Kotitalousopettajan koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalousopettajan koulutus"

Transkriptio

1 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon pääainevaihtoehtoina ovat kotitaloustiede tai kasvatustiede. Kotitaloustiede sisältää opetettavan aineen, kotitalouden opinnot 55 ov. Kasvatustiede sisältää opettajakelpoisuuteen edellytettävät opettajan pedagogiset opinnot 35 ov. Kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta määrätään asetuksessa 576/95 sekä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevissa pysyväismääräyksissä, jotka löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta. Kotitaloustiede Kotitalous hyväksyttiin perus- ja jatkotutkintojen pääaineeksi syksystä Oppiaineen nimi muutettiin kotitaloustieteeksi Kotitaloustieteen tutkimuskohteena on kotitalous sen eri ilmenemismuodoissa. Kotitaloustieteen tehtävänä on tämän ilmiön käsitteellistäminen ja siihen kohdistuva teoreettinen ja empiirinen tutkimus. Kotitaloustieteessä on keskeistä yksilöiden ja perheiden arkikäytäntöihin liittyvän toiminnan ymmärtäminen sekä toimintaedellytysten kehittäminen ulottuen ihmisen koko elämänkaaren alueelle. Tarkastelu edellyttää kokonaiskäsitykseen pyrkivää näkemystä kotitalouden toiminnasta sekä sen sosiaalisten ja kulttuuristen kytkentöjen korostamista. Kotitaloustieteen tutkimus nojautuu pääasiassa sosiaali- ja käyttäytymistieteisiin sekä perustuu erilaisten tutkimusotteiden ja -metodien hyödyntämiseen ja soveltamiseen. Kotitaloustieteen opiskelussa korostetaan kotitalouden laaja-alaisuutta ja monitieteistä taustaa, omaan tieteenalaan kohdistuvaa tutkimusta sekä tiedon soveltamista käytäntöön, erityisesti kotitalousopetukseen. Perusopinnoissa opetuksen sisältöinä painottuvat kotitaloustieteen tutkimuskohteen - kotitalouden - jäsentäminen, kotitalousalan analysointi sekä kotitalouden taitoperustan luominen. Aineopinnoissa syvennetään kotitaloustieteen teoriaperustaa ja sovelletaan sitä ravitsemuskasvatuksen ja ruokakulttuurin, perhekasvatuksen sekä kuluttaja- ja ympäristökasvatuksen alueille. Samalla syvennetään kotitalouden taitojen analysointia ja edistetään taitojen monipuolista tulkintaa. Kotitaloustieteen syventävissä opinnoissa keskitytään kotitalouden olemuksen, ilmiöiden ja käytännön toiminnan tutkimiseen sekä vahvistetaan kotitaloustieteen teoriaperustan ymmärtämistä. Samalla luodaan pohjaa tutkijakoulutukseen hakeutumiselle. Aineenopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksen perustana ovat kotitaloustieteen opinnot. Kotitalous tieteen ja opetuksen alana käsittelee inhimillisten ja aineellisten voimavarojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyväksi. Kotitalouden tutkimuksessa ja opetuksessa tarkastellaan yksilöä, perhettä ja yhteiskuntaa sekä näiden vuorovaikutusta fyysisen, taloudellisen, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin kanssa. Koulutuksen yleistavoitteissa painotetaan koulutuksen laaja-alaisuutta, aineen hallintaa, omaan tieteenalaan kohdistuvaa tutkimusta ja tiedon soveltamista opetukseen. Pedagogisten opintojen keskeisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa kasvatustieteelliseen ajatteluun, kasvuiän kehitysilmiöiden ymmärtämiseen ja kotitalouden didaktiikan tutkimukseen ja hallintaan. Kotitalous on monitieteinen oppiaine, jossa yhdistyy käyttäytymistieteellinen näkemys kotitalouden käytännön toiminnan ja sen sisältöalueiden hallintaan. Keskeiset sisältöalueet ovat ravitsemuskasvatus, kuluttaja- ja ympäristökasvatus sekä perhekasvatus. Koulutuksessa yhdistyvät kotitalouden toiminnan teoreettinen ja käytännön tason hallinta sekä kotitalouden opettamiseen liittyvät taidot. Kasvatustieteen opinnot painottuvat ainedidaktiikkaan ja siihen liittyen opetusharjoitteluun. Kotitalousopettajat toimivat opettajina pää- 235

2 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS asiallisesti peruskoulussa, mutta saavat pätevyyden toimia kotitalouden tai sen sisältöalueiden opettajina lukiossa, kansan-, kansalaisja työväenopistoissa, joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa sekä erilaisilla kursseilla. Opetustyön lisäksi kotitalousopettajat ovat sijoittuneet myös tutkimus-, markkinointi-, neuvonta- ja tiedotustehtäviin. Tässä yhteydessä sivuaineiden valinnalla ja syventävien opintojen tutkielman suuntautumisella on keskeinen merkitys. Sivuaineiden valinta Kaikilla kotitaloustieteen pääaineekseen valinneilla on yhtenä sivuaineena kasvatustiede, jossa suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot 35 ov. Vastaavasti kasvatustieteen pääaineekseen valinneilla on yhtenä sivuaineena kotitaloustiede, jossa suoritetaan opetettavan aineen opintoja 55 ov. Muilta osin opiskelija valitsee sivuaineen tai sivuaineet itsenäisesti tiedekunnan määräyksiä noudattaen. Sivuainevalinnoillaan opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa kotitalouden lisäksi myös toisen opetettavan aineen. Asetuksen (576/95, 13 ) mukaan mahdollisia toisen opetettavan aineen opintoja tulee olla aineenopettajan koulutuksessa vähintään 35 opintoviikkoa. Kotitaloustieteen jatkokoulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa toimii jatkotutkintoja (KL, KT/FT) kotitaloustiede pääaineena suorittavien jatkokoulutusseminaari kotitaloustieteen professorin johdolla. Aikataulusta ja ohjelmasta sovitaan kunkin lukukauden alussa. Samalla ilmoitetaan mahdollisesti järjestettävistä pienryhmistä. Kotitaloustieteen jatkokoulutus pyritään soveltuvin osin niveltämään tiedekunnassa suunnitteilla olevaan kasvatustieteellisen alan tutkijakouluun (ks. lisätietoja kasvatustieteellisen alan asetus 576/95, tiedekunnan pysyväismääräykset, fi/behav/jatkokoulutus/ tai opiskelu/kotitalousopettajan_jatkokoulutus. htm). Kasvatustieteen jatkokoulutus Jatko-opiskeluoikeuden myöntää käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Sitä ennen jatkokoulutukseen pyrkivän tulee neuvotella joko kotitalouden tai käsityötieteen didaktiikan professorin kanssa, joka hyväksyy tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. Hakulomakkeita ja tietoja saa jatko-opintojen yhdyshenkilönä toimivalta assistentilta tai tiedekunnan yleisestä toimistosta. Jatko-opintoja koskevia määräyksiä on esitelty oppaan alkuosassa kohdassa Tieteellinen jatkokoulutus. Kasvatustieteessä järjestetään tutkimuksen etenemistä tukeva pienryhmä, jonka aikataulusta sovitaan kunkin lukukauden alussa. Kasvatustieteen jatkokoulutus koordinoidaan laitoksen ja tiedekunnan muun jatkokoulutuksen kanssa. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa Kotitalousopettajan koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) hyödynnetään sekä opettajuuden että oppimisen tukemisessa. Tavoitteena on taata valmistuville opiskelijoille tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot. Lisäksi tavoitteena on opettajien taitojen kasvattaminen siten, että he voivat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimateriaalien tuottamisessa ja jakamisessa. Tieto- ja viestintätekniikkaa sovelletaan myös tutki-muksen ja hallinnon kehittämisessä. Koulutuksessa on meneillään kehityshanke, joka tähtää edellä mainittujen alueiden kehittämiseen. Opetusministeriön julkaiseman koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian (KTT) mukaan vuonna 2004 jokainen opettaja hallitsee hyvin tieto- ja viestintätekniikan käytön perusvalmiudet (Ope.fi), ja ainakin puolet opettajista omaa myös hyvät valmiudet monipuoliseen tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen (Ope.fi II). Kotitalousopettajan koulutuksessa tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia suorittaa joitakin kursseja osittain esimerkiksi digitaalisen oppimateriaalin tai verkkopohjaisen oppimisympäristön (WebCT) avulla. 236

3 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutuksen tutkinnon yleisrakenne Kasvatustieteen maisterin tutkinto kotitaloustiede pääaineena 160 ov Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Kotitaloustiede 80 ov 80 ov 80 ov Kasvatustiede 35 ov 35 ov 35 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov 8 ov 8 ov Sivuaine(et) ov 35 ov 15 ov Vapaasti valittavia 7 ov 2 ov 22 ov Kasvatustieteen maisterin tutkinto kasvatustiede pääaineena 160 ov Esimerkki Kasvatustiede 75 ov Kotitaloustiede 55 ov (aineopintoja 40+syventäviä 13+valinnaisia 2) Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Muu sivuaine 15 ov Vapaasti valittavia 7 ov Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto kotitaloustiede pääaineena 120 ov Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Kotitaloustiede 40 ov 40 ov 40 ov Kasvatustiede 35 ov 35 ov 35 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov 8 ov 8 ov Sivuaine(et) ov 15 ov 35 ov Vapaasti valittavia 7 ov 22 ov 2 ov Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto kasvatustiede pääaineena 120 ov Esimerkki 1 Esimerkki 2 Kasvatustiede 35 ov ov (15=syventäviä opintoja) Kotitaloustiede 40 ov 40 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov 8 ov Muu sivuaine 15 ov 15 ov Vapaasti valittavia 22 ov 7 ov Opetettavan aineen (kotitalous) opinnot Kasvatustieteellisen alan tutkintoasetuksen mukaisesti suoritettava aineenopettajan tutkinto sisältää vaatimuksen, jonka mukaan yhdessä opetettavassa aineessa tulee olla syventävät opinnot, laajuudeltaan vähintään 55 ov ja toisessa aineessa aineopinnot, laajuudeltaan vähintään 35 ov. Kasvatustiede pääaineena opiskelevilla opetettavan aineen opinnot koostuvat seuraavasti: Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot 40 ov Kotitaloustieteen syventäviä opintoja 13 ov Kotitaloustieteen teoreettiset lähtökohdat 3 ov Asuminen ja asuinympäristö 2 ov Ravitsemuskasvatuksen syventävä opintojakso 2 ov Kotitaloustieteen syventävä kirjallisuus 3 ov Valinnainen syventävä jakso 3 ov Vapaasti valittavia kotitaloutta tukevia syventäviä opintoja 2 ov 237

4 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Tutkintovaatimukset Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Opintojakso ov Äidinkieli 4 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito (2 ov) Tieteellinen kirjoittaminen ja harjoitusaine (2 ov) Vieras kieli 2 Tekstin ymmärtäminen (1 ov) Suullinen kielitaito (1 ov) Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 2 Kieli- ja viestintäopinnot yhteensä 8 ÄIDINKIELI 4 ov Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito 2 ov Tavoitteet: Perehtyminen terveeseen ja vivahteikkaaseen äänenkäyttöön, kokonaisilmaisun, puheviestintätaitojen ja puhutun yleiskielen kehittämiseen sekä niiden merkityksen tiedostamiseen vuorovaikutustilanteissa. Esiintymistaidot ja niiden arviointi sekä ryhmäviestintämuodoissa tarvittavat tiedot ja taidot. Osa 1 (1 ov, 62051) Sisältö: Äänenkäytön (puhetekniikan), kokonaisilmaisun ja vuorovaikutustilanteessa tarvittavien puheviestintätaitojen sekä esiintymistaidon opiskelu. Yksilöllisen äänenkäytön tarkistus. Arviointi: Erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, joissa käytetään oheiskirjallisuutta. Hyväksytty/ hylätty. Oheisteokset: Aalto, A.-L. & Parviainen, K. Auta ääntäsi. 5. uud. p. Otava. Kansanen, A. Puheviestinnän perusteet. 20. uud. p. Weilin + Göös. Osa 2 (1 ov, 62052) Sisältö: Ryhmäviestintämuodoissa tarvittavien puheviestintätaitojen opiskelu, argumentointi, vaikuttaminen, yhteistyö ja päätöksentekoprosessi. Ristiriitatilanteiden ratkaisu. Arviointi: Erilaisia ryhmätehtäviä, joissa käytetään oheiskirjallisuutta. Hyväksytty/hylätty. Oheisteokset: Jattu-Wahlström, M. & Kallio, H. Neuvottelutaito. Korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 92. Korkeakouluopiskelijan kokoustaito, K. Heiska & al. Korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 71. Tieteellinen kirjoittaminen ja harjoitusaine 2 ov Opiskelija saavuttaa kypsyyskokeessa vaadittavan äidinkielen taidon ja parantaa asiatyylisen, etenkin tieteellisen ilmaisun valmiuksiaan. Luennot (62055) keskittyvät asiatyylisen kirjallisen esityksen vaatimuksiin. Luentoihin liittyvässä kuulustelussa hyväksytyksi tulemisen ehtona on asiasisällön lisäksi moitteeton kieliasu. Luennot ja niihin liittyvän kuulustelun voi korvata tentillä, jonka vastaukset ovat moitteetonta yleiskieltä ja 238

5 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT johon on luettu kirjallisuus kohdassa mainitut teokset. Teoksia käytetään myös luennoilla ja harjoituksissa. Korvaavan tentin suoritusajankohdat löytyvät B-oppaasta. Äidinkielenopettajat suosittavat kuitenkin luentokurssia kaikille, varsinkin niille, jotka joutuvat tulevassa ammatissaan ohjaamaan toisten kirjoittamista. Taitava kirjoittaja: opiskelijan opas, I. Lonka & al. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 54. Leino, P. Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Opiskelijan opas. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Harjoituksissa (62056) on osallistumisvelvollisuus. Opintojaksossa harjaannutaan lisäksi käyttämään tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja soveltamaan opittuja taitoja. Kandidaatin ja maisterin tutkintoa varten laaditaan yksi harjoitusaine. Harjoitusaineen (62092) saa tuoda äidinkielen lehtorin tarkistettavaksi, kun tieteellisen kirjoittamisen kurssi on suoritettu. Kandidaatin tutkinnon suorittajien harjoitusaine on aina proseminaarityö. Maisterin tutkinnon suorittajien harjoitusaineena tarkistettavaksi äidinkielenopettajat suosittavat asiasisällön puolesta hyväksyttyä pro gradu -tutkielman esiversiota tai tutkimusseminaarin esitelmää. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua vasta, kun harjoitusaine on hyväksytty (ks. harjoitusaine ja kypsyysnäyte). Harjoitusaineen tarkistukseen on varattava varsinkin ruuhkahuippuina riittävästi aikaa. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi rinnan proseminaarityön tekemisen kanssa. Opintojakso koostuu luennoista, harjoituksista sekä omatoimisesta työstä, ja se on lukuvuoden mittainen. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Vieras kieli 2 ov osa 1 Tekstin ymmärtämisen kurssi 1 ov osa 2 Suullisen kielitaidon kurssi 1 ov Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 2 ov Katso A-oppaan alkuosasta kohta Kieli- ja viestintäopinnot. Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opetuksesta ja kokeista vastaa kielikeskus. Ks. tarkemmat tiedot kielikeskuksen opinto-oppaasta tai 239

6 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KOTITALOUSTIEDE Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen perusopinnot 15 ov Johdatus kotitaloustieteeseen Johdatus kotitaloustieteeseen 1 Kotitalous ja perhe Suomalainen kotitalous 2 Erilaiset perheet 2 Ruoka ja ravitsemus Ravitsemuksen perusteet 2 Perusruoanvalmistus (2) Ruoan laatu ja turvallisuus 2 Kotitaloustyö ja kodin teknologia Kotitaloustyön tutkimisen perusteet 2 Kotitalouden teknologinen toiminta 3 Puhdistuksen perusteet 1 Kotitaloustieteen aineopinnot 25 ov Ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuuri Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet 3 Ruokatalouden hoito 4 Ruokakulttuuri 3 Kodin ympäristö- ja kuluttajakasvatus Asunnon- ja tekstiilienhoidon käytännöt 5 Kuluttajana nyky-yhteiskunnassa 3 Perhekasvatus Perhekasvatus 2 Proseminaari 5 Kotitaloustieteen syventävät opinnot 40 ov Kotitaloustiede Kotitaloustieteen teoreettiset lähtökohdat 3 Asuminen ja asuinympäristö 2 Ravitsemuskasvatuksen syventävä opintojakso 2 Kotitaloustieteen syventävä kirjallisuus 3 Valinnainen syventävä opintojakso 3 Kotitaloustieteen tutkimus Tilastollinen päättely 1 Syventävät kvantitatiiviset tai kvalitatiiviset menetelmät 3 Kotitaloustieteen erityismenetelmät 3 Suunnitteluseminaari 3 Tutkimusseminaari 3 Pro gradu -tutkielma

7 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KOTITALOUSTIEDE Kotitaloustieteen tutkintovaatimukset Opintojen rakenne ja sisällöt Kotitaloustieteen opiskelussa korostetaan kotitalouden laajaa tietoperustaa ja monitieteistä taustaa, omaan tieteenalaan kohdistuvaa tutkimusta sekä tiedon soveltamista käytäntöön, erityisesti kotitalousopetukseen. Opetuksessa painottuvat kotitalouksien arjen näkökulma ja erilaisten kotitalouksien toiminta muuttuvissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa olosuhteissa. Opetus perustuu erilaisten opetusmenetelmien monipuoliseen käyttöön ja opetuksen jatkuvaan arviointiin. Perusopinnoissa (15 ov) tutustutaan kotitaloustieteen perusteisiin ja kotitalouden laajaan tieto- ja taitoperustaan sekä luodaan perusaineksia kotitaloustyön tutkimiseen ja kehittämiseen. Aineopinnoissa (25 ov) syvennetään kotitaloustieteen teoriaperustaa sekä sovelletaan sitä ravitsemuskasvatuksen ja ruokakulttuurin, kuluttaja- ja ympäristö-kasvatuksen sekä perhekasvatuksen alueille. Samalla syvennetään kotitalouden taitojen analysointia ja edistetään taitojen monipuolista tulkintaa. Opinnoissa painottuu erilaisten käytännön tilanteiden hallinta, tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen hyödyntäminen sekä käytännön taitojen opettaminen. Kotitaloustieteen syventävissä opinnoissa (40 ov) keskitytään kotitalouden olemuksen, ilmiöiden ja käytännön toiminnan tutkimiseen sekä vahvistetaan kotitaloustieteen teoriapohjan ymmärtämistä. Halutessaan opiskelija voi suuntautua perus- ja aineopinnoissa esiintyneille sisältöalueille: perhekasvatus, ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuuri tai kuluttaja- ja ympäristökasvatus. Opintojen arviointi Opintojaksot ja opintokokonaisuudet arvostellaan samalla asteikolla. Opintokokonaisuuksien arvosana lasketaan opintojaksojen opintoviikoilla painotettuina keskiarvoina. Arvosanat ovat ET (2,45-3,00), HT (1,70-2,44) ja TT (1,00-1,69). Kokonaisuuden arvosana voidaan, mikäli erikseen ilmoitetaan, laskea myös tyyppiarvona. Ks. myös opinto-suoritusten arvostelu. Kotitaloustieteen perusopinnot 15 ov Johdatus kotitaloustieteeseen 1 ov Kokonaisnäkemys kotitalousalasta ja sen asemasta yhteiskunnassa. Alan historia ja kehittyminen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tieteellisen ajattelun lähtökohdat, kotitaloustieteen perusteet ja laitoksessa tehtävän tutkimuksen esittelyä. Artikkeleita osoituksen mukaan. Sajama, S. Arkipäivän filosofiaa. Kertomus ihmisestä tiedon hankkijana ja arvoratkaisujen tekijänä. Kirjayhtymä. Sysiharju, A.-L. Naisasian tytär muuttuvien kotien tuki Vuosisata kotitalousopettajien koulutusta Helsingissä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 148. Turkki, K. Kotitalous oppiaineena ja tieteenalana. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 85. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luentoihin ja ryhmäkohtainen harjoitustyö. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun perusteella hyväksytty/hylätty. KOTITALOUS JA PERHE Suomalainen kotitalous 2 ov Kotitalouksien toimintaympäristö ja taloudelliset sekä sosiaaliset olosuhteet. Koti- 241

8 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KOTITALOUSTIEDE talouden omat voimavarat ja niiden käyttö. Kurssi sisältää harjoitustöitä, joissa tutustutaan sekä kotitalouksia koskeviin tietokantoihin, tilastoihin että kotitalouksien arkitodellisuuteen. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin (1 ov) sekä Hallman, H. Kodin talouden avaintieto. Yliopistopaino. ja Human Development Report 1998, Overview. Changing Today s Consumption Patterns - for Tomorrow s Human Development. hdr_1998_overview.pdf. (1 ov). Arvioidaan kirjallisen kuulustelun ja harjoitustöiden perusteella 3-1. Oheiskirjallisuus: Faktajuttu - tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt, toim. S. Paananen, A. Juntto & H. Sauli. Osuuskunta vastapaino. Karisto, A., Takala, P. & Haapoja, I. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY. Sivut Naisten talouskirja, toim. T. Vainio. Gaudeamus. (Johanna Varjosen, Vuokko Jarvan, Hilkka Pietilän ja Soile Pohjosen artikkelit). Polanyi, K. The Livelihood of Man, edited by H. W. Pearson. New York: Academic Press. Chapters 2. and 3., pp Kerkelä, L. & Määttä, S. 100 sanaa taloudesta. Edita Erilaiset perheet 2 ov Perheen käsite, erilaiset perhemuodot, perheen kehitysvaiheet ja perheen sisäiset roolit. Kotikasvatuksen näkökulma kotitalouden toimintaan. Perinteen merkitys perheen vuorovaikutuksessa. Tulevaisuuden perhe. Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin, toim. J.Virkki. WSOY. Ajankohtaisia artikkeleita ja tutkimusraportteja. Suoritustapa ja arviointi: Arvioidaan kirjallisen kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 3-1. RUOKA JA RAVITSEMUS Ravitsemuksen perusteet 2 ov Opintojaksossa perehdytään ihmisen ravitsemuksen ja kansanravitsemuksen perusteisiin. Näringslära för högskolan, toim. L. Abrahamsson & al. 3. tai uudempi painos. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Suoritustapa ja arviointi: Kirjallisuuskuulustelu 3-1. TAI Vaihtoehtoinen suoritustapa: RAV 235 Ravitsemustieteen peruskurssi 2,5 ov. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Edellyttäen, että kurssi järjestetään. Kirjallisuus osoituksen mukaan. Arviointi: kaksi välikuulustelua tai loppukuulustelu Perusruoanvalmistus 2 ov Kurssille osallistuvat ne opiskelijat, joilla ei ole aikaisempia ruoanvalmistuksen opintoja. Opintoviikot merkitään pääaineopiskelijoilla valinnaisiin opintoihin, sivuaineopiskelijoilla kotitaloustieteen 40 opintoviikon aineopintokokonaisuuteen. Kurssilla perehdytään suomalaisten perusruokien ja -leivonnaisten raaka-aineisiin, valmistusmenetelmiin ja tarjoamiseen. Ijäs, T., Kivelä, R. & Välimäki, M-L. Elintarvikkeet. 2. painos. Otava. Mäkinen, E., Kiikka, K., Meriluoto, R. & Väätäinen, R. Ruoanvalmistajan kirja. Otava. Soveltuvin osin. Ajankohtaista elintarviketietoa: Suoritustapa ja arviointi: Näyttökoe (kirjallinen ja työkoe) tai osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työkokeeseen. Arvioidaan näyttökokeen tai kirjallisen kuulustelun ja työkokeen perusteella hyväksytty/ hylätty. 242

9 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KOTITALOUSTIEDE Ruoan laatu ja turvallisuus 2 ov Kurssilla luodaan kokonaiskuva ruoan laatuun ja tuoteturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja perehdytään kotitalouksissa käytettävien elintarvikkeiden valikoimiin ja käsittelytapoihin sekä tutustutaan kotitalouksien ruoanvalmistusprosessien mikrobiologiaan ja erilaisten raakaaineiden säilöntään. Elintarvikelainsäädäntö. Häikiö, I. Elintarvikemikrobiologia. WSOY. Kansainvälinen elintarvikeopas. Köln: Könemann, cop Soveltuvin osin. Pieni kirja Ruoan laadusta. Maa- ja metsätalousministeriö. PrintLink Oy. Tainio, R. Suomalainen ruoka. Ajankohtaista elintarvikkeista. Edita. Muuta kirjallista materiaalia osoituksen mukaan. Edeltävät opinnot: Perusruoanvalmistuskurssi tai vastaavat tiedot. Suoritustapa ja arviointi: Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen sekä projektien toteuttaminen. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun perusteella 3-1. KOTITALOUSTYÖ JA KODIN TEKNOLOGIA Kotitaloustyön tutkimisen perusteet 2 ov Opintojakson tavoitteena on luoda monipuolinen kuva kotitaloustyön erilaisista ulottuvuuksista ja työsuoritukseen vaikuttavista tekijöistä. Pyrkiä hahmottamaan tarkoituksenmukaisten ja turvallisten työtapojen omaksumisen tärkeys erilaisissa arkielämän tilanteissa. Luoda perusteita kotitaloustyön analysointiin, työn tutkimiseen sekä työmenetelmien ja työolosuhteiden kehittämiseen. Huovinen, M. & Lehtinen, M.-L. Työoppi kotitalousoppilaitoksia varten. Otava. Soveltuvin osin tai vastaava muu kirjallisuus. Lisäkirjallisuutta osoituksen mukaan. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luennoille ja harjoitustöihin. Kirjallinen kuulustelu Kotitalouden teknologinen toiminta 3 ov Luoda kokonaiskuva teknologian kehityksestä ja merkityksestä kotitalouden toiminnan kannalta. Kotitalouksien käytettävien välineiden ja laitteiden valintakriteerit, käyttö- ja hoitoominaisuudet sekä käyttäjälähtöinen vertailu ja tuotetutkimus. Kiikka, K. & Huovinen, M. Vispilästä vokkiin. Kotikeittiön työvälineet ja koneet. WSOY. Kotitaloustiedotteet 8/1999, 8/2000, 6/2001, 1/ 2002, 3/2002, 7/2002 ja 9/2002. Työtehoseura. Muuta ajankohtaista kirjallista materiaalia osoituksen mukaan. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin. Arvioidaan kirjallisten kuulustelujen perusteella 3-1. Edeltävät opinnot perusruoanvalmistus tai vastaava Puhdistuksen perusteet 1 ov Puhtaanapidon merkitys terveyden ja viihtyvyyden kannalta. Puhdistukseen ja hoitoon käytettävien aineiden koostumus ja vaikutustavat puhdistuskohteen, käyttäjän sekä ympäristön kannalta. Markkinoilla olevien puhdistus- ja hoitovalikoimien kriittistä arviointia erilaisissa käyttötilanteissa. Johdatus käyttäjälähtöisen tuotetutkimuksen perusteisiin. Aulanko, M. Johdatus pesu- ja puhdistusaineisiin. Maa- ja kotitalousteknologian laitos. Koti- ja laitostalousteknologian julkaisuja 1. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Kirjallinen kuulustelu ja ryhmätyösuoritus hyväksytty/hylätty. 243

10 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KOTITALOUSTIEDE Kotitaloustieteen aineopinnot 25 ov RAVITSEMUSKASVATUS JA RUOKAKULTTUURI Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet 3 ov Ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyvät fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt sekä niiden sovellukset ruoanvalmistuksessa. Kirjallisuus soveltuvin osin: Tarkkinen, K. & Rautavirta, K. Utelias kokki - elintarviketietoa ruoanvalmistajalle Restamark oy. McWilliams, M. Foods. Experimental perspectives Prentice Hall, USA. Muuta kirjallisuutta osoituksen mukaan. Edeltävät opinnot: Perusruoanvalmistuskurssi tai vastaavat tiedot sekä osallistuminen kemian alkukuulusteluun. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työselostuksen laatiminen. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun perusteella Ruokatalouden hoito 4 ov Kurssilla perehdytään suomalaisten kotitalouksien perinteisiin ja nykyisiin ruokatalouden hoidon toteutustapoihin arvioimalla, kehittämällä ja erilaisia ateria- ja leivontakokonaisuuksia toteuttamalla. Kulhomäki, S. & Salovaara, H. Laatuleipää. Leipomoalan edistämissäätiö. Mäkinen, E., Kiikka, K., Meriluoto, R. & Väätäinen, R. Ruoanvalmistajan kirja. Otava. Peruskouluissa käytettävät kotitalouden oppikirjat. Savola, P. Kahvileipää. Leipomoalan edistämissäätiö. Suomen kansankulttuurin kartasto 1. Aineellinen kulttuuri, toim. T. Vuorela. Suomalaisen kirjallisuuden seura; kartat Muuta kirjallista materiaalia osoituksen mukaan. Edeltävät opinnot: Kotitalouden teknologinen toiminta, Ruoan laatu ja turvallisuus ja Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet. Suoritustapa ja arviointi: Luentoihin, harjoituksiin ja työnäytteeseen osallistuminen. Suullisten ja kirjallisten harjoitustöiden ja projektien toteuttaminen. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun, työnäytteen, harjoitusten ja projektien perusteella Ruokakulttuuri 3 ov Opintokokonaisuus koostuu kahdesta ruokakulttuureihin ja ruokakäyttäytymiseen liittyvästä opintojaksosta: A Ravitsemuskasvatus 1 ov Eri väestöryhmien ruokakäyttäytyminen. Erityisruokavalioiden käytännön toteutus koti- ja kouluruokailussa sekä kotitalousopetuksessa. Ajankohtaisia artikkeleita osoituksen mukaan. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun/harjoitustyön perusteella 3-1. B Eriytyvä projekti 2 ov Suomalainen juhlaruokaperinne. Suomalainen juhla-, ruoka- ja tapakulttuuri. Kurssiin kuuluu yhteistoiminnallisen projektin suunnittelu ja toteutus. Karjalainen, S. Juhlan aika. WSOY. Pakarinen, A. & Salakari, T. Juhlitaan taas: juhlan järjestäjän käsikirja. WSOY. Lisäksi muuta oheismateriaalia osoituksen mukaan. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja projektiin. Arviointitapa ilmoitetaan projektin yhteydessä. 244

11 KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS, KOTITALOUSTIEDE KODIN YMPÄRISTÖ- JA KULUTTAJA- KASVATUS Asunnon ja tekstiilien hoidon perustaidot 5 ov Opintokokonaisuus koostuu seuraavista kahdesta opintojaksosta A+B: A Asunnon hoidon käytännöt 2,5 ov Asunnon hoidon ja kotisiivouksen merkitys asuttavuuden sekä asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Asunnossa yleisesti käytettävät materiaalit, niiden käyttö- ja hoitoominaisuudet. Materiaalien valintaan ja materiaalitutkimukseen liittyviä näkökohtia. Siivoustyön perustaidot, erilaisten siivousmenetelmien kokeiluja ja arviointia. Asunnon hoidon opettamisen erityisongelmia. Aalto, K. Kotisiivous: tavoitteet ja tottumukset. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 1991, 3. Aalto, K. Kotisiivous osana arjen hallintaa. Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 1996, 4. Hakala, S. Siivousalan ympäristöopas. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:6. Kettunen, M., Routi, N. & Aalto, K. Puhdas raikas koti WSOY. Leino. A. Lattiat ja niiden hoito sekä tuulikaappi- ja ovimatot. Puhtaustieto PT Oy. Leino, A. & Tavi, V. Seinien, kattojen ja kalusteiden hoito. Puhtaustieto PT Oy. Suoritustapa: Osallistuminen luentoihin ja harjoitustöihin. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun, projektityön ja työkokeen perusteella 3-1. B Tekstiilien hoidon käytännöt 2,5 ov Opintojakson tarkoituksena on edistää kotitalouksien tekstiilien huoltoon tarvittavien toimenpiteiden kriittistä hallintaa sekä antaa kokonaisnäkemys kotitalouksissa käytettävistä tekstiilikuiduista ja tekstiilien hoitoominaisuuksista. Menetelmiin perehdytään käyttäen viitekehyksenä käyttäjänäkökulmaa, terveydellisiä, taloudellisia, ekologisia ja kulttuurisia yhteyksiä sekä aihepiirin oppimiseen ja opettamiseen liittyviä tekijöitä. Aalto, K. Vaatteiden käytön ja hoidon ympäristövaikutukset. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 10/1998. Huovinen, M. & Mikkonen, P. Asuminen ja puhtaanapito. WSOY. Soveltuvin osin. Markula-Teivaanmäki, R. Tekstiilitieto. 5. tai uudempi painos. WSOY. Oheislukemistona tekstiilien hoitoon liittyviä Internet-lähteitä, kuten esim. Suoritustapa ja arviointi: Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin. Arvioidaan kirjallisen kuulustelun ja työkokeen perusteella Kuluttajana nykyyhteiskunnassa 3 ov Kurssi antaa teoreettisia työkaluja ymmärtää kuluttajuutta perheen ja muiden yhteisöjen jäsenenä, kuluttajan oikeuksia ja vastuuta, kuluttajaetiikkaa kestävän kehityksenhengessä sekä kuluttajakasvatuksen perusteita. Kurssi koostuu kirjallisuudesta, luennoista sekä harjoitustöistä, joiden avulla perehdytään kuluttajuuteen ja kuluttajakasvatukseen. Suoritustapa: Kirjallisuustentti (2 ov) ja kurssi harjoituksineen (1 ov), arvioidaan 3-1. Lampikoski, K. & Lampikoski, T. Kuluttajavisiot: näköaloja kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuteen. Markkinointi-instituutin julkaisusarja, WSOY. Euroopan Unionin kuluttajakysymysdokumentteja osoituksen mukaan. Hyvää elämää 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta, toim. K. Hyvönen, A. Juntto, P. Laaksonen & P. Timonen. Kuluttajatutkimuskeskus ja Tilastokeskus. Soveltuvin osin. Oheiskirjallisuutena: Mingione, E. Fragmented Societies. A Sociology 245

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

KOTITALOUS- JA KÄSITYÖTIETEIDEN LAITOS

KOTITALOUS- JA KÄSITYÖTIETEIDEN LAITOS KOTITALOUS- JA KÄSITYÖTIETEIDEN LAITOS Yhteystiedot PL 8 (Siltavuorenpenger 10) 00014 Helsingin yliopisto http://www.edu.helsinki.fi/kotil/ Kotitalousopettajan koulutus PL 8 (Siltavuorenpenger 10) 00014

Lisätiedot

Kotitaloustieteen opinnot

Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen opinnot 1/8 Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen opintokokonaisuuksien (perus-, aine- ja syventävät opinnot) vastuuhenkilö on kotitaloustieteen professori Kaija Turkki. Hän myös

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten 2001-2003 mukaan. Nämä tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00

Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00 Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00 31.8.2004 Helena Laurila Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa uudet opiskelijat

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/9 Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Käsityötiede tutkii käsityönä valmistettavien tekstiilituotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja. Käsityönopettajan koulutuksessa

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Kotitalousopettaja koulutus Työjärjestys/1. vsk Syyslukukausi 2003

Kotitalousopettaja koulutus Työjärjestys/1. vsk Syyslukukausi 2003 36 1.9.2003 2.9.2003 KESKI 3.9.2003 Tutkinnon rakenne ja 4.9.2003 Perusruoanvalmistus 5.9.2003 8.15- korvaavuudet ALOITUSINFO Hämäläinen 9.45 ja tuuutoriopettajan ja 224 Kiikka 115 tuutoriopiskelijoiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys/3. Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys/3. Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 13.45 14.15-37 6.9.2004 7.9.2004 KESKI 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Aloitusinfo/palautetilaisuus 9.00-11.00 Korvala 325 9.15-11.30 aud2 12.30 Korvela

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

Erityispedagogiikan koulutus

Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia, monipuolisia, joustavia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tutkintoihin johtavat koulutukset

Tutkintoihin johtavat koulutukset Dekaanin päätös 22.12.2010 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2010 2012 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - monipuolista yliopisto-opetusta Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja noin sadassa oppiaineessa. Monesta oppiaineesta voi opiskella perusopintojen

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus koostuu Kasvatustieteen kandidaatin (180op) ja Kasvatustieteen maisterin tutkinnoista (120op).

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2016 2021 RAKENNE 1. LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA 5op 2. LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN SOVELTAMINEN 10 op 3. KOULULIIKUNNAN HAVAINNOINTI JA

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/ Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot