Miten suunnittelen opintoni?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten suunnittelen opintoni?"

Transkriptio

1 Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, Jyväskylän yliopisto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä käsitteitä: opetussuunnitelma - opetusohjelma... 3 Yleisiä suuntaviivoja opintojen suunnitteluun... 3 Mistä siis lähteä liikkeelle?... 4 Huomaa: opintojaksojen koodit... 5 Osaamistavoitteet?... 6 Kirjallisuus, oheiskirjallisuus, taustakirjallisuus, kontaktiopetus, itsenäinen työskentely... 7 Muuta hyödyllistä tietoa... 7 Opintojen ohjaus - mistä saat neuvoja opintojen suunnitteluun?... 9 Keneltä pyytää apua opintojen suunnitteluun?... 9 Kursseja opintojen suunnitteluun... 9

3 3 Opintojen suunnittelu Tärkeitä käsitteitä: opetussuunnitelma - opetusohjelma Opintojen suunnittelun kannalta on tärkeää huomioida opetussuunnitelman ja opetusohjelman välinen ero. Opetussuunnitelma (OPS) on ohje siitä, mitä sinun pitäisi tehdä opintojesi aikana. Opetussuunnitelmaan kuuluvat oppiaineen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Jokaisen kokonaisuuden alla on erillisiä opintojaksoja. Opetusohjelma on lukuvuosittainen lista kursseista: luentokursseista, lukupiireistä, seminaareista yms., joita voit valita ja joihin ilmoittaudut Korpissa. Opetussuunnitelma kertoo siis sen kaiken, mitä sinun pitää suorittaa. Se on tärkein ohjeistus opintojen suunnitteluun. Kaikista opetussuunnitelman opintojaksoista ei välttämättä koskaan järjestetä opetusta, eli kaikki jaksot eivät välttämättä näy opetusohjelmassa. Mikäli katsot vain opetusohjelmaa eli Korpissa olevia kursseja, sinulta voi jäädä suorittamatta pakollisia ja keskeisiä opintoja. Yleisiä suuntaviivoja opintojen suunnitteluun Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op) ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op) ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Opintoja tulisi siis tehdä opintoja 60 opintopisteen verran vuodessa koko opiskeluajan. Käytännössä opintoja voi olla jonakin vuonna hieman enemmän, jonakin vuonna hieman vähemmän, mutta opintoja kannattaa pyrkiä tekemään mahdollisimman tasaisesti. Pääsääntöisesti pääaineen opinnot olisi hyvä suorittaa seuraavanlaisessa aikataulussa: 1. opiskeluvuonna suoritetaan perusopinnot ja lisäksi jo joitakin aineopintoja 2. opiskeluvuonna kandidaattiseminaari ja lisää aineopintoja 3. opiskeluvuonna aineopinnot loppuun 4. vuonna maisteriseminaari ja muita syventäviä opintoja 5. vuonna loput syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma valmiiksi Tämän lisäksi opintojen suunnittelussa täytyy huomioida seuraavat: mikäli pääaineesi opetussuunnitelmassa ei jonkin opintojakson kohdalla muuta sanota, on opintojaksojen suoritusjärjestys vapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit suorittaa kunkin opintokokonaisuuden (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) opintojaksot haluamassasi järjestyksessä. Pääaineessa siirrytään yleensä myös hieman liukuvasti opintokokonaisuudesta seuraavaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla jokin opintojakso perusopinnoista suorittamatta vielä siinä vaiheessa, kun aloitat

4 4 ensimmäisen aineopintoihin kuuluvan opintojakson suorittamisen. Sama pätee aineopinnoista syventäviin opintoihin siirryttäessä. Edellinen opintokokonaisuus on kuitenkin suoritettava loppuun mahdollisimman pian. pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tulee suorittaa kandidaatintutkinnon aikana eli kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kursseille voi ilmoittautua heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien, mutta heti ensimmäisenä vuonna kursseille ei välttämättä aina pääse opintopistemäärään perustuvan jonotusjärjestelmän vuoksi. Pakollisten opintojen lisäksi on mahdollista tehdä vapaaehtoisia kieli- ja viestintäopintoja. sivuaineopintoja tulee tehdä sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Vaikka säädösten mukaan kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisältyä minimissään vain yksi perusopintokokonaisuus eikä maisterintutkinnon muista opinnoista anneta mitään tarkempaa määräystä, on työllistymisenkin kannalta suositeltavaa suorittaa useampi opintokokonaisuus. Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin sisältyy yhteensä noin 130 op sivuaineopintoja eli esimerkiksi perus- ja aineopinnot yhdestä sivuaineesta ja perusopinnot kahdesta muusta sivuaineesta. Sivuaineopintoja kannattaa aloittaa heti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Riippuen pääaineopintojen määrästä tämä voi tarkoittaa joko muutamaa kurssia tai esimerkiksi kokonaista perusopintokokonaisuutta. Mikäli olet epävarma jonkin sivuaineen soveltuvuudesta sinulle, voit kysyä lisätietoa esimerkiksi oman laitoksesi amanuenssilta, kyseisen sivuaineen/laitoksen amanuenssilta (tai opintoneuvojalta) tai yksinkertaisesti käydä ilmoittautua oppiaineen kurssille ja katsoa, tuntuuko sisältö sinulle soveltuvalta. Mikäli tiedät, että haluat lukea jostakin sivuaineesta sekä perus- että aineopinnot (tai vieläkin enemmän), sen opiskelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin. Huomioi, että kaikki sivuaineet eivät ole vapaita. Joissakin tapauksissa sivuaineen opinto-oikeutta täytyy hakea vuosi tai puoli vuotta aiemmin ennen kuin voit aloittaa opinnot. harjoittelu (eli työssäoppiminen) ei ole pakollista mutta erittäin suositeltavaa! Harjoittelu suoritetaan maisteriopintojen vaiheessa. Vinkkejä mahdollisista harjoittelupaikoista löydät Taikun sivuilta (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku-tyollistyminen). opiskelijavaihtoon lähdetään yleensä kandidaatin- ja maisterintutkinnon välillä eli kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa tai maisteriopintojen alkuvaiheessa. Vaihtoon lähteminen kannattaa suunnitella huolella, jotta voit hyödyntää vaihdossa suorittamasi opinnot parhaalla mahdollisella tavalla osana tutkintoasi. Kysy vinkkejä amanuensseilta! Mistä siis lähteä liikkeelle? Kun lähdet suunnittelemaan opintojasi, aloita se tutustumalla opetussuunnitelmaan. Selvitä itsellesi, mitä kaikkea sinun pitää tehdä: mitkä ovat pakollisia opintojaksoja ja

5 5 mitkä valinnaisia. Pohdi, miten paljon opintoja sinulla on ylipäänsä jäljellä ja mieti, mikä olisi hyvä aikataulu niiden suorittamiseen. Määrittele opinnot, jotka sinun pitää tehdä lähitulevaisuudessa eli esimerkiksi kuluvan/seuraavan lukuvuoden aikana. Tämän jälkeen etsi luentokursseja, seminaareja, lukupiirejä ja muuta kontaktiopetusta Korpista. Valitse ja ilmoittaudu ensin niille kursseille, jotka ovat suunnitelmasi mukaisia eli opintoja, jotka sinun pitäisi suorittaa seuraavaksi. Huomioi myös sellaiset suunnitelmaasi kuuluvat opintojaksot, joista ei järjestetä kontaktiopetusta. Jos olet suorittamassa jonkin opintojakson tenttinä, pohdi milloin sinulla on aikaa lukea tenttiin ja mikä olisi sen perusteella soveltuvin tenttipäivä. Jos aiot tehdä jonkin suorituksen esseenä, jätä opiskelusuunnitelmaasi aikaa esseen laatimiselle. Tämän jälkeen voit pohtia, olisiko sinulla syytä muuttaa tai päivittää suunnitelmaasi. Näin voi olla esimerkiksi seuraavanlaisessa tilanteessa: olet suunnitellut suorittavasi tänä lukuvuonna opintojakson X ja vasta ensi lukuvuonna opintojakson Y, mutta huomaatkin, että opintojaksosta Y järjestettäisiin tänä lukuvuonna erityisen mielenkiintoinen erityiskurssi. Mikäli mitään estettä asialle ei ole, voit hyvin vaihtaa suunnitelmiasi niin että teetkin nyt opintojakson Y ja vasta seuraavana lukuvuonna opintojakson X. Pidä kuitenkin huolta siitä, että vaihto ei vaikuta kielteisesti opintojesi etenemiseen. Näin voi käydä, jos opintojakson X suorittaminen on vaikkapa ehto joidenkin muiden opintojaksojen suorittamiselle - tällöin on viisainta suorittaa se ensin. Pohdi myös sitä, vaikuttaako suunnitelmien muuttaminen sinulle kertyvien opintopisteiden määrään. Tarkista lopuksi, vastaavatko tekemäsi valinnat opiskelusuunnitelmaasi. Jos olet epävarma suunnitelmastasi, voit aina kysyä kommenttia ja neuvoja amanuensseilta. Sitten vain opiskelemaan! Huomaa: opintojaksojen koodit Sekä opetussuunnitelmissa olevilla opintojaksoilla että opetusohjelmassa olevilla kursseilla on koodeja. Opetussuunnitelmassa jokaisella opintojaksolla on oma koodinsa. Yleensä jotakin opintojaksoa vastaava kurssi (luentokurssi, lukupiiri, seminaari tms.) löytyy samalla koodilla ja otsikolla opetusohjelmasta Korpista. Opetusohjelmassa Korpissa voi kuitenkin olla kursseja, joilla on sama koodi mutta (hieman) erilainen nimi kuin jollakin opetussuunnitelman opintojaksolla. Erilaisella nimellä yleensä tarkennetaan sitä, mihin juuri tällä kurssilla keskitytään, mutta koska koodi on sama, kurssi vastaa kyseistä opetussuunnitelmassa olevaa kohtaa. Joskus Korpissa voi olla jollakin koodilla oleva kurssi, jonka kuvauksessa mainitaan kurssi käy myös kohtiin ja sen jälkeen luetellaan yksi tai useampi muu koodi. Tällöin kurssi voidaan kirjata opiskelijalle jollekin näistä koodeista sen mukaan, mikä käy opiskelijan opiskelusuunnitelmaan parhaiten. Huomaa kuitenkin, että yleensä suoritus kirjataan automaattisesti sille koodille, jolla se Korpista löytyy eli mikä löytyy kurssin

6 6 otsikosta. Jos haluat suorituksen jollekin kuvauksessa mainituista muista koodivaihtoehdoista, sinun täytyy muistaa mainita siitä kurssin opettajalle. Huomaathan, että samalle koodille ei voi tehdä useampaa opintosuoritusta, vaikka koodille eri lukuvuosina tai -kausina järjestettävien kurssien sisällöt poikkeaisivatkin toisistaan. Osaamistavoitteet? Osaamistavoitteita on monentasoisia. On olemassa ainakin kurssin, opintojakson, opintokokonaisuuden ja tutkinnon osaamistavoitteita. Tutkinnon osaamistavoitteissa kerrotaan mitä kaikkea sinun pitäisi tietää, taitaa ja osata sen jälkeen, kun olet kyseisen tutkinnon saanut. Tietoja ja taitoja opit sekä pääaineessasi että tutkintovaatimusten mukaisissa sivuaineopinnoissa ja muissa opinnoissa (kandidaatin tutkinnossa osaamista tulee esimerkiksi myös pakollisista viestintä- ja kieliopinnoista). Humanistisessa tiedekunnassa osaamistavoitteet ovat seuraavat: Humanististen tieteiden kandidaatin eli HuK-tutkinnon suorittanut hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. Filosofian maisterin eli FM-tutkinnon suorittanut hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet tarkoittavat perus-, aine- tai syventävien opintojen osaamistavoitteita kokonaisuudessaan, eli esimerkiksi sitä, mitä sinun pitäisi tietää ja taitaa sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki vaadittavat perusopinnot jostakin oppiaineesta. Taikussa opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ilmoitetaan oppiaineiden

7 7 opetussuunnitelmissa kunkin opintokokonaisuuden alussa. Opintojakson osaamistavoite viittaa yhden yksittäisen suorituksen osaamistavoitteisiin. Mitä sinun pitäisi tietää ja osata, kun olet suorittanut kyseisen kohdan, oli sitten suoritustapa luentokurssi, lukupiiri, seminaari, kirjatentti, essee tai jokin muu. Kun valmistaudut tekemään opintosuorituksen, katso opetussuunnitelmasta kyseisen opintojakson osaamistavoitteet ja pohdi, mihin sinun tulisi pyrkiä: mitä opintojaksolla tavoitellaan, mitä sinun pitäisi hahmottaa ja ymmärtää. Kurssin osaamistavoitteet liittyvät olennaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin. Kuten edellä on sanottu kohdassa Huomaa: opintojaksojen koodit, opetusohjelmassa Korpissa voi olla kursseja, joilla on sama koodi mutta (hieman) erilainen nimi kuin jollakin opetussuunnitelman opintojaksolla. Tällöin kurssi siis vastaa kyseistä opetussuunnitelmassa olevaa opintojaksoa, mutta juuri tällä kyseisellä kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn erityisalueeseen, näkökulmaan tai vastaavaan. Tällöin kurssilla voi olla myös omia erityisiä osaamistavoitteitaan, vaikka se vastaa myös opetussuunnitelmassa mainittuihin, kyseisen opintojakson osaamistavoitteisiin. Yksittäiset opintojaksot muodostavat yhdessä opintokokonaisuuden, ja samalla tavoin opintojaksojen osaamistavoitteet ovat yhteydessä opintokokonaisuuden osaamistavoitteisiin ja edelleen koko tutkinnon osaamistavoitteisiin. Kirjallisuus, oheiskirjallisuus, taustakirjallisuus, kontaktiopetus, itsenäinen työskentely Opetussuunnitelmissa kerrotaan aina myös opintojakson suoritustavasta. Kontaktiopetus tarkoittaa opetusta, jossa tavataan kasvokkain opettajan kanssa. Usein siihen liittyvät luennot, mutta siihen voi kuulua myös ryhmätöitä tai muita yhdessä opiskelun muotoja. Opetusmuoto täsmentyy aina kulloinkin järjestettävän kurssin mukaan, ja lisätietoja opetusmuodosta löydät silloin Korpista. Itsenäinen opiskelu voi tarkoittaa tenttiä, mutta myös esseetä, portfoliota, oppimispäiväkirjaa ja niin edelleen. Opiskelutavasta sovitaan tällöin aina erikseen ja hyvissä ajoin tentaattorin kanssa. Opintojakson suorittamistapaan voi kytkeytyä myös kirjallisuuteen perehtymistä eri tavoin. Jos kuvauksessa lukee kirjallisuus, se tarkoittaa sitä, että kirjallisuuteen perehtyminen kuuluu aina kyseiseen suoritustapaan. Oheiskirjallisuus tarkoittaa lukemistoa, johon perehdytään kurssin aikana tarkemmin määriteltävällä tavalla. Taustakirjallisuus on kirjallisuutta, johon tulisi perehtyä ennen kurssia tai ennen jotain tiettyä tuntia. Tästäkin annetaan kurssikuvauksessa tarkemmat ohjeet. Muuta hyödyllistä tietoa Opetuskieli: opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomeksi. Joidenkin kurssien opetuskielenä

8 8 voi olla myös englanti tai jokin muu vieras kieli. Silloin asiasta on maininta Korpin kurssikuvauksessa. Arvostelu: opintosuoritukset arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1 5. Joidenkin opintojaksojen kohdalla arvostelu on kuitenkin mielekkäämpi tehdä asteikolla hyväksytty hylätty. Linkkivinkkejä: opetukseen ja opiskeluun liittyvää tietoa löytyy mm. seuraavilta sivuilta: opiskelu taikussa -sivusto: humanistisen tiedekunnan opiskelusivusto: ISA-opiskelijaportaali:

9 9 Opintojen ohjaus - mistä saat neuvoja opintojen suunnitteluun? Keneltä pyytää apua opintojen suunnitteluun? Opinnoista ja opintojen suunnittelusta keskusteleminen kannattaa aina! Sinun ei tarvitse odottaa, että törmäät vuorenkokoiseen ongelmaan ennen kuin uskallat lähestyä pohdinnoillasi ketään. Voit aivan hyvin käydä muuten vain juttelemassa ihan mistä vain opintoihin liittyvästä asiasta tai tulla kertomaan suunnitelmistasi opintojen suhteen. Amanuensseille voit tulla juttelemaan ihan mistä tahansa asiasta - myös silloin, kun et tiedä keneltä sinun pitäisi oikeastaan jotain asiaa kysyä. Amanuenssit vastailevat myös sellaisiin kysymyksiin kuten onko sinulla tarpeeksi opintoja ylipäänsä, oletko tehnyt oikeita kursseja, mitä sinulta vielä puuttuu tutkinnosta / perusopinnoista / aineopinnoista / syventävistä opinnoista, onko opintorekisterissäsi outoja merkintöjä tai puuttuuko merkintöjä, mitä voisit valita sivuaineeksi, missä aikataulussa opintoja voisi tehdä, milloin lähteä vaihtoon tai minne lähteä harjoitteluun. Neuvoja opintojen suunnitteluun saa myös monilta muilta eri henkilöiltä. Seuraavat tahot vastailevat pääsääntöisesti seuraavanlaisiin kysymyksiin: Tarvitsetko HOPSausta eli keskustelua oppimisesta, opinnoista, ura- ja työllistymistavoitteistasi sekä tavoitteistasi opintojen suhteen? Oikea taho on HOPS-ohjaaja. Löydät oman HOPS-ohjaajasi Taikun sivuilta (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/hops-ohjaajat). Etkö tiedä miten jokin opetussuunnitelmassa mainittu opintojakso pitäisi suorittaa tai onko sen suorittamiseksi vaihtoehtoisia tapoja? Oikea taho on opintojakson tentaattori. Tentaattorit on listattu Taikun sivuille (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/tentaattorit2012). Etkö löydä Korpin kurssikuvauksesta riittävästi tietoa kurssista tai sen suorittamisesta? Oikea taho on kurssin opettaja, nimi löytyy kurssin kuvauksesta Korpissa. Voit myös tarkistaa, löytyisikö vastaus kysymykseesi jostain seuraavista paikoista: opetussuunnitelma (tärkein) ohjeita opiskeluun (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu) opetusohjelma ja Korpin kurssikuvaukset Kursseja opintojen suunnitteluun Opintojesi aikana sinulla on myös mahdollisuus osallistua kursseille, joissa saat ohjeita, vinkkejä ja uusia näkökulmia opintojen suunnitteluun. Tällaisia kursseja saatetaan

10 10 järjestää hieman vaihdellen eri lukuvuosina, mutta yleensä joka vuosi järjestetään ainakin HTKY001 Opintojen suunnittelu (1 op) ja HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous (1 op). Hieman harvemmin järjestetään opetusta osioon HTKY003 Asiantuntijuus (1 op). Näistä opintojaksoista löydät tarkemmat kuvaukset opetussuunnitelmista, mutta pääsääntöisesti HTKY001 Opintojen suunnittelu (1 op) on tarkoitettu Taikun uusille opiskelijoille. Siihen osallistutaan aivan opintojen alussa. Kurssilla kerrotaan yliopisto-opinnoista ylipäänsä, tutustutaan Taikun opetussuunnitelmiin ja suunnitellaan omia opintoja. Kurssin aikana tehdään ehops ja käydään HOPS-keskustelu. HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous (1 op) on tarkoitettu eritoten Taikun kandidaatintutkintovaiheen 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Tällä koodilla järjestettävillä kursseilla pohditaan tarkemmin työelämässä tarvittavia taitoja ja tietoja (kuten esimerkiksi ansioluettelon/cv:n tekoa) sekä tarkastellaan sitä, millaisiin työtehtäviin voisi ylipäänsä työllistyä. HTKY003 Asiantuntijuus (1 op) on tarkoitettu lähinnä maisterivaiheessa oleville Taikun opiskelijoille. Tällä koodilla järjestettävillä kursseilla mietitään sitä, millaista osaamista ja asiantuntemusta on opintojen aikana tai niiden ohella kertynyt. Kurssilla myös pohditaan omaa opintojen jälkeistä työllistymistä ja työnhakua.

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) Historian oppiaineryhmä sisältää Suomen historian ja yleisen historian. Historian opinnot kouluttavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 24.6.2015

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 24.6.2015 Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos 4.6.015 Hyvä uusi tietohallinnon opiskelija, tervetuloa opiskelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa! Tähän kirjeeseen on kerätty tietoa sellaisista tietohallinnon

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle 1 (5) WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 Mistä löytyy tietoa opinnoista? Keneltä voin tarvittaessa kysyä apua? Mitä opintojaksoja minun tulee suorittaa? Mitä opintojaksoja

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen.

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. YLEISTÄ Työpajassa pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia joita koulutusta suunnittelevilla yksiköillä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa 1. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 26.8.2015 klo 13.00-16.45

Orientoivat opinnot, osa 1. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 26.8.2015 klo 13.00-16.45 Orientoivat opinnot, osa 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 26.8.2015 klo 13.00-16.45 2 Tilaisuuden ohjelma 13.00 Kati Toikkanen & Maija Ohvo: Opintojen rakenne ja opiskelusta Tampereen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta 15.12.2010 HUMANISTISEN ALAN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2008-2010

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2008-2010 YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2008-2010 Toimitettu yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Toimittaneet: Jutta Aalto Ainoriitta Pöllänen Sakari Rautiainen Niina Simanainen Arja Valkonen

Lisätiedot

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 1 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Hyvä kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan! Tämä opas sisältää kauppatieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA...

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA... 1 Tiedoston päivitysajankohta on sivun alaosassa. OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN PRAE GRADU-, POST GRADU- JA KANDIDAATINSEMINAARIEN PITÄJILLE JA KURSSIMER- KINTÖJEN HAKIJOILLE Sisällys 1 OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot