SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA"

Transkriptio

1 SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso Osa I Riitta Husso, LM Valvira 1

2 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA = TEO ja STTV (2009) Sosiaalihuollon valvontaa tuli viraston tehtäväksi vuonna Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa. varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä parantaa vaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa Muut tehtävät liittyvät alkoholin, tupakan, terveydensuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja geenitekniikan valvontaan ja ohjaukseen. Lautakunnat: ammattihenkilöiden valvonta, adoptio, abortti Riitta Husso, LM Valvira 2

3 VALTAKUNNALLINEN VALVONTA Ennakollinen valvonta lupa- ja ilmoitusmenettely omavalvonnan kehittäminen Suunnitelmaperusteinen valvonta valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niiden toimeenpano Reaktiivinen valvonta kantelut viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitukset omasta aloitteesta valvontaan otetut asiat muiden viranomaisten pyytämät lausunnot (esim. poliisi, EOA, EIT) Riitta Husso, LM Valvira 3

4 OMAVALVONTA Yksityinen terveydenhuolto - omavalvonta Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990, 6 ) Valviran määräys Julkinen terveydenhuolto- laadunhallinta ja potilasturvallisuussuunnitelma Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 8 STM:n asetus 341/2011 Yksityinen sosiaalihuolto - omavalvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Valviran määräys Julkinen sosiaalihuolto vanhuspalvelujen osalta - omavalvonta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuspalvelulaki (980/2012) 23 omavalvonnasta voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki - tulee voimaan asteittain alkaen 2015 Omavalvonta kaikkiin julkisiin sosiaalihuollon palveluihin Riitta Husso, LM Valvira 4

5 RAJAPINNAT Vanhuspalvelulakia sovelletaan sekä julkisiin että yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Valviralla valtuutus antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta Uusi määräys annettiin ja tulee voimaan korvaa aikaisemman, annetun määräyksen yksityisille sosiaalipalveluille Julkisessa terveydenhuollossa on käytössä laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma myös vanhuspalvelujen osalta Yksityisessä terveydenhuollossa omavalvonta on otettava käyttöön vanhuspalvelujen osalta myös silloin, kun on yksi toimipaikka Riitta Husso, LM Valvira 5

6 OMAVALVONTA Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen, laatusuositusten ja palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on laadunhallintaa ja perustuu suunnitelmallisesti toteutettuun riskinhallintaan. Laatusuositukset (ikääntyvien palvelut 11:2013, lastensuojelu 4:2014, turvakotipalvelut THL 11/2013, varhaiskasvatuksen laatusuositus 6:2004) Koskee yksityisissä sosiaalipalveluissa sosiaalihuoltolain 17 :ssä ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 :ssä mainittuja palveluja ja niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita tuotetaan korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla + perhepäivähoito Riitta Husso, LM Valvira 6

7 OMAVALVONNAN TAVOITTEET laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut avoin, oppiva toimintakulttuuri edistää asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia asiakkaan osallisuuden parantaminen yhtenäiset palveluprosessit palveluprosessien seurannan ja arvioinnin kehittäminen valvonnan painopiste ennakolliseen valvontaan Omavalvonnan perusidea on, että esille tulevat epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta kriittiset työvaiheet ja riskit kyetään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Ydinkysymys: mitkä ovat niitä asioita, joita omassa yksikössä tai toiminnassa ei saa tapahtua Riitta Husso, LM Valvira 7

8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN JA ORGANISOINTI OSA II Riitta Husso, LM Valvira 8

9 OVS:N LAATIMINEN I Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi suunniteltujen toimintojen kirjallista kuvaamista Julkisesti nähtävänä toimintayksikkökohtaisesti Uuden palveluntuottajan on laadittava 6 kk:n sisällä toiminnan käynnistämisestä Kukin palveluntuottaja kirjaa omassa toiminnassa toteutuvat määräyksessä olevat asiat Toimintayksikön johtajat ja lähiesimiehet vastaavat siitä, että omavalvontaa toteutetaan järjestelmällisesti Sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää Riitta Husso, LM Valvira 9

10 OVS:N LAATIMINEN II Omavalvonnan suunnittelu käynnistää suunnitelmallisen laatutyön. Omavalvontasuunnitelmassa ei kuvata ihannetilannetta, vaan omaa toimintaa arvioidaan totuudenmukaisesti. Omavalvonta ei edellytä erityisen laatujärjestelmää, mutta jos sellainen on, voidaan omavalvontaa toteuttaa sen osana. Omavalvonnan voi organisoida toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Palveluntuottajan vastuulla on, että alihankkijat sitoutuvat yksikön laatutavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin Riitta Husso, LM Valvira 10

11 1. Nimetään johdon edustaja ja vastuuhenkilö (t) Perustetaan tarvittaessa työryhmä (t) Määritetään tehtävät ja vastuut 2. Omavalvonnasta tiedotetaan henkilöstölle Tarvittaessa suunnitellaan ja järjestetään koulutusta 3. Kuvataan palvelutoiminta ja palveluprosessit 4. Asetetaan laatutavoitteet Sovitaan riskien hallinnasta ja korjaavista toimenpiteistä Laaditaan menettely/työohjeet Sovitaan seurantakäytännöistä Sovitaan omavalvonnan asiakirjojen muodosta, päivittämisestä ja säilyttämisestä 5. Laaditaan omavalvontasuunnitelma, jonka johto hyväksyy 6. Käynnistetään omavalvonta, seuranta ja toiminnan jatkuva kehittäminen Riitta Husso, LM Valvira 11

12 TOTEUTUKSEN TYÖKALUT (kaavio 4) Toiminnan ohjauksen työkalut: omavalvonnasta vastaavien nimeäminen laatutavoitteiden määritteleminen prosessien kuvaukset, hyvät käytännöt, kehittämiskohteet työ- ja toimintaohjeet seurantakäytännöt: miten varmistetaan, että itsearviointi, benchmarking, sisäiset auditoinnit johdolle raportointi Riitta Husso, LM Valvira 12

13 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ OSA III Riitta Husso, LM Valvira 13

14 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ilmaisee, miksi toimintayksikkö on olemassa, kenelle, mitä ja millä resursseilla palveluja tuotetaan Toimintaperiaatteet näkyvät asiakastyössä ammattieettisenä toimintana - asiakkaan kohtaamisena kunnioittavasti ja kiireettömästi sekä osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisena Arvot ovat sidoksissa sosiaalihuollon toimintaa ohjaaviin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin Miten arvot ja toimintaperiaatteet näkyvät asiakastyössä? Riitta Husso, LM Valvira 14

15 RISKINHALLINTA I Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava miten toimintayksikön riskinhallinta toteutetaan miten tiedot esiin tulleista laatupoikkeamista ja vaaratilanteista käsitellään miten ne kirjataan miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan miten toimintaa koskevista muutoksista tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille Lakimies Riitta Husso 15

16 RISKINHALLINTA II Johdon ohjaama strateginen riskinhallinta riskinhallinnan organisointi vastuiden määrittäminen ja vastuun ottaminen Operatiivinen riskinhallinta henkilökunnan toteuttama riskinhallinta on toiminnassa toteutuvaa omavalvontaa Kohdistetaan kaikille toiminnan osa-alueille Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita Riskinhallinta ja turvallisuussuunnittelu (STM:n julkaisuja 2011:15) Riitta Husso, LM Valvira 16

17 RISKINHALLINTA III Miten yksikössä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan asiakasturvallisuuteen liittyviä riskejä? Mitä riskejä/kriittisiä työvaiheita voidaan tunnistaa? fyysisen ympäristön riskit toimintatavoista johtuvat asiakkaista johtuvat henkilökunnasta Mitä näkökulmia riskien arvioinnissa huomioidaan? Miten riskitietoa käytetään toiminnan kehittämisessä? Riitta Husso, LM Valvira 17

18 Riitta Husso, LM Valvira 18

19 RISKINHALLINTA VI Mitä muutos edellyttää? syiden selvittämistä miten työympäristöä, prosesseja, toimintatapoja ja ohjeita kehitetään riskien arvioinnin perusteella? kenelle tiedotetaan? vaatiiko koulutusta, vai riittääkö tiedottaminen? Edellyttää työyhteisössä avointa ja turvallista ilmapiiriä ottaa keskusteluun esille tulleita epäkohtia tai läheltäpiti-tilanteita Edellyttää valmiutta kohdata tyytymätön asiakas Lakimies Riitta Husso 19

20 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET I Hoito-, palvelu-, kuntoutus tai muu suunnitelma miten asiakkaan palveluntarve arvioidaan miten laaditaan ja miten asiakkaan toiveet otetaan huomioon miten kuullaan tarvittaessa omaisia tai läheisiä miten toteutumista seurataan miten varmistetaan, että henkilökunta toimii hoitoja palvelusuunnitelman mukaisesti iäkkään henkilön on oltava aidosti osallinen ja hänen mielipidettään on kuultava palvelun toteutuksessa (laatusuositus) Riitta Husso, LM Valvira 20

21 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET II Asiakkaan kohtelu miten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat periaatteet miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasianmukaista kohtelua havaitaan ammatillisuus Miten haittatapahtuma tai vaaratilanne käsitellään asiakkaan ja/tai omaisen kanssa Riitta Husso, LM Valvira 21

22 IHMISOIKEUDET Oikeus ihmisarvoiseen elämään Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, luovuttamattomia, toisistaan riippuvaisia perustavaa laatua olevia oikeuksia (YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1948) Jakautuvat: 1.Kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin (esim. orjuuden kielto, kidutuksen kielto, sananvapaus, liikkumisvapaus, oikeus yksityisyyteen) 2.Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin (esim. oikeus sosiaaliturvaan, opetukseen, terveyspalveluihin, asumiseen, kulttuuriin, omaan kieleen) Riitta Husso, LM Valvira 22

23 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS Ihmisarvon loukkaamattomuus Henkilökohtainen vapaus (fyysinen vapaus, tahdonvapaus ja itsemääräämisoikeus) oikeus elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen oikeus henkilökohtainen koskemattomuuteen oikeus turvallisuuteen liikkumisvapaus yksityiselämän suoja kunnia ja kotirauha luottamuksellisen viestin salaisuus oikeus kompetenssiin: tarkoittaa oikeutta käyttää itsemääräämiskykyään = velvollisuus edistää henkilön kykyä itsenäiseen ajatteluun, toimintaan ja päätöksentekoon Jokaisella on oikeus laajimpaan mahdolliseen vapauteen, jota rajoittaa muiden yhtäläiset oikeudet vapauteen ja turvallisuuteen Riitta Husso, LM Valvira 23

24 NYKYINEN PERUSTA Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää: Asiakaslaki (812/2000) 4 ja Vanhuspalvelulaki (980/2012) 19 Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Asiakaslain 8 : Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen Riitta Husso, LM Valvira 24

25 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUSLAKI Lain tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta ennaltaehkäistä rajoitustoimenpiteiden käyttöä turvata välttämätön hoito ja huolenpito tilanteissa, joissa henkilö ei kykene tekemään sosiaali- ja terveydenhuoltoaan koskevia päätöksiä varmistaa, että henkilön itsemääräämisoikeutta tai muita perusoikeuksia rajoitetaan vain silloin, kun se on välttämätöntä edistää turvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa annettaessa Riitta Husso, LM Valvira 25

26 ITSEMÄÄRÄÄMISKYVYN VAHVISTAMINEN yleinen itsemääräämisoikeussuunnitelma tehdään osana omavalvonta- tai laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa itsemääräämiskyvyn arviointi päätös yksilöllinen itsemääräämisoikeussuunnitelma henkilöstön koulutus tilaratkaisut tiedonantovelvollisuus jälkiselvittely kirjaaminen, tilastointi ja valvonta Riitta Husso, LM Valvira 26

27 YLEISET EDELLYTYKSET tilanteen kannalta välttämätön lievemmät keinot eivät sovellu tai eivät ole riittäviä hoidon tai huollon kannalta perusteltu, tarkoitukseen sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden useiden rajoitustoimien yhteisvaikutus toteutettava ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti ja perustarpeista huolehtien lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä Riitta Husso, LM Valvira 27

28 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET III Asiakkaan osallisuus miten asiakkaat, omaiset/läheiset osallistuvat yksikön laadun kehittämiseen, miten yksikössä kerätään palvelujen sisältöön, laatuun, riittävyyteen ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta Palautetiedon käsittely kuvaus siitä, miten saatu palaute käsitellään ja miten se otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä Riitta Husso, LM Valvira 28

29 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET III Laatusuositus : Iäkkään mahdollisuus osallistua myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt. Tämä edellyttää: henkilö saa tarvittavaa tukea, kuten apuvälineitä näkemisen, kuulemisen, lukemisen, kommunikoinnin, yhteydenpidon, muistamisen ja liikkumisen tueksi Turvataan läheisten ja omaisten osallisuus hänen elämäänsä silloin, kun hän itse sitä haluaa Riitta Husso, LM Valvira 29

30 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET IV Asiakkaan oikeusturva muistutuksista vastaava taho, sosiaaliasiamies, kuluttajaneuvoja ja heidän tarjoamat palvelut tavoiteaika muistutusten käsittelylle kuvaus menettelystä, miten muistutuksista ym. valvontapäätöksistä saatu tieto hyödynnetään Yksityisissä palveluissa kuluttajansuojalainsäädännön mukainen erimielisyyksien käsittelymenettely kuluttaja-asiamies ja kuluttajariitalautakunta Riitta Husso, LM Valvira 30

31 PALVELUN SISÄLLÖN OV I Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta kuvaus toimintakykyä ja hyvinvointia edistävistä palvelu- ja hoitoperiaatteista ja niitä tukevista käytännöistä miten hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista seurataan Riitta Husso, LM Valvira 31

32 PALVELUN SISÄLLÖN OV I Laatusuositus: Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työtavan käyttöä on lisättävä sekä kotihoidossa että tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa niin, että: työyhteisössä sovitaan yhdessä kuntoutumista edistävän toiminnan vahvistamisesta ja sisällöstä kuntoutusalan ammattilaiset tukevat toimintakykyä tukevan työtavan käyttöä iäkkään henkilön arjessa muistisairaiden kuntoutusta on järjestelmällisesti lisättävä Riitta Husso, LM Valvira 32

33 PALVELUN SISÄLLÖN OV II Ravitsemus Miten omavalvonnassa seurataan riittävän ravinnon ja nesteen saantia ja ravitsemuksen tasoa kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta) ravitsemukseen ja ruokailujen järjestämiseen liittyvät havaitut epäkohdat, puutteet, kehittämistarpeet Riitta Husso, LM Valvira 33

34 PALVELUN SISÄLLÖN OV III Hygieniakäytännöt miten omavalvonnassa seurataan yksikön yleistä hygieniatasoa miten varmistetaan asiakkaiden tarpeita vastaavien hygieniahoitokäytäntöjen toteutuminen laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti Riitta Husso, LM Valvira 34

35 PALVELUN SISÄLLÖN OV IV Terveyden- ja sairaanhoito miten varmistetaan, että hammashoitoa, kiireetöntä ja kiireellistä sairaanhoitoa sekä äkillistä kuolemantapausta koskevia ohjeita noudatetaan miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan kuka vastaa terveyden- ja sairaanhoidosta Riitta Husso, LM Valvira 35

36 PALVELUN SISÄLLÖN OV V Lääkehoito lääkehoidon vastuuhenkilöstä miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään (Turvallinen lääkehoito -opas 2005:32) Lääkehoidon ja lääkehuollon riskinhallinta onko henkilöstöllä ajan tasalla olevat lääkkeenanto-oikeudet ja luvat miten lääkehoidon osaamista ylläpidetään onko asiakkailla henk. koht. lääkehoitosuunnitelmia miten ja miten usein asiakkaiden lääkitys tarkistetaan mitä riskejä liittyy lääkkeiden jakoon ja käsittelyyn jääkö lääkkeitä jakamatta/antamatta tuleeko virheitä lääkkeenjaossa Riitta Husso, LM Valvira 36

37 PALVELUN SISÄLLÖN OV VI Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (keskeinen riskinhallinnan osa-alue) Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan omaiset ja muut vapaaehtoistoimijat kotisairaanhoito ateriapalvelu kuljetuspalvelut palvelusetelipalvelujen tuottajat Riitta Husso, LM Valvira 37

38 ASIAKASTURVALLISUUS I Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten tehdään yhteistyötä turvallisuudesta vastaavien viranhaltijoiden ja toimijoiden kanssa Turvallisuussuunnittelu perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön (561/1999), mutta yksikön omavalvonnassa keskitytään yksikön vastuulla olevaan asiakasturvallisuuteen Uusi asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (379/2014) Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) opas Riitta Husso, LM Valvira 38

39 ASIAKASTURVALLISUUS II riskinarvioinnin keskiössä sisäisten ja ulkoisten uhkien ja vaaratilanteiden kartoittaminen (uhkaavasti/aggressiivisesti käyttäytyvät asiakkaat, omaiset tai vieraat) asiantuntijayhteistyötä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa: pelastus-, terveydensuojelu-, työsuojeluviranomaiset, poliisi, turvapalvelut hyvällä suunnittelulla varmistetaan sekä asiakkaiden että henkilöstön turvallisuus EA- valmius Riitta Husso, LM Valvira 39

40 ASIAKASTURVALLISUUS III Henkilöstö: hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten käytön periaatteet. miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. rekrytointia koskevat periaatteet miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana aina asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja palvelujen tarve Riitta Husso, LM Valvira 40

41 ASIAKASTURVALLISUUS IV Henkilöstö: miten hoitoon ja hoivaan osallistuva henkilöstö ja opiskelijat perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat periaatteet ja käytännöt Riitta Husso, LM Valvira 41

42 ASIAKASTURVALLISUUS V Toimitilat: kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. tiedot toimintayksikön siivousta ja pyykinhuoltoa koskevista käytännöistä Periaatteita: esteettömyys, turvallisuus, esim. pariskuntien mahdollisuus yhdessä asumiseen, omaisten mahdollisuus yöpyä yksikössä, mihin tarkoitukseen tiloja käytetään ja ketkä niitä käyttävät Riitta Husso, LM Valvira 42

43 ASIAKASTURVALLISUUS VI Teknologiset ratkaisut toimintayksikön käytössä olevat kulunvalvontalaitteet ja muut asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi tai palvelun toteuttamiseksi käytössä olevat laitteet käytön periaatteet miten varmistetaan asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen vastuuhenkilö Tallentava kameravalvonta edellyttää henkilötietolain 10 :n mukaisen rekisteriselosteen laatimista Riitta Husso, LM Valvira 43

44 ASIAKASTURVALLISUUS VII Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta ja vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vastaavan henkilön nimi ja yhteistiedot miten varmistetaan, että asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto toteutuvat asianmukaisesti Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) ja Valviran määräys (4/2010), Instrumentti, laitteisto, väline, ohjelmisto, materiaali tmv., jota käytetään mm. sairauden ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai vamman tai vajavuuden kompensointiin. esim. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit Riitta Husso, LM Valvira 44

45 ASIAKAS - JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY I Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä Riitta Husso, LM Valvira 45

46 ASIAKAS - JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY II Henkilötietolaki (523/1999) 6 :n mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva suunnitelma 10 :n mukainen rekisteriseloste ja/tai tietosuojaseloste, jolla asiakkaita informoidaan salassa pidettävien tietojen käsittelystä henkilötietojen siirtäminen arkistoon: kunnan tiedot kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti kunnan omaan arkistoon ja muut palveluntuottajan omaan arkistoon (Arkistolaki 831/1994) Riitta Husso, LM Valvira 46

47 ASIAKAS - JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY III asiakkaalla oikeus saada itseään koskevat tiedot asiakasasiakirjoihin on tehty palvelun ja hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset kirjaukset henkilötietoja käsitellään huolellisesti, suunnitelmallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti asiakirjamerkinnät allekirjoitetaan lokitiedot kerätään asiakasrekisterikohtaisesti tietosuojavastaava on nimetty toimintayksikön johtajan velvollisuudet: kirjalliset ohjeet, huolehtia henkilöstön osaamisesta asiakkaiden/omaisten kirjallinen suostumus asiakkaiden informointi Riitta Husso, LM Valvira 47

48 TIETOSUOJAN OMAVALVONTA Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) (tietosuojavastaava 20 :n 5 mom.) 5 b luku 19 h Palvelujen antajan omavalvonta Palvelunantajan on laadittava tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Miten varmistetaan muun muassa: 1. että käyttäjillä on riittävä koulutus ja kokemus 2. että käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet ovat asianmukaisia 3. että niitä käytetään valmistajan ohjeen mukaisesti 4. että käyttöympäristö on asianmukainen turvalliselle tietojen käsittelylle Riitta Husso, LM Valvira 48

49 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa johto hyväksyy säilytetään 7 vuotta kunnissa laaditun arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti toimitetaan pyynnöstä viranomaiselle valvontaviranomainen voi vaatia täydentämistä, korjaamista tai muuttamista Valvontaviranomaisia ovat kunta, aluehallintovirasto ja Valvira Riitta Husso, LM Valvira 49

50 YHTEENVETO I Konkretisoitava, mitä hyvä laatu tarkoittaa omassa yksikössä ja mitä seikat ovat asiakkaiden/omaisten mielestä tärkeitä > määriteltävä tavoitetaso ja kehittämiskohteet, vastuut ja seuranta Koko henkilökunta mukaan omavalvontaan, mutta tarkoituksenmukaisella tavalla tärkeintä on ymmärtää, miksi toimitaan näin ja miksi omavalvontaa tehdään? Henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin, edellyttää avointa keskustelukulttuuriä ilman syyllistämistä Riitta Husso, LM Valvira 50

51 YHTEENVETO henkilökunta kuulee asiakkaita ja omaisia sekä ottaa palautteen huomioon toiminnan kehittämisessä esimies vie asioita eteenpäin ja vastaa toimenpiteistä johdon sitoutuminen omavalvontaan liitetään omavalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi osaksi toiminnan itsearviointia ja muuta arviointia omavalvontasuunnitelma toimii myös perehdyttämisen ja toiminnan kehittämisen työvälineenä vältetään sitä, että omavalvonnasta tulee jokin irrallinen lisävaiva yksikön toimintaan tai on pelkkä asiakirja mapissa Riitta Husso, LM Valvira 51

52 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ OMAVALVONTAOHJELMA (järjestämislain 18 ) Järjestäjä ja tuottajatason omavalvontaohjelmat varmistamaan, että toiminta ja palvelut järjestetään ja tuotetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, suunnitelmallisesti ja asiakasturvallisesti varmistamaan palvelun käyttäjien yhdenvertaisuus suunnitellaan palvelujen riskinhallinta Riitta Husso, LM Valvira 52

53 KIITOS JA OIKEIN HYVÄÄ SYKSYÄ! Riitta Husso, LM Valvira 53

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA Riitta Husso, LM, Valvira 17.3.2017 1 Valvira On sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

GREEN CARE PÄIVÄT 2016 Kohti laadukkaita green care palveluita, opastusta omavalvontaan

GREEN CARE PÄIVÄT 2016 Kohti laadukkaita green care palveluita, opastusta omavalvontaan GREEN CARE PÄIVÄT 2016 Kohti laadukkaita green care palveluita, opastusta omavalvontaan http://www.sitra.fi/julkaisut/esitteet/2013/vihreaa_hyvinvointia. pdf Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 ESSOTE Taustaa Etelä

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira Riitta Husso, LM, Valvira Kouvola 1.12.2016 Valvira.fi, @ValviraViestii

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Oulu Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma Oulu Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015-2018 Oulu 3.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 3.6.2015 Hanna Ahonen 1 Säädösperustaa Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (luvut 2 ja

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET OSANA OMAVALVONTAA. ohjauksella saatuja kokemuksia. Riitta Husso, LM, Valvira 6.5.2015

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET OSANA OMAVALVONTAA. ohjauksella saatuja kokemuksia. Riitta Husso, LM, Valvira 6.5.2015 TERVEYDENHUOLLON LAITTEET OSANA OMAVALVONTAA ohjauksella saatuja kokemuksia Riitta Husso, LM, Valvira 6.5.2015 1 OMAVALVONTA SOS.HUOLLOSSA Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki 15.4.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.4.2015 Hanna Ahonen 1 Säädösperustaa Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa VPN 5.6.2019 Lakimies Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuslaki. Oma tupa, oma lupa - itsemääräämisoikeus vanhuspalveluissa

Itsemääräämisoikeuslaki. Oma tupa, oma lupa - itsemääräämisoikeus vanhuspalveluissa Itsemääräämisoikeuslaki Oma tupa, oma lupa - itsemääräämisoikeus vanhuspalveluissa Riitta Burrell 20.5.2014 Hallitusohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma: Laaditaan lainsäädäntö asiakkaiden

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

OMAVALVONTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ. Riitta Husso, Valvira 25.8.2015

OMAVALVONTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ. Riitta Husso, Valvira 25.8.2015 OMAVALVONTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Riitta Husso, Valvira 25.8.2015 1 Omavalvonta Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset. Omavalvonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Sosiaalihuoltolain toimeenpanon aluekierros 2015 14.1.2015 Valvira 1 Valvonta ja ohjaus Sosiaalihuoltolaista (710/1982) jäävät voimaan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Palvelun tuottajaa koskevat tiedot

Palvelun tuottajaa koskevat tiedot SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Palveluntuottaja Johanna Maria Kilpinen Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotipalvelu Kultasulka Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Pitäisikö olla huolissaan?

Pitäisikö olla huolissaan? Pitäisikö olla huolissaan? - Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia valvontahavaintoja Sosiaalihuollon asiakkaan etu valvontahavaintojen valossa 25.9.2017 klo 12-15 Vireille tulleiden valvonta- ja kanteluasioiden

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Asumisen palveluiden laatu ja valvonta

Asumisen palveluiden laatu ja valvonta Asumisen palveluiden laatu ja valvonta 15.3.2018 Sari Mehtälä, ylitarkastaja sari.mehtala@valvira.fi @mehtalas Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM Omavalvonta Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 Näin vanhukset kärsivät laitoksissa Ilta-sanomat Torstai 6.1.2011, Kokosimme yhteen surullisia tarinoita suomalaisesta

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuslaki

Itsemääräämisoikeuslaki Itsemääräämisoikeuslaki Oma elämä omannäköiset palvelut -seminaari 27.11.2014 Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies Näkövammaisten Keskusliitto ry Taustaa lainsäädännölle Perusoikeudet ja perustuslain

Lisätiedot

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015 Riitta Husso LM, Valvira SISÄLTÖ EDUNVALVONTAVALTUUTUS HOITOTAHTO OMAVALVONTA 8.10.2015 2 EDUNVALVONNAN TAUSTAA Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastajat Marja-Leena Alanko ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastajat

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano 2014-2017 Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt poikkeamatietokantaa hyödynnetään. Kukin yksikkö vastaa osaltaan kyselyyn ja näin pyritään varmistamaan että muualla havaittu epäkohta saadaan korjattua yksikössä omatoimisesti. Mikäli jokin havainnoista

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Honkalampi-säätiö HLS-Avustajapalvelut Oy SPESIO

OMAVALVONTASUUNNITELMA Honkalampi-säätiö HLS-Avustajapalvelut Oy SPESIO 1 / 6 Honkalampi-säätiö 2 / 6 PERUSTIEDOT 1. Palvelun tuottaja Organisaation nimi: (), Y-tunnus 2588684-8 Osoite: Salpakatu 2 A, 80100 Joensuu Liiketoiminnasta vastaava henkilö: toimitusjohtaja Jouko Liukkonen,

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Työpaja: Lapsiperheiden palvelujen uudistus kuka on keskiössä

Työpaja: Lapsiperheiden palvelujen uudistus kuka on keskiössä Työpaja: Lapsiperheiden palvelujen uudistus kuka on keskiössä Marja-Liisa Partanen ylijohtaja, Valvira Hyte-päivät 4.-5.10.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulu HYTE 4.10.2012 Oulu 1 Sosiaali-

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto Valviran esittely Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013 Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto 1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto TEO ja STTV yhdistettiin 1.1.2009 Toimipisteet Helsinki;

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivä Helsinki 10.4.2014 Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Peruste: Perusoikeudet Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA KUMINA -Työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta yhdistyksissä (hyväksytty 27.2.2019) SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö. 12.6.2015 Teija Horsma

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö. 12.6.2015 Teija Horsma Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 12.6.2015 Teija Horsma 1 Omavalvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostetaan palveluntuottajien omaa vastuuta toiminnan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 3 RISKINHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN...

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 3 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt 4 Omavalvonnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 0105249940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

Omavalvonta lastensuojelulaitoksissa

Omavalvonta lastensuojelulaitoksissa Omavalvonta lastensuojelulaitoksissa Elsi Pettinen Ritva-Liisa Juntunen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 37/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Etelä-Suomen

Lisätiedot