NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen (jäljempänä Osaketalletustodistus tai FDR ) liikkeeseenlaskijaksi Suomessa ja säilyttämään Osaketalletustodistuksia vastaavia Yhtiön kantaosakkeita (jäljempänä Osakkeet ) Osaketalletustodistusten haltijoiden lukuun Nordea Bank AB:ssa (publ) (jäljempänä Säilyttäjäpankki ) näitä ehtoja noudattaen. Nämä Osaketalletustodistusten yleiset ehdot ovat voimassa alkaen. 2. Osaketalletustodistuksen kuvaus Osaketalletustodistukset lasketaan liikkeeseen Suomen arvo-osuusjärjestelmässä. Yksi Yhtiön Osaketalletustodistus oikeuttaa yhteen Yhtiön Osakkeeseen. Osaketalletustodistus voidaan muuntaa yhdeksi Yhtiön Osakkeeksi kohdan 9 mukaisesti. Kulloinkin liikkeessä olevia Yhtiön Osaketalletustodistuksia vastaava määrä Osakkeita on talletettu Säilyttäjäpankissa Ruotsissa hallintarekisteröitynä Liikkeeseenlaskijan nimiin Osaketalletustodistusten haltijoiden lukuun. Osaketalletustodistus on oikeus, joka on laskettu liikkeeseen arvo-osuutena Suomen arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 7 luvun 3 :n 1 momentin mukaisesti. Osaketalletustodistus on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 :n 1 momentin mukainen arvopaperi. Suomen arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä Euroclear Finland ) säännöt ja päätökset sisältävät yleisiä, osaketalletustodistuksia koskevia säännöksiä. 3. Yhtiö ja Yhtiön Osakkeet Yhtiön nimi on Nordea Bank AB (publ), rekisterinumero ja kotipaikka Tukholma. Yhtiön osoite on: Smålandsgatan 17, SE-10571, Sverige. Kulloinkin voimassaoleva Yhtiön rekisteröity osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa, kantaosakkeet ja C-osakkeet. Kukin kantaosake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja kukin C-osake yhteen kymmenesosaan (1/10) yhdestä äänestä. Osaketalletustodistuksia vastaavat Osakkeet ovat kantaosakkeita kaikki Yhtiön liikkeessä olevat osakkeet olivat kantaosakkeita. Osakerakenne on kuvattu tarkemmin Yhtiön kulloinkin voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä. Lisätietoja Yhtiöstä on saatavissa Internetistä osoitteesta Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Ruotsissa (NASDAQ Stockholm, jäljempänä NASDAQ Tukholma ), Tanskassa (NASDAQ Copenhagen) ja Osaketalletustodistusten muodossa Suomessa (NASDAQ Helsinki). Osaketalletustodistuksen ISIN-koodi on FI

2 4. Liikkeeseenlaskija Osaketalletustodistusten Liikkeeseenlaskija on Nordea Pankki Suomi Oyj, Y-tunnus , Satamaradankatu 5, Helsinki, NORDEA. 5. Säilyttäjäpankki ja arvo-osuusjärjestelmä 5.1. Osakkeet säilytetään Osaketalletustodistusten haltijoiden lukuun hallintarekisteröityinä Liikkeeseenlaskijan nimissä omalla erillisellä arvo-osuustilillä Säilyttäjäpankissa Ruotsissa erillään Säilyttäjäpankin ja Liikkeeseenlaskijan muista varoista. Säilyttäjäpankki on Ruotsissa toimiva tilinhoitajayhteisö ( Kontoförande institut ). Säilyttäjäpankki rekisteröi Osakkeet Ruotsin arvoosuusjärjestelmään Osaketalletustodistuksen haltijan oikeus Liikkeeseenlaskijaa kohtaan talletettujen osakkeiden osalta rekisteröidään Osaketalletustodistuksen haltijan valitsemalle suomalaisessa tilinhoitajassa olevalle arvo-osuustilille. 6. Kaupankäynti Osaketalletustodistuksilla NASDAQ Helsingissä 6.1. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Osaketalletustodistuksen kautta NASDAQ Helsingissä Kaupankäynti ja selvitys Osaketalletustodistuksilla tapahtuu Suomen arvoosuusjärjestelmässä. Osaketalletustodistuksesta ei anneta fyysistä arvopaperia. 7. Osaketalletustodistuksen haltija 7.1. Osaketalletustodistuksen omistajaksi Liikkeeseenlaskijaa kohtaan katsotaan se henkilö tai yhteisö, joka on merkitty Osaketalletustodistuksen haltijoista arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 6 luvun 3 :n mukaisesti muodostettuun haltijaluetteloon Euroclear Finlandissa Haltijaluetteloon merkittyyn omaisuudenhoitajaan sovelletaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 8 luvun 1 :n säännöksiä hallintarekisteröinnistä ja arvo-osuustileistä annetun lain (827/1991, muutoksineen) 5a :n säännöksiä omaisuudenhoitotilistä. 8. Liikkeeseenlaskijan oikeus tietojen saamiseen ja antamiseen 8.1. Liikkeeseenlaskijalla on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 :n 1 momentissa tarkoitettuja arvo-osuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tieto Osaketalletustodistusten haltijoista samojen periaatteiden mukaan kuin arvo-osuusjärjestelmään liitetyn suomalaisen yhtiön osakkeiden liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada tieto osakkeenomistajasta Liikkeeseenlaskija voi pyytää ja saada kohdan 8.1. mukaisia tietoja tilinhoitajalta tai Euroclear Finlandilta Osaketalletustodistuksen haltijalla on velvollisuus antaa tilinhoitajalle sovellettavien sääntöjen mukaiset henkilötietonsa tai muut vastaavat tunnistetietonsa sekä verotusmaataan koskevat tiedot Tilinhoitajalla on Liikkeeseenlaskijan pyynnöstä oikeus antaa Liikkeeseenlaskijalle tai Euroclear Finlandille Osaketalletustodistuksen haltijasta henkilö- tai muita vastaavia tunnistetietoja

3 ja verotusmaata koskevia tietoja sen mukaan kuin Euroclear Finlandin säännöissä tai päätöksissä määrätään Liikkeeseenlaskijalla ja Säilyttäjäpankilla on oikeus antaa suomalaisille ja ulkomaisille viranomaisille, mukaan lukien valvonta- ja veroviranomaiset, tietoja Osaketalletustodistusten haltijoista asianomaisten säännösten sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa. Tämän lisäksi Liikkeeseenlaskijalla on oikeus antaa Yhtiölle ja Säilyttäjäpankille Osaketalletustodistuksen haltijoita koskevaa tietoa kohdassa 8.1. mainitussa laajuudessa. Yhtiö voi luovuttaa saamiaan Osaketalletustodistusten haltijoita koskevia tietoja harkintansa mukaan siten kuin se Yhtiön kotipaikan lakien mukaan on sallittua Liikkeeseenlaskija on vastuusta vapaa viranomaisiin ja muihin tahoihin nähden siltä osin kuin se ei ole saanut sijoittajasta oikeita ja riittäviä tietoja tilinhoitajalta tai Euroclear Finlandilta velvollisuuksiensa täyttämiseen. 9. Osakkeiden ja Osaketalletustodistusten muuntaminen 9.1. Yhtiön Osakkeenomistaja voi muuntaa Osakkeensa Osaketalletustodistuksiksi antamalla muuntamista koskevan toimeksiannon sekä ruotsalaiselle tilinhoitajayhteisölle, jonka pitämälle tilille Osakkeet on talletettu että suomalaiselle tilinhoitajalle, jonka hoitamalle arvo-osuustilille Osaketalletustodistukset rekisteröidään. Nämä toimittavat muuntamisen toteuttamista koskevat tiedot Liikkeeseenlaskijalle Osaketalletustodistusten haltija voi muuntaa Osaketalletustodistuksensa Yhtiön Osakkeiksi antamalla muuntamista koskevan toimeksiannon sekä suomalaiselle tilinhoitajalle, jonka hoitamalle arvo-osuustilille Osaketalletustodistukset on rekisteröity että ruotsalaiselle tilinhoitajayhteisölle, jonka pitämälle tilille Yhtiön Osakkeet talletetaan. Nämä toimittavat muuntamisen toteuttamista koskevat tiedot Liikkeeseenlaskijalle Kohtien 9.1 ja 9.2. mukainen muunto edellyttää, että kaikki muunnettaviin Osakkeisiin/Osaketalletustodistuksiin liittyvät osakkeenomistajan/fdr-haltijan velvollisuudet Yhtiötä/Liikkeeseenlaskijaa kohtaan on täytetty ja että selvitys ei ole kesken. Edellytyksenä muuntamiselle on, että muunnettavat Osakkeet/Osaketalletustodistukset ovat vapaita rasitteista sekä muista laillisista esteistä Liikkeeseenlaskijalla on oikeus periä voimassa olevan hinnastonsa mukainen korvaus kuluista, jotka aiheutuvat Osaketalletustodistusten/Osakkeiden muuntamisesta, mukaan lukien mahdolliset ulkomaisten pankkien Liikkeeseenlaskijalta perimät, muuntamisesta aiheutuvat kulut Liikkeeseenlaskija voi tilapäisesti kieltäytyä muuntamisen suorittamisesta tai lykätä sitä mikäli Osaketalletustodistusten käsittely arvo-osuusjärjestelmässä on estynyt jonkun muuntamiseen osallistuvan, suomalaisen tai ruotsalaisen tahon ollessa suljettuna tai mikäli Liikkeeseenlaskija muuten, esimerkiksi kaupankäynnin tai selvityksen suoritushäiriötilanteessa, katsoo lykkäyksen olevan välttämätön Liikkeeseenlaskija ei ota vastaan osakkeen murto-osaa kirjattavaksi sen nimissä Osaketalletustodistusten haltijoiden lukuun olevaan säilytykseen. 10. Osakkeisiin kohdistuvat luovutus- ja määräämistoimet Osaketalletustodistusten edustamiin Osakkeisiin ei voi kohdistaa panttauksia, luovutusrajoituksia tai muita rasitteita. Mahdolliset rasitteet tulee kirjata arvo-osuustililain mukaisesti Suomen arvoosuusjärjestelmässä Osaketalletustodistuksiin kohdistuviksi.

4 11. Täsmäytyspäivä Liikkeeseenlaskija päättää täsmäytyspäivän, jonka mukaisten arvo-osuustilitietojen mukaan määräytyvät Osaketalletustodistuksen haltijoiden oikeudet esimerkiksi yhtiökokoukseen osallistumisen, osingonjaon, merkintäetuoikeuden saamisen sekä muiden oikeuksien suhteen. Osaketalletustodistuksia koskeva täsmäytyspäivä Suomessa pyritään määräämään samaksi kuin Osakkeita koskeva täsmäytyspäivä Ruotsissa. Täsmäytyspäivä julkistetaan kohdan 16 mukaisesti. 12. Osingonmaksu ja muu voitonjako Yhtiö suorittaa Osaketalletustodistusten edustamille Osakkeille kuuluvan osingon Liikkeeseenlaskijalle yhtiökokouksen asiaa koskevan päätöksen sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Säilyttäjäpankin kautta Liikkeeseenlaskija huolehtii Yhtiön Osaketalletustodistusten edustamille Osakkeille maksaman osingon jakamisesta Osaketalletustodistusten haltijoille näiden omistusten mukaisessa suhteessa. Omistus määräytyy Liikkeeseenlaskijan ilmoittaman täsmäytyspäivän mukaisesti Osinko maksetaan Osaketalletustodistuksen haltijoille euroissa Liikkeeseenlaskija päättää Osaketalletustodistuksille tulevan osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän aina kulloinkin erääntyvän osingon osalta erikseen. Maksupäivä pyritään määräämään mahdollisimman lähellä olevaksi päiväksi kuin maksupäivä Ruotsissa, ottaen kuitenkin huomioon kulloinkin voimassa olevat Euroclear Finlandin säännöt ja päätökset sekä soveltuvan lainsäädännön Osaketalletustodistuksille tuleva osinko maksetaan täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti Osaketalletustodistuksen haltijan arvo-osuustiliin liitetylle rahatilille arvo-osuustilin tietojen perusteella. Maksettava määrä pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään senttiin Osinko maksetaan arvo-osuustileistä annetun lain (827/1991, muutoksineen) 29 :n mukaisesti niille Osaketalletustodistuksen haltijoille, joilla on Euroclear Finlandissa pidettävän haltijaluettelon mukaisesti täsmäytyspäivänä oikeus suorituksen saamiseen Euroclear Sweden AB tai Säilyttäjäpankki pidättää Osaketalletustodistusten edustamien osakkeiden osalta maksettavaksi tulevan lähde- tai muun veron Ruotsin ja Osaketalletustodistuksen haltijan kotimaan välisen verosopimuksen mukaan tai ylimmän Ruotsin ulkomaalaisilta perimän veroprosentin mukaisena Liikkeeseenlaskijalla on oikeus vähentää osingosta ennen sen maksamista Osaketalletustodistuksen haltijan maksettavaksi tulevat mahdolliset muut Suomen tai Ruotsin lainsäädännön mukaiset verot ja maksut Mikäli voitonjako Yhtiön päätöksen mukaisesti tapahtuu muuna kuin käteissuorituksena, eikä voitonjakoa ole laillisesti tai teknisesti mahdollista toteuttaa Yhtiön päätöksen mukaisena Osaketalletustodistusten haltijoihin nähden samalla tavalla kuin Yhtiön osakkeenomistajiin nähden, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus suorittaa Osaketalletustodistusten haltijoille käteiskorvaus Osaketalletustodistusten haltijoille ilmoitetaan ehdotettuun voitonjakoon liittyvästä menettelystä kohdan 16 mukaisesti.

5 13. Yhtiön yhtiökokoukset Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, on julkaistava aikaisintaan kuusi ja viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu muuhun yhtiökokoukseen tulee toimittaa aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta Yhtiökokouskutsun yhteydessä ilmoitetaan ainakin seuraavat tiedot: täsmäytyspäivä, jonka mukaan määräytyy oikeus osallistua yhtiökokoukseen menettelyohjeet siitä, milloin viimeistään ja miten Osaketalletustodistuksen haltijan on ilmoittauduttava Liikkeeseenlaskijalle tai Yhtiölle voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa siellä missä yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla. 14. Yhtiön päätökset ja muu aineisto Osaketalletustodistusten haltijat ovat oikeutettuja saamaan Yhtiön tai Liikkeeseenlaskijan antamia tietoja ja asiakirjoja, jotka vaikuttavat Osaketalletustodistusten haltijoiden asemaan, samoin periaattein kuin Yhtiön muutkin osakkeenomistajat. Tietoa on saatavilla ja julkistetaan NASDAQ Helsingin kautta ja Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa Pääomaoperaatiot sekä Yhtiön Osakkeisiin ja Osaketalletustodistuksiin vaikuttavat muutokset Osaketalletustodistuksille pyritään antamaan pääomaoperaatioissa samat oikeudet kuin Osakkeille Liikkeeseenlaskija huolehtii Yhtiön päättämien, Osaketalletustodistuksiin tai Osaketalletustodistusten haltijoiden asemaan vaikuttavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta Yhtiön päätöksen mukaisesti edellyttäen, että: sanotut toimenpiteet ovat Suomen lainsäädännön nojalla mahdollisia; Suomen arvo-osuusjärjestelmä mahdollistaa sanottujen toimenpiteiden toteuttamisen Yhtiön päätöksen mukaisena Liikkeeseenlaskija päättää täsmäytyspäivän Osaketalletustodistuksille kunkin pääomaoperaation osalta erikseen, ottaen aina huomioon sovellettavien lakien pakottavat säännökset. Oikeus suorituksen saamiseen kussakin pääomaoperaatiossa on niillä Osaketalletustodistusten haltijoilla, jotka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finlandin pitämään haltijaluetteloon Mikäli Yhtiön pääomaoperaatio johtaisi siihen, että Osaketalletustodistusten haltijoilla olisi oikeus osakkeen murto-osaan, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus parhaaksi katsomallaan tavalla myydä ei-tasan menevät oikeudet ja suorittaa tuotto vähennettynä mahdollisilla veroilla ja kuluilla Osaketalletustodistusten haltijoille Liikkeeseenlaskijalla on oikeus toteuttaa Yhtiön pääomaoperaatiot ja muut Osaketalletustodistusten edustamiin Osakkeisiin, Osaketalletustodistuksiin tai Osaketalletustodistusten haltijoihin kohdistuvat Yhtiön toimenpiteet valiten siihen teknisesti tarkoituksenmukaisin tapa Rahastoanti, osakkeiden jakaminen (split) ja osakkeiden yhdistäminen

6 Liikkeeseenlaskija huolehtii Yhtiön päättämässä rahastoannissa Osaketalletustodistusten haltijoille tulevia Osakkeita vastaavien Osaketalletustodistusten kirjaamisesta Osaketalletustodistusten haltijoiden arvo-osuustileille sekä Osakkeiden jakamisen ja yhdistämisen edellyttämistä toimenpiteistä Liikkeeseenlaskijan päättämässä aikataulussa Uusmerkintä (osakkeet, pääomalainat, optiot, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat) Mikäli Osaketalletustodistusten edustamilla Osakkeilla on merkintäoikeus uusmerkinnässä tai jos Yhtiön tekemä muunlainen tarjous tai toimenpide kohdistuu myös Osaketalletustodistusten haltijoihin, kustakin toimenpiteestä tiedotetaan Osaketalletustodistusten haltijoille kohdan 16 mukaisesti Mikäli painavista käytännöllisistä tai teknisistä syistä ei ole mahdollista, että Osaketalletustodistusten haltijoille voidaan antaa oikeus osallistua Yhtiön edellä tässä kohdassa mainittuun pääomaoperaatioon, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus myydä Osaketalletustodistusten haltijoiden lukuun ne oikeudet, jotka kohdistuvat Osaketalletustodistusten edustamiin Osakkeisiin ja suorittaa kertynyt tuotto vähennettynä mahdollisilla veroilla ja kuluilla noudattaen soveltuvin osin edellä olevia osingonmaksua koskevia kohtia Muut pääomaoperaatiot Liikkeeseenlaskija ja Yhtiö sopivat erikseen muiden pääomaoperaatioiden toteuttamisesta Osaketalletustodistuksiin nähden Pääomaoperaation toteuttamisesta tiedotetaan kohdan 16 mukaisesti. 16. Tiedottaminen Osaketalletustodistusten haltijoille ilmoitetaan kaikista Osakkeita, Osaketalletustodistuksia tai näitä ehtoja koskevista asioista samalla tavalla kuin tietoa yleensä julkistetaan Yhtiön osakkeenomistajille, esimerkiksi pörssitiedotteilla tai lehdistötiedotteilla tai julkaisemalla tietoa Yhtiön Internet-sivuilla. Jos tietoa ei anneta kerrotuilla tavoilla, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Osaketalletustodistusten haltijoille julkaisemalla vähintään kerran ilmoituksen vähintään yhdessä valitsemassaan valtakunnallisessa päivälehdessä Suomessa, muutoin kirjallisesti tai tavalla, jolla tilinhoitajan voimassa olevien sääntöjen mukaan toimitetaan ilmoitukset rekisteriin merkityille. Niin kauan kuin Osaketalletustodistukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä, Liikkeeseenlaskija toimittaa saman ilmoituksen myös NASDAQ Helsingille. Liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta tässä kohdassa tarkoitettuun tiedottamiseen, jos Yhtiö, tilinhoitaja tai jokin muu taho huolehtii tiedottamisesta. 17. Muutokset ehtoihin Liikkeeseenlaskijalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, mikäli soveltuva lainsäädäntö, viranomaispäätökset tai -ohjeet tai Euroclear Finlandin säännöt tai määräykset edellyttävät muutosta tai mikäli muutos on Liikkeeseenlaskijan mielestä muutoin välttämätön, eivätkä Osaketalletustodistusten haltijan oikeudet oleellisesti huonone. 18. Noteerauksen loppuminen Mikäli Yhtiö päättää lopettaa Osakkeiden noteeraamisen NASDAQ Helsingissä tai NASDAQ Tukholmassa taikka noteeraaminen päättyy muusta painavasta syystä, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus irtisanoa Osakkeiden säilyttäminen. Irtisanominen tapahtuu lähettämällä ilmoitus Osaketalletustodistusten haltijoille postitse sekä julkistamalla tieto kohdan 16 mukaisesti.

7 18.2. Nämä ehdot pysyvät voimassa 12 kuukautta siitä, kun irtisanominen on tapahtunut Edellisessä kohdassa mainitun ajan jälkeen Liikkeeseenlaskija pitää Osakkeita säilytyksessä edelleen 2 vuotta, mutta ei enää huolehdi Osakkeisiin liittyvistä, näiden ehtojen mukaisista hoitotoimenpiteistä Edellisessä kohdassa mainitun ajan jälkeen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus myydä Osakkeet ja vähentää kauppasummasta realisointikustannukset ennen summan jakamista Osaketalletustodistusten haltijoille Osaketalletustodistusten haltijoilla on oikeus nostaa varat 5 vuoden ajan Osakkeiden myynnistä lukien. Varat, joita ei ole nostettu määräajassa, tilitetään Yhtiölle. 19. Liikkeeseenlaskijan vaihtaminen Mikäli Yhtiö päättää vaihtaa Liikkeeseenlaskijaa tai Liikkeeseenlaskija painavasta syystä irtisanoo Osaketalletustodistusten liikkeeseenlaskua koskevan Yhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen, Liikkeeseenlaskija siirtää sen nimissä Säilyttäjäpankissa olevat Osaketalletustodistusten edustamat Osakkeet sekä kaikki näiden ehtojen mukaiset tehtävänsä Yhtiön osoittamalle uudelle liikkeeseenlaskijalle uuden liikkeeseenlaskijan ja Yhtiön välillä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Liikkeeseenlaskija on vastuussa kaikkien näiden ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämisestä sopimuksen päättymiseen asti. Osaketalletustodistusten haltijoille ilmoitetaan Liikkeeseenlaskijan vaihtumisesta kohdan 16 mukaisesti. 20. Vastuunrajoitukset Liikkeeseenlaskija ei vastaa mahdollisista vahingoista, mikäli on toiminnassaan noudattanut normaalia huolellisuutta Liikkeeseenlaskija ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Liikkeeseenlaskijan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Liikkeeseenlaskija on velvollinen ilmoittamaan Osaketalletustodistusten haltijoille tietoonsa tulleesta Yhtiötä tai Liikkeeseenlaskijaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Ilmoittaminen tapahtuu kohdan 16 mukaisesti tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, Liikkeeseenlaskijan parhaaksi katsomalla tavalla. 21. Sovellettava laki Osaketalletustodistuksiin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Osaketalletustodistuksiin tai näihin ehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Henkilöasiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa, mikäli asiakkaan kotipaikka on Suomessa. Mikäli Liikkeeseenlaskija niin haluaa, voidaan riita ratkaista välimiesmenettelyssä välimiesmenettelylain mukaisesti. Tämä edellyttää kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) 12 luvun 1d :n mukaan, että kuluttajaksi katsottava asiakas tämän hyväksyy riidan jo synnyttyä. Tässä tapauksessa Liikkeeseenlaskija vastaa välimiesten palkkioista, ellei asiakas ole ilmeisen perusteettomasti nostanut tai vastustanut kannetta.

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016

Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Kutsu Ramirentin varsinaiseen yhtiökokoukseen vuonna 2016 Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17. maaliskuuta 2016 kello 10:00 Scandic Marina

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UTKAST 2016-04-29 KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Sotkamo Silver Aktiebolagin (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Perjantaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 1 sur 7 09/02/2011 12:09 09 February 2011 08 February 2011 Yhtiökokouskutsu STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.2.2011 klo 12.59 Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12. huhtikuuta 2016 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki.

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot