelun maininneista keskustelu saa korkeintaan sijaluvun kolme. Verkkokeskustelua pidetään hyvänä ominaisuutena oppimisen kannalta, mutta toisinaan se voi olla hankala toteuttaa: Keskustelulla on mahd. avata vaikeita asioita ja käynnistää oppimiseen johtavia prosesseja. Keskustelu - hyvä, opettavainen, mutta käytännössä hankala toteuttaa. Videota verkkokursseissa on käyttänyt kahdeksan vastaajaa. Useimmille heistä video on neljänneksi tai viidenneksi eniten käytetty aineiston esittämistapa. Videon käyttöä kommentoi vain muutama vastaaja tuoden esiin videon käytön haasteet: Video vaatii paljon kaikilta osapuolilta (tekijä, verkko, oppilas) eikä välttämättä tuo tarpeeksi lisäarvoa oppimiseen (suhteessa vaatimuksiinsa). Kuusi vastaajaa on myös käyttänyt animaatiota verkkokurssin aineiston esittämisessä. Käytetyimpien esittämistapojen lisäksi sisällöntuottajia pyydettiin nimeämään mitä aineiston esittämistapaa he arvostavat eniten oppimisen näkökulmasta. Arvostetuimpia ovat teksti (13/14) ja keskustelu (14/14), jotka ovat myös paljon käytettyjä ominaisuuksia, mutta niitten arvostus kuitenkin vaihtelee (sijaluku). Seuraavaksi eniten sisällöntuottajat arvostavat verkossa tapahtuvia testejä ja animaatiota. Videon arvostus on selkeästi muita esittämistapoja vähäisempi, mutta muutamat arvostavat videota ensimmäiseksi tai toiseksi eniten aineiston esittämistapana. 12

13 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen TAULUKKO 3. Verkkokurssin esittämistavat. Eniten käytetty Eniten arvostettu Mainintoja Vaihteluväli Mainintoja Vaihteluväli teksti video animaatio keskustelu verkossa tapahtuvat testit Useimmat vastanneista (11/14) ovat toteuttaneet kursseja WebCT-ympäristössä, joka on valittu kaikissa kolmessa Itä-Suomen yliopistossa tuetuksi oppimisympäristöalustaksi. WebCT:n käyttötaitonsa selvä enemmistö arvioi hyviksi tai erittäin hyviksi. WebCT:ssä kursseja toteuttaneista enemmistö (8/11) arvioi WebCT:n edistävän niitä pedagogisia päämääriä, joita he pitävät tärkeinä. Osa heistä esitti kuitenkin oma-aloitteisesti varauksellisia näkemyksiä, kuten: Sanotaan niin, että WebCT ei estä niiden toteuttamista, edistämisestä en ihan varma. Kolme WebCT:ssä kursseja toteuttaneista katsoi, että WebCT ei edistä heidän tärkeinä pitämiään pedagogisia päämääriä. WebCT on vain alusta, jonka päälle kurssi rakennetaan. Ei WebCT tuo mitään lisäarvoa opiskelun kannalta, ainoastaan helpottaa kurssien organisointia (mm. keskustelufoorumi, mail, liitutaulu tulevat mukana kursseille ((haluttaessa)). ISVY:n sisällöntuottajista kahdeksan on käyttänyt myös webbisivustoja verkkokurssin aineiston esittämiseen. Heistä puolet arvioi tämän ratkaisun edistävän pedagogista lähestymistapaansa: Ainakin osittain. Opiskelu etenee askeleittain, esimerkkien ja harjaantumistehtävien sekä visualisointien avulla tietoa voi syventää. Lopussa yhteenvetomaisesti vedetään koko kurssin sisältö vielä kertauksena. Helppo muokata rakenne asiaan kuin asiaan. Sivujen linkittäminen helposti. 13

14 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto VERKKO-OPETUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Asennoituminen verkko-opetukseen Sisällöntuottajia pyydettiin arvioimaan asenteiden muuttumista virtuaaliyliopistotoiminnan aikana. Useimpien mielestä (12/14) oman yksikön henkilökunnan asenne on muuttunut jonkin verran aikaisempaa myönteisemmäksi, samoin opiskelijoiden (7/14). TAULUKKO 4. Asennoituminen. N=14 muuttunut paljon aikaisempaa myönteisemmäksi muuttunut jonkin verran myönteisemmäksi muuttunut jonkin verran kielteisemmäksi muuttunut paljon kielteisemmäksi Sisällöntuottajat kuvasivat, että heidän edustamiensa yksiköiden henkilökunnalla on positiivisen kiinnostunut asenne, mutta ilmassa on kuitenkin myös epäluuloja ja varauksellisuutta uutta asiaa kohtaan. Neljä vastaajaa mainitsi henkilökunnan konkreettiseksi peloksi työmäärän kasvun. Päällimmäisenä tullut esille verkko-opetuksen uutuudesta ja outoudesta johtuvaa ennakkoluuloa, muutosvastarintaa tuntematonta kohtaan. Toisaalta uteliaisuutta ja kiinnostusta verkko-opetuksen mahdollisuuksiin. 14 Vastaajien oma asenne Aikapula opettajilla, mutta kiinnostusta on. Vastaajien yksiköiden henkilökunasenne nan Opiskelijoiasenne den ei ole juurikaan muuttunut Yhteensä Opiskelijoiden asennetta sisällöntuottajat kuvasivat lähinnä odottavaksi. Onnistuneet verkkokurssit edesauttavat myönteisen asenteen kehittymistä.

15 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen Vastaavasti esimerkiksi opettajan heikot atk-taidot tai puutteellinen infrastruktuuri heikentävät suhtautumista verkko-opetukseen. Periaatteessa kannattavat verkko-opetuksen määrän lisäämistä, mutta laiteresurssit ja outous jarruttavat. Pieni vähemmistö hyvin vastahakoisia, vastaava osa hyvin myönteisiä, valtaosa odottavalla kannalla, neutraaleja. Jokunen epäillyt toimivuutta, mutta havainnutkin toimivaksi ja ollut tyytyväinen. Kyselyssä selvitettiin myös sisällöntuottajien oman asenteen mahdollista muuttumista. Useimpien vastaajien (8/14) oma asenne on muuttunut jonkin verran aikaisempaa myönteisemmäksi. Kolme henkilöä mainitsi oman asenteensa muuttuneen paljon aikaisempaa myönteisemmäksi, kolmen asenne ei ole juurikaan muuttunut. Pedagoginen lähestymistapa Vastaajista puolet (7/14) on rakentanut verkkokursseja jonkin pedagogisen lähestymistavan mukaisesti. Sisällöntuottajat eivät nimenneet teoreettisia lähestymistapoja, mutta kuvasivat kurssien pedagogista lähestymistapaa mm. seuraavasti: Avoin, ongelmalähtöinen, kontekstiin sidottu. Tekemällä oppiminen. Nopeasti harjoittelemaan ja soveltamaan käytäntöön. Tutkiva oppiminen. Pedagogista lähestymistapaa ei kuitenkaan ole pohdittu paljoa suunnitteluvaiheessa. Vastaajista, jotka ovat rakentaneet verkkokursseja tietyn pedagogisen lähestymistavan mukaisesti (n=7), kolme kertoi pedagogista lähestymistapaa pohditun paljon tai melko paljon suunnitteluvaiheessa. Muut (4/7) ovat pohtineet lähestymistapaa jonkin verran tai vähän. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan todennut asiaa sivuutettavan kokonaan suunnitteluvaiheessa. Myös vastaajat, jotka eivät ole tietoisesti rakentaneet verkkokurssia minkään pedagogi- 15

16 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto sen lähestymistavan mukaisesti, pohtivat vähän (4/7) tai melko paljon (3/7) pedagogisia kysymyksiä. Yhteistoiminnallisuuden aste kursseilla vaihtelee. Kolme vastaajaa (n=14) totesi kurssien perustuvan yhteistoiminnallisuuteen melko paljon ja neljä jonkin verran. Puolet (7/14) vastaajista sen sijaan ilmaisi, että kurssit perustuvat yhteistoiminnallisuuteen vain vähäisessä määrin tai ei ollenkaan. Sisällöntuottajat nimesivät yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisimmiksi piirteiksi keskustelun ja ryhmässä työskentelyn. Ryhmällä on yhteinen tavoite, ja jokaisella ryhmän jäsenellä on oma tehtävänsä, jonka toteuttaminen edesauttaa ryhmän tavoitteen saavuttamista. Myös mahdollisuutta yksilölliseen ohjaukseen pitävät melko tärkeänä (3/14), tärkeänä (9/14) tai erittäin tärkeänä (2/14) kaikki vastaajat. Yleensä yksilöllinen ohjaus on kursseilla toteutettu sähköpostilla ja keskusteluryhmissä. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista tarjota yksilöllistä ohjausta. Koska kyselyn toteuttamishetkellä ISVY-hankkeessa tuotetut kurssit olivat olleet vielä varsin vähän aikaa opetuskäytössä, ei palautetta oltu vielä juurikaan kerätty tai sitä ei oltu vielä saatu: Palautetta on toistaiseksi tullut/kerätty melko vähän. Enemmän pitäisikin saada palautetta verkkokurssien toimivuudesta. Neljä vastaajaa totesi, että kurssien toteutusta on muutettu palautteen perusteella. Lähinnä on tehty pieniä muutoksia, mutta laajempaakin kehitystyötä on jo palautteen perusteella tehty: ) Vaikeana koettujen asioiden opettamiseen enemmän aikaan, esimerkkejä, visualisointeja ja harjaantumistehtäviä. 2) Sisäiset linkit (=materiaalin sisällä esim. viikolla 3 viikolle 1 hyppäykset poistettu vaikka asiasta olisikin houkutus rakentaa linkki) ja häiritsevät kuvat pois. Kokonaisuudessaan pedagoginen lähestymistapa koettiin haasteelliseksi asiaksi ja jopa hiukan ongelmalliseksi vastata: Ei ole tuo pedagoginen puoli minun hommiani. 16

17 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen Verkko-opetus suhteessa perinteiseen opetukseen Selvä enemmistö vastaajista (8/14) katsoo verkkokurssin pedagogisen lähestymistavan poikkeavan perinteisestä opetuksesta. Selventävissä kommenteissa vastaajat viittaavat tekijöihin kuten lisääntynyt opettajan ohjaus, ongelmalähtöisyys, keskustelu ja vuorovaikutteisen materiaalin käyttö. Koska apuna voidaan käyttää dynaamisia kuvioita ja animaatioita, on mahdollista tavanomaisen käsien levittelyn sijasta tarjota vuorovaikutteista materiaalia. Tavoitteena käytännönläheisempi opetustapa, oppiminen oman tekemisen, ahaa-elämysten kautta. Mielestäni erinäiset verkossa tehtävät testit, videoluentojen järjestämiset ym. esim. animaatioin tehtävät havainnollistukset tuovat juuri sitä erityistä lisäarvoa verkkokursseille normaaliin kontaktiopetukseen verrattuna, jonka takia niitä mielestäni kannattaa ylipäätään järjestää ja kehittää. Verkkokurssin erilainen pedagoginen lähestymistapa verrattuna perinteiseen opetukseen heijastuu myös opettajan roolin muutokseen. Kysyttäessä mikä on verkkokurssin vetäjän rooli parhaimmillaan, asetti yhdeksän sisällöntuottajaa etusijalle oppimisen ohjaajan roolin. Toiseksi eniten kannatusta sai opettajan rooli, jonka viisi sisällöntuottajaa asetti etusijalle. Yksilöllinen oppimistapa on verkko-opetuksen yhteydessä usein esille nostettu kysymys. Mahdollisuutta yksilölliseen oppimistapaan pitävät tärkeänä (10/ 14) tai erittäin tärkeänä (1/14) lähes kaikki. Joustavat aikataulut, erilaiset lähestymistavat ja eriytetty materiaali tarjoavat sisällöntuottajien mukaan mahdollisuuden yksilölliseen opiskeluun. Enemmistö vastaajista (12/14) katsoi, että verkkokurssin eteneminen aikataulutetusti on tärkeää tai erittäin tärkeää. Oma kysymyksensä on, missä määrin verkkokurssit todellisuudessa mahdollistavat henkilökohtaisen oppimistavan mukaisen työskentelyn. Tässä vastaajien näkemykset hajautuvat melkoisesti. Kolme henkilöä katsoo sen mahdollistuvan hyvin, viisi sisällöntuottajaa arvioi lähestymistavan toteutuvan melko hyvin tai kohtalaisesti. Perusteluina on seuraavanlaisia totemuksia: Lähestymistapoja useita, eri lähtötilanteista voi lähteä omaa reittiä liikkeelle. 17

18 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Opiskelija voi käyttää aikaa verkkokursseilla sen verran kuin haluaa. Kysymys henkilökohtaisesta oppimistavasta itsessään herättää kysymyksiä: Mitä tarkoitetaan henkilökohtaisella oppimistavalla? Sitäkö, että olipa opettajan suunnittelema lähestymistapa mikä tahansa, opiskelija voi siitä poiketa? Tällöin ei mielestäni asia oikein hyvin toteudu. Mutta jos kurssi on toteutettu siten, että välitavoitteet on väljästi aikataulutettu, voi opiskelija edetä oman tapansa mukaisesti. Opettajan tilannetta kuvaa myös toteamus siitä, että kursseilla on aina tiukat tavoitteet ja aikataulut eivätkä resurssit riitä erilaisten versioiden tekemiseen eri oppimistavoille. Toinen kommentti vahvistaa samaa toiselta kannalta: Toistaiseksi kurssien suoritus on melkoisen itsenäistä oppimateriaalien lukemista ja harjoitusten tekemistä. Toisenlaisia oppimistapoja ei vielä tueta. Huomiota saa myös kysymys opetusryhmien koosta yksilöllinen ohjaus toteutuu huonosti suurten opiskelijamäärien vuoksi. Itsenäistä opiskelijaa eteneminen omassa tahdissa voi kuitenkin helpottaa. Lähes poikkeuksetta vastaajat pitävät henkilökohtaisen oppimistavan mukaista työskentelyä tärkeänä, riippumatta siitä miten hyvin vastaaja katsoo nykyisten kurssien osalta päästävän tätä ulottuvuutta toteuttamaan. Vastaajat pitävät verkkokurssien aikataulutusta suuressa arvossa. Tärkeänä sitä pitää selvästi yli puolet (9/14) ja erittäin tärkeänä vielä viidennes (3/14). Aikataulutuskysymystä vastaajat eivät kuitenkaan pohtineet henkilökohtaisen oppimistyylin kannalta. Itä-Suomen virtuaaliyliopistohankkeessa tuotetut kurssit ovat tyypillisesti monimuoto-opetusta. Verkko-oppimisen osuus vaihtelee kursseittain, eikä virtuaalistamisasteen määrittely ole yksiselitteistä. Vastaajista vajaa puolet (n=6) sijoitti kuitenkin kysyttäessä kurssien verkko-opetusosuuden, virtuaalisuusasteen, %:n haarukkaan, kolme %:n välille. Alle viidenneksen virtuaalisuusasteeseen kurssit sijoitti samoin kolme vastaajaa. Kurssien monimuotoisuuden vuoksi vertailu perinteiseen opetukseen ei ole mielekästä. Joitakin tyypillisiä ratkaisuja verkkokurssien opetusmenetelmistä voidaan kuitenkin esittää. Esimerkinomaisesti yhden vahvasti verkko-opetusta hyödyntävän kurssin sisältö rakentuu seuraavasti: 18

19 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Projektina verkko-oppiminen Kirjan lukeminen - V erkossa saatavilla olevan kirjallisen materiaalin lukeminen 10% V uorovaikutus (verkkokeskustelu ja sähköposti) 20% V ideoluento 40% I tsenäinen tehtävien tekeminen (myös essee) 30% Kontaktiopetus - Yhden vähemmän verkko-opetusta hyödyntävän kurssin suorittaminen rakentuu seuraavista osa-alueista: K irjan lukeminen 35% Verkossa saatavilla olevan kirjallisen materiaalin lukeminen - V uorovaikutus (verkkokeskustelu ja sähköposti) 5% Videoluento - I tsenäinen tehtävien tekeminen (myös essee) 35% K ontaktiopetus 25% Kurssien virtuaalistamisasteen vertailu on ongelmallista siksikin, että sama opetustapahtuma on joillekin opiskelijoille virtuaalista, toisille kontaktiopetusta - riippuen siitä osallistuuko opiskelija kurssille videoluentojen lähettäjävai vastaanottajapaikkakunnalla. Verkko-oppimisen laatu ja lisäarvo Yli puolet vastaajista (8/14) pitää verkkokurssien laatua melko hyvänä verrattuna perinteiseen opetukseen. Kuusi vastaajaa arvioi laadun hyväksi tai erittäin hyväksi. Kurssien sisältöjen kehittyminen, kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ja havainnollistavat elementit parantavat kurssien laatua verrattuna perinteiseen opetukseen. Myös verkko uutena ja laajat ryhmät saavuttavana välineenä on vaikuttanut siihen, että opetustaan joutuu miettimään uudelleen. Yhdeksän vastaajaa (N=13) arvioi, että opiskelijoiden arvosanat verkkokursseilla ovat samaa tasoa kuin vastaavilla perinteisillä kursseilla. Yksi vastaaja arvioi opiskelijoiden arvosanojen parantuneen ja kolme vastaajaa ei halunnut esittää arviota. 19

20 Projektina verkko-oppiminen Itä-Suomen virtuaaliyliopisto Useimmat vastaajat (12/14) kokivat, että verkkokurssin laatuun kohdistuu erityisiä odotuksia. Tekninen toimivuus, huolellisesti suunniteltu ja hyvin tuotettu, korkeatasoinen materiaali ovat esimerkkejä odotuksista. Jossain määrin odotetaan myös opiskelun olevan helpompaa ja oppimisen parempaa. Hyvin tuotettuja, huolellisesti suunn. kompakteja paketteja, esim. tehtäviltä vaaditaan varmaan enemmän kuin perint. harjoituksissa. Virheettömyys, sujuvuus, selkeys, helppokäyttöisyys, nopea latautuvuus. Verkkokurssien kautta tapahtuvan opiskelun pitäisi olla helpompaa (vaivattomampaa?) ja tulosten huomattavasti perinteisiä kursseja parempia. Laadukkaan verkko-oppimisen kriittiset tekijät liittyvät vastaajien mielestä materiaaliin, teknisiin ratkaisuihin ja resursseihin ja tukeen: Materiaalin tulee olla havainnollista ja luettavaa. Yksi verkkokurssin lisäarvo on materiaalin saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta. Teknisissä ratkaisuissa tulee huomioida opettajien ja opiskelijoiden tvt-taidot ja opiskelijoiden käytössä oleva infrastruktuuri. Tuotantoprosessiin on resursoitava riittävästi aikaa, ihmisiä ja rahaa. Opettajille on myös tarjottava teknistä ja pedagogista tukea. Kysymys verkko-oppimisen antamasta lisäarvosta verrattuna perinteiseen oppimiseen antoi laajan joukon näkemyksiä. Verkko-oppimiseen useimmat vastaajat antoivat määreitä, jotka liittyvät materiaaliin ja asiantuntemuksen saatavuuteen, ohjausmahdollisuuteen, oppimisen joustavuuteen ja monipuolisuuteen. Mahdollisuus monipuolistaa opetusta, huolella suunniteltu tuotantoprosessi mahdollistaa materiaalin helpomman jatkopäivityksen, mahdollisuus lisätä mielekkyyttä opettajan työhön, hyödyntää asiantuntijoita, havainnollistaa, mahdollisuus tarjota yksilöllisiä polkuja. Verkko-oppimisen lisäarvon kyseenalaisti kaksi vastaajaa: En osaa sanoa, että tuoko se mitään lisäarvoa. Verkko-oppiminen korvaa lähiopetuksen mutta ei vastaa sitä. 20

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen

Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Renkomäen koulun ½ veso Laaja-alainen osaaminen Keskiviikkona 8.10. klo 13.30-16.30 Rehtorin alkusanat ja katsaus tulevaisuuden kouluun, opettajuuteen ja laaja-alaiseen osaamiseen (diat) Ryhmiin jakautuminen:

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006. Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot 2005-2006 Hankkeen kriteeristö /arviointikohteet Arviointityökalu oppilaitosverkostojen välisiä vertaiskäyntejä varten

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Heikki Lamula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Educa 2014 25.1.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Tutkimustietoa Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä Hurme, Nummenmaa & Lehtinen 2013, Turun

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

TVT-kurssimoduulin mitat

TVT-kurssimoduulin mitat Teemu Kerola & Teija Kujala TVT-kurssimoduulin mitat Verkkokurssi Kurssin moduulit Moduulien kustannukset 1 Verkkokurssi Perinteiset kurssimoduulit tiedotus, luennot, kalvot, kotitehtävät, kokeet, Muut

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014 THL workshop 2 19.11.2014 Agenda Verkkokoulutusprojektin esittely. Edellisen kerran yhteenveto. Lyhyt esittely verkko-oppimisesta. Ryhmätyöt. Yhteenveto. 1 Workshop 1 käsitellyt asiat Milloin ja millaisissa

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Terho Lassila Harri Eskelinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto

ROKK-seminaari. Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk. Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto ROKK-seminaari Arviointikäytänteet Suullinen arviointi Mirja Järvinen, Metropoliaamk Ritva Saira, Mikkelin amk Taija Votkin, Aalto-yliopisto Osaprojektin tavoitteet - Löytää uusia tapoja suullisen arvioinnin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa

Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa Aalto-yliopistossa Helle Majander ja Linda Havola Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu helle.majander@aalto.fi 23. elokuuta 2011 Johdanto Esittelemme kaksi

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin

Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin www.vy.fi/vomyke Kristiina Karjalainen ja Annikka Nurkka Lappeenrannan teknillinen yliopisto etunimi.sukunimi@lut.fi VOPLAn sadonkorjuujuhla 24.10.2007

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Dosentti Atso Raasmaja Farmakologian & toksikologian osasto Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto atso.raasmaja@helsinki.fi

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Mari Korhonen Turun kristillinen opisto Mistä lähdettiin liikkeelle Valmis hanke Keskeyttäneiden kartoitus ja syiden läpi käyminen Luodaan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Essi Vuopala, Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Tutkimuksen tavoite Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 ITÄ-SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Yleiskatsaus Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (ISVY) on Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteishanke,

Lisätiedot