SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi sekä kunnallistalous) Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan katsomaan myös aikaisemmat siirtymäsäännökset ja ottamaan epäselvissä tapauksissa yhteyttä julkisen talousjohtamisen yliopisto-opettajaan. Uutta opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot) aloittaessaan pääaineopiskelija noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti jo valmiiksi suoritettuja opintokokonaisuuksia (kokonaismerkintä rekisteröity) ei tarvitse päivittää. Keskeneräinen opintokokonaisuus tulee pääsääntöisesti suorittaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. HUOM. Kaikki opiskelijat suorittavat syyslukukaudesta 2012 lähtien uuden opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja. Ennen syyslukukautta 2012 aikaisempien opetussuunnitelmien kursseille hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa kurssien tentin mennessä. Harjoittelu Harjoittelun voi sijoittaa joko hallintotieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Syyslukukaudesta 2012 lähtien julkisen talousjohtamisen opintosuunnan harjoittelu on osa syventäviä opintoja, ja sen laajuus on. Mikäli opiskelija on aloittanut harjoittelun mennessä ja palauttaa harjoittelukertomuksen sekä teemaraportin mennessä, harjoittelu kirjataan aikaisemman opetussuunnitelman laajuuden ja tason mukaisesti. Kandidaatin tutkielma ja seminaari Syyslukukaudesta 2012 lähtien julkisen talousjohtamisen kandidaattiseminaarin ja -tutkielman laajuus on yhteensä 10 op. Mikäli kandidaattiseminaari ja -tutkielma on aloitettu ennen lukuvuotta ja opiskelija palauttaa valmiin kandidaatin tutkielmansa ja on hyväksytysti suorittanut seminaarin mennessä, seminaari ja tutkielma kirjataan aikaisemman opetussuunnitelman mukaisesti (seminaarista ja tutkielmasta 8 op). Pro gradu -tutkielma ja -seminaari Syyslukukaudesta 2012 lähtien julkisen talousjohtamisen pro gradu -seminaarin ja -tutkielman laajuus on yhteensä 40 op. Mikäli pro gradu -seminaari ja -tutkielma on aloitettu ennen lukuvuotta , seminaari on suoritettu hyväksytysti mennessä ja opiskelija palauttaa valmiin pro gradu -tutkielmansa mennessä, seminaari ja tutkielma kirjataan aikaisemman opetussuunnitelman mukaisesti (finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen seminaarista ja harjoitusaineesta 12 op, kypsyysnäytteestä 2 op ja tutkielmasta 40 op sekä kunnallistalouden

2 seminaarista 10 op ja tutkielmasta 40 op). Huom. Harjoitusaineen suorittamista ei enää edellytetä syksyllä 2012 alkavissa seminaareissa. Ennen lukuvuotta aloittaneet finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen sekä kunnallistalouden opiskelijat 1) voivat jatkaa vanhassa tutkintorakenteessa (oikeus opiskella vanhan tutkintorakenteen mukainen tutkinto mennessä) opiskelija voi tehdä kandidaatin tutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaan ja siirtyä uuteen maisterin tutkintorakenteeseen opiskelija voi tehdä sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon vanhan tutkintorakenteen mukaan (kunhan valmistuu mennessä) 2) voivat siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen 2 (9) HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 1) Vanhassa tutkintorakenteessa jatkavat Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään 60 opintopisteen laajuiset pääaineen opinnot. PÄÄAINEEN PERUS- JA AINEOPINNOT Opiskelijan kannattaa hakea kokonaismerkintä pääaineensa perusopinnoista ja aineopinnoista heti, kun kokonaisuus on suoritettu. Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: FILAn perusopinnot FILAP1A Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: KV-osa 3 op = JKKEUA11 EU financial management FILAP1B Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: kansallinen osa 3 op = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 8 op = HALJTP01 sektorin instituutioiden talous LASKP070 Liikekirjanpidon perusteet = KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet LASKP030 Johdon laskentatoimen perusteet = KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen = KATTAP11 Taloustieteen perusteet FILAn aineopinnot FILAA2 Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana = HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät = erikseen sovittava suoritus FILAA3B Julkisten toimenpideohjelmien arviointi = HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa

3 3 (9) KUTAA2 Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi = HALTJA03 talousjohtamisen informaatio FILAA6 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta = HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus FILAA7 ja FILAA8 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 13 op = HALJTA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op Huom.! Aineopintojen kursseista (FILAA5 Valtion kirjanpidon jatkokurssi 4 op ja FILAA1 Johdatus finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen tutkimukseen ja kehittämiseen 4 op) ei ole vastaavaa uutta kurssia. Kurssien korvaamiseksi suositellaan opintojaksoa HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa. Opintopisteet siirtyvät vapaasti valittaviin opintoihin. Pakollisia pääaineen opintoja tulee täydentää vaihtoehtoisilla opintojaksoilla seuraavista opintojaksoista siten, että 60 opintopistettä tulee täyteen. HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito = KUTAA1 Kunnallistalouden kirjanpito HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa = KUTAA12 Kuntien tilintarkastus ja tuloksellisuusarviointi Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot KUTAA4 Paikallinen julkistalous = KATTAA38 Paikallinen julkistalous LASKP010 Tilinpäätösraportoinnin perusteet = KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet LASKP200 Talousmatematiikan perusteet 3 op = ei vastaavaa uutta kurssia, opintojakso jää pois vaatimuksista HAP410 Tutkimusprosessin hallinta = HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta HAA910 Tutkimusmenetelmät = HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin HAA810 Henkilöstön johtaminen = HALHAA13 Henkilöstön johtaminen TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 7 op = MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Kieli- ja viestintäopinnot (yhteensä vähintään 14 op) Tieteellinen kirjoittaminen 3 op = Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Puheviestintätiedon perusteet 2 op = Puheviestintätaidon perusteet 2 op Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op = Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op Ensimmäisen vieraan kielen kirjallinen taito 3 op ja Ensimmäisen vieraan kielen suullinen taito 3 op = Vieraan kielen opintojakso 4 op (Valinnainen opintojakso 2 op) Yhteiset menetelmäopinnot

4 4 (9) Orientoivat opinnot 2 op = JKKYORP1 Orientoivat opinnot 2 op Tietotekniikan peruskurssi 3 op = TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op Tiedonhankinnan perusteet 2 op = tiedonhankintataitojen opetus järjestetään osana orientoivia opintoja sekä muita opintojaksoja ja seminaareja Kunnallistalouden pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: KUTAn perusopinnot KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 8 op = HALJTP01 sektorin instituutioiden talous KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen = KATTAP11 Taloustieteen perusteet LASKP070 Liikekirjanpidon perusteet = KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet LASKP030 Johdon laskentatoimen perusteet = KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet FILAP1A Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: KV-osa 3 op = JKKEUA11 EU financial management FILAP1B Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: kansallinen osa 3 op = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus KUTAn aineopinnot KUTAA1 Kunnallistalouden kirjanpito = HALTJA12 Kunnallistalouden kirjanpito KUTAA2 Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi = HALTJA03 talousjohtamisen informaatio KUTAA4 Paikallinen julkistalous = KATTAA30 Paikallinen julkistalous KUTAA11 Kunnallinen budjetointi = HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko KUTAA12 Kuntien tilintarkastus ja tuloksellisuusarviointi = HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät = erikseen sovittava suoritus KUTAA6 ja KUTAA7 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 13 op = HALJTA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op Pakollisia pääaineen opintoja tulee täydentää vaihtoehtoisilla opintojaksoilla seuraavista opintojaksoista siten, että 60 opintopistettä tulee täyteen. HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito = FILAA2 Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus = FILAA6 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta

5 5 (9) Pakolliset sivuaineopinnot Pakollisiin sivuaineopintoihin on sisällytettävä vähintään 20 op kunnallisalan opintoja, sisältäen seuraavat pakolliset opinnot: KUOIP1 Kunnallisoikeuden perusteet I 3 op ja KUOIP2 Kunnallisoikeuden perusteet II 4 op = HALJUA23 Kunnallisoikeus KUOIA1 Julkiset hankinnat ja kunnallinen sopimustoiminta = ei vastaavaa uutta kurssia Muut kunnallisalan opinnot ovat vapaasti valittavia. Muita pakollisia sivuaineopintoja ovat: LASKP200 Talousmatematiikan perusteet 3 op = ei vastaavaa uutta kurssia TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 7 op = MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Muut sivuaineopinnot ovat vapaasti valittavia. Kieli- ja viestintäopinnot (yhteensä vähintään 14 op) Tieteellinen kirjoittaminen 3 op = Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Puheviestintätiedon perusteet 2 op = Puheviestintätaidon perusteet 2 op Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op = Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op Ensimmäisen vieraan kielen kirjallinen taito 3 op ja Ensimmäisen vieraan kielen suullinen taito 3 op = Vieraan kielen opintojakso 4 op (Valinnainen opintojakso 2 op) Yhteiset menetelmäopinnot Orientoivat opinnot 2 op = JKKYORP1 Orientoivat opinnot 2 op Tietotekniikan peruskurssi 3 op = TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op Tiedonhankinnan perusteet 2 op = tiedonhankintataitojen opetus järjestetään osana orientoivia opintoja sekä muita opintojaksoja ja seminaareja 2) Uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvät Jos opiskelija on suorittanut FILAn tai KUTAn perusopinnot hän voi siirtyä suorittamaan julkiseen talousjohtamiseen suuntaavia aineopintoja huomioiden siirtymäsäännökset. Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot 2 HALHAPO1 Johdatus hallintotieteeseen HALKAPO1 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen HALJTPO1 sektorin instituutioiden talous HALYAPO1 Ympäristön ja alueiden poliittisuus

6 KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen JKKTVP11 Työhyvinvoinnin perusteet ei tarvitse suorittaa, mikäli FILAn tai KUTAn perusopinnot on suoritettu ja niistä on haettu kokonaismerkintä mennessä Hallintotieteiden kandidaattiohjelman aineopinnot 3 Julkiseen talousjohtamiseen suuntaava moduuli 2 o HALJTP01 sektorin instituutioiden talous TAI KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 8 op o HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa TAI KUTAA11 Kunnallinen budjetointi o HALJTA03 talousjohtamisen informaatio TAI KUTAA2 Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi o HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa TAI KUTAA12 Kuntien tilintarkastus ja tuloksellisuusarviointi o HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa TAI FILAA3B Julkisten toimenpideohjelmien arviointi Hallintotieteiden kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 3 Opiskeluvalmiudet 10 op o TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op = TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi 3/ o MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi = TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 7 op o JKKYORP1 Orientoivat opinnot 2 op = Orientoivat opinnot 2 op Kieli- ja viestintäopinnot 1 o Vieraan kielen opintojakso 4 op = Ensimmäisen vieraan kielen kirjallinen taito 3 op ja Ensimmäisen vieraan kielen suullinen taito 3 op o Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op = Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op o Tieteellinen kirjoittaminen 3 op = Tieteellinen kirjoittaminen 3 op o Puheviestintätaidon perusteet 2 op = Puheviestintätiedon perusteet 2 op o Valinnainen opintojakso 2 op HALTVA10 Tieteen tekemisen valmiudet 10 op o HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta = HAP408/410 Tutkimusprosessin hallinta TAI HALLP4 Tutkimusprosessin hallinta o HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin = HAA908/910 Tutkimusmenetelmät TAI HALLA9 Tutkimusmenetelmät Hallintotieteiden kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot op 6 (9)

7 HUOM. talousjohtamisen maisteriopintoihin edellytetään vähintään seuraavat opinnot: Julkiseen talousjohtamiseen suuntaava moduuli 2 talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta -moduulista vähintään 1 o KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet o KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet o Toinen seuraavista: HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito TAI FILAA2 Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana tai vaihtoehtoisesti HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito TAI KUTAA1 Kunnallistalouden kirjanpito PERUS- JA AINEOPINTOJEN KORVAAVUUSTAULUKKO 7 (9) Julkiseen talousjohtamiseen suuntaava moduuli 2 UUSI OPINTO- JAKSO HALJTP01 sektorin instituutioiden talous KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 8 op HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa KUTAA11 Kunnallinen budjetointi HALJTA03 talousjohtamisen informaatio KUTAA2 Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa KUTAA12 Kuntien tilintarkastus ja tuloksellisuusarviointi HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa FILAA3B Julkisten toimenpideohjelmien arviointi talousjohtamisen teemamoduuleihin sisältyvät opintojaksot UUSI OPINTO- JAKSO HALJTA11 Valtiontalouden kirjanpito FILAA2 Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito KUTAA1 Kunnallistalouden kirjanpito HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus FILAA6 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta JKKEUA11 EU financial management FILAP1A Johdatus finanssihallintoon ja julkisyhteisöjen laskentatoimeen: KV-osa 3 op HALJTA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op FILAA7 Kandidaattiseminaari ja FILAA8 Kandidaatintutkielma 8 op TAI KUTAA6 Kandidaattiseminaari ja KUTAA7 Kandidaatintutkielma 8 op HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 1) Vanhassa tutkintorakenteessa jatkavat PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: FILAS1 finanssihallinnon edistynyt teoriaosa = HALJTS07 talousjohtamisen tutkimusotteet KUTAS2 sektorin laskentatoimen teoria

8 = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus tai HALTJS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa taloudessa FILAS3 Tarkastusteoriat = HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus tai HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op = HALTJS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus FILAS6 Henkilöstövoimavarojen laskenta julkisella sektorilla 4 op = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus FILAS8 Pro gradu -seminaari ja harjoitusaine 12 op, FILAS10 Kypsyysnäyte 2 op ja FILAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op = HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Kieliopinnot 3 op Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 8 (9) Kunnallistalouden pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: KUTAS1 Kunnan talousanalyysit = HALTJS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa taloudessa KUTAS2 sektorin laskentatoimen teoria = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus tai HALTJS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus KUTAS14 Aluetalous ja kaupunkitalous = KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op = ei vastaavaa uutta kurssia, erikseen sovittava suoritus tai HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet KUTAS16 Kunnallistalouden tutkimusotteet = HALJTS07 talousjohtamisen tutkimusotteet KUTAS8 ja KUTAS9 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma = HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Kieliopinnot 3 op Pakolliset sivuaineopinnot Toinen seuraavista: o TILTP2 Tilastollisten menetelmien perusteet I 9 op = MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 o HAA910 Tutkimusmenetelmät = HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin Vapaasti valittavat sivuaineopinnot

9 9 (9) 2) Uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvät talousjohtamisen syventävät opinnot HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa TAI KUTAS1 Kunnan talousanalyysit HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö TAI FILAS3 Tarkastusteoriat HALJTS03 sektorin rahoitusjärjestelmät TAI FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet (ei vastaavaa vanhaa kurssia) KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous TAI KUTAS14 Aluetalous ja kaupunkitalous, 6 op HALJTS05 Harjoittelu HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus TAI FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op TAI KUTAS2 sektorin laskentatoimen teoria HALJTS07 talousjohtamisen tutkimusotteet TAI FILAS1 finanssihallinnon edistynyt teoriaosa TAI KUTAS16 Kunnallistalouden tutkimusotteet HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op TAI FILAS8 Pro gradu -seminaari ja harjoitusaine 12 op, FILAS10 Kypsyysnäyte 2 op ja FILAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op TAI KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op ja KUTAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op. Hallintotieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot op SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KORVAAVUUSTAULUKKO UUSI OPINTO- JAKSO HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa KUTAS1 Kunnan talousanalyysit HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö FILAS3 Tarkastusteoriat HALJTS03 sektorin rahoitusjärjestelmät FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet 5 op HALJTS05 Harjoittelu HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus KUTAS2 sektorin laskentatoimen teoria HALJTS07 talousjohtamisen tutkimusotteet FILAS1 finanssihallinnon edistynyt teoriaosa 6 op TAI KUTAS16 Kunnallistalouden tutkimusotteet HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op FILAS8 Pro gradu -seminaari ja harjoitusaine 12 op, FILAS10 Kypsyysnäyte 2 op ja FILAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op TAI KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op ja KUTAS9 Pro gradu - tutkielma 40 op

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2016 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta uuteen intosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut innot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Perusinnot KAJO-tutkinnossa suoritettu intojakso intojakson Huomioitavaa

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos)

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Historian kandidaattiohjelma (180op) 2019 2020 ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Perusopinnot 25 op HISP05 Teemaseminaari 5 op Aineopinnot 55 op HISA03 Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 20

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot 9.5.2012 Politiikan tutkimuksen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus 2012 2015 / Siirtymäsäännökset VALINTA VANHOJEN JA UUSIEN VAATIMUSTEN VÄLILLÄ... 1 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TALOUSTIETEEN OPINNOISSA... 1 MUUTOKSET MUISSA PAKOLLISISSA

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Vanhojen opintojen vastaavuudet

Vanhojen opintojen vastaavuudet Vanhojen opintojen vastaavuudet Tampereen yliopiston opetussuunnitelmat päivitetään kolmen vuoden välein. Opetussuunnitelman vaihtuessa opintoihin ja niiden suorittamiseen tulee yleensä ainakin jonkinlaisia

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman rakenne

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman rakenne Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman rakenne YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN YHTEISET PERUSOPINNOT, 25 op YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN YHTEISET AINEOPINNOT, 23 op OPINTOSUUNTAUKSEN MUKAISET

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Pääaineinfo 17.4.2018 Tervetuloa! Omaohjaaja Ulla Laakkonen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE

YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE Esimerkkilukujärjestys Yritysjuridiikka 2019-2020 YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuonna. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus sl 2012 Pauli Rautiainen julkisoikeuden yliopisto-opettaja pauli.rautiainen@uta.fi JULKISOIKEUDEN OPINNOISSA

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus 1 Tampereen yliisto Johtamiskorkeakoulu Pekka Nykänen 17.4.2012 päivitetty 19.6.2012 Siirtymäsäännökset vuosien 2012 201etussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Aino Nordling. Opintokoordinaattori

Aino Nordling. Opintokoordinaattori 26.1.2017 Aino Nordling Opintokoordinaattori OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Mukana keskustelemassa hallintotieteiden alumneja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon? Vaihto,

Lisätiedot