JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN JA HYVÄKSYMINEN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Tarkastuksen sisältö Valvontakohdetyyppien tarkastustiheys, riskinarviointi ja riskiluokitus Tarkastuksiin käytettävä aika Näytteenottosuunnitelma Laboratoriot ja ulkopuoliset asiantuntijat Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi VALVONNAN VOIMAVARAT KOULUTUSSUUNNITELMA VALVONTAPROJEKTIT JA HANKKEET ERITYISTILANNESUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA LAATUKÄSIKIRJA VALVONNAN MAKSULLISUUS SUUNNITELMAN ULKOPUOLISTEN ASIOIDEN HOITO TIETO- JA TUKIJÄRJESTELMÄT SÄÄDÖSPERUSTA Liitteet 1. Elintarvikevalvontasuunnitelma 2. Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 3. Kuluttajaturvallisuusvalvontasuunnitelma 4. Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma 5. Suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämiseksi

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto 3 1. JOHDANTO Ympäristöterveydenhuollon lakien tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Lakien tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, joka edellyttää että valvonta on suunnitelmallista, tehokasta ja riittävin voimavaroin toteutettua. Lisäksi toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Valvonnan tulee perustua dokumentoituihin valvontamenettelyihin ja olla myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Valvontasuunnitelman tulee perustua valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Voimavarojen turvaamiseksi valvontaviranomaisen on perittävä maksu hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisista valvontatoimista. Maksuista saadut tulot tulee olla käytettävissä ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseen kunnassa. Suunnitelmassa tulee olla varaus yllättäen ilmenevien valvonta-asioiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi terveysvaaratilanteiden, epidemiaselvitysten tai ruokamyrkytysten aiheuttamat toimenpiteet. Lisäksi on varauduttava sellaisten valvontatehtävien hoitamiseen, joita ei voida ennalta suunnitella, kuten uusien huoneistojen hyväksyntä, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, asiakkaiden valitukset sekä niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostavat Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. 2. VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN JA HYVÄKSYMINEN Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma laaditaan ottaen huomioon sekä ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma että Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja Turva- ja Kemikaaliviraston (Tukes) laatimat toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja niihin sisältyvät painopistealueet, paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne sekä riskinarviointi. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma sisältää yleisen osan sekä toimialakohtaiset osiot liitteenä. Suunnitelma sisältää toimialakohtaisten kohteiden ja tarkastusten lukumäärät. Valvontasuunnitelmat hyväksyy Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto. Hyväksytty ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma lähetetään tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselle (AVI).

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto 4 3. VALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :ssä määritellään, että kunnan valvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 1. tarkastuksen sisällön määrittely 2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys 3. tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 4. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 5. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Näitä asioita käsitellään yleisessä osiossa yhteisten vaatimusten osalta. Toimialakohtaisiin osioihin on kirjattu tarkennuksia. Eri lakien mukaisten valvontaohjelmien vähimmäissisällöstä ja ohjelmien toteutumisen arvioinnista säädetään toimialakohtaisissa säädöksissä (elintarvikelaki, kuluttajaturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki, lääkelaki ja eläinlääkintähuoltolaki) sekä valvontaohjelma-asetuksessa Tarkastuksen sisältö Tarkastuksella tarkoitetaan valvontaviranomaisen toimesta säännöllisesti ja ennalta suunnitellusti tekemää tarkastusta, jossa arvioidaan valvontakohteen vaatimuksenmukaisuus. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin tai tuotteisiin. Tarkastuksia tehdään joko ennalta ilmoittamatta tai sopimalla tarkastusaika. Tarkastuksesta ilmoittaminen ei saa vaarantaa tarkastuksen tarkoituksen toteutumista. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Tarkastukset voivat sisältää myös näytteenottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden tai tarjottavien palveluiden terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Osassa kohteita on tarkoituksenmukaista tehdä tarkastus samanaikaisesti useamman lain perusteella. Pääosa valvonnasta toteutuu ennalta laadittuun suunnitelmaan perustuvilla ns. valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla. Seurantatarkastuksilla varmistetaan annettujen ohjeiden ja määräysten toteutuminen. Maksullista on myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta silloin, kun määräysten antaminen perustuu säädösten noudattamatta jättämiseen. Muita tarkastuksia tehdään tarvittaessa valitusten tai muiden viranomaisten esittämien valvontapyyntöjen yms. vuoksi. Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus, vaikka tarkastuksessa ei havaittaisi puutteita. Tarkastuskertomukseen kirjataan mm. valvonnan tarkoitus, sovellettu lainsäädäntö, käytetyt menetelmät ja valvonnan tulokset sekä tarvittaessa asianomaiselta toimijalta edellytettävät toimenpiteet ja niiden määräajat. Lisäksi kirjataan tarkastusajankohta, tarkastuksen suorittaja ja läsnäolijat. Allekirjoitettu tarkastuskertomus toimitetaan kohteeseen ja toinen kappale jää viranomaiselle. Tarkastuskertomus voidaan toimittaa tarvittaessa myös muille asianosaisille tiedoksi esim. kiinteistön omistajalle.

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto Valvontakohdetyyppien tarkastustiheys, riskinarviointi ja riskiluokitus Toimialakohtaisiin valvontasuunnitelmiin on kirjattu keskusvirastojen ohjeissa annettu keskimääräinen tarkastustiheys valvontakohdetyypeittäin. Lisäksi tarkastustiheyden määrittelyssä käytetään suoritettuun valvonnasta vastuussa olevan tarkastajan omaan kokemukseen perustuvaan kohdekohtaista riskinarviointia. Valvontakohteiden riskinarviointia ja tietojen päivittämistä tehdään toimintakaudella 2014 suoritettavien tarkastusten yhteydessä. Samalla kehitetään riskinarvioinnin menetelmää, jolla valvontakohteiden tarkastustiheyttä voidaan entistä luotettavammin arvioida. Riskinarviointiin odotetaan valtakunnallista ohjeistusta. Kohdekohtainen tarkastustiheys riippuu kohteen tosiasiallista riskeistä. Esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai vastaava muu kohteessa tehtävä sisäinen valvonta, laadunvalvonta tai käyttötarkkailu sekä hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen ovat omiaan pienentämään riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit tai toistuvat valitukset voivat olla peruste nostaa tarkastustiheyttä. 3.3 Tarkastuksiin käytettävä aika Tarkastusaikaan vaikuttaa kohteen suuruus, toimintojen monipuolisuus, tarkastuksen sisällön laajuus sekä kohteen säädöstenmukaisuus. Tarkastusaikaan katsotaan kuuluvaksi varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastukseen valmistautuminen sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset ja laskutus sekä muut jälkityöt. Tarkastuksen valmistautumiseen kuuluu valvontakohdetta koskevien asiakirjojen, mahdollisten lupaehtojen, mahdollisten aikaisempien huomautuksien tai määräysten, viranomaisnäytteiden tutkimustulosten sekä mahdollisiin valituksiin perehtyminen. Matkaan käytettävää aikaa ei lueta tarkastusaikaan eikä valvontakäynnin laskutettavaan osaan kuuluvaksi, jolloin valvontakustannukset ovat sijainnista riippumatta yhtäläiset kaikille toimijoille. Matka-aika kuitenkin huomioidaan voimavarojen tarvetta arvioitaessa. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella välimatkat lähikuntien alueille ovat pitkät. Käytännössä matka-aikaan lähikuntien alueille joudutaan varamaan vähintään n. 0,5 h/suunta/tarkastus. Kokonaistyöpanostarve on keskusvirastojen arvion mukaan 1,5-2 kertaa alueella sijaitsevien kohteiden tarkastuksiin kuluva aika. Tämä pätee myös yksittäisen tarkastuksen kohdalla. Tarkastusten sisältö ja tarkastuksiin keskimääräisesti käytettävä aika on kuvattu toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa. Tarkastukseen käytettävän ajan arvioinnissa on käytetty valtakunnallisessa valvontaohjelmassa annettuja ohjeellisia aikoja, joita on tarvittaessa muutettu paikalliseen riskinarviointiin ja kokemukseen perustuen. Jatkossa tarkastukseen käytettävää aikaa nostetaan tai lasketaan suunnitelmakaudella 2014 kertyvän valvonta- ja työkokemuksen perusteella.

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto Näytteenottosuunnitelma Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on esitetty näytteenottosuunnitelma. Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvän näytteenoton kustannuksista osa kohdistuu toiminnanharjoittajalle ja osa on nk. viranomaisnäytteitä, joiden kustannuksista vastaa ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi on varauduttu erityistilanteisiin liittyvään näytteenottoon ja laboratoriotutkimuksiin, esimerkiksi ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden selvittämisessä. Näytteenottosuunnitelmaan sisältyvät myös tiedossa olevat toimialakohtaisten valtakunnallisten valvontaohjelmien ja projektien mukaiset näytteet, jotka on tarkoitus ottaa kunnan toimesta tai joiden ottamisessa kunta avustaa ja joiden laboratoriokustannuksista vastaa asianomainen keskusviranomainen. 3.5 Laboratoriot ja ulkopuoliset asiantuntijat Valvontaviranomaisen ottamat tai otattamat näytteet tutkitaan viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyissä laboratoriossa. Näytteet toimitetaan tutkittavaksi Jyväskylän kaupungin ympäristölaboratorioon, joka teettää osan kemian analytiikasta alihankintana. Kiinteistönomistaja tai -haltija ostaa yksityisiltä yrityksiltä sisäilman terveyshaitan selvittämiseen kuuluvat tutkimukset näytteenottoineen. Käytettävän laboratorion tulee olla Eviran hyväksymä kyseisen tutkimusmenetelmän osalta. Jyväskylän kaupungin yhteistoiminta-alueella on osalle sisäilmatutkimuksia tekevistä yrityksistä hakemuksesta myönnetty terveydensuojelulain 49 :n mukainen ulkopuolinen asiantuntijuus. 3.6 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi Rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto arvioi valvontaohjelman toteutumisen toimialakohtaisesti vuoden 2015 maaliskuun loppuun mennessä. Arviointi lähetetään tiedoksi Aville. Arvioinnissa otetaan huomioon vähintään valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaisesti tarkastusten ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus ja valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Arvioinnissa tulisi myös tarkastella, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet valvontakohdetyypeittäin. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta tai mahdolliset poikkeamat sekä mainitaan mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä (esim. päätökset, resurssitarpeet, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), jotta tavoitteisiin päästäisiin seuraavalla tarkastelujaksolla. Keskushallinnon valtakunnallisista sekä Avien alueellisista valvontaprojekteista raportoidaan kunkin valvontaprojektin yhteydessä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja ilmoitetaan pyydettäessä keskushallinnolle ja Aville.

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto 7 Keskushallinnossa on kehitetty keskitetty ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatietojärjestelmä. Tarkoituksena on, että jo vuonna 2014 valvonta- ja tarkastustiedot raportoidaan ko. järjestelmän kautta. 4. VALVONNAN VOIMAVARAT Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat eläinlääkintähuolto, elintarvikevalvonta ja terveysvalvonta. Palveluyksikössä työskentelee vakituisesti 25,5 henkilöä. Yksikön johtajana toimii ympäristöterveysjohtaja. Ympäristöterveydenhuollolla on käytössään yhteiset toimistopalvelut laboratorioyksikön kanssa. Ympäristöterveysjohtajan ja toimiston työpanos on hallinnossa ja toimistotehtävissä. Henkilövoimavaroja elintarvikevalvontaan on käytettävissä 7,0 htv (0,4 htv hygieenikkoeläinlääkäri), terveysvalvontaan 8,5 htv (0,3 htv tupakkavalvonta ja 0,5 htv kuluttajaturvallisuusvalvonta) ja eläinlääkintähuoltoon 6,6 htv sekä lisäksi eläinsuojelussa valvontaeläinlääkäri 1 htv. Osassa elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehdään samassa yhteydessä myös tupakkavalvontaa ja kuluttajaturvallisuusvalvontaa (0,4 htv). Taulukossa 1 on esitetty suunnitelma voimavarojen jakautumisesta valvottaville toimialoille. Taulukko 1. Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta valvottaville toimialoille Käytettävissä kokonaisuudessa htv Elintarvikevalvonta 7,0 Terveydensuojelu 7,7 Tupakkavalvonta 0,3 Kuluttajaturvallisuusvalvonta 0,9 Eläinlääkintähuolto 6,6 Eläinsuojelu 1 Hallinto ja toimistotehtävät 2 yhteensä 25,5 Resurssien niukkuudesta johtuen valvontaa kohdennetaan paikalliseen riskinarviointiin ja valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuen tietyille painopistealueille. 5. KOULUTUSSUUNNITELMA Ympäristöterveydenhuollossa varmistetaan, että tarkastuksia suorittavilla henkilöillä on riittävä pätevyys ja asiantuntemus toimenkuvansa mukaisten tehtävien hoitamiseen. Valvontahenkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi on laadittu koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon erityisosaamista palvelevat koulutustarpeet (viranhaltijoiden erikoistuminen) sekä Eviran, Valviran, Tukesin, aluehallintoviraston ja muiden toimijoiden tarjoamat koulutustilaisuudet. Henkilöstön koulutuksesta pidetään seurantakalenteria.

8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto 8 Lisäksi säännöllisissä yksikköpalavereissa pohditaan yhdessä valvonnassa havaittuja ongelmia, lainsäädännön muutoksia ja tulkintaa sekä sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Keskusvirastot ovat arvioineet että hyvä koulutustavoite olisi keskimäärin kahdeksan koulutuspäivää vuodessa viranhaltijaa kohden. Viranhaltijat osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstön koulutuspäiviä on keskimäärin vuodessa noin 125 htpv eli 0,6 htv. Ympäristöterveydenhuollon talousarvioon on varattu koulutusmääräraha. 6. VALVONTAPROJEKTIT JA HANKKEET Ympäristöterveydenhuollon valvontaprojekteina toteutettavia tarkastuksia ja näytteenottoa tehdään resurssien mukaan. Projektit on mainittu tarkemmin toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa. Ympäristöterveydenhuollon projektit voivat olla osa valtakunnallisia tai alueellisia valvontaprojekteja tai sitten palveluyksikön omia projekteja. Tuloksien perusteella voidaan kohdistaa valvontaa ja suunnata voimavaroja tarkemmin riskialueille. Valvontaprojekteille on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia hankkeen käytännön yksityiskohtien yhteensovittamisesta. Vastuuhenkilöt huolehtivat yhteenvedon laatimisesta. Yhteenvedot käsitellään pääsääntöisesti ympäristöterveysjaostossa ja yleensä niistä koostetaan myös yhteenveto tiedotusvälineille. Näin tehdään valvontaa ja valvonnan tuloksena saatua tietoa tunnetuksi kuntalaisille, päättäjille ja toimijoille. 7. ERITYISTILANNESUUNNITELMA Erityistilanteisiin on varauduttu laatimalla terveydensuojelulain 8 :n mukainen ympäristöterveydenhuollon erityistilanteiden suunnitelma, jossa on otettu huomioon mm. elintarvike- ja vesiepidemioiden selvittäminen sekä varautuminen kuluttajaturvallisuusriskeihin ja kemikaalien aiheuttamiin erityistilanteisiin. Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen erityistilannesuunnitelma päivitettiin vuonna 2011 ja siinä huomioitiin myös STM:n julkaisu Ympäristöterveyden erityistilanteet (2010:2). Jyväskylän kaupungin organisaatiomuutoksen takia erityistilannesuunnitelma päivitetään vuoden 2014 aikana. Valtioneuvoston asetuksen (1365/2011) mukaisesti on nimetty epidemiaselvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yksittäisen epidemian selvittämistä varten työryhmä kutsutaan koolle tarvittavin osin. Talousarviossa on varauduttu elintarvike- ja vesiepidemioiden sekä muiden vaaratilanteiden selvitystyöstä mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. Laboratorion kanssa on tehty sopimus näytteenottopalvelujen saatavuudesta myös virka-ajan ulkopuolella. Valvira on laatinut terveydensuojelulain 8 :n mukaisen suunnitelman talousveden laadun turvaamiseksi erityistilanteissa siten, että kunnat voivat käyttää sitä ohjeistuksena myöhempiä valvontasuunnitelmia laadittaessa. Kuluttajaturvallisuusvalvontaan liittyviä erityistilanteita varten varautumissuunnitelma on sisällytetty osaksi terveydensuojelulain 8 :n mukaista suunnitelmaa.

9 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto 9 Ympäristöterveyspalveluyksikkö osallistuu muiden viranomaisten järjestämiin valmiusharjoituksiin. Toimintakaudella 2014 käynnistetään myös yksikön oman sisäisen valmiusharjoituksen suunnittelu. 8. VIESTINTÄSUUNNITELMA Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollolla on omat kotisivut. Sivujen kautta on linkki myös ympäristöterveysjaoston kokouspöytäkirjoihin. Yhteistoiminta-alueen kuntien sivuilla on linkki ympäristöterveydenhuollon nettisivuille. Neuvontaa ja opastusta asiakkaille annetaan eri ympäristöterveydenhuollon osa-alueilta ympäristöterveystarkastajien toimesta päivittäin joko puhelimitse, sähköpostilla sekä tarkastuskäynneillä. Tämän lisäksi ympäristöterveydenhuollon erillinen sähköpostiosoite jonka kautta tulee myös asiakkailta yhteydenottoja. Viestinnän toteuttamisesta laadittu suunnitelma sisältyy ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjaan. Asiakaspalvelu, tiedotus, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä viestintä terveysvaaraja erityistilanteissa toteutetaan laatukäsikirjan mukaisesti. Erityistilanteissa viestinnän toteuttamisessa otetaan huomioon myös laadittu ympäristöterveydenhuollon erityistilanteiden suunnitelma. 9. LAATUKÄSIKIRJA Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen laatukäsikirja on päivitetty vuonna Laatukäsikirjan menettelytapa- ja työohjeita päivitetään jatkuvasti. Laatukäsikirjan laadinnassa hyödynnetään keskusvirastojen antamia valtakunnallisia ohjeita ja menettelytapoja. Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan vastuuhenkilö on ympäristöterveysjohtaja. Laatukäsikirjan päivittämiseen tarvittava työaika huomioidaan voimavarojen suunnittelussa. 10. VALVONNAN MAKSULLISUUS Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto hyväksyy joulukuussa 2013 uuden maksutaksan. Osassa maksuja on kiinteä taksa, mikä on arvioitu keskimäärin kohdetyypin tarkastukseen käytetyn ajan mukaan. Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytetyn ajan arvioimisessa on huomioitu tarkastuksen tarkoitus, tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö, sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Tarkastuksiin voi kuulua perustarkastus tai osa/uusintatarkastus. Maksutaksa on nähtävillä ympäristöterveydenhuollon kotisivuilla. Kertyneet tulot tulevat ympäristöterveydenhuollolle. Kertyneitä maksutaksatuloja käytetään toiminnan voimavarojen turvaamiseen. Toiminnanharjoittajalta peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaiset maksut: 1. Valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. 2. Valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta, kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen.

10 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto Lainsäädännössä maksullisiksi määriteltyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä ja hyväksymisestä tai muusta toiminnasta, josta lainsäädännön perusteella on perittävä maksu. 11. SUUNNITELMAN ULKOPUOLISTEN ASIOIDEN HOITO Suunnitelman ulkopuolisia tehtäviä ovat mm. asuntojen tarkastukset, kaupungin ja kuntien sisäilmastotyöryhmässä toiminen, uusien ilmoitusten ja hakemusten käsittely tarkastuksineen, erilaisten lausuntojen antamiset, valituksista aiheutuvat toimenpiteet, poikkeavien vesinäytetuloksien aiheuttamat jatkotoimenpiteet ja varsinaisten epidemioiden selvittely sekä valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien aiheuttamat kirjaamiset. Lisäksi pitäisi pyrkiä toimintakauden 2014 aikana kehittämään ja yhtenäistämään ympäristöterveyspalveluyksikön eri toimialojen omia käytäntöjä, toimintatapoja ja -menetelmiä. 12. TIETO- JA TUKIJÄRJESTELMÄT Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmäohjelmaan (TerveKuu) on kirjattu valvontasuunnitelman mukaiset kohteet. Osaa näistä kohteista valvotaan useiden eri lakien perusteella. Valvontakohdetietojen päivitystarve on jatkuva. Tämän vuoksi kohteitten lukumäärä tietojärjestelmässä on muuttuva. TerveKuu-järjestelmään kirjataan myös erilaiset toimenpiteet (suoritteet) sekä päätökset hakemuksista ja ilmoituksista. Ympäristöterveysjaostolle valmisteltavat asiat tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla, mutta päätösasiakirja ja mahdolliset liitteet tallennetaan myös TerveKuulle. Järjestelmä on teknisiltä ominaisuuksiltaan sopiva valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmän kanssa (KUTI, YH- TI). Jatkossa valvontatietojen raportointi tapahtuu sähköisesti suoraan keskusviranomaisille. TerveKuun vuosittainen käyttökustannus on 4200, vuoden 2014 käyttökustannuksia nostaa YH- TI2 käyttöönotto päivityskustannukset ovat SÄÄDÖSPERUSTA Velvollisuus valvontaohjelmien laatimiseen sisältyy seuraaviin lakeihin - Terveydensuojelulaki (763/1994) - Elintarvikelaki (23/2006) - Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) - Tupakkalaki (693/1976) - Eläinlääkintähuoltolaki (685/1990) - Lääkelaki (395/1987) - Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (664/2006) - Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta eli valvontasuunnitelma-asetus (665/2006)

11 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA vuodelle 2014 Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen

12 1. ELINTARVIKEVALVONNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Elintarvikevalvontasuunnitelma Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY Valvontakohteiden hyväksyminen Valvontakohteesta ilmoittaminen Kontaktimateriaalialan toimijan Alkutuotantopaikasta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut seuraavat ohjeet tarkastuksen suorittamisesta: Jäljitettävyys Elintarvikealan toimija ja omavalvonta HENKILÖSTÖ JA TOIMINTA Toimialue Henkilöstö, työtehtävät ja käytettävissä oleva työaika Henkilöstön pätevyys ja koulutus Elintarvikevalvonnan työajan jakautuminen Valvontakohderekisteri ja valvontakohdetietojärjestelmä KUTI Viestintä Valvonnan maksullisuus LAATUJÄRJESTELMÄ 7 5 VALVONNAN TOTEUTTAMINEN Riskinarviointi Painopistealueet Ensisaapumistoiminta Eläinperäiset elintarvikelaitokset ja niiden valvonta VALVONTATOIMENPITEET Tarkastus ja sen sisältö Suunnitelmalliset tarkastukset OIVA- tarkastusten sisältö Muut tarkastukset Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset valvontahankkeet v Näytteenotto ja tutkiminen RUOKAMYRKYTYSEPIDEMIOIDEN JA KULUTTAJAVALITUSTEN SELVITTÄMINEN 11 8 SEURANTA JA ARVIOINTI 12 Liitteet: LIITE 1 Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen tarkastussuunnitelma 2014

13 1. ELINTARVIKEVALVONNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelainsäädännössä asetettuja päämääriä. Elintarvikelain 23/2006 tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa niiden jäljitettävyys. Elintarvikelain tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeesta annettu tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Elintarvikelainsäädännön lähtökohtana on, että ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. 1.1 Elintarvikevalvontasuunnitelma Elintarvikelain 48 :n mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma. Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään: 1. tarkastuksen sisällön määrittely 2. valvontakohteiden tarkastustiheys 3. tarkastuksiin keskimääräisesti käytettävä aika 4. kunnan viranomaisnäytteenotto ja näytteen tutkiminen 5. valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi 6. hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Suunnitelmallisen ja säännöllisen valvonnan lisäksi elintarvikevalvontasuunnitelmassa huomioidaan muu elintarvikelain tarkoittama valvonta ja siihen tarvittava työaika ja henkilöresurssit. Tällaisia tehtäviä ovat elintarvikehuoneistojen ilmoituksen käsittely ja hyväksymiset, lausunnot, terveysvaara (Rasff) ilmoitusten vaatimat toimenpiteet. Lisäksi ruokamyrkytys ja epidemiaepäilyjen selvitykset, valitusten johdosta tehtävät toimenpiteet, järjestelmän arviointi ja päivittäminen, suunnittelu, neuvonta, toiminnan- ja välineiden kehittäminen, koulutus sekä erityistilanteisiin varautuminen huomioidaan suunnitelmassa. 1.2 Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen vastaa elintarvikelain mukaisesta valvonnasta. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen vastaa elintarvikelain mukaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, hyväksyttyjen (elintarvikelaki 13.2 ) ja ilmoitettujen (elintarvikelaki ) elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta, ruokamyrkytysten selvittämisestä sekä elintarvikealan toimijoiden ja kuntalaisten neuvonnasta. 2. VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY Alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelystä on säädetty elintarvikelain ja 22 :ssä (elintarvikelain muutos 352/2011) ja valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa (VnA420/2011).

14 2.1 Valvontakohteiden hyväksyminen Elintarvikealan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Valvontaviranomaisenon ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Laitoksen vaatimustenmukaisuuden selvittäminen edellyttää tarkastuskäyntiä (yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, artikla 6.3). Laitoksen hyväksymisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä tehdään päätös. (elintarvikelaki 13 ja 15 ). Toiminnan laitoksessa saa aloittaa, jos laitos täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset (elintarvikelainmuutos 352/ ), ja laitos on hyväksytty. 2.2 Valvontakohteesta ilmoittaminen Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta elintarvikelain 14 :ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset (elintarvikelain muutos 352/ ). Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Tällaisia voivat olla esimerkiksi maahantuontiyritykset tai ensisaapumistoimijat. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä valvontaviranomaiselle. 2.3 Kontaktimateriaalialan toimijan on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle (elintarvikelain muutos 643/ a ). Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. 2.4 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimija rekisteröidään valvontatietokantaan, mutta erillistä todistusta ei anneta toimijalle. 2.5 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut seuraavat ohjeet tarkastuksen suorittamisesta: Elintarvikehuoneisto, jossa valmistetaan, myydään, tarjoillaan, kuljetetaan tai muuten käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai huoneistossa valmistetaan elintarvikkeita erityisryhmille tarkastus suoritetaan viimeistään kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Elintarvikehuoneisto, jossa valmistetaan, myydään, tarjoillaan, kuljetetaan tai muuten käsitellään pakkaamattomia ei- helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai huoneistossa ja myydään pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tarkastus suoritetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Elintarvikehuoneisto, jossa valmistetaan, myydään, säilytetään tai muuten käsitellään ainoastaan pakattuja elintarvikkeita, jotka eivät säilyäkseen vaadi kylmä- tai kuumasäilytystä, tarkastus suoritetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Elintarvikealan toimijoilla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta, mutta omavalvontasuunnitelmia ei enää hyväksytetä valvontaviranomaisella. 2.6 Jäljitettävyys Jäljitettävyys on elintarviketurvallisuuden kannalta keskeinen tekijä, ja sen avulla voidaan ongelmatilanteissa poistaa määräystenvastaiset elintarvikkeet kohdennetusti markkinoilta ja antaa kuluttajille oikeaa ja riittä-

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot