Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet"

Transkriptio

1 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja, jotka haluaisit hyväksilukea kasvatustieteen tutkintoihisi, tutustu tähän kirjeeseen huolellisesti. Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa, tutustu tähän kirjeeseen huolellisesti. Kirjeessä on tietoa erityisesti pääaineen opintojen hyväksiluvusta ja täydentämisestä. Kieli- ja viestintäopintojen, sivuaineopintojen sekä vapaasti valittavien opintojen hyväksiluvusta löydät lisää tietoa hyväksymiskirjeestä ja Flammasta. Sisällys: 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 2. Pääaineen opinnot, kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus 2.1. Pääaineen opinnot, opinto-oikeus suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa 2.2. Pääaineen opinnot, opinto-oikeus suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutuksen kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa opinnot koostuvat pääaineen opinnoista (kandidaatin tutkinnossa perus- ja aineopinnoista, maisterin tutkinnossa syventävistä opinnoista), yleisopinnoista, sivuaineopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Pääaineen opintojen ja YK 4. Tilastollisen kuvauksen perusteet -opintojakson hyväksilukemista haetaan kasvatustieteiden koulutukselta ja niistä löytyy tietoa tästä kirjeestä. Muiden opintojen hyväksilukemista haetaan opinnoista riippuen joko sivuaineen laitokselta tai Kielikeskuksesta. Kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä osaksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaa kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Opintoja voidaan hyväksyä tutkintoihin joko korvaaviksi tai sisällytettäviksi opinnoiksi. Korvaaviksi hyväksyttäviltä opinnoilta edellytetään, että ne vastaavat sisällöltään, laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan niitä tutkintovaatimusten mukaisia opintoja, joiden korvaavuutta haetaan. Aiemmin suoritettuja jonkin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja on lisäksi mahdollista sisällyttää tutkintoon sivuaineeksi tai vapaasti valittaviksi opinnoiksi. Tällöin sisällöllistä vastaavuutta ei edellytetä. Tutkintoon sisällytettäviä opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tutkintoihin käytettävät opintokokonaisuudet ja opintojaksot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Opinnot eivät saa olla vanhentuneita kandidaatin tai maisterin tutkinnon tutkintotodistuspyyntöä jätettäessä tai pääaineen opintokokonaisuuden valmistuessa. Opintojen vanhenemisajankohta on tasan 10 vuotta opintojen suorittamisesta. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieliopinnot ja syventävien opintojen harjoittelu eivät poikkeuksellisesti vanhene. 1

2 2(7) 2. Pääaineen opinnot, kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Aikaisemmin suoritetut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus-, aine- ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet ja pääsääntöisesti myös yksittäiset opintojaksot hyväksiluetaan pääaineen opintoihin, mikäli ne eivät ole vanhentuneita. Joissain tapauksissa hyväksiluvun kasvatustieteiden pääaineopintoihin voi saada myös muissa oppiaineissa suoritettujen opintojen perusteella, esim. menetelmäopinnoissa. Suoritusten hyväksilukemista osaksi pääaineen opintoja tulee hakea lukuun ottamatta kahta poikkeusta, jotka on mainittu tämän ohjeen kohdassa 2.1. Kasvatustieteiden koulutukselle osoitettava hyväksilukemista koskeva hakemuslomake löytyy osoitteesta Lomake tulee täyttää mennessä. Hakemuslomakkeen liitteenä tulee olla skannattuna opintojaksojen tutkintovaatimukset suorituslukuvuodelta (vain mikäli kyseessä ei ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot) ja todistus suorituksesta, josta käy ilmi suoritetut opintojaksot, niiden laajuudet ja suorituspäivämäärät. Helsingin yliopiston opintorekisterissä Oodissa näkyvistä opintosuorituksista riittää epävirallinen suoritusote liitteeksi. Tutkintovaatimukset voivat olla kopio opinto-oppaasta tai tuloste www-sivuilta (ei linkkejä!). Tutkintovaatimuksista tulee käydä ilmi seuraavat opintojaksoa koskevat asiat: nimi laajuus tavoite kirjallisuus lukuvuosi opintojakson taso (esim. perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot, yleisopinnot) toteutus- ja suoritustapa (ei välttämätön) Mikäli hyväksiluku voidaan tehdä, tulee suoritetut opinnot osoittaa yhdellä seuraavista tavoista: virallinen, yliopiston leimalla varustettu opintosuoritusote virallinen, julkisen notaarin antama jäljennös opintosuoritusotteesta tai erillisestä todistuksesta (maistraatista tai kihlakunnanvirastosta) virallisen opintosuoritusotteen tai erillisen todistuksen kanssa esitetty tavallinen kopio otteesta tai todistuksesta. Alkuperäisen otteen tai todistuksen voi käydä esittämässä kasvatustieteiden opintotoimiston aukioloaikana.

3 3(7) 2.1. Pääaineen opinnot, opinto-oikeus suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa Niistä opinnoista, joista opiskelijan tulee jättää hyväksilukemishakemus, toimitetaan hänelle hyväksilukemispäätös, jonka mukaan hänen tulee toimia. Hyväksilukemispäätökset noudattavat seuraavia periaatteita: PERUSOPINNOT: 1) Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen lukuvuosien tutkintovaatimusten mukaan suoritetut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot (25 opintopistettä) hyväksytään tutkintoon vaadittavien perusopintojen suoritukseksi ilman täydennyksiä. Opinnot on voinut suorittaa esimerkiksi Helsingin avoimessa yliopistossa. Myös ko. tutkintovaatimusten mukaiset yksittäiset opintojaksot (P 1. - P 6.) hyväksiluetaan osaksi perusopintoja. Kohdan 1) opinnoista ei tarvitse toimittaa hyväksilukemishakemusta. 2) Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen tutkintovaatimusten mukaan suoritetut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (15 opintoviikkoa = n. 30 opintopistettä) hyväksytään tutkintoon vaadittavien kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintojen suoritukseksi, mikäli opintokokonaisuus on suoritettu loppuun jälkeen. Opinnot hyväksytään tutkintoon seuraavin sisällöllisin täydennyksin. Kasvatustieteen perusopinnot suorittaneet täydentävät opintojaan suorittamalla seuraavat opintojaksot: P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op P 4. Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op Aikuiskasvatustieteen perusopinnot suorittaneet täydentävät opintojaan suorittamalla seuraavan opintojakson: P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op Täydennykset suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana ja kyseiset opinnot voi käyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Aineopinnot voi kuitenkin aloittaa, vaikka täydennykset olisivatkin vielä kesken. Poikkeuksena tästä on kasvatustieteen perusopintojen täydentäjät, joilla tulee olla P 4. Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa -opintojakso suoritettuna ennen aineopintojen A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakson alkua. Huom.! Perusopintoja ei tarvitse täydentää, mikäli opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuden (ks. siinä tapauksessa seuraava ohjeen kohta Perus- ja aineopinnot ) tai suorittanut aineopinnoista opintojaksot A 1.1. A ) Muun kuin Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintokokonaisuudet tai niihin sisältyvät opintojaksot hyväksiluetaan pääaineen opintoihin tapauskohtaisesti. Kokonaisuuden täydentämistarve määritellään hakemusten käsittelyn yhteydessä.

4 4(7) PERUS- JA AINEOPINNOT: Tässä luvussa on tietoa perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuksien hyväksilukemisesta ja täydentämisestä. Myös aineopintojen kokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset opintojaksot hyväksiluetaan pääsääntöisesti osaksi opintoja. Opintojen täydentämistarve määritellään hakemusten käsittelyn yhteydessä. 1) Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen lukuvuosien tutkintovaatimusten mukaan avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopinnot ( = 80 opintopistettä) hyväksytään perus- ja aineopintojen suorituksiksi ilman täydennyksiä. Kuitenkin on suositeltavaa, että opiskelija suorittaa pääaineopiskelijoille suunnatun opintojakson A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät (2 op), jonka suorituksen voi käyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Aineopintoihin kuuluva proseminaarityö tulee hyväksyttää erikseen kandidaatin tutkielmana ja siitä tehdään kielentarkastus osana kypsyysnäytettä. Tutkielma arvioidaan uudelleen kandidaatin tutkielmalle annettujen arviointikriteerien mukaisesti. Kohdan 1) opinnoista ei tarvitse toimittaa hyväksilukemishakemusta. 2) Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen lukuvuosien tutkintovaatimusten mukaisesti avoimessa yliopistossa tai kasvatustieteissä suoritettu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintojen sivuainekokonaisuus ( = 60 opintopistettä) tulee täydentää seuraavasti yhteensä 80 opintopisteen laajuiseksi siten, että opintokokonaisuus vastaa pääaineopiskelijoiden aineopintojen tutkintovaatimuksia. A 1. Yhteiset sisältöopinnot: 7 op puuttuvien opintojaksojen mukaisesti A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät 2 op A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot: 9-11 op puuttuvien opintojaksojen mukaisesti A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op + YK 3.2. Tvt / SPSS:n perusteet 2 op A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukeva seminaari: A 5. Sivuaineseminaarityö (4 5 op) täydennetään 8 opintopisteen laajuiseksi tutkielmaksi tai tehdään täysin uusi tutkielma. Molemmissa tapauksissa tutkielma arvioidaan kandidaatin tutkielmalle annettujen arviointikriteerien mukaisesti. Molemmissa tapauksissa A 1. yhteisten sisältöopintojen ja A 3. tutkimusmenetelmäopintojen täydennykset tulee olla tehtynä ensin. Aineopintojen kokonaisuus tulee olla täydennetty kandidaatin tutkinnon tutkintotodistusta pyydettäessä ja ennen syventävien opintojen pro gradu -tutkielmaseminaarin aloittamista. Täydennetty aineopintojen kokonaisuus rekisteröidään oppiaineen toimistossa ja sille lasketaan uusi kokonaisarvosana. Opintokokonaisuuden rekisteröintiä tulee pyytää sähköpostitse 3) Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen tutkintovaatimusten mukainen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuus (35 opintoviikkoa = n. 70 opintopistettä) hyväksytään tutkintoon vaadittavien kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintojen opintojen suoritukseksi, mikäli opintokokonaisuus on suoritettu loppuun jälkeen. Opintoja tulee täydentää kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen kokonaisuudeksi seuraavasti. Kasvatustieteen aineopinnot suorittaneet täydentävät opintojaan suorittamalla seuraavat opintojaksot: Aineopintoja yhteensä vähintään 10 op seuraavasti: A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät 2 op A 2. Valinnaisia sisältöopintoja 5 op (suositellaan aikuiskasvatustieteellisiä aineopintoja)

5 5(7) Aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittaneet täydentävät opintojaan suorittamalla seuraavat opintojaksot: Aineopintoja yhteensä vähintään 10 op seuraavasti: A 1.4. Kasvatustieteilijän toimintakentät 2 op A 2. Valinnaisia sisältöopintoja 5 op (suositellaan kasvatustieteellisiä aineopintoja) Proseminaarityö tulee hyväksyttää erikseen kandidaatin tutkielmana ja siitä tehdään kielentarkastus osana kypsyysnäytettä. Tutkielma arvioidaan uudelleen kandidaatin tutkielmalle annettujen arviointikriteerien mukaisesti. Tutkielma ei voi olla tehty parityönä. Aineopintojen kokonaisuus tulee olla täydennetty ja proseminaarityön tulee olla hyväksytty ja arvioitu kandidaatin tutkinnon tutkintotodistusta pyydettäessä. Lisäksi proseminaarityön tulee olla hyväksytty ja arvioitu ennen syventävien opintojen pro gradu -tutkielmaseminaarin aloittamista. Täydennetty aineopintojen kokonaisuus rekisteröidään oppiaineen toimistossa ja sille lasketaan uusi kokonaisarvosana. Opintokokonaisuuden rekisteröintiä tulee pyytää sähköpostitse 4) Muun kuin Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuudet hyväksiluetaan pääaineen opintoihin tapauskohtaisesti. Kokonaisuuden täydentämistarve määritellään hakemusten käsittelyn yhteydessä. KASVATUSTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINTOJEN YKSITTÄISET YLIMÄÄRÄISET OPINTOJAKSOT, JOITA EI OLE KÄYTETTY AIKAISEMPAAN KORKEAKOULUTUTKINTOON Mikäli opiskelijalla on suoritettuna kasvatustieteiden perus- ja aineopintokokonaisuuksien lisäksi ylimääräisiä yksittäisiä opintojaksoja, voidaan opinnot hyväksilukea tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. SYVENTÄVÄT OPINNOT Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset opintojaksot hyväksiluetaan pääsääntöisesti osaksi opintoja. Opintojen täydentämistarve määritetään hakemusten käsittelyn yhteydessä

6 6(7) 2.2. Pääaineen opinnot, opinto-oikeus suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa TÄYDENTÄVÄT OPINNOT Mikäli opiskelijalle on myönnetty aikaisempien opintojen perusteella opinto-oikeus suorittamaan suoraan kasvatustieteiden koulutuksen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) maisterin tutkintoa, hänet voidaan määrätä suorittamaan täydentäviä opintoja pääaineessaan. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan pysyväismääräysten mukaiset kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 10 opintopistettä) sekä Helsingin yliopiston tvt-ajokortti, ellei vastaavia opintoja ole suoritettu aikaisemmin. Täydentävien opintojen tarkoituksena on taata riittävät valmiudet kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) maisterin tutkintoa varten. Täydentävien opintojen määrästä ja sisällöstä päätettäessä otetaan huomioon opiskelijan suorittamat kasvatustieteiden perus- ja aineopinnot, jotka on voitu suorittaa joko aikaisemman korkeakoulututkinnon osana tai sen ulkopuolella. Joissain tapauksissa hyväksiluvun voi saada kasvatustieteiden pääaineopintoihin myös muissa oppiaineissa suoritettujen opintojen perusteella, esim. menetelmäopinnoissa. Täydentävät opinnot suoritetaan pääsääntöisesti maisteriopintojen ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä opintopisteinä maisterin tutkintoon. Täydentävien opintojen määrittämistä varten on tärkeää, että kaikki suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt opiskelijat täyttävät tiedot aiemmista opinnoistaan osoitteessa mennessä. Lomakkeessa tulee ilmoittaa tiedot suoritetuista kasvatustieteiden perus- ja aineopintokokonaisuuksista sekä mahdollisista opintokokonaisuuksiin kuulumattomista kasvatustieteiden opinnoista. Lomakkeeseen tulee merkitä, onko opinnot käytetty aikaisempaan korkeakoulututkintoon. Mikäli ei ole käytetty, tulee lomakkeeseen lisäksi merkitä, hakeeko opintoja hyväksiluettavaksi kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Huomioithan, että hakukriteereinä olleita kasvatustieteiden perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuksia ei voida hyväksilukea kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Opiskelijalle toimitetaan sekä täydennyksistä että hyväksiluvuista päätös, jonka mukaan hänen tulee toimia. Täydennyspäätökset noudattavat seuraavia periaatteita: 1) Mikäli opiskelija on suorittanut Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen tutkintovaatimusten mukaisen kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintojen sivuainekokonaisuuden ( = 60 opintopistettä), täydentävinä opintoja suoritetaan 9-11 opintopistettä tutkimusmenetelmäopintoja seuraavasti: sekä sivuainekokonaisuuden sisällöstä riippuen toinen seuraavista opintojaksoista: A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op + YK 3.2. Tvt / SPSS:n perusteet 2 op Opintojaksojen suorittamisesta voi saada vapautuksen, jos on suorittanut vastaavia opintoja muussa lähitieteessä. Tätä tulee hakea erikseen. 2) Mikäli opiskelija on suorittanut Helsingin yliopiston kasvatustieteiden oppiaineen tutkintovaatimusten mukaisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuuden (35 opintoviikkoa) jälkeen, täydentävinä opintoja suoritetaan opintojakso: Opintojakson suorittamisesta voi saada vapautuksen, jos on suorittanut vastaavia opintoja muussa lähitieteessä. Tätä tulee hakea erikseen. 3) Mikäli opiskelija on suorittanut kasvatustieteen aineopinnot Lastentarhanopettajan koulutuksessa (Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos) jälkeen, täydentävinä opintoja suoritetaan opintopistettä seuraavasti:

7 7(7) 1. Perusopinnoista opintojakso: P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 2. Aineopintojen yhteisistä sisältöopinnoista opintojaksot: A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op 3. Aineopintojen valinnaisista sisältöopinnoista yksi seuraavista 5 opintopisteen laajuisista opintojaksoista painopistealueelta Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri: A 2.1. Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja 5 op 4. Aineopintojen valinnaisista sisältöopinnoista yksi seuraavista 5 opintopisteen laajuisista opintojaksoista painopistealueelta Toiminta, muutos ja innovaatio: A 2.5. Kehittävä työntutkimus 5 op A 2.6. Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op 5. Tutkimusmenetelmäopinnoista vaihtoehtoisesti toinen seuraavista opintojaksoista: A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op + YK 3.2. Tvt / SPSS:n perusteet 2 op 4) Mikäli opiskelija on suorittanut jonkun muun yliopiston, laitoksen tai koulutuksen tutkintovaatimusten mukaisen kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuden tai aineenopettajan tutkintoon kuuluvat kasvatustieteelliset opinnot, täydentävien opintojen tarve määritellään tapauskohtaisesti hakemusten käsittelyn yhteydessä. KASVATUSTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINTOJEN YKSITTÄISET YLIMÄÄRÄISET OPINTOJAKSOT, JOITA EI OLE KÄYTETTY AIKAISEMPAAN KORKEAKOULUTUTKINTOON Mikäli opiskelijalla on suoritettuna kasvatustieteiden perus- ja aineopintokokonaisuuksien lisäksi ylimääräisiä yksittäisiä opintojaksoja, voidaan opinnot hyväksilukea tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. KASVATUSTIETEIDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuteen kuuluvat yksittäiset opintojaksot hyväksiluetaan pääsääntöisesti osaksi opintoja. Opintojen täydentämistarve määritetään hakemusten käsittelyn yhteydessä.

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 8 Liite 1 HELSINGIN YLIOPISTO Tiedekuntaneuvosto 11.9.2012 ja Kasvatustieteellinen tiedekunta 11.4.2017 KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 alkaen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Teol.tdk 2.10.2012 B3, liite1 1(1) AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA Yleistä Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/ Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa

Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Insinööritieteiden korkeakoulussa 1 (6) Hyväksytty n akateemisessa komiteassa Ohjeet opintojen hyväksilukemisesta ssa 1 Taustaa ja rajauksia Opintojen hyväksilukemisen taustalla olevia ohjeita ja säädöksiä Yliopistolain 44 3 momentti koskien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Vaasan yliopistossa on hyväksytty yhteiset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Vaasan yliopistossa on hyväksytty yhteiset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/.

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen 1(6) Maantieteen laitos Oulun yliopisto Kevätlukukausi/2012 Satu Kivelä & Topiantti Äikäs Ohjeita LuK-tutkielman laatimiseen ja LuK-tutkinnon hakemiseen LuK-tutkielma ja siihen liittyvä seminaarityö muodostavat

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan opintosuunta. Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12

Lastentarhanopettajan opintosuunta. Opiskelustruktuuri klo Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12 Lastentarhanopettajan opintosuunta Opiskelustruktuuri klo 9.00-11 Opintojen hyväksilukeminen klo 11-12 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / 4.9.2017 1 Sisältö Mitä opiskelet? Opintosuunnan tavoitteita

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op Valinnaiset opinnot (väh. 2 x 10 + 5 op), 25 op KASVATUSTIETEEN JA HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN JA KASVATUSTIETEEN JA FILOSOFIANMAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012 2015 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

HT- ja KHT-vaatimukset

HT- ja KHT-vaatimukset HT- ja KHT-vaatimukset Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016. Tällä hetkellä tilintarkastajat voivat perustutkinnon (HT-tutkinto) suorittamisen jälkeen erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset 2015-2018 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri (KTM) VAASAN YLIOPISTO TEKNIIKAN JA INNOVAATIOJOHTAMISEN YKSIKKÖ ASIANTUNTIJA AINO PERÄKORPI

Kauppatieteiden maisteri (KTM) VAASAN YLIOPISTO TEKNIIKAN JA INNOVAATIOJOHTAMISEN YKSIKKÖ ASIANTUNTIJA AINO PERÄKORPI Kauppatieteiden maisteri (KTM) 3.9.2018 VAASAN YLIOPISTO TEKNIIKAN JA INNOVAATIOJOHTAMISEN YKSIKKÖ ASIANTUNTIJA AINO PERÄKORPI Orientaatiot ja materiaali Orientaatiot 2 pv + muu aikatauluun merkitty Orientaatiopäivien

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot